„Overstapje is in R'dam eigenlijk te goedkoop" !?3 Opbouwend wer k bij SVV gaat aandacht trekken i In het hartje van de stad s Middags om 5 uur meeste passagiers I '159 R.E.T. CONCLUDEERT UITENQUETE: AGENDA ANKLETS AANDACHT VAN TEAMGEEST GROOT Koeriersters r r St. Nicolaasfeest van het N.V.V. Vaag rapport over R.E. T. Burgerlijke Stand Eierverzamelaar van fraude verdacht elke woensdag Jongensmarkt 2-paren verkoop Gedegen Sprookje van Dilettantjes Rust SCHIEDAM Shawls en handschoenen voor jongens hawls handschoenen BERVOETS L POSTZEGELS II 31 |19j50 Beis 2at Tm ko. mederdt Dinsdag 8 november 1960 Nu Phtvius ons, in een toch al nat seizoen, de laatste dagen nog eens extra Janistfg van Hemelwater voorziet, is Het voor een tekenaar on doenlijk buiten te gaan tekenen. Toch wilde Vc mij van mijn taak kwijten en mijn bijdrage aan de krant leveren. Wat lag er nu meer voor de hand, dan dat ik rustig thuis bleef en uan mijn hoge arendsnest vit 'door de vensters turend, en verwend, door de centrale verwarming, deze schets .nzn het hartje van. het aloude Schiedam vervaardigde. Gij ziel een deel van de oude binnenstad voor u liggen, hetwelk ge domineerd wordt door de kerk van Johannus de Doper en de koren molen ,Af Walvif". Het wirwar van daken dat in een boog dwars door de tekening loopt markeert de Hoogstraat. De lichtere partij, die naar de horizon, toevloeit, is de polder Nieuwland met zijn lineaire ordening, waar bij naar rechts de flat van Spieringshoek opvalt, Aan de horizon zelf ziet men de molen van Vlaardingen en in het midden, als een stipje, de kerfc van, Maassluis. Op de voorgrond vormt een bomengroep de afscheiding van de tekening. Deze bomen staan in de ruimte tussen Hoogstraat, Broersveld en het lonengebied. OCTAVE DECONINCK Het NVV te Schiedam hoopt haar jaarlijkse St. Nicolaas-kinderfeest te geven op 30 november as. in het Volksgebouw, Ttiinlaan 50. Leeftijd 48 jaar. Onder meer zal voor de kinderen optreden een poppentheater. Aan vang 2 en 4 uur. (Van een onzer redacteuren) Het overstapje in Rotterdam is eigenlyk te goedkoop in ver gelijking met de prys van een enkele rit, meent de directie van de K.E.T. Het vervoersonderzoek van een jaar geleden heeft aan het licht gebracht dat overstappende reizigers ruim twee maal zo ver reizen als passagiers met een enkele ritbiljet. Het prijsverschil van viyf cent staat daarmee in geen enkele ver houding. HET vexvoersrapport van de R.E.T., in juli van dit jaar ge reed gekomen maar thans pas ge publiceerd, is een. teleurstellend aüik. Er staan wel interessante bijzon- derheden in over de drukte tijdens de spitsuren, de belasting van enke le drukke trajecten, de afstanden die de gemiddelde passagier aflegt en de gemiddelde kilometerprijs* die wordt betaald, maar nergens vindt men voldoende gegevens of voldoen de aanknopingspunten voor het trek ken van conclusies. Laat staan dat de directie van de R.E.T. of de samenstellers vat. het rapport die conclusies zelf zouden hebben ver meld. In een inleiding wordt gezegd dat de enquête werd gehouden omdat een onderzoek naar de doeltreffend heid van het huidige vervoersnet en het huidige tariefstelscl vereist was. Wel, is het net en zijn de tarie ven doeltreffend? Het valt in het rapport niet te lezen. Pas na hard nekkig vragen vernamen we tijdens een persconferentie van de direc teur van de Rü.T, dat ons over stapje naar zijn smaak te goedkoop is ten opzichte van een enkele reis. Maar of in de bestaande toestand verandering zal worden gebracht? Het is misschien ook wel wat veel gevraagd. De directeur van de R.E.T. moet zulke dingen eerst met B en W doorpraten en dan zal de raad er nog eens over moeten be slissen. Hoe graag we ook willen wetenof ons trammetje duurder wordt: het valt te begrijpen dat zo iets bij voorkeur niet in een rapport als dit wordt aangekondigd. Waarom het onvolledige era weinig zeggende stuk dan toch werd gepu bliceerd? We hebben de indruk dat de R.E.T. er niet goed meer onder uit kon, nadat destijds toezeggingen in die richting waren gedaan. Toen men via de pers medewerking vroeg voor het welslagen van de enquête, werd gezegd dat de resul taten van het onderzoek ook be kend zouden worden gemaakt. Sindsdien is herhaaldelijk naar die resultaten gevraagd. Een „zoethou dertje" zouden we het rapport wil len noemen als het niet zo onvrien delijk klonk. Het boekje heeft intussen wel degelijk waarde. Voor zusterbedrij ven bijvoorbeeld, omdat de metho diek van het- vervoersonderzoek er uitvoerig in beschreven staat. Maar niet voor wie wil weten hoe het er met ons tram- en busbedrijf voorstaat Behalve dan misschien voor de NJLC.. die meent dat Rot terdam te haastig aan zijn metro is begonnen en die in het rapport al lerlei feiten heeft ontdekt om dat standpunt te rechtvaardigen. "Wij hebben ze niet gevonden in dit vage ea incomplete geschrift „Het zou redelijk zijn het over stapje wat duurder te maken," zei gistermiddag de directeur van de R.E.T., ir. N. A. Bogtstra, tijdens een per confer en tie over de resultaten van het vervoersonderzoek. Hij wilde niet bevestigen of de R.E.T. ernaar zal streven een veran dering in de tarieven tot stand te brengen. Dat is uiteraard een zaak waarin B. en W. en de gemeenteraad ook gekend moeten worden. Wel verklaarde de heer Bogt stra ons desgevraagd dat Rotter dam stellig niet het Amsterdam se voorbeeld zal moeten volgen door één duurder kaartje voor enkele èn overstapritten in te voeren. Tachtig procent van het totale aan tal Rotterdamse tram- en buspassa giers stapt niet over. Het zou naar de mening van de RB.T,-directie on billijk zijn dat grote aantal reizigers te duperen. Het vervoersonderzoek van een jaar geleden, waarover onlangs, naar wij al schreven, een rapport is ge publiceerd, heeft een goede vervoers- analyse van het heden opgeleverd. Het ligt in de bedoeling er een opi nie-onderzoek op te laten volgen, om ook een indruk te krijgen van de potentiële vervoersbehoefte. Het vervoersonderzoek heeft de RJE.T. onder andere een inzicht ge geven in de structuur van de tram- en buslijnen. Gebleken is bijvoor beeld dat bij bus 52 verreweg de meeste passagiers die bij het Cen traal Station instappen, de bus bij de Pleinxveg weer verlaten. Tijdens de rit naar de Breeweg zijn er na de Plelnweg nauwelijks nog instappers. Hetzelfde geldt in omgekeerde richting voor de halten na de tunnel. Geen instappers bete- I kent geen oponthoud door betalen by I de chauffeur."De conducteors zullen daarom wel van bus 5Z verdwijnen. Spits I Dagelijks vervoert de BJ3.T. onge veer 422.000 reizigers. Het drukste kwartier ligt 's middags tussen 5 uur en kwart over 5, als bijna 13.000 pas sagiers worden verwerkt. Het druk ste üür ligt tussen 5 en 6 uur; de ochtendspits, tussen 8 en 9 uur geeft minder drukte tegelijkertijd dan 's middags. Drukte-pïeken zijn er uiteraard ook in sterke mate voor het vervoer over de bruggen en door de tunnel. In het drukste uur in de spitsrichting zijn er 's morgens (van 7.45 tot 8.45 uur) 6.450 reizigers en 's middags <van 17 tot 10 uur) 6.300 reizigers. De drukste kwartieren zijn voor bruggen en tunnel van 8.15 tot 8.30 en van 17.15 tot 17-30 uur. hoornstraat (63.000 reizigers, per dag, 9 lijnen); Weena tussen Hofplein en Stations plein (60.000 reizigers, 9 lijnen); Blaak tussen Posthoomstraal en Station Blaak (54.500 reizigers, 7 lijnen); Kruisplein tussen Stationsplein en West Kruiskade (51.500 reizigers, 5 lijnen); Coolsingel tussen Hofplein en Beursplein (49.000 reizigers, 8 lijnen) Schiedamse vest tussen Binnenweg en de W. de Withstraat (47.000 rei zigers, 6 lijnen); Pompenburg tussen Hofplein en Katshcek (46.000 reizigers, 5 lijnen) Willemsbrug (46.000 reizigers, 6 lijnen); Maastunnel (43.000 reizigers, 7 lijnen). Het vervoersonderzoek heeft dui delijk aangetoond dat de wyken rond het centrum een veel sterkere relatie met de binnenstad hebben dan de verderaf geleken wijken. Lege bussen Daarbij doet zich dan nog de voor een vervoersbedrijf onvoordelige si tuatie voor dat in het spitsuur verre weg het grootste deel van de passa giers in één bepaalde richting reist. 's Avonds bijvoorbeeld gaan er acht maal zoveel mensen uit het centrum naar Zuidwijk en Pendrecht als in omgekeerde richting. De bussen rij den dus vrijwel leeg terug. Het is de vraag in boe verre deze Situatie voor wat Rotter dam-zuid betreft gehandhaafd blijft. De komst van de metro geeft" de linker Maasoever im mers een volkomen ander net, dat voor een groot deel zal wor den gericht op de twee grote overstaphaltes van de Metro: Zuidplein en Graansilo. Hoe dat net in zuid er precies gaat uitzien, zullen we kunnen lezen in het 3e metrorapport. Ook met het oog op de komende veranderingen op de linker Maasoever was een gron dige kennis van de huidige struc tuur, verkregen door het vervoers onderzoek, van belang. De enquête heeft aan het licht ge bracht dat de Rotterdammers van overstapverbindingen in het alge meen alleen gebruik maken als zo wel op het eerste als op het tweede (Advertentie LM.) ■50.000 gulden j Vijftig duizend gulden gast er deze maand van onze prijzen af. In tientallen aan- biedingen zult U zien wat dat betekent- Zorg er voor dat ook U Uw aandeel krijgt... door nü te kopen Wie hangen er dit najaar de mooiste spiksplinternieuwe gor dijnen voor de ramen? Dat zijn onze klanten, omdat er morgen duizenden meters van de mooiste Richelieu mar quisette van 3.25 per meter wordt verkocht voor minder dan de helft van de normale prijs. Richelieu marquisette van 100% katoenen garens met rijk geborduurde broderie. Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze rijke Richelieu marquisette, lichte ecru kleur, 90 cm breed, pet meter voor GEBOREN: Petronelia M., d. van Q. A. den Boogert en W. M. Th. Alberts; Eric B, 2. van H. P. Boef en M. Schaap; Abraham, z. van J, W. van Eijk en Ch. L. Vermeulen; Peter, 2. van H. J. Kriek en P. A. Klepke; Ronald, z. van H. J. Kriek en P. A. Klepke; Christina M_, d. van A. J. M. Bosch en W. van der Kroft; Mar it, d. van G. A. Janse en G. I. S. Gustavsen; Jaap, z. van C. de Koning en G. A. Bieze; Johanna M. C.t d. van J. G. Heesbeen en S. "W, M. Gelens; Jacqueline M., d. van J. L. J, Kiebert en M. A. Kamp man; Lucienne, d. van D. Bakker en J. Van Dijk; Anna, d. van J. Noordzij en C. G. van Veen. OVERLEDEN: H. Moonen, 81 jr. deel van de reis een vrij grote af stand moet worden afgelegd. Reislengte De gemiddelde reislengte van de Rotterdamse tram- en buspassagier bedraagt ruim 4ï£ kilometer. Passa. giers met een enkele reisbiljet rijden gemiddeld een kleine 4 kilometer; passagiers met een overstapje onge veer 8 kilometer voor reizigers met enkele reis xittenkaarten of overstap rittenkaarten blijken deze afstanden resp. 3% en 7% kilometer te bedragen. Wat betaalt men nu in Rotterdam gemiddeld per kilometer? Dat hangt van het soort kaartje af dat wordt gekocht. Een enkele reiskaartje van 20 cent is naar verhouding het duurst: men betaalt bijna 6 cent per gereden kilometer, zo heeft de en quête duidelijk gemaakt. Bij een overstapje van 25 cent be taalt men gemiddeld 3% cent per kilometer, bij gebruik van eed enke le reis rittenkaart van f 1.gemid deld bijna 5 cent en bij gebruik van een overstap rittenkaart van 1.10 gemiddeld 3 cent per kilometer. Gebleken is dat de sterkst In prijs gereduceerde plaatsbewijzen (on. ■weekkaarten) In hoofdzaak in de spitsuren worden gebrnikt. Daaruit volgt dat zjj die het minst betalen tegen de hoogste kosten worden ver voerd. „Dit feit was op zichzelf wel be kend; het ter beschikking hebben van uitgebreid cijfermateriaal maakt het echter mogelijk tot suggesties op tariefgebied te komen en de conse quenties beter te overzien," zegt het rapport van de R.E.T. Een „vervoersèpin", die laat zien waar in Rotterdam de drukste bus- en tram trajecten liggen. De breedte van de lijnen geeft het aantal passagiers aan. Zwart tram; grijs bus. Opvallend zijn de grote aantallen passagiers die over de bruggen en door de tun nel worden vervoerd en de mas sa's die via Middellandsstraat en Nieuwe Binnenweg tussen het •westen en bet centrum heen en weer reizen. Spin De aantallen passagiers die tussen de verschillende haltes worden ver voerd kunnen als banden van be paalde breedte op een kaart worden uitgezet Zo ontstaat wat in een vak term een „vervoersspin" heet. Met één oogopslag kan men zien welke trajecten /het belangrijkste zijn. Het vervoersonderzoek beeft de volgende trajecten als de belangrijk ste aangewezen: Blaak tussen Coolsingel en Post- Apothekers-nachtdien 5t: Apotheek Backer, St. Lldulnasb^.at 58. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D» Tuinlaan 80. telefoon (5 9211), Politte-alarmnummer 646 66 Gemeentelijke Openoare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 18—20.30 uur, dinsdag 9.30-16.30 en 19—20.30 uur, woensdag 9 30—1630 uur. dAnderdag 9.30—1230 kur v-ij- dag 9.30—15.30 en 19—20.30 uur, zaterdag 930—16.30 uur. 'r Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal co Bibliotheek, Dam geopend maandag 19—21 uur woensdag 1417 en 1921 uur. donderdag 1012 uur, vrij dag 1417 en 19—21 uur. zater dag 10—12 en 14—17 uur. Stedelyk Museum. Gesloten BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur*. „Kolonel Hyde contra Scotland Yard. Monopole, 2 uur: „Comanche Todd, de blanke indiaan"; 7 er: 9.15 u.; „In liefde en oorlog". ARNHEM. De in Luntercn wo nende verzamelaar W., die in dienst van een eierhandei in Ederveen eie ren haalde van pluimveehouders in de omgeving wordt verdacht van verduistering van zevenduizend eie ren ter waarde van ongeveer dui zend gulden. De politie heeft W.t die de verduistering in de afgelopen maanden zou hebben gepleegd, aan gehouden. (Advertentie LM.) merk "Torino", ïjzersterke stretch-cotton schoenmaat 36-37 Speciaal verlaagde J.M. prijs per 2 paar J2«so Kleine stijging per maat. Bij SW wordt gebouwd aan de toekomst. Deze opbouw geschiedde sinds enkele jaren zo systematisch dat het belangrijke werk daor de buitenstaan ders vrijwel niet werd opgemerkt. Daardoor beeft trainer Hang Croon, goed gesteund door de juniorencommissie van SW, de gelegenheid gekregen het moeilijke voorbereidende werk uit te voeren. Dit jaar echter 2yn de resultaten van deze arbeid naar buiten getreden. Tijdens een sterk bezet junlorentoemooi van 't Gooi overtroefde de jeugd van SW alle tegenstan ders. Zelfs de room van het roemrijke jeugdkader van Volendam, de bouw stof voor een eredivisie, verbleekte bi) de Schiedamse prestaties. Organisa trice 't Gooi is zo onder de Indruk van de Schiedamse verrichtingen dat SW deze week de vererende uitnodiging gekregen heeft om met die jeugd deel te nemen aan een tweedaags junlorentoemooi op zaterdag 20 en zondag 21 mei in Hilversum. Aan dit toernooi zullen deelnemen pioensteam hield 't Gooi, dat dan 55 jaar bestaat, en SW als Nederlandse teams en ver der de gerenommeerde buitenland se teams waarvan S.V. Staaken en F.V. Hertha, beiden uit Berlijn, S.V. Peine en F.V. Eintraeht, ook twee Duitse teams, en F.V, Kopenhagen uit Denemarken al hebben inge schreven. De jeugd van SW gaat 2ïch met Pinksteren 1961 meten met bijzon der sterke tegenstanders. Deze ver erende uitnodiging is met recht een bewijs van bewondering voor het werk van het kader bij SW. Hoe goed die arbeid Is blijkt o.a, ook uit de resultaten die het A-team hehaalt in de competitiewedstrijden. Met een respectabel doelgemiddelde gaat SVV-Al ongeslagen aan de kop daar bij de jeugdteams van de grote con currentie achter zich latend. Wat is het bijzondere van het bou wen hij SW? Bij de Schiedammers leeft reeds lang de gedachte dat de minder kapitaalkrachtige semi-prof- clubs primair afhankelijk zijn van spelers uit „eigen kweek". Het Is nu eenmaal ondoenlijk voor SVV en Hermes DVS om tienduizenden te be talen voor de aankoop van voetbal lers. Bij Hermes DVS is reeds een omvangrijk jeugdkader dat voor de deur van het betaalde voetbal staat Enkelen als Coen Groenewegen, Piet de Groot, Eijkenbroek, Van der Graaf en nu ook Monster vormen de veel belovende voorhoede van deze opko mende krachten. Hefc is voor vele Schiedammers duidelijk dat bij Her mes DVS aandacht wordt geschon ken aan het jeugdwerk. Minder opvallend maar daarom niet minder gedegen geschiedt het werk by SVV. Inderdaad verdringen de jongeren zich nog lang niet in het eerste team, maar bij SW leeft het idee dat dit nu nog niet nood zakelijk is. De roodgroenen zijn met hun gedachten nog dikwijls bij het „wonderteam" uit de jaren direct na de oorlog. Dat team dat lands kampioen werd had bekwame voet ballers, maar primair was hier spra ke van een goede teamgeest, van een hechte vriendengroep. Voorzitter J. de Groot van de juniorcommissie heeft dan ook de maatregelen geno men om te trachten de teamgeest bij de prominente jongeren te ver sterken. Hy meent dat het onjuist is om die veelbelovende jongeren in de grote groep van leden te doen onder gaan. „Dan voetballen ze even goed, later verdwijnen ze weer. De talen ten moeten er uit gehaald worden" zegt hij „het huidige voetbal vraagt meer opleiding." Daarom zün oefenmeester Hans Croon en de junior commissie tot se lectietraining overgegaan. De beste voetballers uit A en B, dus in wezen het A-1-team en het B-l-team zijn in een aparte groep Ingedeeld. Deze jongens krijgen extra training, «r worden speciale eisen aan. die kna pen gesteld- Ze gaan 's morgens vroeg oefenen en ze trainen in het normale avondschema. Bovendien zijn er speciale avondbijeenkomsten waarbij aandacht wordt geschonken aan de theorie. Aan die jongeren wordt dan ver teld over techniek en tactiek, over wedstrijden, over lichamelijke ver zorging, over spelregels en meer fa cetten van de voetballerij- Hermes DVS-crack Manus Stolk sprak,, op zulk een bijeenkomst, Arie de Bruyn, aanvoerder van het roemrijke kam- Driehonderd kinderen genoten za terdag als gasten van „De Dilettant jes" in de grote zaal van Arcade van een vriendelijk sprookjesspel over een schoenmaker en zijn beide 200ns. Tonny Sala was de luie zoon Karei, Jan de Regt was de flinke Felix, die na vele beproevingen de koning van zijn eksterogen afhielp en daarom mocht trouwen met de lieve prinses Irene. De vele elfjes en kabouters hielpen hem natuurlijk heel goed. Mevr. N. Dettmeijer-Tettelaar had de leiding van het spel. scheidsrechters zullen praten, voet ballers als Tonny van Ede ea. en uiteraard spreken ook Hans Croon en de heer De Groot. Leider van het team is Henk Köneman, de man die dit seizoen afscheid nam van het eerste team en die zich met zijn rij ke ervaring speciaal voor de opbouw van dit elftal beschikbaar heeft ge steld. Deze geselecteerde training en de bijeenkomsten dragen er toe bij dat de voetbaltalenten bij SW meer worden ontwikkeld en dat de team geest wordt bevorderd. Telkenmale klinkt de stem van trainer Hans Croon in de landelijke voetbalwereld met de oproep meer aandacht aan de jeugd te schenken omdat anders het peil vaa het voet bal in ons land niet zal stijgen. Ook gisteren schreef hij hierover uitvoe rig in het officiële orgaan van de KNVB „De Sportkroniek" waarbij hij het buitenland als voorbeeld stelt. Hans Croon werkt zijn ideeën nu in de praktijk bij SW uit. Hij hoopt de tijd te krijgen om de groep jongeren tot een hechte en sterke for matie te kunnen smeden. Hy beseft dat hij moeilijk werk verricht, om dat de resultaten niet snel kunnen komen, maar als de basis is gelegd zullen die resultaten niet Uitblijven. Van belang was daarom de rust rondom die jongeren. Inmenging van buitenaf kan slechts schaden als het werk nog niet is voltooid. De ju- niorlclding bij SW weet dat er ook nu nog intensief moet worden ge werkt maar de vooruitgang valt te bespeuren. Dat blijkt uit de uitnodi ging van 't Gooi, maar het is ook te zien aan de jonge krachten als Dodo Baks, Wout van Meeteren, Peet peil 2ijn geklommen. Met nog meer trai ning en nog meer gerichte wedstrij den e.d. hoopt SW het goede mate riaal te kweken. Een verlangen van voorzitter J. de Groot is dan ook dat er geselecteerd „jeugdvoetbal" voor jongeren van 18—20 jaar zou komen. Hij meent dat daardoor de kwaliteit zal worden verbeterd. Dat hij en zijn mede-functionarissen de steun van de jeugd hebben is, zeker. Die jeugd begrijpt het streven. Dat blijkt bij voorbeeld uit het feit dat de jongeren 's avonds om negen uur direct na de avondschool met snelheid naar het SW-terrein gaan om alsnog de voet balcursussen te kunnen bijwonen. De animo is er en daarom zal jong-SVV zeker nog van zich doen horen. Nu In extra collectie te kust en te keur .bij Bervoetsl (heerlijk warm gevoerd!) wol gebreid van xso tot 2.95 stretch (wol m. nylon) alle maten 3.50 astrakan van 5.95 tot 6.45 glad leer van 6.9S tot 7.45 crochet (gehaakt) van 8.95 tot ?.9S suède wanten van 3.55 tot 4.35 verzameling, interess partij te k. gevr. Ook grote objec ten. Cont. bet. Brieven nr. UZ 7248 bur. v. d. blad. Te huurgevraagd Heer zoekt per 1 december gestoff. kamer, bij voorkeur met tussen- of zijkamer en met volledig pension. Brie ven ond. nr. S-822 bur. v. d. blad. Diversen Heer zoekt kennismaking m. dame. - Zonder foto beslist geen antwoord. Br. ond. nr. S-B23 bur. v. d_ blad. Te huur: gemeubileerde zü zlt-s laapkamer In flat. Rus tig milieu. Liefst jongeman. Br. ond. no. S-821 bur. v. d. blad. Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf ƒ0.— com pleet Telefoon 6 68 33. Personeel Gevraagd: een. aank. kap- ster en een leerling-kapster. R. Zalm, Ale id astraat 56 B, Schiedam, tel. 6 76 88; na 6 uur: 6 35 78. v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1