Cultureel fonds van de S.C. heeft al financiële basis UNIQUE I >ee k&Cloppenbur Vanavond wordt er n „ramp" bestreden Vuurpijl met cabaret „uit de oude doos" Uit de eerste divisie Schied. Toneel met kostelijke ..Pimmetje' De uitgaven steeds hoger Strijd rond de korven MasjgBsaa Ï4.9° j 11 Bij viering koperen jubileum WALDO-TAXI 6.46.50 (3 lijnen) Ouderavond van Thorbecke-school a Citroen Automobielen Waldo - Garage NVSH demonstreert haar films Afzwemfeest van Wilton-FijenoortL tÉlhiBHHHHHi Oefening met overheidsdiensten Warenhuis onder water Voor Kath. Kring De charme van de folklore Burgerlijke Stand Hand schoenen 9.95 I©,9® 1 0, kom er een; kiiken RBC komt bij Hermes SVV gaat naar RCH Een schatkist vol goede tips KREUGER alle maten M&e Vrijdag 2.5 november I960 De plannen die het dagelijks be stuur van de Sehïedamse Gemeen- ■chap reeds enige tyd heeft om le komen tot de stichting van een cul tureel fonds, waaruit bijzondere prestaties op cultureel gebied In onze stad zouden kunnen worden gehono reerd, heeft meteen een vaste finan ciële basis gekregen. Dit kon de vice-voorzllter, de heer G. W. va» Bergen Walraven mededelen tijdens een besloten vergadering van de be stuursraad van de S.G., waarbij ook het 12l^-jarig bestaan van die orga nisatie is herdacht. Dit laatste ge schiedde In aanwezigheid van de heide oud-voorzitters van de S.C, de heren P. B. M. Alberts, thans burgemeester van ftucphen cn UI. Boll, rijksinspecteur voor bet lager- onderwüs in Santpoort. 'In het huishoudelijke deel van do vergadering heeft voorzitter F. A de Wolff, nadat het ontwerpbegro ting was aangenomen, er op gewe zen dat het begrotingstekort in de (Advertentie l.M De Oudercommissie van de Thor becke-school houdt op dinsdag 29 november om 8 uur in het Wijkcen trum Nieuwland een Ouderavond. Na het huishoudelijke deel van de avond, waarbij jaarverslagen wor den uitgebracht en bestuursleden ge kozen. worden dia's vertoond van het bezoek aan het Schoolbuitenhuis. Daarna zal dr. W, Vervoort, bioloog te Leiden, spreken over de Nieuw- Guinea-expeditie, loop der jaren angstwekkend is ge klommen en dit jaar een record hoogte heeft bereikt. De voor het werk benodigde financiën zijn sedert het onstaan van de S.G, voortdurend gestegen, terwijl de inkomsten vrij wel gelijk bleven. Hij sprak de hoop uit dat de bestuursraad het gemeen- schapswerk met wijs en zuinig be leid zal voeren, zonder evenwel aan kracht in te boeten. Hij schetste verder de levensloop van de nu jubilerende stichting, wees op de teleurstellingen die er waren geweest, maar ook op de velo verblijdende resultaten. Verheugend noemde hij het, dat de S.G. in een stad zo vol tegenstellingen als Schie dam, toch nog een vruchtbare voe dingsbodem heeft kunnen vinden. Namens de bestuursraad sprak de heer K J. Heyboer, die, nu er spra ke is van de stichting van een cul tureel fonds, meteen maar een in leer gebonden boekwerk aanbood, om op de nu nog blanke bladzijden de geschiedenis van dit culturele fonds te kunnen beschrijven. Daarop kwam de heer G. W. van Bergen Walraven met zijn verras sing. Door enige particulieren cn be drijven in Schiedam is reeds een be drag van f 15.000 bijeengebracht voor dit culturele fonds. Dit fonds zal de vorm aannemen van een stichting, die op basis van een be staand kapitaal jaarlijks de rente opbrengst za! aanwenden tot stimu lering van het culturele leven van onze stad. De heer Van. Bergen Walraven vertrouwde er op dat liet goede voorbeeld door particulieren, bedrij ven en overheid zal worden gevolgd, zodat de Stichting mettertijd jaar lijks over een rond bedrag kan be schikken om het zegenrijk werk, welke vorm dat dan ook zal aan nemen, te verrichten. De beide oud-voorzitters, de he ren Alberts en Holl verklaarden ver bluft te zijn door de spontaneïteit en de grootsheid van dit gebaar van enkele Sehïedamse bedrijven. Als ooit de Sehïedamse Gemeenschap haar bestaansrecht heeft bewezen, dan is dat wel nu. Bij de herdenking van het koperen jubileum! (Advertentie l.M.) OFFICIAL AGENT voor Schiedam Viaardingen Maassluis Hoek van Holland SINGEL 41-45 Telef. 6 46 50 - Schiedam De Ned. Ver. voor Sexuele Her vorming heeft de hoofden van de Sehïedamse scholen met hun leer krachten en ook jeugdleidsters uitge nodigd op een bijeenkomst op maan dagavond 28 november om 8 uur in de zaal beneden de Opstandingskerk in Nieuwland. Op die bijeenkomst zullen twee films van de N.V.S.H. wordenvertoond, die speciaal voor de jongeren gemaakt zyn, n.l. „Het menselijk lichaam de voortplan ting", en „Kinderen worden groot" over jongens en meisjes in de vroege puberteit. Een arts geeft daarbij een toelichting. (Advertentie l M.f (Advertentie LM.) A u T O M O B 1 E.L B D R IJ F OFFICIEEL AGENT viaardingen Gcd. Bierslool 37 - Telef. .01838-6450 sahiedam Burg. Knappertlaan 2Telef. QJQ-645QC Advertentie l.M.) Miss Blanche herkent u aan de goudgele tabak De afd. zwemmen van de ver. Wil ton—Fijenoord organiseert zaterdag avond in het Sportfondsenbad een afzwemfeest. Naast het diploma- zwemmen, .is er kunst- en show- zwemmen van de dames, een water- polo-wedstrijd en komisch springen. Aan het slot is er een gecostumecrde wedstrijd voor de kinderen: (Advertentie f.M.) Zuivere Eau de Colog ne was vroeger.... is nu.... en zal altijd hè: cadeau- blijven, dat door ledereen, rijk of arm, bijzon der wordt gewaardeerd. Dit is een speciale St. Nicolaas aanbieding zuivere (ongepsrfu* 'meerde) Royal Scent Eau de Cologne, die normaal in deze luxe flacon verkocht wordt voor 2.95. Morgen koopt U diezelfde grote flacons, inhoud 13 maat jes. voor nog géén gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze zuivere onge- parfumeerde Eau de Cologne mAjjE in grote flacons [ggg j n 11 '_ÜJ J f 1 Vandaag wordt In een gedeelte van Zuid-Holland een oefening in het be strijden van rampen gehouden. Het Is een zuiver theoretische oefening, zonder alarmeringen, zonder het uit rukken van groepen of diensten. De overheid wenst echter de weten wat de paraatheid Is van alle diensten in Zuid-Holland en tevens zal de oe fening de gelegenheid bieden meer ervaring op te doen in het samen werken van allerlei diensten. Het is In het algemeen vrjj onbekend dat de steden en de polderschappen een grote mate van paraatheid hebben, maar sinds de februarlramp van 1953 Is elke stad of dorp achter de dyken in een staat van bescherming. Regelmatig worden de oefeningen ge houden en vandaag Is het gebied langs de Nieuwe Waterweg, van Rot terdam tot Schipluiden, aan de beurt Voor Schiedam geldt dat de bur gemeester van Schiedam bericht ont vangt dat de fictieve „Stormvloed I960'' een gedeelte van dc stad be dreigt, In tijd van nood wordt zulk een ramp uiteraard via de moderne media, radio, televisie, geluidswa gens, sirenes, het luiden van klok ken kenbaar gemaakt. Het bestrij den van rampen is echter afhanke lijk van het goed functioneren van de communicatiemiddelen en daar om zal het vanavond in het hoofd bureau van politie enerverend toe- Omstreeks zeven uur worden in de centrale post waar de burgemees ter, ditmaal vervangen door de heer K, Rijpma, de commissaris van poli tie, de commandant van de brand weer, de directeuren van gemeente werken, van de reinigingsdienst, van de technische bedrijven, de haven meester, de directeur van de GG en GD, van Sociale Zaken, van het Slachthuis en het Rode Kruis bijeen zullen zijn om de berichten uit de provinciale Griffie te ontvangen over de vermeende ramptoestand in de ze omgeving. De betrokken Sehïe damse hoofden van diensten nemen dan hun maatregelen. Zij kunnen ook vanuit de centrale post om hulp vragen. Dit alles ge schiedt via telegraaf, telefoon, mobi lofoon en via een inductortelefoon lijn. Aangenomen wordt dan dat de ramp ook een gedeelte van Schie dam bedreigt en dus wordt via de communicatiemiddelen coördinerend opgetreden om bijvoorbeeld het ver keer te regelen, hulp te gaan bieden, dijken te versterken, personen en dieren te evacueren. Daarvoor zijn contacten nodig met de Sehïedamse diensten, met militairen, met de BB, met hoogheemraadschappen, buurt- gemeenten e.d, In een noodsituatie kunnen dergelijke gevallen voorko men cn daarom wordt vanavond een dergelijke toestand uitgedacht om tc bezien hoe de berichtendienst werkt en met behulp van de ervaringen te ontdekken wat de praktijk eist. De heer J. v. d. V., die in de flat boven de Hema woont, is gister avond naar bed gegaan zonder de kraan m de badkamer te sluiten. Om 10.30 uur werd hij er door de concierge van het flatgebouw weer uitgehaald, want in de Hema stond het blank van het water. De lekkage was net boven de toon bank met cosmetica, waar nogal wat schade is aangericht aan dé daar liggende artikelen. Bovendien is een deel van de TL-verlichting in het waienhuis uitgevallen. „De Vuurpyl" is een heel char mant en héél Haags gezelschap van amateurs, dat cabaret brengt van 'n apart genre. Dit verschilt zoveel van pyi" biedt. Zal de (laten we zeg- zegd: is tegengesteld aan) de ge bruikelijke cabaret-styi, dat de mo derne Schiedammer, versuft door dc overvloed van cabaretjool, die vla radio, televisie en door beroeps-ge zelschappen over hem wordt uitge stort, enige moeite zal hebben om (Advertentie Z.M.J De oude pandjes midden op de Broersvest worden momenteel door de sloper onder handen ge nomen. Een fascinerend beeld om zo de muren (als op de foto utzer- aegeven) in hele brokken naaf be neden te zien komen. Over toe schouwers hebben de slopers dan ook beslist niet te fclapen. Manr door hekken van gaas roardt het vubhek^soals ook de twee meis jes, op veilige a/stand gehouden. Wie zullen er na de Sint zo trots als een pauw rondlopen met hun nieuwe reistas.,., een ge schenk zonder weerga! Grote reistassen van waterdicht linnen, met ronde leren hand vatten, leren riem en met leer afgewerkt. Voor de jongens onder dienst, voor voetballers en andere sport lui. maar vooral alsvacantietas-.., morgen begint de verkoop van deze grote reistassen voor nog géén acht gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze grote reistassen met leren riem en handvatten, in twee be schaafde ruiten, _|T»' UHgnnoHH lot de erkenning te komen dat het toch ook cabaret Is, wat „De Vuur pijl" biedt. Zal de (laten we seg- gen) moderne cabaretier steeds een binding zoeken met het eigentijdse en de goede vakman zelfs met het hoogst-actuele. De VuurpUl Is daar entegen rond grootmoeders familie album gaan zitten, om daar oude portretjes uit op te diepen. En vele oude Nederlandse volks-Hedjes en dito verhalen die dan, gedramati seerd en geparafraseerd, smakelijk zjjn opgediend, meest In folkloris tische kledfj. Er is echter een belangrijk punt van overeenkomst: de humor. Wel zal de moderne cabaretier deze liefst in het spitse gezegde, of als hij daar toe in staat is in het scherp-satirieke .zoeken, terwijl deze Haagse amateurs rhet bij voorkeur zoeken in. het fris- vrolijke, de huiselijke grap en het oubollige. Wat beslist ook z'n charme heeft, zoals de leden van de Katho lieke Kring, die gisteravond in het Passage-theater de uitvoering bij woonden, gemerkt zullen hebben. Nu bestaat De Vuurpijl wel uit amateurs, maar daar het gezelschap als zodanig al 26 jaar bestaat, heb ben deze amateurs een grote toneel ervaring weten te verwerven, zodat van amateuristisch gestuntel geen sprake is. En daar bovendien geput kan worden uit een leger van dertig medespelenden plus nog een tiental personen „achter de schermen", was ook het tempo van presenteren hoog. Daar komt nog bij dat er opgetre den werd zonder decors en slechts raet nu en dan een enkel zetstuk, zodat het wisselen vlot ging. Wat gebracht werd zijn gedrama tiseerde oude en dus overbekende volksliederen, meest van vrolijke en vaak van amoureuse aard. Daarbij werd het folkloristische element be slist niet geschuwd, integendeel zelfs, de prachtige (verantwoorde) streek- kledij versterkte het cachet. ^Soms werden verschillende melodieën sa mengevoegd tot één verhaal (op ver zonnen tekst), zoals het badinerende „Naar het Tolhuis", soms ook bleef het bij één melodietje op verschil lende wijze gebracht, zoals „En Japie is getrouwd", die tenslotte „in de misère komt met z'n eigen vrouw". Ook de Middel-Nederlandse balla den als „De drie ruitertjes" werden heel prettig ten tonele gevoerd. Het gruwelijke moordverhaal, verteld door de poppen van het pierement, Was beslist een vondst, maar de mas sale kermis-scènes vielen wat tegen, omdat de daar toch onontbeerlijke leut te duidelijk ontbrak. Nu werden alle teksten gezongen (een enkel gedeclameerd stuk als de Veiuwse sage van de „Witte Wie ven" daargelaten) en daar het ge zongen woord, hoe duidelijk ook door dit geroutineerde gezelschap ge bracht, niet altijd verstaanbaar is, was de toelichting toch wel erg ple zierig. Deze werd met droge humor en aangepast aan de Sehïedamse toe standen verzorgd door stadgenoot no taris A, S. H. A. Blaisse, die overi gens ook aan de vleugel begeleidde en de muziek-arrangementen heeft verzorgd. De leiding van het geheel berustte bij de heer Will Gilbert, Geboren: Cornells z.v. J. J. de Roolj cn C, E. Vogelij; Wilem z.v. J- A. A. Broxks en N. Grundlach; Hen drik z.v. J. Olofsen en S. E. Lagen dijk; Karin F. d.v. Th. J. F. Kalk man en F. G. Keyzer; Ingrid R. M d.v, A. N, v. Hagen en M. D. Dinge- nouts; Astrid P. d.v, J. Rasman en P. van Vurren;; Miranda Th. d.v. 3.. M. van Dijk en A. M. W. Klompal- berts. Ondertrouwd: P. J. M. van Alphen 26 jr en A, M. Balm 24 jr; F. A. H. Brackx 29 jr en M. L. Buurman 20 jr; N, J. J, van Dorp 27 jr cn M. X* A. Lafort 26 jr; J. A, van Drongelen 31 jr en M. J, Elzinga 28 jr; A. van Dijk 31 jr en M. Koogje 22 jr; G, Hardeman 42 jr en M. Sprong 28 jr; J. M. den Hartog 23 jr ert A. C. M. Uitsluitend met zuiVer wollen tricotvotring, gladde nappa pebble-grarn nappa de ïuxe met tricot strips Hermes-DVS ontvangt zondagmid dag om 2 uur in Sportpark Harga RBC. In deze competitie behoren de Roosendalers tot de zwakkere ploe gen, maar de ervaring heeft getoond dat RBC toch altfld in staat Is met het typisch zuidelijke spel, veel en thousiasme «n ook een goede tech nische kennis aan degradatie te ont snappen en zich uiteindelijk goed te plaatsen. Toch moet er voor de blauw-witten ditmaal winst in zitten. Hermes is al lengs sterker gaan spelen en heeft ook bewezen mentaal sterk genoeg te zijn om nederlagen te kunnen in casseren. Dat bleek zondag j.l. weer door na twee nederlagen EDO. voor de Schiedammers altijd een moei lijke tegenstander, te slaan. En dat nog wel met drie invallers. Maar nu komt de ploeg, op Piet de Groot na, weer compleet op. Hermes 2 speelt zaterdagmiddag- middag om 3 uur op Spangen tegen Sparta 2, een zeer moeilijke opgave. Het 3e team is vrij en het 4e wordt in staat geacht zondag om 10 uur in Harga Lekkerkerk 2 te kloppen. SW gaat, na het glorieus succes tegen koploper Heracles zondag de strijd aanbinden tegen RCH. On danks hun bescheiden plaató op de ranglijst hebben de Haarlemmers al enige malen blijk gegeven, behoor lijk uit de voeten te kunnen komen, o.a. door Excelsior een gelijkspel af te dwingen. Vooral de RBC-defensie is zeer solide en de rood-groenen kunnen er op rekenen tegenover een knap stel verdedigers komen le staan. Indien echter met hetzelfde elan wordt gespeeld als tegen Heracles, Is succes zeker niet uitgesloten. Een overwinning op de Haarlemmers helpt de Schiedammers een goed end op weg naar de top. De samenstel ling van de ploeg blijft ongewijzigd. SVV 2 ontmoet zondag aan de bos rand de reserves van Rapid J.C., een niet te onderschatten tegenstander. Daar de rood-groenen de punten goed kunnen gebruiken zal op winst gespeeld moeten worden. SW 3 krijgt het in een uït-wedstrijö tegen DCV 2 niet makkelijk, terwijl het vierde elftal in Harga om 10 uur speelt tegen HOV 2, Kater 20 jr; A, A. de Jonge 20 jr en D. Rcmeijn 21 jr; J. Kuipers 36 jr en A. J. Oostveen 22 jr; Th. J. van Leeuwen 28 jr en Ch, J. Suijker 23 jr; M, A. van Lienden 19 jr en F. Batz 17 jr; G. Peeters 28 jr en G. de Vaal 28 jr; J. Ringlever 23 jr en J. G. van Tiel 19 jr; J. H. Rcozen 23 jr en F. Verkaaik 20 jr; Z. Schef- fers 24 jr en M. Worringen 19 jr; J. Stigter 23 jr en C. J. Vroombout 21 jr; A. KR, Thoen 23 jr cn E. A. M. Zwart, 22 jr; M. A. Tuk, 23 jr en P. J. Schools, 21 jr; D, H. van Vliet 22 jr en C. M. van Vliet 23 jr; A. de Vries 37 jr en B. J. de Nijs 38 jr; L, Wijburg 38 jr en G. J. van Dijke 28 jr. Gehuwd: N. P. Assenberg 28 jr en D. Verveen 21 jr; J. H, Chabot 30 jr en J, Ch. A. Malkus 23 jr; E. Suy- kerbuijk 31 jr en C. E. H. Markx 21 jr; J. Geurtscn 26 jr en J. J. Rit men 24 jr; A. J. Verhoeckx 22 jr en A. L. M. de Groot, 22 jr; Th. G. Rie ken 25 jr en A. M. C. de Kaper 23 jr; J. M. J Veringmeier 25 jr en Th W M Schuurmans 23 jr; J G. Krabben dam 22 jr cn. A. van 't Geloof 21 jr; L. Kooy 27 jr en M, J. Pluijmers 25 jr J. Duinkerke 22 jr en M. Teerds 22 jr; J. W. Jung 22 jr en J, War- nawa 19 jr; J. G. A. M. Simons 21 jr en B. B, Godschalk 20 jr; A, den Har tog 26 jr en A. M. Korsten 21 jr; C. Plooij 24 jr en A. C. L. Aloserij, 20 jr. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rem brand tlaan 5. Bellen bfl ongeval: G.G. en GJ5., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer 6 46 66. Gemeentelij be Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 1020.30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 1920.30 uur, woensdag 9,3013.30 uur, donderdag 9.3012.30 uur, vrij dag 9.3018.30 en 19—20.30 uur, zaterdag 9.3016-30 uur. 's Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19—21 uur, woensdag 14—17 en 19—21 uur, donderdag 1012 uur, vrij dag 14—17 en 1921 uui, zater- dag 10—12 en 14—17 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Een nieuw huis, een nieuw hart". Elke dag van 10 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur. (tot 7 december). BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Fotomo dellen en chantage". Monopol e, 2 uur: „De inspecteur-ge neraal"; 7 en 9.15 uur; „Voet stappen in de nacht". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: HBS-ver. „Onder Ons". Toneel. Wijkcentrum Nieuwland, 8 uur: Ned. Jeugdbond Natuurstudie. Bij eenkomst. De Ark, 8 uur: Coöp. DES. Kook- en bakdemonstratie. Liberty, a uur. Reisver. „Onder Ons". Bijeenkomst (Advertentie LM.) EEN DAVERENDE COSTER- STUNT Een ongeSvenoorde serie sporthem den. Gemaakt van origineel, heer lijk worm flanel in vele prachtige ruitdessins.. Voor de verenigingen, die de laat ste weken met hebben kunnen spe len (en daartoe behoren ODX, Schie dam en Succes) is het op het ogen blik moeilijk de ledenbinding in stand te houden. Daarom hopen zij uiteraard 't komende weekend weer volledig aan de slag kunnen. De eers te twaalftallen blijven ditmaal in de stad. Schiedam ontvangt het gevrees de DKC zou een beter resultaat kunnen worden behaald dan de 11—7 uitslag in het eerste treffen? ODI gaat een overwinningitrachten te be halen op DIO en Succes krijgt de kans om de eerste winstpunten te noteren door revanche te nemen op KIOD, waarvan de eerste maal met 51 werd verloren. De RKB heeft hetzelfde program ma als de vorige week, hetgeen betekent, dat weer op de'rol staan Maasglorie-Succes 2 en junioren Uni cum 2-Sueces. Verder zijn vastge steld 0D02-0DI2. ODO 3-ODI3, aspiranten,Hillegersberg a-Schiedam a, OR. Nassau b-ODI a, Schiedam b- OSCR c en Spirit b-ODI b. (Advertentie l.M.) die het voorkomen en de persoonlijkheid 1 1 een heer versterken OVERHEMDEN, internationale merk-fabrikaten, perfecte pas vorm en kwaliteiten, a.a. EL-Mior, vanaf12.90 DASSEN uit Italië en Zwitserland en bovendien de volledig wasbare Trevira kwaliteit, vanaf 3.95 ANKLETS in modieuze dessins uit Frankrijk en Zwitserland, vanaf 2.95 HANDSCHOENEN in soepele ledersoorten, modetinten en... mannelijk van stijl, v.a. 12.90 SJAALS, eigen import uit Frankrijk en Italië en b.v. de warme Mohair uit Schotland o.a. 5.50, 7.90, 9.75 Als u echter niet meer weet wat u aan „HEM" moet geven, is het ideale cadeau onze exclusieve GESCHENK CHEQUE de herenmodezaak van Schiedam BROERSVEST 6 - Tel. 6 88 06 Met een verrukkelijk enthousiasme heeft Schiedams Toneel donderdag avond in gebouw Irene een goede opvoering gegeven van „Planne tje", een komische thriller van R. Feenstra. In deze dwaze geschiede nis, waarin louter vreemde figuren voorkomen, heeft Schiedams Toneel de gelegenheid aangegrepen tot het creëren van kostelijke types. Vooral Simon Rosman was in zijn element. Hij was de dwaze Pimme- tje die een affectie heeft voor aar dige dames en onzinnige rijmpjes. Pimmetje komt met drie dames in de kamer van een. spookkasteel. Tot zover is het gegeven zeker niet nieuw te noemen, maar dan kiezen de karakters hun eigen weg en de intrige van het verhaal wordt van secundaire betekenis, hoewel men zich onder veel spanning zit af te vragen waarom - er in dit spook- kasteel gemoord wordt Wel is het duidelijk, dat het kasteel gebruikt wordt door valsemunters, maar de toevallige aanwezigen stellen zich met hun tics allemaal kandidaat voor het moordenaarsschap. Bea Henar-Immerzeel was een parmantige chauffeuse. die met haar passagïers„„toevamg" in het kasteel 7- i komt omdat de autobus defect is Freke van der Lugt is een lief tallige passagiere. die eerst als moordenares wordt gezien. Juf frouw De Wit, onderwijzeres, kreeg een kostelijke vertolking van Cock Sneepels, die de typische karika tuur van de wat oudere ongehuwde vrouw op de planken zette. Ook Bas van Loopik leverde een goede pres tatie in zijn rol als dokter Hiera- nimus Roosje. Hij was de suffige oude dokter, die later de slimste" bleek te zijn. Verder waren er nog Dril, een morsige oude bewaker van het huis (Fred Becker), een debiele Ben (Henk Poort), die als tekenaar-gra veur zo dwaas niet is, een gravin van het kasteel (Mien Lankamp-Dröge), die niet te rolvast was en een fi guur Rob (Wim Lankamp), die on verwacht uit de schoorsteen van het huis met de geheimen komt, De niet talrhke belangstellenden hebben telkenmale hartelijk kunnen lachen om de komische situaties die dit toch wel boeiende stuk met de vele verwikkelingen heeft geboden. Regisseur G.J. van Luttervelt heeft 1 het openingswoord gesproken. Hij zei, dat Schiedams Toneel naar Ire- I ne was gegaan omdat Musis Sacrum te duur is geworden. De prijzen zijn ongeloofwaardig, maar wrijf Uw ogen uit, het is echt waar. Profiteer van deze sensa tionele aanbieding prachtkwalitert FLANELLEN JONGENS-SPORTHEMDEN Nd, als Coster-jtunt:^^ tot 14 jaar, m 0% Zolang de voorraad strekt. Geen tel. of schriftelijke orders. ROTTERDAM; Korte Hoogitra.it 11 Meent hk. Coudsalngcl Katendi. Lagedijk bi. Darpaveg Wesr-Kruükade 35. LEIDEN: Haarlemmerstraat 25

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1