ÉM Eerste paal geslagen voor flat aan Maasboulevard Vernieuwing van Bejaarden-centrum 167s A UNIQUE rg fünderen musiceerden p>or Sch.Gemeenschap Uit de eerste divisie Zaal- en veld handbal Ouderavond Thorbecke school Eerste fase: 34 woningen llri :z£e M prettige avond Arcade in Meer premières in TPassage-theater Hengelaars zetten hun netten uit in Pr. Beatrixpark WALDO-TAXI 6.46.59 (3 lijnen) Vriendenkring VOOR ST. LI DUINA STICHTING Sluiting Gemeente bibliotheken ALLE MATEN Twee portefeuilles vermist "V erf en kwasten gestolen vlaarciïngen Schiedam Heerenveen römcïferNïiüwsi Hulpbrug afgesloten bij SVV Hermes-DVS naar Fortuna Samenkomst van de L. d. H.-kadetten Pr. Julianaschool nam afscheid van concierge SCHIEDAM Spanjaard drukt ruit in Koeriersters Ie flej «lare en afs pder M rek- De Schiedamse Gemeenschap heeft ^eosdagavond in „Arcade" groepen jurerende Jongeren laten optreden f#or een publiek van zo'n dikke drie- ftjjiaerd vaders, moeders en andere jjotse, persoonlijk geïnteresseerden, gej was, nemen we aan, niet de be doeling deze aanwezigen een avond fju verfijnd genieten tc bieden, fiet is ongetwijfeld veel meer de opzet geweest nu eens te tonen dat die-hedendaagse en vaak zo volko men verkeerd beoordeelde jeugd niet louter en alleen uit bromfietsridders jntrottoirschuifelaars bestaat. Er jijn ande^ manieren om de vrije tijd te besteden en een daarvan is het muziek: maken, heeft de S.G. on getwijfeld willen zeggen. Nu staan vaders en moeders uiter aard zeer welwillend tegenover hun iroost, als die op een „echt"' podium ia een „echte" zaal een uitvoering «ceft Men zal daarom van ons geen recensie moeten verwachten van dit muzikale samenzijn. Wij willen ons ertoe beperken op te merken, dat al deze jongelui musiceren, omdat dit voor hen een vorm is om zich uit te leven na de schooltijd en na het huis- verk. De ene groep komt vanzelfspre kend tot betere resultaten dan de andere, maar dat is, menen wij, niet zo nadrukkelijk de bedoeling van de leiders. Het gaat er om prettige en vooral verantwoorde jeugdzorg te bedrijven. En als men het zo ziet, kan men tonder aarzelen zoggen, dat deze j avond in Arcade bijzonder geslaagd was. Groepen van tien jongeren en ook groepen van -wel 25 kinderen mu. ticeerden er vrolijk op los. Het waren het Jeugdorkest „Oefe ning Baart Kunst", de accordeonver eniging „Kunst door Oefening", de mctldaccordeonvereni ging „B rnvo", de mandolineveremging „La Matina- I ia" en het R.K. Jeugdorkest „St.1 Ambrosius." 1 Hoogtepunten waren naar ons ge voel de bijzonder aardige saxofoon solo van de elfjarige Jojo van Krog- ten in een werkje van Morgenlhaier j en het optreden van het A-orkcst j van Kunst Door Oefening, dat het geijkte repertoire van deze groepen welluidend aanvulde met twee moei- lijke ouvertures, de Kalif van Bag-5 dad en lm Reiehe des Inca. De voorzitter van de sectie muziek van dc S.G, de heer C. Lansbergen, j zei, dat twee deskundigen, de heren j D. Koster uit Klaasv/aal en J. van Beek uit Ridderkerk, een rapport j over de prestatie zullen samenstel- s Jen, dat tijdens de volgende repeti- ties van de uitvoerende veren igm- gen besproken zal worden. De directie van het Passage-the ater streeft er naar om, meer dan in het verleden, films te brengen die nog met eerder in Rotterdam zijn ver toond. Tot nu toe kon dat maar een «iele maal geschieden, maar nu staat vast dat dit vele malen het ge val zal zyn. In de maand december zijn er al rie films die tegelijkertijd te Schie dam en te Rotterdam worden Dc jeugd gaf een concert gister avond. Dit is win de meisjes uon de accordeonvereniging „Kunst Door Oefening". Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bjj ongeval; G.G. en GJ3„ Tuiniaan 80, telefoon 692 90. Politie-alarmnummer 0 40 60. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 39—20.30 uur, dinsdag S.3D—1630 en 19—2030 uur, woensdag 930—16.30 uur, donderdag 9.30—12.30 uur, vrij dag 9.30—16.30 en IS—20.30 uur. zaterdag 9 3016 30 uur. *s Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Daro geopend maandag 1921 uur, woensdag 1417 en 19—21 uur, donderdag 10—12 uur, vrij dag 1417 en 1921 uui. zater dag IP—12 en 1417 uur Stedelijk Museum; Tentoonstelling „Een nieuw huis, een nieuw hart". Elke dag van 10 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot I? uur (tot 7 december) BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 uur; ,,Ecn moordda dige echtgenoot". Monopole. 2 uur: „Hunde wollt ihr ewig leben"; 7 en 9.25 uur: „De spionne van Berlijn". DIVERSEN Sursum Corda, 7 uur: Schied. Tippe laars. St.-Nicolaasfeest. Wijkcentrum Nieuwland, 8 uur: Gym nasiasten-bond. Bijeenkomst. (Advertentie LM.) (Advertentie LAL) De meest aeroakle Merstgaref Amerika Nederland verkrijgbaar. 20 st. f 1.— (Van een onzer verslaggevers) Mr. dr. Sr. M. M. van Fraag, directeur van de gemeentelijke Woningdienst en Bouw- en Wo ningtoezicht, heeft gisteren de eerste paal geslagen voor een complex van vijf flats aan de Maasboulevard. Drie van deze flats, de eerste, die gebouwd zullen worden, komen voor rekening van de bouwmaatschappij V/.A. en A. v. d. Velden N.V, te Rot terdam. Het zijn plaattlats van elk zeven woonlagen, waarvan nader zal worden bpaald of zij horizontaal zul len worden verkocht dan wel zullen worden verhuurd. In het laatste ge val zal de huurprijs aanzienlijk zijn, alhoewel 't huurbedrag nog niet vast staat. De SSN zal, voorlopig eveneens voor eigen rekening de andere twee hogere „ster" flats aan de Maasbou levard bouwen. De plaatüats, waarvoor nu de eer ste pa.tl werd geslagen, is de meest westelijke. Zij zal rusten op 93 palen van gewapend beton, krijgt de dertig vicrkamerwoningen, vier driekamer woningen een tweekamerwoning. El ke woning wordt voorzien van een luxueus ingerichte keuken en een badkamer. In de onderbouw worden de bergingsruimten aangebracht, als. mede acht garageboxen, de centrale verwarmingsinstallatie, de hydro- phoonnstallatie en een transforma torinstallatie. De torenflats krijgen elf verdiepin gen. De bouwtijd is geraamd op on geveer zestien maanden. Het ontwerp voor de flats is van het architecten bureau C, C. van Kluyven te Schie dam. Mr. dr. ir. van Praag zei ter gele genheid van het slaan van de eerste paal voor dit complex, dat steden als Schiedam en Rotterdam, maar ook Amsterdam in het verleden niet hebben geprofiteerd van de stede- bouwkundige mogelijkheden, die het water bood. Rotterdam en Schiedam Leden van de hengelsportvereni- gmg „Schiedam en Omstreken" gaan zaterdagmiddag de vijvers van het Prinses Beatrixpark afvissen met de zegen. Deze vereniging heeft de vijvers van de gemeente gepacht De leden hebben zelf het vistuig vervaardigd en krijgen bootjes m bruikleen van de gemeente. In verband met de achterstand van de veldbandbalcompetitie is voor zondag naast zaalhandbal, een nor maal veldprogramma samengesteld. Alleen de dames van Witon Fijen- oord 1 en 2 komen in de zaal. Dames 1 komt uit tegen GONA uit Den Haag, en na de mooie overwin ning van vorige week mogen we op een Schiedamse 2ege rekenen. Dames i 2 moet het opnemen tegen Actief 2 i hier ligt een gelijkspel tn de lijn presentcerd. Dat zijn op vrijdag 9 der verwachtingen, december „Nonnen voor het vuur- Dames 1 van DWS speelt in dc peleton"; op vrijdag 16 december: i Houtrusthal tegen Athene. Gezien „De held van Marathon" en vrijdag het mooie gelijke spel van vorige peloton": op vrijdag 16 december: week tegen Hygiea kunnen we geen voorspelling geven, maar een over winning is mogelijk. Heren 1 van DWS komt op de i Oudedijk in het veld tegen Meeuwen 2 en moet de volle winst kunnen be- j halen, evenals heren 2 van DWS dat i Vires et Celeritas 2 op bezoek krijgt. i De dames van XJVG moeten thuis t van Minerva 2 uit Dordrecht kunnen winnen. By de dames junioren: DWS— Schutters en SnrlwiekWilton. de nieuwste Norman Wisdom- Advertentie l.M De SMHV Vriendenkling oigani- secrt op zaterdag in het Volksgebouw twee St.-Nicolaas-bijeenkomslcn: voor de junioren en kinderen van de leden is dat *s middags om 5 uur en j voor de senioxen en dc donateurs Is t er een bal met het Maheco-trio, dat i om 8 uur begint. Woensdagmiddag 7 dec. zal om 3 u. de eersle paal worden geslagen voor de bouw van 34 bejaarden-wo ningen die voor rekening van de Sint Lldulna-Stichting worden neergezet op het terrein aan dc Wesffranke- landsestraat. Dat zal de eerste stap zyn in de verwezenlijking van het grootse plan Van de Stichting tot uit breiding en modernisering van het bejaarden-centrum van de Sint Id- duina-Stiehting. Reeds meer dan 100 jaar verricht de Sint Liduina Stichting haar (Advertentie l.M.) (Advertentie tl11J Dit is een St. Nicolaas- aanbieding van een boodschaptas, die dub bel zoveel waard is, als U er nu voor betaalt. Soodschaptassen met ruime voorzakken en ronde lederen handvaten en voorzien van een solide treksluttmg. Nog nooit verkochten wij, m welke aanbieding ook. zulke solide boodschappentassen, in een zo prachtig kleurassorci- roent voor nog géén vier gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van honder den van deze tassen, in mooie ruiten, met ronde lederen hand vaten, voor Igd) IÉ.' Bij de opening van de Ouderavond van de Thorbeckeschool» die In het Wijkcentrum Nieuwland Is gehouden, heelt de heer W. C. de Vries tot zijn vreugde eert zeer groot aantal ouders kunnen begroeten, Mede daardoor is de bijeenkomst in een prettige sfeer kunnen verlopen. I Onder leiding van voorzitter C van Veen is het huishoudelijke deel i van het programma afgewerkt. De 1 aan de beurt van aftreden zijnde be- I stuursleden, mevr. Frederiks en de j heer Van Veen werden herkozen, ter- t wijl de heer W. Haack. die af moest treden, omdat hij geen kinderen meer op de school heeft, werd opge volgd door mevr. A. Borsboom. Meegedeeld is dat in het begin van het voorjaar een bijeenkomst in de school -wordt gehouden, waarbij de ouders zich op de hoogte kunnen stellen van de vorderingen van hun f kinderen. Daarna heeft de heer Van der Gies- sen, onderwijzer van de vijfde klas, dia's vertoond die in het Schoolbui- tenhuis zijn opgenomen. Er werd ook een geluidsband bij afgedraaid, zo dat de ouders hebben kunnen geme ten van het plezier dat de kinderen daar in Oosterhout hebben gehad. Dr. W. Vervoort,'bioloog uit Lei den en Schiedammer van geboorte heeft daarna op zeer interessante wij ze verteld van de expeditie van vo rig jaar, die naar het Sterrengebergte in Nieuw Guinea is gemaakt, waarbij hij deel uitmaakte van de weten schappelijke staf. Zijn causerie, die met zeer veel belangstelling is aan gehoord, werd verlucht met prach tige dia's en met twee filmpjes van de Rijks-voorlichtingsdienst, Op 5 december zullen de Centra le Bibliotheek, Lange Haven 131 en Filiaal West, Dr. Wibautplein 129, 's avonds zijn gesloten. Filiaal Oost, Lorentzlaan 6, zal vanaf half vier gesloten zijn, ter wijl de uitlening "van jeugdboeken in de Prof. Kohnstamm school komt te-- vervallen. Schilferende jasjes in origineel ZUIVER WOLLEN RUITEN VOOH MEISJES EN JONGENS, in diverse prachtige kleurcombi naties. Coat en capuchon geheel met behaaglijk im. lamsvacht gevoerd, Door - en -door luxe, solide afwerking. Normale prijs29t?S Tof 5 jaar 6-8 jiax, alle nuiea| 18.75 Geea tèlefonUche of ictrifreltjke orden. ROTTERDAM. Konc Hocgsiraai 11 Meent hh.Goudse- singel Katcndr. Lagedijk hlu Dorpsweg Wca Kruiskade 35 LEIDEN: Haarlemmerstraat 26 T werkzaamheden,ten behoeve van de huisvesting, verpleging en verzor ging van de bejaarden van onze stad. De huidige behuizing, welke gro tendeels bijna even oud is als de stichting zelve, voldoet reeds lang niet meer aan redelijk te stellen eisen. Op grond hiervan is het be stuur 4 jaar geleden begonnen om het architectenbureau Margry Jacobs te Rotterdam opdracht te geven, plan nen uit te werken voor een totale vernieuwing, met uitzondering van Huize St. Liduina, kapel, zusterhuis en keuken. Gedurende deze 4 jaar zijn de oorspronkelijke plannen bd herhaling gewijzigd, Door middel van regelmatig overleg met gemeen telijke en provinciale instanties, mag nu wel worden aangenomen, dat ze zo goed als vast staan. De bouwtijd van het geheel is begroot op 5 jaren. De bouw zal in 4 etappen worden uitgevoerd. Voor de eerste fase Is nu vergun ning verleend. Dit betreft een groep bejaardenwoningen, totaal 34 stuks, waarvan 8 stuks met 2 slaapka mers. Als sluitstuk hiervan komt nog aan de West Frankelandsestraat een winkel en op het terrein, het huidige weiland aan genoemde straat, 5 garages. De bouw wordt uitgevoerd in galerijbouw met 2 woonlagen. Ie dere woning bevat zitkamer, slaap kamer, keuken, bergruimte, en toilet met douchecel. Het geheel wordt voor zien van centrale radio- en televisie- aansluiting. Hoewel do straat, waaraan de hui zen zijn gelegen geheel op eigen ter rein ligt, wordt deze toch openge steld als openbare weg. Uitgangspunt is, dat de toekomsti ge bewoners zelfstandig hun huishou den kunnen doen en staan buiten de verzorging van de Stichting. Wel is er een bepaalde binding met het huis in de vorm var» verstrekking van warme maaltijden in geval van ziekte (uiteraard tegen betaling), berging van rijwielen, hulp bij ziek te, alsmede de mogelijkheid tot het deelnemen aan eventuele ontspan ningsavonden etc. en het bijwonen van kerkelijke diensten. Voor de ont spanningsavonden is er in de laatste fase een grote zaal geprojecteerd. De bouw van het complex is ge gund aan de firma Gebr. Kwaaitaal te Rotterdam. Zonder tegenslag ho pen deze in september 1961 de huis jes voor bewoning te kunnen opleve ren. De Vlaardinger H. B. deed aan gifte, dat hij een portefeuille, inhou dende 1:000 gulden en een paspoort en wat andere papieren is kwijt ge raakt. waarschijnlijk In het station Schiedam. Ook de heer H. O., die in Schie dam aan het winkelen is getveest, miste bij thuiskomst zyn blauw le deren portfeuille, waarin £0 gulden en wat papieren zaten. Zeven verdiepingen krijgt de plaat/lat, waarvoor gisteren can de JWaasboulevard, de eerste paal is geslagen. Het is nog niet zeker of de flats horizontaal uerkochf, don wel verhuurd zullen worden. nu ook maken dat verzuim thans goed. Men kan discussiëren over de vraag of het wel gunstig is flats te bouwen in het hart van een oude stad. aldus de heer Van Praag, maar men zal het toch wel geheel eens zijn met het bouwen van deze hoge wo ningen aan de waterkant. Hij was er van overtuigd, dat de nieuwe wijk aan de boulevard, die nu zal groeien, een sieraad zal zijn voor Schiedam. IJlt twee in aanbouw zijnde wo ningen aan de Jan Oudegeeststraat in Nieuwland is uit de kasten ma teriaal gestolen van het daar werk zame Rotterdamse schildersbedrijf. Vermist worden twee bussen van elk 18 kg verf, 45 gebruikte verfkwas ten en 20 plamuurmessen. De scha de wordt geraamd op 260 gulden. Dit f$ een 5t. Nicoiaas- aanbieding voor ome mannen, die overdag in de kou bun brood verdienen. maar voor 's nachts zo'n warme flanellen pyjama dubbel kunnen waarderen. Méér dan 1000 be ren pyjama's, die normaal voor 9.75 verkocht worden, liggen er Zaterdag op onze i^i-nbanken. Zorg dat U er bij bert en koop deze flanellen herenpyama's van sterk keperflanel, contrasterend afgewerkt, voor nog géén zeven gulden. Pyama's (Aduertentie l.M.) A u T O M O B re t B E O R IJ F OFFICIEEL AGENT Ged. Blersloot 37 - TbIbJ. Ó1B98-6450 Burg. Knappertlaan 2 - Tefef- D1G-84500 GEMEENTE SCHIEDAM In verband met herstelwerkzaam heden zal de z.g. Hulpbrug over de Schie bij het Industrieterrein aan de Oversehieseweg voor alle rijver- keer rijn afgesloten van zaterdag 3 december a.s. 14 uur tot maandag 3 december a.s. 7 uur. SVV ontvangt zondag Heerenveen aan de bosrand; een wedstrijd die herinneringen zal oproepen uit roem ruchte jaren van heide clubs. Het zal ook nu weer een spectaculaire en fraaie wedstrijd worden. De Rood-groenen hebben de laat ste twee weken verdienstelijke over winningen geboekt, zodat ze weer wat op de ranglijst zijn opgeschoten. Maar het is beslist geen makkelijke opgave van de Friezen, met hun stugge noordelijke speltype, te win nen. De opstelling is: doel Kouwen; ach ter Romein en Hekman: midden Van El deren, A. van Kampen en G. van Pelt; voor Corbeau, Kónemann, Kea- tie, de Graaf en Herwig. SW 2 gaat zondag op bezoek bij Feijenoord 2, het zal een zware en moeilijke wedstrijd worden, één winstpuntje is al een prestatie. SW 3 ontvangt om 10 ti, in Harga Feijen oord 3, terwijl het vierde elftal op bezoek gaat bij CKC 2. Hermes-DVS gaat zondag naar Vlaardingen voor een wedstrijd te gen. Fortuna. De uitslag van derge lijke semi-derbies zijn altijd moei lijk te voorspellen, maar de spanning zal zondag te snijden zijn op het Fortuna-veld. Dat Hermes het moei- iijk zal krijgen staat ai bij voorbaat vast, ook in het blauw-witte kamp. De belangstelling is groot, vooral nu Hermes zo prachtig op de rang lijst staat en Fortuna laatste zondag zo overtuigend heeft gewonnen. Een uitverkocht huis wordt verwacht Her mes is nu door het euvel van blessures en kwaaltjes heengewor- steld, zodat het eerste team com pleet zal verschijnen. Ook het tweede team komt ster ker dan tevoren in het veld. Zondag werd met 1—0 van Sparta verloren, nu rijn de reserves echt niet kans loos in de wedstrijd tegen ADO 2, De kadetten van de William Bootb- kweekscbool uit Amstelveen komen a,s. zaterdag en zondag naar de Le ger des Hcils-afdeling Schiedam. De samenkomsten worden gehouden in het Leger des Heils-gebouw aan de Lange Haven 27 en staan onder lei ding van It.-koL H. Lahuis, de leider van de kweekschool. Zaterdagavond om half acht de in troductie samenkomst. Zondag 10 uur vjn. een heiligingssamenkomst, om half acht rnn een opwekkingssamen- komst. De kadetten zullen ook hun volle aandacht geven aan het werk onder de jeugd. De bijzondere samen komst voor de jeugd begint op zon dag half vijf. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor ieder. om 11 uur in Harga. Het derde elftal speelt om 10 uur tegen Sliedrecht 2. Hermes 4 is vrij. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze keperfl3ne|]en heren pyjama's in de maten 48 t/m 56 en in de kleuren grijs en blauw, ♦«vvoor Dat de concierge van de Prinses Julianaschool aan de Oostsingel de sympathie heeft van velen is woens dagavond in de gymnastiekzaal van deze school wel gebleken. Gedu rende 28 jaar heeft de heer D. Krommenhoek de school gediend. Woensdagavond is op grootse wijze afscheid genomen. Er waren vele geschenken. De heer G. d Raad, hoofd der school, bood de schei dende functionaris een pick-up aan. Namens de kleut eraf deling verrastte mej, J.A Groeneveld de heer Krom menhoek met een bloemstuk. Na mens personeel en oud-personeel sprak de heer P-F. Maas die voor de pick-up de nodige grammofoon platen schonk. Het schoolbestuur schonk enkele cassettes om de grammofoonplaten in op te bergen. De voorzitter van he schoolbestuur rar. H. Snoep sprak met waardering over de scheidende functionaris. De leerlingen hebben met zang en de clamatie deze bijeenkomst onverge telijk voor het echtpaar Krommen hoek gemaakt Drie Engelse zeelieden, die van morgen om 4.30 uur naar hun op stroom liggende schip wilden, heb ben in de Jachthaven een roeibootje weggenomen en roeiden daarmee de haven uit. Zij zijn niet verder geko men, want toen de gewaarschuwde politie aankwam, keerden zij direct met het bootje terug. Rukken en. trekken aan de bel op Broersvest 54 hielp niets, wat was daar eigenlijk aan de band mid den in de nacht? Sint Nicolaas en. Zwarte Piet stonden te popelen van ongeduld om de zaak van onze pasvormleverancier Prot Dr. Ariëns binnen te gaan, maar natuurlijk werd er te middernacht niet open gedaan. En daar stond onze Goedheilige Man nog met sta pels verlanglijstjes in zijn hand met opschrift: Pasvarmpantoffels, maten 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 en 46"; er waren ook „pasvorm-schoenen bij in alle maten, zowel voor Moeders als voor Vaders" en. dan nog al die aanvragen over „pasvorm dames laarsjes" cn het ergste was nog voor de Sint dat de zaak gesloten was. „Hoe moet dat nu Piet." vroeg de Sint aan zijn zwarte knecht ,Ja," zei Piet, „als het aan mij lag kun je toch al die mensen niet teleur stellen. Dus zou ik zeggen: DRTJK IN DIE RUIT, en neem mee wat van je gading is." Goede raad was duur, dus die dure ruit ging er aan. Piet naar binnen en sleepte de hele voorraad weg uit Ariëns pasvormschoenenhuis en legde er 'n tegoedbon neer welke geïnd kon worden aan de Spaanse Bank te Madrid. Het was wel een gerinkel in de nacht, maar dat had de goede Sint er graag voor over. Nu kon hij im mers alle verlanglijstjes voldoen. Ariëns stond de volgende dag wel te kijken, maar besloot bij aan koop van „Ariëns pasvormschoenen voor iedereen" a.s. zaterdag aan uw kinderen een originele NACHTELIJKE-INDRUKKRUITBALLON cadeau te geven ert... u ontvangt K.E,S.-zegels bij uw aan kopen. Diversen Onthoudt één ding: voor uw pantalons „De Broekenko ning" Hoogstraat 85. Te koop aangeboden Enige wollen Smyrna vloer kleden door Groothandel op Jaarbeurs gebruikt; 150.— p, st. Grote maten. Niet v. nieuw te onderscheiden. Evt. thuis te bezichtigen Br. nr, UZ 7351 bur. v. d. bïad. St.-Ni co laasgeschenken. Suc ces- en zakagenda's, luxe postpapier, foto-albums. 4 kleuren ballpennen, vulpen houders, met gouden pen en garantie, reeds vanaf ƒ3.95. Prachtige collectie bij kan toorboekhandel „Modern", Boerhaavelaan 124, telefoon 8415. Grote collectie dames-japon nen, vesten, pullovers, pan talons, handschoenen, sjaals enz. Kledingmagazijn „Alja", Broersvest 111. Tel 67416. Kapstokken v.a. 13.75 Nieuwste van het nieuwste. Keus uit 60 st Heden 10 Sb korting. Plate, Grote Markt 19—21, Schiedam. Tel. 677 62 Romans, kinderboeken, plak boeken, schaakspellen, scrab ble, monopoly en andere spellen bij kantoorboekhan del Modem, Boerhaavelaan 124, tel. 68415. Schrijfbureaus vanaf ƒ72.50. Kleine maten voor de ka mers en voor kantoor grote re maten. Kan tegen centrale verwarming. Heden 10 korting. Plate, Gr. Markt 19 —21. Schiedam, teL 677 62, Permanent wave Permanent! Datnes, vooi een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J de Ruiter Lange Kerkstraat 13. Permanent vanal I 8 - com pleet Telefoon 6 6833

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1