cUfï UNIQUE VOETBAL: na lange rust met frisse moed beginnen Gusto's Muziekver. gaf geslaagd concert Uit de eerste divisie Voor zeer modieuze DAMESMANTELS Kern van jubilerend Chr. Mannenkoor gehuldigd Moet li eens horen! Het handbal programma AGOYV 98 m ■ten, IS: Kledingmagazijn Brcersvest 111 - Te!. 67416 GROTE SORTERING en ZEER EXCLUSIEF vlaardingen Schiedam ZEEMAN Hondenvuil en nog wat Gemeenschappelijke Avondmaalsviering WALDO-TAXi 6.46.50 (3 lijnen) Fietser door auto aangereden ALTIJD VALT DE AANDACHT OP ÜW BRIL kopen bij D E J A G E R Broersveld 108 EEN JAS KARAKTER Burgerlijke Stand Lustrumfeest Schiedamse studenten Feestavond van Mobilisatiekruis SHS komt aan de bosrand Hermes naar Derde lustrumfeest „Steeds Vooruit" ll$.s S.K. „Schiedam" wint weer Krediet gevraagd voor bouw van 2.14 m lange kade TGCHTBANB ZEEMAN Andere status voor Gemeentedrukkerij r#! fSi lil hf ■kit CD 1 jwn. isseï peklap* ■he (c KPla&o- I*. iS.U Amu», Ir. BM 1 fe- Irtrfk, fend- let er It ZÜO mien aan- 1'stÜ» ■erau- Jnten- ■rege- irNe- 1 ge- f.tuw- [dew Idras- I'tot ■luch- TwU- IV-S. ■ken. Ierse 1 een 1 het [if Vrijdag 4 november 1960 Advertenue I A3 J In het vrtftveï geheet met be langstellenden gevulde Passage- theater heeft Gusto's Muziek Cezel- ichap gisteravond het jaarfeest ge vierd met een concert, gevolgd door een cabaret-uitvoering. In zijn ope ningswoord heeft voorzitter K. J, Velthuizen leden van de directie van de Werf Gusto welkom kunnen he len, maar tevens had hy een woord van dank aan de minister van De fensie, die vier leden van het mu- jiek-korps, die onder dienst zijn, vrij heeft gegeven om dit concert wee te maken. Want Gusto's Muziek heeft dc jon ge leden hard nodig, liet de heer Velthuizen merken. Vooral voor de zwaardere blaas-instrumenten als bas tuba en bariton, waar de jongeren wat afkerig van zijn, zodat het weer de ouderen zijn die deze grotere in strumenten moeten meedragen op de marsen Verder bracht de voorzitter de klacht naar voren dat de sport wél gesubsidieerd wordt (waar hij overigens op zich zelf geen be zwaar tegen had), maar het muziek leven niet en het zou toch ook wel erg prettig zijn wanneer de muziek verenigingen wat meer financiële hulp zouden kunnen krijgen. Daarbij wees hij op het idee van enkele an dere verenigingen en dc Schted, Gemeenschap om een Verplaatsbaar podium te verkrijgen, zodat de con certen niet op steeds de zelfde vaste punten gegeven zouden hoeven te worden. Daarna heeft het muziekkorps zich doen horen onder leiding van dirigent B. Boerman, in het eerste en laatste nummer bovendien nog versterkt met de Drumband o.Lv. dc heer G. J. Friederich. Gusto's Muziek, die onlangs nog op een concours een tweede prijs in de ere-afdeling verwierf, toonde zich een goed harmonie-orkest, dat m staat is de Symphonie in één bewe ging van L, E. Jadin naar behoren te vertolken, maar dat eerst goed m '/n element kwam m de populair dere muziek van „My fair Lady". ■Na de pauze is het publiek aange naam bezig gehouden met de amuse- m entsshow „Tararaboemdiee" van Kens van Dorib, met medewerking van Cas Oosthoek, Sylvia Sylvester, Harry Valk, Tonny van Vliet, Anne- hes Copa, Jimmy White, Les Valeo's, het trio Willy de Vries en de vier Dancing Girls. Tydenr. het concert dat Gusto'a Muziekvereniging gisteravond in net Passage~thcaier heejt gegeven. I In eigen kring lieblien de leden van Schiedam? Christelijk Mannen- j koor donderdagavond in gebouw Ire- I ne op genoeglijke wijze het dertig- j Jarig bestaan gevierd. Op het podium van Irene is de kern van de ver- I eniging gehuldigd. Deze kent bestaat uit de heren It. van Dongen, II. van j der Mark, M. van der Most. L. van j der Ree, J. Scbollaardt, J. Sonneveld, J, Troost, C. Troost, J, Vlug en P. L. (Advertentie LM.) A;u T M B r.É llEA R IJ F OFFICIEEL AGENT - Gtcf. Bl«rsfoot 37 - Telsf. 01898.5,50 Burg. Knapptrtlain 2 - Teltf. 010-64500 (Adtiertentie t.M.) HAARDMICA Alléén le kwaliteit Bardglas In alle maten Kachelpijpen en ellebogen KOLENKITTEN 2.45 - 3.50 - 4.30 - 5.95 BROERSVEST 52 - Tel. 675 94 Mijns inziens heeft het verhogen van de hondenbelasting ten aanzien van het bevuilen van de straten geen enkel nut Want een goede dieren vriend ruimt daarvoor toch zijn hond niet op. Maar een hond moet nu eenmaal naar buiten. En daar er toch al een verordening is dat een hond op het midden van de straat zijn behoefte moet doen. hoeft daar niemand last van te hebben. Maar wat ik veel viezer en smeri ger vind, is dat iedereen op straat maar in het rond loopt te spuwen. Het is toch zo dat wanneer men 's morgens de deur uitstapt, men het gevaar loopt over dergelijke vie zigheid uit te glijden, Als men daar nu eens meer aandacht aan zou be steden, zou men niet meer misselijk hoeven te worden. Want je hart draait zo nu en dan ia je lichaam om! G. C. BORST Al is het wat laat, ik vraag toch om plaatsruimte voor een rectificatie op het verslag van de Oecumenische Kaad, dat op 19 okt. j.l. ia dit blad heeft gestaan. Het zal insiders be vreemd hebben, dat alle aanwezigen j de gemeenschappelijke Avondmaals- viermg in principe aanvaardbaar i achtten. t Het waren alleen de afgevaardig- j den van de Reformatorische Kerken, die zich aldus uitten, ten bate van de gemeenschappelijke Avondmaals viering in deze kerken. Ondergetekende, Oud-Katholiek af gevaardigde, heeft er haar verwon dering over uitgesproken, dat de pro- testantse kerken nog steeds niet ge meenschappelijk het Avondmaal vie len. De niet bij Rome aangesloten Katholieke kerken de Anglicaanse Kerk en de Oud-Katholieke kerk jn alle landen hebben de volledige intercommunie al jaren, terwijl met andere kerken (Russische, Griekse J ®a Oosters Orthodox) het gesprek hierover vergevorderd is. In de geloofsovertuiging der Katholieke 1 Kerken zijn verschillende punten, die intercommunie met bijna alle i reformatorische Kerken onmogelijk maken, A. GR1MEYER-KRIJGEH Verllnde. De dames ontvingen bloe men. De tweede voorzitter de heer Van der Most schonk voorzitter Vertin de het zilveren insigne. Allen zijn meer dan een kwart eeuw hd van dc vereniging. Ook de begeleider van het koor de heer Van der Werf en de dirigent J. van der Ree werden in het huldebetoon betrokken. De heer C. Troost heeft op deze bijeenkomst op rijm een overzicht gegeven van de geschiedenis van de dertigjarige. Overigens liet het koor zich ook nog horen. Daarvoor stel den de mannen zich op het balcon op om zo onder leiding van de heer J. van der Ree de dames beneden zich toe te zingen. Verder werd de band opname van het jubileumconcert in de Grote Kerk ten gehore gebracht. Voor het feestprogramma zorgde John dc Vries die met zijn hammond- accordeon bekwaam concerteerde als klarinettist, violist en zelfs als draai orgel. Tenslotte heeft de familie Soe- ters een leuke reprise gegeven van het blijspel „Tot wederdienst bereid". Gistermorgen is op de Rotterdam- sedijk benedendijks de scooterrijder F. M. T. J. B., die voor een fietser moest remmen, op het gladde weg dek geslipt en gevallen. Daarbij kreeg hij een kneuzing van de linker schouder en is ln het Gemeentezie kenhuis behandeld. Indien het weer beter wordt mag in het komende weekeinde een ge varieerd programma voor de Schie- damse voetbalclubs worden verwacht. Nu er alweer een vrij lange rustpe riode is geweest kan zelfs weer van een „open strijd" worden gesproken omdat de cadans cr ongetwijfeld bU de meesten uit is. Dat geeft de stad genoten de gelegenheid om met nieu we moed te beginnen waardoor hei mogelijk zal zijn de slechte posities prijs te geven. Voor een enkel team moeten sombere verwachtingen wor den gekoesterd, zo zal SFC In Rot terdam tegen het sterke Tediro wei nig winstkansen hebhen. LAGER KNVB Tweedeklasser Excelsior '20 bezoekt een geduchte tegenstander. In Zwijn- drecht hebben de zwaeiwitten tegen dc club van die naam slechts kans op een geluk spel, DHS stelt zich in Rotterdam bij RDM kandidaat voor de volle winst. De twee thuiswedstrijden kun nen de Schiedammers winst bezorgen Martinit klimt in 4 D door een zege op Hoek van Holland in het Volks park en DRZ kan m Kethel de baas blijven over Haastrecht. Ook Ursus zal op de ranglijst klimmen na winst op Oranjeplein in Den Haag. Schie dam moet minstens een puntondeling bij Bergambacht kunnen afdwingen SFC heeft tegen Tediro de zwaarste uitwedstrijd. SVDPW is bij de KN- VB'ers altijd de meest wispelturige, maar In Boskoop kan SVDPW toch wel enige winst vergaren. De reserves: De Hollandiaan 2 (Advertentie LM.) 150.000 gulden Morgen begint de grootste ver koop van huishoudelnk plastic die wij ooit hielden. Geen gewoon plastic, neen, fantastisch moöJ en volkomen onbreekbaar plastic, voor prij zen. die niets meer met de waarde te maken hebben. 6300 kop en schotels. Modern van vorm. in verschillende fraaie kleuren, helder wit van binnen en ge- a kleurd van buiten. n X&T voor 4000 plastic fruitschaaltjes, ook geschikt voor vla of com pote. gekleurd van buiten en wit van binnen, vsrv-59" voor w 1^rZ5r Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze drie. maar bovendien nog van tien- uilen andere plastic artikelen voor prijzen, die U beslist geen tweede keer kunt verwachten. DHS 2; Excelsior '20/2-—Hillesluis 2; Schiedam 2Nado Vooruitgang 2. AFDELING ROTTERDAM Zonder te voetballen verliest De mos zondag de kop aan de concur renten die voorbij de roodzwarten, die vrijaf hebben, stevenen. In de tweede klas zal Wilton Fyenoord op eigen terrein SSAVR moeten slaan omdat de scheepsbouwers anders op de onderste plaats terecht komen. Schiedamse Boys behoudt in Harga de leiderstrui na winst op Animo H. Lagere elftallen: Xerxes 4—Her mes DVS 5; SVV 5—Excelsior R 5; SVV 6RFC 5; Steeds Volharden 2 —Martinit 2; FFC 2—SFC 2: Sparta 10—SVDPW 2: Martinit 3—Belvedè re 2; Xerxes 5CW 6; Excelsior R 9Excelsior '20/4; Rockanje 2—Ur sus 2; DHS 4—Spartaan '20/5: Schie dam 3—FSV Pretoria 3; DRZ 3— LMO 3; Aeolus 3—SVDPW 3. Pro gress 3—SFC 3; Schiedam 4—Hille sluis 4; SFC 4Dindua 4*. Demos 2— DZB 3; Zwart Wit 2—WF 2; Feye- noord 13Excelsior '20/5; Hermes DVS 7—Spartaan '20/6; SVV 8— Xerxes fi; Excelsior '20/6RFC 7; SVV 9—Overmaas 7; SVV 10—DCV 6; Excelsior '20/7—ODI 3; DHS 5— VOC 7; Spartaan *20/11—Martinit 4; DDC 4—SVDPW 4; FSV Pretoria 5 Schiedam 5; Hillesluis 5SFC 5: ASB 2—Demos 3; O ML 2—Schiedam, se Boys 2; CW 9—SVV II; Hennes DVS 6Feyenoord 15; Excelsior '20/ 8Xerxes 9; Feyenoord 16—Hennes DVS 9; Hermes DVS 10—Musschen i; Hekelingen 3—Ursus 3; DHS 6— Poortugaal 3; Ursus 4RKWïK 6; DRL 4— DHS 7; DHS 8—Spartaan *20 /15; Martinit 5—FSV Pretoria 6; Aeo lus 6Schiedam 6; SFC 6—DJS 7; Dc Hollandiaan 7—Excelsior '20/10; Saturnus 4—'WF 3; Schiedamse Boys 3Soag 3; Demos 6—SVDP 4; Demos 7DPB 4. ZATERDAG VOETBAL Nu het team van HBS5 steeds meer aan kracht gaat winnen mag worden aangenomen dat HBSS ook de uit wedstrijd tegen RVVH in winst zal kunnen omzetten. Daardoor kruipen de oranjehemden tot dicht bij de top. Ook GSS gaat weer naar de kop groep, Ditmaal sneuvelt de oude te genstander Energie Boys op eigen terrein. De overigen: HBSS 2Rijns- burgse Boys 2; FPSC 2—Capeïie 3; HBSS 3—Spijkenisse 3; MW ,27/2— GSS 2; SC Zuiderpark 2— PPSC 4; Excelsior P 4—HBSS 4; GSS 3—Ro zenburg 4; GTB 3—Excelsior M 5; Groen Wit R 5—PPSC 6; Hermes DVS al—RFC al. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka Co.. Groenelaan 127. Bellen by ongeval: G.G. en G.D_ Tuinlaan 80. telefoon 6P2kO Politie-alarmnummer 6 46 66 Gemeentelijke O pen oa re Leeszaal e» Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 1920.30 uur, dinsdag 9.3016.30 en 19—20.30 uur, woensdag 9.30—1630 uur. donderdag 9.30—1230 uur vrij dag 9.30—1630 en 18—20.30 uur, zaterdag 9.30—16.30 uur. *s Zon dags gep'.oten. R.-K. Leeszr/I en Bibliotheek, Dam geopend maandag 1921 uur woensdag 1417 en 19—21 uur, donderdag 10—12 uur, vrij dag 1417 en 19—21 uur, zater dag 10—12 en 14—17 uur, Stedeiyfc Museum. Gesloten, BIOSCOPEN 2 en 8.15 uur: „Kolonel Hyde contra Scotland Yard". Monopole, 2 uur: „Comanche Todd, de blanke indiaan"; 7 en 9.15 uur; „In liefde en oorlog". DIVERSEN Irene, 8 uur: W. de Zwijger-ulo. Ouderavond. Sursum Corda, 8 uur: Moedercursus. Slotavond. Musis Sacrum, 8 uur: Harmon ia. Bij eenkomst. Marijke: Bond van Vogelliefhebbers. Clubkeurmg. Geref. Jeugdhuis, 8 uur: DOK. Le- zing. (Advertentie t.M.) Op de Burg. Knappertlaan is gis teravond omstreeks half negen de fietser J. B. K. aangereden door een auto, bestuurd door de heer J. A. M. v. G., die uit de Penninglaan kwam. Door het slechte zicht had de automobilist de fietser niet op gemerkt en dus ook geen voorrang verleend. De heer K kwam er met een gekneusde linker enkel nog vrij goed af en is door de G.G. en C.D. ter plaatse verbonden. De fiets van de heer K. was na de aanrijding op de rijweg gevallen, waarop een auto mobilist uit Vlaardingen er dwars overheen gereden is. (Advertentie LMJ Wij maken PTIEK harder hiermede ORANJEGALERIJ 9 - SCHIEDAM - TEL 65431 uw ogen EXTRA l v.h. DE BRUIN Ziekenfondsleverancier De competitleleider van het Ned. Handbal Verbond heeft voor zon dag toch een volledig programma op gesteld, hoewel het technische dag is. By het Rotterdamse jeugd-elftaï heren dat in Waalwijk tegen de afd. West-Noord-Brabant zal spelen zijn vier Schiedammers opgesteld. n.I, P. v. Wely en F. Schoenmakers van DWS en II. Veldhoen en J. Mast van Wilton. Wat dc competitie betreft, krijgt bij de dames van DWS het thuis niet gemakkelijk tegen Verburch dat nog ongeslagen aan de kop staat. De Wil ton-dames ontmoeten Athene 2 dat iets hoger op de ranglijst staat. De dames van UVG kunnen winst ha len bij Mmerva 2 in Dordrecht. Bij de heren, kan Wilton weer da kopgroep bereiken door thuis te win nen van AKC'28. UVG moet, even eens thuis, kunnen winnen van Rot terdam. Dc DWS-reserves moeten het opnemen tegen Vires 2 uit Gouda en Wilton 2 krijgt het makkelijker te gen Activitas 2. Dames 2 van DWS heeft weinig kans bü leider Dynamo 2, maar Wil ton 2 moet kunnen winnen van het op de laatste plaats prijkende Rot terdam, /Advertentie LM.) (Advertentie Ï.M.) ST. NICOLAAS CADEAUS Leuke verlichting - Strjjkjjzers - Koffiemolens Scheerapparaten - Transistor radio's enz. GEBOREN: Cornells X, z. v. H. G. Ouboter en Ch- M. Meijvogel; Maria, d. v. E. J, Hulshof en A. Gij- tenbeek; Mieke, d. v. W. J. Hagen en W, Ketting, ONDERTROUWD: C. J. Dobbel- stein, 23 jr. en C. van der Valk, 22 jr.; J. D. van Dorst, 26 jr. en A. Bu- Advertentie I.M.) Het gezelschap „Schledamutn", op 1» november 1885 opgericht als plaat selijk gezelschap in het Leidse Stu denten Corps, zal het vijftiende lus trum van het gezelschap op zaterdag 12 november vieren met een feeste lijk bezoek aan onze stad. Om 11 uur worden de studenten op het stadhuis ontvangen door de bur gemeester van Schiedam, waarbij een geschenk aan de stad zal worden aangeboden. Na een verpozing in een distilleerderij, gaan de jongelui de lunch gebruiken in het paviljoen aan de Maaskant, waarna om 2.30 uur een voetbal-wedstrijd gespeeld zal wor den tussen een elftal van Schieda- mum-leden en een elftal van PPSC in het sportpark van Wilton-Fijen- oord aan de Maaskant Om 4 uur wordt een rondrit door de stad gemaakt, waarbij het gezel schap, gedeeltelijk gezeten op een ouderwetse maiicoach, vooraf gegaan zal worden door het Schiedamse Po litie Muziekgezelschap. De tocht gaat langs de Adm, de Ruyterslraat, Alei- dastraat, Vlaardmgerdijk. Korte Ha ven, Lange Haven, Griffioenstraat, Gerrit "Verboonstraat naar de Bui tenhavenweg, waar in de distilleer derij van Joh. de Kuyper een recep tie zal volgen. Het diner zal het ge zelschap gebruiken in Hotel Beyers- bergen. De afd. Schiedam van de Ned. Bond van Oud-strijders en dra gers van het Mobilisatiekruis geeft op dinsdag 15 november in Musis Sa crum een feestavond. Het program ma wórdt verzorgd door de Rotter damse Politie-amusements-vereni- ging „Hermandad" met zang, muziek en cabaret Na afloop is er gezellig samenzijn met medewerking van de W.F.-band „Music Boys". ST. NICOLAAS CADEAUS KOPEN BIJ 0 E J A G E R - Broersveld 108 Stofzuigers Televisie Wasmachines Bandrecorders enz. Radio SW komt zondagmiddag aan de bosrand in het strijdperk tegen Sche- veningen - Holland Sport. Hoewel S.H.S. deze competitie nog geen gro te prestaties heeft geleverd, zal het met aan spanning ontbreken. Na de tweede laatste overwinnin gen nemen de rood-groenen weer een behoorlijke plaats ia op de rang lijst en deze kan met een zege op S.H.S. nog verbeterd worden. Dc opstelling is: doel Kouwen, achter Romein en Hekman, midden Van Leeuwen, Van Kampen en Wink; voor Cobeau, Van Pelt, Herwig, De Graaf en G. Slavenburg. Van de rood-groene reserves komt alleen het vierde team in het veld en wel om 16 uur in Harga tegen RFC 3. Hermes-DVS gaat, na een inter mezzo van bekeren en regen, zon dag naar AGOW. De Apeldoorners hebben m acht wedstrijden negen punten behaald, wat minder lijkt dan vorige jaren, doch deze ploeg heeft pas één wedstrijd verloren. De N. en O.-ver. „Steeds Vooruit" gaat het vijftien-jarig bestaan van de vereniging vieren met een feestavond in Musis Sacrum op zaterdag 12 no vember. Het programma wordt ver zorgd door Han Bakker en zijn me dewerkers als Claire Amman, accor deonisten Les deux Jeateux, de Alba- no's, Gemldini en Joy £n muzikale clown Rexis. Dat mag een waarschuwing zijn voor de Schiedammers, die tegen Vi tesse de tweede nederlaag van da competitie leden. De voorhoede bleek improductief, maar daar er voldoende kwaliteit zit in de aan val, zal het gebrek we! niet chro nisch zijn. De blauwwitten zijn overigens gehandicapt doordat Piet de Groot zal ontbreken, Hfj Is voor enkele weken uitgeschakeld door een ongevalletje dat hem m Praag is overkomen. Hermes 2 trekt naar BW 2 in don Bosch; indien er gezorgd, wordt voor een goede teamgeest, zit er wel winst in. Het derde elftal ontvangt om 10 uur DHC 4 in Harga en Hermes 4 gaat bij Schoonhoven op bezoek. walda, 25 jr.; A. R. van Echten, 25 jr. en M. A. Sevenen, 20 jr.; C. J. A. Engering, 23 jr. en B. H. C. Zand- stra, 22 jr.; A. R. de Gier, 25 jr. en R. M. Broeren, 22 jr.; C. Th. Holle man, 22 jr. en W. van Meeteren, 18 jr.; J. G. Krabbendam, 22 jr. en A. van 't Geloof, 21 jr.; P. Ou wend ijk, 23 jr. en N. Hulscher, 22 jr.; J. van der Pol, 24 jr. en M. Hamerslag, jr.; Th. G. Rieken, 25 jr. en A. M, C. de Kaper. 23 jr.; B. de Roos, 25 jr. en M. van Diggelen, 22 jr.; M. Si- monis, 24 jr, en C. M. de Glopper, 21 jr.; H. G. U. Stoker, 31 jr. en E. van den Bout, 24 jr.; G. J. Thijssen, 24 jr. en J. Th. M. Hoogerboord, 26 jr.; A. Ch. A. van Tienen, 24 jr. en M. M. S. van Deurzen, 20 jr. GEHUWD: J. Luinge, 25 jr. en X M. B. op 't Ende, 21 jr.; P. Akker man, 23 jr. en J. Moerer, 19 jr.; J. Th. Offerman, 26 jr. en W. H. Fa ling, 22 jr.; P. A. van Buuren, 23 jr. en E. H, den UijI, 18 jr.; X van den Berg, 27 jr. en J. Lacroix, 20 jr.; M. Schaap, 26 jr. en L. M. Mollers, 23 jr.; M. de Jonge, 22 jr. en J. van Aalten, 20 jr. OVERLEDEN: J.M. Munster, 65 jr. 100% wollen juper-vefours In moderne scbadtiwrulten en andere nieuwe dessins, vervaardigd op eerste klas J ateliers. Let op de afwerking en prima pasvorm. Slechts g 4% £0 (Advertentie LM.) De tweede wedstrijd, welke het eerste tiental van de schaakvereni ging „Schiedam" in de Bondscompe- titie speelde was die tegen het derde tiental van „Messemaker" uit Gouda. Dit treffen vond gisteravond plaats in „Irene" en leverde „Schiedam** een verdiende overwinning op van Ui tegen VA, waarmee z[j duidelijk maakte een serieuze gooi te doen naar het kampioenschap. Schiedam verloor geen enkele par tij maar speelde er vijf remise en won de overige partijen. De gedetailleerde uitslagen zijn: H. den UijlA. Schaarloo 1—0P. NoordergraafP. Eerland liïi; H. Planken.J. M. Naerebout Vi—M*; J. de Boen—B. A. de Jong li—!i; X StahlieA. van Dam 1—0; J, S. J. M. HanngF. P. Oomens 1-—0; C. Vrij land—-J. Bloklant V»IS; W. de Bruin H. A. N. Jansse 1—0; A. Leerent- veldP. v. d- Zouwen J. R. KokC. Verweij 1—0. (Advertentie LM.) ST. NICOLAAS CADEAUS KOPEN BIJ a E J A G E R Broersveld 108 Wandlampen vanaf 1.90 - Grote staande lampen vanaf 6.90 Zaklantaarns diverse prijzen Doordat U zichzelf helpt en wij daardoor minder kosten hebben, koopt U in onze Zelf-hetpafde- ling speelgoed voor prijzen lager dan ooit. Morgen begint de verkoop van poppen, een halve meter groot, van practisch onbreekbaar hard plastic. Poppen met slaapogen en Mam- majiem... en met haar, dat gekamd kan worden. Geheelgekleed injurkje,broekje, schoenen en sokjes en boven dien nog een hoedje op. Morgen koopt U deze poppen, die normaal voor 7.95 nog goedkoop zijn, voor nog géén vier gulden,. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze schoonheden van poppen, een halve meter hoog, voor Week-aanbieding Herenhandschoenen, im. pigskin, met wol gevoerd. In A 90 bruin of grijs KLEREM MAKEN DE MAM ÉN HtJtSMAM .AAKT DE KL6REM KORTE HOOGSTRAAT 15 1' MlDDELLANDSTRAAT 98-tOO WOLPHAERTSBOCHT 218-224; Er bestaan plannen aan de Oos terkade, ten oosten van de Boeren- gatsluis, een. kademuur ter lengte van ongeveer 214 meter te bouwen, waarmee een bedrag van ƒ1380.000 gemoeid zal zijn. B, en W. schrijven de raad, dat deze kademuur noodzakelijk is, om dat er niet voldoende ruifnte is voor de ca. zestig kustvaarders en. de 2200 Rijn- en binnenschepen, die in de haven en langs de rivieroevers ligplaats kiezen. Het ligt in de be doeling deze kademuur in de toe komst te verlengen en' dan mede te bestemmen voor zeeschepen die de haven voor representatieve doelein den bezoeken, zoals vlootbezoek, proefvaarten, efc. (Advertentie IJM.J WAAROM in de kou zitten? voorkomt veel ellende Zelfklevend 19, 22 en 49 ct p. m. Dorpelstrip (voor onder aan de deur) 135 per 90 cm Verder: rubber-vilt en rubber in latten BROEKSVEST 52 - Tel. 6 7594 In de loop der jaren hebben de werkzaamheden van de Gemeente drukkerij zich zo sterk uitgebreid, aldus schrijvgn B, en W. aan de raad, dat de drukkerij een apparaat is geworden ten behoeve van de ge hele gemeentedienst, waardoor 2ij in feite een afzonderlijk deel van de. dienst is geworden met een zelfstan dige administratie. B. en W, achten het daarom raad-- zaam de drukkerij in de gemeente lijke huishoudelijke dezelfde finan ciële status te geven als de vorige gemeentebedrïfven. Dit houd; om. in,5 dat een direc.eur zal worden be noemd. SM li'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1