Gemeenteraad begon aan Peek&Cioppenburg Mr. Post over zijn reis naar Israël Louche bedrijf rond fraaie fotomodellen Waardering voor sluitend krijgen van begroting Mevr. Hilden Voetstappen in de nacht Algemene beschouwingen KERKDIENSTEN Artsen op zondag GOUDEN DAMESRJNGEN Nederlanders zijn er populair Zakdoek surprises ds i.=° 7Sct! 1 25 !.2S -2f_j^~gr~ëens kijken bill'm I Passage vertoont: R'dam heeft op Rozenburg meer grond nodig Jongeman verdacht van diefstal van radiotoestel VVV-Hoek wil meer vertier In 1961 wellicht vloot- en feestiveek Rotterdams vuil mag op gronden van „De Schans" Garras-schepen aan Marokko verkocht Voetganger gewond bij aanrijding SCHIEDAM KUNSTGEBITTEN REPARATIES Koeriersters Zaterdag 26 november I960 (Advertentie I.MJ Vol «o€de moed is de Gemeenteraad begonnen aan de behandeling van ie gemeente-begroting voor 1961, waarvoor gisteravond de Algemene Be- jehouwingen in eerste termijn zyn gehouden. Acht raadsleden zijn aan het woord gekomen in meest zeer uitvoerige toespraken, die dan ook tot ver boven het niveau van het gemeentelijke werk stegen. Met uitzondering van ie heer W. Kok, die van mening was, dat de begroting allerminst water dicht was en nog „behoorlek in de krenk lag", hebben alle andere fractie- vertegenwoordigers hun waardering uitgesproken voor het werk Van b. en w. om de begroting sluitend te krijgen, ook al ging het met moeite. Dat daarvoor de straatbelasting en de reinigingsrechten verhoogd zullen moeten worden, werd over het algemeen wel aanvaard, al ging het bij enkele frac ties maar met veel pijn. Als leider van de grootste frac tie, kwam mr. H. B. Engelsman {PvdA) het eerst aan het woord. Hl): prees het College met de voort varendheid, waarmee verscil lende opbouw-plannen in onze stad ver- weïMtlUkt worden, maar vond toch ook .dat de burgerij met meer be grip zon opkeken tegen de moei lijkheden die aan de optouw ge- psard gaan, wanneer men maar zou weten hoe en waarom verschillend* grote werken worden uitgevoerd. Uitvoerig ging hij in op de finan ciële verhoudingen tussen Rijk en Gemeente en kon zich neerleggen bij de verhoging van de reinigingsrech ten, omdat deze vroeg of laat toch zou moeten komen. Mr. Engelsman betreurde het dat de regering zo beknibbelt op het contingent voor de woningwet-woningen on vroeg van 't College meer samenwerking met de woningbouw-verenigingen, opdat er goedkope premie-woningen gesticht zouden kunnen worden. Het huisves tingsbeleid was voor hem een duis tere zaak en daarom vroeg hij om de instelling van een commissie die zich in.i deze moeilijke problemen zou kunnen inwerken. Voorlichting „De jeugd krijgt nog een kans," verklaarde de heer H, Willemse, de nestor van de raadsleden, die voor het eerst voor de KV.P. de algemene beschouwingen mocht houden. ;Na uitvoerig ingegaan te zijn op de Schiedams oudste Schiedams oudste inwoner, wordt maandag 101 jaar, In het St. Jacobs Gasthuis, waar mevrouw Francina. Hilden-Donker verblijft zal het een feost zijn. Ongetwijfeld zullen velen hun gelukwensen aanbieden. Voor mevrouw. Hilden wordt het een grote belevenis want haar gezondheid is namelijk beter dan vorig jaar. Zij heeft zelfs toestemming gekregen om telkenmale gedurende een korte pe riode uit bed te gaan. Daarom ziet mevrouw Hilden' in de allerbeste stemming en met belangstelling de gebeurtenissen tegemoet. Het zal maandag echter geen druk feest worden want uiteraard heeft mevrouw Hilden veel rust nodig. Mevrouw Hilden kan nog lange verhalen vertellen over het oude Rotterdam, waar ze op .de St. Pie- terspiaats geboren is." Ondanks het feit dat mevrouw Hil den ai jaren bedlegerig Is, heeft ze haar opgewektheid, haar ondeugend heid, behouden. En daarom kan ze nog elk moment van de dag grapjes, maken tegen haar verpleegster zus ter J. Middelhof. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bjj ongeval: G.G en G.D- Tuinlaan 80. telefoon 6 92 90. Politie-alarmnumxner 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag IP—20.30 uur, dinsdag 950—16.30 en 19—20.30 uur, woensdag 9.30—3650 uur, donderdag 9.30—12.30 uur, vrij dag .9.301630 en 19—20.30 uur, zaterdag 9.39—16.30 uur. 's Zon dags gesloten. K-K. Leeszaal er» Bibliotheek, Dam geopend maandag 1921 uur, woensdag 1417 en 19—21 .uur, donderdag 10— 1? uur, vrij dag 14—17 en 19—21 um, zater dag 10—22 en 14—37 uur Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Een nieuw huis, een nieuw hart". Elke dag van 10 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur. (tot 7 december) BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Foto modellen en chantage". Monopole, 2 uur: „De inspecteur-ge neraal'' (*s zondags: 2 en. 4.15 u.) 7 en 9.15 uur: „Voetstappen in de nachtV DIVERSEN Volksgebonw, 7.45 uur: Gruno. To neel, - Musis. Sacrum, 8 uur: Pers.Ver; Roe- lants. Feestavond. Thuis te Poort, 8.uur: Barok-concert. Chr. Soc. Belangen, 7.45 uun Mélo- dia Jaarfeest Tivoli, 7.30 uür: Zeeco. Toneel. SporUondsenbad, 730 uur: WÊ. Af- zwemfeest. KK. Ver.Gebouw, 8 uur: RKTV De Burcht Toneel. steeds hoger wordende gemeente lijke uitgaven, kon hij zich akkoord verklaren met de verhoging van de reinigingsrechten, omdat de tarieven maar een vijfde deel van de wer kelijke kosten bedragen; tegen de stxaatbolasting had hjj echter, wel enige bedenkingen, Hjj brak een lans voor een betere voorlichting aan de burgerij over het werk dat van gemeente-wege wordt verricht en vond ook dat het College by de plannen voor de aan leg van de Bcnelux-tunne! een wat krachtiger houding diende aan te nemen. Ook deed hö een goed woord voor het scheppen van he tere mogelijkheden voor de jeugd om de vrije HJd nuttig te besteden. De heer W. Kok (C.H.U.) bereed zijn stokpaardje van de efficiency en vond dat er op dat punt nogal wat mankeerde in de gemeente-ad ministratie. Zo waren naar zijn me ning de prijzen van de beschutten- do werkplaats veel te laag. Wat het volksmuziekonderwijs betreft, vond hij dit een aangelegenheid die in de particuliere sfeer thuis hoorde, al zou de gemeente dan kunnen helpen met een subsidie. Hij had zich geërgerd aan het ge brek aan coördinatie tussen "de di verse gemeentelijke diensten, waar bij nieuwe wegen weer opgebroken worden en informeerde naar het re sultaat van het onderzoek naar de huisvesting van de jeugdverenigin gen. Premie-bouw De heer J. Houtman (V.VJD.) ging in een historisch betoog uitvoerig in op de financiële verhoudingen, maar had daarnaast nog vete klei ne wensen. Htf sprakVn voldoening uit over de accent-verschuiving by de woningbouw van de Woningwet- naar de premie-bouw en vond dat er zelfs te veel nadruk op de goed kope premie-woningen werd gelegd. Als het systeem Dura-Coignet. vol doet, komen er dan meer woningen volgens dit systeem? Hij vroeg een basis-plan voor de sanering van de binnenstad, de aan leg van een Ijsbaan door de ge meente, verklaarde niet geheel .ge rust te zijn over de financiering van de bouw van het nieuwe stadhuis en vroeg inlichtingen over de moeilijk heden bij de subsidieverkrijging door het R.K.-lyceum. Waarom duurt het zo lang voor er met de bouw van het nieuwe ziekenhuis wordt begonnen? Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk. 10 u.: ds. J.-Spaling en 3 u.: ds. Hoekstra (Rotterdam* Jeugdienst. Bethelkcrk, .10 u.: ds. J. D. Smids en 5 u.: ds. J. E. L. Brummelkamp. Opstandingskerk: 10 u.: ds. H. W. Hemmes (H. Avondmaal) en 7 u.: ds. K, Hemmes. Vredeskerk, 9 en 10.45 u.: dr. L.-J. Cazemler en 7 u.: ds. J. Spalfng, Nefl. Hert'. Geref. Evanc. Gebouw Irene; 10 en 4 u,: eerw. heer D. G. van Hoeven (Benthuizen). Evang- Lutli. gemeente, 10 u.: ds. A. Johannes (Delft) te Advent. Luth. kerk. Zaterdagavond 7.30 u.: Oecum. Avondgebed. Ned, Prot. Bond, Westvest 92. 10.30 u.: ds. L. Lafret (Rem.; Rotterdam). Wijk centrum Nieuwland. 10.30 u.: ds, J. B. Schouwink. Oud-Katti. kerk, Dam 28, 10 u.: H, Mis. Baptisteil-gemcenle. Lange Haven 59, 10 en'7 u.r ds. R. Helling. Leger des Hells, Lange Haven 2". 10 u.: Heiligingssamenkomst en 7,30 u.; Ver lossingssamenkomst. Gerrit Verboonstr., 6.30 u.: Openluchtsamcnkomst. Jehova's Getuigen, Volksgebouw, 6 u.: Wachttorenstudie; onderwerp: „Let op uzelf, want er wordt op u gelet". Woens dag 7.30 u.: dlcnstvergaderlng en theo cratische bedien ingsschool. Chr. Geref, kerk, Kerkgebouw Waran de hoek B.K.-laan. 10 u.: ds. M, Over- duin cn 5 u.i ds. M. Overduin. Ned. lïcrv. Gemeente Kethel. 10 u.: ds.. J. E. L. Brummelkamp en 7 u.: dr. L. J. Cazanücr. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raad plegen: G. Pet, Tuinlaan 38. tel. 67590; mevrouw C. Duyster-Jamin. Burg. Knappert la an 154,. tel. 6S9S1: H. J. Ormel sr.. Singel 76, tel.- 68250 en G, W. Ormel jr.. Schoolstraat 5, tel. 64244. Geopend is apotheek Gouka, Hoog straat 29, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. (Advertentie t.M. Onze collectie c toonaangevend het beste gesorteerd verjijnde vormgeving massief 14 krt. poud gezet met edel- en halfedelstenen uit alle delen van de wereld. vanaf f 27.50 met certificaat van echtheid Ook de heer W. v. Schooncveld (A.R.) wees op de sterke stijging van de gemeentelijke uitgaven (in tien jaar tijd met 75 pet.) cn de toeneming van de gemeenteschuld. Hij informeerde verder naar de mo gelijkheid van continu-contract in de woningbouw, nu het ,5-jarenplan verstreken is en ook of er wel ge noeg bouwrijpe grond in Kethel voorhanden ia Maar de verlichting van de interlokale wegen in de stad vond hij een schande, evenals het feit dat het monument in het Ju- lianapark zo slecht verzorgd wordt. Over het uitblijven van maatrege len om de luchtverontreiniging te beperken, was hij niet best te spre ken. Onderwijs De heer B. E. Colle C.P.N.) vond het onjuist dat het gemeente-be stuur steeds de aanwijzingen van de regering opvolgt (dit in verband met de verhoging van de reinigings rechten) waardoor de zelfstandig heid wel verloren moet gaan. HU vond dat onbebouwde terrein aan de Aleidastraat best tot kinderspeel plaats (met een afdeling voor kleu ters) Ingericht kon worden en pleit te verder uitvoerig voor een verbe tering van bet vglo-onderwjjs, de instelling zonodig met-medewerking van het bijzondere onderwijs van een LOM-school cn ook voor een verbetering van het volksmuziek onderwijs. De heer P. J. Beekman, de ...on- derwijs-deskundige van. de K.V.P. verklaarde zich een tegenstander van de opleidings-scholen, die maar standenscholen worden en vond dat elke lagere school geschikt moest zijn tot opleiding voor. het middel bare onderwijs. Ook wilde hij alle leerlingen van de zesde klas psy chologisch laten tosten op kosten van de gemeente („zeker uit de op brengst van destraatbelasting," merkte wethouder Van Bochove bitter op) en vond een cultureel-gerichte opleiding voor de jeugd wel erg gewenst. De laatste spreker, do heer J. J. van Woerkpm (V.V.D.) was het nog steeds niet eens met het- (goedko pe) plan van B. cn W. om een wij ziging te brengen in de gas-voor- ziening in onze stad. Een uitgebreid plan. waarop twee jaar was gestu deerd was zo met één streek van tafel geveegd. Ook, vond hij dat Schiedam wat erg achterbleef bij de andere gemeenten voor wat het versieren van de stad met kunst werken betreft. Maandagavond zullen Burgemees ter en Wethouders antwoord geven op deze opmerkingen In de Alge mene Beschouwingen gesteld. KINGhet beste dagelijkse middel ter opwekking en verkwikking."1 Gemeente-secretaris mr. N. J, Post Is teruggekeerd van de reis die h(j In gezelschap van zijn echtgenote beeft mogen maken naar Israël Schiedam te vertegenwoordigen op het daar gehouden congres van de Internationale vereniging van ge meente-besturen, de International Union of Local Authorities. In het gesprek dat w(j met hem hadden verklaarde mr. Post bet gemeente bestuur zeer dankbaar te 2ijn dat hem de gelegenheid Is geboden om deze mooie reis te mogen maken, temeer daar dit zün laatste kans was, daar mr. Post Immers volgend jaar met pensioen zal gaan. Het congres was zeer interessant, maar voor hem was het toch vooral van belang om dat het een bezoek gold aan „het land van het Oude en het Nieuwe Testament". Het I.U.L-A .-congres, dat in Tel A.viv en. voor één dag in Jeruzalem Advertentie I.M.J jjlll draagbare radio handig ln het gebruik nylons waar muziek in zit i zeg het met bloemen bierton B om tonnen te sparen bierpul voer een dubbele proost ct juwelier rotterdaimedljk 7.6A aehiedarti OSLO Het graan uit de Sowjet- Unle vertoont geen hoger strontium- 90 gehalte dan het graan uit andere landen, zo heeft vrijdag het Noorse nationale graan bureau bekendge maakt. Noorwegen importeert grote hoeveelheden Russisch graan. Het radio-biologisch laboratorium van dé Britse raad voor landbouw onderzoek had vastgesteld dat Rus sisch graan minstens vil frnaal zoveel radio-actief stróntium-90 bevat als graan uit Noord-Amerika. EEN merkwaardige combinatie van misdaad, sex en humor treft men aan in FOTOMODELLEN EN CHANTAGE, een Engels werkje, dat recht op de man... en de vrouw af gaat. Het eenvoudige verhaal heefl zelfs enige relatie met de actualiteit, want het houdt zich bezig met enkele nare consequenties van de wei, die ln Engeland de prostituees van de straat heeft verdreven. In Engeland kan de voorbijganger op het raam* van mening 'beduimeld boekhandeltje ritsen annonces lezen, waarin allerlei „modellen", „gla- mour"-meisjes etc. de aandacht vesti gen op hun volledige bereidheid tot „vlotte samenwerking" voor elk ge wenst doel Onder deze camouflage vindt de prostitutie rustig voortgang en ook: de zuiver misdadige exploitaite er van heeft zich allang aan de nieuwe toestand aangepast. In „Naked mirror" wordt'dit ge demonstreerd door een Augie Corto- na, keiharde jonge vrouwen-uitbui ter, die zodra hij de gevangenis heeft verlaten, een. zogenaamd oplei J'ngs- ïnstituut voor fotomodellen en man nequins opricht. Cortona is zo handig om zich een kleine staf van bona fide assistenten aan te meten. Zelf concentreert hij zich op het .pikante,, werk, dat -het. daglicht niet kan verdragen. Beluste „amateurfotograafjes" vinden in zijn studio elk bereidwillig onderwerpje dat van hun gading is. Zij knippen en knijpen, maar weten niet dat zij op datzelfde moment door een achter een „spiegel" opgestelde camera ge knipt worden. Deze pikanterie in het kwadraat levert de louche directeur aardig wat op. Want met zijn plaat jes van de gecompromitteerde ero- tografen.kan hij er lustig op los chan teren. - Toch ondervindt hij wel wat last. Van een concurrentin de vrouwen exploitatie, die zijn. fraaie instituut eenmaal kort en klein laat slaan. Maar Cortona neemt hiervoor re vanche op een manier, die behalve wreed ook niet zonder humor is. De regisseur John Lemont heeft er trou- WeiJ.s voor gezorgd,dat. de spanning af era toe door wat luchtige bijzake- lijklwdcn wordt onderbroken. Rfe politie zit uiteraard ook niet stil Zij stuurt een aantrekkelijke, maar vooral kordate medewerkster als „leerlinge" naar het dubieuze in stituut, welks directeur de onvergeef lijke fout begaat nu juist op haar ver liefd te worden. Als hij die fout in ziet, is hij reeds op even drastische als verrassende wijze afgestraft. Terence Morgan is in de rol van Cortona één brok sadistische ge spannenheid, Hazel Court speelt zijn verraderlijke geliefde, maar een werkelijk, mooi stukje acteurswerk geeft Donald Pleascnce als de bange lijke, brave fotograaf. is gehouden werd bezocht door dele gaties uit veertig landen. Nederland had met ongeveer honderd personen een van de grootste delegaties, wat te begrijpen is, want het hoofdkwar tier van die internationale organi satie is in Den Haag gevestigd. Er bestaan dus vele nauwe banden met Nederland; zo is prof. mr. Oud zowel voorzitter van de I.U.LA. als van het congres in Israël. Tal van interessante onderwerpen zijn tijdens dit congres aan de orde gekomen en zo heeft ook.de heer L. F. W. Jansen, oud-burgcmcester van Cuyk, nu directeur van de Stich ting Ontwikkeling Brabants Industrie een lezing gehouden. Hoewel het pro gramma van het congres, zoals bij dergelijke internationale ontmoetin gen wel meer het geval is, wat over laden was, heeft het echtpaar Post toch nog gelegenheid gehad om het land Israël te doorkruisen, „van Dan tot Bersheba", zoals hij het zei. Plezierig was mr. Post getroffen door de grote sympathie die het volk van Israël koestert voor Nederland, het land waar de Jood altyd de meeste vrijheid heeft gekend. Zo Js ook het Hollandse jongetje dat met z'n duim het gat In de dijk dicht hield, een bekende figuur in Israël, daar zijn geschiedenis in alle school boekjes staat. En toen de Neder landse burgemeesters ln een hevige plensbui met de bus op reis gingen, kwam een van de Israëlische ambts genoten hen bedanken „omdat zQ het Hollandse weer hadden meege nomen". In het droge en dorre Israël wordt n.l. elke regen met vreugde begroet. Diep onder de indruk was mr. Post ook van de énorme prestatie van de „oude" en.,jonge" Israëliërs (wat meer dan vüf jaar geleden is ge beurd is in hun ogen oud!) om hun land tot ontwikkeling to brengen, dit gebeurt voor een goed deel in de ongeveer honderd „kibboetsmen", dc grote landbouw-nederzettingen op communale grondslag. In de kibboeis Sede Nehemija heeft het echtpaar Post nog een bezoek gebracht aan de dochter van de oud-directeur Hom van de Sehiedamse HBS. Zij sprak na bijna veertig jaar nog zeer goed Nederlands, want in die streek wo nen meerdere Israëliërs van Neder landse herkomst. Trouwens meerde re oud-Schiedammers zijn daar in het jonge land ontmoet, die ontzag gelijk blij waren eens Nederlanders te zien. Op genoeglijke wijze heeft mr. Post ons nog meer verteld over zijn be levenissen tijdens het bezoek aan Is raël. dat hem beslist te kort moet hebben geduurd. Over het leven in de kibboetsmen, dat voor de vrouw veel minder aantrekkelijk is dan voor de man. omdat de gezelligheid en. huiselijkheid daar ontbreekt, over de merkwaardige volkstypen („som migen lijken zó weggelopen te zijn van dc Broersvest"), over het on derwijs op de staatsscholen, waar de jeugd van zo verscheidene herkomst omgevormd wordt tot een meer uni forme burger van Israël, en over de grootse inspanning, om de Negev- wocstïjn te bevloeien met water van de Jordaan, En ook dat in het Woud der Mar telaren nu twee Sehiedamse boom pjes staan, eigenhandig geplant door mr. Post cn door zyn echtgenote, ln Monopole: Dvan dc langdurige inbraak-scène E spanning, die u de handen deed samenknijpen bitf het zien in „Du rififi chez les hommes" on dergaat u ook enigszins wanneer u begint by ^Voetstappen ln de nacht". In deze Amerikaanse film is Tre vor Howard één van de inbrekers en zijn gegroefd gezicht weet de gespannenheid, die een boef opkar wei moet beheersen, effectief weer te geven. Na de inbraak verdwijnt het rififi-aohtige element en gaat de film over in een liefdesgeschie denis, waarbij Dorothy Dandridge inbreker Trevor op het goede pad trocht te brengen. Tussen deze po gingen door zijn er toch nog span nende scènes, zodat de liefhebber van .wat romantiek en avontuur ruimschoots aan zijn trek komt. Op de kruising Zwaanshals-Zaag molendrift is gisteravond de 56- jarige verpleegster A. G. Rijff, die in het Zwaanshals woont, met haar fiets gevallen. Met rugklachten werd zij naar het Bergwegsdeken- huis vervoerd. ROTTERDAM De gemeente Rotterdam heeft een belangrijke stap gezet op de weg naar uitbreiding; van het Botlekge- bied. Deze week ontvingen 133 grond eigenaren op het eiland Rozenburg een schrijven, waarin werd aange kondigd dat Rotterdam hun terreinen nodig zal hebben. Het betreft hier voornamelijk grond ln het dorp Blan kenburg. Rotterdam heeft met dit bericht de mogelijkheid geopend voor verkoop van het onroerend goed na onder handeling. Als men niet tot een akkoord kan komen, zal tot onteige ning worden overgegaan. Inmiddels hebben enkele mensen uit Blankenburg hun zaak of bedrijf al verplaatst naar de nieuwe kern van Rozenburg. Geschat wordt dat met het ontruimen van de te slopen percelen en met het vinden van nieuwe ^/huisvesting voor de gedu peerden drie jaar gemoeid zal zijn. De recherche heeft de 18-jarige leerling werktuigkundige R. F. F. O. W. uit Nijmegen gearresteerd, omdat hy ervan wordt verdacht van een kennis een draagbare radio te heb ben gestolen. Volgens de politie was de jonge man, die op een coaster had gevaren, aan het zwerven geraakt, toen hij door zijn werkgever wegens slecht gedrag werd ontslagen. Vijf dagen liep hij doelloos in Rot terdam rond. Dinsdagavond bracht hü een bezoek aan kennissen op de Oosterkade, die daar een beurtvaart- bedrijf hebben. Van deze gelegenheid maakte hij gebruik een draagbare radio te ste len uit een vrachtauto, die voor het bedrijf geparkeerd stond. Toen kort daarina de diefstal werd ontdekt, was men van mening, dat TV. daarvan wel meer zou weten. De politie werd in de arm genomen, die de leerling-werktuigkundige arresteer de. 3 HOEK VAN HOLLAND - De Hoekse Vereniging voor Vreemde lingenverkeer heeft gisteravond op de algemene ledenvergadering haar programma voor bet volgend sei zoen bekendgemaakt. De V.V.V. wil volgend jaar de aankomst van de Strandzesdaagse laten samenvallen met het begin van de VW-feest- week. Men zal hiervoor de mede werking vragen van de Hoekse win keliers. Het jaarlijkse lunapark zal ook ln deze week moeten vallen. Bovendien wil men roet medewer king van de marine een vlootweek organiseren. Voorzitter K. E. Heil gaf een uit gebreid overzicht over het seizoen 1950. Hieruit bleek dat dit seizoen ondanks het slechte weer niet slecht geweest is. De resultaten waren vrij wel gelijk aan die van 1959 het aantal leden steeg van 181 tot 241 en men heeft thans de beschikking over 685 bedden. 110 in de Horeca- sector en 575 in. do particuliere sector. In totaal werd dit jaar aan bijna 2000 personen nachtverblijf verleend en dc logies- en informatiedienst had een omzet van 15.600, De VVV heeft goede hoop dat er volgend jaar op de Hoekse kam peerterreinen meer huisjes voor ver huur ter beschikking zullen komen. Het aantal aanvragen voor deze huis jes is elk jaar groter. Br zal een actie, gevoerd worden om vooral in het voorseizoen meer toeristen te trekken. Voorts onderzoekt de "WV. de mogelijkheid om rondvaarten te maken over de Waterweg. (Van onze correspondent) OUDERKERK a/d IJSSEL Op grond van de Hinderwet heeft het gemeentebestuur van Ouderkerk aan den IJssel enkele maanden geleden de eigenaar van de voormalige steen fabriek „De Schans" verboden de gronden op te hogen met Rotter dams stadsvuil, omdat dit een ge vaar voor de volksgezondheid kan betekenen. De eigenaar is tegen deze beslissing van het gemeentebestuur met succes in beroep gegaan. Er zal dus toch vuil worden gestort. (Van onze correspondent) VLISSINGEN Twee van de drie by de Koninklijke Maatschappij „De Schelde" te Vlissingen nog In afbouw zijnde zogenaamde carras- schepen zyn thans verkocht aan de in staatseigendom zijnde Marokkaanse Scheepvaartmaatschappy. Inmiddels zijn op de schoorsienert van de in de Vlissingse binnenhaven gemeerd liggende schepen de kente kens van deze maatschappij aange bracht. Zoals vermeld werd onlangs ook een zelfde schip verkocht aan. de Ncdërl, Wijklijn. Dit schip zal on der de naam Katwijk in .de vaart ko men. Van de tien schepen die in op dracht van de Nederlandse Scheeps bouw Export Centrale bij De Schelde werden gebouwd voor. de Griekse reder Carras cn waarvan deze reder er zelfs slechts vier.heeft afgenomen, is er thans nog één onverkocht. In de le IJzerstraat is gisteravond de 5Ó-jarige ingenieur H. Kats van de Aolbreehtskade aangereden door een brommer. Hij viel en stootte hierbij met zijn hoofd tegen een laadklep van 'n geparkeerde vracht auto, waardoor hij een hersenschud ding opliep. Een ziekenauto vervoer de hem naar het Coolsingelzieken- huis, N.V. BRANDERIJ. EN GISTFABRIEK HOLLANDIA IX - Schiedam heeft behoefte aan een 1 -=■ Vrl. ADMINISTRATIEVE KRACHT ,18 6. 20 jaar. Met m.u.Lo.-diploma. Voor het verrichten van adminislratieve- en typewerkzaamheden. Sollïcitataebrieven: postbus 95, Schiedam. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Telefoon 6 8021 - Schiedam Permanent wave Hélène permanent met toe stel, het beste wat er is. compleet 75.—; stroomloos ƒ7.50. Op vertoon van deze advertentie I.— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22. telefoon 67170. Permanent. Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J de Ruiter, Lange Kerkstraat 13 Permanent vanaf 8.— com pleet. Telefoon C 68 33 Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbcd. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA (Broersveldpadi, telef. 6 70 28 (na 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten iiutledi- kanlen, kampeerbedden enz. Kom eens praten. Uw kleine aavertentie worflt crle/en in rteze k<i|i>mnit>n met riezelttse üimnacftt als u de?e advertentie las. Voor het siypen van scharen, messen (ook golven), zagen, beitels schaven, Philishave en Remingtons naar Slijperij en Staalwarenbandel G. E. Kleyheeg, v/h Solingen, Nieuwstraat 43 boek Korte Kerkstraat, telefoon .6 81 27. Fotografie Rol films vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor uw pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106, telefoon 6 87 20. In één dag gereed. Te koop Te koop aangeboden een in zeer goede staat zijnde VW- beslelauto '58, met ruiten, 33000 km gelopen. Te bevra gen De Wildestraat 53, na 6 uur. Schrijfbureaus vanaf 7230. Kleine maten voor de ka mers en voor kantoor grote- maten.'Kan tegen centrale verwarming. Heden 10 korting. Plate, Gr. Markt 19 •21, Schiedam, tel, 677 62. Personeel gevraagd Goed bestaan. Gevraagd: agent-incasseerder voor groot Levensverzekeringsagent- schap te Rotterdam. Gega randeerd jaarinkomen van. ƒ4600.-. Borgstelling vereist. Leeftijd tot 45 jaar. Brieven otid. nr. SG-867 bur. v. d. bL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1