4 m nas m M In de weiden wemelt het alweer van de kieviten <v< fóidaSL i Zilveren jubileum van pol-fotograaf Groot Meer bemaling voor Delfland is nodig 'FEfflgS q$B®Ü SIMON DEWIT ONZE VOGELS IN DECEMBER De trek langs de kust van de „Engeland vaarders" mnÈerland Tijdelijk Nog geen eindstand Een gouden huwelijk Dodelijk verkeers ongeluk ■!ii !iai tsa; Klasse-ouderavond Comeniusschool B Sigarettenautomaat vernield Verkeerszuil omver gereden Burgerlijke Stand 2 dozen voor /WIN ééri van de 484 prachtige prijzen Eerste paal voor gebouw woningdienst Fiets gestolen MAALPEIL ZONDAG BEREIKT Grote zege van VDY: 164 Klaverjas-concours voor bejaarden R.T. speelt voor Schied. Kunstkring Prijs-uitreiking Jeugd Rode Kruis Cefa vertoont: „Stille helden" Judo-examens SCHIEDAM Koeriersters Brommy en Tommy in: mvm sari |H Isii »!si lm ]lü! üjgai BB |Si ''■II SIMON DE WIT'S SUPERMARKT gii Ivf] jij Eu S!> |ii L!!< i» "Woensdag 7 december 1960 3 i 71 rT JlferEtee' 1 o! weer v^er maanden geleden dat onze flierxwalwwen vertrokken en zij hebben ongetwijfeld hun domicilie in midden Afnka reeds lang geleden bereikt. Merkwaardig is het dat zo veel vogels de winter in het zuiden van En geland doorbrengen. Zoals bekend heerst daar een tamelijk zacht klimaat en dat is voor sommige soorten reeds voldoendeWij hebben meer dan eens gezien, dat vinken, mezen o] kieviten bij gunstig weer bij onze kust de zee over staken,, kennelijk met Engeland ets reisdoel. (Advertentie f.M.) De meest gebruikte trekroute voor deze „Engelandvaarders" is die langs de Nederlandse en Belgische kust tot Cap Griz Nes in Noord-Frankrijk, vanwaar de oversteek over het Ka naal wordt gewaagd. Wanneer er tijdens deze oversteek onverhoeds een storm komt opzetten dan hebben de vogels het dikwijls erg moeilijk en dan kan bet niet anders of er vallen slachtoffers. Alleen als de dodelijk vermoeide dieren een noodlanding op een schip kunnen maken, hebben zij kans er het leven af te brengen. Helaas gebeurt het dan nog al eens, als het grotere vogels betreft, dat deze aan een of andere dierentuin wordt aangeboden. Dit konden wy onlangs nog ui de krant vernemen, toen een bemanningslid van een groot passagiersschip een zeldzame sneeuwuil wist te bemachtigen. Na tuurlijk was de vogel toen op van vermoeidheid, doch het ware beter geweest indien men dc fraaie uil bij het binnen lopen van het schip zon der meer de vrijheid had gegeven, Nïct vangen! ffc herinner mij een soortgelijk ge val met een sperwer. Een bevriende zeekapitein had in de trekmaand ok tober ergens op de Noordzee ter hoogte van Terschelling een. sperwer in de mast en na veel moeite werd het dier gegrepen en na enkele dagen netjes in een schoenendoos bij ondergetekende bezorgd. Eten trilde m in het geheel niet. hetgeen niet te verwonderen was, aangezien een jpenner zijn prooi levend toll van gen. Wij besloten hem in vryheid te stellen. WU gingen met hem naar het bos en lieten hem op een ge geven moment los. Tot dat moment had hij in het geheel geen geluid gegeven. Maar onder het uiten van enkele schelle vreugdekreten ging de vogel er als een pijl uit een boog vandoor en ik moet zeggen dat we daar geen spijt van gehad hebben. Daarna hebben wij nog menige vogel in handen gehad, die we wanneer ze wat waren opgeknapt, zonder uitzon dering steeds weer de vrijheid gaven. Voor tal van watervogels: zwanen, ganzen en'verschillende eendensoor ten is de trektijd nog lang niet ten einde, zelfs nog niet eens in volle gang. Tegen het einde van deze maand en uiteraard het einde van het jaar kunnen wij op daarvoor ge schikte plaatsen de meeste water vogels te zien krijgen. Duizenden eenden De Knardtjk van Harderwijk naar Lelystad heeft tn dit opzicht ver maardheid gekregen. Aan de land zijde oan de dijk zagen mü daar omstreeks half november reeds en kele honderden ganzen, kolganzen en prauioe ganzen en aan de linker kant het i/sselmeer een paar honderd z.gkleine zwanen. Het aantal meerkoeten, die steeds in dichte drommen bij elkaar blijven, Hep in de duizenden, terwijl het aantal eenden nog aanzienlijk groter was. Om er enkele te noemen: een troep van 1200 A 1500 brilduikers, veel gro te of kleinere troepen smienten en wilde eenden, doch het grootste con tingent vormden de kleinste eendjes, de wintertalingen. Het waren er in totaal veie duizenden en steeds in traepen van een paar duizend by elkaar. Als je die enorme hoeveel heden vogels ziet dan vraag je je onwillekeurig af of er nu nog wel andere plaatsen in Nederland zijn waar dezelfde soorten voorkomen. Het antwoord daarop luid nog be vestigend bovendien. En zoals ge zegd, het emde van de stroom is nog lang niet in zicht. De meeste watervogels beginnen eerst door te komen als de wateren tn het noorden en oosten van Europa vanwege de vorst met recht gesloten gebied worden. Dan komen nofi' vele duizenden vogels naar onze lage tanden en dan lee/t het overal van de watervogels. Wilde eenden, pijl staarten, smientenkuif eendjes, top persbrilduiven, wintertalingen ca. ontmoeten we dan vaak in onze eigen poldervaarten en op of bij de grote rivieren. T~)E verschillende ganzensoorten, grauwe gans, kolgans, riet- Kans, kleine rietgans en brandgans fouragei en daarentegen op akkers en op grasland. Op de Zuidhollandse eilanden, west Noord-Brabant en Zeeland met inbegrip van Zeeuws- Vlaanderen zien we dikwijls grote concentraties van deze vogels in het veld. Het is een machtig gezicht als men soms een paar duizend van deze vrij grote vogels bij elkaar ziet. Nog mooier is het als we zo'n indruk wekkende troep ganzen in de lucht zien. Ook ui de polder in onze con treien zien we in het winterhalfjaar wel eens ganzen overvliegen en zelfs boven de stad vliegen ze wel eens op grote hoogte over. Weide-vogels Overal in de tueldeu wemelt het op het ogenblik van de kieviten. kievit Zelfs ii streken waar normaal wei nig of i een kieviten plegen voor te komen, ziet het de laatste weken bij wijze van spreken zwart van deze vogels. Van tyd tot tijd gaat een groep de lucht in om een rondje te vliegen en strijken daarna weer bij hun soortgenoten neer. Dat doen spreeuwen trouwens ook graag en vooral in de duinen zien wij soms enorme troepen heen en weer trekken, zo te zien eigenlijk zonder een bepaald doel. Enkele we ken geleden zagen wij twee troepen vliegen, toen er opeens een slecht valk kwam aangesnisd. Onmiddellijk vormden beide troepen zich tot een compacte ronde bal van vogels en als ze dan maar bij elkaar blijven gebeurt er niets. De op een boutje beluste valk kan in zo'n geval geen keus maken en zal tenslotte onver- rlchterzake afdruipen. In één van de twee vogel ballen was echter één vogel, die of angstig of eigenwijs was en die op eigen ge legenheid een veilig heenkomen wil de zoeken. Direct schoot de slecht valk achter hem aan en tot geluk van de spreeuw greep hij mis, zodat deze zich met een snelle duik tussen een wirwar van planten kon ver schuilen. Na dit echec maakte de valk dat hij weg kwam en dat zou een sperwer nooit doen. Deze zou zijn slachtoffer vervolgen door dik en dun, totdat deze laatste het tenslotte van vermoeidheid zou moeten op geven. Men zietzélfs tijdens de donker ste dapeti uan het jaar is er altijd oor hetzelfde bedrag bij ons in goud, zilver «n horloges Iets bijzonders iets exclusiefs Iets heel anders iiiiniiiiijiiiiifliiriiiiu LIJ NBA AN 50 Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81 BeLlcn bU ongeval: G G en G.D., TuinJaan 80. telefoon 692 90. PoÜtie-aJarmnummer 6 40 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 192030 uur, dinsdag 9.2016.30 en 19—20.30 uur, woensdag 930—16.30 uur, donderdag 930—12.30 uur, vrij dag 9 3016,30 en 19—2030 uur, zaterdag 9.3016 30 uur. 's Zon dags gesloten. R.-K Leeszaal en Bibliotheek, Daro geopend maandag 19—2] uur, woensdag 1417 en 19—23 uur» donderdag 10—12 uur, vrij dag 1417 en 1921 uui, zater dag 10—12 en 14—17 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Een nieuw huis, een nieuw hart", Elke dag van 10 tot 17 uur; *s zondags van 12 tot 17 uur (tot 7 december). BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Een moord dadige echtgenoot". Monopole, 2 uur; „Hunde wollt ihr ewig leben"; 7 en 9.15 uur: „De spionne van Berlijn". DIVERSEN Irene, 8 uur: Christelijk Onderwijs. Vergadering. Wijkcentrum Nieuwland, 8 uur: R.K. Gerepaterieerden. Wykcentrum Nieuwland, 8 uur: D. Savio-school Ouderavond. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Alg. Fotokring. Dia-avond. In het gebouw van de Comenius school B aan de Singel 5 wordt op woensdag 14 december een „klasse ouderavond gehouden, waarbij de ouders van de leerlingen m de ge legenheid worden gesteld zich op de hoogte te stellen van de vorderingen van de leerlingen. Teneinde lang wachten te voorkomen, zijn de ouders gerangschikt in vier groepen, die na elkaar aan de beurt komen. De sigarettenautomaat, die voor de winkel van de heer A. B. v, L, in de Edisonstraat hing, is vannacht vermeld. Het ge' dbakje, waarin zich ongeveer 25 gui en bevond, is uit de automaat gebroken cn het geld meegenomen. Een echtpaar, dat nog laat passeerde, beeft bij de automaat twee jongemannen gezien, die hij nadering van het echtpaar snel op een bromfiets wegreden. (Advertentie LM.) Gisteravond is een verkeerszuil in de B. K.-laan op de kruising met de Nassaulaan, omver gereden door een auto bestuurd door de heer R, riB. De heer B. was bezig in te halen, toen een andere auto naar links uit week, omdat een wagen, die langs de kant van de weg had stilgestaan, wegreed. Daardoor werd de heer B. in het nauw gebracht en botste hij tegen het verkeerszuiltje op, dat ge heel vernield werd. De auto van de hetr B. werd ernstig beschadigd aan de linkervoorzijde. GEBOREN: Guido, z.v, J. M. Beij- derwellen en J„ Ch. de Vlieger; Carel, z.v. J. C. Langstraat en L A. Larooij; Sylvia, d.v, J. van Tilborg en M. van Kampen; Johannes C. M. z.v. A. K. Hagendoorn en W. M. Venncman. OVERLEDEN: H. Pasterkamp, 68 jr., echtgen. van M. Pille; J. E. van Oort. 84 jr. verpakt in prijsvraag- formulier VLAAJRDIN GEN Vanmiddag zal de eerste paal wor den geslagen voor het nieuwe ge bouw van het gemeentelijk woning bedrijf aan het Emans Het ligt in de bedoeling alle tak ken van de gemeentelijke woning- dienst in de toekomst aanhetEmaus te concentreren. Uit de fietsenstalling van het Sint nog tael een en ander met de vogels Lidumalyeeum. is de fiets van de 13- te beleven. j jarige scholier A. S. M. H., die daar A. DE JONG i niet op slot stond, verdwenen. (Advertentie LAT.) Het was de bedoeling geweest om dinsdagavond het toernooi om het vierde klasse libre kampioenschap van het biljartdistrict Schiedam af te ronden. Dat ging niet door, omdat de deelnemer J. Smit (Beltevue, Maassluis) wegens ziekte verstek moest laten gaan. Kampioen K, v. Dorp (OBK, Vlaardïngen) zal nu waarschijnlijk vrijdagavond met Smit de laatste partij in het clublokaal van „De Waal", waar de gehele finale werd gespeeld, spelen, waarna de definitieve eindstand kan worden op gemaakt. De uitslagen van de drie dinsdag avond gespeeelde partijen waren: Papenveld Kloosterman Ringelesteijn Buitelaar v. Papenveld 75 De Wit 54 Namens alle deelnemers werd wed strijdleider P. Steenbergen een at tentie aangeboden. si Naar aanleiding van de situatie niet konden bijhouden, met als ge- tijdens de storm en de enorme re genval van het afgelopen weekeinde heeft de ingenieur-directeur van het Hoogheemraadschap van Delfland, ir. A. G» Wiersma, er op gewezen, dat uitbreiding van de bemaiing van Delfland dringend gewenst is. De plannen hiervoor Uggcn al gereed. Zij zullen spoedig aan de algemene vergadering van het Hoogheemraad schap kunnen worden voorgelegd. Volgens zijn verwachting zou in de loop van gisteren de normale water toestand in het gebied van Delfland hersteld zijn. De zestig binnen het Hoogheemraadschap gelegen polders malen overtollig water uit op Delf- lands boezem. Via sluizen wordt dit door Delfland op zee en rivier ge loosd, indien de waterstand daardoor laag genoeg is. Bij hoge waterstand wordt het naar buiten gepompt Dit laatste is ook zondag en maandag gebeurd, maar toen was de regenval zo groot, dat de poldergemalen het volg een stijging van het polderwater en het hier en daar ontstaan van schade. De boezemgemalen. van Delfland in Maassluis, Schiedam en Scheve- ningen hebben thans een gezamen lijke capaciteit van 2100 kub, meter per minuut, de gezamenlijke pol dergemalen kunnen 3000 kub, metei per minuut verzetten. Er bestaat vanouds een zgn. maal- peil. Dat is een peil, waarboven de waterstand in de boezem niet mag stijgen, omdat dan de kaden langs het boezemwater kunnen gaan over lopen en zelfs zouden kunnen be zwijken. Zodra dit maalpeil bereikt wordt, moeten dus de poldergemalen stoppen, totdat het water weer enige centimeters in de boezem is gezakt. Zondag werd dit kritieke maal peil tweemaal bereikt, zodat de pol dergemalen gedurende in totaal ne gen uren niet hebben kunnen uit slaan op de boezem. Bij Vlaardingen-Oost: Op de Van Hogendorplaan nabij het Stationsplein werd hedenmorgen =fc 7.10 uur de 34-jarige wielrijder B. de Vletter uit Vlaardïngen door een personenauto aangereden en dode lijk verwond. De auto reed over da Mr. L. A. Kesperweg richting Vlaar dïngen en wilde linksaf de Van Ho gendorplaan in. Omdat rechts van deze auto een andere auto stilstond, hield de bestuurder het linkerweg gedeelte. Op het moment, dat de rechts stilstaande auto doorreed, reed ook de bestuurder van de eerste auto door. Direct hierop stopte de rechtsrijdende auto, doch de eerste automobilist reed door en botste te gen een wielrijder, die over het rij wielpad Mr. L. A. Kesperweg uit de richting Vlaardingen kwam rijden. De wielrijder werd zwaar gewond en overleed op weg naar het zieken huis. Het eerste tiental van VDV be haalde dinsdagavond een gemakke lijke overwinning op Vreeswijk 1» Over de gehele linie waren de Vlaar- dingers beter. Met grote regelmaat werd de zege opgevoerd tot 16—4, als volgt: W. H. NiestadtG. C. v. Looyen 20, C, v, VeelenW. Her- weyen 20, J, 3. v. LeeuwenH. Ruys 2—0, D. v. d. Kerkhoff—L. D. Vaandrager 20, W. F. Verburg— J. Wielaard 20, C. BielM. Spronk 02, H. LansbergenJ. P, Vaandra ger 20, N. VoogtM. W. Tlijterlinde 1—1, J. VermeulenL_ Hofman 2—0, C, L, den BoerB. Nuys 1—1. Jilles v, d. Boom, de bekende fruit handelaar heeft voor de bejaarden een klaverjas-concours georgani seerd, die op donderdag 8 december om 2 uur in café de Karssenboon aan de Broersvest wordt gehouden. Veertig bejaarden kunnen er voor Inschreven en proberen de prijzen, vruchten en vlees, te veroveren. Voor de Schiedamse Kunstkring geeft het Rotterdams Toneel op don derdag 15 december in het Passage theater een opvoering van het blij spel „Speels gemin, speels gewin van Marïvaux, Medespelenden zijn Lia Dorana. Ann Hasekamp, Ton Lutz, pieter Lutz, Max Croiset, Hans Croiset en Hans Polman. De regie berust bij Luc Lutz. Op woensdag 14 december zullen de heer Nicolaas Byioo, 75 jaar oud en zijn echtgenote, mevrouw Johanna Maria Byloo-Tombrink, hun gouden huwelijksfeest vieren. Het ztfn beiden geboren en getogen Schiedammers, die ook in Schiedam zjjn getrouwd en er bun hele leven hebben ge woond, de laatste 43 jaar In de Heenvlietsestraaf 49. De heet Bijloo heeft 25 jaar bij de Volkshuisvesting gewerkt, waar fay ook ruim zeven jaar geleden is ge pensioneerd. Het echtpaar heeft negen kinderen. 22 kleinkinderen en zelfs vyf achter kleinkinderen. Dezen maken zich op om het gouden huwelijk in gepaste vreugde te vieren, wat op 14 decem ber zal geschieden m het wijklokaal van de Ned. fterv. kerk aan de Nieu we Maasstraat, Daar de band tussen ouders en kinderen voortreffelijk is en de beide echtelieden nog een re delijk goed gezondheid genieten, kan het een vreugdig feest worden. Het grootste geschenk bij dit jubi leum is waarschnijlijk wel dat de oudste dochter, mevrouw L. Immer- zeel-Bijloo, die m Vancouver B.C., Canada woont, speciaal voor t feest naar Nederland is overgekomen. Zij heeft nog he: Sint-Nicolaasfeest in Schiedam mee kunnen vieren, maar zij vertrekt op 17 december weer naar Canada. Haar getrouwde kinde ren met alle vijf de achterkleinkin deren van het gouden paar. wonen ook in Canada en zullen waarschijn lijk de enigen zijn die op het feest zullen ontbreken. Vrolijk speelden de „Optimisten", het kwintet van de politiefanfare, dinsdagmiddag in de kantine van het Hoofdbureau van Politie vlotte liedjes. Zy deden dit ter gelegenheid van het zilveren jubileum van de technisch ambtenaar P. Groot. Com missaris K. Rijpma die het echtpaar Groot en familieleden verwelkomd© merkte op dat de heer Groot als poUMefotograaf al veel jubilea van collega's heeft meegemaakt. Hij maakte er fraaie reportages van. „Nn bent u aan de beurt en dat ver heugt ons want nu kunnen we blijk geven van onze waardering voor het werk dat u in uw belangrijke functie doet." De heer Rijpma belichtte daarna de carrière van de heer Groot. Hij is gestart als kruideniersbediende, maar vond zijn bestemming bij de politie, eerst bij de befaamde politietroepen. Op 13 oktober 1940 kwam de heer Groot bij de Schiedamse politie. Op 1 april 1947 werd hij hoofdagent. Van betekenis is dat hij op 1 oktober 1945 bij de dactyloscopische dienst kwam waar de toewijding, het geduld en het verantwoordelijkheidsgevoel van de heer Groot al spoedig onvervang baar werden. De heer Rijpma her innerde eraan dat de heer Groot een opleiding volgde bij de Amsterdamse politie en dat hij ook het diploma voor reportage-fotograaf haalde. De commissaris sprak met waardering over het „stuntwerk" van de jubila ris die bij de bezoeken van de Com missaris van de Koningin in Zuid- Holland en van de Gouverneur van Khartoem foto's van de aankomst van de hoge gasten maakte, die zij reeds te zien kregen op hun rond wandeling door het gebouw. Hy overhandigde de heer Groot, die dit jaar tot technisch ambtenaar werd bevorderd, een geschenk. Hoofdinspecteur W. H. Kloeseman haalde herinneringen op uit de loop baan van de jubilaris. Hij vermeldde met dankbaarheid dat de heer Groot zo bekwaam een film over de ver keerssituatie in Schiedam had ge maakt waardoor deze documentaire van veel nut kon zijn bij de ver- keerslessen voor de stadgenoten. Ook hij overhandigde een geschertk. De voorzitter van de afdeling Schie dam van de Ned. Politie Bond de heer M. Slavenburg noemde de jubi laris, die sinds 1945 lid is. een trouw lid van de organisatie. „Een goed sportsman, die vooral met volleybal en schaatsen een goed figuur maakte," kwalificeerde de voorzitter van de Zilveren jubilaris P. Groot en echtgenote met het jubileumge schenkeen elektrische klok. SPSV de heer M. J. Geeratz de heer P. Groot, die al twintig jaar lid is van de politiesportverenïging. Na de thee heeft de heer Groot alle sprekers bedankt voor hun vriendelijke woorden en geschenken. Hij merkte op dat hij in Schiedam van de heer Doorlag zijn opleiding had ontvangen en dat het zyn liefde voor het filmen en fotograferen was die hem tot zijn voldoening in dit beroep hebben, gebracht. In het nieuwe gebouw van het Rode Kruis aan de Warande 85, zul len vrijdagavond om 7.30 uur de prij zen worden uitgereikt aan de jeug dige winnaars van de briefkaarten actie van het Jeugd Rode Kruis. Deze actie staat in het teken van het tien jarig bestaan van de Schiedamse af deling van het Jeugd Rode Kruis. De Chris*' Film-actie te Schiedam vr op vrijdag 9 de cember in z«. -tie de film „Stille helden" (Proud valley), over een drama in een mijnwerkersdorp. In de hoofdrollen spelen Paul Robeson, Edward Chapman, Edward Rxgby, Simon Lack en Janet Johnson. In de maand november zijn de vol gende leerlingen van de Sportschool Bishoof voor bun judo-examens ge slaagd. Jeugd-judo gele slip: Leen Groen, Ronnie Jansen, Hennie van de Water, Gele band meisjes: Bep van Gelderen, Jannie de Vries. Oranje slip: Wim Dumont, Ben Dijkdrenth, Cor van Gerwen, Wim Hordijk. Jaap de la Rambeljé, Peter Websveen Oranje band: Fred Smits, Bas Voge lezang. Heren-judo, gele band: H v. d. Poeh J. Brbkling, C. van Gelde ren, H. Verwater. Personeel gevraagd Gevraagd: net persoon voor colportage-werk. Foto Maas, Claes de Vrieselaan 75, Rot terdam. Aanmelden na tele fonische afspraak 3 8131. Huwelijk R.-K. gepensioneerde man zoekt kennismaking met r.-k. gepensioneerde vrouw of weduwe. Geheimhouding verzekerd. Brieven onder no. S-829 bureau van dit blad. Permanent wave Permanent: Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, i^ange Kerkstraat 13 Permanent vanaf ƒ8.com pleet Telefoon 6 6833 Fotografie Voor pasfoto's naar K van Vuuren, Hoogstraat 106, te lefoon 6 67 20. In één dag gereed. Belfilms vergeten? De auto. maai staat vuoi u kiaai Alle soorten films Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. I Leuk geïllustreerde boekjes met fleurige omslag, uitge voerd in het bekende strip- formaat Slechts 0.75 per deel Deel I: „Atomo" Deel II: „Tombola" Deel UI: „De vrolijke Schilders" Deel IV: „De Schatgravers" Deel V: „Kampeerders in angst!" Verkrijgbaar bij de bezor gers, agenten en administra. tie van dit blad. Tevens bij de boekhandel en kiosken. Mrnnm HIHP ilHli H» EaiSl a;n; II Hi ISj iBs ingai SSii -|H| lil KJ Jjoa 1» Onze nieuwe „S"-markt te Vlaardingen biedt een groot aantal jonge mensen een interessante, goed betaalde werkgelegenheid. WH KUNNEN NOG PLAATSEN: enige cassières C1722 jaar) Ervaring wordt niet verlangd, aangezien ons bedrijf een speciale opleiding verzorgt. Verder kunnen nog geplaatst worden in de; AFDELING KRUIDENIERSWAREN verkoopster (1722 jaar) (opleiding tot le verkoopster of cassière). leerling-verkoopster (15—17 jaar) opleiding tot verkoopster). Verkopers (17—25 jaar) (opleiding tot chef). een leerling-bediende (1417 jaar) (opleiding tot verkoper). AFDELING GROENTE EN FRUIT een verkoopster (17—22 jaar) (opleiding tot le verkoopster). een leerling-bediende (1417 jaar) (opleiding tot verkoper). AFDELING VERS VLEES een leerling-slager (1722 jaar). vrouwelijke hulpkrachten (tot 35 jaar) voor het verpakken van vleeswaren gedurende enige halve of hele dagen per week. Als een modem, dynamisch bedruf met vele perspectieven u trekt en u meent in staat te zijn onze klanten op correcte, vlotte wijze dienst betoon te verlenen, korat u dan eens praten op donderdag 8 december van 18 uur nm. in Hotel Boer, Smalle Havenstraat 7» Vlaardingen. Indien U op deze tijd verhinderd bent te komen, schrijft u dan aan: Simon de Wit N.V.. Personeels&f deling. Postbus 2 te Zaandam, waarna een vrijblijvend persoonlijk onderhoud volgt. !>i Rn ■Hl lal! IJl! Hbb I i;g ■Si Bal iSn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1