Open stadscentrum geeft Stadhuis zinvolle plaats m UVG-dames wonnen lastige wedstrijd Veel gitaar-muziek bij muziekschool Pagalila Oude voetbal-glorie Zorgvuldige compositie van hoog- en laagbouw AGENDA Brand in cafetaria Hargpolder leent geld voor onderhoud kaden Tunnelbuis afgesloten M0SSSEJEW BALLET Op de grens van oud en nieuw Schiedam Pullovers Alleen zaal-handbal IgP Philips Televisie tafel -f- antenne 795.- Voorstellen aan gemeenteraad School-fundering Burgerlijke Stand G. J.v.d. Ploeg overleden Geen spreekuur Afscheid van II. C. Staaf Installatie van nieuwe H.C. IERLAND Klaverjas-concours „De Vriendschap" Het sensationele succes „flhoy" gebouw Diploma-uitreiking bromfietscursus Sinterklaas-middag voor Dilettantjes SCHIEDAM Koeriersters n».. to. ■aat wi fctoai atjurJc.- örttfe. en,mi enient, voorde. iet;oI|e' .trifcén» -borêp, TVtrln ~<telóze 4döeU schijf» en§Uet, ..Vfcte senotg .egjÜmT «ö.-'dan ndtltjoi to™ luit:: .itófr IS. hét ervér. moetik rSlpa. bekijkt i de hoofd elletje, sje bui* e. sicu- eruff to de tele- *kkmt "timen taiig. opeen» makes, nn dit, e voor- zpn gaf ik Daar T°ea iï-TEch- 'flink, toteeen toen ik ld om ■aange zocht. ver dt pkomt, 1# 'zeggen, yertref i toi- 'mom éethij .".toe n. Ütenuw- '■maar *c/w- t heb- 'rctoken. er Rit bietje nenin dat ik stappen n de tol os, het «token, "tmor- NKEL 12JI cemn. H.W 16 M "1, O pe te mui. pr. lgJM 0 V, d. 19 JM pzosr. n. 21JO goelstb uit Ca- i, 23.0* en. Ec ig, ea phoudt -iedere '*r sn- én dat t,n zei emend iets in -ten en voor- «vërlo- ïerwijl f hoar d. naar ner- "dat ze Dinsdag 22 november 1960 De bouw van een nieuw, fraai, groot en daardoor kostbaar Stadhuis (ge naaid op bijna ƒ12 miljoen!) Is niet alleen een aangelegenheid die bet gemeentebestuur aangaat, maar evenzeer de gehele burgert]. Temeer daar de bouw van het Stadhuis, om het allure te geven door de situatie, verge ze hi tal gaan door een vrö drastische wfjziging van de strnctuur van het stads centrum. In ons democratische bestel is het immers zo belangrijk dat dit grootse plan mede gedragen wordt door de belangsteFiing van de gehele ïtads-bevolkfng. Dit is de mening van een der architecten de heer H. M. Hraayvanger. Daarom heeft hij het ook zeer toegejuicht dat het gemeentebestuur de plannen, voordat deze in januari in de Gemeenteraad besproken zal wor den, ook in het openbaar bekend zijn gesteld. Zowel op een bijeenkomst van raadsleden, gemeentelijke autoriteiten en andere bij de bouw betrokke nen, als in de tentoonstelling „Een nieuw huis - een nieuw hart voor Schie dam van maquettes, tekeningen, maar ook historische documenten en {°to s, yie tot 9 december i-n het Stedelijk Museum voor een ieder toegan kelijk is. Daar kan men zich een opinie vormen over het ontwerp en de plannen. Wij hebben zaterdag reeds uitvoe rig geschreven over het ontwerp van het Stadhuis èn over de wijzigingen, die het gemeentebestuur zich ge dacht heeft voor het nieuwe centrum van onze stad. Maar het is ook wel goed om eens de overwegingen te vermelden van de architecten, de ge broeders Kraayvanger, om juist zó'n Stadhuis te ontwerpen en juist op die plaats. De stedebouwkundige en architec tonische vormgeving van het oude Schiedam is klein van schaal, smalle Etraatjes, nauw en bochtig, lage hui zen met kleine ramen. Maar d«- Dc stedebouwkundige ontwikkeling van de directe omgeving van het Stadhuis is in nauwe samenwerking met de Dienst van Gemeentewerken uitgewerkt. De compositiè-punten van het plan zijn de St.-Jans Kerk aan de Lange Kerkstraat, de Rozenkranskerk aan de Singel, de Ruïne van het Huis Mathenesse en het Proveniershuis. Twee assen zijn belangrijk: de as tussen de beide bovengenoemde kerkgebouwen en loodrecht daarop de brede Broersvest, de doorbraak over dc. Schie naar de nieuwe stad. Op de eerste as is:de nadruk ge- "c di> ue uMurus ge- kleine schaal is door de sterke tf-oeiIegd door de Lange Kerkstraat te van de stad aan alle kanten doorihro-. 1- ten. Zo schrijven de architecte., ;n hun toelichting. Het moderne verkeer, de nieuwe stedebouwkundige ont wikkeling en de hedendaagse archi tectuur stellen andere maatstaven. Wijdheid Had de Koemarkt al een zekere wijdhefd, thans wordt de Broers- vest opengebroken en doorgetrokken naar de Schie, waar de Proveniers- brug de doorbraak naar Nleuwland en bet nieuwe Schiedam zal voltooi en. Aan dc oostzijde van de Broers- vest, op de grens van het oude en net nieuwe Schiedam is thans het Stadhuis geprojecteerd. De oude Al gemene Begraafplaats vormt er reeds een open ruimte met zware boom- groei, Daar tegenover, aan de noord zijde, zal een groot terrein worden vrijgemaakt. Midden in de stad zal zo ecu openheid ontstaan, waar het Stftdhuis een geheel eigen, zinvolle plaats zal kunnen krijgen. (Advertentie LM.i [50.000 gulden Vijfiig duizend gulden gaat er deze maand van onze prijzen af, In tientallen aan biedingen zult U zien wat dat betekent. Zorg er voor dat ook U Uw aandeel krijgtdoor nb te kopen. Morgen Is het de speciale dag voor hen, die nii hun linnen kast eens flink willen aanvullen met echt Twents graslinnen slopen, voor een prijs, die zij beslist geen tweede keer kunnen verwachten. Drie series Twents graslinnen slopen, met hotelsluiting fdus geen zoekgeraakte knopen meer)...koopt U nu door elkaar voor één prijs Woensdagmorgen 'om 9 uur begint de verkoop van deze Twen' i graslinnen slopen, In 3 verschillende borduurdessins, per stuk voor verbreden en in het verlengde daar van aan de Oostzijde van de Broers- vest een brede weg te projecteren. Hier vindt het verkeer, dat van het station over de Singel de oude binnen stad binnenkomt een goede aanslui ting met de noord-zuid-verkeersader, die de Broersvest gaat worden. Oud-Nieuw De ruïne van het Huis Mathenesse, herinnering aan de oudste lijden van Schiedam, Is een integrerend deel van het Stadhulsplan geworden. De relatie tussen het Stadhuis en de ruïne bepaalt mede de ruimtewer king van het Stadhuisplein. In dc voorlopige situatie is er'een bepaalde relatie tussen de hoogbouw van het Stadhuis en de beide kerk torens in de omgeving. Deze relatie is echter niet zodanig, dat hierdoor een duidelijke stedebouwkundige ruimtebepaling ontstaat. In de ver dere ontwikkeling van de omgeving van het Stadhuis is daarom een twee tal hoge gebouwen geprojecteerd, één ten westen van het Stadhuis naast de Proveniersbrug en één ten zuiden aan de Broersvest Tussen deze twee hoge gebouwen en de hoogbouw van het Stadhuis is een geheel nieuwe stedebouwkundige ruimte ontstaan, welke bepalend zal zijn voor de nieu we binnenstad, van Schiedam. Deze stedebouwkundige ruimte zal in verschillende richtingen kunnen gaan „uitstralen" in de onmiddellijke omgeving. Het „venster" op. Niéuw- land is reeds genoemd. De openheid van de nieuwe binnenstad vindt over de Schie een voortzetting in de wijd heid van de nieuwe stad. Nevenruimte Tegenover het Stadhuis aan de westzijde van de Broersvest Is een stedebouwkundige nevenruimte ge projecteerd mei de hoogbouw als accent. Onmiddellijk na de Prove niersbrug ontstaat zo een voorpor taal van het Stadhuisplein, waardoor de Broersvest niet meer het karak ter heeft van een dóórgaande ver» keersweg. Deze ruimte zou een winkelplcta kunnen worden, afsluiting en richt punt van bet Broereveld, dat Inge leid wordt door de richting van de op hoogbouw aansluitende lage be bouwing. Het Broersveld kan hier mede als winkelstraat zeer veel aan allure winnen; bet Is zeer goed mo gelijk, dat hierdoor een natuurlijk vernieuwingsproces ontstaat, dat de winkels in deze straat op een veel hoger peil kan brengen. De Lange Kerkstraat is nog verder verbreed gedacht, waardoor niet al leen de relatie tussen de Hervormde Kerk en het Stadhuisplein wordt versterkt, maar ook een nieuwe ruimte ontstaat, die een geheel eigen sfeer kan hebben. De Katholieke Kerk is meer open komen te liggen aan de Singel. Brede Singel? Wellicht zal in de verre toekomst de gehele Singel kunnen worden her schapen in een brede boulevard langs de Schie, waardoor de naamgever van Schiedam kan gaan meespelen in het stadsbeeld en er een ruimtelij ke relatie ontstaat tussen het station i het Stadhuis. - Ten zuiden van het parkeerterrein is een brede groenstrook geprojec teerd, welke een schakel vormt tus sen het stedebouwkundig groen rond het Stadhuis en de bestaande park gordel langs de Van Swindensïngel, de Snelliussingel en de Buys Ballot- singeL Ten westen van deze groen strook Is een tramstation geprojec teerd, waar de afwikkeling van het tramverkeer, dat thans de Koemarkt j min of meer blokkeert kan plaats- Op de tentoonstelling in het Sted. Mtcseum van. dc Stadhutsplannen is ook een fraaie maquette te bëuion.- deren, waarvan we hier een detail weergeven, In het midden het stad huis, met daarvoor (rechts) het Stad huisplein, met de brede nerbin- dingsweg SingelLange Kerlcstraat waaraan een parkeerterrein en daarachter een park. Helemaal rechts zien we hetgedachte RET- station voor trams en bussen. Aan dc Broersvest twee toren-gebouxoen. één op de plaats waar nu de Singel de Broersvest kruist, de ander aan de Schie, vlak bij de Proveniers- brug. Deze hoge gebouwen moeten met de hoogbouw van het stafhuis een compositorisch geheel vormen. vinden. Daarbij is' ook een aantal bushalten ontworpen; aan dc andere 2ijde van de groenstrook is een gro te ruimte beschikbaar voor gebou wen van algemeen belang (te den ken is aan een theater!) welke in de nieuwe binnenstad thuishoren. Men zal dit stedebouwkundig plan niet anders mogen verstaan dan als een Ideeënsehets. Jlet biedt echter reële mogelijkheden voor de komen de generaties om rondom het Stad huis voor Schiedam een nieuwe bin nenstad te creëren. Apotheken-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrajndtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en GJD., Tulnlaan 80/ telefoon 692 90. Politie-alarmnummer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge- opend: maandag 19—20.30 uur, dinsdag 92016.30 en 19—20.30 uur, woensdag 9.30—16.30 uur, donderdag 9.3012.30 uur, vrij dag 9.3016,30 en 19—20.30 uur, zaterdag 9.3016.30 uur. 'sZon< dagB gesloten. JL-K- Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19—21 uur, woensdag 1417 en 19—21 uur. donderdag 10—12 uur, vrij dag 1417 en 1921 uiu, zater dag 1012 en 1417 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Een nieuw btiis, een nieuw hart". Elke dag van 10 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur. (tot 7 december). BIOSCOPEN Passage, 2 en S.15 uur: Martin en Lewis als parachutisten". Monopole, 14 uur: „Come prima" 19 en 21.15 uur: „Een stad zoekt zijn moordenaar". DIVERSEN Musis Sacrum. 8 uur: NW-Bestuur- dersbond. Film. Volksgebouw, 8 uur: N1VON. Lezing. De Ark, KetheL 8 uur: Gercf. kerk. Lezing. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: SiSo-clubs. Bijeenkomst. Arasteibron, 8 uur: Coöp. DES. Bak en kook-demonslratic. Maison Westhuis, 8 uur: Huisvrou wenver. Demon9tratie*avond. In het cafetaria, van de heer J. A. L. Verkaaik aan de Celsiusstraat 40 b, waarook patat frlte gebakken wordt, la gistermiddag brand uitgebroken, die dankzij snel ingrijpen tot geringe omvang beperkt is kunnen blijven. Mevrouw V. had om kwart over twee de butagasoven voor het bak ken van de patat aangestoken en was daarop weggegaan. Een kwartier later rook zij een sterke brandlucht en de oven bleek in brand te staan. Mevrouw V. riep enkele voorbijgan gers te hulp en tezamen is het vuur met ccn m de zaak aanwezig brand- blusapparaat en met zand gedoofd, zodat de brandweer, die onder lei ding van de heer J. Keuzenkamp aanrukte, slechts nablussingswerk hoefde te verrichten. In de winkel was het plafond en waren de muren door het vuur aan getast, terwijl ook wat etenswaren verloren gingen. Verder Is het pla fond in de gang en de huiskamer ge blakerd. De schade wordt op enige (Advertentie l.M.) zuiver vtol» moderne grove parefsteelc -portieve muto-ro/our, So m'tricot de /uxe ans model Daar het veldhandbal-prognunma In zijn geheel is afgekeurd, ls dit weekend alleen in de zaal gehand bald, de eerste avond van de zaal- compclitie In de Energie-haL Van de Schledamse teams hebben ge speeld de UVG-dames. dames 2 van DWS en heren 2 van Wilton, UVG heeft de lastige wedstrijd tegen RODA 2 gewonnen met 4—3. De strijd ging gelijk op, al was UVG wat gevaarlijker. Na eerst, een .mislukking opende L. Bakker de score met een niet te hard schot, dat de keepster niet meer kon houden. Maar drie minuten voor rust werd keepster T. Bunte toch nog' gepas seerd. In de tweede helft openden RODA-dames met verrassende honderden guldens geschat en wordt combinaties die succes hadden; 't door verzekering gedekt. werd 1—2. Maar een minuut later (Advertentie IMJ I Oostzeedijk 339, Rotterdam, TeTereoaltJUS Het bestuur van de Hargpolder Is verplicht, krachtens de bestaande keur, verschillende onderhoudswer ken uit te voeren om te voorkomen, dat de kaden kunnen doorbreken. Het Hoogheemraadschap Delfland dringt nu met klem aan op een spoe dige uitvoering van dat werk. Het polderbestuur beschikt echter mo menteel niet over het geld om deze voorzieningen te treffen; wel zullen de poiderlastcn drastisch verhoogd worden, maar daarmee heeR het pol derbestuur het geld nog niet op he den. Daarom is aan de gemeente Schie dam gevraagd om een voorschot van 30.000,af te lossen in 20 jaar. Ge let op het belang dat de gemeente heeft bij de beveiliging van de ka den (zfj betaalt dan ook 90 van de polderiasten!) achten B. en W. het verantwoord dit voorschot te verle nen, mits er ook rente betaald wordt voor het niet-afgeloste deel van de le ning. De gemeenteraad zal zich hier over dienen uit te spreken. Het bestuur van de St, Willibror- dus-stichting vraagt de gemeente om bijstand bij het, treffen van voorzie ningen aan de scholen. Zo moet de kleuterschool aan de Lange .Haven 109 vier oliekachels hebben en een olie-berging,.wat tezamen een bedrag van ƒ5.137 vergt. De St. Jansschoo) aan de Lange Singelstraat heeft een rijwielstalling nodig voor de fietsen van personeel en leerlingen;geraamde kosten 510,—. Veel kostbaarder Is de gevraagde medewerking om de fundering van de RJL-kleuterschool aan de Lan ge Singelstraat 53 te herstellen. De fundering vertoont n.l. ernstige man kementen, waardoor ingrijpende voorzieningen nodig zijn om het ge bouw te behouden. Na een onder zoek door Bouw- en Woningtoezicht Is vast komen te staan dat het herstel van de fundering ƒ273.000 zal gaan kosten. B. en W. betreuren dat het werk zo duur zal uitvallen, maar het gebouw zelf nog In zeer goede staat verkeert, meent het col lege dit bedrag toch ter beschikking te moeten stellen. Ook hier ligt de beslissing bfj de Gemeenteraad. Aankoop panden Het pand Lange Singelstraat 27 is de gemeente te koop aangeboden voor ƒ2.500,Dit pand ligt in het oude plan voor het Stadhuis en hoe wel dit plan is gewijzigd, is de ver werving van het perceel toch van be lang in verband met de stedebouw kundige wijzigingen in die buurt... Daaromwil de gemeente het huis toch aankopen en het bovendien la ten opknappen voor ƒ1.509,daar het nog enkele jaren bewoond kan blijven. Verder ,is het pand Spoorstraat 6 te koop aangeboden voor 1500,Het perceel ligt in het onteigeningsplan- voor het nieuwe Stationsplein, zodat de verwerving van belang is. Ook dit huis zal opgeknapt worden (kosten: 425) en verhuurd. GEBOREN Richard, zv H. Bra» beren "W. van Wits en burg; Jacobus, zv J. 3. Chatelain en H. Sneepels; Trudi, dv L. G. den Houting en A. Damme; Marion C., dv I5. W. van Vonderen en H. Keller; Petrus J. J.. ZV'P. 3. Olsthoom en A. -M. van der Geest; Nicolaas C„ zv J. J. de Pee en M. J. Vos; Ferdinand ML, zv W. J. van Gerven en R. van Marijk; WI1- helmina, dv P. J. Loch en C. J. S, van Rij; Yvonne, dv G_ J. van den Berg en J. A Dorsman. OVERLEDEN: M. Groeneweg, 58 jr., wed., van A. O. Knipscheer; M. G-. de Visser, 71 jr., echtg. van T. Ak kerman; J. Dinkelaar, 70 jr., echtg. van D. de Bruin; A. ViVnk, 73 jr., echtg. van M. Schaap;J. M, F. D. Timmerhaus 80 jr., wed. van G. P. M. Dolk. was het alweer 22 door een doel punt van L. Schaap-Veerkamp. Daar na kwamen C. Brokling en G. Zwart aan de beurt voor een doelpunt: 42. Daarna gingen de Sehiedam- sen in de verdediging; toch wist RODA nog eenmaal er doorheen te breken en de eindstand op 43 te brengen. Dames 2 van DWS kwam er niet aan te pas tegen dc reserves van Dynamo uit Rotterdam en keerde met een 81 nederlaag terug in Schiedam. In een spannende, doelpuntenrïj- ke wedstrijd verloor heren 2 van Wilton van rJc. Spartaan. Vooral voor de rust was er vaak mooi handbal te zien: de ruststand werd 7—7. Daar na werd het nog feller en er werd om beurten gedoelpunt tot de stand -II was bereikt. Toen was het gedaan met de stadgenoten en in de laatste tien minuten zijn ze er ge woon niet meer aan te pas gekomen, zndat Spartaan liefst met 13—20 ze gevierde. Op 69-jarige leeftijd is zondagmor gen in zijn woning te Rotterdam overleden de heer. G. J. van der Ploeg, directeur-secretaris van het Protestants Christelijk-j--Nazorg Ver band. De overledene, die beschouwd werd als een autoriteit op het gebied .van.de zwakzinnigenzorg,'was ridder jri de Orde van Oranje.Nassau. De heer Van der Ploeg begon zijn maatschappelijke carière als fa brieksarbeider. In zijn vrije tijd stu deerde hij voor pnderwijzer. Op ne- gentienjarige leeftijd, kwam hy in Gouda bij het. gewoon lager onder wijs, dat hij na drie jaar verruilde voor het buitengewoon lager onder wijs. Van 1930 tot 1954-was hij hoofd van de Ds. O. G. Heldringschool te Rotterdam. Na zijn pensionering wijdde hij zich aan de nazorg. De begrafenis is bepaald op don derdagmiddag om half vier op de Zuider Begraafplaats. ;'s Middags om half twee wordt in de Breepleinkerk een rouwdienst gehouden. Het gebruikelijke woensdagmid dagspreekuur van wethouder Sabel en de Gemeentelijke Inspecteur van het Onderwys komt deze week te vervallen. Wegens het verrichten van werk zaamheden zullen de volgende auto- tmmelbuizen van de Maastunnel worden afgesloten. .Alle verkeer gedurende die 'tyden door de niet afgesloten tunnelbuis plaats hebben. In verband met vertragingen wordt automobilisten verzocht gedurende die lijden, zoveel mogelijk van de Maasbruggen gebruik te maken. In de nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 november: de oostelij ke tunnelbuis van 24 tot 2 uur en van 2 tot 5 uur 'de westelijke buis. In de nacht van woensdag 23 op donderdag 24 november:: de wes telijke tunnelbuis van 21.30 tot 6-30 uur. Woensdag 30 november, 's morgens om tien ur zal in.de kantine van het hoofdbureau van politie hoofdcom missaris H. M. C. A. Staal afscheid nemen van het personeel, 'sMiddags om half vier volgt een afscheid voor genodigden uit de burgerij in de aula van het Museum Boymans. Donderdag 1 december om twee uur zal In de kantine van het hoofd bureau van politie de installatie plaats vinden van de nieuwe hoofd commissaris, de heer H. C, Wolters. Tussen half vijf en zes uur houdt de nieuwe H.C. in de kantine een receptie voor genodigden uit de bur gerij. ROTTERDAM „Wij vrouwen van Bethlehem" heet het lekespel, dat woensdag avond om half acht wordt opge voerd in het gebouw van De Reddingboot aan de Linker Rotte* kade 99 b. De Nederlandse Vrouwen Eleetri- citeitsvereniging herdenkt woens dag met een middagbijeenkomst in het AMVJ-gebouw haar 25* jarig jubileum. Tijdens een rijtoer van St. Nico- laas wordt zaterdagmiddag op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk (Boulevard-Zuid) de feestverlichting ontstoken. De Rotterdamse accordeonvereni ging „Olympia" beeft met het B- orkest, dirigent H. L. de Groot, op het bandsconcours te Amsterdam, de eerste prijs behaald en is gepro moveerd naar detweede klasse. Volgend jaar, wanneer de vereni ging 10 jaar bestaat, hoopt men ook weer met het A-orkest deel te kunnen nemen aan het bondscon- cours. (Advertentie LM.) ^internationale collectie zilver en horloges maar niet duurder De Klaverjas-ver. „De Vriend schap" organiseert ter gelegenheid van het eerste lustrum op dinsdag 13 december in het Volksgebouw een groot klaverjas-concours, aanvang 8 uur. Inschrijving kan voor 12 december geschieden by de heer F. v. d. Ree, Molensingel 21 of iedere maandag avond aan de zaal van het Volks gebouw. Het enthousiasme van de tientallen jongens cn meisjes die aan de leer- llngenultvoerlng van de Muziek- Tyn Pangalila hebben genomen be wijst dat er veel animo is voor de gitaarmuziek. Maandagavond hebben Mctoertentte ,M»J NOG SLECHTS t.m. WOENSDAG (Aanvang 20 aur) ROTTERDAM - Telefoon 1132 80 Lees de pi kritieken in uw krant Vanavond zullen ïn het gebouw van de Coca-Cola aan de Van Deveh- terstraat de diploma's uitgereikt worden aan de bromfietsers, die met goed gevolg het examen hebben af gelegd. dat de bromfictscursus in Schiedam heeft besloten. Op de dag dat Sint NIcolaas zijn intocht houdt in Schiedam, zaterdag 26 november, zullen de kinderen van de Schledamse jeugd-toneelver- eniging ,J3e Dilettantjes" de oude man reeds in hun midden ontvan gen in Arcade. De samenkomst be gint om 2 uur en wordt opgeluisterd met een cabaret-programma. Daar bovendien het achtjarig bestaan van devereniging, wordt gevierd, zullen de Pieten nog gaan tracteren ook. Men weet het iveï In Nederland: de Engelsen zijn onze leermeesters In het voetballen, geweest. Dat ge schiedde ook in Schiedam. De kolen boten e.d. die kort na de eeuwwis seling in onze havens kwamen, le verden een bemanning die graag een balletje wilde trappen. De oudere Schiedammers bruinen daar nog veel van verhalen. Die Engelsen kwamen j Mid denvoor bij de bal zit Leo Janse, de „Leest" genaamd, de zeven tigjarige Schiedamse voetbalwijsgeer die nog steeds dag in dag uit rijn voetballessen verschaft aan wie maar luisteren wiL Verder met bolhoed Cor Bakkes, daarnaast Kees Janse, Leen Maagdenberg en Willem Janse. In het midden Cor Smit (dans- leraar), Arie Schilperoord en Jan ook op de terreinen aan de rand Lissenburg. Voor Leen Krabbendam, van Schiedam. Vooral het veld van Bijl bij de Stadhouderslaan was ge liefd. Die oudere Schiedammers waren, toen jong genoeg om het tegen de geroutineerde Engelsen op te nemen. Onlangs vonden) wij daar nog een bewijs van. De foto toont de Engelse vlag die over het sterk gewijzigde Schledamse gebied, waait Achter de goal kijkt de Schiedammer van mid delbare leeftijd vau nü heel jeugdig getooidmet pe*i en strohoed toe. Daarvoor staat het elftal van Schie damse dapperen dat de pioniers voor de bloei van het Schiedamse voetbal wercL 'Wie kent ze-nog?; oprichter van „Schiedam", Henk Scholte, Leo Janse Hermes DVS" for ever), Leo Nieberg en Willem Verwaaien." Die snorrebaarden van Schiedam mers listen het toen niet bij een lesje. Zijhebben het geleerde ook op anderen overgedragen en sommi gen hebben dat als bekwame func tionarissen tientallen jaren lang ge daan tót voordeel van de Schie damse sportgem e ens chap. De zo gel perfectioneerde eenheid in de sport tenues van tegenwoordig bestond toen; bij het „Schiedamse elftal" nog niet; dat blijkt wel uit het kleurenscala van shirts en broekjes. In het wijkcentrum Nleuwland de en sembles van de jongeren zich ge presenteerd. Het was een komen cn gaan van jongens en meisjes met gitaren die allen enkele populaire liedjes lieten horen. De moeilijkheid bij een derge lijke uitvoering is dat de gitaar een begeleidingsinstrument is maar de kinderen overwonnen de handicap door. vrijmoedig en vrolijk de beken de radiosongs te zingen of te neuriën. Toch blijft bij een dergelijke veelheid de overmaat van een stereotiep ryt- me. Aan het programma dat een twintigtal nummers vermeldde heeft ook de heer J. Evers leraar piano, - accordeon en orgel meegewerkt. De prestaties van de kinderen die naast het poulaire genre ook cowboy- en Hawaiianmuziek lieten horen waren van uiteenlopende kwaliteit, maar di recteur Tyn Fangalila had reeds bij de aanvang gewaarschuwd dat de jeugd foutjes zou kunnen maken. Overigens hebben de ouders 'en da vele vriendjes en vriendinnetjes elk optreden met een vriendelijk applaus gewaardeerd. Permanent wavé Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J.v de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf /8.~ com pleet Telefoon 6 68 33. Te koop Ouden van dagen: wy heb-: ben rotanstoelen met hoge" zitting en hoge rug en niet' duur. Plate, Gr. Markt 19-21., Schiedam, telefoon 6 77 62. Grote collectie damesjapon nen, vesten, pullovers panta lons, handschoenen, sjaals .enz. Kledingmagazijn 'jAlja'V'x" Broersvëst 111, tel., 6 74 16.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1