Groots plan bejaarden centrum in uitvoering 1-1.58!90 Woongebouw met acht etages vervangt het eeuw-oude Gesticht Puzzelri l bevat veel voetangels en klemmen u proeft tabak en geen papier; VAN SINT LIDUINASTICHTING m Eet er beter, gezelliger, i.;. lekkerder van - met slaolie Brommer door auto aangereden Wie heeft iets verloren? Vrachtauto verloor halen stro Diefstal Sinterklaas bij Die Flardiiïga Ruiters VAN'NELLE's „Afternoon" theebuiltjes 98./ 51 c Vierde inenting kinderverlamming Oecum. kerkdienst in Opstandingskerk Het Avondgebed in december Burgerlijke Stand mum Geen advies commissie voor de woonruimte Behandeling gemeente begroting Jeugdgemeenteraad Geen regerings- politiek in discussie SCHIEDAM DE SGHiEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters Donderdag 3 december 1960 3 (Advertentie LM.) Alleen Roxy combineert edele tabakken met het dunste papier. Door dit ragfijne Elfin papier komt de zuivere smaak van nobele ta bak volledig tot z'n recht. NIEUW KLAAR-OPEN PAKJE In 'n wip elk Boxy pakje opent DISTRIBUTORS FOR HOLLAND: ALVANA IMPORT COMPANY Gistermiddag-heeft de heer J. J. Melchers, voorzitter van rte Sint Lidulna- Stichtfng de. eerste paai geslagen voor 34 bejaardenwoningen die op het nu nog braak liggende terrein aan de \Vest-Fr3nkelandsestraat,'juist achter de gehouwen van de Stichting aan de Sint Llduinastraat, zuBen verrijzen. De bouw van deze woningen zal, zoals gemeld, de eerste stap zijn in de verwezenlijking van het grootste plan van de Stichting tot "uitbreiding en modernisering van het bejaarden-centrum, van dc St. Liduina Stichting. „Het Is vandaag een grote dag voor de Stichting", kon de heer Melchers dan ook op de samenkomst na dc plechtigheid met recht zeggen. Want het bestuur loopt al vele jaren rond met dé plannen tot de vernieuwing van het centrum, maar met het slaan van deze eerste paal, is ook de reafiiscring naby gekomen. - Een groots plan is het wél. dat In de komende vijf'jaar verwezen lijkt zal worden. Daarvoor moeten alle gebouwen, die ten oosten van de St. Liduinakapeü (aan een pleintje aan de St. Liduinastraat gelegen) moeten verdwijnen: het een eeinv oude;gebouw van het Gesticht, maar ook het Liduinahofje dat daar ver scholen ligt en de oude woningen (Aanertentie t.M Geron: Lu de schaduw iv-van twijfel 'j. De toneel-vereniging „Gcron' geeft op dinsdag 13 december in Musis .Sacrum een opvoering van het to neelstuk «In dc schaduw van twijfel door* Normrn Kina T>. regie berust l.;j dc heer C.uto Molenkamp. met de winkels aan de St. Lidulna- straat, r.-*>"; Daar voor In de plaats zal er langs de Nieuwe Haven een groot gebouw worden neergezet met 3cbt etages. Tussen dit hoge gebouwen dé ge handhaafde Kapel komt een lager hoofdgebouw van vijf etages, met daarachter nog een zusterhuis, waar in ook de dienstruimten onder gebracht zuVlen worden. Deze nieu we gebouwen zjjn op de bijgaande maquette-foto in zwart aangegeven. Daar in de tijd van het bouwen, de bejaarden, die nu in het Ge sticht zijn gehuisvest, toch èrgens onderdak moeten.-, hebben, zal hel plan'in vier fasen uitgevoerd wor den. De bejaarden-woningen waar voor nu de eerste paal is geslagen, vormen de eerste fase; dan wórdt het zusterhuis gebouwd, terwijl .het hoofdgebouw, tevens verpleeginrich--. ting voor 44 minder-valide. en zieke: bejaarden,.dat,aan een groot plein 'aan "dé St. Liduinastraat komt te lig gen, de derde fase uitmaakt: Met het optrekken van "het hoge woon gebouw, huisvesting biedende aan 199 bejaarden, zal het plan voltooid worden. ;v, - Hierdoor zal de opname-capaciteit van het „Sint Liduinagesticht" en van „Huize St. Liduina" tezamen worden opgevoerd van 209 tot 342 bejaarden. De financiering van deze. bouw zal. rond'ƒ6.000.000 vergen. Hierbij moet echter wel aangetekend worden", dat pas vergunning is ver-, leend voor de realisering van de eer ste fase, zodat een wijziging in de verdere plannen nog mogelijk is. Zo als in de afgelopen voorbereidende tijdvan vier jaar de plannen ook meermalen gewijzigd zijn moeten -worden. -• -, .1. - - Moderner Maar ook modernisering van dit katholieke bejaardnn-centnim was echt wel nodig, heeft voorzitter Mei- i chers in zijn toespraak doen uitko men Want de bejaarden worden nog Deze maquette toont het grote plan van de St. Liduina Stich ting voor de modernisering en uitbreiding van het bejaarden centrumDe zwarte blokjes met de loitte daken vormen 'de ae- dachte nieuwbouw, met boven-, can de lage bejaarden-woningen, waarvoor de eerste paalis.gesld- gen. Zn hef midden, och ter. het pleintje, het hoofdgebouw', tevens verpleeginrichting, met geheel rechts het hoge woordgebouw voor de bejaarden. Het geheet ruiit gehouden complex is dat deel van de bestaande bebouwingdat nog gehandhaafd blijft.*" liet blok je' met het spitse dak in de SU Liduina-kapel, Opmerkelijk is ook dat het complex iets naar het westen is verschoven, zodat het wegdek van de Pïcuwe Ha ven, waar momenteel het be staande gebouw van het St. Lï- duma Gesticht een gevaarlijke hoek in vormt, verruimd zal kun nen worden, i "'•NTT steeds- op zalen, voor. mannen én vrouwen gescheiden, "ondergebracht en dan op een wijze die niet meer past in 'deze moderne tijd. De. Stich ting heeft ook tot nog toe geen ge legenheid gehad om bejaarde echt paren op te nemen, wat' dus in "de toekomst wèl het geval zal kunnen zijn. De heer Melchers heeft op de bij eenkomst, die onder andere ook is bijgewoond door wethouder mr. M. J- M. van Kinderen, en gemeente secretaris mr. N.- J. Post,, dank ge bracht aan Bijk en Gemeente (die zich garant heeft gesteld voor een lening van 6 miljoen) voor de me dewerking. - Wethouder Van Kinderen had grote waardering voor 'het enthou siasme en het idealisme van het be stuur, om zo'n groots plan te; durven op zettenen hij hoopte .dan ook op een voorspoedige verwezenlijking daarvan; Door de ontwerper van het plan, de architect Margry (van bureau Margry en Jacobs te Rotterdam) en de aannemer, de heer Kwaaitaal, is nog gesproken, .-n -i Vermeldenswaard Is ook dat by de plechtigheid aanwezig waren de drie bestuursleden Melchers, Meyer en Van Gent, die de kleinzonen en achter-kleinzoon zijn van'de heren Melchers,Meyer «n Van Gent, die meer dan een eeuw geleden de op richters waiTn van de St. Vincentins- Stichting, de voorganger van de St. Lidulna-Stichtïng. Wat de bejaarden-woningen be treft, die nu dus gebouwd worden, deze komen aan een particuliere weg te liggen (als openbare weg te gebruiken), die op dc Westfranken- landscstraat uitkomt. De 34 wonin gen, waarvan 26 met één en 8 met twee slaapkamers komen in galery- bouw In twee lagen tc liggen. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen b|J ongeval: G.G. en GJO„ Tulnlaan 80, telefoon 6 92 90, Politie-alarm nu mm er 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19—20.30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19—2030 uur, woensdag 9.30—1630 uur, donderdag 9.30—1230 uur, vrij dag 9.3016.30 en 192030 uur, zaterdag 9.301630 uur. 's Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend maandag 19—21 uur, woensdag 1417 en 1921 uur, donderdag 10-12 uur, vrij dag 1417 en 19—21 uui, zater dag 10—12 en 1417 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling .Ben nieuw huis, een nieuw hart". Elke dag van 10 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur (tot 7 december). BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Een moord dadige echtgenoot". Monopoie, 2, 7 en 915 uur: „Het dra ma van Mayerling. Doordat de bromfietsrijder C. D. gistermorgen op het kruispunt van de Vlaardingerdijk en de Rem- brandtlaan geen voorrang verleende aan de auto bestuurd door de. aanne-, mer J. H.",' v.~, d.S. uit. Sliedrecht. werd hij aangereden. De heer D. Brak het rechterbeen en kreeg ver der schaaf- en vleeswonden. Hij is naar het Gemeenteziekenhuis ge bracht, waar hij ook is opgenomen. Te bevrageni aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9- 12,30 uur en 2-6 uur. Akten tas met inh,; bakkerskleding. Te bevragen bij de vinders: akten- tas met.inh., Leeflang, woonschip Jo hanna te Overschie; damestasje met inh-, Panis, Da Costastraat. 19b; fietstas, H. v. d. Pluijm, Buitenhaven weg 3b; rode portemonnaie met inh.. De Winter, Westvest 3D; geldsbedrag, v. Beek, Boylestraat 24; bl. want (R); C. Zweistra, Ridderkerksestraat 31a; bruin glacé nerenhandschoen (L),'H, Keuzekamp, Broersveld 49; groen wollen handschoen (L)W. van Zuu- rtn, Nwe. Haven 103/15; meisjesboek, J. Rietveld. Buitenhaven-weg 3b; zon nescherm,. Gem. Reiniging, Buiten ha venweg: vulpen, G. Dries, G. Rein- .dersstraat 36a; kinderbril, kleuter school KiVeVa, v. Beverenstraat damesbril, v. d. Ende, Hoofdstraat pakjes met 2ijden shawl, Slieker, Hoogstraat 5: gebloemde damesshawl, V- Lith, Vijfsluizenflat 466; beige kin- fierschoentje met wit sokje (L), v. Eysden, Singel 176; d. bl. capuchon. Kuiter. Huijsmansstraat 88a; mohair shawl, J. v. Raay, G. Reindersstraat 14a. zwarte ptet kostuum, C. Douma, Tienhovenstraat 20, Op de Nieuwe Damlaan verloor gistermiddag een vrachtauto dertig balen stro. De chauffeur A. de K. uit Zuid-Beijeland, die verantwoordelijk is voor het stuwen van de lading op zijn auto, kreeg proees-verbaal. De groentehandelaar T, A. K. deed aangifte van de diefstal van een re servewiel met band uit zijn auto, die aan.de Schie had gestaan. vlaardingen De SInt-NicoIaas-puzzelrlt, die gis teravond voor de tweede maal door de Vlaardingse automobielclub Die FJardinga Ruiters werd georgani seerd, heeft de deelnemers heel wat hoofdbrekens bezorgd. Het ruim 61 km lange parcours, dat. door de he ren M. van Eymeren en P. van der Berg met veel raffinement was uit gezet, bevatte zoveel voetangels en klemmen, dat niet één automobilist er zonder strafpunten afkwam. Geen der 77 deelnemers slaagde er ook in het. parcours in de toegestane 103 minuten af te leggen, Op alle controlekaarten prijkte dan ook het woordje „gard" toen men bij de fi nish arriveerde. Op de kaarten van hen die de- rit vlekkeloos zouden .hebben volbracht, zou „Sint-Nico- laas-rit" gestempeld zijn, maar deze eer viel dus niemand te beurt. Het was maar goed dat er ook en kele controleposten uitgezet waren om de verdwaalde deelnemers weer op het goede pad te brengen, anders zouden sommigen heel ver van huis terecht zijn gekomen. Er werd in twee groepen gereden. In groep A waren de geroutineerde puzzelri trijders ondergebracht, groep B de beginnelingen. Er waren na afloop deelnemers die aan de or ganisatoren gingen vragen om er volgend jaar nog een C-groep aan toe te voegen. Zo moeilijk hadden zc het gevonden.. 'De rit voerde de deelnemers naar Wateringen, Honselersdijk, Naald wijk, De Lier, Maasland, Schipluiden en weer terug naar Vlaardingen.; Op de Holyweg werden de automobilis ten begroet door Sint Nicolaas die hen verraste met een speculaaspop, Start en finish waren bij zaal Mu- zanda. - Sint Nicolaas nam ook de prijs uitreiking voor zjjn rekening. De prijzen, bestonden, uit negentien bo terletters die de naam „Die Flar- dinga Ruiters" vormden. De uitslag was: A-klasse: 1. A. Dijkshoorn (60 strafpunten), 2. W. F. Meijer (117), 3.- P. H. Kranenburg (117) r4. van Woerden (1481, 5. T. Dijkshoorn (207). V, - -r*-.*-i'-w B-klasse: 1. M. Munters, (239), 2. 0. Assenberg (243), 3. Kipperman (246), 4. M. Knynenburg (263), 5. J. Ster (270).; t :-.i .v'l.vGy,: (Advertentie LM.) dooi'vav'-fZO-}tiikr doó.s van. 10 stuks Van Ndïe's theebuiltje (groar formaat) zet u n flinke pot heerlijke, krachoge thee voor heel de familie tAdvertentie IJM.) Een hoge heistelling aan de 'Wesljrankélandseslraat geeft aan waar de bejaarden-woningen van de St. Liduina Sticht komen te lig gen. Daarmee zal een vreemd stuk braak-liggend terrein tussen de dichte bebouwing eindelijk eens verdwijnen. Een terrein overigens waar veel vraag naar is geweest, maar dat door de Stichting; nooit is prijsgegevejt. De directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst maakt bekend, dat de Hoofdinspectie van de Volksgezondheid besloten heeft de kinderen geboren in 1958 in de gelegenheid te stellen een vierde injectie tegen kinderverlamming in ontvangst te nemen. De inentingen zullen geschieden op maandag 12 december ('s middags) en dinsdag 13 december in het ge bouw van de GG en GD, Tuinlaan 80, telefoon 69290, waar tevens alle inlichtingen worden gegeven, In Kethel geschiedden de inentin gen op woensdag 14 december, des middags, in het voormalige gemeen tehuis. Daar bij deze groep van kinderen voor een goede bescherming tegen kinderverlamming een .vierde injec tie van zeer groot belang is, wordt men dringend aangeraden deze ge legenheid niet te verzuimen. De oproepkaarten voor de'in aan merking komende kinderen zijn reeds verzonden. Men gelieve zich stipt aan de oproeptijd te houden. Nuhet St.-Nicolaas-feest weer voorbij is, geeft de sociëteit „Nieuw- land" weer een dansavond in het wijkcentrum Nieuw land op zater- j 10 december, aanvang 8 uur. Het wordt een „dixie"-avond met medewerking van de jazz-band van Fr. Reiniers. In de jaarlijkse serie oecumenische kerkdiensten in de Opstandingskerk alhier zal a.s. zondag 11 december weer zulk een1 oecumenische dienst worden gehouden. Deze dienst zal worden geleid door ds. J. G. Jan sen, Ned, Herv.predikant, en ds. J. Couvee, Gereformeerd predikant alhier. Medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk Jeugd Evan gelisatiekoor ter. plaatse. De dienst vangt om 19 uur aan. Het oecumenisch avondgebed, dat des zaterdagsavonds van half acht tot acht uur in de Lutherse kérk wordt gehouden, zal-in de maand december nog slechts tweemaal plaatsvinden én wel op 10 en 17 de cember. Op 24 en 31 december zal in verband met de kerstnachtdiensten resp.. oudejaarskerkdiensten geen avondgebéd worden gehouden. Bibliotheek-lezingen A. Kossman over Anna Blaman In de serie .lezingen over .Roe- keu en wat men daar aan hebben kan", welke deze winter'in de stu diezaal van de Gemeente-Bibliotheek alhier worden gehouden, zal de lei der van deze, avonden, de heer P. L. A. Janssen, woensdagavond 14. de cember om ,8 uur. de heer Alfred Kossmanu inleiden, die deze avond aan het woord zal zijn. Hij zal spre ken over leven en werken van Anna Blaman, de onlangs gestorven schrijf ster, die hij persoonlijk zeer goed heeft gekend.-Ter illustratie zal ten slotte ook. Anna Blaman's eigen Stem vla dc grammofoonplaat te.beluiste ren zijn. Voor belangstellenden zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar aan de Gemfeente-Bibliotheek,: Lange Ha ven 131. Geboren: Robert 2., z.v. Z. Klijn en C. M. Eikelenboom; Jacqueline R., d. v. W. van. der Zouwen en E. Kruit; Ernst J., z-v. C. Ruttemari en VLM: M. "Wouters; Diana, d- v. F. Kieboom en M.H; A. Veerkamp; René Th. A., z.' v."J. J. L.' Baars en Th. J. Stor. Overleden: C.i Verbaten, 68 jaar; H. van Leerdaraj* 65^ jaar.f - In verband, met"'het dodelijke verkeersongeval waarbijT dinsdag morgen 'de'34-jarige' wielrijder; Br'de Vletter, om het leven' kwam, verzoekt de politie de' bestuurder van Hé per sonenauto, die rechts naast de'aan rijdende auto heeft gestaan, zich met de verkeerspolitie ïn 'verbinding, te willen, stellen..■ff.f-'J; Geen adviescommissie'; .voor de woonruimte-verdeling is nodig» zeg- gen B. .enW. in antwoord op een desbetrefende suggestie. Het college acht het rapport van de woningin- spectrice voor hem voldoende voor lichting. Bovendien vreest het colle ge, dat het in het leven roepen van een woonruimte-verdeling-commis- sie vertragend zal werken. Advent- en kerstzanguur in Immanuejkerk Het traditionele advem- en kerst zanguur in de Imroanuelkerk wordt dit jaar gehouden op zaterdag 10 de cember as. Naast samenzang van be kende liederen wordt de avond op geluisterd door zang van het hier reeds bekendeAmerikaanse Kerkkoor uit Den Haag o.l.v. Henry Blackman. Ds. K. W. Derksen. spreekt de ver bindende tekst. De organist Koos Bons verzorgt het orgelspel. Aan vang half negen n.m. en de toegang is vrij. De behandeling van de gemeente begroting voor het jaar 1961 vindt in 'n openbare raadsvergadering plaats op 15december. Zojaist is hetrap port van het afdelingsonderzoek met de daarbij behorende memorie van antwoord ve rschenen. Vandaag plaat sen we enkele belangrijke daarin aangeroerde onderwerpen; morgen hopen we andere daaraan, ont- I een de ge geven s te publiceren; 7': In antwoord op een desbetreffenda opmerking tijdens het sectie-onder zoek, zeggen B. en W. in de memorie van antwoord omtrent het instituut jeugdgemeenteraad; Het instituut van de jeugdgemeenteraad heeft' in den lande niet zoveel opgang ge maakt als men er wel van heeft ver wacht, Mede gelet op de ervaringen elders, menen B. en W, te moeten betwijfelen, of ingeval van instelling van een jeugdgemeenteraad de re sultaten aan de bedoeling zullen be antwoorden. Een raadslid had B. en W. ge vraagd, of zij het: eens zijn met .het woningbouwbeleid van de huidige regering. Het antwoord daaromtrent luidt: Het college acht het weinig vruchtbaar 't huidige woningbouw beleid van de regering in de memo rie van antwoord in het geding ~te brengen. U kijkt.... U vergelijkt U koopt bij LANGE BA VEN 95 Schiedam^ teL 6 86 11 GEEN FILIALEN Diversen Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragées 1.98. Bij apotheek en drogist Fotogratie Permanent! Dames; voor één goede permanent en. prettige bediening:»"' kapsalon - -J: de;- Ruiter, Lange. Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8^- com pleet. Telefoon 6 63 33_ Rolfilms vergeteh? De auto- maat stsat voor u klaar. AUe soorten films.' Foto - K? van Vuuren, Hoogstraat 106.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1