f Begroting 1961 door de Gemeenteraad aanvaard HET IS NOG STEEDS FEEST DUBBELE KESPUNTEN Breuk in College is weer gelijmd Discussies over de belasting-verhoging DWS-dames speelden gelijk tegen Hygiea Schiedam werkt mee aan Benelux-tunnel Duur herstel kleuter school onvermijdelijk AGENDA MET ALGEMENE STEMMEN ZAALHANDBAL Voor zeer modieuze DAMESMANTELS WINTERMANTEL KOSTUUMS EN... IEDERE KUNT EEN VERRASSING! ÏLUG's Patisserie V!TE BOTERLETTERS WUfi's alom bekende BOTERLETTERS Na excuses van wetlk v. d. Berg Glazenwasser valt zes meter Wie heeft iets verloren? JONGENS HORLOGES MUTATIES bij het onderwijs Burgerlijke Stand Tentoonstellingen van De Postduif Kledingmagazijn Broersvest 111 - Tel. 6 7416 GROTE SORTERING en ZEER EXCLUSIEF SCHIEDAM ST. NIC0LAAS GESCHENKEN FOTO K. v. VUUREN DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters TELEF, 6 62 47 bij Kapitein Rob jonge vrl. administratieve kracht f 4.53 per stuk (pl.m. 500 gram) 3.95 per stuk (pl.m. 500 gram) 1-1960,® Donderdag 1 december 1960 "-Ce if: r Art l'Wenj ■Wen IHa. 'cbr* _'.1 *3» l» htiU d<cQn- Jöe hei. (ett ho. 1 «Owt M> du» Rds ttt r*' e« p Ie. at. |er gt- F" om. 1 raad. |fc hef ter» in itoren kickt, pot? het t weer voor Ltcor- beken, hand, Ezfzen* ge- r ■eer. j hutr v een J ,.Gn Ibben lndeft Jceö- laaló Riten. lede- |Vol- Ifde uit* k-de Ifhet lhad (Advertentie J.MJ JDe breuk, die dinsdagavond foy de behandeling van de Be- <wroting voor 1961 in de Schie damse Gemeenteraad is ont staan in het College, is woens dagavond weer netjes ge- f lymd! Wethouder Th. J. L. van den Berg had die breuk veroor- zaakt door, buiten voorkennis van de andere leden van het - College om en sprekende als wethouder, zijn persoonlijke inzichten te geven op de juist heid van de raming door de architecten van de bouwsom voor het nieuwe stadhuis, wel ke inzichten duidelijk afweken van die van het College, ter wijl hy bovendien boos de raadzaal uit was gelopen, toen de voorzitter, burgemeester J. W. Peek, hem zijn indiscipli- -naire gedrag verweet. Maar in de Raadsvergadering van gis teravond bood wethouder Van d#»n Rer** zi»n excuses aan. Dit deed hij in de volgende ver klaring: ,.Het moet mij van het hart, dat ik mgn optreden van dinsdag avond betreur en m oprechtheid bied ik u, mijnheer de voorzitter en de Baad daarvoor mijn verontschul digingen aan. Ten tweede stel ik er prijs op te verklaren, dat ik tot het Inzicht ben gekomen, dat het noe men van een door mij persoonlijk juist geachte raming achterwege had moeten blijven. Ten derde dat ik voor honderd procent van menmg ben, dat de raming van het Archi tectenbureau Kraaij vanger naar eer en geweten is vastgesteld en dat het mij spijt wanneer het ontijdig be kend maken van mijn persoonlijk inzicht aanleiding zou kunnen ge ven de deskundigheid van dit bu reau in opspraak te brengen. Ten slotte verklaar ik uitdrukke lijk, dat ik, sprekende als wethou der namens het College, niet meer de vrijheid zal nemen een afwijkend persoonlijk inzicht tot uiting te bren gen, tenzij ik daarvan tevoren mede deling heb gedaan aan het College". By monde van mr. ji. B. Engels man heeft het senioren-convent van fractie-voorzitters deze verklaring van de wethouder aanvaard en geen reden gezien tot verdere opmerkin gen. De hoop werd uitgesproken dat de goede samenwerking voortgang kon hebben. De 66-jarige Schiedamse glazen wasser H. L. Bronsgeest is ernstig ge wond toen hy woensdagmiddag op de binnenplaats van de Koopmansbeurs een. val van 6 meter maakte. De heer Bronsgeest was op een ladder aan het werk, die over de hardstenen vloer wegschoof. Met verwondingen aan hoofd, armen en benen is hy in de dr. Nolet-stichting opgenomen. Mejuffrouw J. S. uit Slïedrecht heeft van het winkelen in Schiedam geen goede indruk overgehouden. Zij deed haar inkopen in de Hema, en merkte dat' een pakje dat zij op de toonbank had gelegd was verdwenen. In het pakje bevonden zich een doos je sigaretten, een schilderijtje en een rakagenda. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 1230 uur en 26 uur: bruine dames- regenjas; dubbele fietstassen. Te bevragen bij de vmders: Bijl, W. Zonneveld, Zwarte waalsestraat 54a; poppensokje, Vos. Havendijk 114a; autoped, W, de Gids, Ussel- mondesestr. 60a: heren-motorhand- schoen Cr.), Wetering, Hembrandt- Jaan 104b; glacé herenhandschoen (h>, B. Scholte, Dr. Sauerstraat 1; kou-beitel, Smits, Dr. Boslaan 27; plastic tas met inhoud, J. Post, Harg- singel 43 Kethel; geldsbedrag. Maas, Burg. van Haaronlaan 740; plastic kindercape, v. d. Linden, Da Costa- straat 11c; 3, stropdassen, Staal Nieuwlandflat 39; stropdas, J- Ris, v. ^uysdaellaan 54b; wit kinderschoen- Me, Kuipers, Burg. van Haarenlaan '28: bril, v. Haften. Schiedamseweg J88; vulpen, D. J. v. d. Hoek, Graaf Florisstraat 73; leesbril, R. Abels. Si mon Stevinstraat 22a; bos sleutels, Schrijver, Broersvcst 69. (Advertentie i M.) 'Seheuwburgagends Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen b(j ongeval: G.G en GJX, Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90, Politie-aJarmnummer 6 46 06. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibllntheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19—20 30 uur, dinsdag 9.30—1530 en 19—2030 uur. woensdag 9.30—16.30 uur. donderdag 9 30—1230 uur. vrij dag 930—16 30 en 19—20 30 uur. zaterdag 9 30—6 30 uur. 's Zon dags gesloten R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19—21 uur, woensdag 14—17 en 19—21 uur, donderdag 10—I? uur, vrij dag 14—17 en 19—21 uui, zater dag 10—12 en 14—17 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Een nieuw huis, een nieuw hart". Elke dag van 10 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur (tot 7 deeemben BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 uun „Fotomodellen en chantage". MONOFOLE, 2, 7 en 9.15: „De In- d ische Graftempel". pIVERSEN Volksgebouw 3 uur: NW. Vrouwen bond, St. Nicoiaasfeest. Zoiiuehuis-produklen op de markt Op de St Nicolaas-markt van morgen zal een kraam worden inge richt waar een welfare-werkster van het Rode Kruis diverse goederen zo als handwerken zal verkopen, die vervaardigd zijn door de pa tiënten van „Het Zonnehuis" aan de Boerhavelaan en producten van het vrijwillige Welfare-werk van de afd- Schiedam, Het is de moeite waard een kijkje te komen nemen. 5 DECEMBER GEZELLIG Bestel tijdig zo'n boterletter bij Uw bakker of banketbakker! (Advertentie t.M.J iu de bekende merken schokvrij v.a39,25 schokvrij, waterdicht v.a. 22,50 idem, 15 steens an ere v.a. 29,75 idem 21 steens ancre v.a. 38,50 met kalendeT u.a. 49.75 met garantiecertificaat- Juwelier horloger t oj ter dims t dijk 266 ishjedif» De gemeenteraad van Schiedam heeft gisteravond het ont werp-gemeentebegroting voor het dienstjaar 1961 zonder hoof delijke stemming aanvaard. Ook de voorgestelde verhogingen van de straatbelasting en van de reinigingsrechten, nodig om die begroting sluitend te krijgen, zijn goedgekeurd. De gewone dienst sluit op een bedrag van 21.583,524,60 met een post voor onvoorziene uitgaven van 347.441,—. De kapitaaJsdienst sluit op een bedrag van 214.689.689,29. Gisteravond, op de vierde avond van de begrotings-debatten, zyn btf de hoofdstnkgewijze behandeling, nog diverse opmerkingen gemaakt over de verhoging van de straat-belasting, de reinigingsrechten cn de honden belasting. Mr. H. B. Engelsman (PvdA) had aanvankelijk bezwaren tegen de re dactie van het voorstel tot verhoging van de hondenbelasting, die hij niet kon waarderen, maar daar de wet houder al eerder had verklaard dat deze aangevochten gedeelten in de redactie een slip van de pen waren geweest en niet zo ernstig bedoeld, onthield hij zich van verdere opmer kingen daaromtrent Hij kwam daarna met een amende ment op de nieuwe verordening, nL op het punt waar vrijstelling van. be lasting werd gegeven voor honden beneden de zes maanden oud. Om on gewenste manipulaties met de jonge honden te voorkomen wilde hij de vrijstelling alleen verleend zien wan neer het jong nog by de moederhond was. Ook de heer J, Houtman (WD) kwam met het zelfde bezwaar als de heer Engelsman. Verder wilde hy, om het wegdoen van honden te voor komen, de verhoging alleen doen in gaan bij de aanschaf van een hond, waarbij hij een overgangstermijn van 5 a 10 jaar voorstond. Tenslotte vroeg hij om een scherpere controle op de hondenkooplieden, die zich meer door winstbejag dan door het belang van de hond laten leiden. De heer B. B. Collé (CPN) vond 't prachtig dat ouden van dagen vrij- De eerste zaalhandbal-dag in de Rotterdamse Energiehaï heeft een goede start gehad. Er waren zondag veel interessante en spannende wedstrijden, waarin ook de Schiedamse teams een groot aandeel hadden. Hoofdschotel was de dameswedstrijd In de districts le klas DWS tegen Hygiea. Onze stadgenoten kwamen tot een verdeling der punten. De dames van Wilton boekten de volle winst op ADO. De heren van UVG startten ook goed door het Goudse Vires et Celeritas 2 te Moppen. De heren van DWS behaalden de volle winst op Advendo. De heren van Wilton Fijenoord stelden teleur door met 1312 van Activitas te verliezen. De dames van DWS keken na 16 mmuten spelen al tegen 'n 0—3 ach terstand aan en bovendien had doel- verdedigster A. Veldhoven toen al een penalty gestopt In de 18e mi nuut hadden onze stadgenoten voor het eerst succes. De gezusters Robart brachten de bal goed combinerend op en N. Robart liet 1—3 aantekenen. In de tweede helft ging DWS wat agressiever spelen en dit leidde tot een fraai doelpunt van L„ Robart (2—3), Hygiea kwam evenwel tot 24, maar korte tijd later was de stand weer gelijk. Eerst scoorde L. Robart en daarna H. Opschoor, Hy giea kwam terug met twee treffers, maar door L. Robart en H. Opschoor en N. Robart kwam DWS voor te staan. In de laatste mmuut wisten de Haagse dames toch nog tot een verdeling der punten te komen 7—7. De dames van Wilton Fijenoord. in de districts 2e klasse, kregen na 8 minuten spelen al een straf worp tegen, welke door de ADO-aanvals* leidster Kok in een doelpunt werd omgezet. Het werd zelfs kort daarna R«ar het gemeentebestuur door enkele raadsleden een zekere lauw heid was verweten ten opzichte van ®e Plannen voor de bouw van de Bene lax-tunnel onder de Nieuwe door, die op de grens van Schiedam en VI aar din gen. zal komen te. liggen, heeft wethouder Th. J. L. yaa den Berg het standpunt van Schiedam in deze aangelegenheid uit gezet. Hij had zeker waardering voor burgemeester mr, Heusdens van gaardingen, die het initiatief had genomen voor de aanleg van deze ?°k voor Schiedam zeer belangrijke "h»hel_ Maar toen de plannen daar- V{>?r bij B. en W. op tafel kwamen de medewerking werd gevraagd ki-het, voorbereidende werk, dat op korte -termijn moest geschle- "en- daar de tunnel voor 1965 klaar ®°®t zijn, heeft het Schiedamse col- zich op het standpunt-gesteld j&t'de^die medewerking van Rot- terdam^bij de verwezenlijking on- oatbeerlfjk 20u" zijnC Het zou voor Schiedam erg moeilijk zijn om in het kostbare plan te participeren wanneer Rotterdam er weinig voor voelde. En Rotterdam was toenter tijd druk bezig met het ontwikkelen van eigen plannen voor tunnel- en brugge-bouw. Maar niet zo lang geloden Is Rot terdam tot een ander standpunt ge komen, waarbü de Benelnx-tunnel zelfs voorrang zou krijgen boven de uitvoering van het eigen plan. Hier door veranderde de gehele situatie en nu is de gemeente Schiedam ook ten volle bereid alle mogelyke me dewerking te verlenen» Het is dus niet een kwestie dat Schiedam achter Rotterdam aanloopt maar zonder deelneming van Rot terdam, zag 't gemeentebestuur wei nig heil in de boo uw van deze kost bare tunneL Wel betreurde de wet houder het dat men In Vlaardingen, tegen de afspraakin, tot,vroegtijdige publicaties.is gekomen. Al was dit niet onbegrijpelijk na de discussies in de Rotterdamse geroeenteraad. 20. Wilton gaf de moed niet op en in de laatste minuut van de eerste helft zorgden A. v. d. Horst en B, Zonneveld voor een 2—2 stand. In de 15e minuut van de tweede helft werd het harde spel van de Schiedamse verdedigsters wederom met een pe nalty afgestraft, (23). Drie mi nuten voor tijd kogelde Fr. de Raay het derde Schiedamse doelpunt ach ter de Rotterdamse keepster 33. In de laatste aanval van Wilton zag A. v. d. Horst toch nog kans om de volle winst voor de Schiedamse ploeg te behalen (43). In de afdelings le klasse heren bij de wedstrijd Activitas—Wilton Fijenoord waren er na vijf minuten spelen al evenveel doelpunten ge maakt, alle door do Rotterdammers. J. Zonneveld, J. Foncke en 5. Mast reduceerden de achterstand welis waar tot 5—3, maar Activitas liep uit tot 10—3; alvorens P. v. d. Gaag do ruststand op 10—4 bracht In de tweede helft werd het eerst 114 en toen brak het bekende .Wiltonkwartïertje' aan. Van de vier. de tot de zeventiende minuut kwa men de Rotterdammers er niet meer aan te pas en Wilton liep in tot 11 10. Activitas kwam op 1210 maar toen maakte H. Overheul er 1211 van. In de I9e minuut benutte Acti vitas een penalty (13—12). In de laatste minuten scoorde H. v. d. Lugt 13—12. In de laatste aanval kreeg Wilton een penalty toegewezen. De bal kwam echter tegen de staander en zo kwam toch de volle winst bij Activitas. De heren van UVG hebben kans gezien het lang niet zwakke Vïres et Celeritas 2 te kloppen. Via een 01 achterstand bracht J. Voogt de teams gelijk. Opnieuw namen de Goudse heren een voorsprong, maar nu scoorde w. Schaap (22). Het spel golfde lange tijd op en neer tot in, de 24e minuut W. Schaap er 3—2 van maakte. Direct na de rust her nam Vires de voorsprong met twee treffers (3—4). L. Bakker besliste de strijd ten gunste van UVG met vier treffers en bracht de stand op 74. De eindscore werd 9—5. De heren van DWS speelden de laatste wedstrijd van de dag tegen Advendo. L. Toornvliet en G. v. Geene zorgden al spoedig voor een 20 voorsprong. In de tweede helft werd het via 22 echter 2—3 voor de Rotterdam mers, die hun kruit blijkbaar ver schoten hadden want via A. Sigmond (2x) F. Padmos cnK.v. Geene be zorgden DWS ..een 6—3 overwin ning. stelling kunnen krijgen van de hon denbelasting, maar wilde ook de hon den-eigenaren met een inkomen tot ƒ8.006 een lager tarief laten betalen. Amendement Wethouder mr. P. van Bochove nam direct het amendement van mr, Engelsman over en de raad heeft dit amendement, met de gewijzigde ver ordening goedgekeurd. Met het voor stel om een overgangstya fn te stel len kon hü echter niet meegaan met de heer Houtman; de verscherpte controle op honden-handelaren vleien buiten het bestek van het voorstel, al zou de politie w®l voor een scher pere controle willen zorgen. De wethouder wees de heer Collé op de mogelijkheid dat de bejaarden „op AOW-niveau" vrijstelling kun nen krijgen, dat de hondeneigenaren met een. inkomen tot 4000 het zelfde tarief als het gangbare blijven be talen cn dat voor de belastinggroep van ƒ4000 tot ƒ8000 de verhoging maar 5 per jaar bedroeg. Gezien de ontwaarding van het geld kon hij dat niet veel vinden. De heer Collé was verder de enige die bezwaren maakte tegen de ver hoging van de straat-belasting en reinigingsrechten. Hij vroeg bij de heffing van de straatbelasting cle mentie voor die mensen die na lang sparen in het bezit waren gekomen van een eigen huisje. Maar de wet houder zette uiteen dat het systeem van de heffing van de straatbelasting het nu eenmaal onmogelijk maakt dat er een differentiatie wordt aange bracht, waardoor bepaalde groepen vrijgesteld zouden zün. Ook de wo- ningbouw-verenigingen zullen de verhoging dienen te betalen, zonder deze te mogen doorberekenen in de huur, „Maar in de volgende huur verhoging komt dat wel goed", vond hy. Groot en klein Ook bjj de reinigingsrechten wilde de beer Collc een differentiatie zien toegepast. HU vond het onbillijk dat by grote vuilnis-emmers wel een ex tra-tarief wordt berekend, maar dat by kleinere dan de standaard-em mers toch het volle bedrag moet wor den betaald. Mr. van Bochove gaf te kennen dat het aantal van die klei ne emmers maar zeer gering is eu dat dat model was Ingevoerd om b.v. be jaarden het sjouwen met zware em mers te besparen. »,De emmers z0n vrijwel net zo duur en het ledigen ervan ook". De extra-grote vuilnis emmers worden gebruikt bjj flat-ge bouwen waar vuil-stortkokers zyn. Door die emmers extra te belasten wordfc voorkomen dat de bewoners van die flats er goedkoop af zullen komen. Tenslotte gaf hij te kennen dat de verhoging nog geen dubbeltje per emmer per maand is en dat ook na de verhoging de kosten van de Reini gingsdienst op geen stukken na ge dekt zijn. De heer Collé was de enige die te- gen-stemde tegen het voorstel van verhoging van de reinigingsrechten. Het protest van de heer J. Meerburg en 135 andere inwoners van Schie dam tegen de verhoging van de rei nigingsrechten, schriftelijk bij de raad ingediend, is niet ter sprake komen. Gisteravond heeft de Gemeente raad de volgende mutaties bij het on derwijs goedgekeurd. Op aanbeveling van het College van Curatoren is tijdelijk benoemd tot lerares in de Nederlandse taal on letterkunde aan het Stedelijk Gym nasium mej. E. Bouma te Leiden. Tot hoofdleidster aan de open bare kleuterschool van de Thorbeeke school mej. A. Schut, hoofdleidster aan een openbare kleuterschool te Emmen f Aan de heer H. C. van der Gaag, onderwijzer aan de Jan Ligthart- school is wegens het bereiken van de pensioengerechtgde leeftijd op ver zoek eervol ontslag verleend. Aan mej. G. J. Mathjjsen, onder wijzeres aan de Klaas de Vriesschool B op verzoek eervol ontslag ver leend. Geboren: Pteter z-v. P.J.J. de Wit en. H. Sitton; Johannes M, z.v. WJ. de Poter en M.F. Gcurtz; Erik GR. z.v. A. van der Most en L.J. Kreft; Barbara d.v. M.J. van den Hof en A. den Hartog. Overleden: M.F. Lankester, 70 jr. echtg. van J. Quartel, De S.C.V- „De Postduif" organi seert op zondagen 4 en 11 december ra het eigen lokaal tentoonstellingen van duiven van de leden. Op de 4e zijn de doffers aan de beurt en een week daarna de duivinnen. (Advertentie f.Af.J De gehele week tot 9 uur geopend, tevens maandag 5 december de gehele dag Nadat de gemeente-begroting was goedgekeurd, heeft de Gemeente raad gisteravond nog een klein aan tal andere voorstellen van B. en W., tezamen een kleine agenda vormend, In behandeling genomen. De meeste aandacht Is daarbij besteed aan het voorstel om medewerking te verle nen aan üe St. Willlbrordus-stichtlng tot het herstel van de fundering van de It.K.-kleuterschoot aan de Lange Singelstraat 53. De kosten waren geraamd op ƒ273.000 en dat werd een groot bedrag gevonden. Mr. Engelsman (P.v.d.A.) was ge schrokken van dit bedrag en vroeg zich af of 't niet voordeliger zou zijn om maar meteen een nieuwe school te etichlen. Notaris A. Hoek wees er nog op dat in de financiële commissie was uitgedacht dat de jaarlijkse lasten voor de gemeente bij een nieuwe school lager zouden komen te lig gen, dan bij bet voorgestelde her stel. Maar aan de andere kant zag hij in dat het onmogelijk ïs oen nieuwe school te stichten omdat do vergunning van hoger hand voorlo pig toch niet wordt verleend. Wethouder mr. P. van Bochove, die de onderwijs-zaken behartigde, daar wethouder H. Sabel ziek is, on derschreef de opvatting van notaris Hoek, De eerste jaren is er niet te den aan het verkrijgen van een vergunning voor de bouw van een kleuterschool. Bovendien is cr in de buurt van de school geen enkele gelegenheid om zo'n groot gebouw neer te zetten, zödat nieuwbouw al leen kan geschieden op de plaat:* van dc afgebroken oude school. Maar daardoor zouden de kleuters jaren lang van onderwijs verstoken blij ven. Er is ook geen mogelijkheid oro de school tijdelijk ergens anders on der te brengen. Hij waarschuwde verder dat het herstel wel duur is, maar dat een nieuwe school al gauw zes ton kost en. als het tegen zit, de kosten dicht bij 't miljoen komen. Mevr. A. Moll-Lipg (V.V-D.) had waardering voor de ontwikkeling van het Recreatieplan Brielse Maas (waar Schiedam ƒ30.000 aan mee betaalt), maar zij vroeg zich af of dit nu wel een definitief plan zou zijn. Weth. Van den Berg kon haar geen absolute garantie geven, want toen bet plan in 1953 was ontwikkeld was ook gedacht dat het een defini tief plan zou zijn, doch de ontwikke ling van Botlek-gebied en Europoort hadden toch wijzigingen veroorzaakt. Hü was echter wel van mening dat verwacht mocht worden ,dat 't plan onaangetast zal blijven, vooral nu er een nieuw kanaal aangelegd zal wor den naast de Brielse Maas, die de af scheiding van het recreatie-gebied zou vormen. Hij had de overtuiging dat dit recreatieoord een groot suc ces zal worden, niet in het minst voor de ontwikkeling van de water sport. Voor naar HOOGSTRAAT 10» Schiedam - Tel. 6 67 26 FOTO-TOESTELLEN in speciale geschenk- verpakking PROJECTOREN DIA-ARTIKELEN VIEWERS SCHERMEN STATIEVEN FOTO-ALBUMS LIJSTEN Ook uw foto kan waardevol zjjn, laat deze dus tijdig maken. U kijkt U vergelijkt U koopt bij j- LANGE HAVEN 95 Schiedam, téL 6 86 II GEEN FILIALEN fotografie Rolfilms verge ten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K. van Vuurer», Hoogstraat 106. Diversen Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragées I, apotheek en drogist. L BÜ Uw kleine advertentie word» gelezen lo deze kolommen met dezelfde aandacht als waarmee a d«o advertentie las. Ter gelegenheid van de opening van onze geheel nieuwe zaak, die samenvalt met ons ÏO-JARIG BESTAAN. BROERS VEST, SCHIEDAM. TEL. 64247 SPANNENDE AVONTUREN VAN Prijs per stuk f 0.75 Verkrijgbaar bij de loketten, agenten en bezorgers van dit blad. alsmede bij de boekhandel en kios»ren Het College van Kerkvoogden van de HERVORMDE GEMEENTE SCHIEDAM zoekt voor haar Kerkelijke Bureau met MULO-opleiding en enige praktische ervaring. Mm. leeftijd 17 a 18 jaar. Soil, te richten aan de Adm. Kerkv, Louise dc Colignystraat 51, Schiedam. Permanent wove Permanent; Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13 Permanent vanaf 8.— com pleet Telefoon ?SS33. Te koop aangeboden Kapstokken v.a. f 13.75 Nieuwste van het nieuwste. Keus uit 80 st Heden 10 Tc korting. Plate, Grote Markt 19—21. Schiedam. Tgt. 677 gg BROERSVEST 45 - Telefoon 6 43 08 (a la Patisserie Vite) Zuivere amandelvulling, verrijkt met ker sen op likeur natuurboter, amandelen, bloem, suiker en eieren Zie onze grote sortering gevulde speculaas, dik speculaas, i Marsepein, etc, c~

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1