Hoog flatgebouw boven de winkelgalerij „op hoogte' k Wm VOETBAL: als het weer 5t Grappig moordverhaal rond een paviljoentje toelaat een goed programma Anti-oorlogsfilms uit verwoest Stalingrad Spionne van Berlijn Strijd rond de korven K. v. Dorp (OBK) vierde klasse Iibre kampioen SVDPW-SFC Derby; St. Nicolaas deelt prijzen uit op de week-markt I VAN LOENEN VOOR LIJSTEN CONSTANT SIEBEL Jazz-concerten in Musis Sacrum Artsen op zondag Passage vertoont: H Dé HAV is uw vertrouwen waard! MONOPOLE MATINEES: Jubileum bij de politie Vallende plaat board treft voetgangster Burgerlijke Stand KERKDIENSTEN Ruilbeurs op woensdag R. Liebrechts vertrok naar Fagerness SCHIEDAM VR0UWEL ADM. KRACHT JONGSTE BEDIENDE (vrl.) KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Koeriersters •5'Zaterdag 3 december 1960 Advertentie LM.) Er is de laatste lijd in Schiedam nogal veel gesproken over hoge gebouwen en torenflats. Zo ook bi; het pion van het nieuwe Stadhuis, waarbij een gebouw van veertien etages zal komen, dat dan architec tonisch „gesteund" wordt door een paar hoge gebouwen langs de Broersvest. In Nieuioland en aan. het Stationsplein komen van der gelijke reuzen cn donderdag is zowaar de eerste paal geslagen van de vijf hoge flatgebouwen langs de Maasboulevard, waarvan er dan toeer twee torenflats zullen zijn met hun elf etages. Daarom is het goed met deze foto eens te tonen, dat tussen het praten door er ook dergelijke hoge gebouwen in aanbouw zyn, namelijk de hoge flats b(j dc «rinkel-galerij aan de JWgr. Nolenslaan, toaarpan de meest westelijke nu reeds „op hoogteis en de tweede dit moment al dicht genaderd is, zoals de foto toont. {Aduertentfc I.A2J 1 inlijsten 'van foto's,,platen, enz". DAM 41—43 - TELEFOON 66192 IN MONOPOLE: SPIONAGE en contra-spionage wensen weer even hoog de kop op te steken m „DE SPIONNE VAN BERLIJN", een avonturen.werkje dat men in Duitsland m elkaar heeft ge- Knutseld. Het doek loopt val met -mannen die of de oazïharden nog wat op de been willen houden of hen snel de afgrond in willen, jagen. Ertussendoor lopen enkele juffrou wen van wie we niet geheel zeker mogen zijn. Hoe verraderlijk is de juffrouw die in nóghgé steeds weer m of uit een fraai hemelbed stapt? Met haar wordt de bezoeker tot het laatst aan het lijntje gehouden. Voor de dame In het bed werd Dawn Addams te hulp geroepen, verder is het allemaal Duits wat de klok slaat (Advertentie 1.MJ cqiöTAf' DE ALLERMOOISTE GOUDEN VERLOVINGSRING ALLE GLADDE EN BEWERKTE MODELLEN VINDT U BH SPECIAALZAAK Sl»4Kulipl.i» Z4-26, Ctsltiiatl 50 Mituv* Blaunwtg J27, R»lW«m De Rotterdamse Korfbalbond or ganiseert een microkorfbalcompeti. tie in de Energiehal voor de Zuid hollandse verenigingen, die op de zondagen 4 en 18 december, 15 en 29 januari en 12 februari wordt afge werkt Schiedam heeft met een jeugd- ploeg en een seniorteam ingeschre» ven, maar Succes komt slechts met één team uit. Beide clubs zijn in de zelfde afdeling ingedeeld. Het zijn HSV, Oranje Wit 2, OSCR 2 en Uni cum. De eerste wedstrijd wordt een derby, namelijk SchiedamSucces, die om 11.45 uur begint In de volgende ronde <12,35 uur) ontmoet Schiedam het Rotterdamse OSCR 2 en Succes het TUburgso Oranje "Wit 2 cn in de daarop vol gende ronde <1325 uur) zijn opgeno. men Oranje Wit 2Schiedam en UnicumSucces. ODI gaHt het zaterdagmiddag nog eens op de buitenvelden proberen. Het eerste moet op bezoek bij TOP een. lastige opgave en het twee de ontvangt Maassluis 2. □c Schiedamse Jeugdsociëteit „Scopulus" heeft voor december 3 jazz-concerten op het programma staan. Op zondag 4 december spe len in de grote zaal van Musis Sa crum tal van bekende musici. Op zondag U december komt er een dixieland-band naar deze zaal. Dit zün allebei middagconcerten. Op 18 december volgt er een avond-con- cert in Musis Sacrum, waaraan me dewerken De Millers en Frans Pop- tie met z'n Swing Specials. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raad plegen; J. Mokkenstorm, Van Ruys- daellaan 52b. tel. 64098; A. L. J. Kunze. Nieuwe Haven 115, tel. 67760; W. A. de Bidder. Stadhouderslaan 46, tel. 67590 en P. van Santbrink, Van Heuven Goed hartstraat. tel. 62562. Geopend is apotheek Evers, Lange Haven 81. die ook gadurende de vol gende week de nachtdienst waarneemt. ET is een heerlijk soort kolder de beweeglijke en toch wel Potige l dat regisseur George Marshall ons voorzet In de komische thriller „The Gazebo" (oftewel „het pavil joentje"). welke titel in het Neder lands werd veranderd in „EEN MOORDDADIGE ECHTGENOOT", hetgeen zeker zo goed de inhoud dekt. Het paviljoentje vervult er een be langrijke rol in en hoewel het oor spronkelijk was bedoeld als een ro mantisch zitje ter verpozing, gaat het dank zij het „moorddadig" In grijpen van de bezitter hoe langer hoe meer op een graftombe lijken. Want vastgebakken in het cementen fundament rust daar het stoffelijk overschot van Zwarte Joe die door de toneelschrijver Elliott Nash naar de andere wereld is geholpen... Ea eigenlijk moeten zij. die deze recensie lezen, het maar doen met deze summiere aanduiding van het filmverhaal Het navertellen is on doenlijk en bovendien moet het ver rassingselement in zijn waarde wor den gelaten. Laten wij wel verklappen dat Glenn Ford in de huid is gekropen van de door afpersers lastig gevallen toneelschrijver Elliott Nash, die het daarvan zo op zijn zenuwen krijgt en dan is deze acteur wel op zijn best dat hij besluit rijn belager om zeep te brengen. De voorberei dingen, die hij daartoe treft hij stelt een program op en repeteert de moord tot ha de finesses zijn doi- humoristisch en bereiken, wel het hoogtepunt wanneer hij in hoge nood Hitchcock himself telefonisch om raad vraagt. Voeg daarbij het feit dat men hem Debbie Reynolds tot partner heeft gegeven en een ieder moet er wel van overtuigd zijn dat de klucht compleet is. Tussen alle bedrijven en verwikkelingen door is de duif Herman een onafscheidelijke metge zel, die er zelf voor zorgt dat de ge kwelde schrijver op het laatst toch nog vrijuit gaat Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen by ongeval: G.G. en GD„ Tuinlaan 80. telefoon; 692 90. Politie-aJarmnummer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Lefo&al en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maanazi 10—20.30 uur, dinsdag 9.30—10.30 en 19—2020 uur, woensdag 9AO—7620 uur, donderdag 9.30lTAO uur, vrij dag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur, zaterdag 9J2Q—1620 aur. 's Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19—21 uur, woensdag 1417 en 1921 uur, donderdag 10— 1? uur, vrij dag 1417 en 19—21 um, zater dag 1012 en 14—37 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Een nieuw huis, een nieuw hart". Elke dag van 10 tot 17 uur; 'a zondags van 12 tot 17 uur (tot 7 december). BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur; „Een moorddadige echtgenoot". Manopole, 2 uur: „Hunde wollt ïhr ewig leben" Cs zondags: 2 en 4.15 uur); 7 en S.15 uur: „De spionne van Berlijn". VERZEKERD KAPITAAL RUIM I "MILJARD GULDE^ HAV LEVENSVERZEKERINGEN - SCHIEDAM - TELE FO OM 1010) 6 93 04" - HAV LEVENSVERZEKERINGEN DIVERSEN Musis Sacmm, 8 uur: W.F. (De Drukpen). Feestavond. Volksgebouw, 8 uur: Vriendenkring. Bijeenkomst. Irene, 8 uur: O.B.V. Gusto, St. Nico» laas-avond. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Werken de Jeugd. Bijeenkomst. Hoewel het toernooi om het kam pioenschap 4e klasse Iibre van het biljart dist riet Schiedam nog niet Is afgelopen, is de kampioen reeds be kend. Door vrijdagavond in 30 beur ten zijn naaste concurrent Klooster man te verslaan, is K. van Dorp (OBK) onbereikbaar geworden voor zijn medespelers. Hij won de vijf door hem gespeelde partijen vlot en speelde met een algemeen moyenne van 2-16. Van Dorp mag nu zelfs zijn laatste party nog verliezen. In elk geval mag Van Dorp het district vertegenwoordigen in het toernooi om hel gewestelijke kam pioenschap, dat op 7 en 8 januari Nu de wind met een prettige fel heid het vele regenwater uit de vel den blaast, mag worden verwacht dat de Schiedamse teams In het ko mende weekeinde weer actief zullen zjjn. Ook mag worden verwacht dat de Schiedamse teams dankzij de goe de mogelijkheden in Schiedam in perfecte conditie verkeren waardoor zij in staat zullen zijn de hervatting met meer succes te beginnen dan de start van de competitie heeft moge lijk gemaakt. Hoewel enkele teams tegen sterke tegenstanders in het veld moeten, geloven wU dat de stad genoten goede winstkansen hebben Een aantrekkelijke wedstrijd Is de derby SVDPW-SFC, waarbU do blauwzwarten favoriet zyn, maar de roodwllten die in gevaar verkeren zullen zo energiek party geven dat een pimtenverdeling-raet-het-dubbel- tje-op-zijn-kant de spanning er in zal houden. Lager KNVB Het prettige van het 2e klasser- schap is voor Excelsior '20 dat ont moetingen op het programma staan met gerenommeerde teams buiten de gewestelijke kring. Daardoor kun nen verrassende partijen worden ge. speeld, die bovendien van goede kwaliteit zullen zijn. Vriendenschaar in Culemborg is zo'n club, hard en enthousiast. Het ziet er naar uit dat Excelsior '20 naar Gelderland gaai om punten prijs te moeten geven DHS behoeft geen moeite te hebben met Vredenburch. Ook in de uit wedstrijd is DHS favoriet. Hoewei Ursus geen gemakkelijk bezoek af legt geloven wij dat de Schiedam mers niet behoeven te buigen voor de Ammerstolse SV. Indien Martini! weer een hecht teamverband heeft wordt de uitwedstrijd tegen Ver- burch m winst omgezet. DRZ ont- moet thuis een strijdlustig VEP waardoor de roodwitten al verheugd zullen zijn over een gelijk speL Het zelfde geldt voor Schiedam dat met enige vrees naar Woerden zal gaan. SVDPWSFC in sportpark Thur- lede is een geanimeerde derby. De reserves: Excelsior '20 2DHS 2. Schiedam 2—Leerdam Sport 3, Hillegersberg 2—Excelsior '20 3. Afd. Rotterdam Demos blijft vlakbij huis. Het be zoek aan Het Witte Dorp betekent dat de Schiedammers weer alle krachten moeten inspannen om te tonen dat zij inderdaad tot de sterk- sten behoren. Bij voldoende geest drift wint Demos in Rotterdam. Wil- ton Fyenoord heeft kans op winst deling in de uitwedstrijd tegen DOZ. Iedere week vragen de supporters zich af of Schiedamse Boys dit jaar een ongeslagen record gaat boeken Wij geloven dat het record zondag morgen in de uitwedstrijd tegen Blij- derp gehandhaafd blijft. Lagere elftallen: Excelsior R 5— Hennes DVS 5, SW 5—CVV 5, OW 2SW 6 Het Noorden 2Martinit 2; Steeds'Volharden 3—DRZ 2, SFC 2—SVDPW 2, Martinit 3—Tediro 3, Hennes DVS 6—Feijenoord 10, Ex celsior 20 4—Feijenoord 11, Ursus 2 —Slikkerveer 3, DHS 4—Leonidas 4, DHZ 5—Schiedam 3, SFC 3—SVDPW 3, DJS 4—SFC 4, WF 2—Pechvogels 2 CW 7—SW 8, Excelsior *20 5— Spartaan '20 6, Hennes DVS 7— Feyenoord 13, SW 9RFC 7, CW 8 SW 10, RFC 8—Excelsior '20 7, CKC 5—DHS 5. Hillegersberg 4— SVDPW 4, Martinit 4—Tediro 4, EDS „HUNDE WOLLT IHR EWIG LE- BEN" is de harde anti-oorlogsfilm van de Duits-Amerikaanse regisseur Frank Wisbar, die In 1338 Duitsland en het Kultur-regime van Goebbels de rug toekeerde. HU maakte in Amerika een aantal televlsie-fttms, doch Is in Duitsland teruggekeerd en presenteert daar thans de rekening met films als deze. In „Hunde wollt Ihr ewig leben neemt hij het drama Stalingrad tot uitgangspunt om niet alleen het sol daten- maar vooral het generalen- held ondom te ontluisteren. Hjj wil hiermee in het bijzonder het Duitse volk doordringen van de wetenschap, dat oorlog geen realisatie is van al lerlei militaire deugden, maar mas samoord voor een ieder, die er mee werkt De film geeft beklemmende beel den, o.a, journaalopnamen van het geteisterde Stalingrad, laat het ge bral van de Fiihrer en van Göring nog eens horen en laat uitvoerig de ellende zien, die de Duitse soldaten op de barre sneeuwvelden rond Sta lingrad hebben meegemaakt. Wil helm Borchert speelt de rol van de besluiteloze figuur van generaal Paulus. "Wij bespraken de film, die ook in de Internationale Filmweek Arnhem 1959 vertoond Is, reeds uitvoerig ter gelegenheid van de wereldpremière in het Palast-Theater in Hamburg. Dïrksland 3, Spartaan '20 12—Her- Imes DVS 10, DHS 6—Spartaan '20 13, DHZ 4Hermandad 4, DHS 7—Ursus 4. ODI 5—SVDPW S, DRL 5—Mar tinit 5, DHS 8Tediro 5, FSV Pre- toria 6—SVDPW s, Schiedam 6— 3—Demos 3, Schiedamse Boys 2— Hillesluis 6, SFC 6—Zuiderster 6 Noorderkwartier 3, Hennes DVS 8 DJS s—Excelsior VO 10, Schiedamse CW 9. SW 11—Fortuna 7, Excel- Eoys 3—AVO/ZVC 3, Demos 5—DEH sier R 12—Hermes DVS 8, Excelsior 5, Demos 6—Nestoro 4, Demos 7— '20 8Schiebroek 6, Excelsior '20 9l JJSC 4. Buitelaar 75 52 7 De Wit 59 52 7 Van Dorp 75 40 12 Van Papenveld 50 40 9 Van Dorp 75 32 S De Wit 44 32 10 Buitelaar 75 42 6 Van Papenveld 54 42 8 De Wit 75 29 14 Ringeleslijn 47 29 6 Van Dorp 75 32 13 Buitelaar 45 32 8 Smit 75 59 6 Van Papenveld 75 59 7 Van Dotp 75 30 12 Kloosterman 41 30 6 Sint-NTcoIaas heeft gisteren ook een bezoek gebracht aan de Schie damse weekmarkt en hij heeft be- slist niet over gebrek aan belang stelling te klagen gehad. Evenmin als de marktkooplui overigens, want de markt die anders ook zeker niet gek loopt, is gisteren nog drukker bezocht dan anders. Om de kraam pjes was het een gedrang van Je welste en dat was ook het geval rond de grote stembussen, die nu dienst deden om de lootjes te bergen van^ de loterij, die een speciale attractie* was van deze „Sint-Nicolaasmarkt" Waar het ook bepaald druk was, dat was bij het dicht bij de Lange Kerkstraat geplaatste kraampje, waar de welfare-werksters van het Rode Kruis, keurig in uniform ge stoken. het werk verkochten dat on der andere door de patiënten van het Zonnehuis Zuid-Holland in do Boerhaavelaan is vervaardigd Vele soorten handwerken waren daarte gen matige prijs te koop en zo te zien, gingen ze vlot van de hand. Dè grote attractie was echter wel Sint-Nicolaas persoonlijk, die om ringd door de prijzen van de loterij, de kinderen ontving met een vrien delijk woord, terwijl Zwarte Piet bij de hand was om de kleintjes een ver snapering en een geschenkje te over handigen. De politie moest een oog in het zeil houden en er waren af sluithekken geplaatst, om de goed heilig man te beschermen tegen een te opdringerige belangstelling. Aan het eind van de markt heeft de Sint bovendien nog de trekking mogen verrichten van de loterij, waar, zoals de foto ook toont, zeer grote belangstelling voor was, om daarna de prijzen uit te reiken, waarhij hij geassisteerd werd door de heer G. Stam, voorzitter van de Centrale Vereniging voor Straat-, Markt- en RivierhandeL Dinsdagmiddag 6 december zal in de kantine van het hoofdbureau van politie de technisch ambtenaar P. Groot gehuldigd worden, die dan 25 jaar in dienst van de Schiedamse politie is. Bij de nieuwbouw van Bankkerij Vlug was gistermiddag een werkman op de luifel bezig met het aanbren gen van platen board, daarbij is één plaat hem uit de handen gewaaid; deze viel op straat op de bejaarde mevrouw D.-M. Zij klaagde over pyn in de schouder en is door de G.G. en G.D. naar het Gemeentezieken huis gebracht, doch. zij koa later weer naar huis. GEBOREN: Ronnie, z. van Th. J. J. Zagwijn en C. van Eijk; Mar kus, z. van M. Verwaal en J. Vrij- enboek; Wilhelmina J. Th., d. van W. A. A. Nelissen en M. J. Markx; Gideon, z. van J. van der Valk en KL E. Sneek. GEBOREN: Pietemella, d. van P. W. van der Roest en P. de Paauw; Petrus A„ z. van P. van Ark en E. M. Th. Admiraal, ONDERTROUWD: A. C. M. van Baarle, 32 jaar en A M. C. van Beurden, 38 jaar; A. van den Berg, 30 jaar en KL E, den Herder, 22 jaar; J. van Bruggen, 22 jaar en W. van Maanen, 20 jaar; J. H, Dirks, 25 jaar en M. Esbach, 18 jaar; P. M. Mak, 24 jaar en R. N. W. Ger- rets, 23 jaar; I. Papanikolaou, 26 jaar en A. Zwanenburg, 31 jaar; G. F. Paul, 32 jaar en Ch. Wensveen, 35 jaar; G. A. H. M. Poels, 28 jaar en Th. J. M, Jansen, 22 jaar; E. van Rossen, 19 jaar en C. Verhaar, 19 jaar; D, Sanders, 28 jaar en J, M. Vlug, 24 jaar; B. Sleeuwenhoek, 27 jaar en J. Ch. de Jong, 32 jaar; R. Vellinga. 22 jaar en S- J. M. Goewie, 19 jaar; T. A. van de Voo- ren, 22 jaar en P. Verwieb 20 jaar; Th. W. M. Winkelman, 35 jaar en E. F. van Hulst, 20 jaar. GEHUWD; C. A. van der Avoird, 20 jaar en G. H. Pols, 18 jaar; W H. van Dalen, 23 jaar en A, E. Jon- kers, 20 jaar; Ch. J. van den Hoek, 23 jaar en B. Visscher, 21 jaar; J. W. van Engelen, 26 jaar en M. A. de Zwart, 27 jaar; D. J. Chatelain, 27 jaar en T. C. Bouwer, 24 jaar; B. Th. van der Linden. 22 jaar en B. Ch. Scholten, 21 jaar; A, Fin- telman, 27 jaar en M. M. Vermeu len, 23 jaar; H. J. Windhorst, 22 jaar en M. C. de Groot, 28 jaar; A. R. van Echten, 25 jaar en M. A. Severien, 21 jaar; T. A. Witter, 22 jaar en B. Rosman, 17 jaar. OVERLEDEN: W. Hendriks, 73 jaar, echtg. van Tb. J. van Duija; P. van Enk, 53 jaar. OVERLEDEN: a. van der Most, 67 jaar. wed. van J, van Kampen; M. A. Op den. Kamp, 83 jaar, wed van L„ J. Belzer. Gistermorgen reed de heer A. "W. U. uit Schiedam met zijn auto over het oude klapbruggetje over de Wil lemshaven. Nu is het zo, dat het dek van de oude brug even doorzwikt, wanneer een zware auto er overheen rijdt. Daardoor verloor echter de heer U. de macht over het stuur. Zijn auto zwenkte naar links en bot ste frontaal tegen een daar op dc laad- en loswal staande auto. De ruit brak en het 10-jarige zoontje van de heer U, dat voorin had gezeten, kreeg snïjwonden aan het hoofd- Hij is in het Gemeenteziekenhuis ver bonden. Beide voertuigen werden ernstig beschadigd. 1961 door het district Delft wordt georganiseerd. In de ontmoeting Kloosterman- Van Dorp begon Van Dorp welis waar met een serie van 7 van acquit, maar toch had Kloosterman al snel de leiding heroverd. Met een serie van 11 caramboles in de 13e beurt nam Van 'Dorp de leiding weer over, die hij allengs vergrootte- Een slot- serie van 12 caramboles zorgde voor het fraaie moyehne (in deze klasse) van 2.50. De uitslagen van de deze week ge- Ned. Herv. Ceref. Evang, Vredes- kerk: 9 en 10.45 uur ds. "W, Vrveginde- weij (Blelswljk). Gebouw Irene: 4 uur ds. W» Vroegir.dewelj. Evang. Luth. Gemeente. 10 uur ds. J. van Noort (Vloardingen) Lutherse kerk. Zaterdagavond 7.30 uur Oecum. Avondgebed. OUd Kalh. Kerk. Dam 28: 10 uur H. Mis. Baptisten-gemeente. Lange Haven 39; 10 en 7 uur ds. R. Relting. Leger des Heils. Lange Haven 27: 10 uur HeUigingssamenkomst cn 730 uur Verlossingssamenkomst. Gerrit Ver- boonstraat: 6.30 uur Openluchtsamen- komst o.l.v. majoor en mevrouw M» Souverein. Ncd. Herv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. H. W. Hemmes en 5 uur ds. D. J. Spallng. Bethelkerk: 10 upr ds. A. Hoffman en S uur ds. W, X Schouten (Viaardlngen). Opendeui- dienst. Opstandmgskerk: 10 uur Os. D. J. Spallng en T uur ds. J. G. «lan sen, Vredeskerk: 8 en 10.45 uur W. VroegtndeweÜ - (Bleiswtjk) en -7 uur da. M. N. Schrale en ds. J. Lafo- rét. Oecumenische dienst. Ned. Prot. Bond: Westvest 92: 1030 uur ds. J. A. Hebly. Chr. Geref. Kerk: Kerkgebouw Warande hoek BK.-laan: 10 uur Lees- dienst en 2.45 uur ds. J. C, van Ra- venswaatj (Scheveningen). Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 5 uur Wachttorenstudie; onderwerp „Kies de juiste vorm van aanbidding". Woens dag 7.30 uur dlenstvergadering en theo cratische bedleiungsschool. VX.AARD1NGEN Nu de eerste maandagavond van de maand, de vastgelegde avond voor de maandelijkse ruilbeurs van de Ned. Ver. „De Verzamelaar", af deling Vlaardingen, dit keer op 5 december valt, heeft het bestuur besloten de december-ruilbeurs te verschuiven naar woensdag 7 de cember, vanaf 7.3C uur in het jeugd centrum „Ruimte", Hoogstraat 190. De animo voor deze ruilbeurzen is zo groot, dat de grote zaal van „Ruimte" nu al niet meer voldoende is om iedere belanghebbende te her bergen, zodat in hetzelfde pand nog een zaaltje ter beschikking van de verzamelaars wordt gesteld. Nog een reden temeer dus deze ruilbeurs niet te verzuimen. De objecten zijn: Oud-Vlaardingen, visserij, suikerzak jes. lucifersmerken, sigarenbandjes, scheepsfoto's, schelpen, munten, post zegels, enz. „De Verzamelaar" hoopt ditmaal, dat niet-verzamelaars, die in het be zit zijn van materiaal, voor Sinter klaas willen spelen en woensdag avond met hun bezittingen ook in „Ruimte*' zullen verschijnen. Met de beste voornemens en wensen, uitgeleide gedaan door fa milie en vrienden, vertrok onze stadgenoot Rudl Liebrechts gister avond naar Fagerness ln Noorwe gen. Htf Is lid van de KNSB-kem- ploeg en vol goede moed zich na een serieuze training le kunnen plaatsen ln de Nederlandse afvaar diging naar de Europese- en we reldkampioenschappen schaatsenrij den. Het architectenbureau Maas kant, Van Dommelen, Kroos en ir. Senf zal op 22 december na mens het gemeentebestuur de bouw van het gemeente ly ceum aanbesteden. Het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft hiertoe thans schriftelijk toestem ming gegeven. GEVRAAGD: met meerdere jaren kantoor erva ring en goed kunnende typen. Sollicitaties met opgave van leeftijd te richten aan N.V. MAATSCHAPPIJ OXVGENIÜM Buitenhavenweg 50, Schiedam Op een FABRIEKSKANTOOR te Schiedam wordt gevraagd een voor het verrichten van lichte kan- toorwerkzaamheden. Brieven met opgave van leeftijd en verlangd salaris te richten aan no. SG-874 bureau van dit blad. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Telefoon 6 80 21 - Schiedam Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u kiaai Alle soorten films Foto K.. van Vuuren. Hoogstraat 106. Diversen Permanent wave flélène permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet ƒ5.stroomloos 7.50, Op vertoon van deze advertentie L— kortmgl Dames- en herenkapsalon „Hélène". Rembrandtlaan 22. telefoon 67170. Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA (Broersveldpad), telef. 67028 (na 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten hutledi kanten, kampeerbedden enz. Kom eens praten. Permanent. Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13 Permanent vanal 8.— com pleet Telefoon 6 68 33 Fotografie Voor pasfoto's naar K, van Vuuren, Hoogstraat 106, te lefoon 667 20. In één dag gereed. Voor het siypen van scharen» messen (ook golven), zagen, beitels, schaven, Phihshave en Remingtons naar S rijpe rij en Staaiwarenhandel G. E. Kleyheeg, v/h Solingcn, Nieuwstraat 43 hoek Korte Kerkstraat, telefoon 6 8127. Woningruil Woningruil. Aangeb. grote le etage in Kdam-West. Riant' uitzicht 5 kamers en keuken, plus bergkamer. Huur ƒ73.70 per maand. Brieven onder nr S-828 bur. van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1