nieuwe jen surprise voor Nieuwland -bewoners AHOV Schiedam aan kop na drie overwinningen Fraaie overwinningen van DWS en WF Auto schepte vrouw op vluchtheuvel rvoets öèjjg DANK ZIJ REGEN-RIJKE ZOMER Maar aan de verbetering is reeds begonnen De Sint driemaal bij de Technische School RE Adverteren doet verkapen sJfelAmerïkaanse fJ^JUBILEUM- LWvJIJSREVUE W. A. de Vries 23 jr. bij Albert Heijn Autodiefstal Huisvrouwenver. in Irene MICRO-KORFBAL Wijnhandel bouwt pand te Schiedam Vlaardingseweg afgesloten Tentoonstelling „De Snelvliegers" Brand in een zuurstoffles Portemonnaie gestolen Burgerlijke Stand Illilll MORGEN BEGINT DE VOORVERKOOP ROTTERDAM ZAALHANDBAL Marktterrein gedeeltelijk verplaatst SLACHTOFFER GEDOOD SCHIEDAM VROUWELIJK PERSONEEL i _L_J Dinsdaj Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, uange Kerkstraat 13. Permanent van al ƒ8.— com pleet. Telefoon 6 08 33 heerlijk warm gevoerd - in bruin en grijs De mensen die in deze Sint Nicolaas-tijd van het Bureau Huisvesting «Is Sinterklaas-verrassing de vergunning hebben gekregen voor een woning In het nieuwste deel van Nieuwland. dat Is dus aan de Burg. van Haaren- laan Noord-zflde in de huurt van de Parkweg, hebben er meteen een sur prise bUgekregen: de slechte toestand van de wegen waar zij overheen moeten om hun nieuwe woning te bereiken. De wegen, ats ze als zodanig nog te herkennen zijn door de dikke laag modder die er op ligt, vertonen grote kullen, die in deze regenrüke tUd veranderd zijn in plassen van, helaaa, niet altyd te schatten diepte. Zonder overschoenen is het, vooral voor de dames, haast geen doen om door de bagger op de wegen te lopen. Voor de hulsvrouwen komt er dan nog de ergernis bij, dat de kinderen en de halsgenoten de modder van de straten in de nieuwe huizen naar binnen lopen. Laat het hun dan een (wat schra le) troost zijn dat hun voorgangers, de „pioniers" in dit nieuwste deel van de stad, het in de afgelopen "maanden nog erger hebben gehad- De gehele zomer en najaar heeft het overvloedig geregend, toen werd er nog drukker dan nu met zandauto's gereden, zodat de blub ber er nog veel hoger stond dan nu. Vaak konden toen de fietsers er niet eens meer doorheen en re den de auto's tot aan de velgen door de blubber. Wat dan weer voor de voetgangers onaangename ver rassingen kan opleveren als die auto's stralen modderwater naar al le richtingen verspreiden. Bovendienjv as er toen nog geen spoor van trottoirs te bekennen, wat nu weer wèl het geval is. Want nu ook de laatste portieken aan de Burg. van Haarenlaan Noord-zijde zijn betrokken, ziju de stratenma- kers al druk in de weer om langs die straat, die in de nabije toe komst Schiedams fraaiste boulevard zal worden, dc trottoirs aan te leg gen. Het her-leggen van de weg kan dan niet uitblijven. Immers, in de nieuwbouw worden de straten twee-maal gelegd, Eerst komt er de „werk-straat" nog voor dat er begonnen is met de huizen bouw, nodig ora de bouw-materia- len te kunnen aanvoeren. Wanneer een complex gereed is gekomen cn er dus geen materiaal meer hoeft te worden aangevoerd, wordt de de finitieve straat in het blijvende pro fiel, dus met trottoirs en straatver lichting aangelegd, waarop het aan brengen van de beplanting aansluit. Nu heeft het met de bouwerij langs de Parkweg kennelijk niet meegezeten, door de veelheid van bouw-objecten. Dit *Un dan na het complex Wilton-huizen, het complex flats ten noorden van de Burg. van Haarenlaan bU de spoorbaan. Daar tussendoor Is er een katholieke la gere school verrezen en aansluitend daarop het grote complex van Du- ra-Colgnet-woningen, Daardoor heeft het voorlopige wegdek van de Park weg sterk te lijden gehad. Het werd finaal stuk gereden door de zware vrachtwagens. Een her-bestrating heeft al plaats gehad, maar ook daarvan is nu niet zo veel meer over. Vooral op de kruispunten met de Burg. van Haarenlaan was het een modder-bende. Nog vergroot door het randrflden voor de baan van de brede hoofd-rijbaan van de Burg. van Haarenlaan. Voor de bewoners van de reeds enige tijd geleden gereed gekomen flat-blokken langs de Parkweg nog de tragiek dat hun toegangswegen nog lang niet -gereed zijn, omdat daar nog bejaarden-woningen wor den gebouwd. Dat zij nu reeds we kelijks moeten betalen voor „on derhoud van gemeenschappelijke tui nen" is een bijkomend feit. Voor de bewoners langs de Park weg zal het bezwaar van de slechte wegen nog wel even duren, totdat het complex Dura-Coïgnet-wonfngen gereed Is gekomen^ Maar voor de mensen langs het nieuwste deel van de Burg, van Haarenlaan, begint het al te dagen, voor wat de straat- aanleg betreft. Misschien Is een goe de weg een Kerst verrassing? Voor het eerst sinds jaren is ook op de algemene Technische Sohool *aa de Mgr. Nolenslaan het Sint Nl- colaas-feest gevierd. Dat geschiedde gisteren in de kantine van de school, maar aangezien dit toch niet kleine vertrek bjü lange na niet alle leer lingen kan bevatten, Is het feest drie maal gehouden moeten worden. En dat vond ook Sint Nicolaas, die alle drie keren aanwezig was, toch ook Wel te bar. Maar de school zal bin nenkort wel vergroot worden, merk te hij op. Dit heeft overigens niets afgedaan aan de leuke stemming. Dat meer dere leerlingen bij de Sint werden geroepen, voor bedreven „stoutighe den" werd door de anderen wèl, maat door de betrokkenen maar matig ge waardeerd. Doch toen ook een onder- wijzer „op.het stoepje moest komen' Bij zijn bezoek aan de Techni sche School (drie maal, wegens het grote aantal leerlingen) heeft di recteur J. Pulleman Sint Nicolaas hartelijk verwelkomd. steeg algemeen de hilariteit op. Toen ook de heer Baks gekapitteld werd omdat hij „z'n snor gedrukt had terwijl hij wèl aanwezig was met snor en mijter op, steeg het dave rende gelach op. De Sint had verder veel waarde ring voor het schoolbandje dat on der leiding van de heer H. L. wil- lemse, zich ook bij deze gelegenheid met succes deed horen. „Het zijn net de Bieten-bouwers", vond dc bejaar de, maar nog altijd ondeugende bis schop. Verder werd het programma, dat ook door de.dames van de leer krachten is bijgewoond, gevuld met t vertonen van filmpjes. „Doorgaand ucrfceer gestremd strrat er op het bordje tn de Mgr. Nolenslaan, maar het lijkt ons toe dat ook het niet-doorgaande ver keer gestremd is door de plas die van de straat een singel maakt. Alleen de leerlingen van de Tech nische School (op dc achtergrond) vinden het wel leuk. Al was er een leerling die z'n kousen en schoenen uit trok toen hij over de ze weg moest fietsen. Langs de Parkweg is het terrein door de regen van de laatste dagen in meertjes veranderd, waar de jeugd (maar ook zij aiiéénj reel plezier tn heeft. XAdvertentie IM4 Wij hebben Nederlands rootste sortering Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen bjj ongeval: G.G. en G.D- Tuinlaan 80. telefoon 6 9280. Politie-alarmnummer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandat, 1920.30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur, woensdag 9.30—16.30 uur. donderdag 9.30—12.30 uur, vrij dag 9.30—16.30 en 19—2030 uur, zaterdag 9.3016 30 uur. *s Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19—21 uur, woensdag 1417 en 1921 uur, donderdag 10—1? uur, vrij dag 14—17 en 19—21 uur, zater dag 1012 en 3417 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Een nieuw huis een nieuw hart". Elke dag van 10 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur (tot 7 december). BIOSCOPEN Passage, 2 en 7 uur: „Een moordda dige echtgenoot". Monopolc, 2 uur: „Kunde wollt ihr ewig leben"; 7 uur; „De spionne van Berlijn". DIVERSEN Must» Sacruzn, 2 en 7.30 uur: A.B.v. O.v.D, Sint Nicolaasfeest. Arcade, 8 uur: KAV, St Nicolaas feest. Vrijdag, 16 december, hoopt de" heer W. A. de Vries, bedrijfsleider van de AH-wink el te Schiedam de dag te herdenken, dat hij 25 jaar geleden bij Alïjert Heyn in dienst trad. Na als bediende in Dordrecht te zijn begonnen, vervulde hy daarna de functie van bedrijfsleider te Steenbergen. Middelburg. Rotterdam en Amsterdam om tenslotte in. de zaak in Schiedam te jubileren. Het zal deze sympathieke jubilaris óp vrijdag, 16 december, zeker niet aan belangstelling ontbreken. Uit de auto vart dc heer L, L. U„ die voor de woning aan de Rotter- damsedijk stond, zijn uit de niet af gesloten kofferruimte een reserve wiel met band en een aantal sleutels gestolen. De waarde van het gesto- lene wordt geraamd op honderd gulden. De Kerstmiddag van de Ned. Ver. van Huisvrouwen op maandag 19 de cember wordt niet in Maison West huis gehouden, zoals gemeld, maar in de grote zaal van Gebouw Irene. Het was maar gelukkig, dat er in de Energiehal micro-korfbal kon worden gespeeld, want anders zou den de korfballers voor de zoveelste maal niet aan het bod zijn geweest. Nu zUn er nog 42 achttallen aan het werk geweest en dat hebben ze met groot enthousiasme en veel overga ve gedaan. Schiedam is wel heel goed voor de dag gekomen. De roodzwarten won nen met 5—0 van Succes, met dezelf de cijfers van OSCR 2 en met 16 van Oranje Wit 2. Hun naaste con current, HSV, heeft tegen OSCR 2 gelijk gespeeld en daardoor staat Schiedam bovenaan. Succes heeft het niet verder kun nen brengen dan één overwinning en' wel één van 3—0 op Oranje Wit 2. Van Union werd met de kleinst mo gelijke uitslag verloren, namelijk 1—0. Ook het jeugdteam Yan Schie- Donderdagmiddag om vier uur wordt aan de Burg. Honnerlage Grctelaan 5 te Schiedam de eerste paal geslagen voor het nieuwe be drijfspand van de Gebroeders Steurs N.V., wijnhandelaars te Maassluis. Deze nieuwbouw is noodzakelijk geworden door de steeds toenemen de vraag naar wijnen en grapillon. Daar men in Maassluis geen uitbrei dingsmogelijkheden had, heeft men besloten in Schiedam te bouwen. De nieuwe wijnhandel zal bestaan uit een kelder van duizend vierkan te meter en een begane grond en twee verdiepingen van dezelfde op pervlakte. De Vlaardingseweg In Kethel is met Ingang van heden, 6 december voor alle verkeer met uitzondering van rijwielen afgesloten van maan dag tot vrijdag van 7.30 uur tot cn met 17 nur. Deze afsluiting zal du ren tot en met 31 januari of zoveel korter of langer als nodig mocht blij ken. Zo deelt de Directeur van Ge meentewerken ons mede. dam kwam uitstekend voor de dag. Zowel van Overkanters J als Spangen J werd met 2l gewonnen. De jonge lui delen daardoor de eerste plaats met WION J. De tweede ronde van de micro- competitie wordt op 18 december verspeeld, De Postduivenver. „De Snelvlie gers" te Schiedam houdt op vrijdag 23 en zaterdag 24 december weer 'n tentoonstelling van postduiven, Esperanto-agendo Merkredon, la 14an de decembro. Klubvespero Konversacia vespero ce kino v. Gink Ploegstraat 19. Atenïu al la adreso, no iru ai mal- justa adreso. Gistermiddag omstreeks drie uur is de brandweer onder leiding van hoofdbrandmeester D, de Jager uit gerukt omdat bij de Ijsfabriek „De Maas" aan de Hoofdstraat een zuur stoffles in brand was geraakt. De elektrisch lasser A. van I. uit Rotterdam was bezig geweest met een lasapparaat Waarschijnlijk door een lek in de slang was er brand ge komen in de zuurstoffles. De heer Van I. had nog de afsluiter van do acetyleen fles kunnen dichtdraaien, maar bij de zuurstoffles was hem dat niet gelukt De brandweer heeft met enkele emmers water het vuur ge- doofd. De schade bleef beperkt tot de verbrande slang. Bij het kopen van een banketlet ter in een Schiedams warenhuis is mevrouw J. v. P.-R. gistermiddag haar portemonnaie kwijt geraakt, die zij even op een vitrine had neer gelegd om het gebak in .haar tas te steken. GEVALLEN De 17-jarige mejuffrouw L. V, werd, toen zij gistermiddag om streeks 12.45 uur op de fiets over de Buitenhavenweg reed, door een duizeling bevangen. Zij kwamte vallen en liep daarbij een hersen schudding op. Door de G.G, en G.D. is zij naar hel Gemeenteziekenhuis gebracht, waar zij ook ie opgenomen^ GEBOREN: Herrnanus C„ zv. H. C. den Brinker en F- Suttorp; Eduard W.* z. v, L. P. Legierse en M. J. van Paaseen; Johanna, d. v. A. W. M. de Groot en A» Meijera; Willem Az. v. C. J. J. Vervest en C- P. Klomps; Catbarina M. A., d,v* A, S. ten Wolde en S. S. Tan. GEBOREN Hendrika E„ dv Ch, Gosens en D. de Koster; Eveline H. M., dv J. W. Janssen en H. P. Goed hart. OVERLEDEN: M. Goudswaard, 77 j., wed. van A. van Dijk; W, M. Smits, 32 j-, wed, van A- M. Par- met; A. S. Roelse, 60 j., wed. van H. van der Kraan; D. J- de Graaf, 81 jaar. (Advertentie IM.) s Werelds allergroot ste show van kampioe nen en sterren. Een adembenemende parade van i kostbare ijsballetten en dolkomische clownerieën. PRIJZEN DER PLAATSEN: Si-, 4.50, 6.-, 7.-, 7,50, 8.50 De bal Is gerieflijk verwarmd, f I tGAM±»EVOUÏÏ- ELKE AVOND aanvang 20 uur. MATINEES: zaterdag 17 december «a'f zondag 18 december. Aanvang 16 uur» Voorverkoop ij AHOY KASSA'S, tel.113280-113281 U l.van &e«krNw. Binnenweg 301, tel. 31396 J ,rw M. BrsedveUbvcn CiHernlraat 1,tel.31442 \\W W.Groi]é,0«Meedijk 83, tel. 131823 J. Hordijk, Noordmolenstraat 51b,tel»47I32*: In de zaalhandbal-competitie, die, zondag voor de Schiedarose te^ms, maar een bescheiden programma be- vatte, zijn er door de damesteams van D.W.S. en Wilton. Fljenoord, die beide in de districtsklasse uitkomen, heel goede resultaten bereikt. De dames van D.W.S. wonnen van het sterke Athene in Den Haag en staan nu, na het Haagse Tumlust, op de tweede plaats met 3 punten uit 2 wedstrijden. Daarbij te bedanken dat onze stadgenoten de twee zwaar ste concurrenten al achter de rug hebben. VLAARDINGEN De woensdagmarkt wordt weer gedeeltelijk verplaatst. Aan het des betreffende raadsvoorstel ontlenen we: In 't raadsbesluit van mei 1959 wer den o.m. tot terrein voor de woens dagmarkt bestemd: a. het gedeelte van de Gedempte Biersloot, tussen de Waalstraat en de Fransenstraat; b, het gedeelte van de Heemraad- straat, tussen de Van Rlebeeek- straat en de Baljuwstraat, In verband met verdere bebou wing van de Gedempte Biersloot langs 't aangewezen gedeelte markt terrein aldaar, met ingang van het jaar 1961, kan dat gedeelte niet meer als zodanig worden gebruikt. Het is dan ook noodzakelijk het marktterrein elders uit te breiden. B, en W. menen, dat zulks op de meest doelmatige wijze kan geschie den door ook de Baljuwstraat en het resterende gedeelte van de Heem raadstraat. tussen de Marktgruaflaan en de Baljuwstraat, als terrein voor de woensdagmarkt aan te wijzen. Door deze aanwijzing zal tevens de mogelijkheid bestaan om op het thans overbezette marktter rein enige kramen bij te plaatsen. Het voornemen bestaat om, zo de raad dit voorstel aanvaardt, in beide straten één rij kramen te plaatsen, waardoor de bezorging van levens middelen e.d. in die straten zo wei nig mogelijk belemmering onder vindt. In verband met de bovenbedoelde gedeeltelijke verplaatsing van de woensdagmarkt is het nodig enige voorzieningen te treffen, zoals het maken van verkeersborden met mas ten c.a. en het leggen van enige te gels met beugels, Bovendien is het noodzakelijk ge bleken achter het pakhuis van de kramenexploitant een afdak te ma ken voor het opbergen van de ver- keers- en waarschuwingsborden van het marktterrein. Aan een en ander ïs een uitgaaf verbonden van naar raming 1.300,— De Vlaardingse Schei dsrechtersver- eniging organiseert vier spelregel test-avonden. De vier clubs met het hoogste aantal punten komen op een nader vast te stellen plaats en tijd in de finale uit. Woensdagavond begint de serie van dc vier selectiewed strijden bij De Hollandiaan met For- tuna, WIK en De Hollandiaan, op 14 december worden bij Zwaluwen de verenigingen Zwaluwen, VFC en TSB aan de tand gevoeld, op 21 decem ber in Maassluis de verenigingen VDL en Excelsior en op 28 december zijn aan de beurt Naaldwijk, *s-Gra- venzandse SV en Hoek van Hol land. Na 3 minuten spelen, namen de blauw-witten al een voorsprong door een mooi doelpunt van H. Roelse. Athene kwam terug en liep spoedig uit tot een 31 voorsprong, toen kregen de Haagse dames een straf- worp en traditiegetrouw wist keep- ster A. Veldhoven deze te stoppen. Hierna ging het beter bij D.W.S. en met twee doelpunten achter elkaar van N. Rob art en één van de Haagse dames, kwam.de rust met 4—2. In de tweede helft scoorden beide teams om beurten tot vij'f minuten voor het einde Athene nog met 7-5 voorstond. Hierna wist N. Robart zelfs tot 7—7 te komen. Toen een ieder zich al met deze gelijke stand had verenigd kre gen de blauw-witten in de allerlaat ste seconde nog een straf worp toe gewezen. Toen deze genomen moest worden kon men in de stampvolle Houtrusthal een speld horen, vallen. N. Robart nam de worp en D.W.S. won met 87. De dames van Wilton Fijenoord hadden in dé Energiehal het Haagse GONA op bezoek. In het begin vlotte het niet best met on2e stadgenoten cn daardoor kon GONA aan een 1—3 voorsprong komen, echter nog voor de rust haalden de rood-witten een gelijke stand 33. In de tweede helft kwamen de Haagse dames niet meer aan bod, wel kwamen zij met gevaar lijke schoten op de Schiedamse veste, maar keepster H. Smit wist erger te voorkomen. B. Zonneveld kwam aan 43 en toen A. v. d. Horst en A. de Groot de stand op 63 brachten, was de overwinning voor de rood-witten veilig. Een bestelauto, die van de Lage Erfbrug kwam. heeft gistermiddag op de Schledamseweg een bejaarde vrouw geschept, die op een vlucht heuvel stond. Het slachtoffer, dc 84- jarigc mevrouw M. Boom-DUling, uit de Watergeusstraat, werd twintig meter meegesleurd cn kwam tenslot. te onder een geparkeerd staande auto terecht. Z|] moest op slag dood zijn geweest. Ook de bestelwagen botste tegen deze auto. De chauffeur, do 52-jarige C. H. V„ die volkomen overstuur was, bleek slechts lichte verwondin gen tc hebben opgelopen. Dc GG en GD bracht hem naar het Dykzig— ziekenhuis. Volgens de politie is de chauffeur met de wagen geslipt waardoor hij de macht over het stuur verloor," Er is proces verbaal tegen hem opge maakt. Bovenstaande foto toontbeide zwaar vernielde wagens. Het Gemeente Ziekenhuis te Schiedam vraagt voor de huishoudelijke dienst. Schriftelijke sollicitatie aan of aanmelden bij de a dj unct-directrice. 6 december 1960

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1