Er zit winst in voor de Schiedamse teams GRANT Schiedam heeft nu n hmonadefabriek Mr.J. W. Peek opent nieuwe vestiging Het kleine zaakje kreeg in de gang toch een staartje Nieuwe start biedt ook nieuwe kansen Aannemer niet schuldig aan dodelijke val van timmerman Ongeval bijE.N.C.K voor Kantongerecht Aanwinsten bibliotheek CITROEN r. ODI vergaderde VOOR DE KANTORECHTER Getuige kiest andere partij Secretaris afwezig SLUITINGSTERMIJN voor het indienen van aanvragen tot schadevergoeding HET KOMENDE SPORT- WEEKEND halfzwaar mraie lekkere shag in de handige doos 95 ct. Rotterdam Burgerlijke Stand GTB naar oude terrein van Hermes-DVS SCHIEDAM DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters Donderdag 10 november 1960 S t A«Ï»S4MS ft -ra®* iét* T' De eerste ïimonade/abriefc van Schiedam stoat in de CaUmdstvaat. Het is tevens de eerste vestiging aan deze industriestraat De jaarvergadering van de chris telijke korfbalclus ODI heeft geen moeilijkheden opgeleverd. Voorzit ter les van Keulen hoopte, dat meer aandacht zal worden besteed aan de training en bovendien luidde hij de noodklok, want ODI heeft een drin gend tekort aan dames-leden. Het ziet er naar uit dat enkele teams niet kunnen uitkomen als niet spoe dig een aantal meisjes en dames lid zullen worden. Verder werd het plan ds. Kret besproken. Op 14 januari zal een feestavond worden gehouden. De verslagen werden goedgekeurd. Met een druk op de knop heeft burgemeester Peek gisteren de Frankafabriek in gebruik gesteld. «Moge de symboliek van de naam Galand de stimulans z|jn dat n nieu we kanalen zult vtnden om uw stro men limonade te kunnen afvoeren" zei burgemeester mr. J. W. Peek woensdagmiddag In het nieuwe Umo- nadebedrjjf Franka van de N.V. Wijnhandel H. A. Drijver en Zoon aan de Calandstraat 111-115 in do Schiedamse Spaanse Polder. Bij de OudedUk, nog temidden van de ont ginningen, is het begin van drie stra ten te bespeuren. Deze straten zijn genoemd naar drie Nederlandse pio niers Plesman, Fokker en Caland. Vorige week werd een bedrijf ge opend aan de Plesmanstraat. Nu li een ander bedrijf geopend. Ditmaal aan de Calandstraat. De burgemeester toonde zich ver heugd dat Schiedam nu ook een li- mcmadefabriek heeft. Hij sprak over de naam die Schiedam van oudsher heeft vanwege de jeneverindustrie en hij hoopte dat ook de Schiedamse limonade bekendheid zal krijgen. „In on ze sterk groeiende stad. die over enkele decennia meer dan hon derdduizend inwoners heeft is het van belang dat zich nieuwe industrieën vestigen. Jn de groei van onze stad ligt de toekomst van ons vaderland," Tenslotte heeft de burgemeester met een druk op een knop het raderwerk van de machines in gebruik gesteld. Aan de ene zijde van de loods ko men de kistjes met lege flessen het bedrijf in. Via een band met rollen komen de flessen op de transport band naar de vulmachine. dan b« de etiketteermachine en aan het eind van de band worden de flesjes weer ïn de kistjes gestapeld. Zo kunnen duizenden flessen per uur worden af geleverd. Directeur H. Drijver was verheugd over dit nieuwe bedrijf. Hij merkte Op dat het bedrijf aan de Spangen- sekade te Botterdam te eng behuisd was. Dank bracht hij aan de aanne mer Van der Tempel en de architec ten-Heykens en Nuyt, die dit fa briekspand uit hun reeks die in de Spaanse Polder worden geplaatst zo doelmatig passend voor het bedrijf hebben gebouwd. Een grote productie is nu mogelijk. Na de officiële ope ning werd een receptie gehouden. HIJ had de lach in de wacht kamer van het kantonge recht te Schiedam gebracht. Of eigenlijk is het zo te simpel geformuleerd want de man met de schipperspet had vrolijk „goeden morgen" geroepen in de toch al zo overvolle bal van het oude mairehuis aan de Lan ge Haven en hij werd daarom met hilariteit ontvangen. Die tientallen wachtenden hadden het eerst allemaal nogal vreemd gevonden dat ze in een smalle hal moesten wachten op het seintje van de deur waarder hoewel ze allen nog eens duidelijk verkondigden dat ze om tien uur waren op geroepen. Toen ze al te lang Algemeen: Roman van een reus: ne gentig jaar Winkler Prins '60: Jaspers, ■w>cfates' Bneddha, Confucius. Jezus, '60: Toekomst der psychologle/60; Loggem, psychologie van het drama, '60; Berkouwer. Het licht der wereld; het evangelie van Johannes, '60- Sociaie wetenschappen: Kampen. Ples- man, '60; Moor, Postzegelkunst. '60; West, Children of the sun, '57. Taalkunde: Weems, Un vorano en Espana; a Spanish reader. '57; Wilkms and Oiler, Cuentecitos; a* first reader «t Spanish, '56; Cohen. The Penguin dictionary of quota ions, '60. Medische en Toegepaste wetenschap- Pen: Gartman, Van vuurpijl tot ruim tevaart, '60; Staf ski, Aus alten Apo theken, '58. Kunst; Rice. Russische kunst. "60. orachenboot und Dschunkenaegel. '60; Kruyt, Makrolotografle. 'CO; Naiming, portretten buiten, *60; Bookmaker, Jazz. blues. spirituals, '80. - ^Uetkunde: Nleuwenhuys. Bij het «heiden van de markt, '60; Schulte «oidtaolt, Tenzij Gij mij zegent. '60: vroman. De ontvaehting: en andere gedichten. '60: Graft. Te vroeg en te *aat, '60; MuRatulJ, De kleine Wouter, •go' ^sse^e' 06 spiegel der minnen. Geschiedenis-, Land- en volkenkunde: schulte Nordholt, Een tuin in het wa ter. 60; Bontekoe, Drie maanden kris Jtms door Zuid-Airika, '60; CortL Het tragische leven van keizer Maxünillaan, gewacht hadden kwam de man met de schipperspet de span ning brekern Hij bracht de vro lijkheid en toen ze dan later de zittingszaal in mochten om tot bijna twaalf uur te kunnen wachten voordat de vele zaken met meer spoed konden' worden behandeld handhaafde men een niet al te rumoerige belangstel ling. "P\ E man met de schipperspet mocht om kwart over twaalf ver tellen dat hij de 51-jarige distüJa- teursknecht T. J. H. was. Hij had bij zijn zoon in de auto gezeten. Op 26. juni 's avonds tegen acht uur wilde die een zwenking naar links naar de Ooievaarsbrug rijden. Toen zou plots de 30-jarige J. van S. naar links zijn gezwenkt waardoor beide auto's wer den beschadigd. Ook de getuige J. JL had het zo gezien. „Ik zei nog: .La ten we het sussenderen, maar bij wou beslist de politie er bij halen en nou toen kreeg hij natuurlijk die bekeu ring" 2t{ ,de man soepel. „Welnee" zei verdacétte „ik moest stoppen voor een voetganger, ik kon niet naar links, bij ging naar rechts anders waiSH?# tegen de muur van het stad huis ^ingevlogen, het was een moed willige aanrijding. Ik heb ook een getuige, daar staat ie." Nu mogen getuigen niet aanwezig zijn bü de be handeling van de zaak en men dient de namen vamie getuigen bij de deur waarder te doen noteren. De kanton rechter mr. P. B. Cos achtte de zaak duidelijk. Hij veroordeelde de heer Van S. tot dertig gulden boete of twaalf dagen hechtenis. IN de hal, die inmiddels leeg was, hebben de belanghebbenden daar na de behandeling van hun zaak maar voortgezet. ,Jk pak jou wel, Gooffie" zei de heer J. van S. tegen de lompenhandelaar G. H. die in de auto had gezeten. En hjj deelde de aanwezigen zijn vermoeden mee over opzet bij de aanrijding omdat een vroeger dienstverband van H. bij S. niet zo vlot zou zijn verlopen, „Hoe kan dat nou?" zei H. nog verbaasd „Ik heb je twee weken daarvoor nog ijzer geleverd". Maar S. nam het al lemaal niet. Hij tekende de belang stellenden hoe het wel geweest zou zijn De getuige werd op zijn inzich ten in deze kwestie getest H*j dien de zich bereid te verklaren m hoger beroep voor S. te getuigen "en fel raadde H. hem dat af. Zo geanimeerd verliep de discussie dat bet personeel van het kantongerecht de gemoederen buiten in de eerste winterkilte wilde laten bekoelen, maar de discussies werden telkenmale voortgezet. De ve te diende te worden beslecht en daar om heeft S. na zijn felle verklaringen hoger beroep doen aantekenen. Nee, dit gezelschap is vrolijker het kan tongerecht ingegaan dan er uitgeko men. (Advertentie l.M.) Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St. Liduinastraat 58. Bellen bij ongeval: G.G. cn G.D„ Tuinlaan 80, telefoon 692 80. Politie-alarmnuramer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 1920.30 uur, dinsdag 9.3016.30 en 19—20.30 uur, woensdag 9.3036.30 uur, donderdag S.3012.30 uur. vrij dag 9.3016.30 en 19—20.30 uur. zaterdag 9.3016.30 uur. 's Zon dags gesloten. JR.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19—21 uur, woensdag 14—17 en 19—21 uur, donderdag 10—12 uur, vrij dag 1417 en 19—21 uur, zater dag 10—12 en 14—17 uur. Stedelijk Museum. Gesloten. BIOSCOPEN Monopole, 2. 7 en 9.15 uur: „Island in the Sun". DIVERSEN Passage Theater, 20 uur: Scbied. Kunstkring: De Haagse Comcdle „Jalousie". Ned. Prot. Bond, 20 uur: N.P.B.: „Vijf jaar samenwerking Ned. Herv. Kerk en N.PJB,", ds. J. A. Hebly. De gemeentesecretaris Mr. H. J. Post. zal in verband met het bijwo nen van het XVe Internationale Ge- meentecongres in Israël van 11 t/m 24 november afwezig zijn. Gedurende deze periode zal waar nemend secretaris, dc heer mr. H, Snoep, als zijn vervanger optreden. Van den Bergh en Jurgens N.V. heeft begin september een aanbod gepubliceerd tot schadevergoeding aan personen die hebben geleden aan de huidaandoening, welke worde toe geschreven aan het gebruik van door haar geleverde margarine. Zij maakt thans bekend dat aanvragen tot schadevergoeding ingevolge dit aanbod, moeten worden ingediend vóór 1 januari 1961. Bedoeld aanbod zal derhalve niet meer gelden voor schade waarvan niet vóór deze datum vergoeding is gevraagd. SchadevergoedingsformuBeren blijven tot genoemde datum verkrijgbaar door aanvraag bij Postbus 1232, Rotterdam. VAN DEN BERGH EN JURGENS N.V. ru 290.1M.IW Na een al te spoedige rustperiode gaan de Schiedamse teams in het komende weekeinde weer met enthousiasme aan de com petitie beginnen. Overigens kwam het intermezzo van de rust niet ongelegen want de start is teleurstellend geweest. De Schie dammers die vrijwel allen over kaliber beschikken hebben tot verbazing van hun aanhang vrijwel geen resultaten behaald. Het is daarom prettig dat de elftallen nu weer met frisse moed kunnen beginnen. Ongetwijfeld zal de cadans er ook uit zijn bij de tegenstanders en daardoor kunnen de stadgenoten zich ge makkelijker herstellen. Dit zal des te beter gaan omdat het merendeel van de Schiedamse teams in het weekend tegen formaties in het veld komt die ongetwijfeld de minderen zijn van de stadgenoten. De nieuwe start moet dan ook Schiedamse winst opleveren. Schiedammers zijn. Toch geloven wij dat een enthousiast Ursus meester van het terrein moet kunnen blijven. Op de Boshoek ontvangt SFC het gepromoveerde NRC. De blauwzwar ten hebben dringend punten nodig en tegen deze niet sterke tegenstan der kan de Schiedamse formatie wei eens op volle toeren gaan draaien. Als 5VDPW er in slaagt Oudewater op afstand te houden dan klimmen SFC en SVDPW in 4 E enkele plaat sen. Voor SVDPW is dit wel een zware opgaaf, maar in sportpark Thurlede heeft DPW de beste kan sen. SchiedamNieuwerkerk is de kans voor Schiedam om de afstand met de staartclubs te vergroten. In. sportpark Harga kan het gerouti neerde Schiedam het stugge Nieu- Voor de tweede klasser Excelsior *20 staat in sportpark Thurlede een aantrekkelijke match tegen het gere nommeerde Overmaas op het pro gramma. De zwartwitten behalen minstens een gelijk spel. Voor DUS wordt de situatie in Kethel gemak kelijk. De geelzwarten kennen de oude derde klasser DHZ. Verwacht mag dan ook worden dat DHS op eigen terrein de winst in handen houdt. Liefst vier thuiswedstrijden spelen de vierde klassers. Moeilijk wordt de strijd voor Ursus tegen Spoorwijk. Indien de Hagenaars trachten tech nisch te voetballen wordt het winst voor Ursus, maar het gevreesde har de spel van de bezoekers zal de on overkomelijke handicap voor de (Advertentie l.M.) „Een tragische vergissing" noemde de officier van justitie mr. Van IVIoor- scl de handeling van de 33-jarige timmerman E. Hoogmoed die op vrij dagmiddag 13 mei op het dak van de fabriek van de ENCK in Vlaar- dingen door een draadglasruit Is ge vallen waardoor hy zestien meter la ger In de fabriek op de betonnen vloer Is doodgevallen. Het was een moeilijke zaak om uit te maken wie hier de schuld van het ongeval beeft. De officier meende dat het slacht offer ongetwijfeld ook schuld heeft, maar primair wilde de officier de aannemer van het werk de 39-jarige Via&rdinger G. J. W. verantwoorde lijk stellen. Hü had de nodige vei ligheidsmaatregelen moeten nemen. Het is bekend dat arbeiders die dikwijls gevaarlijk werk verrichten op den duur ongevoelig worden voor de situatie. Hij achtte de verklarin gen van de getuigen dan ook op dit punt aanvechtbaar. De opdrachtge ver draagt de verantwoordelijkheid. Hij achtte daarom de verklaringen van de deskundige van de arbeids inspectie die geen veiligheidsgordels, touwen, stellingen of afzettingen had aangetroffen van belang. De officier eiste een boete van 75 of dertig da gen hechtenis. De 33-jarige deskundige A. H, O. uit Rotterdam vertelde dat hij na het ongeval op het dak van de kunst- mestfabriek aan de Deltaweg was gekomen. Daar werd een tunnel voor de zwavelloods gemaakt Hij noem de het werk gevaarlijk. Verdachte W. vertelde dat hy niet wist dat hij aansprakelijk was. Hij had bet werk, een karwei van by na vier millïoen, voor het timmerwerk en het metselwerk aan twee onder aannemers uitbesteed. De drie tim merlieden van aannemer De Lange waren op de bewuste dag op het dak aan het werk. Metalen strippen zóu- den bevestigd worden. De 59-jarige Haagse uitvoerder A. de Jong ver klaarde dat hij de leiding had bij dit werk. Het slachtoffer had gedurende het gehele karwei top dak gewerkt Bij het aanbrengen van de strippen was hij plotseling nog 2,5 meter ho ger op een schuin dak geklommen om te zien of de strippen daar ook bevestigd moesten worden. Toen was het ongeluk gebeurd. De 35-jarige voorman-timmerman Arie Visser ver telde dat ze op het dak gemakkelijk konden lopen. Oook de 23-jarige tim merman Willem de Koning verklaar de dit. Hij had zich niet onveilig ge voeld op dak. Na het stellen van de vragen aan de getuigen door officier en kanton rechter kreeg de verdediger mr. H. C. G. L. Polak het woord. Gedegen en gedocumenteerd besprak hij deze „incidentele hoogklimmerij".» „Als er altijd geschiedt wat de officier wil dan kunnen bouwwerken nooit wor den voltooid" zei hü. Mr, Polak ge loofde niet dat men veiligheidsmaat regelen kan treffen omdat een wei-k- nemer voor een moment hoger klimt dan de plaats waar gewerkt wordt. Ook bestreed hij dat hoofdaanne mer W. verantwoordelijk kan wor den gesteld. Mocht er al van enige aansprakelijkheid sprake zijn dan was het hier de onderaannemer, die er toch belangrijk werk verrichtte en die naar bij het andere werk bleek ook wel de nodige maatrege len nam. De verdediger vroeg voor zijn cliënt vrijspraak. De kantonrechter mr. P. G, Cos achtte schuld niet bewezen, De ver klaringen van de getuigen waren te genstrijdig. De vraag is of er maat regelen hadden kunnen worden ge nomen. Hier moet de verantwoorde lijkheid ook niet bü de hoofdaanne mer maar by de onderaannemer en diens uitvoerder worden gezocht. Mr. Cos sprak verdachte W. vr|j. werkerk naar de laatste plaats in 4 F verwijzen. Ook DRZ heeft hierbij een taak. Als DRZ in Gouderak vau hek- kesluiter Goudcrak wint komen Schiedam en DRZ wat veiliger te staan. Wij geloven dat DRZ en Schie dam hier hun taak zullen verstaan. Deze ontmoetingen leveren vier Schiedamse winstpunten op. Ook Martinit kan de beste verwachtingen koestexen. Het bezoek aan RKDEO kan meer dan een puntenverdeling opleveren. Hierdoor geraakt Martinit ook in de middenmoot van de rang lijst. De reserves: DHS 2—Unitas 3; Emma 3Excelsior '20 2; Slikkerveer 2DHS 3; Excelsior '20 3Over maas 3. In de eerste klas van de afdeling gaat Demos een zwaar examen tege moet. Na vier overwinningen hebben de roodzwarten moeten toestaan dat de concurrenten tot dichtbij aanvoer der Demos kwamen. Wit Rood Wit uit Den Briel, nog steeds verlangend terug te keren naar de KNVB, be hoort tot de teams die Demos van de troon kunnen stoten. De bezoekers hebben slechts een punt achterstand zodat Demos op verrassingen en een felle strijd beducht mag zijn. Toch geloven wij dat het schotvaardige Demos weer op het pad der over winningen komt. Tweede klasser Y7F zal in de uit wedstrijd tegen WCR al verheugd zijn over een puntendeling. Derde klasser Schiedamse Boys gaat in Ab- benbroek uitmaken wie voorlopig de kop van 3 A zal aanvoeren. De Schiedammers zijn favoriet ook al is het niet gemakkelijk Abbenbroek in eigen, huis te slaan. De lagere elftallen: Hermes DVS5 ~VFC 3; Feijenoord 5SW 5; Mar tinit 2—Neptunus 6; DRZ 2Het Noorden 3; SFC 2—De Hollandiaan 4; Tediro 3Martinit 3; Hermes DVS 6 —Excelsior R 8; SVV 7—Feijenoord 10; Excelsior '20 4Fortuna 5; Ursus 2—Feijenoord 12; VOC 4DHS 4; Hillegersberg 3—DRZ 3; SVDPW 3- Progress 3; SFC 3EDS 3; Schiedam 4—Steeds Volharden 4; VND 2— Demos 2; Excelsior '20 5SW 8; Sparta 13Hermes DVS 7; Sehie- broek 3Excelsior ^0 6; Spartaan '20 SW 10; Sparta 14—SVV 9; VDL3 —Excelsior '20 7; Leonidas 5DHS 5; Aeolus 4SVDPW 4; Martinit 4 DDC 4; Schiedam 5DDC 5; SFC 5— FSV Pretoria 5; Demos 3Dilettant 3; Schiedamse Boys 2—HBB 2; SW 11—Hermes DVS 8; Excelsior R 12 Excelsior '20 8: Hermes DVS 9— Schiebroek 6; Dirksland 3Hermes DVS 10; Excelsior '20 9Musschen 9; PFC 4—DHS 6; DRZ 4—Leonidas 6; DHS 7—Transvalia 7; Poortugaal 4 Ursus 4; Progress 5SVDPW 5; DHS 8LMO 5; Martinit 5—NRC 5; SVDPW 6—ODI 6; Schiedam 6— Steeds Volharden 6; Excelsior '20 10 Slikkerveer 7; Demos 4—GEM 3; WF 3—DEH 4; Vierpoldcrs 2—Schie damse Boys 3; St LodewijkSDemos 5; TOGB 6—Demos 6; SC Maas 4 Demos 7. Op de Boshoek begint PPSC zater dagmiddag een verbetering van haar positie. De Schiedammers staan te laag geklasseerd. Het moet mogelijk zijn om ZWSH te verslaan waardoor PP weer bij de kanshebbers gaat be horen. Voor GTB wordt het moeilijk de laatste plaats te verlaten. Tegen stander ZBVH zal zich ook in Schie dam niet uit de kopgroep laten druk ken. In de uitwedstrijd tegen GGK grijpt GSS de volle winst om daar door dichter bij de leiders in 2 A te komen. De overigen: DOTO 3—PPSC 2; GSS 2Zwaluwen 6; HBSS 4Insu- linde 2; HBSS 5—Excelsior M 5; TSB 5—GTB 3; DVO *32 4—PPSC 5; Her mes DVS al—Sparta Al; Excelsior R Al—SW al. Mede door het grote inlegbedrag op de wereld spaardag overtroffen bij de Spaarbank anno 1820 te Schiedam m oktober de inleggingen met meer dan ƒ400.000,de terug betalingen. Ingelegd werd n.l. 1.254.250,67 en terugbetaald ƒ851.093,8. Ook het aantal inleggers vertoon de een spectaculaire stijging t,w. met 317 tot 48.555. De diverse diensten der spaar bank ontwikkelden zich zeer be vredigend. Speciaal moet hierbij worden vermeld het sparen inge volge de jeugdspaarwet met 10 pro cent Rijkspremie. Op 31 oktober 1960 hadden 1513 deelnemers een gezamenlijk tegoed van ƒ406.004,71 (31 oktober 1959 1162 met een. tegoed van ƒ202.149,—). Het inleggerstegoed en de reser ves waren per 31 oktober 1960 voor ƒ4.745.716,75 in hypotheken en voor ƒ7.484.311,50 in onderhandse lenin gen. GEBOREN TE SCHIEDAM 8 - Marianne d.v. H. Soeters en C. Scholten; 8 - Leendert z.v. P. M. in 't Hout en A. B. Pansier. OVERLEDEN TE SCHIEDAM 8 - K. P. Ham, 59 jr.; 7 - M- C. Kwakkenbos, 46 jr. echtg. van C. A. M. E. Teulïngs, (Advertentie LM.) Hoold*9»nt Cllroè Pinhtrd •ulemobi*) Het vroegere hoofdterrein van Hermes-DVS aan de Damlaan te Schiedam zal weer voor tijdelijk gebruik geschikt worden gemaakt. Gebleken is dat het sportcomplex Spieringshoek door overvloedige re genval en slijtage ongeschikt is ge worden. Bovendien speelt de Schie damse jeugd overdag op dit terrein en ook het kleedlokaal wordt niet ongemoeid gelaten, waardoor de si tuatie ex niet beter op wordt. De voetbalvereniging G.T.B., die sinds september op Spieringshoek Speelt, heeft uiteraard veel hinder van deze handicaps. Daarom is be sloten om G.T.B. in de moeilijke wintermaanden het terrein aan de Damlaan toe te wijzen. Dit terrein, dat bestemd is voor bouwgrond, is nog in perfecte conditie. Wél zijn de kleedlokalen en afzettingen weg gehaald maar de oplossingen voor deze problemen zijn al gevonden. Sportschool Bischoff in de Kethel- straat heeft zich bereid verklaard zaterdags onderdak te verlenen aan. de voetballers en de gasten van G.T.B. De sportlieden kunnen daar dan nog douchen ook. De afzet tingen en doelpalen zullen weer worden aangebracht en voor voor de opberging van het materiaal zal ook een oplossing worden gevonden. Als het terrein Spieringshoek zich In het voorjaar hersteld heeft, zal G.T3. uiteraard weer op Spierings hoek gaan voetballen. U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel 6 86 U Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.— com pleet Telefoon 66833. Fotografie Rolfilms vergeten? De auto- maai staat vuoi u kiaai Alle soorten films. Foto K. van Vuuren Hoogstraat 108 gevraagd Schoonmaakbedrijf Arenco vraagt voor direct eeu werk ster voor "s morgens en 's avonds in Schiedam. Aan melden Karei Doorman- straat 157D, R'dam, t. 12 68 80 Diversen Vermager zonder dieet met - Gracial, 50 dragèes 1.98. Btf apotheek en drogist.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1