Afscheid van de spoedig verdwijnende Oudedijk Knapen dreven handel in gevangen „Singel-eenden" Veel vragen Tussen nacht en morgen Tekenwedstrijd werd groot een succes Yellowstone pelsjager GTB „leent" ander veld Damclub .Schiedam begint de competitie met winst Muziekgezelschap „Apollo in Stedelijk Museum Koeriersters Monopole vertoont: Artsen op zondag Accordeon-examens KERKDIENSTEN In Passage: Nonnen voor vuurpeloton Ierse haven overvoerd met haring Start van het kadertoernooi Tien jaar Jeugd Rode Kruis H^VTf-vr. Both heeft werk in Spijkenisse SCHIEDAM STENO-TYPISTE KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Zaterdag 10 december 1960 /GEALARMEERD door de berichten, dat de Qude- iJ dyfc van de kaart zal worden geveegd,ben ik er een dezer dagen op -uit getrokken om de hijk nog eens in ogenschouw te nemen. Dinars door Nieuiü- land ben ik op zoek gegaan naar de oude diagonaal, die vroeger liep van de Damlaan tot de spoorweg- ovesgang. Ergens tussen een in aanbouw zijnd blok huizen ontdekte ik nog een stukje van de dijk. Het tnas te herkennen aan de oude klinker-bestrating. Dit spoor leidde my toen over de lijn Schiedam— Vlaardingen en ook over de lijn Schiedam—Delft, maar niet «ooraleer ik een soort Alpentocht had moeten ondernemen. Want het is hier een klimmen en dalen over zandheuvels en grindbanen. De ge meente Schiedam heeft besloten de polder ten wes ten van de Oudedijk, van de spoorbaan naar Delft af tot aan het Huis te Riviere vol te spiuten en tot industrie-terrein in te richten. De weidelanden en enige boerderijen zijn reeds onteigend. Op de teke ning ziet men een. blo Je huisjes van no. 99 tot 105, die al eigendom is van de gemeente. Toch zullen deze huisjes nog wel enige tijd gehandhaafd blijven en te bereiken zijn vanuit Schiedam langs de overwegen van Nieuwland en via de nieuwe wegen, die door het reeds tot industrie-gebied geworden stuk land lopen ten zuid-oosten van de Oudedijk. fjET overige stuk dijk van hier tot aan Hu is te *-*_ Riviere btf de Polderwatering, wordt onherroe pelijk bij de op te spuiten terreinen gevoegd. Een stuk van de polder gelegen by de spoorbaan en links van de genoemde huisjes, zal gebruikt worden voor het kweken van bomen en planten door de gemeentelijke Rtantsoenendienst, die het terrein aan de Nassaulaan moet afstaan voor de boute van liet nieuwe gemeente-ziekenhuis. De opspuiting van die gehele polder zal nog teel niet op stel en sprong ge schieden, maar toch voelen de bewoners van deze hutzen, waar met grote letters „Weltevreden" op staat, dat zij op de schopstoel zitten en dat zal hen misschien minder tevreden doen zijn. Het is jammer maar onvermijdelijk.. Ik heb nog even staan praten met de heer Van Schle, die hier nog een boerenbe drijf heeft en ook een kippen-farm. Ook hy ziet het eirtde van zijn verblijf op deze plaats naderen al is het nog niet direct vandaag of morgen. Het is ook bijzonder jammer voor het natuurschoon. Want dit kleine verwaarloosde dijkje, dat op zijn ondergang ligt te tvachten, is zelfs met dit ruwe en onbetrouw bare weer boeiend van lyn en kleur. Eigenaardig toch, dat de Oudedijk na zoveel eeuwen, zomaar verdwijnen zal. En de dijk is vermoedelijk nog eer der in de geschiedenis in kaart gebracht dan de stad Schiedam, tvaarvan de opdringende industrie rechts op de tekening reeds te zie» is. Octave DeConlnck Aan problemen is Jn Tussen nacht en morgen (The bramble bush) minder gebrek dan aan oplos singen. De film, een bekwaam, maar glad stokje vakwerk van Daniel Pe- irle vormt een typisch voorbeeld van de nieuwe manier, waarop de Ame rikaanse producers en regisseurs aan de steeds sterker wordende vraag naar openhartigheid en realisme te gemoet trachten te komen. Dafc wil zeggen, de „nieuwe aan pak" dient dikwijls vooral om do spanning, soms zelfs de sensatie, een steviger basis te verschaffen en de op zichzelf ongewone situaties wor den even oppervlakkig en cliché matig behandeld als weleer. In The bramble bush wordt niets minder dan de „euthanasie" aan de orde ge steld: „mercy killing" zoals men het in de Angelsaksische wereld noemt. Bedoeld is het uit hun lijden helpen van ongeneeslijke zieken. Het is een medisch-ethisch probleem van do grootste draagwijdte, waar het laatste woord nog lang niet over is gespro ken en misschien wel nimmer ge sproken zal worden. In deze fjlm wordt de euthanasie a.h.w. „verant woord" doordat een naar men moet aannemen uiterst gewetens volle dokter zijn beste vriend na diens herhaalde smeekbeden de in jectie met de fatale dosis pas toe dient, nadat hij er zich van verge wist heeft dat de door ondraaglijke Pijnen gekwelde patient niet meer is te redden. Dit geweldige ethische probleem wordt echter danig gecompliceerd èn vertroebeld door het feit, dat de „mercy killer" een verhouding heeft met de vrouw van de ten dode opge schreven vriend. Weliswaar heeft de nobele lijder zijn boezemvreind zelf gevraagd zijn toekomstige weduwe te willen trouwen maar de natuur blijkt sterker te zijn dan de <fat- soens) leer. Alsof dit nog niet genoeg is, dar telt er nog een gretig verpleegstertje om de geplaagde arts heen; hij treft haar tweemaal achtereen in een zeer compromitterende, wat ontklede toe stand aan, hetgeen niet mag verhin deren, dat zij de volgende ochtend fris en vlijtig weer haar verpleeg stersplicht loopt te doen. De jaloezie van dit hongerige zus tertje brengt de arts voor de rechter, waar hy dan op wel zeer wonderlijke wijze vrijgesproken wordt van moord. Men ziet, de daad van eutha- nasie komt hier helemaal niet meer aan de orde. Ook in de met veel schuldgevoelens (en de korast van een baby) belaste verhouding tussen de dokter en de onbestorven weduwe laat het scenario van Milton Sper ling en Philip Yordan wenig of geen licht schijnen. Een huwelijk wordt ons bespaard, maar hun afscheid lijkt op een tijdelijke retraite. Richard Burton speelt deze rol met i de sobere gespannenheid, die tegen woordig troef is, Barbara Rush is zijn nimmer uit de glamour-plooi ko mende geliefde, Angie Dickinson speelt het losse verpleegstertje en Jack Carson haar proleterige vriend. Monopole-matinees Yellowstone-Kelly is een verduiveld handige kerel. Niet alleen Is hij een zeer geroutineerd woudloper en schutter, maar ook gaat h|j bijzonder goed met de „operatiedolk" om. De pelsjager van de Slangenrivier toont zijn chirurgische gaven door een beeldschone Indiaanse met succes te verlossen van een kogel, die haar ruggewervel is binnengedrongen. Ongetwijfeld is deze scène van do film het meest interessant, speciaal voor artsen. De rest van de rolprent biedt de gebruikelijke Wild-West taferelen van aanstromende roodhui den, geweldige bloedbaden en ontlui kende liefde. Toch zijn er nog enkele punten, die aandacht verdienen. Zo valt het op, dat de Sioux zeer correct Engels spre ken. Ook is het niet alledaags, dat op Hollywoods celluloid een blanke kamp en 7 uur ds. J. G. Jansen en - - ds. S, v. d, Haagen. Oecumenische dienst. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. J. D_ Spaling en 7 uur ds. J. J. Stam (Rotterdam) Opendeurdienst Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 6 uur Wachttorenstudie; onderwerp: „Waakzame aanbidders in de tijd van het einde". Woensdag 750 uur dienstvergadering en: theocratische bedienin gsschooL Chr. Geref. Gemeente. Kerkgebouw Waranda hoek B.K.-laan: 10 uur lees- dienst en 3 uur ds. J. Drenth (Over- schie). In spoedgevallen zyn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: W. H. F. Meijer, Swam- merdamsingel 43, tel. 69696; F. Jun- geraus. Jacob Catslaan 8. tel. 67355 en P. J. W. Beukers, Burg. Knappert- Iaan 76, tel. 68004. Geopend is apotheek Gouka Co, Groenelaan 127, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt Op maandag 2 januari 1961 worden in Schiedam de officiële accordeon- examens afgenomen onder auspiciën van de Ned. Werkgemeenschap. Dat deze examens nu ook in Schiedam zullen plaatsvinden, heeft zijn oor zaak in het feit dat een groot aantal leerlingen van de Schïedamse accor deon-leraar de heer P. van Hassel zich hiervoor heeft aangemeld. Ook andere Schiedamse accordeonisten kunnen zich voor het examen opge ven; inlichtingen b|j het bureau van de Ned. Werkgemeenschap, HiUelaan 42, Rotterdam, tel. 73069. Ned. Herv. Geref. Evsme„ gebouw Irene: 10 uur en 4 uur ds. J. v, d. Heuvel (Ede). EvauE. Lath. cemeent«: 10 uur da. S- G- v. d. Haagen. HA. Lutherse kerk: zaterdagavond 750 uur oecum. avondgebed. Ned. Prot. Bond, Westvest 92: 1050 uur prof. dr. G. J. Hoenderdos! (Lei den). School Lorentzplein: 7 uur ds. J. B. Sehouwlnk. Ond-K&th. kerk, Dom 28: 10 uur H. Mis. Baptistengemeente, Lange Haven 59: 10 uur en 7 uur ds. Relling. Legers des Hells, Lange Haven 27: 10 uur heiligingssamenkomst, 750 uur verlosslngssamenXomst. Gerrit Verboon- straat: 650 uur openluchtsamenkomst oJ.v. majoor en mevr. M. Souverein. Ned. Herv. Gemeente. Grote kerk: 10 uur ds. A. Hoffman (H. Avond maal) en 5 uur ds. A. Hoffman. Be- thelkerk: 10 uur ds. J. A. Hebly en 5 uur ds. J. D. Smids. Opstandings- kerk: 10 uur ds. J. E. L. Brummel- en een Indiaanse lief en leed mogen gaan delen. In het Passage-theater wordt ju de komende week de film „Nonnen voor het vuurpeloton" gedraaid. Daar deze film tegelijkertijd in Rotterdam in première gaat, verwijzen wij voor een 1 Ver?!*c naar pagina 7. In Schiedam sukkelen enkele clubs met speelgelegenheid omdat zij on langs bun vertrouwde terreinen zyn kwijt geraakt en de nieuwe velden nog niet gereed zijn. Zaterdagclnb GTB behoort tot die clubs. B|j de aanvang van de competitie moest GTB van Havendijk naar Spierings- hoek verhuizen, maar dit terrein ver keert in zulk een slechte conditie, dat GTB in de wintermaanden niet op Spleringshoek kan spelen. Er werd een noodoplossing gevonden, GTB zou op het voormalige HDV8- terreln aan de Damlaan gaan spelen, maar toen bleek dat het roemrijke terrein al te zeer afgetakeld is. Een tydeiyk herstel zou te kostbaar z|jn. Nu is ten derde male voor GTB een speelgelegenheid gevonden. De geelzwarten mogen zaterdags gebruik maken van een terrein van SVV in sportpark Harga, dat het dSchistby de terreinen van HDVS en de par keerterreinen ligt. Als kleedlokaal zullen de gasten van GTB en de GTB-ers een directiekeet gebruiken die bij de ingang naar sportpark Harga staat Een nadeel is dan wel dat de voetballers over een ruime afstand van kleedlokaal naar voetbal veld moeten lopen, maar zo'n groot bezwaar is dat niet. DUNMORE. In Dunmore in de Ierse Republiek werd zoveel haring aangevoerd, dat de haven voor ver dere aanvoer moest worden gesloten. Meer dan zevenduizend kantjes ha ring een recordvangst voor een enkele nacht werden aan land ge bracht. De aangevoerde haring werd me rendeels gekocht door Nederlanders en Duitsers. Er lagen vrijdagnacht Nederlandse loggers in de haven van Dunmore haring in vaten voor Ne derland te laden. Een Duits vracht schip laadde haring van Cuxhaven. Vissers uit Dunmore zeiden, dat de zee langs de kust „kookte van de haring". Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka Co. Groenelaan 127. Bellen b|j ongeval: G.G. en GD, Tuin laan 80, telefoon 6 02 90. Politie-aiarmnummer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19—2D50 uur, dinsdag 950—1650 en 19—2050 uur, woensdag 9.30—1650 uur. donderdag 950—1250 uur, vrij dag 950—1650 en 19—2050 uur, zaterdag 950—1650 uur. 's Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 10—21 uur, woensdag 14—27 en 19—21 uur, donderdag 10—12 uur, vrij dag 14—17 en 19—21 urn, zater dag 10—12 en 14—17 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling van eigen bezit. Elke dag van 20 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9 15 uur: „Non nen voor het vuurpeleton". Monopole, 2 uur: „De pelsjager van de Slangenrivier" ('s zondags 2 en 4.15 uur) 7 en 9.15 uur: „Tussen nachfc en morgen". DIVERSEN Irene, 8 uur: Het Zuiden. „Het le ven gaat door". Musis Sacrum, 8 uur: P. V. Vlug. Cabaret-avond. Sursum Corda, 8 uur:: SmaïfiLm- club De Driehoek. Filmavond. TivoII, 8 uur: Asvion. Dansavond. Beatrix, 8 uur: Reisver„ S.C.S. Bij eenkomst. Wijkcentrum Nieuwland, 8 uur: Soc. Nieuwland. Dansavond. Op 2 januari 1961 bij biljartvereniging LEV t Direct na de jaarwisseling begint het eerste officiële kadertoernooi van het biljartdistrict Schiedam. Het wordt gespeeld ln zaal Mes te Vlaar dingen, waar de actieve biljartver eniging LEV zich met de dagelijkse leiding zal belasten; het toernooi staat onder auspiciën van het dis trict. Er zijn acht deelnemers: J. H. van Duyl (Rembrandt), J. v. d. Valk (Flardinga), J. v. d. Velden (LEV), Jb. van Eijk (Sunlight), G. v. Gendt (Bellevue) en E. Hekman, KI. Dijks hoorn en L. v. d. Lee (allen Het Oosten). De heer A. A. Spronkers, voorzit ter van LEV, heeft een wisselprijs beschikbaar gesteld. Het biljart- district zal het toernooi tevens be schouwen als het officiële districts kampioenschap 3e klasse kader 38/2, waarvan de winnaar zal worden af gevaardigd naar de nationale jubi- leumwedstrijden. De heer D. Simons uit Schiedam, vice-voorzitter van het biljartdistr., die zich op het terrein van de bË- jartarbitrage zeer verdienstelijk heeft gemaakt, heeft dezer dagen de in aanmerking komende wedstrijd leiders ingelicht over de kneepjes van de arbitrage van kaderpartijen. TA/E TEKENEN hierbij aan: Het is zeer toe te juichen, dat in het biljartdistrict Schiedam met de orga nisatie van het 38/2-toarnooi een po ging wordt ondernomen het biljart spel op een hoger plan te brengen. Immers, tot op heden werd er nau welijks kader in ons büjartdistrict gespeeld. Het is alweer ongeveer 'n decennium geleden, dat er een club je wasdat het kaderspel vrij regel matig beoejende. De laatste jaren kon men het slechts in de Vierspe- lenkamp beschouwen. Vete deelne mers stonden er dan uiteraard heel onwennig tegenover. Terwijl het enerzijds moet worden betreurddat een aantal in aanmer king komende spelers ontbreekt waarbij toe vanzelfsprekend in de eerste plaats denken aan hoofdklasse Ubre-spelers is het anderzijds zeer verheugend, dat in het op 2 januari 1S61 bij Mes beginnende toernooi en kele uitgesproken Ubre-spelers zul len. uitkomen, die door het probe ren van het spelen van een moeïtij- ker speelsoort vooruit willen komen op de groene tafel. Bovendien is het bijzonder verheugend, dat enige be kende biljarters, zoals Hekman en Van Eijk, hun rentree in het toer- nooi-büjart zullen maken. Met meer dan gewone interesse ziet het biljartminnende publiek dit toernooi dan ook tegemoet. We ho pen, dat voorgeschreven zal worden, de dat spelers verplicht zullen zijn in biljartvest te speten. De Rotterdamse politie heeft twee Schiedamse jongens aangehouden, die vermoedelijk al geruime tijd lucratieve handel in gemeente Singel eenden hebben bedreven. Z|j vertelden de politie, dat zö 2C0 a 300 eenden in de Delfshavense Schle bezaten, die z|j „vet" lieten voeren door het pu bliek en dan aan een Schiedamse poelier verkochten voor 2.per stuk. De politie hield het er echter op, dat de knapen de jonge eenden gewoon vangen en dan „leeuwieken". De knapen, een 18-jarlge straatmaker en een 16-jarige scholier waarmerkten de eenden met ringetjes, maar deze rin getjes zijn op de markt zo te koop. De recherche van de politie te Overschie heeft tegen de knapen proces-verbaal opgemaakt wegens diefstal van eenden. Aan dit eenden- drama is een hele voorgeschiedenis verbonden. De knapen waren name lijk eens betrapt door een agent toen ze vijf eenden uit de Hoekersingel vingen. De knapen hielden halsstar rig vol, dat dit hun eigen eenden waren. Vooral de scholier betuigde hardnekkig zijn verontwaardiging over de handelwijze met de politie. De agent wist eigenlijk geen raad met het geval, omdat het niet on mogelijk was, dat de knapen inder daad de rechtmatige bezitters van de eenden waren. Men kan namelijk zonder meer jonge eendjes op de markt kopen en niemand kan er veel van zeggen waneer men eenden In singels laat zwemmen. De plantsoe nendienst had de yyf eenden uitge zet in het water bij het conferentie oord „De Tempel" in Overschie. Toen de knapen bleven beweren dat de eenden hun rechtmatig bezit waren verleende de politie ten laat ste de knapen toestemming de een den weer op te gaan halen. Toen- de knapen bij „De Tempel" echter het ware eenden-dorado mei 500 prachtexemplaren aanschouwde, werden, ze brutaal. De jongste zei tegen een haas van de plantsoenen dienst, dat er veel meer eenden in zaten, die aan hem en zijn maat toe behoorden. Niettemin kreeg hij er maar vijf mee, maar in de avonduren kwamen hij en zijn vriend terug om er nog 32 buit te maken. Ze vingen ze met een net en in twee kisten werden de beestjes per brommer vervoerd. Later beweerden de knapen, dat aü de eenden weer los hadden gelaten in de Buys Ballotsingel in Schiedam, Zij deelden voorts mede, dat .ze nog zeker 200 a 300 eenden in de Delfs havense Schie bezaten. Het Werd de politie zowel ais de plantsoendienst te gortig. De plant soenendienst van de gemeente Rot terdam deed aangifte van diefstal van 32 eenden uit het water bij „De Tempel". Het balletje ging snel aan het rollen en de politie hield de kna pen aan. De knapen vertelden, dat zij hun' „eendenbezit" op de markt hadden gekocht. Daarna zouden ze de jonge dieren hebben uitgezet in singels om ze door het publiek te laten vetmes-, ten. Do jongelui hadden een afnemer gevonden voor de eenden, een Schie damse poelier, die de politie ver klaarde dat ze hem al tientallen een den hadden geleverd tegen de prijs van gemiddeld 2.— per stuk. De politie hecht niet veel geloof aan de beweringen van de knapen en houdt het er op, dat de onderne mende jongelieden de eenden gewoon ontvreemden en „leeuwieken" zoals dat in vaktaal heet. ^«scr.fe'oa* 'WtlsV 'lovember 3 IS 26 J', 13 20 Z7 december 3 tO 17 24 31 Een. van de zes tekeningen, de winter voorstellende, op de prijswinnende kalender, die door zes meisjes van de Christelijke Huishoudschool is ge wonnen in de wedstrijd van het Jeugd Rode Kruis. VrQ onopgemerkt maar daarom niet minder belangrijk heeft het Jeugd Rode Kruis nu gedurende tien jaar in Schiedam gewerkt. Het tweede lustrum heeft geen extra aandacht gekregen. Slechts voor de prijswinnaars van de kleur- en te kenwedstrijden. die onlangs z|jn ge houden, is vrijdagavond in het Rode Krulsgebouw aan de Warande een gezellige bijeenkomst gehouden. De ze wedstrijden z|jn een onderdeel van de regelmatige acties van het Rode Kruis. Ais opdracht hadden de kinderen van de scholen briefkaar ten voor binnenlands gebruik, voor internarionale groeten en kalenders te verfraaien. De jeugd van de scho len groet via deze kaarten en kalen ders de zieken en hulpbehoevenden over de gehele wereld, In Schiedam is deze actie spontaan ontvangen. Meer dan tweeduizend tekeningen werden Ingezonden. De leidster van het Schiedamse Jeugd Rode Kruis, mevrouw C. C. van Latenstein begon tien jaar ge leden met het werk en direct ver wierf zij ruime medewerking. En de omvang van de activiteiten stijgt nog steeds. Mevrouw Latenstein sti muleert de gebruikelijke acties als de tekenwedstrijden die tot doel hebben de activiteit van de kinde- Damclub Schiedam is de nieuwe competitie goed begonnen. Een 12-8 overwinning op het Rotterdamse DCE 2 geeft de goede verwachting HET Delftsch Studenten Muziek Gezelschap „Apollo" kan zich momenteel verheugen in een uitge breide bezetting, die bovendien van een zeer goed gehalte is. De dirigent Johan van Gooi heeft daarvan alle muzikale profijt weten te trekken, want dit bewees het concert, dat vrijdagavond in de volle aula van het Stedelijk Museum gegeven werd wel zeer evident. Direct al werd het programma aantrekkelijk geopend met de vertolking van het vijfde Concerto Grosso van Handel, een fraai werk, waarin alle strijkersgroe- pen zich van hun beste zijde deden horen. Er werd technisch gaaf en stijlvol gemusiceerd en dat een en kele maal een solo-trekje wat aan- zelend van inzet klonk, vermocht de uitstekende indruk, dat het geheel verder maakte, nauwelijks enige af breuk te doen. Ook in de overige composities, waarin „Apollo" een meer begelei dende taak te_ vervullen kreeg, werd prijzenswaardig werk geleverd. Dit was dan om te beginnen in „Sing unto the Lord" van Purcell het geval. Met het Delftsch Studenten Zangkoor werd een welluidend peil bereikt, want ook het vocale aandeel mocht gehoord worden. De koorzang muntte uit door zuiverheid, een egale, goed genuanceerde klankproductie en een muzikale spontaneïteit, die de uitvoering van Purcell's composi tie een karaktervol accent gaf. Ook in de tot slot uitgevoerde Nelson Messe van Hay dn, een compositie, die door haar open klinkend klank beeld en soms hoge ligging zeker geen geringe eisen stelt, wist Van Gooi met het koor en orkest tot een artistiek verantwoord musiceren te brengen. Natuurlijk had ook het Koor wel eens te kampen met een minder gelukkige inzet, doch er stonden meer dan voldoende positieve kwali teiten tegenover, om hier van een zeer geslaagd musiceren te spreken. In deze werken voor koor en or kest waren Machteld Poldervaart, so praan, Jeanne van Kan, alt. Frans van Daalen, tenor en Rudolf Vedder, bas, de solisten, die zich over het ge heel genomen zeer verdienstelijk van hun taak kweten. Een talentvolle vertolking ook kreeg men te horen van het vierde concert voor orgel en orkest van Handel, waarin Plet Cuperus de or gelsolist was. In de allegri toonde zijn spel soms wel enige gehaast heid, hetgeen dan de snelle passages een min of meer onevenwichtig ka rakter gaf. Dit echter terzijde ge steld. deed Cuperus zich verder ken nen als een organist, die over een zeer goede techniek en 'n Juist stijl begrip beschikt, want ook de regi stratie viel zeer te loven. A.I. dat Schiedam haar promotiekansen in de eerste klasse goed zal behar tigen om zodoende te trachten naar de hoofdklasse te kunnen terugke ren. In bet wijklokaal Nieuwe Maas straat startte „Schiedam" voortva rend. Na een uur had Schiedam een 4-0 voorsprong door Heuvelman en Van Straaten en een half uür later was het 7-3 door J. de Wilde en L. Vryland. Er is in een genoeglijke sfeer gespeeld. Donderdag wordt de tweede wedstrijd gespeeld, weer in het wijklokaal, ditmaal tegen het sterke Vlaardingen. De uitslagen zijn: J. C. OninkL. de Groot 1-1; L. VrijlandS. Spron- sen 2-0; J, de WildeA. Baartwijk 1-1; P. van der Spek—C. Jager 1-1; C. Sleeuwenhoek—L. van der Berg 0-2; Lu B ree voortJ. Zwijnenburg 0-2; T. VrijlandH. van Doorn 2-0; W. HeuvelmanH. van der Poei 2-0; M. den HoutingJ. Bas 1-1; J. van Straaten—T. Val 2-0. Uitslagen huishoudelijke compe. title: A. van OtterlooJ. C. 't Hart 2-0; M. Erkel—J. F. van der Wate ring 1-1; F. Rademaker-W. Spruyt 0-2; A. van DortM. J. Goedhart 2-0. ren te stimuleren. Dan is er de jeugd- EHBO. Verder wordt er speelgoed en andere artikelen voor de zieken huizen e.d. gemaakt. Mevrouw Latenstein roemt in dit opzicht de activiteit van de techni sche scholen, van de Huishoudscho len en van de VGLO's. Zij vertelde dat het heel moeilijk is om de jeugd van de middelbare en lagere scholen bij liet werk te betrekken en daarom is zij verheugd dat de tekenactie in Schiedam zo is geslaagd. Er werden twintig kalenders naar de huishoudscholen e.d, gezonden, verder 837 briefkaarten voor ver zending in Nederland en 1667 brief kaarten voor verzending naar het buitenland. Deze kaarten dienen ge kleurd te worden of van een gedicht je voorzien. Bijna alle briefkaarten kwamen als keurige kunstwerken terug. Een jury onder leiding van de heer Pierre Janssen heeft nauwgezet de indrukwekkende hoeveelheid in zendingen bestudeerd en het was heel moeilijk om uit de berg kaar ten de beste tekeningen te halen. Aan 46 kinderen werd vrijdagavond Na een aantal jaren vrijwel uit sluitend m Vlaardingen en in Schie dam werken te hebben uitgevoerd, heeft B. P. Both thans een groot werk in Spijkenisse in voorberei ding. Both gaat daar namelijk 304 woningen bouwen. Reeds thans treft het aannemingsbedrijf daartoe voor bereidingen; begin januari 1961 wordt ter plaatse begounen. B. P. Both was tot deze stap wel gedwongen, omdat het bedrijf in Vlaardingen niet meer voldoende werk kreeg. Terwijl de oude! projec ten bijna zijn afgelopen, heeft het thans alleen nog maar het complex van Samenwerking, waarover we gisteren schreven, onderhandenter wijl het ook nog honderd woningen voor Sprij in het vooruitzicht heeft, maar daarvoor is nog geen ryksgoed- keuring ontvangen. een fraaie prijs, boekenbon, naaidooi of gereedschap, uitgereikt. De meisjes Willy Timmermans, Willy de Mos, Hilda Hansen, Joke •van Pelt, Riet Peltsman en Cobl W|j- zenbroek van de Christelijke Hnls- houdschool verwierven de eerste prijs. ZU hadden de mooiste kalen der samengesteld. Naar de mening van de jury telde hier niet de te keningen primair maar het juiste begrip voor wat de sfeer vn de Jaar getijden bü de tekeningen etet. Bü de jongens verwierf Jan Jansen uit Hoek van Holland van de tweede klas schilders bü de Technische School te Schiedam een set gereed schappen met z|ja tekening van de Singelkerk. Het leuke van het zenden van de groeten is dat er briefwisseling ont staat tussen de kinderen, die de te keningen op de kalenders en kaar ten maakten en de zieken. Bij de aanvang van de prijsuitreiking heeft mevrouw Latenstein gewezen op het belang van het Jeugd Rode Kruis. Zo had oen oproep vorig jaar voor hulp aan Algerije een verrassende reactie. Binnen enkele dagen, sta pelden zich de busjes melk op die de Schiedamse kinderen voor de minder bedeelde lotgenoten in Afri ka beschikbaar stelden. Na de limonade en de koek wer den drie films vertoond. In de do cumentaire „Dit doet het Jeugd Rode Kruis" werd getoond voor welk doel de jongeren meewerken. Verder werd het werk van het Rode Kruis belicht in de films „Nog ligt het geld op straat" en „Uw reddend bloed." GEVRAAGD bekend met de Engelse taal Ingenieursbureau J. M. van Terwisga N.V. Postbus 143 - Schiedam Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijb 265 Telefoon 6 8021 Schiedam Burgerlijke Stand Geboren: Jasper M. z. v. G. J. Hoe- lofsen en A. M. Kbmdórffer, Jenneke d. v. J. Terwiel cn B. L. Hinten; Dick z. v. P. L. de Jonge en ch. Nijs, Een oplegger die hout vervoerde, is donderdag op de Flans de Vijfde laan omgeslagen. De oplegger, die juist van de trekker was gekoppeld, vond op het wegdek onvoldoende steun van de staanders en kantelde, waardoor de last hout op het trottoir terecht kwam. Er waren geen persoonlijke onge lukken en er is geen schade aange richt. Een kraanwag*n heeft de oplegger weer op de weg gebracht. Te koop aangeboden Roten reclame-aanbieding. Grote keus. Zie 4e etage. K.EB.-zcgels. Plate Rotan huis, Grote Markt 19>21, te genover stadhuis Schiedam. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modem opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA (Broersveldpad), telei. 6 7028 (na 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten, hutlecü- kanten, kam peer bed den enz. Kom eens praten. Voor het slijpen van scharen, messen (ook golven), zagen, beitels, schaven, Phihshave en Remingtons naar Slijperij en Staaiw aren handel G. E. Kleyheeg, v/h Solingen, Nieuwstraat 43 boek Korte Kerkstraat, telefoon 6 81 27. Permanent wove Hél ene permanent met toe- Stel, het beste wat er Is, compleet ƒ5.—; stroomloos ƒ750- Op vertoon van deze advertentie 1.— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrand tlaan 22, telefoon 6 7170. Permanent. Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J de Ruiter. Lange Kerkstraat 13. Permanent van al 8.- com pleet TelefooD 6 68 33 Fotografie Rolfittns vergeten? De auto- maai staat vooi u klaai Alle soorten films Foto K van Vuuren. Hoogstraat 106 Vdbr pasfoto's naar K van Vuuren, Hoogstraat 106. te lefoon 6 67 20. In één*'dag,'' gereed.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1