Imponerend Stadhuis aan een ruim P1 Schiedams centrum moet totaal gewijzigd worden Laag hoofdgebouw en afdelingen in toren PLANNEN m Architecten Kraaijvanger ontwierpen: Kawüiss ■pimamsM ffiaiaisa; B&UNOTT KERKDIENSTEN Artsen op zondag VAN LOENEN VOOR LIJSTEN Burgerlijke Stand Bromfietser aangereden SCHIEDAM a. Vri. ADMINISTR. KRACHT b. JONGEDAME ■pt-'ltt °TM4ï(i feNKÖ MGEV ING Hlartens 2 jongedames assistent verkoopsier KUNSTGEBITTEN REPARATIES V w AUT0BUSJE Koeriersters Zaterdag 19 november 1960 pWitWBBIHi iManngi JVnnsntiii nnenng De architecten gebroeders Ir. E. II. en II. M. Kraaijvanger, In 1938 daar toe door het gemeentebestuur van Schiedam aangezocht, hebben hun ont werp voor een nieuw stadhuis van Schiedam, dat zoals hekend zal verrazen op de plaats waar nu de Rijks-HBS en de brandweer-kazerne staan, gister avond openbaar gemaakt op een bijeenkomst in de Aula van het Stedelijk Museum van gemeentebestuur, raadsleden en andere belangstellenden. Zo als men het van deze architecten ook wel mag verwachten is het een groots en gedurfd plan geworden. Wanneer het ook verwezenlijkt Z3l kunnen worden, wat eerst over meerdere Jaren hét geval kan zijn, dan zal Schiedam de beschikking krijgen over een monumentaal, tot 59 meter hoogte oprij zend gemeentehuis, dat het vernieuwde centrum van de stad zal domineren. Het Stadhuis-plan van de heren Kraaijvanger heeft drie componeren de delen, zoals duidelijk op de bij gaande foto van de fraaie maquette blijkt Eerstens het representatieve deel van het stadhuis, ondergebracht In een lage, gestrekte vleugel van 125 meter lengte en drie etages hoog. Met een transparant tussenbouwdaar mee verbonden is er het werkge- bouw, dat een vrij geringe grond- cppervlakte heelt maar dat met vijf tien etages tot 59 meter hoogte zal cplorenen. Ruïne gered Het derde element Is bet Stadhuis plein. Dit is geen toevallig stede bouwkundig plein, maar een wezen lijk onderdeel van het plan. Als „bui tenruimte" van het Stadhuis zal het In de toekomst een eigen functie kun nen krijgen m het leven van de Schle- damse gemeenschap, als punt van sa menkomst op hoogtijdagen, als ont moetingsplaats van het stadsbestuur en de' bevolking. In dit «betegelde plein, dat 70 bij 90 meter groot zal worden en dat verhoogd zal liggen ten opzichte van de omringende tra ten, heeft de oude ruïne van het Huls Mathenesse, Schiedams oudste bouw werk, een beschermde .plaats gekre gen. De ruïne komt In een vijver te liggen, die, met een bomenrij van de Broersvest afgegrensd, een zijde van het plein zal.afbakenen. In de lage vleugel zijn op de bega ne grond de ruimten gesitueerd, die het meest bezocht worden, n.l.. de trouwkamers 2e en ,3e klas en. achter een. publieke hal dé werkruimten van de afdeling Bevolking en Bur gerlijke stand. Van.het plein af krijgt het publiek via een brede trap en een gaanderij met kolonnades toegang tot de publieke hal. Op de eerste ver dieping zijn de voornaamste repre sentatieve ruimten geprojecteerd, zo als de 15 bij 20 meter grote en hoge Raadszaal, die aan de zijde van de Broersvest ligt en verder werkver trekken. vergaderkamérs en spreek- in zeer exclusieve mocfeilerv WINKELCENTRUM .BINNENWÉG 4 5 TELEFOON *1 1.6615 - «OTTERDAM Ned. Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene 10 u. ds. H. Stolk (Schevenin- ïen); BethölRerk 5 u. ds. H. Stolk. Evang. Luth. Gem. 10 u. ds. S. G- v. d. Haagen. Ecuwlgheidszonüag. Luth. kerk zaterdagavond 7.30 u. Oecum. Avondgebed. Ned. Prot, Bond, Westvest 92, 10.30 u. ds. J. B, Schouwink. Oud-Kath. Kerk Dam 28, 10 u. H. Mis. Baptisten Gem. Lange Haven 59. 10 en 7 vut ds; R. Keiling. Leger des Hells. Lange Haven 27 10 uur Heiligingssamenkomst en. 7.30 u. VerlosslnRssamenkomst. Gerrit Verboon- straat 6.30 uur Openluchtsamenkomst oj.v. majoor en mevr. M. Souverein. - Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. Bouterse Vlaardingen) en 7 uur ds. De Bruyn (Groningen). Open- öeurdienst. Bethelkerk: 1D uur dr. L. J. Ca^mier en 5 uur stolk (Scheve- ntngen). Opstandingskerk: 10 uur ds: n. W. Hemmes en 7 uur ds. J- D. Smids. vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. J. G. Jan sen en 7 uur ds. A, Hoffman. Jehova's Getalgen, Volksgebouw: 6 Vur Wachttorenstudie; onderwerp: ..Be- Waar een juist gedrag onder de natiën", woensdag 7jo uur dienstvergadering en Theocratische bedieningsschool. Chr. Gerei. kerk. Kerkgebouw Waran de hoek -E.K.-laan: 10 uur en 5 uur eerw. heer G. Ouwerkerk (Nieuwpoort). Geref. Kerk. Oosterkerk: 9.30 uur ds. «- Zandbergen (Vlaardingen) en 5 uur -?• ^wiJn. Julianakerk: 9.30 uur ds. J. Hawljn en 5 uur ds. J. Couvée. De Ark Kethel: 9.30 uur ds. J. Couvéé en J-30 uur ds. K. w. Derécksen (Maas sluis). Kantine S.C.F.: ds. K. W. Derck- *cn en S uur ds. G. Aalbcrsberg Vlaar- i Ned. Herv. Gemeente Kethel: 10 cn' uur ds. J. E. L. Brummeikamp. kamers voor burgemeester, wethou ders en de secretaris. Op de bovenste verdieping liggen de werkruimten voor de raadsleden, de vele commissie-kamers, biblio theek en leeszaal, de- koffiekamer voor de raadsleden en ook een pers kamer. Vlak boven de ingang is er een ruim en hoog statie-balkon. 12 miljoen In het hoge werkgebouw, dat niet alleen van het Stadhuisplein, maar eveneens van de Emmastraat toegan kelijk zal zijn, zijn vrijwel alle af delingen van de Secretarie (le tot en met Ce verdieping), de dienst voor Gemeentewerken (7e tot en met 11e verdieping) en het gemeente-archief (12e en 13e verdieping) onderge bracht, Op de hoogste etage zijn uitsluitend personeels- en kantines en de dienstruimten daarvoor onder gebracht. Zoals de maquette ook duidelijk toont bestaan de gevels voor een groot deel uit glazen vlakken; voor de gesloten gevelvlakken is gedacht aan een bekleding met licht-kleurige matuursteen, eventueel met decora ties versierd. De totale bouwkosten van dit Stadhuis, Inclusief de tech nische Installaties en de aanleg van het Stadhuisplein worden globaal ge schat op 11-850,000. (Advertentie t.M.) Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrar.dt, Rembrandtlaan 5. Bellen by ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80. telefoon 692 80. Politie-alarmnummer 6 46 66. Gemeentelijks Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 1920.30 uur. dinsdag 930—1630 cn 19—2030 uur. woensdag 9.3016.30 uur. donderdag 9.30—12.30 uur. vrij dag 9.30—1630 cn 19—2030 uur. zaterdag 93016.30 uur. 's Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend maandag 1921 uur, woensdag 14-17 cn 1921 uur, donderdag 10—17 uur, vrij dag t417 en 19—21 uuj, zater dag 10—12 en 1417 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Een nieuw huis. een nieuw hart". Elke dag van 10 iot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur. (tot 7 december) BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Mar tin en Lewis als parachutisten". Monopole, 14 uur: „Come prima" (zondag 2 en 4.15 uur); 19 en 21.15 uur: „Een stad zoekt zijn moordenaar". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: Dindua. Ca baret. Arcade, 8 uur: R-K. Grafische Bond, Feestavond. Beyersbergen, 8 uur: DWS, Contact avond. Sursum Corda, 8 uur: Harmonie, Contact-avond. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: CJV, Ca baret en film. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Werkt' de Jeugd. Bijeenkomst Beatrix, 8 uur: Swarttouw's Vrien den, Bijeenkomst. Wijkcentrum Niéuwland, 8 uur: Koorver. NPB. Cabaret. Excelsior-kantine, 8 uur: PV Excel sior. Film. De Nieuwe Brug, 8 uur: Reisver. Onder Ons, Bijeenkomst In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: D, Houthuysen Jr, Swammerdamsingel 43, teL 6 85 16; W. T. P. Nijenhuis, Burg. Knappert- laan 154, tel. 6 98 80: en A. Q. C- Klomp, Juliana van Stoibergstraat 3, tel. 6 99 52. Geopend is apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5, die ook geduren de de volgende week de nachtdienst waarneemt - Het Ned. Oorlogsgraven-comité te Schiedam maakt bekend dat de Klaproos-inzameling dit jaar in to taal een bedrag van f 2.543,14 heeft opgebracht. De prijsjes zullen in: de loop van volgende week bekend worden gemaakt. (Advertentie ZJVf.J Inlijsten van foto's, platen, enz. DAM 41t-43 - TELEFOON C6192 if. .■■■■-: ;,i-".>:.v"v-7 =:;- Het ontwerpen van een nieuw stadhuis heeft als belangrijke consequentie, dat ook de omgeving van de Broers vest als nieuw centrum van de stad, radicaal gewyzigd zal moeten worden. Het een houdt verband met het andere Een nieuw stadhuis moet niet alleen monumentaal zijn, het moet ook allure krijgen door de situatie waarin het geplaatst wordt Daarom moet een stad huis ook een plein krijgen en liggen aan ruime wegen. Dit is ook de reden dat op de plaats waar tot 1958 het nieuwe stadhuis gedacht was, n.l. aan de Sin gel achter het Emma-plantsoentje, de architecten Kraayvanger geen kans zagen een Stadhuis van allure te ontwerpen. Zij zochten en vonden een betere plaats: het terrein waar nu nog de Rijks-HBS is gelegen, die toch binnenkort verdwijnen gaat. Aan deze plaats was al eerder ge dacht, maar men vreesde dat daar geen plaats zou zijn voor een groot Stadhuis. De heren Kraaijvanger hebben dit bezwaar opgevangen door het Stadhuis in de hoogte te ont werpen. Zij wisten het gemeente-be stuur voor het nieuwe idee tc win nen en de gemeentelijke stedebouw- kundige, wijlen de heer Horvath heeft als laatste taak voor zijn over lijden een nieuw plan ontworpen, voor het toekomstige centrum van de stad. Dit Plan ziet men op bij gaande plattegrond afgebeeld waarbij de nieuwe gebouwen zwart zijn af gedrukt. Brede wegen De vertikale lijn ln hel midden Is de Broersvest, die by het Stadhuis 40 meter breed zal worden en over de Proveniersbrug naar Nleuwland wordt doorgetrokken, A geeft het Stadhuisplein aan met aan de noord kant, parallel aan de Qverschlese- weg, de lage representatieve vleugel, rechts daaronder het hoge werkge bouw en links onder de oude ruïne, die tot elke prijs gehandhaafd moest worden. Van rechts komt de Singel (moge lijk in de verdere toekomst te ver breden), die overgaat in een nieu we 373 meter brede weg, die aan sluiting geeft op de Lange Kerk straat, waarvan de loop veranderd wordt, n.l dwars over de afgeknotte molen heen. Tot aan het Broersveld (dat in de toekomst ook een mooie winkelstraat moet worden) is de Lange Kerkstraat eveneens zeer breed. In deze nieuwe brede weg komt echter een groenstrook; dat moest om het blokje van de oude Joodse Begraafplaats te kunnen spa ren. Ten zuiden daarvan komt bij B een parkeer-terrein met plaats voor 200 auto's Daarana grenzend is een parkje, deel van het bestaande plant, soen, geprojecteerd. RET-statiou BI) C., de oude geplande plaats van bet Stadhuis, Is een tram- rn bas-station van de RET gedaclt. Hierdoor «Uien de bezwaren vmï de stoppende trams op het Koemarkt- pleln kunnen vervallen- Eventuee'zal de tramlijn doorgetrokken kamen worden naar het trein-station, i Ten oosten van het RET-statün is plaats voor nieuwe en eveneens re- wijzigde Lange Kerkstraat komen presentatieve gebouwen, mogelijk nieuwe gebouwen, bij voorkeur win- een schouwburg of iets dergelijks, j kels en bij D„ de plaats ongeveer Er zal ruimte voor gemaakt moeten [van het Doelehofje komt een plein- worden. tje of iets dergelijks, met daarachter Ook de westkant van de Broers- ook W6er een nieuw gebouw, vest wordt gewijzigd. Langs de ge-' Tenslotte zijn er bij E en F nog K:NG. het besie dagelijkse middel Ier opwekking en verkwikking „Wat Ik u hier laat zien zfln om sluitend de plannen voor de bouw van een nieuw Stadhuis. Tevens mijn visie op de ontwikkeling van de bin nenstad van Schiedam. De bouw van een groot stadhuis en de herziening van het stadscentrum zijn echter zul ke grote plannen dat die mede ge dragen dienen te worden door de burgerij zelf, ld ons democratische bestel Is dat een voorwaarde". Zo verklaarde de heer H. RL Kraaijvan ger gisteravond op de bijeenkomst in het Stedelijk Museum. De heer Kraaijvanger had dan ook veel waardering voor de opvatting van het Schiedamse - gemeente-be stuur om deze plannen op een bijeen komst te doen uiteenzetten en om verder een tentoonstelling in te rich ten van alle ontwerpen en maquet tes, opdat ook de burgerij er kennis van kan nemen, er zich een oordeel over kan vormenen de bezwaren eventueel naar voren kan brengen. Tot 7 december blijft de tentoonstel ling in het Museum gratis te. bezich tigen. Burgemeester mr. J. W, Peek, die de heer Kraaijvanger op de bijeen komst inleidde sprak, zonder zon oordeel over de plannen te geven, zijn waardering uit over de visie van de heer Kraaijvanger op het probleem van de vernieuwing van de binnenstda. In de Januari-vergadering zal de Gemeenteraad deze plannen In. be handeling moeten nemen. GEBOREN: Nelly, d. van D. van Wieringen en G. Winkelman; Ton- ny, z. van E. van Kampen en A. P. Maas; Petronella A., d. van M. van Dijk en C. Manneke; Jeroen H., z. van A. Smaling en J. E. van der Zee. OVERLEDEN: P. Schotel, 17 jaar. Doordat de bromfietsrijder G. v. A. uit Maassluis op de kruising van de B.K.-Iaan en de Penninglaan de rijbaan voor het rijverkeer niet vrij hield, is hü gisteravond om 7.16 uur aangereden door een auto, bestuurd door de heer A. J. v, K. uit Schie dam. De heer Van A. werd ernstig aan het bovenbeen gewond en moest in de Dr.Noletstichting opgenomen worden, Schiedams Toneel geeft op don derdag 24 november in Irene een op voering van de komische thriller „Pimmetje" door F. Feenstra. Do regie berust bij G. J. van Luttervelt, De uitvoering begint om 8 nur. twee torengebouwen gedacht, nodig om een goede ruimtelijke werking te krijgen met de hoogbouw van het Stadhuis. Om nu het Stadhuisplein te verlevendigen, moet er naar ge streefd worden om. in al die nieuwe gebouwen rond het Stadhuis winkels of nog liever gelegenheden van ver maak en ontspanning te vestigen. Men ziet het, met de bouw van een nieuw Stadhuis, zal het centrum van Schiedam een grondige wijziging moeten ondergaan. Veel van het ou de in het centrum zal daarvoor moeten verdwijnen. Een troost is, dat toch een groot deel van die ou de panden aan de beurt waren om opgeruimd te worden. En het kan nog vele jaren duren voor het groot se, hier ontvouwde plan, uitge voerd kan worden. DeN.V, Levens ei verzekering Mij, HAV BANK le Schiedam vraagt voor haar afdeling Organisatie: leeftijd 2326 jaar, met Ulo-opleiding en kantoorervaring. Zelfstandig kunnende werken. t&mM -„r ÜGHAAÏ leeftyd 1822 jaar, met goede schoolop leiding en enige kantoorervaring, voor administratieve werkzaamheden, en kun nende typeh. Geboden wordt een prettige werkkring mét gunstige arbeidsvoorwaarden. Sollicitatiebrieven te richten aan HAV BANK Secretariaat Gerrit Verboonstraat 14 te Schiedam. Ook kan telefonisch een afspraak worden ge- maakt (telefoon 6 93 04, toestel 48). TEXTIELBEDRIJF te Schiedam biedt leuke betrekkingen met goede vooruitzichten! Gevraagd voor spoedig mogelijk voor licht kantoorwerk voor het magazijn leerling of aankomend Een goede toekomst voor wie in een prettige om geving het werk met belangstelling weet te ver richten. Schrijf nog heden een duidelijke sollicitatie brief ofkom eens praten. Het adres: MARTENS N.V. - Korte Singelstraat 14 - Schiedam Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Telefoon 6 80 21 - Schiedam AANGEBODEN: bouwjaar 1952. Te bevragen na 6 uur: van Ostadelaan 59 B, Schiedam. Fotografie Belfilms vergeten? De auio< maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Voor uw pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106, telefoon 6 67 20, In één dag .gereed, Permanent wave Hélène permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet 5.—; stroomloos 730. Op vertoon van deze advertentie ƒ1.— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22, telefoon 67170. Permanent. Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13, Permanent vanaf 8.— com pleet Telefoon 0 6833 Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA (Broers veldpad), telef. 6 7028 (na 18 uur telefoon 6 67 89). Ledikanten, hutledi kanten, kampeerbedden enz, Kom eens praten. Voor het slijpen van scharen, messen (ook golven), zogen, beitels, schaven, Philishave en Remingtons naar Slijperij cn Staalwarcnhandel G. E. Kleyheeg, v/h Solingen, Nieuwstraat 43 hoek Korte Kerkstraat, telefoon 68127. Wist u, dat wij naast onze reparatie cn stoffering van uw meubelen, ook verkopen woningtextiel Modern kar pet 140x180 51.—, kokos matten 235, ruige matten 6.95, tafelkleden, was-echt 935. zuiver wollen bed kleedjes 60x120 16.—, plas tic kastrand p.m. 035, plak plastic pjn. 235. a J. Stentler. W. Frankclandse- straat 79 TcU 6 99 74. Rotan-reclame. Dames-fau teuiltjes vanaf 1650 en ge heel rotan 1950. Zie onze grote sortering op dc 4e ver dieping. Voor trappenklim- mers geven wij heden 10% kortiDg. Plate, Gr. Markt 19- .21, Schiedam, tel, 6 77 02.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1