mm/mi Breuk tussen wethouder v. d. Berg en het College Blindenbond vroeg steun van zienden .Woningbouw is op een keerpunt gekomen Schied. Muziekschool nog in ontwikkeling „Wethouder mag standpunt openbaar aanvechten55 van College niet in het êmci 7% Glas-appliqué raam voor Chr. Technische School Huur nieuwe woningen Prijzen voor beste tuinen van Klein-Babberspolder WETH. MR. M. J. M v. KINDEREN De bevolking in Schiedam Bromfietser maakt lelijke val LEXINGTON WERELDMERK from America's Best Tobaccos „Verrassende onthulling" leidt tot crisis ïi-1 PHILIPS Unieke oo&eóUe ST.NIG0LAAS- SENSATIES! St. Nicolaasfeest voor de bejaarden Inbraak in keet aan de Parkweg Het Zuiden: 't Leven gaat door 'n GOUDEN ARMBAND Jongen gepakt Vreemde munt in automaat Aanschaf tractor en sleepboot-motor SVC-dames wonnen, maar heren verloren Oliebollenactie nu voor CJV Jubileumexpositie OP PROP A GANDA-A VOND: Voor veel werk is geld nodig Kon. onderscheiding voor A. A. Braad Burgerlijke Stand Woensdag 30 november 1960 3 - „Met de woningbouw zjjn we op een keerpunt gekomen. De v«f ge- lokkige jaren van het contract voor «entinu-bouw met één aannemer ztfn voorbü, no komen de zorgelijke da- gen dat wy de hand moeten ophou den om at te wachten welk contin gent Ged. Staten ons willen toewij zen. Het feit dat Schiedam sinds 1950 bijna, voortdurend een negatief ves- tlgings-overechot heeft gehad is geen gelukkige factor daarbij" verklaar de wethouder mr. M. J. M, van Kin deren, die in tegenstelling tot de Baad vrU Pessimistisch was over de verwachtingen in de woningbouw. Er is nog een aanvraag voor een complex van 490 woningen in Nieuwland, dat mogelijk in 1961 kan ■worden gerealiseerd. In 1982 komen de woningbouw-verenigingen aan de beurt met hun complex van 400 wo ningen in Kethel, maar voor 1963 moet de gemeente zorgen voor een nieuw contingent. Het bouwen van nieuwe goedkope woningen voor de minst-draagkrach tige groepen, kon de wethouder moeilijk inpassen in de bestaande plannen. Voor dit probleem zag bij eerder een oplossing in het doen moderniseren van voor-oorlogse wo ningen. zoals reeds met succes is toe gepast door een woningbouw-vereni- ging. De wethouder wilde eerst de re sultaten afwachten van het bouwen van woningen volgens het systeem Dura-Coignet. voor hij kon beslissen of dit systeem meer toegepast zou worden in Schiedam. Een voordeel is dat in Rotterdam en Maassluis de „kinderziekten" van het systeem worden opgevangen. In elk ge val heeft Schiedam als deelnemer in dit bouw-systeem voorrang bij het aanvragen van meerdere complexen. Overigens blijven B. en W. op het standpunt staan dat de bouw volgens de woningwet primair moet bleven in Schiedam en dat de premie-bouw aanvullend zal zyn. Dit in afwijking dus van de mening van de minis ter van Bouwnijverheid. „Wjj moe ten trachten een zo groot mogelijk contingent te krijgen voor de wo- ningwet-wonlngbouw, daarnaast de bouw-verenlgingen een kans geven met hun A-premle huizen en verder een gunstig klimaat houden voor de bouw van andere premie-wonin gen", verklaarde de wethouder. (Advertentie JL£Z, In de maand oktober is het aantal inwoners van Schiedam met vijftien toegenomen en bedroeg op 31 okto ber 60.529 zielen. Er was ln die maand weer een negatief vestigings overschot van 28, omdat 305 perso nen uit de gemeente en er slechts 277 voor terug kwamen. Door het ge boorte-overschot van 43 (104 geboor ten en 61 overledenen) was er uit eindelijk toch nog een toename, zij het ook een geringe. In oktober werden in totaal 54 huwelijken gesloten, waarvan 35 tus sen Schiedammers. Van. die jong gehuwde paren kregen slechts acht paren een eigen woning toegewezen, terwijl acht paren bij ouders of fa milie introkken, twintig huisvesting in onderhuur kregen, elf paren af zonderlijk en 2even buiten de ge meente gingen wonen. Op de hoek van. de B-, K. laan en de Julianalaan ia gistermorgen de 63-jarige bromfietser J. P. Jt Vlsar- dingen ten val gekomen, toen hij onverhoeds moest remmen. De man is eerst naar het Gemeentezieken huis en toen naar huis gebracht. Hij heeft wonden aan het gelaat en vermoedelijk een .hersenschudding. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G.G. en G-D, Tumiaan 80, telefoon 692 90. Polltie-alarmnummer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 1920.30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur, woensdag 9.30—16.30 uur, donderdag 9.30—12.30 uur, vrij dag 9.3018.30 en 19—20-30 uur, zaterdag 930—16^0 uur. 's Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19—21 uur, woensdag 1417 en 19—21 uur. donderdag 10—12 uur, vrij dag 14—17 en 1921 uui, zater dag 1012 en 1411 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Een nieuw huis, een nieuw hart". Elke dag van 10 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur (tot 7 december) BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 uur: „Fotomodellen en chantage". Monopole, 2 uur: „De inspecteur-ge neraal"; 7 en 9.15 uur; „Voet stappen in de nacht". DIVERSEN Arcade, 8 uur: S.G. Concert Jeugd orkesten. Opstandlngskerk, 8 uur.; Wijk 11 en VII N.H.G. Filmavond. Wijkgebouw Nwe Maasstraat, 8 uur: KI. de Vriesschool. Ouderavond. Wijkcentrum Nieuwland, 8 uur: Kath. Gerep^trieerden Contact, Grprtf. Jeugdhuis, 8 uur: A-R. Kies- j ver. Discussieavond. De verrassende verklaring van wethouder Th. J. L. van den Berg, maan dagavond tijdens zijn antwoord op de Algemene Beschouwingen op de be groting 1961 ln de Schiedamse Gemeenteraad afgelegd, waarbij hij de juist heid van de berekening van de bouwkosten van het nienwe Stadhuis van Schiedam door de architecten Kraaijvanger uit Rotterdam persoonlijk in twijfel trok, heeft gisteravond bH dc voortzetting van de begrotlngs-behan- dellng geleid tot een crisis In het College. De bedoelde verklaring, die door de wethouder holten medeweten van de andere leden van het College was afgelegd, werd door burgemeester mr. J. W. Peek „tn hoge mate verwer pelijk" en „hoogst onbevredigend" genoemd. En toen de heer Van den Berg tot tweemaal toe zich bj) interruptie wilde verdedigen, wsrd hem belde keren met hevig hamergeklop het zwijgen opgelegd, Waarop de wet- houder de raadszaal verliet. Daarna heeft burgemeester Peek, sprekende namens het College, zich op niet mis te verstane wijze gedistantieerd van de verklaringen van weth. Van den Berg. Aan het eind van die rede is door de voorzitters van alle raads-fracties een verklaring uitgegeven, waar in deze voorzitters zich scharen achter het standpunt van de burgemeester. (Advertentie 1M.) MjYmim 'y>z S .V- GRAMMOFOONPLATEN In de originele Nederlandse versie OP DE PLAAT Hier is hij: de show van ^et Jaar op de plaat! De Nederlandse My Fair Lady. met al!e liedjes en melodieën die wereld* beroemd werden. Luister naar de hartveroverende Eliza - Margriet de Groot, de spitse Higgins - Wïm Sonneveld en de overrompelende Doolittle- Kaart. Door Philips uitgebracht op een verrukkelijke langspeelplaat. Leuk voor wie de show heelt gezien. Leuk ook voor wie nog moet gaan. Misschien om iemand met Sinterklaas te verrassen? Vraag naar de Nederlandse My Fair Ladyl Philips P.ÜS05IL(33 - f 16.50) N.Y» PHONOÖJlAM - AMSTERDAM f Advertentie IM.) jouden da mesarmbandhor loges met gouden band De politie heeft op verzoek van de brugwachter van do hulpbrug Overschleseweg een bruine hond, die aangereden was, naar het asiel gebracht. Het fis eon reu. De eige naar kan bij het asiel terecht fAduertentie I.M.J LUXE SANDALEN met doorlopende hak, in de kleu ren blauw, bruin en beige. Voor 16.75 per paar zou U zich met bekocht voelen. Nu tijdens onze St-Nieo- y <jc laas-actie slechts Scnsatieprijs 1 PANTOFFELS ira. schildpadleder en met zijde gevoerd. De normaalprys zou 7,95 moeten zijn. Nu tijdens onze St-Nico- laas-actie slechts NU NIEUWE SCHOENEN GOEDKOPER DAN ZOLEN EN HAKKEN VERNIEUWEN De zaak van vertrouwen: f/j ZWAAZ-rjHALS 279-281, tel 47373 tnoek Wiekstraat) WEST-KRUISKADE 28, tel. 55884 (naast Arena) NOORDMOLENSTR. 64, tel. 44775 Rotterdam- Sinds enige dagen is de hal van de Chr. Technische School aan de Nieuwe Damlaan te Schiedam ver sierd met ""it gekleurd glazen raam. Of juister: een van de korte en geheel glazen tca" den van de hal is belegd met applitjué-werk ln ge kleurd glas. Het ontwerp is van de Amsterdamse glazenier Ben Hen driks en het werk is uitgevoerd op het atelier van de fa. Tetterode te Amsterdam. De kunstenaar had de opdracht „Gods plan met de we reld" (en dus ook Zijn plan met êe leerlingen van de school) te ver zinnebeelden. Een moeilijke op dracht waaraan Ben Hendriks heeft voldaan door in meest fel-kleurige stukjes glas de Schepping de zon- deual, de zondvloed met het ver bond met Noach, de xaetgeving, Golgotha en het Eeuwige Leven in de stad met de gouden straten sterk symbolisch en nauwelijks her- kenbaar te verbeelden Wanneer men de symboliek loslaat, houdt men een bont-gekleurde maar ook frisse ver siering over die het in een school niet slecht zal doen. Tydens een korte bijeenkomst van de leerkrachten van de school, heeft de heer J. Pieterman, voorzitter van het schoolbestuur, de symboliek uit gelegd en er op gewezen dat dit raam fcoenais de royale gevelversiering van de school) bekostigd is met de 1% van de bouwsom, die uitgege ten mag worden aan versiering van nieuwe gebouwen. De Alg. Bond van Ouden van Da gen houdt op dinsdag 6 december 's middags om 2 uur en 's avonds om 7.30 uur in Musis Sacrum het Sint Nicolaasfeest, waarbij het ca baret-gezelschap „Confetti" zal op treden. Op woensdag 30 november kunnen; op vertoon van de contri- butiekaart, in het Blauwe Huis de programma's worden afgehaald. Daarbij zal een bijdrage van een kwartje worden gevraagd voor de consumptie die tijdens het feest zal worden. aangebeden. Van het nieuwste complex van 362 woningen in Nieuwland (aan het eind van de Parkweg, gelegen aan de Van Maanenstrast, Van OI- denbameveltstraat, Klaas Kater straat en Jan Oudegeeststraat heeft de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid de gemiddelde huur prijs per woning op 17,35 per week gesteld. De netto-huurprijs zal dan vari eren van 16,55 per week. (met twee slaapkamers op de vierde woon laag in de Klaas Katerstraat) tot ƒ19,05 per week (vier slaapkamers op de benedenetaga in de Klaas Ka terstraat). De huur wordt verhoogd met een beürag van ƒ1,40 per week per woning voor tuin-aanleg en -on derhoud, portiekverlichting, voorzie ningen radio en TV en voor risico- en meerderwerk. Bovendien zullen de bewoners van de galerijwonin gen nog 0,50 per week moeten be talen voor het schoonmaken van trappenhuizen en openbare gan gen. De achttien bejaarden-woningen in het complex gaan een huur doen van ƒ11,75 per week plus de ƒ1,40 voor tuin-aanleg, enz. Er is ingebroken in een als op slagplaats in gebruik zijnde keet aan de Parkweg, die eigendom is van het loodgletersbedrijf S. uit Rotter dam. Men heelt de deur gefarceerd en een gasfles met brander ter waarde van ƒ80 weggenomen. De Chr. Toneelgroep „Het Zuiden" geeft op zaterdagavond 10 december een uitvoering van het toneelspel van Martin van Spaandonck „Het le ven gaat door" in zaai Irene, aan vang 8 uur. De regie berust bij de heer C. Paardekooper. Advertentie IM.) EEN CADEAU waarmede u iedere vrouw verrast een smaakvolle collectie met modellen uit bïnnen- ejt buitenland 14 en IS kr. goud Reeds vanaf ƒ44— Juwelier hor lager rot ttrduns «dijk 268 »chl«dam Een winkelierster in de Edison- straat heeft een 13-jarige jongen bij de kraag gepakt, toen hij een Aus tralische munt in de sigarettenauto maat stopte en een pakje uit de la kon halen. De jongen is door de po litie naar zijn ouders gebracht in de hoop. dat een stevige vaderlijke ver maning enig resultaat beeft. Voor de Gemeentelijke Vervoers-, Reinigings- en Ontsmettingsdienst vragen B. en W. aan de Gemeente raad een krediet van ƒ24.650.en wel voor de aanschaf van een twee de middelzware tractor, die de Plantsoenendienst nodig heeft nu het aantal sportvelden is toegenomen en nog verder zal toenemen. Verder heeft de sleepboot, die gebruikt wordt voor het baggerwerk een nieuwe diesel-motor nodig, .daar de oude geheel versleten is. Wij brengen in herinnering dat op de vergadering van. maandagavond de wethouder als zijn persoonlijke mening gaf dat de raming van de erchitecten, n.l, bijna 12 miljoen voor de bouw van het nieuwe Stad huis en de aanleg van het Stadhuis plein te laag was. Hij verklaarde dat algemeen aanvaard werd dat voor dergelijke grote objecten de bouw kosten komen op 210 per m3, waar door het gehele stadhuis ƒ16 mil joen zou gaan kosten. Daaraan voeg de hij nog toe niet verbaasd te zul len zijn, wanneer de uitvoering van een bedrag van 24 miljoen zou gaan vergen. Nadat twee raadsleden in de ver gadering van gisteravond er hun be wondering over uitgesproken hadden dat de wethouder tot dergelijke ver rassende mededelingen was gekomen, terwijl toch het gehele plan eerst in januari in de Raad in openbare zit ting behandeld zou warden, is wet houder Van den Berg in zijn ant woord in tweede termijn dieper op de zaak ingegaan. Standpunt wethouder en van College H|j erkende dat er een afspraak in het College was gemaakt om niet in het openbaar over de Stadhuisplan nen te spreken, noch er anderszlnd mededelingen over te doen. Maar nu de plannen op een openbare bijeen komst op 1 november bekend wa ren gemaakt en er bovendien in het Stedelijk Museum een tentoonstel ling over is gehouden, was hij van mening van z|jn zwijgplicht ontsla gen te z|jn. „Ik meen het recht te hebben om op een raadsvergadering mijn persoonlijke mening, dus niet die als wethouder, naar voren te mo gen brengen, ik ben per slot van re kening ook lid van deze raad." De wethouder wilde niet uit de doeken doen hoe hij tot het bedrag van ƒ16 miljoen was gekomen. Hij verklaarde dat de architecten hun raming van 12 miljoen hadden ge baseerd op het schetsplan „en dat is geen zuivere basis". Hij hield verder vol dat het bedrag van 210 per m3 nog aan de lage kant zou blijken te zijn. Maar uitdrukkelijk gaf hij te kennen het plan op zich zelf goed te keuren. ,,A1 zal de bouwsom verschil len, dit stadhuis zal er moeten ko men." Dit standpunt van de wethouder werd later door voorzitter, burge meester Peek „zeer onbevredigend' genoemd. „Het is in hoge mate ver werpelijk dat leden van het College in het openbaar verklaringen gaan afleggen, die niet tevoren ln het Col lege zUn besproken," zo zei mr. Peek. Op de blfeenkomst van 18 november was officieel vastgesteld dat de bouwsom van het Stadhuis plus de aanleg van het plein op 12 miljoen was geraamd en dan mag een wet houder dit niet In het openbaar aan vechten. De opvatting dat de heer Van den Berg voor zich zelf had gespro ken en niet als wethouder werd door de burgemeester verworpen. Als wet houder en dus als lid van het College had hij vragen van de Raadsleden beantwoord en dan is het uitgesloten dat daar doorheen persoonlijke vi sies gaan spelen. In het Schiedamse college is het altijd gebruik geweest dat bij aanvechtbare punten tevo ren in het College overleg wordt ge pleegd, opdat het College als eenheid naar buiten zou treden." Het zou zeer te betreuren zijn als deze gang van zaken nu ineens wordt ver stoord. Dan is het hek van de dam." De architecten Pijnlijk vond burg. Peek ook, dat door de verklaring van de wethouder de reputatie van de architecten was geraakt. Hij had gisteren nog contact opgenomen met de gebroeders Kraaijvanger, die echter uitdrukke lijk bij hun raming va n12 miljoen bleven. Nader gespecificeerd was de raming van de bouwsom 128 per m3 voor de hoogbouw (een gewoon kan toorgebouw), ƒ169 voor de meer re presentatieve en dus duurdere lage vleugel en ƒ109 voor de ervaring; kleine verschillen zijn mogelijk, maar die kunnen nooit een derde van de bouwsom bedragen. De voorbereidende fase voor het bouwen zou 4 miljoen vergen, De teams van de Schiedamse Vol leybal Club hebben deze week mei wisselend succes gespeeld. Dames 1 kreeg het zeer gemakke lijk tegen een sterk tegenvallend Hou Stand team. Met 30 zegevierden de Schiedamse meisjes en setstanden to nen het grote overwicht zeer duide lijk aan, nl, 15—1, 15l en 15—3. Heren 1, voor de derde maal met enkele invallers, kreeg het zeer sterke Spel. Hillegersberg te bestrij den en moest met 30 het hoofd buigen. Indien de Schiedammers wat geconcentreerder gespeeld hadden, zou zeker een gelijkspel bereikt zijn. Nu kwamen de sets bij de Rotter dammers t,w. 1513 (na een 1310 voorsprong van SVC), 15-9 en 15-11, Dames 2 is er nog steeds niet in. Ditmaal werd met 30 van ZVC 2 verloren. Dames 3 doet het beter. Na "t 22 gelijke spel tegen Juliana 1, werd nu reglementair met 3—0 van Hou Stand 2 gewonnen. Heren 2 kreeg RLVC cp bezoek en sleepte op verdienstelijke wijze een 22 gelijkspel in de wacht. Schiedam krijgt ook dit jaar weer de O lie bollen jubilade. Op oude jaarsdag zal iedereen, die dat wenst, het traditionele oudejaarsavondge bak kunnen kopen. Deze keer is de opbrengst bestemd voor de jubile rende CkT.V. Evenals vorige jaren wordt er gebakken in de werkplaat sen van de firma Schwagerman, Beierlandsestraat 21. De expeditie geschiedt van het wijklokaal van de Bethelkerk uit. Voor de Oliebol- lenjubilade I960 zijn nog tal van medewerkers en medewerksters no dig. Men kan zich daartoe in ver binding stellen met W. v. d. Gaag, Vondellaan 13 a. De postduivenhoudersvereniging „De Vrijheid" organiseert ter gele genheid van haar 12^-jarig bestaan op 17 en 18 december in Arcade een grote stedelijke jubileum-tentoon stelling. „Tussen blinden en zienden Is eigenlijk geen principled verschil. De Nederlandsche Blindenbond wil dat duidelijk maken," aldus de heer J. van den Berg, dc propagandist van de Bond, die gisleravond tijdens 'n bijeenkomst in Musis Sacrum een beroep deed op de aanwezigen om met woord en daad het streven van de thans 65-jarige organisatie te steu nen. Dat streven, zo zei de heer Van den Berg, is tweeledig. Er is de di recte zorg voor de blinde, die vooral bestaat uit het mogelijk maken van vakscholing en aanpassing in het maatschappelijk leven. Bovendien is er de propaganda naar buiten, die met name na de oorlog veel nut heeft gehad. De heer Van den Berg, die al 31 jaar de belangen van zijn lotgenoten dient, vertelde hoe steeds meer blin den in staat worden gesteld te stude ren en hoe zij' in het produktieproces volledig opgenomen kunnen worden nu zy fn tal van grote ondernemin gen volkomen tot volwaardige arbeid in staat blijken. Zij kunnen een vak leren, zij kun nen op kantoor werken, zij worden telefoniste, masseur, wiskundige, meester in de rechten, jonge meisjes leren de huishouding enzovoort. Dit alles is voor een belangrijk deel te danken aan Louis Braille. „Hij heeft de grondslagen gelegd, waargp de Bond voortbouwt en die langzamerhand tot de erkenning heb ben geleid, dat wij er bij horen," al dus de heer' Van den Berg, die er op wees, dat voortdurend zal blijven bestaan de zorg naar hulpmiddelen, naar geleidehonden, braille-lectuur, braille-schrijfmachines etc. „De gelden, die daarvoor nodig zijn, moeten voor een belangrijk deel be trokken worden van de zienden, die door hun hulp de blinde kunnen maken tot een gelijkwaardig mede burger," aldus de heer Van den Berg. Aan zijn toespraak ging o,m, de vertoning van de film „De Stoute Schoenen" vooraf, die sober, maar volkomen verantwoord een indruk geeft van de moeilijkheden, die de blinde kan ondervinden, maai boven dien aandacht wijdt aan zijn herscho ling. Er werd een demonstratie braille schrift gegeven, alvorens de Kon. Mannenzangvereniging .Orpheus' on der dirigent Gijabert Nieuwland uiterst bekwaam het kunstzinnige deel van de avond verzorgde. Bij K. B. is aan de 'heer A. A. Braad, Maasdijk 3 de zilveren ere medaille verbondon aan de Orde van Or anj e -Nassau toegekend, wegens langdurige en trouwe dienst. De heer Braad, le bedrüjfsassL- stent b!1 de afdeling machinebouw van Werf Gusto, viert vandaag zijn 40-jarig dienstverband bij deze N.V. Het ere-metaal is hem vanmorgen door de burgemeester op een bij eenkomst ten kantore van de werf uitgereikt. Uiteraard is de Schiedamse Toon kunst Muziekschool weer punt van bespreking geweest in de Gemeente- raad. Daarbij toonde vooral ds hr. B. waaronder 1 miljoen "voor de aan leg van het plein; l miljoen voor de verplaatsing van de brandweer kazerne en 1 voor de verplaatsing en het bouwrijp maken van het ter rein van de HBS. Na deze uiteenzetting vroeg mr. H. B. Engelsman, fractievoorzitter van de PP. v. d. A. de vergadering te willen schorsen, opdat de fractie voorzitter een bespreking konden hebben. Het resultaat was de verkla ring dat deze voorzitters het stand punt van de burgemeester delen. Op de in het Wijkcentrum Nieuw land gehouden najaarsvergadering van de Volkstuindersver. „Klein. Babberspolder" heeft de heer J. Vlie gen, lid van het hoofdbestuur van het landelijk verbond de prijzen uitge deeld, die behaald 2ijn op de laatst gehouden keuring der tuinen. Voorzitter Joh. van Rosmalen heeft vele leden kunnen begroeten, alsook de leden van de keurings-commissie uit Den Haag, te weten mevrouw N. Veerman en de heren G, Pellikaan en C. Prommel. Uit de verslagen van secretaris en penningmeester bleek dat de vereniging er financieel gezond voorstaat. De bestuursleden M. G, Kars en A. Heinen werden herkozen en het bestuur uitgebreid1 met de heren M. Bouwer en W. P. van Rijswijk. Bij de rondvraag bleek dat er onder de volkstuinders nog grote ongerustheid bestaat, betreffen de de verminking het complex volkstuinen door de aan te leggen Benelux-weg. Dc voorzitter kon hier geen mededelingen over doen maar hij gaf de verzekerirg dat zo wel het landelijke verbond als het plaatselijke bestuur diligent zijn. Wat de tuinenkeuring betreft is er dit jaar een wijziging in de be oordeling geweest, daar er een nieu we categorie, de nuts-tuin is inge voerd. De prijswinnaars zijn: Nutstuinen: le prijzen voor W. Kars (medaille Rotterdamsch Pa rool) en mevr. P. W. Rijswijk; 2e prijzen voor C. L. Lemson en H. Niemeyer; 3e prijs voor J< J. Jonk, Gemengde tuinen: le prijs C. Kars, 2e prijs G. Landzaat en 3e prijs G. J. Koenderman. Recreatie-tuinen: le prijzen D. J, Streunding, M. G. Kars, J. Clno en H. Zandwijk; 2e prijzen J. v. Noort en T. C. Robberegt; 3e yriis P. le Pair. E. Collé (C.P.N.) zich een geharnast strijder voor de belangen van het Volksmuziekonderwijs en h|j wilde de Muziekschool nog verbeteren en uitbreiden. De heer W. Kok (C-H.U.) daarentegen was van mening dat dit muziekonderwijs maar aan het par ticuliere initiatief overgelaten moest worden, met eventueel een subsidie van de gemeente. Hij vond de subsi die wat erg hoog, naar hij berekend had 56 per leerling per jaar, terwijl de ongeorganiseerde jeugd maar 11 per kind krijgt. De tarieven moesten maar hoger dan kon de subsidie ver laagd worden. Wethouder mr. M. J. M. van Kin deren vond dit vergelijk in subsidie bedragen geen uitgangspunt, daar de basis van de subsidie moet zijn de behoefte van de Stichting om "het doel te bereiken. Maar om tot in het oneindige de tekorten op de exploi tatie van de school te moeten beta len, dat was hö toch ook niet van plan. Hü vroeg geduld om deze school tot ontwikkeling te laten komen. Hij had ook nog geen idee in hoever re deze Muziekschool zal voldoen aan de behoefte aan volksmuziekonder wijs in alle geledingen van de bevol king. Nu er in januari dependances in het westen en 't oosten en misschien ook in het zuiden van de stad geves tigd zullen worden, waar de leerlin gen. het voorbereidende onderwijs konden ontvangen (met de blok fluit als enige instrument), zag de wethouder wel perspectieven in deze Toonkunst MuziekschooL GEBOREN: Nicolaas H., z. v. M. Hersbach en A- M. van der Plas; Carolina C., d. v. M. Hersbach en A. M. van der Plas; - Edmée, d. v. K. A, Aartsen en M. Mundler; Ro bert z. v. H. Hamerslag en M. Heijster; Hendrikus W., z. V. H. C. van Dijk en H. Gloudemans. OVERLEDEN: J. Pleijsièr, echtg. van Boomert, 86 jr; E, J. M. Polman, echtg. V2? Dongen, Tg jr.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1