wint r Zege van roodgelen was wel verdiend „Het leven gaat door" geen gemakkelijk stuk Spaarbank in november Opvoering van .Het Zuiden" VS CONSTANT SIEBEL Gymnast: ek-proeven bij Arma Schoorsteenbrandje Feestavond van Oranje Garde Scheepsdiefstal Wie heeft iets verloren? Vallende hijs doodt man Jubilea bij F. M. Beukers SCHIEDAM Geslipt op rails Trein raakte bromfietser Verblind door sneeuwjacht PULLMAN de LUXE matras Verolme legt eerste kiel in Jacuacanga Schip voor Shell Koeriersiers Maandag 12 december 1960 (Advertentie ÏM.J Ibis shag - wat 'n shagl halfzware |3p|shag om nooit te vergeten. Apothekers-nachtdienst; Apotheek Gouka 8c Co, Groenelaan 127. Bellen Utf ongeval: G,G. en G.D.. Tuinlaan 80, telefoon 692 90. Poütie-alarmnummer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maand at 1920-30 uur, dinsdag 9.3U—16.30 en 19-20.30 uur, woensdag 9.30—15.30 uur, donderdag 9.30—12.30 uur. vrij dag 9.3016-30 en. 19—20,30 uur, zaterdag 9.301630 uur. "s Zon dags gesloten. B.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19—21 uur. woensdag 1417 en 19—21 uur, donderdag 10—15 uur, vrij dag 14—17'.en 19—21 uui, zater dag 10—12 en 1417 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling van eigen bezit. Elke dag van 10 tot 17 uurf 's zondags van 12 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 uur „Nonnen voor het vuurpeleton". Monopole. 2 uur: ,J5e pelsjager van de Slangenrivier" 7 en 9.15 uur: „Tussen nacht on morgen". DIVERSEN Trene, 8 uur: Tropica, Bijeenkomst Arcade, 8 uur: St. Eloy, Huldiging Liberty, 7.30 uur: De Verzamelaar. Ruilbeurs. GereL Jeugdhuis, 8 uur: R.K. Mid denstandsbond. Kersfeest. Sursum Corda, 8 uur; Wijk TV N.H.G. Bijeenkomst. Irene, 8 uur: Aqua Fauna. Lezing „Het leven gaat door" heet het to neelspel van Martin van Spaandonck maar de auteur heeft het zijn gees teskinderen wel moeilijk gemaakt om vlot en gewoontjes door het le ven te gaan. Dat bleek zaterdag avond in gebouw Irene waar de leden van de christelijke toneelgroep „Het Zuiden" behoedzaam met het gege\'en van Van Spaandonck heb ben moeten manoeuvreren omdat er alle kans was dat zij zich aan het praatstuk melodramatisch zouden vertillen. Voor Jeanne van Santen-Meulstee moet het leven doorgaan. In te lange dialogen vertelt zy in de aanvang aan haar zwager Jan de Ridder (Henk van Santen) dat zij niet kan vergeten hoe haar echtgenoot door een roekeloze dronkaard is overre den. Weduwe Ans geraakt in nog meer moeilijkheden want boekhou der Van Zanten gaat er met de kas a 7000 vandoor. Die tegenslag bleek schier onoverkomelijk, er was reeds geldgebrek. Toch had de zaak van Ans weer net een lichtpuntje doordat de reizi ger Karei Aad Korporaal) zo actief was. Alles komt tenslotte toch op zijn pootjes terecht, zij het dan dat reiziger Karei voor een vreemde ontknoping zorgt. Hij bekent dat bij de echtgenoot van Ans heeft dood gereden. Uit berouw meldt hij zich bij de politie, maar het mooie van de zaak is dat het lieftallig dochter tje van weduwe Ans. de zwartharige Mia (Annie Groeneweg) op de te rugkomst van haar beminde Karei zal wachten. Na een mat begin kregen de acht tonelisten later meer vat op het spel waardoor de ontwikkeling met meer vaart en ook meer enthousiasme over het voetlicht kon worden ge bracht. Jeanne van Santen had kennelijk moeite met de figuur van de geëx alteerd weduwe Ans Dolf Haverhoek zorgde voor de humor met zijn leuke creatie als grootvader Kobus, die Ko genoemd wenste te worden. Aad Korporaal was als de jeugdige rei ziger Karei, die zich zijn falen be wust is, een aanvaardbaar persoon. Oma, de schoonmoeder van Ans, kreeg in de vertolking van Irene van Santen een lieftallige gestalte. De heer K. Paardenkooper heeft het openingswoord van deze geslaagde toneelavond gesproken. De zaal was niet geheel gevuld. was de maker van deze film „Terug" die een tragische afloop heeft. Het „Motorschip Annie op eigen kracht", eveneens.een beeldzuivere reportage, van de heer L. Ferwerda kreeg de derde prijs. Terecht werd de vooruitgang van. de prestaties van de leden geroemd. Het eerste lustrum zal op 7 ja nuari worden gevierd, op 18 ja nuari wordt de jaarvergadering ge houden. (Aduerrentte i.M.> Ssnalfllmclab „De Driehoek" heeft ln Botterdam en omgeving een vijf tigtal leden die ijverige amateur- cineasten *Un. De jonge vereniging, die- dcxe maand vöf jaar bestaat, tracht het filmen door de leden te bevorderen- Daardoor zyn al spoe dig Wedstrijden ingevoerd en drie jaar geleden werd voor het eerst een wisselbeker voor de jaarlijkse beste smalfilm beschikbaar gesteld. Toen werd mevrouw A. Adriaansc- Msb ln *t Veld winnares en vorig janr veroverde de heer L. van der Schelling de wisselbeker. Zaterdag avond rijn de leden van „De Drie hoek" ln Sursura Corda te Schie dam büeen rekomen voor de Jaar lijkse filmavond met prijsuitreiking. Op deze gezellige bijeenkomst Wij hadden nooit gedacht dat wij deze wollen dekens van 27.50. van een van de be kendste Nederlandse fabrieken, in een extra grote twee persoons maat, nog eens zouden kunnen verkopen voor een prijs, die méér dan 10 gulden lager is dan normaal. Maar heeft U ooit een winter meegemaakt met ïulke zachte temperaturen. Gelukkig voor ons brandstoffen-potje, maar pech voor de fabrikant, die met z'n hele productie bleef zitten. Morgen kunt U ze kopen, die zelfde wollen dekens, in ver schillende dessins en kleuren, maar allemaal langharig ge ruwd, voor nog géén zestien gulden. DE ALLERMOOISTE GOUDEN VERLOVINGSRING- ALLE GLADDE EN BEWERKTE MODELLEN VINDT U BIJ Esperanto-agenda Mexkreden, la I4an de dec. Klub- vespero. Parolkaskado ce kado Men- ningh Gr. Markt .7 Estos la lasta fojo, ke ni vi2i.tos tiun kamaradon. Vi estas bonvena do venu multo- pe- SPECIAALZAAK. SliUittpUU 24-14. 30 (I, brwwf Blrncm; 217, RoMiWa* B«n Hrtf Anale extra grote tweepersoon; maat Vj A Bij de Spaarbank anno 1820 te Schiedam werd ln november inge legd fL094.I81.48, terwijl 890.167,56 werd terugbetaald. Een Inlegover- schot dns van meer dan ƒ200.000,—. Hiermede steeg het inlegoverschot vso I960 tot ruim. 3,4 miljoen en het totale tegoed van inleggers tot bijna 5 30<8 miljoen.Een wel zeer sterke toeneming in een tijdvak van 11 maanden. '.Het .aantal spaarders steeg in dat tijdvak met 3540 tot 4807. Aarthet sparen' ingevolge de Jeugdspaarwet nemen thans 1520 spaarders, deel met een gezamenlijk tegoed.van ƒ415,734,31. Het tegoed van inleggers en de reserves waren per 30 november I960 voor ƒ20.942.768,83 belegd in effecten, voor ƒ7.436.061,50 in onder handse leningen en voor ƒ4861.143,75 in, hypotheken. correct. Daaronder bevonden zich (wat de faam van deze wedstrijd toch wel illustreerde) KNVB-be- stuurder Dirk Nijs, bestuursleden van de afdeling Rotterdam, ere-di- visie-scheidsrechter Chr. Rooden- burg en vele andere bekende per soonlijkheden. Zeer bescheiden ook, voor uw genoegen, (en ook voordat van zichzelf) uw reporter; Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze extra grote maat. 175 x 225 cm (met kleine j|n it n weefafw/jkmgenj, Éf gT€4fi nu voor Sm Een aantal leden van de Schle- darose Arbeiders Gymnastiekver eniging „Arma" heeft zendag in het gymnastiek-lokaal van de BLO- kcholen de vaardlgheidspmeven af gelegd van de Ned. Culturele Sport bond. De oefenstof was samengesteld door de gym. commissie van de NCS en onder leiding van mevr. L. Noordijk-Mulder. Chr. van Dijk en M. Kistemaker werden de proeven vlot afgelegd. Er is met animo ge werkt en de helft.van de kandidaten kwamen in het bezit van het begeer de diploma. De brandweer is zaterdagavond moeten uitrukken voor een schoor steenbrandje in de woning van de heer H. A. K. aan de Lange Nieuw- straat 113. Bij het oppoken van de haard was de vlam onder de schoor steenmantel uitgeslagen. Er was geen schade van betekenis, maar de brand weer heeft de schoorsteen toch ge reinigd met de ramoneur. v-v Het vendel Schiedam van de Oran-' je-Garde zal op zaterdag 17 december voor de leden een feestavond hou den, en wel in de grote zaal van het Wijkcentrum Nieuwland; aanvang 7.30 uur. De Griekse derde officier-D. P. van de tanker „Olympic Breeze", die bij Wilton Fijenoerd ligt, deed aan gifte van diefstal van geld uit een bureaula uit riin niet afgesloten hut. Het betreft 180 Amerikaanse dollars, 180 Griekse Drachmen en. *n Engels half-pound biljet - chop eerst Hermes hard tegen Ki- wat opschoot en vervolgens de bal door de paal werd gekeerd - dat was tien seconden voor Homs laat ste fluitsignaal (in deze wedstrijd) - was het duidelijk, dat ditmaal er zelfs geen puntenverdeling voor de: blauwwitten inzat Fortuna was een gelukkige win naar, Hermes een sportieve verlie zer. Hom was, met zijn secondan ten, uitstekend geweest, het publiek Te'bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9- 32J0 uur en 2-6 uur: J-'p, zwarte damesschoenen. Te bevragen bij de vinders: Siga rettenkoker, A. Hartog, v. Marum- utraat 33 b; huissleutel, de Wolf, Lorentzlaan 45 c; bruin lederen mo torhandschoen (R), W. Hezenmeijer, Newtonstraat 18 a; 1 P bruine he- xengiacé's. Portier Gem. Ziekenhuis, Nassaulaan; damespolshorloge H. v. d. Spoel, Mariastraat 97a; postzegels, S. Baks, Broersveld 113a; grijze re gencape, G. M. Rost, Hoofdstraat 221a; grijze herenhoed, M. Meester, Nieuwe Maasstraat 100; biauw-groe- he' das, H. Krabbendam, Burg. Knappertlaan 228; 1 - p rubberlaar zen, M. Verboom, Groeneweg 6: Ke- ■thel; handdoek en zwembroek, C. v. Diggelen, Lekstraat llOb; rode autoped. Kok. S. v. Houtenlaan5; bruine portemonnee, met inhoud, B. Putter, Nassaulaan 7b; kinderporte- monnee met inhoud. Lansbergen, Mariastraat 58b; kinderportemonnee met inhoud, Bosch, Burg. Knappert- laan 178, In de dieptank van het Neder landse m.s. „Modjokerto" in de Schiehaven werd vrijdagnacht de 45- jarige havenarbeider N. H. W. v. d. Klundert uit Den Heen bij Steen bergen door een bundel planken van 40 kg die uit een hijs viel, getrof fen. Met ernstige verwondingen aan het hoofd werd hij naar het Haven ziekenhuis vervoerd, waar bij aan komst bleek, dat hij was overleden, detaoin Tijdens een feestelijke personeels bijeenkomst in het Rijnhotel te Rot terdam heeft de N.V. Frits M". Beu kers, verwarmingsmaatschappij te Schiedam, twee jubilarissen gehul digd en wel de heer W.W. Meyvo- tel, die in de loop van het jaar zijn 40-jarig dienstverband bij de onder neming mocht vieren, en de heer J. van der Tholen, die 25 jaar ge leden b(j de onderneming in dienst was getreden. Beide jubilarissen ontvingen uit de handen van de directeur, de heer Fred M. Beukers, die hierbij op trad namens het departement Schie dam van de Nederlandse Maatschap pij voor Nijverheid en Handel, het vererend getuigschrift voor lang durig dienstverband met de daarbij behorende resp. gouden en zilveren draagmedaille. In zijn tafelrede memoreerde de heer Beukers nog het feit, datoDk in de centrale-verwarmingsindustrie de zesdagen werkweek wel spoedig tot het verleden zal gaan behoren. Hij wekte het personeel op zich de vereiste gezamenlijke inspanning te getroosten door medewerking te ver lenen aan de te nemen maatregelen, die nodig zijn om de 45-uren werk week in 5 dagen te realiseren. Na afloop van het diner begaf het gehele gezelschap zich naar hetLu- xor-theater ter bijwoning van de musical „My Fair Lady" Op het rijwielpad van de Reeweg bij de Vondeling en weg slipte vrijdag nacht de 48-jarige J. Bekkema van de.Lavaweg met zijn bromfiets juist toen er een trein van de Nederlandse Spoorwegen bestaande uit dieselloko- matief en 28 ledige oliewagens nader de. Hij viel en zijn brommer kwam op de spoorrails te liggen. In een poging deze nog voor de trein weg te trekken kreeg hij een klap tegen het hoofd van de iakomo- tief en werd hij opzij geslingerd. Vermoedelijk met een schedelbasis- fractuur werd hij naar het Dijkzlgt- ziekenhuis vervoerd. De brommer werd nog ongeveer 100 meter met de trein meegesleurd. Op de Hoofdweg bij de Capelse- weg is zaterdag in de vroegte de 35-jarige Th. Schipper, die op de Hoofdweg te Capelle aan de IJssel woont, met zijn brommer in volle vaart tegen de achterzijde van een geparkeerde vrachtauto gereden. Vermoedelijk is de bromfietser door de hevige sneeuwval verblind geraakt. In ernstige toestand, ver moedelijk met een schedelbasisfrac- tuur, werd hij naar het Dükzigt- ziekenhuis vervoerd. Bij de Albatros Superfosfaatfa- brieken te Kralingscheveer worden 17 december drie werknemers ge huldigd, die 40 of 25 jaar bij be drijf werkzaam zijn. De heer A. Brand is 40 jaar in dienst. Dé he ren J. Ooms en, H. J,. van der Pijl beiden 25 jaar. Allenzijn in Kra lingscheveer woonachtig. e Een non de vele hoekschoppen op het Hermes-doet. Geen er- 5 pan resulteerde in een treffer. de nieuwste creatie: geheel doorgestikt (dus geen knoopjes) anti-hernia vering winter- en zomerkant fraaie damasten inderdaad, een luxe-matras van een wereldberoemd merk envoor een populaire prijs! 1-persoons f 99.— 2-persoons 148- Ziet de speciale etalage bij: De president van .Brazilië, de heer Kubltchek, en verschillende minis ters zullen op 15 december aanwezig zijn bU de kiellegging van het eerste schip op da nog niet voltooide hel ling van Verolme's nieuwe bedrijf in Jacuacanga. Het schip (een vrachtvaarderd van 10.000 ton met passagiersaccommo- tie) wordt gebouwd voor rekening van de Braziliaanse regering. Permanent wove Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige uediening: kapsalon J.' de Ruiter, ciange Kerkstraat' 13. Permanent vanaf 8.com pleet Telefoon 66833 Te koop aangeboden Meubelreparatie, overtrek ken van stoelen. Prijsopgave vooruit- Plate, tegenover stadhuis Schiedam. Uwv Kleine advertentie wordt gelezen m .dezekolommen met n ezel (He aandacht als. u deze advertentie las v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1