M Mm 0m VRIJ HUIS Brede plas op de kruising r van Schie en Noordvest Van oude jeugdliefde en jonge passies Uit de eerste divisie Fellini's schandaal kroniek: Dolce Vita m ijd rond de korven „Gentleman Jim" bokst Driebandenbiljart nu ook in Schiedam mogelijk Ontwerp Stadhuis gereed Strijd clubkampioenscliap „Schiedam" nog onbeslist ïm - dj&mi IN MONOPOLE: W. A. VERWAYEN „Guillaume" in actie m van „Vrouwendag' Pvd A-groep Passage vertoont: KERKDIENSTEN Artsen op zondag Limburgia bij Hermes SVV naar Sittardia Burgerlijke Stand Ouderavond van A. H. Gerhardscliool Het vergeten strijkijzer Film van iMorelc Herbewapening Auto reed bijna in Noordvest SCHIEDAM PASSAGE THEATER KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Koeriersters bei- ■itie Tm sten an- Bing §eed, iieel 1,-ge- Ise2 fcera- f22.13 j-,4. r, de Kleo Vee- mén. |lge- !?er,- igste lyan litem' |yer- >i |Ic idat. oaia, war weg.; jvan-v y**- rlge Mfty >ïgd) Zaterdag 12 november 1960 lit/ Apothekers-nachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 83. Bellen by ongeval: G.G. en GD., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 SO. Politie-alarmnummer 6 48 61. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 1920.30 uur, dinsdag 9.3016.30 en 19—20.30 uur, woensdag 9.30—1630 uur, donderdag 930—1230 uur. Vrij dag 9.30—16.30 en 192030 uur, zaterdag 9.30—16.30 uur. 's Zon dags gesloten. IL-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19—21 uur, woensdag 1417 en 1921 uur, donderdag 1012 uur, vrij-, dag 1417 en 1921 uur, zater dag 1022 en 1417 uur. StedelUk Museum. Gesloten, BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur „La Dolce Vita". Monopole, 2 uur: „Gentleman Jim", ('S zondags: 2 en 4,15 uur) 7 en 9.15 uur: „Zij waren nog geen twintig" DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: Steeds Vooruit Jubileumfeest. Irene, 8 uur: CH.tT.-vergadering. Wijkcentrum, 8 uur: Soc. Nieuwland. Dansen. (Advertentie i 8 5 0 JSi oud-Schiedam radicaal van uiterlijk veranderd Waar eens de oude Spoehngbrvg toegang gaf tot de Noordvest, is nu een tcyde plas gemaakt: de s.g. ,^waaikom" op de plaats waar Schie en Noordvest elkaar ontmoetenHet werk daar is bijna voltooid: slechts een baggermolen is nog driftig bezig dc laatste resten van wat eens land was, weg te graven. In het water spiegelen zich nu vredig de oude en de nieuwe bebouwing langs de Noordvest. Links op de foto ziet men nog de oude St.-joris Doele en rechts het moderne pand van de Imko. Op de voorgrond ziet men nog het hekwerk van de oude Spoeli-rtgbrup, die daar nu nutteloos over het water hangt en binnenkort dan ook wel opgeruimd zal wordenHet wachten is nu nog op de bouw van de nieuwe Proveniersbrugwaardoor de uitmonding van de Noordvest enigszins gewijzigd zal worden. Overigens wel een enorm werk, dat graven van zo'n zwaaikom, Voor die paar schepen dié nog de Noordvest binnenvaren. Twee wankele gezinnen worden .1 elkaar losgelaten in „Zfl waren n»g geen twintig (A summer place), een veelvoudig liefdesdrama, dit in de modern-Amerikaanse, zo genaamd openhartige stijl wordt opgedist. Filmisch is er meermalen genoegen te beleven aan deze lijvige TechnlcolorfUrn, door Delmer be kwaam, maar vooral glad geregis- Keid. De ené familie, de Hunters, kan haar voorname stand van weleer niet meer handhaven, daar de heer des huizes het familiekapitaal er dwr gejaagd heeft hij js aan de (Advertentie IM.) TRAPLOPERS 50 breed,,vanaf 1,59 70 breed, vanaf3,29 Volledige woninginrichting HOOGSTRAAT 184—186 Telefoon 6 75 81 De Schiedamse Jazz-sociëteit „Gaillaume". houdt morgen, zondag avond weer een bijeenkomst in ge bouw Irene, waarbij het Boudewijn Leeuwenberg-quartet uit Haarlem zal optreden. Bovendien zullen enkele andere jazz-figuren zich doen horen tijdens deze bijeenkomst. De oprich ter van de soos en de grote plannen maker, Dick van. Dijk, heeft overi gens grootse plannen nm de bijeen komsten in Irene nog gezelliger te maken, maar daarvoor is de hülp van de leden, nodig. drank. Daarom zijn de Hunters ge noodzaakt hun villa als vakantie pension te exploiteren. Een vroegere badman, Jorgenson, die op ditzelfde eilandje gewerkt heeft, js miljonair geworden en wenst met vrouw en dochter de vakantie in het pension, door te brengen. Zijn dikdoenerige vrouw is anti- sex; zijn dochter Molly bepaald niet. Dat Molly al op de eerste avond met Johnny, de Hunter-zoon, gaat vrijen, is een nare ontdekking voor haar koele, berekende, anti-scx moedér. Een veel naardererdat haar man en mevrouw Hunter - hu n vroegere jeugdliefde hervat hebben tijdens nachtelijke ontmoetingen in een j botenhuis. Scènes, schandalen, scheidingen. Meneer Hunter blijft alleenachter met zijn fles. zijn zoon stuurt hij. naar een college. Mevrouw Jorgenson perst haar gewezen echtgenoot een kloeke alimentatie af en houdt haar dochter Molly onderstrenge be waking. Meneer Jorgenson trouwt met ex-mevrouw Hunter en dat is dan de enige positieve winst in dit schaakspel van uiteengerukte gezin nen. Maar de kinderen kunnen dit nieuwe echtpaar moeilijk accepteren. Zelf intens op elkaar verliefd, durven John en Molly de consequenties van hun gevoelens eerst niet aan. Zij hebben in de ouders de dramatische voorbeelden van de mislukking maar al te goed leren kennen. Pas als zij aan het eind van hun latijn zijn en willen tevens moeten trouwen, verzoenen ze zich met vader en nieuwe moeder Jorgenson. Het gaat soms zeer gepassioneerd toe in deze omstandige geschiedenis van botsende mensen; maar werke lijk overtuigend wordt de ingewik kelde problematiek niet voorgedra gen. Na de vlotte eerste zes weken van de korfbalcompetitie heeft het weer roet in het eten gegooid en daar door wil het de laatste tfjd niet meer vlotten. Verleden week was het helemaal mis. Met de beoefena ren van de andere veldsporten ho pen de korfballers nu maar, dat de velden het komende weekend wel bruikbaar zullen z'un. Voor Schiedam staat de uitwed strijd tegen Blauw Wit '51 op het programma. De Dordtenaren zijn steeds moeilijke tegenstanders, maar in eigen veste laten ze helemaal niet met zich sollen. De roodzwarten kun nen dus op een stevige partij reke nen, waar met een beetje geluk wel licht wel winst uit kan worden ge haald. f De wedstrijd Succes—ALO is voor de tweede maal vastgesteld, Dc eer ste keer werd op verzoek van ALO uitstel verleend. Wat we dit jaar aan dc blauwwitten hebben weten we niet goed. Er is nog geen enkel winstpunt binnengehaald. Wellicht lukt dat nu op eigen veld. ODI heeft volgens het officiële programma vrijaf, maar misschien wordt te elfder ure nog een wed strijd ingelast. Het verdere programma luidt: Schiedam 2—USV 2, Rozenburg 5— Succes 2, ODI 2Oranje Nassau 3, junioren: SuccesSpangen 2; aspi ranten; ODI a—ODO a Schiedam a Hillegersberg a en OÖCR c—Schie dam b. Monopole-matinees Tijdens de matinees In het Mono- pole-theater wordt de film «Gentle man Jim" gedraald, een rolprent ge baseerd op het leven van James J. Corbett, een. van de kleurrijke grote figuren uit de beginperiode van de beroeps-bokssport. Het la de be weeglijke, avontuurlijke Errol Flynn die deze grote figuur mag uitbeel den en bet met veel lawaai ook uit stekend doet. Men krijgt een beeld van de boks- sport in het eind van de vorige eeuw, toen het prfjs-boksen in Ame rika nog bij de wet was verboden, maar toch druk' werd beoefend on der de grote belangstelling van de nogal bloeddorstige aanhangers. Het hoogtepunt van de film is uiteraard de match, die op 7 septem ber 1892 in New Orleans is gehouden waarbij „Gentleman Jim" de ver maarde wereldkampioen van die da gen, de machtige John Sullivan, ont moet in een strijd om het wereld kampioenschap. Volgens de Tegels van die dagen is het een wedstrijd „tot er één overwinnaar is" en dat duurt dan ook liefst 21 ronden. Jim Corbett heeft deze slijtage-slag ge wonnen en verovert 20 niet alleen de pompeuze gordel van wereldkam pioen maar ook het meisje uit de betere kringen, dat Jim tot de boks. sport heeft gebracht. KINGhet beste dagelijkse middel ter opwekking en verkwikking De Vrouwengroep van de P.v.cLA. viert op dinsdag 15 november de „Vrouwendag" tijdens een bijeen komst in het Volksgebouw. Er zal samenzang zijn en muziek van het Rotterdamse groepje „Modulatie"; mej. N. Ongerboer zal eea causerie houden en enige leden- zullen het schetsje „Naar de Bom" opvoeren. Sandra Dee en Troy Donahue vor men het jonge. Dorothy McGuire en Richard Egan het volwassen liefdes paar. Arthur Kennedy en Constance Ford zijn de verliezende partijen, in A summer place. (Advertentie LM.} ORANJEGALERIJ 9 - SCHIEDAM - TEL. 66431 Federfco Mellini's „La dolce vlta", schandaalkroniek van het Romeinse leven, zal de geschiedenis ingaan ais één der meest besproken films, die ooit gemaakt zUn. De poëzie ontbreekt te enenmale In „La dolce vita". Fetlini heeft de leegheid van de „uitgaande wereld", de voze splendeur van de Romeinse society en van wat daarvoor door wil gaan, in een weids panorama willen vastleggen. Een panorama, zoals het zich ontrolt voor de hoofd persoon, de schandaaljournalBt Mar cello, die zijn literaire aspiraties tracht te vergeten door zich mee te laten drijven op de stroom van incidenten, stunts, pikante ontmoe tingen en orgische feesten, die het „lieve leven" van het cosmopoiftische Rome in overvloed heert te bieden. Men ontkomt niet aan de indruk, dat Fellini bü zijn felle jacht op de leeg heid in zekere zin het slachtoffer is geworden van zijn prooL De katers, die Marcello te ver werken krijgt hebben, zich ook mee gedeeld aandeze hoog, te hoog voor brillen» loupen, microscopen, etuTs en foto-artikelen Voor de drie-bandenspelers van het -,ct Schiedam waar ook Vlaardin- seamen Maassluis onder vallen) van euujartbohd is er een verheugend 111 café Thalia aan de Rot- «rdamsedijk te Schiedam .zal de pnl 5^3*' de -heer A. van Harmelen mn»; matchtafel van grote af- rtriiï186? Patsen.geschikt voor het: Z~^etlsPel- Tot n°g moesten "sebjke wedstrijden in het district ecmedam altijd verspeeld worden in -Jr r^,a.m- Dit 231 voortaan dus Piet aoflig zijn, - van de nieuwe tafel „i, enige feestelijkheid gepaard i districtsbestuur van Schie. tafm besloten om op-die nieuwe 0611 aantal bijzondere wedstrij den te;laten spelen op zaterdagavond 19 november. Twee van de meest be kende driebandenspelers met inter nationale vermaardheid, de heren H. Popeyus en B. Tegelaar zullen dan in café Tbalia laten zien boe het drie- bandenspel beoefend moet worden. De heer Popeyus is Europees record houder met een hoogste serie van vijf tien.'.'. J -•'• Voorts speelt de veelvoudig Ne derlands-, Europees- én wereldre cordhouder Piet van der Pol een par tij cadre 47/2 tegen de begaafde Rot terdamse cadre-speler Bob van Amen. Hoewel de heer Van der. Hol zich uit de wedstrijdsport heeft te-" ruggetrokken, heeft hij voor deze bij zondere gelegenheid toch zijn mede werking toegezegd. Ncd. Hcrv. Gemeente, Grote kerk: 10 uur ds. J. D. Smids en 5 uur dr. L. J, Cazemier. Bethelkerk: 10 uur ds. H. W. Hemmes en 5 uur ds. J. G. Jansen. Op- standingskerk: 10 uur ds. A. Hoffman en 7 uur ds. W. A. Krijger fgeref. predi kant) en ds. J. D. Spaling Oecumenische dienst. Vredeskerk: 9 en 10.45 uttr dr. L. J. Cazemier en 7 uur ds. E. C. B. Kok (Rotterdam) Opendeurdienst. Ned. Hcrv. Geref. JSvane. Gebouw Irene: 10 en 4 uur ds. A. Wisgerhof (Veenendaal). Evang. Luth. gemeente 10 uur ds. S. G. V. d. Haagen, Luth. kerk: zaterdagavond 730 Oocum. Avondgebed, Ncd. Prot. Bond, Westvest 92: 10.39 uur ds. J. B. Schouwing (Herdenking 50-jarig bestaan Koor-vereniging). Jehova's Getuigen, Volksgebouw: 6 Uur Wachttorenstudie: onderwerp: „Het kenteken van de geest". Woensdag 7.30 uur dienstvergadering cn theocratische bedienlngschool. Oud-Kath. kerk, Dam 2B: 10 uur H. Mis. Baptisten-gemeen te. Lange 59: 10 en 7 uur ds. R. Helling. Leger des Hells, Lange Haven 27: 10 uur Heiligingssamenkomst en 7.30 uur Verlossingssamenkomst. Gerrit Verboon- straax: 630 uur Openluchtsamenkomst O.I.V. majoor en mevri M. Souverein. Chr. Geref. kerk. Kerkgebouw Waran de hoek B.K.-laan: 10 uur leesdienst en 3 uur ds. J. C. van Ravenswaaij. Geref. kerk, Oosterkcrk: S.30 uur ds. J. Couvée en 5 uur ds. H. Dijkstra (Bot terdam). Julianakerk: 9.30 uur ds. H. Dijkstra en 5 uur ds. W. A Krijger. De Ark Kethel: ds. G. Aalbersberg (Vlaar- dingeji) en 2.30 uur ds. J, Couvóe. Kan tine S.CJ.: 930 uur ds. W. A. Krijger en 5 uur ds. J. Couvée. Herv. Gemeente Kethel: 10 uur ds. J. E. L. Brum meikamp. en 7 uur ds. Schou ten (Vlaardlngen). In spoedgevallen zjjn gedurende dit weekend de volgende artsen te raad plegen: J. Mokkenstorm, Van Ruysdael- laan 52b. tel. 64098; Ch. A. Poll, Tuin laan 92. tel. 67856 en J. v. d. Veer, Ruy* dc BeercnbrouckJaan 16, tel. 69873. .Geopend is apotheek Van Westendorp, Singel 83. die ook gedurende de volgen de week en nachtdienst waarneemt. grijpende schildering van een be paald milieu, hoe fascinerend menig fragment van deze monster-kroniek ook gefilmd is. Wie de realistische verhalen en de nog realistischer foto's van de Italiaanse geïllustreerde pers wel eens onder ogen. krijgt, raakt niet erg geschokt door de brutaliteit, d«j roes van losbandig heid, de decadente sfeer van zinne loosheid, waarin „La dolce vita" zich rondwentelt Ook de Franse films van de laatste jaren („Les tricheurs", „Les dragueurs", „Les cousins") hebben ons al vertrouwd gemaakt met de nihilistische stijl van de feestjes der playboys en hun ver knipte gezellinnen. Felbni heeft met „Het lieve leven" een grote, géén grootse film gemaakt. Maar ook in .zyn gedeeltelijk falen blijft hij een regisseur van uit zonderlijk formaat Scènes als de aankomst van de Amerikaanse sex- bom (Anita Ekberg) op het vlieg veld, het transport van een Christus beeld door de lucht, de publicistische uitbuiting van een zogenaamde ver- schijningswonder, zijn daarvan wo* de meest frappante 'voorbeelden. Naast de begaafde Marcello Mas- troianni, die de gemakzuchtige jour- nalïst uitstekend speelt, ziet men Anouk Aimée. Magali Noel, Nadia Gray, Alain Cuny en Yvonne Fur- neaux in boeiende bijdragen, dié echter dimmer een bepaald stempel op de vertelling drukken. Vele spe lers verschijnen in één of meer fragmenten om daarna niet meer terug te keren. „La dolce vita" is een regisseursfilm bjj uitstek. En omdat die regisseur Fellini heet, verdient zij alle aandacht. Ook al kost ons dat., dan soms ,wat moeite. H. F. R. Hermea—DVS ontvangt zondag ora 2 uur in Sportpark Harga Limbur gia, voor de Schiedammers, die zon dag in het rood gekleed zullen gaan, geen onbekende. De wedstrijden te gen de Limburgers zijn steeds moei lijk geweest, omdat deze knapen steeds de volle tweemaal'drie kwar tier blijven zwoegen om punten te verzamelen. Nu de gasten elf pun ten hebben uit negen wedstrijden, zijn het tegenstanders waar terdege rekening gehouden mee dient te -wor den. Hennes heeft zich snel hersteld van de tegenslag tegen Vitesse, door AGOW op eigen terrein te klop pen en prijkt nu weer op de tweede plaats achter KFC. Verheugend is vooral ook dat de jonge Aad Mon ster zich zo*n goede vervanger heeft getoond, van de in Praag geblasseer- de Piet de Groot De blauw-witten kunnen dan ook met vertrouwen, de strijd tegen Limburgia tegemoet zien. Voor Hermes 2 is een uitwed strijd tegen DFC 2 ingelast. Thuis werd het een gelijkspel, dat kan ook nu weer gebeuren. Ook het derde team gaat naar DFC en dat wordt een zware opgaaf nu de Schiedamse ploeg de juiste weg nog niet heeft ge vonden. SVV gaat zwaar gehavend naar Slttard om de club van die naam te ontmoeten. De zondag ji gebles- eerde spelers Van Leeuwen en Wink zijn voorlopig uitgeschakeld en Van Slderen en Kentie moeten invallen voor deze zware wedstrijd in het zui den. Het is te hopen dat zij zich goede plaatsvervangers zullen tonen, want Sittardia zal alles op alles zet ten om de kleine achterstand op de roodwitten in te lopen.; Voor de Schiedammers zijn de punten zeer kostbaar, omdat zij bij winst op de ranglijst zullen stijgen, waardoor de volgende ontmoeting tegen koploper Heracles aan de bos rand meer fleur zal krijgen. De op- GEBOREN: Michel Ch., z. v. C. Meïjers en J. Voogt: Carolina, d. v. C. Dijkmans en A. G. van Laai; Ma ria Ch.. d. v. A. Borriello en A. P. van 't Zelfde. OVERLEDEN: V. van Leeuwen, 55 jaar. Het Architectenbureau Kr aa ij van ger te Rotterdam, dat van het ge meentebestuur de opdracht heeft ont vangen om een nieuw stadhuis voor Schiedam te ontwerpen op de plaats waar nu de HBS staat, heeft het schetsplan voor dat stadhuis vol tooid. Vrijdagavond 18 november z»I er in de aula van het Sied. Museum een bijzondere bijeenkomst van het gemeentebestuur en de Raad wor den gehouden, waarbij de ontwer pers aan de hand van maquettes en schetstekenlngen een toelichting zullen geven op het ontwerp. De Oudercommissie van de A.E Gerhardschool aan de Burg. van Haarenlaan houdt op woensdag 16 november in de zaal onder de Op-, standingskerk een ouderavond tevens jaarvergadering van de commissie. Na de afwerking van het huishoude lijke deel van de vergadering (waar bij ook bestuursleden gekozen zullen worden) zal mej. dr. A. L. van Wely spreken over „Kinderbescherming" waarbij tevens de Pro Juventute- film „De Paraplu" wordt getoond. Damclub Schiedam heeft nog geen hebben de kanshebbers parten ge- clubkampioen. Na een enerverende strijd van büna vier uur hebben de favorieten veteraan J. C. Onhak en de jeugdige secretaris, tevens dam- kampiocn van Schiedam L. Vrijland donderdagavond remise gespeeld. Beiden hebben nu 15 punten uit 10 wedstrijden. Besloten is dat de heren Onink en Vryiand in de komende weken nog drie beslissingswedstrij den spelen om uit te maken wie er clubkampioen 1960 zal zijn, \:J De partij öninkVrijland is' geen grootse partij geworden. De zenuwen speeld. Beide spelers hebben enkele malen voordeel gehad maar de winst kon niet worden benut. Wegens tijd nood van Vrijland stond Onink in het eindspel zelfs gewonnen maar het werd tenslotte toch remise. Uitslagen van de overige, partijen: W. C. HeuvelmanT. Vrijland 0—2 L. Breevoort—M. den Houting 1—1 F. Rademaker-C. Schouwenburg 2—0 M, GoedhartC. Sleeuwenhoek 0—2 J. de Wilde—J. v. d. Watering 11 A. JRisseeuw—A. van Oterloo 1—1 stelling is: doel Kouwen; achter Ro mein en Hekman; midden Van-Elde- ren. Van Kampen en G. v. Pelt; voor Kentie, Corbeau, De Graaf, Herwig en G. Slavenburg, SW 2 speelt zondagmiddag aan de bosrand een. interessante ontmoe ting tegen Eindhoven 2; beide teams kunnen de punten goed gebruiken zodat bet er zal spannen. SW 3 speelt om 10 uur in Harga tegen Uni- tas 2 en het vierde team gaat op be zoek bij de reserves van Spartaan '20. De familie P. S„ wonende aan de Troelstralaan is gisteravond om streeks zes uur uitgegaan, waarbij over het hoofd was gezien, dat het elektrisch strijkijzer nog aan. stond op de strijkplank. Dit ijzer werd roodgloeiend en brandde een gat in de strijkplank, wat zo'n rook gaf, dat om 10 uur de buurman C. H. v. B. de buitendeur van de woning for ceerde en bet gloeiende strijkijzer op het balkon smeet. De schade viel nog mee, en de gewaarschuwde hrandweer hoefde geen dienst te doen. Mevrouw C. H.-v. d. V, deed aan gifte van de vermissing van een por- temonnaie, inhoudende 26 gulden, uit het zijvak van haar boodschappentas. De portemonnaie moet gerold z|)n, toen zij in een warenhuis bezig was. Morgen, zondagmorgen 13 novem* ber, zal in het Passage-theater een bijzondere filmvoorstelling - worden gegeven, die om 10.30 uur begint," Vertoond wordt de film „Mannen van Brazilië" een pro duet vani de Morele Herbewapening. Hierin wordt be schreven hoe in de-haven van Rio de Janeiro de havenarbeiders een antwoord hebben gevonden cp de daar heersende corruptie en het gan- geraterdom. Een van de spelers bl de film, een havenarbeider uit Rlo, zal bij de voorstelling aanwezig zijn. De heer J. H. S, uit Breda was gistermiddag omstreeks drie uur een pakje sigaretten gaan kopen en ha4 daartoe zijn auto op de Noordvest langs het water neergezet. Toen hij. nog in de winkel stond zag/hij hos zijn auto op de zacht glooiende wal kant in beweging was gekomen en naar het water toe rolde. Hij rende naar buiten, maar was te laat om de wagen nog tot stilstand te brengen. Tot zün geluk is de auto niet in heft water gevallen, maar op het chassis blijven hangen op de walkant, ter wijl een stel wielen boven het wa ter zweefden. Met een takelwagen is later de auto weer op de kant gezet, maar de wagen kreeg daarbij weft enige schade. TE KOOP GEVRAAGD eventueel met garagé B.K.-laan of omgeving Brieven onder no. S 825, bur. van dit blad. Textielbedrijf met hoofdkantoor in Centrum van Schiedam vraagt met spoed: 2 JONGEDAMES voor eenvoudig kantoorwerk Voor meisjes, die er de voorkeur aan geven om in een prettige omgeving hun werk met interesse, te verrichten, liggen hier gunstige toekomstkansen. Brieven onder nr. 1948 Advertentiebureau K. Hoog- straaten, Raampoortstraat 42-44, Rotterdam. Schiedam, Donderdag 17 nov. 20 uur Rotterdams Phifharmonisch Orkest o.Lv. Fritz Rieger Suters Meister diverti mento fiir Streicher Mozart sinfonia concertante Beethoven 3e symphonie (Eroica) Toegangskaarten verkrijg-, baar aan het Passagethea ter, dagelijks van 10 tot uur, behalve 's zondags. Diversen Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Telefoon 6 8021 - Schiedam Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA (Broers veldpad)telcf. 6 7028 (na 18 uur telefoon 6 67 89>. Ledikanten, hutledl- kanten, kampeerbedden *»nr, Kom eens praten. Voor het slijpen van scharen, messen (ook golven), zagen, beitels, schaven, Philishave en Remingtons naar Slijperij en Staalwarenhandel G. E. Kleyheeg, v/h Solingén. Nieuwstraat 43 hoek Korte Kerkstraat, telefoon 6 8127. Fotografie Personeel Gevraagd voor spoedige in diensttreding .werkster, tege- lijkertijd kantine verzorgster. Hoog loon. Persoonlijke aan meldingen dagelijks van 10- 16 uur bij N.V. Soneo, Over- diensttredingwerkster, tege- teL 87120. Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto; K.' van Vuuren, Hoogstraat 106. Y Voor uw. pasfoto's paar K. K van Vuuren, Hoogstraat 106, telefoon 6 8720. In één dag Permanent wave Hélène permanent, met toe stel,';, het bestei.wat^;érf:lsi:-Y compleet f 5.—1 stroomloos s 750. Op vertoon van deze '- advertentie 1.— korting! Dames- en. hérerikapsaluni „Helène", Rem brand tlaan 22. telefoon 6 71 70.Y- Hi Permanent. Dames, voor een goede permanent en prettige bediening:;.kapsalon J -./de 1 Ruiter, Lange Kerkstraat 13., Permanent vanaf 8.- com pleet. Telefoon 6 68 33

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1