Chief Whip Weth. Sabel opent eerste onderwijstentoonstelling i MCO a - j 69." UNIQUE Gereformeerde kerk in december gereed Kennismaking tussen school en industrie Bij tafeltennis kans op kampioenen en Handballers zondag op goed weer hop Nadrukkelijk lachen met Sacha Guitry Vlam in pan: schade gering ZEEMAN op fcdett ffp! Voor zeer modieuze DAMESMANTELS WINTERMANTEL KOSTUUMS 5tNUft|IUI winterjas Aan Westfrankelandsedijk Een wollen vest of pullover? WALDQ-TAXI 6.46.50 (3 lijnen) TOGHTBAND GOUDEN DAMESRINGEN Vrachtauto rijdt tegen auto Tapijtweven in Comeniusschool Felle strijd op komst Wie heeft iets verloren kolenkitten ZEEMAN Kledingmagazijn Broersvest 111 -Tel.67416 GROTE SORTERING en ZEER EXCLUSIEF A cc vK&TIOHEEL •*- Oecum. kerkdienst Morgen is het Klaproosdag vlaardïngen Schiedam DE MOL JANSEN Vrijdag 11 november 1960 3 (Advertentie iJVf.) I Een unieke collectie vindt u bij BROERSVEST 56 Zie onze etalages De Gereformeerde Kerk aan de Westfrankelandsedijk is bijna gereed. Timmerlieden en schilders leggen de laatste hand aan bet interieur. Deze moder ne kerk heeft naar het ontwerp van de architecten Swaneveld en Goslings een sobere uitvoe ring. Opmerkelijk is de heldere lichtval in de kerkzaak Dat is te danken aan de luchtige uit- voering. Aan de voorzijde bij de dijk ge. ven mime deuren met veel glas toegang tot de zaal. Aan de zijkan ten verdelen reeksen stenen als pi laren de wanden in stroken. Tussen de stenen zijn ruiten aangebracht die bet vele licht toegang verschaffen Op vrolijke wijze is het glaswerk onderbroken door strepen gekleurd glas die een prettige sfeer bewerk stelligen. De kerk, bestemd voor de leden van de Gereformeerde Kerk in Schiedam-Zuid, dient ter vervan ging van de kerk uit de Lange Nietiwstraat, die vorig jaar verkocht is Gedurende geruime tijd hebben (Advertentie IM.) Een vergissing van de echtgenote oeeft de familie D. ter Steege in de Van Tien hoven straat te Schiedam voensdagmiddag om tien over vijf vwl schrik bezorgd. Mevrouw D, ter Steege had in de keuken patat frites Sebakken. Zij meende, dat de vlam in het gascomfoor was gedoofd, maar plotseling schoot de vlam in de pan en in een oogwenk ontwikkelde de warme olie een geweldige hitte. Daardoor sprongen vijf ruiten, de haften werd geblakerd en het pla fond is gebarsten. Verzekering dekt de schade. 33e brandweer behoefde geen dienst doen, want tijdig slaagde de jwer Ter Steege erin met een lap het vuur te doven. Het interieur van de nieuwe pe- reformeerde kerk aan de West- jrankelandsedijk. Dit is de zijde aan de Wilhelminahaven, waar het liturgisch centrum komt. de bewoners van Schiedam-Zuïd de kerk in de Burgemeester Knappert- laan bezocht. De nieuwe kerk biedt plaats aan 350 bezoekers. De ver wachting is dat deze kerk aan het eind van de maand gereed zal zijn. De eerste dienst zal vermoedelijk in de eerste week van dcember worden gehouden. Overigens beleeft de Gereformeer de Kerk in Schiedam meer belang- njke dagen. Sinds enkele maanden is er een vacature voor een predi kant, in verband met het vertrek van ds. E, J. Oomkes naar Leeuwar den. Ditmaal is een beroep gedaan op ds. G. van Halsema uit Fijnaart. Maandagavond komt ds. Van Hal sema met de leden van de Gere- formeerde Kerk kennis maken. In gebouw Christelijk Sociale Be langen wordt een ontmoetuigsbijeen- komst gehouden. Overigens zijn uit twee andere plaatsen m ons land ook beroepen op ds. Van Halsema gedaan. Het is dus niet zeker dat de predikant het beroep naar Schiedam zal aannemen. De leden van de Gedeformeerde Kerk in Schiedam hopen uiteraard dat in december de vervulling van beide wensen nieuwe predikant en nieuwe Kerk in vervulling zal gaan. (Advertentie l.M.) WAAROM In de kou zitten? voorkomt veel ellende Zelfklevend 19, 22 en 40 ct p. m. Dorpelstrip (voor onder aan de deur) 1,85 per 00 cm Verder: nzbber-vllt en rubber in latten 8&OERSVEST 52 - Tel, 67594 (Advertentie LM.) onze collectie Is toonaangevend het beste oesorteerd verfijnde vormgeving massief 14 krt. göud gezet met edel. en halfedelstenen uit alle delen van de wereld. vanaf 27.50 met certificaat van echtheid. juwelier Óp de kruising van de Warande en de Schoolstraat is gistermiddag om kwart voor vijf de vrachtauto, bestuurd door de chauffeur K. O. uit Vlaardtngen, doordat hij geen voor rang verleende, tegen de personen auto van de heer H, E. T. de W. uit Rotterdam opgereden. De personen auto werd aan de linkerzijde nogal zwaar beschadigd, terwijl de heer De W. een kneuzing van de linkerarm kreeg; hü is m de Dr. Noletstich- ting behandeld. De vrachtauto werd licht beschadigd en tegen de chauf feur is proces verbaal opgemaakt, Jn de door het gebruik van eier kolen vuil geworden schoorsteen van de woning van de familie Den H. aan de Ridderkerksestraat, is gistermid dag brand ontstaan. De brandweer, die met een ladderwagen aanwezig was, heeft met een ramoneur het (Advertentie l.M.) De wethouder van Onderwijs in Schiedam de heer H. Sabel heeft don derdagmiddag een tentoonstelling over de tapijtindustrie geopend. Deze tentoonstelling wordt als eerste van een reeks exposities van de Stichting Onderwijstentoonstellingen van 10 tot en met 30 november in een klas- lobaal op de bovenverdieping van de Comenlnsschool aan de Singel ge houden. De leerlingen van de hoogste klassen van het lager onderwijs en verder van ULO, VGLO en NO zullen deze exposities In de bomende maan den bezoeken. toongesteld. Er is een mooi handge knoopt tapijt dat enkele duizenden guldens kost, Er staat een weefge touw zodat de jeugd het maken van een tapijt kan bezien. Gememoreerd wordt wat de geschiedenis van het weven is. Verder wordt besproken welke grondstoffen in de loop der eeuwen zijn toegepast en welke grondstoffen, nu gebruikt worden. Dan wordt er aandacht besteed aan de talrijke eindprofuclen die in vele variaties kunnen worden gemaakt Tenslotte wordt het modernste ma teriaal besproken. Ook de bewerking van de grondstoffen en de te ge bruiken machines en gereedschap pen worden onder de aandacht ge bracht. 30 Hukt r. i.- Afgelopen week is er bij de tafel tennissers weer heftig strijd geleverd, om de winst van de partijen. Uit de resultaten, die nu uit de bus geko men zijn, blijkt, dat er van de eerste teams der diverse verenigingen ern stige kampioenskandidaten zijn. In (Advertentie Z.MJ De heer Sabel zei donderdagavond tegen het gezelschap genodigden, voornamelijk vertegenwoordigers van het onderwijs in Schiedam, dat het niet de eerste keer is dat derge lijke exposities hier worden gehouden. Hij juichte het toe dat op deze ma nier getracht wordt de leerlingen in contact te brengen met de maat- rotterdamscdljk 266 *ebjed»m Het oecumenisch avondgebed, dat iedere zaterdagavond om half acht xn de Lutherse kerk alhier wordt gehouden, zal m de maand novem ber worden geleid door pastoor v. cj. Berg, dr. Cazemier, ds. Nawijn en ds. Spaling. (alfabetische volg orde). .Jiu,kevraEen aan het hoofdbureau van te Schiedam tussen 9 en 12.39 "ïr «a 2 en 6 uur: mM y1?" rnedahle; damesportefeuille slat-i 0.11, Portefeuille met foto*»: Panic zakje met tabletten: lipssleutel; met sleutel; bruine hoge schoen; Mar gymschoenen. «„u j ra£en bii de vinders: Mohair shawl, p. Berends. Sweclinck- Zpft 101a Viaardingen: witte hoofd jes. J. Krcwinkel. Dieselstraat Öb; »njs herenvest, vink, Aleldastreat 34a: 81111 wl- Krommenhoek, Ant. zwembroek en handdoek, Morsestraat 22c: gekleurde ^«rehawl. Borstlap. Joh de Witt- kSSTi rozenkrans, van Leeuwen, 58a; lipssleutel, A. Brand, Van f^punstraat 22; zakmesje. Vermeulen, SP^nhunsedfjk 251d; bril, L de Klerk. Kfih7in. ?at Z®: sleutelring. N. Pater. t a 1 4; scooter-buitenband. C. yu. Klooster, Brugmanstraat 54a; kin- rJPortemonnce met inhoud, Elderhorst, g^ap^laan u: p)a5tic tasje met Ui- ,01W. T. Flapper, Edisonstrant 25b: por- inee met inhoud. Den Boogert. Dr. hniiy^ an 36: damestasje met in- fatW BIber3- Marconistraat 101: Van «portemonnee met inhoud, mi-LVn" van Lonnepstraot 22a: lederen herenhandschoen; H. v. d hZ??' Burg. Knappertlaan 262a; gelds- J. laUtwieler. B. Eikenboom, Dr.lVi- geldsbedrag. E. v. d. ha h. SmiSleln,, SA: geldsueorag. E. v. "«n, Voltastraat 9b (na 18.30 uur). (Advertentie IM.) HAARDMICA i Alléén ie kwaliteit Hardglas in alle maten Kachelpijpen en ellebogen 2,45 - 350 - 4L30 - 5.95 - Tel. 6 75 94 Na vier weken terreinafkeuringen hopen de handballers zondag weer in bet veld te komen. 'Wilton Fijen- oord speelt met vijf teams thuis, DWS gaat met vijf teams een uit wedstrijd tegemoet en ook UVG speelt met haar vier teams niet op eigtn terrein. In de districts eerste klas krijgen de dames van Wilton Fijenoord be zoek van leider Animo uit Den Haag. De Haagse dames spelen dit seizoen bijzonder sterk en zullen zeer zeker trachten de volle winst in Schiedam te behalen Onze stadgenoten hebben echter de laatste weken, dat er niet gespeeld is, intensief getraind onder leiding van trainer L. Verhoef, zodat er verwacht kan worden, dat zij hun huid zo duur mogelijk zullen ver kopen. De dames van DWS krijgen het heel wat gemakkelijker en moeten op bezoek bij RODA xn Rotterdam. De Rotterdamse dames hebben in deze competitie nog geen wmstpunt- je weten te behalen, zodat DWS met een overwinning de kopgroep weer kan bereiken. UVG-dam es gaan naar Dordrecht om daar strijd te leveren tegen Mi nerva 2. De groen-witten, de laatste wedstrijden goed in de running, zul len, willen zy In de kopgroep blij ven, de volle winst mee naar Schie dam moeten brengen. Dameé 2 van Wilton speelt tegen De Meeuwen 2 en moet daarvan kunnen winnen, evenals de reserve- dames van DWS, dat by RODA 2 op bezoek gaat. Bij de heren krijgt Wilton Fijen- oord in de districts 2e klas bezoek van leider Snelwiek. De Rotterdam mers hebben vijf punten uit vier wedstrijden en Wilton, dat de vierde plaats bezet, heeft slechts één puntje minder. Het verschil in deze klas is nog steeds twee punten met de bo venste en de onderste plaats. Met een overwinning van de rooa-witlen kunnen zij de eerste plaats over nemen. De DWS-heren moeten van RODA in Rotterdam kunnen winnen, al is dit een zeer wisselvallige ploeg. On ze stadgenoten met hun stevige ver dediging moeten echter de volle winst kunnen behalen. De heren van UVG gaan naar Rot terdam, om daar in het veld te ko men tegen Dynamo 3, altijd een las tige tegenstander. Maar UVG moet toch wel aan de volle winst kunnen komen. Heren 2 van DWS gaat naar Her mandad en de reserve-heren van Wilton krijgen, bezoek van HVZ. Wethouder Sabel heeft m dc Co- memusschool eert tenfoonstellino over de tapijtindustrie geopend. De wethouder bij een van de getouwen. schappij. Het is tegenwoordig voor het onderwijzend personeel geen ge makkelijke taak de talrijke facet ten van de industrie onder de aan dacht van de jeugd te brengen. Hij geloofde dan ook dat deze expositie tot beter begrip zal kunnen bijdra gen. De stof kan aanschouwelijk wor den behandeld. Een vertegenwoordiger van de stichting vertelde dat er in het land 23 exposities worden gehouden. In Arnhem is een nieuwe expositie ge opend. Deze behandelt de luchtvaart. Het werk van de stichting geschiedt zonder subsidies. Het streven is be langstelling te kweken voor de Ne derlandse industrieën. De textielin dustrie staat goed aangeschreven in de wereld. Er is echter dringend be hoefte aan geschoold personeel. Dit dnngt te meer omdat Japan op goed kopere wijze kan werken en Neder land slechts 2al kunnen concurreren met geperfectioneerde werkmetho des en betere selectie van het mate riaal. Op zeven tafels wordt summier ge toond wat de tapijtindustrie omvat. Verder zijn allerlei materialen ten- afya Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St. Liduinastraat 58. Bellen bU ongeval: G.G. en GJD., Tuinlaan 80, telefoon 60290, Politie-alarmnummer 6 46 60. Gemeentel Uke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 1920.30 Uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19—20,30 uur, woensdag 9.30—16,30 uur, donderdag 9.3012.30 uur, vrij dag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur, zaterdag 9.3010.30 uur. '«Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 1921 uur, woensdag 1417 en 39—21 uur, donderdag 10—12 uur, vrij dag 14—17 en 1921 uur, zater dag 10—12 en 1417 uur. Stedelijk Musenm. Gesloten. BIOSCOPEN Passage. 2 en S uur: „La Dolce Vita". Monopol e, 2 uur: ..Genteleman Jim", 7 en 9.15 uur: „Zy waren nog geen twintig" DIVERSEN Irene, 19.30 uur: C.J.V. Junioren afd, Film „William en de bontdieven". Kath. Soc. Centrum 20.00 uur: K.VP Studiebijeenkomst; Opening door dr. J, A. M. v, d. Linden. Spreker de heer J. A. M. Beijnen. (Adrerlenfie l.M.) Op zondag 13 november a.s. zal er m de Opstandingskerk weer een oecumenische kerkdienst worden ge houden, uitgaande van de plaatse lijke Oecumenische raad alhier. Voor gangers zijn ds. W. A. Kryger (Ge rei) en ds. D. J. Spaling (Herv.). Medewerking wordt verleend door het Koor van de Opstandingskerk, dat de gemeentezang (responsoria) zal ondersteunen en enkele ge zangen ten gehore 2al brengen. Een jas, waaraan U jdren en jdren plezier beleeft. Gedis tingeerd en sportief roglon- model. Mèt en zonder cein tuur te dragen. Zuiver wollen stof in verschillende moderne dessins; geheel satijngevoerd. Normaal 97.50, maar als Coster's herfstsensatle deze schitterende e niet le evenaren an Zolang de voorraad strekt. ROTTERDAM: Kone Hoogimat U Meent hk. Goudteslngel Kstendr. Lage dijk hk. Dcjpiweg Weat-KroEftade 35 LEIDEN: Haarlemen entraat 25 -nteria3sen;teddy-obeyn Grote- oen«tiC".-i:ca e d, s Iel?ot 187.50 Zondag 13 november a.s. des middags om. twaalf uur zal bij het oorlogsmonument in de Plantage een korte en sobere plechtigheid plaats vinden ter herdenking van dc gevallenen uit de laatste wereld oorlog. Tijdens deze plechtigheid zal Bur gemeester mr. J. W. peek namens het Gemeentebestuur en de ingeze tenen van Wandsworth een klapro- zenkrans bij het monument leggen. Wanneer de oorlogsgraven niét regelmatig onderhouden worden, verwildert de laatste rustplaats van hen, die vielen uoor onze uryheid. Dat moet voorkomen worden; want deze graven ztfn niet alleen een monument voor hen. die het hoogste offer hebben gebracht in de stryd tegen peuield en durinfl- landy, maar ook vormen zif een teken van ome dankbaarheid je gens de pen all en betnijders- Daarom is medewerking aan de Klaprooscollecte een plicht van ons allen.' De Burgemeester ran Schiedam. Mr. J. W. PSEJC BURGERLIJKE STAND Geboren: Carolina M. B-, d. v, P. H. den Hollander en J, M. E. van Hooü- donk; Astrld M.. d. v. W. M. Loeff en A. Bossers; Carta m„ d, v. W, M. Loeff en A. Bossers: Hans, z. v. W. de Jong en M. Haensel. Ondertrouwd: F.D. de Bruin. 20 J. en M. P. van Rijswijk. 18 j.; A. tien Har toe. K j. cn A, M. Korsten, 21 j.; J. W. Junx. 22 j, en J. Wamawa, 19 j.; L. Kooy. 27 J. en M. J. Pluijmers, 25 j.; B- Th. van der Linden, 22 j. en B. Ch. Scholen, 21 j,; G. J. Ouwerkerk. 26 j. er» E, van Emmerik. 26 j.; C. PIooö, 24 J. en A. C. L. AJoserij, 20 J.; J G. A. M. Simons, 21 j. en B. B. Goed schalk, 20 J.j R. Velra. 27j.enP.Gon- griep, 21JAJ. Verhoeckx, 22 j. en A. L.M- de Grooot, 22 j.; J. P.Weerheim, 23 i. en M. Bak. 19 j. Gehuwd: J. N. van den Berg, 22 j. en T. H. van Bennekom, 21 j.; P. A. M. van Vliet, 29 en A. M. Hodes, 25 j.; A. M. Bak. 24 j. en C. M. Ho des, 24 J.; H. Klootwijk, 19 J. en Chr. van den Dun gen. 18 j.; E. J. Latutha- mallo. 28 j. en J. A. S. Ayawaquanny. 20 j.: C. Janssen. S3 j. en E de Jong, 48 j.; L. A. Stokhof. 22 j. en E. Overdjjk, 21 j.; Ph. van Son. 25 j. en A. M. van den Heuvel, 24 j.; W. M Vestcr, 34 J. en C. J, L. Prein, 31 j. de tweede klas is dat Wilton en in de derde klas zyn het TSF en RAP. Daarentegen wordt de positie van eerste klasser Service met de week slechter. Nu werd de uitwedstrijd te gen PVA verloren. In deze klas werd ook nog gespeeld Eendracht 2 NO AD 2: 5—5. In de tweede klas werd de derbjl PTTS 1NO AD 4 gespeeld en dit bracht een overwinning voor het pas gepromoveerde NOAD-team Toen de stand 61 in het nadeel van de spelers van tante Pos gekomen was, het NOAD de teugels wat vieren en liepen zij in tot 64. Het is dus de kleinst mogelijke nederlaag gewor den voor PTTS. De overige uitslagen in de tweede klas zijn: Eendracht 4 —Wilton 2 1—9, Ta vaWilton 3—7, Wilton 3—Maasstad 5 100. In de derde klas blijven TSF en RAP op het pad der overwinningen voortgaan. TSF gaat dus nu voor de tweede achtereen volgende maal trachten het zo fel begeerde tweede klasseschap binnen te halen. Vorig seizoen struikelde zij in de laatste wedstrijd. Zij hehben zich echter niet laten ontmoedigen en zijn thans met nog meer strijdlust aan het nieu we seizoen begonnen. RAP. de debutant in de derde klas, blijkt zich tot nu toe wonderwel aan te passen aan het derde klas-peil. Weliswaar was de overwinning te gen Eendracht 5 met de cijfers 6—2 wel wat geflatteerd, het is toch een zeer goede prestatie. In de laatste wedstrijd versloegen zij in Rotter dam ook Hermandad 2. Het programma voor de volgend* week luidt: Eerste klas: 12-11: Feyenoord 1— Service 1. Tweede klas: 17-11: RET 1 —PTTS 1,12-11; Wilton l—Van Hes sen 2. Derde klas; 11-11: RAP 1— USV 6, 11-11: Roteh 3—TSF 1. In de vierde en vijfde klas komen geen eerste teams meer uit van de plaatselijke verenigingen en het ia ondoenlijk om voor alle lagere teams de wedstrijden op te geven, zodat wij volstaan met bovenstaande opgave. Zeer waarschijnlijk gaat a.s zater dagavond om zeven uur in de Beurs de wedstrijd in de Overgangsklasse door tussen NOAD in zijn sterkste samenstelling en titelkandidaat Ger minal. (Advertentie tM.) 3::sï Ka s: A UT OMOB'IEIBEDRIJF OFFICIEEL AGENT Ged. Bïersloot 37 - Telcf. 01898-6450 Burg. Knappertlaan 2 - Tclef. 010-64506 Bob de Lange houdt er van de din- gen nadrukkelijk te zeggen. Lachen betekent voor hem schateren en een blijspel van Sacha Guitry wordt onder zijn regie een klucht. Gis teravond heeft bij die opvatting eens te meer gedemonstreerd in het Passagetheater, waar hij voor de Schiedamse Kunstkring met de Haagsche Comedïe „Jaloezie" van Sacha Guitry bracht. Jaloezie is een intelligent en alle daags Frans blijspel, dat alle be proefde bestanddelen bevat, waar uit sinds jaar en dag blijspelen op gebouwd kunnen worden. Er is een echtgenoot, die zijn vrouw bedriegt en van de weeromstuit haar van overspeligheden beticht. De vrouw neemt het hoog op en haar veront waardiging wordt nog groter als de man meent in een van zijn vrien den haar minnaar te moeten zien. Ze slaagt er niet in hem zijn denk beelden uit het hoofd te praten, tot ze m arren moede de vriend op zoekt en... overspel met hem. pleegt. Pas dan lukt het haar koel bloedig alle verdachtmakingen van de hand te wijzen. Het zou een woordenspel kunnen zyn, maar Bob de Lange heeft er als de echtgenoot, samen met Myra Werd als de vrouw, een kijk spel van gemaakt, Het een was al koddiger dan het ander. In de by- rollen gingen de registers helemaal open. De privé-detective, dje met Dorus-snor en houten benen het to_ neel op kwam daveren leek zo uit de revue weggelopen. Dienstmeis jes en typisten bewogen Zich in ko mische hupp eitjes voort. Slechts zo nu en dan keerde de rust weer en kreeg Sacha Guitry een kans, Hy bood een eerlijk stuk brood, maar er was zoveel zoetigheid Over heen gesmeerd om het toch nog maar lekkerder te maken, dat er weinig van overbleef. J. K. B, (Advertentie 1M.) Geld terug voor uw oude stofzuiger, bij aankoop van een nieuwe, v.a. 98— L.I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1