Tachtig jaar christelijk onderwijs in Schiedam VOETBAL: de vele regens maken programma onzeker Meeuwenplaat heeft tekort aan winkels, ontspanning en voorzieningen voor de jeugd Venter die alleen bij vrienden leurde Messiah5-uitvoering krijgt al gestalte .American in nieuw pand Strenge straf voor koper van Belgische loten Eenvoudige woning bevaltmaar. Onder grote belangstelling herdacht ..Schoolstrijd" verliep hier niet scherp Gezamenlijk concert die lekkere shag Ij^in de handige doos ELECTRISCHE GESCHENKEN DE MOL JANSEN VOOR DE KANTONRECHTER Trein rijdt legen wagen Koemarktplein komt in de tweede fase Energie II overgedragen G. Nieuwland oefent met koren Orpheus en Excelsior Donderdag 24 november 1960 3 De Ver. tot bevordering van Chris- 1 kltifc Onderwijs te Schiedam heeft gisteren het tachtig-jarig bestaan van de vereniging herdacht. De leerlingen van de scholen van de vereniging, wmr gisteren vrolijk de vlag uithing, hebben het gemerkt aan een tracta- tle en aan het feit dat zij wat vroe ger dan anders naar huis mochten. D»t was zeker omdat de leerkrach ten 's middags in Irene de jubileum bijeenkomst konden btfwonen. Het zaaltje was dan ook goed gevuld, niet alken met onderwijzers, maar ook met gemeentelijke autoriteiten, waaronder ook burgemeester mr, J. W. Peek en on derwijs-inspecteur C. A, Kamp, onderwijs-autoriteiten, pre dikanten en afgevaardigden van ver schillende kerkeraden, plaatselijke schoolverenigingen en landelijke or ganisaties, toen voorzitter mr. H. Snoep, met zijn bestuur op het met bloemstukken wel haast overladen podium gezeten, het woord nam voor ijjn jubileum-rede, In een weldoorwrochte en uitvoe rige toespraak heeft mr. Snoep met alleen de hele geschiedenis van de vereniging opgehaald, maar is ook diep ingegaan op het ontstaan en het verloop van de „schoolstrijd", die z"n oorsprong vond in de Schoolwet van 1806, maar eerst goed op gang kwam toen bij K,B. van 2 januari 1842 werd bepaald dat het openbaar on derwijs een aangelegenheid zou zijn van louter burgerlijk-maatschappelij ke aard, waarop kerkgenootschappen geen invloed meer mochten uitoefe nen. Tegen dit besluit rees groot ver zet. In Schiedam aanvankelijk nog niet zo zeer omdat een goedmoedig gemeentebestuur de zaken met scherp stelde. Pas toen. het openbaar onder wijs zo goedkoop werd dat de bij zondere scholen hier niet meer tegen konden concurreren, werd de strijd scherper gevoerd. Voor Schiedam van belang is dat in 1861 aan de Tuinlaan een christelijke school werd geopend onder hoofd onderwijzer B. Gangel, welke school in 1864 voor eigen rekening (dat kon toennog!) werd voortgezet door de heer Hoogendam. Toen deze zijn functie in 1879 neerlegde liep het chr. onderwijs gevaar. Onder voor zitterschap van ds. C. de Wilde is toen de Christelijke School ver. in het leven geroepen die op 9 november 1680 de Kon. goedkeuring kreeg. Er was toen nog maar één school onder lei ding van de heer Dekker. Doch in 1382 kwam er een afscheiding tussen de Hervormden en de Chr. Gerefor meerden in de school; waarop de eersten een school aan de Markt be gonnen, Uitvoerig is mr. Snoep ingegaan cp het wedervaren van deze school, die-ondanks de moeilijke financiële situatie groeide en bloeide, zodat een groter gebouw aan de Broersvest be trokken moest worden. Hoe in 1913 de heer Dekker overleed en opge volgd werd door de heer Knopper. die als 87-jarige gisteren de bijeen komst nog kon bijwonen. De invoering van de Lager Onder wijswet van 1920 bracht de finan ciële gelijkstelling van het bijzon dere onderwijs. Hoewel alle proble men daarmee niet opgelost waren, werd het financieel toch veel mak kelijker voor de Vereniging, die ook in korte tijd meerdere scholen in Schiedam kon openen. Het zijn er nu negen, plus nog een school voor v.g Lo. en twee voor ulo en meerdere kleuterscholen die sinds 1933 ook on der het beheer van de Vereniging vallen. Géén onderdrukker" Burgemeester Peek, die na de voor zitter het woord voerde was er ver heugd over dat mr. Snoep het ge meentebestuur niet had afgeschilderd ils de voormalige tegenstander en de „onderdrjikker" In de schoolstrijd, rnuar dat hij juist in tegendeel veel waardering had getoond voor de ro yale medewerking van de gemeente Schiedam ondervonden. Want de ver houdingen In Schiedam zijn toch zeer bevredigend, al zijn ze dan ook nood- ïakeiykerwüs wel erg verambleiykt, waarbty krt accent meer komt te liggen op het materiële dan op het principiële. Burg. Peek haalde nog een eeu wenoude studie van Marnix van St. Aldegonde aan, waaruit bleek dat diens ideën over het onderwijs nog maar weinig zijn verouderd en hier en daar momenteel nog progressief klinken. De rijks-inspecteur voor het on derwijs. de heer A. H. W, Barten vees er op dat het bijzondere on derwijs, hoewel nu niet meer kam pend met een tekort aan financiën, toch nog te strijden heeft tegen de voortschrijdende vervlakking en ver splintering. Verder is nog het woord gevoerd door ds. J. G. aJnsen, de voorzitter Nu de winkels onder in het com plex van Bakkerij Vlug gereed zijn gekomen, kan de lelijke houten jkook-doos", die het trottoir langs de Broersvest verspert, verdwijnen. Want de heer G. H. Jacobs kan *8n „Americans-stores In sport- re gen- vakklcding nu onderbren gen in een échte winkel. Deze wordt morgen voor het publiek opengesteld. 'Bijna tien jaar geleden vestigde de heer Jacobs zijn winkel aan de Broersvest en het was voor hem hard gelag dat hij zijn zaak moest vwlaten voor de bouw van het com plex van Bakkerij Vlug. „In het houten noodgebouw konden we nau welijks ademhalen." vertelde de heer Jacobs ons. zo weinig plaats had hij -daar. Maar hij is het publiek, dat-hem trouw bleef erg dankbaar, want zo heeft hij de zaken nog behoorlijk kunnen voortzetten. Doch nu heeft hij een royale win kel teruggekregen op een zeer goe de stand... Op straat-niveau heeft de van de Centrale Kerkeraad, door de heer K. Harmsma, de inspecteur van de Ver. voor Chr. Volksonderwijs en door de heer Van Gils, de oud-se cretaris van de Bond van Chr. Kleu terscholen. Na deze officiële herdenkings-blj- eenkomst heeft het bestuur nog ge recipieerd, waarbij vele handen ge drukt moesten worden. Bij de receptie ter gelegenheid van het tachtigjarig beslaan van de Ver, tot Bevordering van Chris- telijk Onderwijs hebben de school- kinderen en ook de kleuters zich fttct onbetuigd gelaten. Do ar de eersten werden liederen gezongen, terwijl de kleintjes van de Kiveva- klcuterschool mr. Snoep dejtig een oorkonde aanboden. Advertentie f M.) Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan S. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80. telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 1920.20 uur, dinsdag 9.30—36.30 en 19—2030 uur, woensdag 9.303630 uur, donderdag 930—1230 uur, vrij dag 9.3016.30 en 19—20.30 uur, zaterdag 9.3016.30 uur. "s Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19—21 uur, woensdag 1417 en 19-21 uur, donderdag 10—12 uur, vrij dag 1437 en 39—21 uui, zater dag' 10—32 en 14—17 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Een nieuw huis, een nieuw hart". Elke dag van 10 tot 17 uup 's zondags van 12 tot 17 uur. (tot 7 december). BIOSCOPEN Passage, alleen 2 uur: „Martin en Lewis als parachutisten". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „De In dische graftempel". DIVERSEN Passage-theater, S uur: Kath. Kring. Vuurpijl-cabaret. Irene, 8 uur: Schiedams Toneel. „Pimmetje". Masts Sacrum, 8 uur: W.F. Toneel. Wijkcentrum Nieuwland, 8 uur: NVSH. Voorlichtings-avond. Jeugdhaven, 8 uur: Wijk UI. Lezing ds. Julius. Geref. Jeugdhuis, 8 uur: NCVB afd. Centrum, Lezing. Arcade, 8 uur: Kath. Bond van Be jaarden. Toneel. Maison Westhuls, 8 uur: Kïps en Co. Feestavond. Door de Sectie Muziek van de Schiedamse Gemeenschap wordt op woensdag 30 november in gebouw Arcade door vijf jeugd-orkesten een concert gegeven. De deelnemende orkesten zijn: Jeugdorkest „Oefe ning Baart Kunst" o.Lv. G. v. Unen; Jeugdorkest „Kunst Door Oefening" o.l.v. P. M. Hassel; C.J.V. Mond- accordeon-ver. „Jong Bravo" o.l.v. J. J. Krommenhoek; Sehied. Man doline-orkest ,La Matinata" o.Lv. H. F. Jung en R.K. Jeugd-orkest St. Ambrosius o.Lv. C, L. v. Beurden. GEBOREN: Johanna C., d. v. L. A, Higters en H. M. Vink; Edwin R., z. v. H, N. Vendeloo en H. C. Blaa- zer; René, z. v. T. van der Pas en S. R, Ch. Schönherr; Maria E., d. v. L. A. Prins en M. E. Bloemberg; Irene J. L., d. v. B. M. Bremer en D. Th. van Beurden; Wilhelmina H., d. v. W. C. Grollé en H. J, Lagrouw; Hermanns H. J„ z. v. J, F, Janse en W. A. Hermans. Tot een boete van ƒ225,of 90 da gen hechtenis (waarvan ƒ200,of tachtig dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar uit re pressieve overwegingen) veroordeel de de kantonrechter te Schiedam mr. P, B. Cos woensdag de Vlaardingse kantoorbediende A, H. die als cou- tactman voor een clubje van twaalf Vlaardingers loten had gekocht van een Belgische loterij. Deze z.g. „koloniale loten" kocht de 38-jarige Vlaardinger uit het geld van een spaarpotje dat van bijdra gen van de leden van de club werd gevormd. Twee getuigen, de 35-jarige Vlaardingse kantoorbediende P. S. en de 33-jarige Vlaardingse kantoor bediende J. de R. vertelden dat zij regelmatig een rijksdaalder aan H. betaalden en voor dat bedrag hadden zij gedrieën tezamen een enkel lot. Verdachte stelde dat hij niet begreep waarom hij strafbaar zou zijn, ook de Vlaardingse politie zou dat niet duidelijk zijn geweest. Hij had zon der winstbejag de loten gekocht voor de enkele collega's en familieleden. (Advertentie l.M.l RUIME KEUZE Lange Kerkstraat 66 Telefoon 6 85 70 Nu de voetbalcompetitie reeds de periode van het onzekere jaargetijde is ingegaan dienen ook de prognoses onzekerder te worden want het stac cato van de regenval zal ongetwij feld belemmeringen bUjven vormen voor een melodische afwikkeling van het wedstrÜdschema. Het geringe voordeel van de aflastingcn is dat de Schiedammers kans hebben ge kregen zich te herstellen. In het al gemeen hebben de Schiedamse ama teurs meer gelegenheid tot regel matig oefenen (dankzij de zand vlakte cn de halfverharde trainings velden) dan de meeste andere clubs In het land zodat de stadgenoten ook 1)U ongunstige weersomstandig heden in conditie kunnen blijven. Verwacht mag worden dat daardoor de resultaten beter gaan worden dan bij de teleurstellende start het geval is geweest. Ook in het komende weekeinde zijn de Schiedamse teams weer favoriet. Lager KNVB Tweede kiasser Excelsior '20 be hoeft niet bevreesd te zijn voor het stevige Sliedrecht. De bezoekers hebben kwaliteiten genoeg om het de stadgenoten lastig te makon maar een puntendeüng kan het wel wor den in sportpark Thurlede, Thuis ontvangt DHS een bekende tegen stander. De geelzwarten kunnen win nen van Westlandia in Kethel. Bij de thuiswedstrijden voor de vierdeklassers heeft Ursus de meeste kans op winst. In sportpark Harga moet Ursus twee punten kunnen veroveren op ESDO. Minder vlot zal SFC op de Boshoek Oudewater kun nen bestrijden maar ook hier zijn de Schiedammers dc kanshebbers. Gevreesd moet worden dat Schiedam in sportpark Harga niet zal zegevie ren over het gerenommeerde ODI. Bij de uitwedstrijden kan DRZ bij stolwijk tot een gelijk spel komen en SVDPW, dab bijzonder ongunstig staat op de ranglijst, verbetert haar positie bij Progress niet. De reserves: DHS 2DCV 4; Spar taan '20 3—Excelsior '20 2; Neptuous 3—DHS 3; Excelsior *20 3—Schie dam 2. Afd. Rotterdam Zondagmorgen zal Wilton 'Ten- oord in het Sterrebos met dt oeste verwachtingen tegen SSAVR in het veld kunnen gaan. Winst zit er voor de scheepsbouwers wel in. Schie damse Boys bouwt aan een triomf. Het bezoekende Animo H wordt het volgende slachtoffer voor de Schie damse successenreeks. Lagere elftallen: SVY 5—Excelsior r 5; Hermes DVS 5—Xerxes 4; SW 6—RFC 5; Steeds Volharden 2 Martinit 2; FFC 2SFC 2; Sparta 10SVDPW 2; Martinit 3Belve dere 2; Fortuna 4—Hermes DVS 6; VDL 2—SW 7; Excelsior R 9Ex celsior '20 4; Rockanje 2—Ursus 2; DHS 4—Spartaan '20 15; Schiedam 3FSV Pretoria 3; DRZ 3—LMO 3; SVDPW 3—Aeolus 3; SFC 3—-Pro gress 3; Schiedam 4—Hillesluis 4; eigen inzicht met ruime rekken langs de wanden en uitstalkasten in het midden. Later zal er ook in de kelder een verkoop-afdeling wor den ingericht. Vanmiddag zijn tij- dens een receptie vele relaties en Wnktf -«„"op~r,lakte van bijna I vrienden de heer Jacob, komrai ge- II» m£ meter, modern ingericht naar lukwensen met rijn nieuw raak. SFC 4—Dindua 4; Demos 2—DZB 3; Zwart Wit 2WF 2; Feyenoord 13 Excelsior '20 5; Hermes DVS 7 Spartaan '20 6; SW 8Xerxes 6; Excelsior '20 6—RFC 7; SW 9— Overmaas 7; SVV 10—DCV 6; Excel sior '20 7—ODI 3; DHS 5—VOC 7; Spartaan '20 11—Martinit 4; SVDPW 4—DDC 4;'FSV Pretoria 5Schie dam 5; Hillesluis 5—SFC 5; ASB 2 Demos 3; OML 2—Schiedamse Boys 2 CW 9—SVV 11; Hermes DVS 8— Feyenoord 15; Excelsior '20 8— Xerxes 9; Feyenoord 16—Hermes DVS 9; Hermes DVS 10—Musschen 9 Hekelingen 3—Ursus 3; Poortugaal 3—DHS 6; Ursus 4—KKWIK 6; DRL 4—DHS 7; SVDPW 5—Nado V 5; Spartaan '20 15—DHS 8; SVDPW 6— LMO 5; Martinit 5—FSV Pretoria 6; Schiedam 6—Aeolus 6; De Hollan- diaan 7—Excelsior *20 10; DBGC 3— Demos 4; Sa turn us 4WF 3; Schie damse Boys 3Soag 3: Demos 6 SVDP 4; Demos 7—DPB 4. Zaterdagvoetbal Voor HBSS staat een moeilijke thuiswedstrijd op het programma, De oranjehemden hebben geen aan gename herinneringen aan het be zoekende De Zwerver. Toch geloven we dat de technische stadgenoten nu de winst gaan grijpen in sportpark Harga. Of de derby GTBPPSC doorgang zal vinden valt te betwijfe len want het voetbalveld Spierings- hoek is vrijwel ongeschikt gewor den en de tijdelijke verhuizing van GTB kon nog niet bewerkstelligd worden. Uiteraard is PPSC favoriet in deze plaatselijke ontmoeting, hoe wel GTB van zich af kan bijten in deze sfeervolle krachtmetingen. De overigen: Rozenburg 2—PPSC 2; ZWSH 2—GTB 2; GSS 2—BVCB 2: WIA 2—HBSS 5; MVV '27 3—PPSC 5 PPSC 6—Excelsior M 7; HBSS 6— Zwart Wit '28 8; Hermes DVS al— SVV al. Al In de tyd van de wjjze Salomo hebben de verdachten voor de rech ter uit een rjjk arsenaal van veront schuldigingen geput. De substituut officier van justitie mr. Van Moor- sel geloofde woensdagmorgen niet veel van het verhaal van de Rotter damse vertegenwoordiger A. K. Hy las voor dat de 55-jarlge koop man op 4 juli in de Prof. Kamerlingh Onneslaan aan de woonhuizen had getracht matjes, borstels e.d. te ver kopen. Het zou voor de blinden zijn. Verdachte vertelde dat hfj niet aan de straat verkocht, hg kwam louter bii kennissen die hem hartelijk wel kom riepen In hun woningen. Mr. Van Moorscl las het anders In de ge tuigenverklaringen. Daarom werd t venten zonder vergunning bestraft met een boete van tien gulden of vier dagen hechtenis. Wel geloof vond het verhaal van de rijzige sleepbootkapitein. M. v. V. uit Maassluis en zijn secondant de al even stevige J, B. Men zag het de mannen aan dat zij als jagers in het polderland met moeilijke situaties vertrouwd zijn. Dat vertelde de beer Van V. dan ook omstandig. Al vanaf zijn achttiende jaar had hij op een den gejaagd. Hij was nu in een ju bileumjaar, want, het jagen deed hij nu op zijn 63 e nog, Samen met B, had hij op die 18e augustus kkksss kkksss gedaan en toen waren de koppels eenden aan het fladderen gegaan. „Dan schiet je ze, edelacht bare, m de vlucht, dat is het mooie van de sport, wachten doe je niet want ze komen niet terug." En de ka pitein zwaaide met armen en gebaar de hoe het jagen.op de eenden nu wel geschiedde. Ach, de kantonrech ter geloofde dat. Het was alleen zo vervelend dat V. te jonge eenden Mr. Cos meende dat deskundigen dat kunnen zien, maar verdachte be twijfelde het. Hij vond de kwestie al moeilijk genoeg, want op de betrok ken dag had hij onenigheid gehad met enkele directeuren in Maassluis. Veertig jaar waren zij bevriend ge weest en nu ging V. de verkeerde eenden schieten. Die eenden waren eigendom van de directeuren meen den de directeuren en de eenden wa ren te jong meende de politie. Ver dachte geloofde er niet veel van. De kantonrechter zag in de te kleine eendenvlerken voldoende bewijs. „In het vervolg maar niet meer zo snel schieten" zei hij er raadselachtig aan toevoegend: „Dat is goed voor de wildstand. Tweemaal twintig guldon boete of acht dagen hechtenis". Voor het afbranden van verf had de Schiedammer J. W. F. M, op 30 september in Vlaardingen een niet gekeurde propaangasbrander laten gebruiken. „Ja, ik wist er niets van, in Schiedam mag het wel" zei ver dachte en de officier van justitie zei dat dit inderdaad zo was. In Vlaar dingen is een verordening voor het veilig werken met deze afbrandappa ratuur. „Gebruik uw apparaat alleen in Schiedam" zei de officier, maar hij voegde er aan toe dat het Schie damse gemeentebestuur van mening is dat er in Schiedam ook behoefte bestaat aan zulk een verordening. Lang kan men in Schiedam dan ook niet meer ongekeurd verf afbranden. De schilder J. W. F. M. betaalt tien gulden boete voor de overtreding. De Oudercommissie van de Klaas de Vriesschool B houdt op 30 novem ber in het Wijkgebouw bij de Bethel- kerk in de Nieuwe Maasstraat de jaarvergadering. Na het bespreken van de jaarverslagen en de verkie zing van drie nieuwe bestuursleden, zal de heer C. Geurts uit Haarlem had geschoten. Dat geloofde verdach-spreken over Jeugd en Televisie en te niet. „Wie bewijst dat, kan je dat j Humor in de kinderwereld. De bü- aan dode vlerken zien". {eenkomst begint om 8'uur. Gistermiddag ora 3.20 uur is op de 'spoorbaan SchiedamDelft in het Delftse gebied van Kethe! een trek ker van een posttrein op een parti culiere spooroverweg tegen een met bieten gelaten wagen opgereden. Er kwamen geen persoonlijke on gelukken voor, maar zowel de loco motief als de wagen, die in de sloot terecht kwam, hadden enige schade. De trein had 20 minuten, vertraging. De substituut-officier van justitie mr. Van Moorsel meende dat ver dachte op grond van het deelnemen al strafbaar was. De kantonrechter vonniste conform, het spaarpotje van de twaalf werd met een bedrag van 117,teruggegeven maar de inbe- slaggenomen vreemde loten werden verbeurd verklaard. Van de wijziging van het Koemarkt- plein nadert de eerste fase, dat Is dus de wijziging van bet zuidelijk© deel van het plein, tussen Hotel De Kroon en Willem» Ernsting, de voltooiing. De politie verwacht dat na St. Nicolaas aan de tweede fase begonnen kan worden. Men is nog bezig met het aanleg gen van de rijwielpaden langs het Koemarktplein en de R'damsedijk, die een enigszins andere loop zullen krijgen. Ook de voetgangersover steekplaats voor Hotel De Kroon wordt geheel veranderd. Deze over steek zal namelijk in twee gedeelten moeten geschieden, waar de voet ganger op een langwerpig pleintje moet wachten. Dit is gedaan, om dat het verkeer Op de beide rijstro ken onafhankelijk van elkaar gere geld 2al worden en wel door ver keerslichten. Ook voor Willems en Ernsting zullen binnenkort verkeers lichten aangebracht worden. Gisteren is na gunstige proefvaart op de Sehie het m.t.s. „Energie II". gebouwd door de N.V, Scheepsbouw Mij. De Hoop te Schiedam, overge dragen aan de N.V. ITO Handels compagnie te Rotterdam. Voor de voortstuwing is een 116 pk Deutz scheepsdieselmotor inge bouwd, welke tevens de aan dek opgestelde ladingpomp aandrijft. Volgende week donderdag opent hot Aannemingsbedrijf Gebr. Gouwelceuv/ het nieuwe, zelfge bouwde bedrijfspand aan de El- gariaan in HiLIegersberg. Het oude pand van de firma aan de Bergse Dorpsstraat wordt spoedig gesloopt. „Nee, laten we nou ineens begin nen met de sopranen. Dat is gemak kelijker, je zal zien dat bet gaat, ja..." en tikkend met zijn stokje en zwaaiend met de armen stuwde de man in hemdsmouwen woensdag avond in de grote zaal van gebouw Arcade enkele honderden zangeres sen en zangers tot welluidende pres taties. Magistraal klonk de zang van de Messiah die de leden van de ge mengde zangvereniging „Excelsior" en het Koninklijk Schiedams Man nenkoor „Orpheus" reeds maandag avond tijdens een uitvoering voor de Nederlandse Blindenhand In Musls Sacriyq ten gehore zullen brengen. Ijverig, bijzonder ijverig, werd er gestudeerd in Arcade voor de uit voering van het kerstconcert dat beide koren op 26 december 's mid dags met medewerking van goede solisten in de Grote Kerk zullen geven. Links van de heer Nieuw land zaten de tientallen dames van Excelsior, daarachter de heren en ook aan de andere zijde zaten de zeer vele heren van beide verenigin gen. Onder de bezielende leiding van de heer Nieuwland werd de zang reeds op deze repetitie een orkestrale getuigenis waarbij weer eens bleek welk een prachtig instrument de stem is. Het stokje van de heer Nieuwland tikte, sloeg de maat, zijn armen zwaaiden bezwerend, hij sti muleerde: „Ja, doe je best, kom maar bassen" (en magistraal klonk de in zet van het vocale orgel). Men mag de beste verwachtingen hebben van de kerstuitvoering van dc beide verenigingen want reeds nu zingen zangeressen en zangers het oratorium „The Messiah" van G. F. Handel gloedvol en geïnspireerd. Vandaar dat een bekwaam dirigent als Gfjsbert Nieuwland met zoveel enthousiasme leiding kan geven. Met vloeiende welluidende klanken zon gen de studerenden het repertoire daarbij minder zelden onderbroken voor herhalingen dan voor de bege leiding van de pianist, die de melo die liet horen tijdens de intermezzi. Met vertrouwen kunnen de leden van Orpheus en Excelsior hun ge zamenlijke grootse en grote optre den tegemoet zien. Men beheerst het repertoir en wat nog belangrijker is men wil dit repertoire met animo ten gehore brengen. Dat liet het geestdriftig zingen tijdens de geani meerde repetitie horen. (Van een onzer redacteuren) De gemeentelijke voorvechters van de zeer eenvoudige huurwoningen, die speciaal voor de smalle beurzen zo goedkoop mogelijk worden gebouwd, kunnen tot nog'toe tevreden zijn. Er is een niet onaanzienlijk aantal van deze hulzen verrezen in Rotterdam en bet wonen erin bevalt over het algemeen goed. Vorig jaar schreven wij reeds over de gunstige woon- ervarlngen in de smalle ééngezinswoningen op Kralingseveer. Thans blijkt uit een enquête van de Dienst van Volkshuisvesting onder de bewoners van 236 smaiie en 15S brede woningen op de Meeuwenplaat (Hoogvliet), dat het ook daar de meeste gezinnen niet tegenvalt. Wèl zijn er de nodige klachten over een tekort aan algemene voorzieningen, maar die betreffen de wfjk als zodanig. Ondanks alles Van de 97 gezinnen, die bij het onderzoek werden ondervraagd en die nu een half jaar tot een jaar in deze huizen wonen, oordeelde twee derde deel gunstig over het wonen op de Meeuwenplaat. Vooral de vrij heid, de tuin en de gunstige speel- mogelijkheden voor de jonge kinde ren worden zeer op prijs gesteld. Voor vele gezinnen, die uit een oude, slechte en vooral te kleine woning zijn gekomen, is de betere omge ving zó belangrijk, dat men on danks zeer vele bezwaren toch het wonen hier op prijs stelt. De klachten van de bewoners over de wijk zyn vooral: Het tekort aan winkels en de winkelprijzen, die te hoog wor den geacht. „Vele vrouwen laten hun boodschappen door hun echt genoten meebrengen uit de stad en de' plattelanders, die gewend wa ren aan een moestuin, krijgen nog dikwijls hun groenten door familie van buiten toegestuurd," aldus het rapport van de Dienst van Volks huisvesting. Het ontbreken van andere alge mene voorzieningen, zoals een apo theek, hu lp postkantoor, telefoon cel, medische voorzieningen en voorzieningen op het gebied van ontspanning (café, bioscoop, biblio theek). Dit levert vele moeilijk heden en vooral de buisvrouwen voelen zich door het gemis van dit alles zeer geïsoleerd en „zo maar ergens neergeworpen". Het gemis aan voorzieningen voor de jeugd (vooral de wat oudere) op elk gebied. Over gebrek aan speelweiden, clubs en sportzalen wordt vrijwel unaniem geklaagd. Rondhangende kinderen, die zich j vervelen en lastig worden, bete kenen een extra belasting voor de huisvrouw. De slechte en onvoldoende geach te verbindingen met de stad. Daar over werd vrijwel algemeen ge klaagd. Groot probleem Dit laatste punt blijkt bijzonder belangrijk te zijn. „Toch zou het ontbreken van al deze voorzienin gen niet zo veel moeilijkheden ge ven. indien de verbindingen met de stad beter waren," zo zegt het rap port in dit verband. Mannen, die ver moeten reizen naar hun werk; vrouwen, die in kopen in de stad willen doen of een visite willen afleggen; kinde ren die elders scholen bezoeken; zij, die voor medische behande ling veelvuldig naar de stad moe ten; zij, die ontspanning in de stad willen zoeken; al deze mensen ondervinden moeilijkheden van de onvoldoende verbindingen, „De verbinding Meeuwenplaat-Rot- terdam-Zuid centrum kost één tot anderhalf uur," aldus hot rapport." Bovendien rijden de bussen, die naar de Meeuwenpiaat gaan, veel te weinig." Het rapport noemt de verbindin gen een groot probleem, ook al be treft het hier een nieuwe wUk waar niet alle voorzieningen direct, vol doende aanwezig zyn. „De grote na druk, die door de bewoners op de voorzieningen en op goede verbin dingen wordt gelegd, komt wellicht voort uit de behoefte aan oriënte- rings- en ontmoetingspunten In de ze wijk, waar nu nog geen enkel goed verband bestaat tussen de mens en zijn omgeving," Orgaan nodig In dit verband kan worden opge merkt, dat men hier ook te maken beeft met de aanpassingsmoeilijkhe den, die in alle nieuwe wijken zijn te constateren. De algemene conclusie van het rapport is, dat de bewoners de bouw wijze van hun woningen con centratie van ééngezinswoningen in afzonderlijke complexen prefere ren boven de afwisseling van hcog- en laagbouw in één buurt De tui nen worden zeer op prijs gesteld, maar een grotere mate van privacy is zeer gewenst laanbrengen van heggen en glasschermerp. De naaste woonomgeving bevalt tot op zekere hoogte wel. Er is nog geen ge meenschapsgevoel, de hulp, die men elkaar verleent, is incidenteel. „Er is een grote behoefte aan eca orgaan, dat zon kunnen opkomen voor de belangen der bewoners, want boewei men er nu ruim een jaar woont, leeft men toch, o.a. door het ontbreken van voorzieningen, In een betrekkelijk isolement" zo zegt het rapport, dat bet wenselijk acht dat de sociale zijde prevaleert bo ven de economische financiële zijde. Over het brede type woning con stateert het rapport onder meende eetkeuken wordt zeer op prijs ge steld; de woonkamer bevalt prima; er zijn veel klachten over de in richting bad-wascel; de inpandige berging ontmoet bezwaren: er is voorkeur voor een aparte schuur; de ovrige bergruimte wordt slechts door de helft van de bewoners vol doende geacht; na de laatste huur verhoging, is de huur 17,95 per week; het inkomen van de bewo ners varieert van ongeveer 85 tot 120 per week. Over het smalle type zegt het rap port onder meer: de woning bevalt in het algemeen prima; de combi natie hal-bergruimte voldoet niet; de meeste bezwaren gelden het schuurtje (al of niet aanwezig), de fietsen, en kolenberging en tocht en' kou;7 de'huur (inclusief schuur) van 15.85 vinden de bewoners hoog ver., geleken bij de huur van het brede type.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1