Eén jaar geen polio in R'dam Zilveren fa. A. J. Weber Zn trekt in nieuw bedrijfspand „Blij dorp'' schenkt diergaarde in Chili twee bavianen Vragen over jeugd- baldadigheid Stormwind richtte veel schade aan Dysenterie heerste in kinderkampen Sint op Afzwemfeest van Reddingsbrigade Mevr. Nieuwstraten bij baar afscheid gehuldigd Zaterdag de off. opening Dolf en Kees krijgen van KNSMgratis vervoer NOAD stelt teleur Benauwd uurtje voor organisatoren Cabaret bij Wilton ■Ml Delfland staakt lozing Bridge-ontmoeting gemeente ambtenaren 28 jaar bij O.B.V. „Guslo" Kerstmiddag van Huisvrouwenver. Schooltoernooi tafeltennis NATUURRAMP VERNIETIGDE LEVENDE HAVE Wie heeft iets verloren? Met vreugde Brandweer moest helpen Souvenirjagers gepakt Verloting Museum-concert van „Apollo" VZC (heren) verliest van Merwede: 9-4 Toch is er nog gevoetbald! SCHIEDAM Maandag 5 december I960 NAALDWIJK Zondagavond heeft het hoogheemraadschap Delf land meegedeeld, dat niet langer water geloosd kan worden op de Nieuwe "Waterweg. Het ondergelo pen gebied van de polder moet na der bericht van Delfland afwach ten, wanneer met lozing kan wor den verden gegaan. De bridge-wedstrijd tussen ge meente-ambtenaren van Vlaardingen en Schiedam is door de Schiedam mers met 12-0 gewonnen. Voor de directie en het personeel van het Transport- en Beurtvaartbc- drUf A. J- Weber en Zoon nlt Rotter dam was het zaterdag- een feestelijke dag. Het bedrijf vierde het 25-jarig bestaan en daarom z^jn tal van bloe men en geschenken aangeboden. Het mooiste geschenk heeft het bedrflf zichzelf verschaft omdat zaterdag de verhuizing van de benauwde behui zing aan de Oosterkade te Rotter dam naHr het fraaie pand aan de Oversold ese weg 150 te Schiedam, vlakbij Rijksweg 20, officieel is ge schied. Het bedrijf beschikt nu ook over een servicestation en ruime kantoren. In de grote garage, die plaats biedt aan de vijftien wagens met aanhan gers en opleggers van het bedrijf heeft de heer J, S. Weber, de huidige oudste directeur, dank gebracht aan de Schiedamse architect C. C. van Kluyven, die het moderne, lichte be drljfspand heeft ontworpen. Ook bracht hij dank aan de houwer, de firma Everaars en, Van der Berg uit Steenbergen die na het slaan van de eerste paal op 29 januari I960 hard heeft gewerkt om het ge bouw nog dit jaar gereed af tc kun nen leveren. De heer Weber herin nerde eraan dat de oprichting van het bedrijf op 1 november 1934 werd gevolgd door een snelle groei, maar dat de oorlogsjaren het bedrijf zeer hebben geknakt. Er volgde echter 'n herstel toen het bedrijf twaalf jaar geleden aan de Oosterkade kon wor den hervat en een uitkomst was het dat de heer A, J. Weber, die zich we gens zijn vergevorderde leeftijd uit de zaak heeft teruggetrokken, in janu ari de eerste paal kon slaan. Nu be schikt het bedrijf over ruimte voor het materiaal en de 35 personeelsle den. Het dochtertje van de beer J. G. Weber heeft daarna het nieuwe pand voor geopend verklaard van de heer J. G. Weber heeft daarna het nieuwe pand voor geopend verklaard. Tot vijf Uur werd daarna een re ceptie gehouden, waar vele vrienden en relaties hun gelukwensen hebben aangeboden. De Ned. Ver. van Huisvrouwen afd. Schiedam houdt op maandag 19 ne- cember een Kerstmiddag in Maison Westhuis, die om 2 uur begint. Het Schiedams Vrouwenkoor zal onder leiding van mej. Ria Borgmeyer en kele liederen zingen, terwijl na de pauze het Kerstspel „De dwaze Scha penherder" door leden van de afd. Ovcrschie zal worden opgevoerd. Na een zeldzaam lange bestuurs periode (althans voor een vrouw) van 28 jaar, heeft mevrouw F. J, Nieuwstraten-Papenhuijzen afscheid genomen van de Oranjebuurtvereni ging „Gusto". Zaterdag memoreerde voorzitter A, van Bedaf tijdens de feestavond in gebouw Irene de kwa liteiten van de scheidende functio naris waarbij hU met spUl opmerk te dat mevrouw Nieuwstraten de tfjd gekomen achtte om haar plaats aan een jongere af te slaan. Symbolisch overhandigde de heer Van Bedaf het insigne dat behoort bü het lidmaat schap van verdienste. Zaterdagmiddag vierden de kinde ren van de leden het St Nicolaas- feest. 's Avonds kwamen de ouderen bijeen. De bijeenkomst begon later om de leden de gelegenheid tc ge ven 't slechte weer le trotseren. Ge zellig gezeten aan de tafeltjes en bij de sfeer van kaarsverlichting hebben de feestvierenden daarna geluisterd naar Nico Schooien berg die met zijn hammondorgel populaire melodien liet horen. Ook imiteerde hij be kende artiesten als Johnny Jordaan, Tom Manders, Zwarte Riek, Vlak voor dc pauze kwam Sint Nicolaas die speciaal kennis wilde maken met mevrouw Nieuwstraten. De heer Van Bedaf heeft toen de lange staat van De Centrale Schoolsport-commis sie te Schiedam heeft het voornemen om naar het voorbeeld van de jaar lijkse schoolvoetbal, -handbal en -korfbal toernooien in de a.s, kerst vakantie voor de leerlingen van de scholen boven het gl.o.-mveau, een individueel schooltafelterwis-toemooi te houden. Deze zal plaats hebben op dinsdag 27 cn woensdag 23 decem ber in de Koopmansbeurs. Enkele leden van Schiedamse ta feltennisverenigingen, de heren W. de Raay (NOAD), H. Meyer (RAPi en J. v. d. Horst (Service) hebben een commissie gevormd, die zich met de organisatie heeft belast. Het is de bedoeling dat per school maximaal 25 leerlingen worden in geschreven, terwijl de inschrijving (bij de secretaris van de Gem. Sport raad, Oude Kerkhof 19A) op 9 de cember sluit. dienst van mevrouw Nieuwstraten besproken. Hij schonk haar een bos bloemen en Sint Nicolaas haalde uit de zak een mooi afscheidscadeau, een fraaie handtas. Mevrouw Nieuw straten, die tot vorig jaar gedurende tien jaar het secretariaat heeft be heerd, merkte op dat haar bestuurs leden met liefde het werk dienen te vervullen. Zij kwam in het bestuur als 34-jarige in de crisisjaren, 1932, toen allerwegen nog veel animo voor het bestuurswerk werd getoond. Zjj meende dat zij haar taak nu aan een jongere moet overlaten. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Beffen bö ongeval: Q.G- en G-D„ Tuinfaan 80. telefoon 692 90, Poll tie-alarmnummer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 1920.30 uur, dinsdag 9.301630 en 19—2030 uur, woensdag 930—1630 uur, donderdag 9.30—1230 uur, vrij dag 930—1630 en 19—2030 uur, zaterdag 9301630 uur. 's Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19—21 uur, woensdag 1417 en 1921 uur. donderdag 16—I? uur, vrij dag 14—17 en 1921 uui, zater dag 10—12 en 1417 uur Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Een nieuw huis, een nieuw hart". Elke dag van 10 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur (tot 7 december). BIOSCOPEN Passage, 2 en 7 uur: „Een moordda dige echtgenoot". Monopole, 2 uur: „Hunde wollt ihr ewig leben"; 7 uur: „De spionne van Berlijn". Dolf en Kees, twee flinke volwassen chacma-bavianen ver trekken aanstaande zaterdag naar Chili. Deze twee apen zijn een geschenk van diergaarde „Blijdorp" aan de dierentuin in Chilian Veigo, die kortgeleden door de aardbeving en de daarop volgende overstroming het grootste deel van de levende have kwijt raakte. De Rotterdamse diergaarde is de eerste dierentuin op de gehele wereld, die de door deze natuurramp zwaar ge troffen tuin in Chili de helpende hand toesteekt. Al jaren bestaat er contact tussen mensen niet raadzaam is zich in de Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te'Schiedam tussen 912 en 26 uur: legertas met inhoud. Te bevragen bij de vinders: rij- wieislot, H. Martens, Warande 31a; glacé dameshandschoen, P. Jer- damski, Middelhamissestraat 20; 1 p. bruine glacé hererhandschoenen bo venop gehaakt, Zuidgeest, Fulton- slraat 19a; gele suède dameshand schoen, v. Ekelen, Fabristraat 3; overall, Zuidgeest. Fultonstraat 19a; blauwe maillot, W. Snijders, Kreu- pelstraat 18; zijden hoofddoek, "West- hoff, Parallelweg 236a; 1. p, nylons, Meijster, Polderweg 92, Kethel; ak~ tentas met inhoud, Bosboom, Van Ruysdaellaan 27b; boodschappentas met inhoud, Heijster. Broersveld 130; autoped, J. Landsbergen, Hoofdstraat 105b; riem met holster en speelgoed pistool, G. Ramaker, Stationsstraat 24b; sleutel. Hoekstra, Cartesiusstr. 30; twee lipssleutels, Sportbuis Hit man, Oranjestraat 15. de dierentuin van Chilian Vejjo en „Blijdorp", Na de ramp, die een groot deel van Chili heeft getroffen, ver keerde de directie van .Rlijdorp" in het onzekere over het lot van de be vriende Chileense dierentuin. Kort geleden kwam er een levensteken uit Zuid-Amerika. De directeur van de diergaarde in Chilian Veijo schreef, hoe zijn tuin er uit zag. Het was een ware chaos en men moest daar in feite helemaal opnieuw beginnen, zo groot was de verwoesting. Ook de verliezen aan dieren was zeer aan zienlijk. De Rotterdamse diergaarde directie was direct bereid de hel pende hand te bieden en het voorste! om twee apen te zenden, werd in Chili met vreugde be groet. Op de apenrots in „Büjdorp" huis vest een prachtige troep chacma- bavianen, een zeer prachtige apen soort, die in Afrika voorkomt. De dieren zijn heel erg sterk, flink van postuur en beschikken over indruk wekkende tanden, zodat het voor buurt van deze dieren te wagen. Niettemin hebben de oppassers van .Blijdorp" twee van de fraaiste exemplaren in vangkooien gelokt en Dolf en Kees zitten nu te wachten op verzending naar Zuid-Amerika. Daarvoor heeft „Blijdorp" contact opgenomen met de samenwerkende radio-omroepen, die zich voor Chili inspannen met de actie „Toltèn", Als onderdeel daarvan gaan de bavianen van „Blijdorp" nu naar Chilian "Veijo. De KNSM, die een lijndienst van Amsterdam op Zuid-Amerika heeft, en van het initatief van diergaarde .Blijdorp" hoorde, was direct bereid de twee apen gratis te vervoeren. Komende zaterdag kiezen Dolf Tffttlpnlam ïc wrleden iaar constateerden de artsen niet minder «otterdam 15 verieaen jaar 329 geVaiien van paratyfusacb- vrij gebleven van kinderver- ,„wi,=«»iwrenfti<*"mEen. Rotter- lamming. Dit is voor het eerst sinds in 1928 de aangifteplicht voqr kinderverlamming werd ingevoerd. Hoewel het bewüs nog niet kon worden geleverd, ligt 't vermoeden voor de hand, dat dit te danken is aan de massale inentingen tegen kin derverlamming. Verleden jaar was de kinderverlamming niet actief, maar terwijl dit jaar in België en Duitsland honderden gevallen van kinderverlam ming zijn gemeld, is de ziekte •Nederland vrijwel voorbijge gaan. Nederland is één van de weinige landen in Europa, waar de kinderen op grote schaal worden geïmmuni seerd tegen kinderverlamming. Ver leden jaar kregen in Rotterdam 43.622 kinderen hun derdeinjectie tegen kinderverlamming. Bij een in haalactie in het najaar werden nog eens 21.645 kinderen ingeënt Dat staat te lezen In het jaarver slag van de gemeentelijke Genees kundige- en Gezondheidsdienst te Rotterdam over 1959. Hoewel het nog te vroeg is om te juichen, vinden de gezondheidsautoriteiten deze cijfers zeer bemoedigend. Vooral het feit. dat in de buurlanden, waar men de inentingen lang niet zo systematisch en consequent verricht, dit jaar de gevallen van kinderverlamming wél aanzienlijk waren, geeft reden tot denken- Wel was 1959 rijk aan kleine epe- demieën als bijverschijnsel van de lange, warme zomer. Verleden jaar tige voedselvergiftigingen, dam stond wat dat betreft niet al leen. In het hele land deed dit ver schijnsel zich voor. De oorzaak was in de meeste gevallen terug te voe ren op de warme en droge zomer en de ondeskundige manier, waarop vlees en vleeswaren worden be waard. Vaak zyn rauw gehakt en biefstuk tartaar do schuldigen. Heel merkwaardig was het geval van «en meisje, dat met buikklach ten in het ziekenhuis werd opgeno men en besmet bleek te zijn door een zieke schildpad, die het gezin thuis had. Het dier bleek ook een baby van zes maanden te hebben besmet, doordat de ouders de schild pad in de wieg van het kind hadden gezet. Talloos waren ook de dysenterie- infccties. Vooral in kampeerboerde rijen en jeugdkampen bleken de .kin deren nogal eens dysenterie op te lopen. Op de algemene hygiënische toestand van bepaalde kampeerboer derijen valt vaak aan te merken, zo zegt het Jaarverslag. Van bepaalde kamp eercentra kwamen praktisch al le kinderen met dysenterie thufo Het verslag beveelt een goede hygiëni sche Instructie van de leiders van jeugdgroepen dan ook van harte aan. Andere voedselvergiftigingen wa ren van een goedaardig soort. Zo kreeg een classificeerder ernstige spijsverteringsklachten, nadat hij *n nieuw soort bakolie bad gebruikt, die hij van een binnenschipper had gekregen. Het bleek olie voor de verfindustrie te zijn geweest- Een groep havenarbeiders dacht anisette te lossen en proefde er stevig aan. Het was zuivere anijsolie en ze dank ten er een paar onaangename dagen aan. De hevige storm heeft ook In Schie dam huisgehouden. Ongelukken van betekenis hebben zich niet voorge daan, maar wel is op vele plaatsen schade aangericht. De Brandweer, toeverlaat van \»elen in nood, heeft een druk weekend achter de rug, niet om brandjes te blussen, maar om hulp te verlenen. De eerste melding van stormschade kwam zaterdagmorgen om 1030 uur binnen, toen in de Boerhaavelaan een lichtbak van de straatverlichting op de auto van de heer H. v, K. viel, die daardoor beschadigd werd. Zaterdagavond is de sirene van. de distilleerderij Meder door de storm wind in werking gekomen en om wonenden vroegen die sirene weer af te zetten. Van de kruidenierswin kel van de heer A. v. D. jn de Lo- rentzlaan, is een grote ruit gebro ken, vermoedelijk door een steen, die van een hoger gelegen zinken dak is weggeblazen. In de Fultonstraat is het voetpad ernstig in verzakking gekomen door het breken van de waterleidingbuis, waarschijnlijk ook weer een gevolg van het vele regenwater. In de voor tuin van een woning aan de Sehie- damseweg, eigendom van de gemeen, te, is een. boom omgewaaid. De brandweer heeft deze boom moeten verwijderen, maar ook langs de Pol dervaart werd een boom ontworteld. De brandweer is bovendien te hulp geroepen voor het verwijderen van een groot aantal stukken zink, die van daken zijn losgerukt en van om gewaaide tv-antennes, die gevaar op leverden voor voorbijgangers. De feestverlichting aan Broersvest, Hoogstraat en Dam heeft hevige schade geleden door de sterke wind; vele lampjes zijn gebroken. In de Sehie, ter hoogte van de fabriek van Molijn is de woonschuit „My fair lady" bewoond door mensen, die bij die show werken, los geslagen en dwars op het vaarwater komen te liggen. Het schip werd weer vast gelegd. Maar persoonlijke ongevallen kwa. men niet voor of het moet zijn de 19-jarige jongeman, M, W. B. uit Rotterdam, die op de Koemarkt bij het bukken naar zijn pet, die was afgewaaid ,zeif tegen een lantaarn- Vijf Noorse zeelui hebben zondag avond uit de ijssalon in de Passage vijf lepeltjes en twee dienbladen meegenomen. Als souvenir, verklaar den ze later. De gewaarschuwde po litie heeft het vijftal in een andere ijszaak aangehouden, maar toen was er nog maar een lepeltje over. Toen de zeelieden merkten, dat de politie achter hen aanzat, hebben zij de an dere souvenirs onder een hek wegge schoven. De kapitein van hun schip, dat bij Wilton Fijenaord ligt, heeft de schade van 21 gulden betaald. Dat het Hoofd en een deel van de Hoofdstraat onder water komt te staan bU hoop zoeter, als er een storm blaast, zoals ook gisteren weer 't geval was, is niets nieuws. Maar ditmaal had het hoge water (zondagmiddag 2.30 meter boven A.P.) een grote hoeveelheid wrak hout meegevoerd en op het Hoofd plein en Hoofdstraat neergelegd. De Reinigingsdienst heeft vracht auto's vol van dut aangespoelde hout, waaronder hele boomstam men, moeten verwijderen voordat het waterverkeer kon doorrijden. Op de foto ziel men een jongen staan voor de muur van de ijsfa briek tussen een stapel wrakhout, waarbij dan nog een a/pewaaide straatlantaarn lag paal aanwoei en daarbij snijwonden aan het hoofd kreeg. Deze werden verbonden aan de politiepost TAFELTENNIS Afgelopen zaterdagavond speelde NOAD ln de Korenbeurs tegen HTTC uit Rotterdam en deze wedstrijd la voor NOAD op een grote teleurstel ling uitgelopen. Algemeen werd ver wacht dat NOAD deze wedstrijd zou winnen of toch minstens gelijk zou spelen. Bij NOAD had men zelfs een verzoek ingediend by de comman dant van Henk Aben om hem vrij van dienst te geven om deze wed strijd mee te spelen. Henk Aben deed wat men van hem mocht verwachten en overwon zijn drie tegenspelers. Jan Meuldijk en Wim de Raay echter wisten niet één partij In winst om te zetten. De prestaties van deze twee spelers zijn dus in dit duel ver be neden de normale vorm gebleven. Als voorbeeld van de slechte vorm waarin De Raay en Meuldijk ver keerden in deze wedstrijd was de partij Aben tegen v. d. Berg, die door de NOAD-speler met 21—9, 21—12 werd gewonnen, vrij gemakkelijk dus. Met hetzelfde gemak echter ver sloeg v. d. Berg de NOAD-spelers Meuldijk en De Raay resp. met 12 en 11 en tegen De Raay twee keer 12. Samen met Meuldijk wist Aben ook het dubbelspel nog te winnen, maar toen was de balans al definitief ten voordele van HTTC doorgeslagen. De uitslagen van de partijen zijn: Henk Aben tegen Verwey 2422, 21—9; tegen Maliepaard 18—21, 21—18. 21—17; v. d. Berg 21—9, 21—12 Jan. Meuldijk tegen Verwey 12—21, 16—21; tegen Maliepaard l*21, 21—15, 1821; tegen v.d. Berg 12—21, -21. Wim de Raay tegen Verwey 321, 2022; tegen Maliepaard 21—15, 18—21, 14—21; tegen v. d. Berg 12—21, 12—21, Het dubbelspel Ahen en Meuldijk tegen Verwey en d. Berg werd 26—28, 21—9, 25—23. Noad heeft de eerste helft van de competitie er nu opzitten en begint men in januari aan de tweede helft. Zij staan nu op de een na onderste plaats met twee punten. Onderaan staat Sorry met nul punten en boven Noad staat nu HTTC roet zes punten. Dit is Koos, een van de twee chacma-bavianen, die Blijdorp aan de dierentuin van Chilian Veijo heeft geschonken. en Kees zee. De VAJLA. zal van d« afvaart tijdens een radio-uitzending een verslag uitbrengen. VLAARDINGEN Het blükt thans, dat reeds op 28 november de heer D. Nlemantsver- driet (CRU) aan het college van b. en w, vragen heeft gesteld over de jeugdbaldadigheid. De heer Nïemantsverdriet schreef: Gaarne zou ik van uw college antwoord ontvangen op de volgende vragen: 1. Is het juist, dat ook gedurende dit laatste week-end door een be paalde jeugd zeer agressief is op getreden in de omgeving van d# Westhavenplaats. 2. Zijn bij dit optreden door go- noemde jeugd molestaties en mis handelingen gepleegd. 3. Zijn vernielingen gepleegd aan eigendommen, zoals aan rijwielen en vaste goederen. 4. Indien deze vragen door uw college bevestigend zouden worden beantwoord, is uw college dan be reid, tegen een dergelijk optreden van deze jeugd, zeer streng te doen optreden, zodat herhaling in do naaste toekomst uitgesloten wordt. 5. Komt het uw college niet ge wenst voor, om bij het nemen van bijzondere maatregelen hierover aan de burgerij een duidelijke me dedeling te doen, zodat zij weet op welke wijze op bescherming gere kend kan worden ta.v. de door mij genoemde agressieve jeugd. Het gebeurt niet vaak dat Sint Nicolaas op een feest dat hem ter ere wordt gehouden, ztfn entree maakt in een rubberbootje. Maar dat was zaterdag wèl het geval in het Sportfondsenbad, waar de Schiedam se Reddingsbrigade het St. Nicolaas- feest vierde, gekoppeld aan een af zwemfeest. Twaalf junior-leden trok ken het rubber-bootje door het bad en als redders-ln-spé zorgden zij er wel voor dat de oude heilige het vreemde vaartochtje niet alleen vei lig, maar zelfs ook droog doorstond. Een vrij talrijk publiek, waaronder uiteraard ook vele trotse vaders en moeders van de examen-kandidaat- jes, sloegen het vrolijke schouwspel gade. Zij waren ook getuige van de demonstratie met een auto-cabine, waarbij werd aangetoond, dal men acht minuten onder water kan blij ven, als men gebruik maakt van de in de cabine aanwezige lucht. Wan neer men dus met een auto het wa ter m rydt heeft men alle tijd om rustig de redding voor te bereiden, waardoor men veilig kan ontsnappeu. Maar dan moet men wel rustig blij ven en niet in paniek raken, wat op zich zelf natuurlijk de zwaarste op gaaf is. Verder lieten veertig jongens en meisjes zien hoe men een drenkeling over een zekere afstand door het water moet vervoeren. Enkele goed uitgevoerde pantomimes zorgden voor de vrolijke noot op deze avond, die geheel door de eigen leden van de S.RJS. is verzorgd. Voor Diploma I van de KNZB slaagden: Lia Beukelman, Rina van i der Pluym. Leo Hertog, Mar ja Jon- gekrijg. Nellie van der Plas, Addie de Ronde, Grietje Toering, Herbert Woltshoorn, Anneke Seger, Ria Me der Velden, Elleke Treffers, Ida van Dijk, Eddie Verschoor, Steven En gelsman, Sjaak Lindenburg, Wim van Leeuwen, Dirk Weijmer, Ria van der Sloot, Ellïe Verburgh, Ria Erwich, Marga Goos, Jake Schrey, Anton Kouihuysen, Hilda Lamberts, Paul Fekkes. Ernst Varkevisser, Hans Loch, Peter van der Stap, Theo Eg- ging c-^ Peter Kooy. Voor Diploma 2 KNZB slaagden: Truus Donkersloot, Pim de Ruiter, Corrie Spanninga, Laura van Boek hoven. Rudie de Vries, Ellie Ras, Tom de Vos, Annette de Ruiter, Mar- garetha Crancnburgh, Cor Schilper- oord, Ellie van Dullemen. Gabriëlle Coimaire, Son ja Verlinde, Frits van Beek, Elsbet Engelsman, Chris Parthesius. Voor Diploma 3 slaagden; Ina de Groot, Marinus Grootenboer, Frans Willemse, Joke van Leeuwen, Willy Kortland, Wim Sinck, Ineke Engel- bracht, Hans Hendriks. Frits van Duyvenbode, Ans Meijer. Jos de Raay, Ber van Dijk, Joke Pil, Renny Molenaar, Dime Pil en de heer J. C. Koopmanschap. Enkele dagen eerder behaalden zes meisjes het Jeugdbrevet I van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen: Astrid van Duyvenbode, Nelleke Verhoeven, Hannie van Leeuwen, Yvonne Beze- mer, Ria Kuyper en Greetje van Rui tenberg. De bestuursleden van de perso neelsvereniging „Caltex" hebben za terdagmiddag in de Stadsgehoorzaal wel een benauwd half uurtje moe ten doorstaan, want toen de voorzit ter van de personeelsvereniging, de heer A. J. Broer, het negende Sinter klaasfeest opende met een vriendelijk welkomstwoord, moest hij tot zijn spijt mededelen, dat parodist-gooche laar Peter Oran nog niet in de Stads gehoorzaal was. En dit was de man, die voor de pauze het programma zou moeten vullen Daar zat men met zevenhonderd kinderen, die trappelden van onge duld en goede raad was duur. Beslo ten werd nadat de grote kinderschare met begeleiding van de heer W. Struick enkele Sinterklaasliedjes ten gehore had gebracht, het bioscoop journaal te vertonen en dan maar zien hoe het verder zou lopen... Gelukkig kwam alles nog vodt el kaar, want drie kwartier te laat kwam Peter Oran bij de Stadsge hoorzaal aan en kon hij dus het pro gramma tot de pauze volmaken. De tweede helft van de middag werd gevuld met het bezoek van Sint Nicolaas, ditmaal met recht in zjjn 2ondagse kostuum gestoken; twee van zijn knechten vergezelden hem hierbij. Alle kinderen werden verrast met enkele leuke cadeaus en zo kon een ieder aan het eind van de middag tevreden zijn. De Ver. Vrienden van het Stede- kes, Clarina Mulder, Anna van Dijk, j lijk Museum Schiedam organiseert Arnold Steenhorst, Jaques Kruller, j vrijdagavond 9 december in de Aula Vedder, bas. Opgevoerd worden wer- Joop Goos, Kees de Vries, Paul van een Museum-concert, waarbij het t ken van Handel, Purcell en Haydn. Voor de verloting van welfare- artikelen van het Nederlandsche Roode Kruis viel bij de trekking de eerste prijs (een geborduurd ontbijt- laken) op lot nummer 2177, de twee de prijs (een wandkleed) op nummer 2060 en de derde prajs (een dressoir- loper) op nummer 1778, De Overige 122 prijzen staan ver meld op de trekkingslijst die in. de vitrines van de welfare-sectie, Roo de Kruisgebouw Emmastraat 38, ter mzage hangt. Telefonisch kan naar de prijzen worden geïnformeerd op telefoon 27 00 en 50 03. De prijzen kunnen worden afge haald in het Roode Kruisgebouw, Emmastraat 38 elke werkdag tussen 9 en 12 uur. Delftsch Studenten Muziek Gezel schap Apollo" zal optreden met me dewerking van het Delftsch Studen ten Koor oi.v. dirigent Johan van GooL Als solisten treden op Piet Cu perus, orgel, Machteld. Poldervaart, sopraan, Jeanne van der Kan, alt, Frans van Dalen, tenor en Rudolf „Wat een geluk", dat de zevenhon derd leden van de vereniging „Wil ton Fyenoord", afdeling ontwikke ling en amusement, zaterdagavond een bezoek hebben gebracht aan de Stadsgehoorzaal, want zij konden nu Nederlands vertegenwoordiger op 't laatste Songfestival Rudi Carrellin levende lijve aanschouwen. Met naast zich een keur van medewerkers, die er allen voor zorgden dat de jaar lijkse cabaretavond weer een groot succes werd. De secretaris van de afdeling ont wikkeling en amusement, de heer J. v. d. Broek, vertelde ttfdens zün openingswoord dat er tot zün spiit een programmapunt moest vervallen, namelijk het waterballet, maar zo vervolgde hij, de teleurstelling zal niet groot ztfn want we hebben het allen voor het begin reeds meege maakt De bezoekers hebben zich best vermaakt met de conferences van Rudi Carrell, de akkordeon-show van Jane and John, de jongleur Freddy Kenton, de komische casca- deurs Scott and Black, het zangduo de Selvera's,de universeel-artiest Delmonte, de acrobatiek van de Os- mani-troupe, het diabolo-nummer van Les Marchants en de muzikale begeleiding van Joop de Leur. VZC 1 (heren) werd zaterdag avond met 9—4 door Merwede ge klopt. Ook deze keer gelukte het dus niet de Dor dienaren een nederlaag toe te brengen. Ditmaal heeft VZC zelfs een flinke nederlaag te incasseren. Vanaf het begin namen de Merwedenaren het heft in handen. Herhaaldelijk zagen zij kans door de VZCverdediging heen te komen; hierbij pasten zij een bepaalde taktiek toe. Op geraffineerde wijze haalden de Dordtenaren de VZC-verdediging voor het doel vandaan. Hierop rea geerde de achterhoede van Merwede, In volle vaart zetten zij een aanval op. VZC kon dit hoge tempo niet volgen. De negen goals, die Merwede maak te in deze wedstrijd .zijn direct of indirect af te leiden uit deze tactiek. De productiefste speler van VZC was invaller Jaap Zwanenburg. Her haaldelijk zag hij kans zich vrij te zwemmen, maar de bal liet op rich wachten. Leo Zandewijk, Jan Lan- kester en Jaap Zwanenburg hebben er" toe hnog voor gezorgd dat er vier goals voor VZC werden gemaakt, VZC 2 verloor van Merwede 2 met 4—1. Trots de algehele afgelasting van het voetbalprogramma is er nog ge voetbald. De oefenwedstrijd tussen TSB en HBSS vond namatyk wel doorgang. De Vijfsluïzenbewoners wonnen de nuttige oefening met 2—1. Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de i Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf ƒ8.— com pleet Telefoon 6 68 33

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1