M Kinderspeelplaatsen krijgen er basketball-velden bij Door het slechte weer is de vogeltrek vertraagd Nieuwe tafeltennis- competitie begonnen Van oorlogsgeweld en teleurgestelde liefde n Bond van heren in de perfecte misdaad m££ VAN LOENEN VOOR LIJSTEN Een blanke indiaan KERKDIENSTEN IN MONOPOLE: De HAV is üw vertrouwen waard! Onze vogels in november Vinken beschikken over n automatische notenkraker tlllM! RINGEN vi-ff 75;- v. ANDEL - BEIJERLLAAH 176 .'ftr-.164 ^HOOGSTRAAT IS2'>. Ds. J. Gras neemt afscheid van Wijkgemeente VI Nieuw bestuur voor J.O.V.D. Passage vertoont: Meisje gewond bij ruw spel Opbrengst Anti- honger-actie Artsen op zondag Wie heeft iets verloren? Aqua Fauna vergadert H. v. Buul weer in Guillaume Ernstige val van knaap in zwembad Auto rijdt jongen aan op Vlaardingerdijk M. P. HEYBOER Zeer goede resultaten bij ulo in Schiedam SCHIEDAM 2 jongedames zelfstandige magazijnchef KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Koeriersters Zaterdag 5 november 1960 3 Op het Frans HalspleJn is sinds korte Hjd een nieuwe kinderspeelplaats Inge richt. Het vroegere parkje, dat er wat nutteloos hij lag, is daarvoor gewijzigd in een betegelde speelruimte waar de kinderen uit de buurt en zeker ook de leerlingen van de aangrenzende Jan Llghartscholen meer aan hebben Het Is ten ruime vlakte, met een flink aan tal werktuigen, als klauterhekken en ook stenen paaltjes waar prachtig het baasje-over op beoerend kan worden. De rijweg tussen school en park is af gesloten en bij de speelplaats getrok ken, zodat er voor de kinderen geen ge vaar meer dreigt van de zijde van het verkeer. Maar ook de sportliefhebbers kunne» hier terecht, want Gemeentewerken heeft van de gelegenheid gebruik ge maakt om op de speelplaats tevens een basketball-veld aan te leggen, zodat de ze ln Nederland nog weinig beoefende sport een gelegenheid krijgt tot ontwik keling te komen. Ook op de speelterrei nen aan de Marconistraat en het Edl- son-pleln zijn dergelijke basketball- velden Ingericht. De jeugd keek eerst wat argwanend naar de opgerichte doel palen met de borden en het netje, maar thans worden e- al gehele competities op gespeeld. Prettig is dat ook onder wijzers zich met dit spel bemoeien. Er Js momenteel nog geen basketball-ver eniging in Schiedam, maar insiders me nen dat die er nu wel spoedig zal komen. (Adoertentle IJMt.) l.ilijsU'ti ran foto's, platen, enz. DAM 41—43 - TELEFOON 66192 Motwpole-malinees Richard Widmark, die wij reeds verscheidene malen als bandiet op het witte doek hebben gezien, speelt in „Comanche Todd, de blanke in diaan" een dergelijke rol. Maar dit maal loopt het goed met hem af. Want de blankè indiaan een knappe rol van Widmark is toch niet de schurk, waar men hem voor houdt. Dit komt tot uiting, wanneer hij zich ontfermt over een groep jongelui, wier ouders door de oor logszuchtige Apachen zijn vermoord, De blanke indiaan zorgt cr voor, dat het groepje ongedeerd in een fort arriveert. De eerste uitslagen in de nieuwe tafelieimls-competltie droppelen bin nen. Volgens de eerste Indruk zal Service het dit jaar erg moeilijk krygen in de eerste klas. Vorig jaar werd nog net ontsnapt aan de de gradatie maar nu Is al verloren van I1TTC 2. een van de zwakste teams en ook van Xerxes 2. Service mist in het eerste team een sterke speler; Van DUk en Eikman weten een partijtje te winnen, maar Jansen 1» te zwak voor die klas; hij heeft nog geen partjj kunnen winnen. Daarentegen is Wilton zeer sterk uit de bus gekomen en stelt zich kandidaat voor het kampioenschap en voor het heroveren van het eerste-klasserschap. In een derby met het beslist met zwakke derde team van NOAD, haalden de scheeps- Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. A. Hoffman en 5 uur ds. J. D. SmidE. Bethelkerk: 10 uur ds. J_ D. Smids en 5 uur Wlka Van GInkel (Drie bergen) Opendeurdienst. Opstandlngs- kerk10 u. ds. J. W. v d. Linde 's Gra- venhage) en 1 uur ds. P. Kloosterman (Charlois) Jeugddienst. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. J, Gras en 7 uur ds. H. W, Hemmes. Ned. Herv. Gcref. Evanf. Grote kerk: 10 uur ds. J. W. vd. Linde Ge bouw Irene: 4 uur ds. J. v.d. Velden (Dordrecht). Evang. Luth. Gemeente. 10 uur de, S. G. v.d. Haagen. Luth. Kerk, Zaterdagavond 7.30 u. Oecum. Avondgebed, Oud-Katü. kerk. Dam 18: 10 uur H Wis. Baptisten-Gemeente, Lange Haven 59. 10 uur ds. B. Reiling. Leger des Heils. Lange Haven 7: 10 uur Helligingssamenkomst en 7.30 uur Verlossingssamenkomst. Gerrit Verboon- straat: 6.30 uur Openlucht-samenkomst O.I.V. majoor en mevr. M. Souverein. Geref. Kerk. Oost erker k: 9.30 u. ds. W. A. Krijger en 5 u. ds. J. Couvée. Julianakerk: 9,20 u. ds. J. Couvêe e u. ds. J. Nawijn. De Ark, Kethel 9.31. ds. J. Nawün en 2.30 u. ds. W. A. Krn- ger. Kantine S.C.F- 9.30 u. ds. A. C. Hofland (Rotterdam) en 5 u. ds, W. A. Krijger. Ned. Prot Bond. Wcstvest 32: 10.30 u. ds. D. E. W. Sieccma (Rotterdam) Chr. Geref. Kerk, Kerkgebouw Wa rande hoek B. K. -laan: 10 u. leesdienst en 3 u. ds. J. Drcnth. Jehova's Getuigen, Volksgebouw: 6 u. wachttorenstudie; onderwerp: ..De een heid van de christelijke kerk". Woens dag 7 30 u. dienstvergaderuig en theo cratische bedieningsschool. Ned. Herv. Gemeente Kethel, 10 u. ds. J. E. L. Brummelkamp en 1 u. ds. B. van Gelder. ND men met de pure oorlogsfilms een beetje aar het eind van z'n latjjn Is gekomen, zoekt men hoe langer hoe meer een toevlucht bü allerlei mengvormen. Films dus, waarin het krijgsbedrijf nog wel een zekere en liefst spectaculaire rol speelt, maar de „menselijke factor" meer accent krügL „In liefde en oorlog" (In love and war) van Philip Dunne is daarvan een voorbeeld, géén bést voorbeeld overigens. De film bemoeit zich vooral met de ervaringen van een drietal mariniers tijdens hun. verlof in hun geboortestad San Francisco, ervaringen met verloofden en ande re meisjes, die bijzonder sensationeel worden voorgesteld, maar in wezen echte cliché-verhaaitjes zijn zoals mert ze in elke Amerikaanse huis vrouwenmagazine kan tegenkomen. Er is het „intellectuele type" van zeer goede huize, dat niets moer ziet in z'n drankzuchtige verloofde en wèl wat in een aardig Hawaiaans verpleegstertje; een eenvoudiger knaap die het niet kan vinden met z'n. stiefvader en zie daarom voort durend bedrinkt en als derde een jongeman uit een Griekse immigran tenmilieu. die van het verlof ge bruik maakt om spoorslags met zijn meisje Andrea te trouwen. Veel samenhang is er niet tussen deze persoonlijke geschiedenisjes. Misschien komt 't ook wel doordat deze drie typen, voorgesteld door Robert Wagner, Jeffrey Hunter en Bradford Diliman, uiterlijk erg op elkaar lijken. In de bloederige vecht scènes op een door de Japanners bezet Pacific-eiland kan men de mannen helemaal niet meer uit el kaar houden. Erg belangrijk is dit oo kniet. De flinke Griek-Ameri kaan sneuvelt, maar zijn kameraden komen „als betere mannen" uit de oorlog terug. Waarom ze „beter" zijn, is ons niet duidelijk geworden. Evenmin of „In liefde en oorlog" een pleidooi is voor de vrede of een stukje geca moufleerde militaire propaganda. bouwers een overtuigende 9-1 zege. Een teken dat er d»t seizoen hoge ogen gegooid zuilen worden. De mannen van de PTT hebben niet veel plezier beleefd aan het be zoek aan Eendracht 3; met een 7-3 nederlaag moesten Cor Pluym en zijn mannen de thuisreis aanvaar den. Uitslagen w de afgelopen week waren: le klas: NOAD 2-Het Cen trum 5-5; NOAD 2-Reflex 5-5; Ser- vice-HTTC 2 4-6; Xerxes 2-Service 8-2, 2e klas: Wilton-NOAD 3 9-1; Eendracht 3-PTTS 7-3; Wilton 2-In- sulïnde 2 2-8; USV 4-Wilton 3 3-7. (Advertentie f-MJ VERZEKERD KAPITAAL RUIM 1 MILJARD GULDEN HAV LEVENSVERZEKERINGEN SCHIEDAM TELEFOON 10!0) <S 93 04* HAV LEVENSVERZEKERINGEN Over het algemeen is het weer in oktober niet erg gunstig geweest voor de vogeltrek en als gevolg daar van hebben iftj eigenlijk weinig van een massale trek gezien. Het ligt dus voor de hand, dat er nop heel wat vogels moeten doorkomenZodoende kan het tiog heel gaed gebeuren, dat we tot half november nog wel iets van de trek kunnen waarnemen. Een en ander wil echter allerminst zeg gen, dat de meeste vogels nog in het noorden zouden vertoeven en daar beter weer afwachten. Dat weten wij wel beter cis toe in de duinen komen of in de bossen en zel/s ook op braak liggend land en 6y opspui tingen. Om te beginnen tvemelt het nu in de duinen van hjsterachtigen, te weten: zanglijsters, koperwieken. (Advertentie LM.) Ds. J. Gras zal zondagmorgen 6 november om kwart voor elf In de Vredeskerk afscheid nemen van wykgemeenïe VI van de hervorm de gemeente van Schiedam en de week daarop n.1. zondagmiddag 13 november a.s. om drie uur in de Grote Kerk, na vooraf In diezelfde dienst te zijn bevestigd door ds. J. D. Smlds uit Schiedam. Intree doen als predikant van de hervormde ge meente van Dordrecht, waar hy be roepen Is in de vakature van de nieuw gestichte predikantsplaats. Ds. Gras werd op 8 februari 1914 te Ulst geboren. Hij bezocht eerst het stedelijk, thans Magister Alvi- nus-gymnasmm te Sneek en stu deerde daarna verder nog aan de rijks universiteit te Groningen. Na dat de heer Gras in september 1941 door het provinciaal kerkbestuur van Noord Holland was toegelaten tot de evangeliebediening in de Ne derlandse Hervormde Kerk en hij eerst van oktober 1941 tot maart 1943 bijna anderhalf jaar de (recht zinnig) hervormde evangelisatie-ver eniging te Assen als hulpprediker had gediend, werd hjj op 2 mei 1943 door dr, H. van der laws uit Scho ten (Haarlem-Noord), toen nog pre dikant voorganger van de recht zinnig hervormde evangelisatie-ver- emging te Assen, bevestigd als pre dikant van de hervormde gemeente van Harkstede Scharner. ln de classis Appïngedam. Op 23 juni 1946 verwisselde ds. Gras deze gemeente met die van Beilen en sinds 23 juh 1949 dient hij de hervormde ge meente van Schiedam, waar hij werd bevestigd door ds. J. G. Jan sen uit Schiedam. Tijdens de donderdag gehouden vergadering van de afd, Vlaardingen- Schiedam van de Jongei/?n Organi satie voor Vrijheid en Democratie is een nieuw bestuur gekozen, dat er als volgt uitziet: J. A. v. Leersum voorzitter, G. Pattje viee.voorz.; mej. H. Kloeseman secretaresse (B.K.- laan 214a); D. de Ronde penning meester cn J. Zonne lid. De vergadering had een prettig verloop. Bij de rondvraag kwam het medeleven van de leden naar voren en alle vragen konden naar tevre denheid worden beantwoord. De misdaad, met een lach bedre ven. ligt de Engelse filmers bijzon der'goed. Nieuwste aanwinst ln het genre van de overval-met-lach-en- traangas is Kolonel Hyde contra Scotland Yard. Het is de weinig i aan de fantasie overlatende Neder landse titel van de film, die oor- sprcnkelijk „League of Gentlemen" I heet. j Inderdaad is het een „bond van i heren", die in deze spannende en ook vermakelijke criminele story in grote stijl een overval pleegt op een zwaar bewaakte bank in het hart van de Londense City. Haw kins is ook de leidende figuur in deze verrassende vertelling van een grootscheepse diefstal die met mili taire discipline tot een voortreffelijk resultaat wordt gebracht Hetgeen niet wegneemt, dat een klein jon getje. dat van autonummers op schrijven houdt, dit succes grondig bederft. Michael Relph en Basil Dearden rijn de geroutineerde scheppers van deze sensatie, waaraan de lacherige i kant niet ontbreekt De motivering van de overval is niet de sterkste kant van de film. Waarom een na vele jaren trouwe dienst uit het le ger ontslagen luitenant-kolonel op het idee komt om een bank een miljoen pond lichter te maken wordt eigenlijk nauwelijks duidelijk ge maakt. Erg belangrijk is dit allemaal ech ter niet Het gaat om de discipline, die kolonel Hyde als leider van de operatie zijn medewerkers weet op te leggen. Zijn uitgangspunt is, dat geen enkele „burgerlijke" organisa tie is opgewassen tegen de gecon centreerde stootkracht van een mi litair gedrild troepje specialisten. Die theorie blijkt wel op te gaan. Om te beginnen bij de overval op een militair kamp, waar met behulp van allerlei slimmigheden en koud lof een flinke wapenvoorraad wordt buitgemaakt. Vervolgens bü de di recte voorbereidingen tot de in dé tails uitgestippelde overval zelf en de volvoering daarvan. Het aardige is, dat deze boosdoe ners steeds een air van netheid en fatsoen trachten vol te houden, voor al onder elkaar. De 10-jarige Lucia H. liep een diepe vleeswond .aan haar rechter been op, toen zij "door een 10-jarige jongen uit baldadigheid in de strui ken werd geduwd. Ze is naar het Gemeentezieken huis gebracht, waar de wond werd gehecht. De Anti-hongeractie in Schiedam heeft zoals na afsluiti ng op 1 novem ber bleek, een totaal bedrag van f 7.802,46 opgebracht en wel f2.093,53 uit de buscollecte; f 3.859,3S bij de lijstcollecte; f 1.169.20 per orgel „De Waterpoorter"; via jeugdsocieteit Scopulus f 38,57 en via de giro-reke ningen f 165 en f 476,80. Aan al die genen die meegeholpen hebben om deze actie te doen slagen en vooral de leerlingen van een drietal scholen wordt hartelijk dank gebracht door het Novib-eomité. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: P. van Santbrink, Van Heuven Goedhartstraat, tel, 62562; W. A. de Ridder, Stadhouderslaan 46. tel. 67590 en J. van Buren, Buys Ballotsingel 72, tel. 69661. Geopend is apotheek Backer, St. Lidumastraat 58, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9-12J30 en 2-6 uur: dameshorloge: portemonnee; kinderpor temonnee met inhoud; fietspompje; wiel dop: dameshar.dschoen (L);plastic zak je met inhoud: slavenarband: Posthuis Buitcnhavenweg: huishoudtrapje. Te bevragen by de vinders: zakje met inhoud, H. W. Dutjn, Lorentz- laan 62d: 1 persoonsbed, IJpma, Watt- straat 17a: stamkaart R. E. T.. v, d Leeuwen. Archlmedosstraat 22b; 2 knot ten wol, v. Os, Heinstusstraat 48: zwaï - te regen broek; W Pranger, Cartesius- straat 3S: overall, J. v. Wijk, Rotterdam- sedyk 419; regenjas, plastic. A v. Dijk, v. Smaleveldtsiraat 21regenbroek, por tier Werf Gusto; Jas met capuchon. Bóer- huizen. P K. O. Laan 79b: 1 paar da messchoenen. Korteland, Plersonstraat 78: 1 paar damesschoenen, J. v, d. Hoe ven. ZwartewaaIsestraat 14; sjaal. R. de Nette, Polderweg 192. Ketel; ring roet sleutels, Hamerslag, Broersveld 36: vul pen, B. Sehilperoord, Kw. Damlaan 685; step, J. Marbus, Lorontsloan 46c; speel- goedwagontje. J Noordam, Rottend, tiyk 417b; dameshandschccnen. <L). J. Muis man. F'ubnplein 30b; 1 paar handschoe nen, Beumer, Vellevestslngel 21: be schermkapje van bromfiets. Mevr Al berts. Anth. Muijsstraat 13: portemonnee met inhoud. C. Markensteijn. Rotter- damsedijk Grensflat 141; damesparaplui, v. Dijk, Waranda 77; kinderportemonnee met inhoud. Zwarts Vestfrankelandse- straat 58c: aktetas met inhoud. Beveili ging Wilton; 2 étuis met inhoud, P. Ben- sen. Proveniershuis 52; portemonnee met Inhoud, Vredeveldt. v. d. Tempelstraat 46; aktetas met Inhoud. L. v. d. Marei, Gasstraat 14; trouwring, Mevr. Noorwijk. Marconistraat 59; herenpolshorloge, W. G. v Dijk, Parallelweg 198: damesarm- bandhorloge, Spekker. Parallelweg 136; herdershond, Dierenhuis St. Annarus- terstr.; klein hondje, W. H. Mulder, J. v. Lennepstr 17: parkiet. Mej. Wuisman. Singel 189: foxterrier. Mevr. Nobel, Goe man Borgeaiuslaan 21, kramsvogels en zeljs af en toe en kele be/hjsters, dte men plaatselijk ook wel dominé noemt. Dat is alleen maar vanwege de witte bef die de overigens zwarte vogel draagt en daarmee houdt de vergelijking dan ook beslist op. In de duinen (op de Beer en op Voome kunnen we dat bij herhaling constateren) eten al deze lijsters zich zat aan de duindoombessen. Daar van is zulk een grote voorraad, dat al die vogels er nog weken en mis schien wel maanden lang van kun nen leven. Iedere keer als we een duindoornbosje wat dicht passeren vliegen er hele zwermen koperwie ken, kramsvogels en merels uit, maar een ogenblik later zijn ze al weer. Ze moeten de bessen dus wel als een bijzondere lekkernij beschouwen. Als tenslotte de voorraad zo tegen het eind van het jaar enigszins is ge slonken of wanneer de vogels er ge noeg van hebben en voor de veran dering weer eens trek krijgen in worm-, en. slakjes (wat eigenlijk hun hocfdvoedsel is) zullen zij langzamerhand naar het binnenland verhuizen en 2ich ook ln onze om geving in park en bos vestigen. Notenpletters ln bossen waar beuken voorkomen zien wij thans opvallend veel vin ken en kepen, die soms zo maar bij tientallen op de rijweg lopen om de door het verkeer kapot gereden beu- kenaotjes te bemachtigen. Ze heb ben uitgevonden, dat het veel gemak kelijker is dan om de hele nootjes eerst te kneuzen en ze eerst daarna te consumeren. Helaas gebeurt het nog cl eens, dat een vogel zijn ge makzucht moet bekopen met de dood als hij niet snel genoeg het aanstor mende verkeer uit de weg weet te gaan. Aangezien de beukenootjesoogst alsmede de oogst van eikels dit jaar bijzonder goed is, hebben ook deze vogels voorlopig geen gebrek en dan kan het gebeuren, dat vele vergeten verder te trekken en rustig in ons land overwinteren. Eikels eten zij natuurlijk niet, dat is weer voedsel voor de Vlaamse gaaien. De meeste eikels worden evenwel door de gaai en in de grond gestopt, waarschijn lijk met de bedoeling om ze in ge val van nood weer op te graven, doch meestal wordt dit vergeten en zodoende komen er in het voorjaar heel wat jonge eikeboompjes te voorschijn. Eveneens vormen de eikels een welkom voedsel voor de wilde zwijnen, maar daar hebben we hier geen last van. Dan moeten we op de Veluwe zyn, evenals trou wens voor de Vlaamse gaaien, al ko men er in het winterhalfjaar in de bossen in onze omgeving ook wel enkele van deze fraaie vogels voor. Veel zaden Op de braak liggende terreinen verschenen de zaadeters bij hon derden tegelijk op de zaden ran penzevoet, zulte en andere onkrui den. Al deze planten dragen een enorme hoeveelheid fijn zaad en soms zien we de vaak metershoge planten byna plat tegen de grond liggen, niet vanwege het zaad maar door het grote aantal vogels, dat zich op een enkele plant verzamelt. En kele tientallen bij elkaar is heus geen zeldzaamheid. We men. vinken, groenlingen, doch het merendeel be staat uit ringmussen. De ringmussen zijn leuke vogel tjes, die druk "babbelend, de zaadjes verorberen. Ze lijken op het eerste gezicht veel op onze huismussen, doch aan hun gedragingen kan de leek zelfs gemakkelijk zien, dat het een nettere uitgave van de huis mus betreft. De ringmussen blijven gegarandeerd de hele winter in ons land en steeds trekken zij in vrij grote troepen daarheen waar zij onkruidzaden kunnen vinden. Der halve worden zij zwerfvogels ge noemd, omdat zij m de winter over al heen zwerven waar voedsel te vinden is. Parachutes Op genoemde terreinen ontdekken we dikwijls de uitgebloeide resten van allerlei soorten distels. Ieder zaadje daarvan zit verbonden aan een pluisje, dat als parachute dienst doet en op deze wijze de zaadjes overal heen brengt. Vallen deze in goede aarde dan zul len er in het voorjaar nieuwe distel planten te voorschijn komen. Op deze zaadjes nu zijn de putters verzot, hetgeen ook tot uitdrukking komt ïn hun tweede naam: distelvink. De putters gaan bij het pikken naar het zaad nogal roekeloos te werk -»odat er door hun toedoen veel zaaa met de parachutes de lucht in gaat. Behalve dat er dus al veel kleine regels op de braak liggende terrei nen voorkomen, zien wij er in deze tijd dikwijls enkele soorten roofvo gels, die zijn afgekomen op de uit gebreide muizenbevolking. In de Broekpolder b.i\, lussen Vlaardin- gen en Maasland, kennen wij plaat sen, waar de opgeworpen dijken waartussen de opgespoten bagger komt, uit louter veengrond bestaat, een vrij zachte substantie dus, waar in de muizen gemakkelijk hun. holen kunnen gravenD roofvogels mer ken heet gauw waar vee! muizen voorkomen en geloof maar, dat ze er heel wat oproimen. Muizenvangers In de eerste plaats zien wij daar minstens een half dozijn torenvalken en dat rijn wel de muizenvangers veldleeuwerik op nest bij uitnemendheid. Voorts zien wij er al weken lang een blauw kieken dief wijfje en zelfs kortgeleden niet minder dan zeven velduilen. Deze laatstcn doen zeker niet onder voor de torenvalken wat het vangen van muizen betreft. Aangezien zij niet in ons land overwinteren lijkt het waarschijnlijk, dat rij wel spoedig verder zullen trekken in weerwil van de muizenovervloed. Op verschillende plassen in ge noemd gebied zagen wij reeds de eerste smienten en wintertalingen, terwijl enkele bont gekleurde berg eenden benevens een vijftal verwil derde knobbelzwanen er al maan den lang bivakkeren. Ook een aan tal slobeenden is daar te vinden en het aantal wilde eenden, loopt in de honderden, Eén ding is echter bijzonder jam mer n.l, onophoudelijk knallen er de schoten. Vooral 's zaterdags wordt er hevig geknald als er gejaagd wordt op eendensnippen, patrijzen, fazanten en hazen. Alle aanwezige rogels vliegen steeds onrustig heen en weer, weten niet waar zij het zoeken moeten en zelfs de knob belzwanen, die overigens voor geen klein gerucht vervaard zijn, gaan op de wieken. Het zou beter zijn als dit gebied een vrijplaats voor vogels was en geen jachtvergunningen meer uitgegeten toerden. A. de Jong. De aquariumvereniging „Aqua Fauna" houdt maandagavond een vergadering in gebouw „Irene", Nieuwe Haven 155, Op deze avond zal de heer A. van den Nieuwen- huizen uit Heemstede een lering houden, over „Gedragingen van tro pische vissen tijdens de kweek". De lezing zal worden verduide lijkt met kleurendia's. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St, DidiUnastraat 58. Bellen by ongeval; G.G en G4J- Tuiniaan 80. telefoon 6P2P0, Politie-alarmnummer 6 46 68 Gemeentelijke Open nare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Saven ge* opend: maandag 1920.30 uur; dinsdag fl-30—JSBO en 19—20.30 uur, woensdag 9,30—16 30 uun donderdag 9.30—12.30 uur. vrij dag 9,3016.30 en 19—20.30 uur; zaterdag 9.30—16.30 uur. 's Zon dags gesloten. R.-K, Leeszaal en Bibliotheek. Dam- geopend maandag 19—21 uur, woensdag 14—17 en 1921 uur, donderdag 1012 uur, vrij dag 14—17 en 1921 uur, zater dag 10—12 en 1417 uur. Stedeiyk Museum. Gesloten. BIOSCOPEN" Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Kolo nel Hyde contra Scotland Yard". Monopole, 2 uur: „Comanche Todd, de blanke indiaan"; Cs zondags 2 en 4J5 uur) 7 en 9.15 uur: „In liefde en oorlog". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: P.V. Vegla. Cabaret. Irene, 8 uur: Cefa. Film. Sportiondsenbad, 7.30 uur: Afzwem- feest. Chr. Soc. Belangen. 8 uur: Werken de Jeugd, Bijeenkomst. Marijke: Ned Bond van Vogellief hebbers. Keuring. De Vriendschap, 7 uur: Alg. Bond v. Ouden v. Dagen, Samenkomst. Eureka, 8 uur: Reisver. Ons Genoe gen. Bijeenkomst. Twee maanden geleden had Henk van Buul met zijn trio veel succes in de Schledanue Jazz Sociëteit „Guillaume". Zondag krUgen de le den van Guillaume wederom de kans te genieten van dit trio. Naast deze Dordtenaren verwacht „Guillaume" in zaal „Irene" het Kwintet Hans Verbeek, dat op het jazzfestival te Loosdrecht een eer» volle plaats wist te behalen. Deze avond zal een afsluiting züa van de periode van moderne jazz. De volgende weken komt de oude Etijl aan de beurt. „Guillaume" krijgt een goede naam. Dat is te merken aan de programma's. Door het uitwisse len van bands met andere jazzclubs 2ullen vooral combe's uit de Zaan streek, het mekka <?an de Neder landse jazz, naar Schiedam komen- De dertienjarige Lambertus de V., die gisteren om kwart over twaalf in het Sportfondsenbad kwam te vallen, kreeg daarbij een hersen schudding. Hij is door de GG tn GD naar huis gebracht. De Il-jarige M.M. de U. is vrijdag omstreeks tien voor zes dicht bij het stoomgemaal De Vlaardingerdijlc door een auto aangereden. De jon gen kreeg verwondingen aan het hoofd, en het rechterbeen en ia naar het Gemeenteziekenhuis ge bracht. Dé vereniging „De Verzamelaar** organiseert op maandag 14 november en maandag 12 december ruilbeur zen in Schiedam. De beurzen zullen gehouden worden in zaal „Liberty", Broersveld 55. Aanvang 19.30 uur. Courante artikelen ter beurze zijni albumplaatjes, ansichtkaarten, lucï- fersetiketten, munten, postzegels, si garenbandjes, sluitzegels en suiker zakjes. Dank rij de voortreffelijke activi teiten van wethouder H. Sabel en de inspecteur van het Onderwijs C. Az, Kamp verkeert het onderwijs in Schiedam in een gunstiger positie dan vele andere plaatsen, zet vrij dagavond de heer M. P. Heyboer, hoofd van de Willem de Zwijger- ulo tydens de eerste bijeenkomst met de cuders. Vooral voor het ulo zijn de tijden moeilijk, maar Schiedam kan meer dan tevreden zijn met de resultaten, die behaald worden. In Nederland slaagde verleden jaar 78 procent van de kandidaten voor het examen-A. In Schiedam was dat percentage 95,1. Voor de B-candidaten zijn de cijfers nog gunstiger voor Schiedam: 7£2 en 100. Twee oorzaken noemde de beer Heyboer hiervoor: het aantal leer krachten is voldoende en de hoogste klassen zijn niet te groot, zodat ook de zwakke broeders alle zorg kun nen krijgen. Textielfiliaalbedrijf Martens VRAAGT MET SPOED voor eenvoudig kantoorwerk. Voor meisjes, die er de voorkeur aan geven om in een prettige omgeving hun werk met interesse te verrichten, liggen hier gunstige toekomstkansen. liefst bekend met eenvoudige magazyn- admlnlstratlt. Sollicitaties aan MARTENS - Korte Singelstraat 14 - Schiedam f,1 Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Telefoon 680 21 - Schiedam Permanent wave Hélêue permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet ƒ5.stroomloos ƒ750. Op vertoon van deze advertentie f 1.— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22. telefoon 6 7170. Permanent. Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter. Lange Kerkstraat 13 Permanent vanat t 8.— com pleet. Telefoon 6 68 33, Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK. Groenendal IA (Broersveldpad), telet 670 28 (na 18 uur telefoon. 6 67 89) Ledikanten, hutledi kanten, kampeer bedden enz. Kom eens praten. Voor het slapen van scharen. messen (ook golven), zagen, heitels. schaven, Philishave en Remingtons naar Slijperij en Staal warenhandel G. E. Kleyheeg, v/h Solingen, Nieuwstraat 43 hoek Korte Kerkstraat, telefoon 6 8127. Fotografie Kolfilms vergeten? De auto maat staat voor klaar Alle soorten films. Foto K, van Vuuren. Hoogstraat 106. Voor uw pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, telefoon 66720, In één dag gereed.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1