VOETBAL: winstkansen op zwakkere tegenstanders Nachtrust verstoord met zuurstof flessen Ophalen van huisvuil gaat f6,27 kosten Toneel voor bouw van Herv. centrum Kethel Eerste bridge-clrive van Huisvrouwenver. Zl AGENDA Meyer speelt simultaan tegen zaal vol schakers A. H. Gerhardschoöl hield goedbezochte ouderavond LlJ 95 ct Hoe werktijdverkorting bij- „Hollandia Derby: DRZ - Schiedam invoérehr SPSs VOOR- DE KANTONRECHTER Geslaagd festijn van 5.1'. „Schiedam" Wie heeft iets verloren? Geslaagden diploma ziekenverpleging nmo"-avond Rook die lekkere shag in de handige doos Britse kapel speelt Deutscblandlied bij overdracht van tank VOORSTELLEN AFGEWEZEN Organisaties werknemers niet akkoord Tien maanden geëist er met huurauto vandoor ndcrdag 17 november 1960 ///Wat timide stonden ze woensdag voor de - kantonrechter In Schiedam. 25èrgeleken in niets op nozems of een glider soort baldadige en rumoerige knapen. Ach, het was'allemaalniks geweest. Er lagen wat zuurstof nessen in de weg, zo vlak voor hun -voeten, (n psa hid ieder er eentje op aQ gelégd. Zo zagen de officier van Justitie en de kantonrechter het echter niet, Uitvoerig las de officier voordat de drie knapen, de 23-jarige K4ÜË, de 26-jarige P/C. G. en de niét/aanwezige; zeevarende 24-jarige in de nacht; van 16 op 17 joii in de bouwerij van Vlug aan het.i-Broersveld met zuurstofflessen «inhet smijten waren geweest. Die. flessen hadden ze in een ijze ren/bak 'gegooid. Dan klonk het zo goed; In nachtgewaad waren de Schiedammers op de. straat versche nen .om deonverlaten te verzoeken rustiger geneugten op te zoeken. „Het was een-hels. kabaal, het leek wd/of dat nieuwe flatgebouw in kortte" hadden de getuigen tegen de politie gezegd. Dat ook de jongelui zich in de bewuste, nacht van schuld bewust waren, bewees hun vlucht naar dé oude binnenstad, maar .de politie had de herrieschoppers reeds in de Grofbaan te pakken» „ik vind het- erg," zei de officier mr. Vain /Moorse), „en ik wil hier niet artikel -431 van het Wetboek van Strafrecht van toepassing achten- hoewel dat .artikel wel over verstoring van nachtrust en burengerucht spreekt. Er/ia dan echter geen .sprake van recidiven ,en de - mogelijkheid voor bécbteois. Daarom verwijs ik naar artikel 424 over baldadigheid en straatschenderij. Daardoor kan by - herhaling hechtenis volgen, ik vraag ook dé maximum boete: dertig gul- den oftwaalf dagen hechtenis." De kantonrechter mr. P. B. Cos vonniste ,i/ conform. Het was eigenlijk de schuld van zijn baas; Chauffeur' P. C, A. B, uit Rotterdam meende, dat hij geen maatregelen kan treffen als hij het goede gereedschap niet heeft. Op 28 juni waren op; de Schiedamse Maasdijk"40 rollen bandijzer, élk 125. kg zwaar, over het wegdek ge- roli'-Een .aantal geparkeerde fietsen warend beschadigd. De officier van justitie vond de onverschillige hou ding van de 22-jarige chauffeur nog al verontrustend. Hij herinnerde aan "een sToeger vormis van, verdachte. Ook-hier was!sprake van grote on achtzaamheid.. Het zware bandijzer had/dodelijke ongelukken kunnen veroorzaken. Daarom eiste de officier ,f50f boete of 20 dagen hechtenis en de ontzegging van de rijbevoegdheid voor/èm half jaar voorwaardelijk met 'één proeftijd van twee jaar. Mri/Cos verminderde de boete met tiea:-gulden. X Helena was telkenmale thuis ge bonden/Woensdag kwam de moeder meyröuw D. B.-van W. vertéllen, ■waarom dat was geschied. Zij was steeds ziek geweest èn dan moest het^dpehtertje de huishouding doen. Des-officier herinnerde eraan dat deze moeder voor hetzelfde feit vorig jaar ook al terecht had gestaan. „Het interesseertu geloof ik niet, het is °P september 's avonds een tien- £?*'en- dieren wandelden op de Rijksweg 20. Eén van' de koeien werd aangereden door een auto,. die 100 kilometer per uur reed, met als gevolg dat dé,koe voortijdig- in het slachthuis kwam/ De heer P, 'snapte het; .niet Nie mand kon bij het hek komen. Het hek stond op slot. Alleen hoor P. wist hoe je precies moestrammelen om hét hek open 'te krijgen. Hij bad het die politie-agent nog getoond en deze slaagde er ook niet in op de juiste wijze het hek epen te ramme len. De kantonrechter vond 't open rammelen van eén slot, zij het dan op een eigen mysterieuze wijze, geen afdoende wjjzé van het afsluiten van een hek. De officier wees op dé ernst van de zaak. Dé koeien hadden de grootste ellende kunnen veroorzaken op de rijksweg. „Geen foefjes aan hekken, dat is ondeugdelijk en ge vaarlijk," zei mr. Cos nog. Het werd daarom zestig gulden boete of 24 da gen hechtenis. Apothekers-naohtdleii3t; Apotheek Van Westendorp, Singel'83; Bellen bij ongeval: G.G. èn G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Politie- alarm numm er 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange. Haven, ge-' opénd: maandag 19—20,30 uur, dinsdag 9.3010.30' en 10^-20.30 uur, woensdag 6.35—16.30 uur, donderdag 9.3012.30 uur/ vrij dag 9.30—16.30 en 1920.30 uur, zaterdag 9.30—16.30 uur. 's Zon- dags gesloten. r; R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19—21 uur, woensdag 14—17' en 19—21 uur, donderdag 10—12 uur, vrij dag 14^—17 en 19—21 uur, zater- -• dag 10—12 en' 14—17 uur. Stedeltfk Museum. Gesloten. BIOSCOPEN Passage, alleen 2 uur: „La Dolce •••-Vita". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Helena van Trojé''. DIVERSEN Passage-theater, 8 uur: Toonkunst. Concert R-ph, O Irene, 8 uur: Wijk V. 'N.H.G. TóneeL Wijkcentrum, 8 uur: NVSH Voorlich tingsavond. Geref. Jeugdhuis, 8 uur: D.O.K.-Ver- gadering. V Chx. Belangen (Kethel), 8 uur: Bouwcomm. N.H.G. Toneel. (Advekèntie IM.) een! ontzettende hoeveelheid school verzuim. We zullen; een hoge voor waardelijke boete moeten eisen, mis schien. helpt dat.- Het werd daarom ƒ75- boete of >„30 dagen hechtenis» waarvan//. 50 of 20 dagen voorwaar- delykmét éen- proeftyd van twee jaar.x v' - Boer J. H. P. uit Maasland misteschaaldeger^eiè. NAJAARS JASSEN ST.-N ICOLAAS- GESCHENKEN MOHAIBSHAWLS van 5.90 tot 8.90 HANDSCHOENEN van 12.90 tot 29.75 Terlenka DASSEN ,.van V 4.90,tot .7.90: Interwoven socks 5.25 MANCHETKNOPEN van 4.95 tot 12.75 in Lambswoo!,^. Bouclé en Rendlerbaar Onze originele „Victory" modellen garanderen u een perfecte pasvorm. Prezen van 129.— t.m. 198.— HERENKLEDING HOOGSTRAAT 174 - Schiedam Is'In de Geleldebrlef bü de "Ge meente-begroting voor het jaar 1961, reeds aangekondigd dat om de in komsten van de gemeente, te vergro ten, de' «traathelasting en de reini gingsrechten verhoogd zullen moeten worden, thans komen B. en W. met het concrete voorstel om de Verorde ning Reinigingsrechten te wijzigen en daarbij de tarieven te verhogen. Tot du3ver geschiedde het ophalen van huisvuil kosteloos, alleen wérd sedert 1948 voor het gebruik van door de gemeente verstrekte unifor- Te bevragen aan het Hoofdbureau van. Politie te Schiedam tussen 9—1 12.30 uur en 2—6 uur: Blauwe kindermuts; regenbroek; beige kinderschoentje (L.); autoped; 2warte portemonnee met, Inhoud; knijverzak met werkkleding; dames tas met inhoud; lïpssleutel; etui met sleutels; ring met sleutels;bril; klauwhamer; zwart glacé dames- handschoen (R-). Te bevragen bij de vinders: 1 p. rode wanten, J. de Jonge, Rem- brandtlaan 48a; bruin lederen want, Rijsbergeri, Edisonplein 7b; 1 p. beige herenhandschoenen; grijs glacé da meshandschoen, Kooijroan, St. Li- duinastraat 69a; l p. bruine herén- glacé's, Mostent, Harreweg 15; meta len meetlint, Plooij, Flat! Nieuwjand 47; bril Fransen, J. v. Lehnepstraat 34; huissleutel, A. Holleman, West- frankelandsestraat 65c; knijpbril in étui, M. v. d. Koot, L. Achterweg 21; vulpen zonder dop. Huis in 't Veld» Boerhavelaan 01c; damesbril in plas tic etui, Bijl, Snelliussingei-20; bos sleutels, Kerkhof, Groen van Prin- stererlaan 27; bos met auto- ea huis sleutels, Harmsen, Bm. van Haaren- laan 1342; huissleutel, v. Hassel, Bell- straat 9a; rozenkrans in etui, C. Jan/ sen. Jan Steenstraat 23 (na 19 uur) zeildoceken fietstas, G. de Wolf, Am pèrestraat öh: portemonnee èn zak- kam in etui, M. Overgoor, L. Achter weg 29b; zwart damestasje en porte monnee met inhoud, G. Koetsveld, Alb. Thijmstraat 47a; sporttas met in houd, Pastorie. Nieuwe Haven 157; witte portemonnee met inhoud. Mon ster, Rotterdamsedijfc 219d; autoped, Politiepost Kethel; voetbaCScholten, Prins Bemhardlaan 44: padvinders- riem, Wl de Rijk, Marconistraat 43a; kinderfiets, Fr. de Vries, den Bom- melsestraat 52; kinderringetje, A.v. Seters, Aleidastraat 86; zilveren arm band» C. Verveen,- Gasstraat geldsbedrag, Kleinekoort. Rotterdam- sedijk 191a; i-p. balletschoentjes, G. Maas, Buijs Ballotsingel 33a of 133; lederen jekker, Sebel Stationsstraat 58; overall. Gemeente Smederij, eeni ferveur, die iedereen ver heeft de heer Meyer glster- In het schaaklokaal van. de schaakvereniging „Sehiedam", de strijd aangebonden tegen eeu zaal vol Schiedamse schakers. Znlks/; on der grote belangstëlling van "vele toeschouwers, die deze krachtpresta tie met volle aandacht hebben ge volgd- De geweldige tegenstand, die het wist te biei te bieden, .was Voor de onderavond van de A. H. Gertoardschool uit de Burgemeester Van Haarenlaan, die gisteravond In het gezelllgé zaaltje onder de Qp- standlngskerk is gehouden, bestond een'-grote-belangstelling. De voorzit ter van de ouder commissie, de heer H. AL Brouwer, Reeft in zjjn ope ningswoord dankbaar de prettige samenwerking tossen ouders, com- missle en leerkrachten gememoreerd. ,.WÖ willen 'allen dat de Gerbard- school een goede school zal zijn, maar-daar Is uw, aller medewerking voor. nodig," verklaarde hjj. Het hoofd van "dé schóól, de. heer Pjj. MuIder, heeft-een overzicht ge- geVcn,.,van:de. gebeurlijkheden in het afgelopen-jaar in_de schnol en uiter- aard ziin; daarbij ook de' problemen bij het. bezet krijgen van alle onder wijzersplaatsen ter sprake gekomen. Er"1: zijn., nogal wat mutaties geweest er/het aantal leerlingen, in de eerste klas is zo groot geworden, dat de klas gesplitst is moeter. worden. Maar dank zij de medewerking van invallende 'collega's en vooral ook van de gemeente-inspecteur voor het onderwijs, de beer C. A. Kamp, zijn alle plaatsen bezet kunnen blijven, zodat er 'geen „kinderen op straat "gezet" hoefden te worden. Verder was er een indrukwekken de lijst van feestjes,-uitstapjes en excursies, waarmee bet schoolleven zo aangenaam mogelijk is gemaakt „Maar dat kost allemaal veel tijd en geld," verzuchtte de heer Mulder. Hij deelde voorts nog mede dat de grote vakantie volgend jaar valt van maandag 17 juli tot donderdag 17 augustus. Op 10 november slaafden voor het diploma-A ziekenverpleging in het Gemeenteziekenhuis te Schiedam de dames: A. de Bie,;J. vali Herpen. A. R: Krikke, E.C. van Vuur en, O. T. /Zwanenbeek, H. de Jong en D, N. Póst. 'V Schouwburgagenda ■iAifijèrtêntid1M.>. IBPACtMA^ Irónin^'&^véreriiging Grurio in- am' houdt dé eerste feestavond ihet: seizoen-op zaterdag 26 no- Het financieel verslag -van pen ningmeester Zonruiter werd goedge keurd en daar er geen tegen-kandi daten waren gesteld zijn de aan. de! beurt van aftreden zijnde commis sieleden, de heren Brouwer en Zon- ruiter weer voor drie jaar herkozen. Na de pauze heeft mejuffrouw dr. A. L. van Wely een lezing gehouden over de kinderbescherming, welke toegelicht is met de uitstekende film paraplu" van JPro Juventute. me vuilnisemmers een vergoeding van, 155 per standaard-emmer per jaar geheven. Voorgeteld wordt nu om voor het periodiek afhalen-van het huisvuil eén tarief te heffen van 6.27 per jaar, inclusief de huur van de standaard-emmers. Bij de vaststel ling van de tarieven is rekening ge houden met de aanwijzingen van rijkswege, «.L dat in gemeenten waar een goed geoutilleerde vuilnisophaal- dlenst" is georganiseerd reinigings- rechten geheven dienen te worden met een opbrengst van 2.— per in woner, met inbegrip van de huur van de emmers. v. Ree ds in 1959 hebben Gedeputeer de Staten aangedrongen op de invoe ring van de rechten voor het perio diek ophalen van hét: huisvuil. Maar de financiële aspecten,/-voor het dienstjaar 1960 waren zodanig, dat B. en W.:toen de invoering nog niet nodig achtten. Doch nu vdor/het dienstjaar 1961 een tekort op de be groting dreigt, vinden B. en W. nu de tyd gekomen om totde invoering over te .gaan; Geraamd wordt dat van de heffing by het voorgestelde tarief de op brengst 161.000 zal rijn. Van de ge legenheid is tevens gebruik gemaakt om ook de andere tarieven te .wijzi gen en aan té passen aso» het huidige prijsniveau. Op de eerstkomende ver gadering ral de Gemeenteraad zich over dit voorstel moeten uitspreken. GEBOREN: Hilda M. d. v. B. H. van Gorcum en J. M. E. Zuidgeest; Willem z. v, W. Noordijjf. en M. M. van "der Steen. t Adoertentie IMj de oorzaak dat het een ware mara thonrace is geworden; pias laat in de avond boekte de heer Meyer riju eerste overwinning, maar toen was dan ook het schaap over de dam. Het merendeels, der schakers heeft 't te gen het uithoudingsvermogen van.de simultaangever moeten afleggen, hij verloor maar 9 punten. De jeugdige deelnemers toonden dat' zü uit het goede schaakhout. zijn gesneden, .want deeerste overwin ning kwam Van het jongste lid van de schaakver. Schiedam Van Baarle, die" óp scherpzinnige wijze de partij in zijn voordeel wist te beslissen, terwijl de 15-jarige' Jan Lawijn, die als eerste niet-lïd een vol punt in de wacht sleepte; door deze prestatie de door de heer Meyer beschikbaar gestelde .boekenbon mee naar huis mocht némen Deze avond heeft in ruime-mate bijgedragen." meer belangstelling te kweken voor. 't Schiedamse schaak leven, in het algemeen maar bijzon der ook voor de schaakvereniging „Schiedam". Verscheidenen lieten zich als lid inschrijven en zullen dus reeds deze avond in het gebouw Ire ne in de huishoudelijke competitie van deze vereniging mee spelen. i De Schiedamse afdeling van de met groot enthousiasme (dat ook Nederlandse Vereniging van Huis- bleek uit een druk geroezemoes) is er toen gespeeld. v - De deelneemsters zijn zo veel mo gelijk naar speelsterkte in drie klas sen ingedeeld en daar er voor de twee höogstgepiaa tsten in élke lijn in! elke klas prezen waren, heeft mevrouw Schroot na afloop ook heel wat prijzen kunnen uitdelen. De winnaressen waren: A-klas: noord-zuid: 'dames v. d- Meu ten en Houwelingen, 60 punten, Don kers en Winkler,: 62 'punten •:- oost-we^:: dé damés; Moll: en.' Ree- ser,i85 punten,Adriaansens èn. Jon/ gepier, 60 punten;" B-klasse, noord-zuid: dames. Tbiel en Govers, 80 punten. Jorritsma en Feldberg, 61 punten; oost-west: dames v. d. Graaf en Ger ritsen, 71 punten, Schaap en Schaap, 64 punten; 5. C-klas, noord-zuid: dames Van Din gen en Sissing,. 81 punten, Massee en Jonker/72 punten; oost ivest; dames Maltha en Vlekker, 72 punteh Hooydonk en Witberg, 69 punten. vrouwen heeft zich aan een experiment gewaagd: het hondi een eigen damesbridge-drive. De langstelling voor deze eerste vrouwen drive", gistermiddag Maison West huis, was echter zó groot (er waren 50 deelneemsters en in verhand met de grootte van de zaal moesten meerdere liefhebsters wor den afgewezen!), dat de voorzitster mevrouw M. Ch. Schroot-Drooglee- ver Fortuyn, meteen maar Inn het vooruitzicht stelde dat er mogelijk meerdere raaien drives georgani seerd zullen worden. Wat de instem ming van de aanwezigen had. Daarna heeft mevrouw Voorwinde, die als wedstrijdleidster werd bij gestaan door de dames Vink en Pei ger, een uiteenzetting gegeven van de wijze waarop er gespeeld zou worden. In een zeer prettige sfeer en. Voor een overvolle zaal in Chr. hebben tien tonelisten uit woensdagavond een opvoe- i van het blijspel „Tanta In dit stuk dreigt de firma Oyer- diep. failliet te gaan. De heer "W. A. van der Giessen vertolkte bekwaam de rol van: de uitgever Jan Over- diep. Als Tante Nicole verschijnt zal deze bazige juffrouw wel orde op de zaken brengen. Mevrouw A. Roded- burg-van der Berg vervult deze rol. Zij zorgt dat de lichtzinnige nicht Nicole (Gr. Rosinga-:MontebaEt) aan het werk gaat als serveerster. Tegöi de zin van pa bewerkstelligt zij dat zoon Paul (Joh. van Pelt) tenslotte in het huwelijk treedt met de kattige dienstbode Tilly (Tr.' Bijl-van 'der Bos). Dat geschiedt echter in het derde bedrijf als alle moeilijkheden zijn op gelost. Dan blijkt dat de verloofde van dochter Carla O verdiep (R. Ro denburg- Jurgens), het keurig nette geen prettige figuur is. Deze BOVINGTON. Tot ergernis van vele Britten studeert een- militaire kapel in Bovlngton het Duitse volks lied in om zaterdag luister bü te-iet- Ij ten san de overdracht van een tank aan de Duitse ambassadeur Hans 1 von Herwarth. Op vragen van het LagerhuisHd Driberg is namens de -minister ge- antwoord, datDuitsland gevraagd r. heeft om een van de twee tanks in. het Britse legermuseum fn'1 Bóving- ton. "De inwilliging van dat!verzoek!/ kon naac'. riju; mening jde Brits— Duitse bétrekkingen ,?!rièchts ten goede kqmenl Omdat hètfgeval nog-1 al lang in regen en buiten"/ heeft gestaan was de verf/watver- bleekt Vandaar dat Britse soldaten. de tank een, verfje gegeven hebben.f Uiteraard werd daarbij en daar-1 aan nam Driberg vooral aanstoot het embleem van Rommels Afrika- korps, een palmfak met een haken-/ kruis, ook wat opgefrist Tenslotte wil men niemand een stuk oud roest cadeau doen, dat beslist geen sieraad zou vormen van het Duitse, museum I waarheen tank-419 verhuist, VLAAEDENGEN verloofde Ron van Laer CL» Dijks hoorn) is een oplichter. .Van nog groter formaat is Blomberg (L. Zon neveld) de boekhouder bij de firma die verantwoordelijk is voor de fi nanciële malversaties, maar met hét geld en de leiding van Tante Nicole komt tenslotte alles terecht. Hoewel niet alle spelers rolvast' waren, daarvoor was de periode van instuderen te kort, kan gesproken worden van een uitstekende opvoe ring. Hedenavond en morgenavond wordt nogmaals 'n opvoering ven in gebouw Christelijke in KetheL v De. heer J. Breugèm die /het ope ningswoord sprak hééft gewezen op dé opzet van deze avohdèn. Er is nog veel geld nodig om het Hervormde Wijkcentrum, te kunnen - inrichten. Hij was daarom verheugd dat de tonelisten, deze avonden hebben be legd om gelden te vergaren voor dé aanschaf van éen toneelverlichting in .dat nfeuwe gebouw. Hij hoopte dan ook dat velen deze actie zullen van de werktijd worden overgegaan. steunen. In' ^diblikkei"* ,'Ket goed uit- èvoerde personeelsblad van de NV Koninklijke - Hóllandla, lezen we (kennelijk van de zijde van-de direc tie) over het mislukte overleg over de werktijdverkorting: „Eerlang zal ook In onze bedrijfs tak tot een geleidelijke verkorting van de werktijd, worden overgegaan, j Hiervoor is van hogerhand toestem- (Advertentie IM.) Er komt dit weekeinde een rede lijke kans op winst /voor vrijwel, alle teams, op merendeels zwakker te achten tegenstanders. Veel verlies kannen de Schiedammers zich niet meer veroorloven, omdat het er dan naar gaat nitzten :dat de Schiedamse clubs dit seizoen aan dé rondedans om de degradatlepaal gaan meedoen. Voor het eerst 'staat er ook een der- by, op het programma/ Het'.:;tei:.dé. optmoeting DRZ^-Sckiedam" ta"X4E;, die tal; 'vanoraekere faclorcn ln- houdt. Gezlen de stand van de rang- iHst xod'mcn een overwinning van ■hei/XbeterX/fr^ (daèin de middenmoot yerblijft) op hekkeslaIter;DBZ?mö|»n verwaoh: ten-. Toch kloven dat ,pRZ een sterkere derbyfigtlwr deze plaatseiyké^ntea^tbit^ rwwt het' spazmendekaiakteraanDRZde kans zaï bleden de onderste plaatfi te •-•'••^•=-i .-gut! len in Rotterdam hechter in de mid dengroep belanden. Toch mag HION, dat vorig seizoen! is gepromoveerd, niet worden onderschat DHS gaat in Rotterdam winnen van het bekende /VOC. Hoewel de geelzwarten me- nén: nfët tot de stèrkstéo van -3B té behoren, krijgt DHS'nu toch de kans /dichtbij de aanvoerders te komen, In dé' thuiswedstrijd Martinifc—DRL moet Martihit. zich herstellen/ van iet échèc van, zondag/ Martihit 'is ze^ ker! niet dé'mindere van DRL.'zodat de match'; tó/het -/Vplkspark: de. wit- roden op dé goedé wég kan ;helpen Ursus gaat ook naar Rotterdam. Te genstanders -Steeds Volharden staat als laatste in het- rijtje/ maar al .te zwak is Steeds Volharden niet; Toch verwachten we vah': dit "technische duel 'n Schiedamse zege. Boskoop— SFC;inóet:!'al; evenzeer.Sphiedamse 'winst brengen/Daardoorklimt :SFC naar de -middenmoot ;en -Bóskgop 'blijft naast SVDPW in deistaart- 'groep. De reserves: DHS 3Xerxes 3; EDS 2—DHS 2; Excelsior "20 2CW 3; Terido 2Excelsior "20 3. Afd. 'Rotterdam Het is wat droevig voor Deroc-s, dat bij de aanvang'-van de competi tie met 'recht kon vermoeden 'dit seizoen aan een walk-over" naar de KNVB te beginnen. Nu blijkt'dat ook de concurrenten versterkt zijn en zelfs dusdanig dat gevreesd-moet worden »dat Demos een secundaire .rpl-.gaat' spelen,:Dé .roodzwarten sul--, .léh .'daarom alle-lrééchtéh' moeien in- apannén. D at kani zondag tegéii Ra dio.: Wilton Fijehoor^, dat woef aan 'kracht: gewonhm/Sneeft, kan [naar een veiliger-plaatsX- klimme n j door aan de Maaskant .-te winnen! vari( DPB. Hetongeslagen Schiedamse' Bóys heeft: in JA! in/sportpark Harga g^/moëite met/Ohtti. s Lagere;: elfiaUenrij'Schlebroek 2— SVV- 5;!. /Sparta^Hermcs DVS 5; Excelsior. R .6—SVV-/6; Martinit 2 Overmaas 6; Sparta 10—DRZ 2:?DHZ 4-SVDPW-2; Zuiaèrster S-liïarti- nit aj SW.V—RKWIK 2; VDL 2— Hertnes DVS'6;;DCL 4Excelsior *20/4;i Hermandad '2~ Ursus 2;iHC?V 4^DHS:4;:Schiedam/a—Keptunüs8;:. DRZ 3^Nado V 3;' SFC 3—LMO milegersberg 3—SVDPW 3; SFC 4— NRC.4; Schiedam 4-t-FSV Pretoria,4;,, DOZ 2—WF 2; Excelsior R 10—Excel, siór "20 5; Hermes'DVS 7-DCV 5; Excelsior '20 6—SW 9; Hekelingen 2—SW 10;Excelsior *20 7—Neptu- nils 9; DHS S^-Blikkérireerl 5; 'Spar-' taan *20 11—SVDPW 4; DJS 5—SFC 5; Demos 3-GLZ 2; RWB Schie. dam se Boys 2; HION 4—Hermes DVS 8; SW 11-DCL. 5; Excelsior T0 9—DCL Excelsior '20 8—Feij- enoord 16; Hermes DVS- 9—OW 4; Hennes DVS 10—Overmaas 10; DHS 6—Ursus 3; DCV 7—DRZ 4; DHS 7— DHZ 7; Ursus 4^-Leooidas 7?; Steeds Volharden '5—SVDPW 5; Mattinit 5 Spartaan" -20 T5; ÖDI 6-iDHS' Schiedam 6-DJS 7; SFC 6—FSV Pretoria 7; DIndua 7—Excelsior *20 10; Bloemhof 4—Demos 4; WF 3 .Pportugaal. 5;..Schiedamse! -Boys3-r.. Varkenoord 3; The Rising Hope 5 Demos :5; Demos ^--TGenninaV.^ De- mos 7—Wicö Zaterdagvoetbal Derdeklasser lffiSS,kah ;rich. w?er omhoog w erkenAiDan' dientïdë ipit- wëdstrijd tegen RWH geVönneh^té, ■worden/; 'geénv/ gemakeldüke maar toch geen onmogelijke? opgaaf voor de oranjehemden die de goede vorm te pakkeh' hèbbëhHBSS _2' óntvaukt Rijhsbüri^',Boys'>2;/:/;'^ Het afdelingsvoetbal, biedt voor de eerste klas geen verrassingen'/ GTB/ .hoewelop-de ondexsteplaatg Je. tóg, geklasseèrd, heeft//weinigi kans.,op winst bij het bezoek aan de sterké aanvoerder Barendrécht. Wel be langwekkend is de wedstrijd GSS— D^^«hmeL:Ong(^yfèia^^^^ naar de voorste posities, maar of GSS, ér. in. Harga. in, zal slagen om leider Den 1 Bommel te onttronen, mag-worden betwijfeld omdat de Gustomacbine nog'lang niet soepel draait..Het -zal .een .moeizame pun- tendelwg worden.' - •- De overigen: ZBVH 2—PPSC' 3; Excelsior M 3—HBSS 3; HBSS 4— DOTO 4; GTB 3—WIA 2;! PPSC 5—; Excelsior M 6; HBSS 6RSM 6; TSB 5—GSS 3; Fortüna AI—Hermes DVS al; SW al—Néptunus Al, (Van een onzer verslaggevers),,: Een gevtujgeuisatraf van tien maan den met aftrek eiste de officier van:, .ïtistitte h|j de rechtbank :1e Rotter dam vanmorgep tégeride 23-Jarlgë kelner I. de E De- verdaehte/iiioest zich verantwoorden wegens verduis tering van eenn huurauto. DeR dert' nacht »zou terugbrengen, maar toen hij die toezegging deed. had,-hij. al besloten de auto voorlopig té', hou/ den. De H. reed het hele.land door een e&'s/uadris'.in de; wagen. Tóèréril'n d Óp'! raakt^ beleende hij één re- - :■-•■ './-•:'• i ming nodig: de jnpdukti'riteit zal-ifl/ voldoende/gestegen moéten zijn out het produktteverHes/dpor het korter werken, op te vangen..;-: „Geheel afgerie;; van de moeilijk- heden die dit punt (blijkens vorige ervaringen" met- produktiviteitebere- keningen) nog zal'/'géven, rijst da vraag hoe de arbeidstijdverkorting in de. praktijk zal uitpakken. „Normaalwordt thans in de fa» brieken gianiddeld 48 ;,uurgewerkt (gerekend ovér een hwl jaar).: Lni dien de werktUd./'ntt/sniet één rtiur verkort wordt, aal het gemiddeld» 47 uur moeten, gaan bedragen. s „Moet dit lagere gemiddelde ber reikt worden door iedere wéék één uur korter te gaan werken en vrijdagmiddag om 4 uur/iti'^aate van om 5 uur naarhuis ïte;.gaan2 j» is ongetwijfeld een., mögelijkheicü Maar maar zo'^wéamgMpen/^iSpgl^ - JJm.mu:óok.'geduféhdè/ëen-aan,-. tal weken normaal gemiddéld/48 uur- kunnen -wmrken en- dé' aldus/teveel gewerkte uren kunnen/^^pate^'''.'/ tot men er 4 of 8 heeftomV efe /dpp. een halve of een hélé vrije dag van te- nemen! Elders in .het; bedrijf^. leven wordt deze manier reeds ge volgd. Hierbij kan er naar gestreefd worden^ dat de halve vrije dagen op zaterdag vallen/ hoewel dit vanzelf- sprekend slechts voor een deel van het personeel in de fabrieken en dan nog bij toerbeurt mogelijk zal/ blijken. Immers, ook de vrijdag avond- en zaterdagmelk moet /ver werkt worden! f „Voor het kantoorpersoneel zal een.periodieke/,vrije/.zaterdag ye^ moedelijk minder moeilijkheden: op- leveren. - 1 JJaar onze stellige overtuiging zou een begin van de werktijdver korting op deze wQze wel gereali seerd kannen worden. J „Het wekt "dan ook verwondering, dat iaatctgenbemde wég op. het më- ment datwij dit stukje achrflvMi, Ju"het overleg door. de organisaties van werknemers van de handj is 'ge wezen. Wtf hopen, dat partijen èr alsnog in rallen slagen hei.vereciiil 1 i inzicht uit de weg te ruimen r de keuze van de meest prak- he oplossingen. Wal in. LEEUWARDEN. Dc 58-5 slager-veehouder E. van der Wal 4 Minnertsga is gi-rfermiddag door-^n,'-. broer, met wie hij- samenwoont, !éim- stig gewond- '/aangetroffen" in ^dé/; schuur aphter zijjttïWöBng^H van dé hoóizoiaer?'zljri'gevallen. In het. Diacopessenhuis.^ln'. I warden is de heerVan' dér /WaLüh d loop van.de middag°oiréried«fó/i//| schappen.s houderi duizeAd;gtildêi^ f De oöcier!ooei^é Dé H. een/ die maar doet'HU'/had 'riêeds^' veroordelingen 'achterdér^lm nog,ineen; proeftijd, tóe' "dagen uitspraak. .^vw. -•>

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1