witte kerstboom BLUE BAND «p*mmm GRATIS PAKJES BEHA 2.50 GAINE 7.50 Spook-rijder die zich hardnekkig verzette Verga WWI Eet er Unite pet gezelliger, lekkerder, beter van met 54870 K. v. Dorp bleef ongeslagen mayonaise1 Sneeuwbestrijders hoefden nog niet in actie te komen Uiteenzetting loonsituatie voor leden van AGENDA Philips Kerstboomsnoeren v.a. 7.25 DE MOL JANSEN VOOR DE KANTONRECHTER Winkels later open IS Burgerlijke Stand AANWINSTEN in Gem. Bibliotheek Lege flessen van vrachtauto gevallen Schoorsteenbrand Kerstpottenactie Leger des Heils Wie heeft iets verloren Driekleu rennon kampioen SCHIEDAM EXCEPTIONELE AANBIEDING WAAR DAT WIEL DRAAIT AUTO-ELEKTRICIEN DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters Donderdag 15 december 1960 3 (Advertentie LM.) Grote sortering' Lange Kerkstraat 66 - Schiedam (Advertentie LM.) fAdvertentie Lm.) Rijd mei Keril in uw Dal! Voor de 56e, Jaarvergadering: van' de Christelijke Bedrijfsgroepen Cen- j trale in gebouw Chr.'Scc. Belangen bestond geringe belangstelling. De jaarverslagen werden goedgekeurd, i De aftredende bestuurstiedcn werden herkozen. De heren Kloosten en Klop werden gekozen In de vacatures Landheer en Van Kaalte, De waar- nemend voorzitter A. Goudzwaard huldigde de scheidende voorzitter J. j Landheer, die zijn functie wegens j gezondheidsredenen heeft moeten neerleggen. Hij bood hem een ge- schenk aan. Tenslotte heelt de bondssecretaris j C. van der Wal gesproken over de huidige loonpolitiek. Deze toonde zich een groot tegenstander van het openbreken van dc CAO's, die een stuk verworven rechtszekerheid in houden. Hij meende dat het verho gen van de lonen verhoging van de prijzen met zich kan- brengen. De heer Van der Wal zag dan ook lie ver dat verbeteringen van de lonen werden gezocht in verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Het is voorbarig nu reeds een „witte Kerst" te voorspeller., maar loch hebben we gisteren de eerste sneeuw-beslovcn kerstbomen gezien. Zoals gebruikelijk worden ook nu. toeer in tal van straten dc boompjes ten verkoop aangeboden en door de sneeuwval kwamen ze gisteren onder eenihii Weed te liggen. Dat,gaf een extra-feestelijk gezicht, maar de verkoper van de boompjes zal. die bijzondere luister weinig gewaar- deerd hebben. Maar de verkoper op de foto (die op de Swammerdam- singel stond) gaf de moed niet op, hoewel dc haastige, diep in de kragen gèdoken voorbijgangers, weinig aandacht toonden voor zijn feestelijke t koopwaar. Het was dan ook wel bar weer, alleen geapprecieerd door de op sleetje-rijden be lustte jeugd. Spookverhalen horen niet thuis in de Scbledamse rechtszaal. Voor de kantonrechter mr. P. B. Cos is een feit een feit en daarom veroordeelde hü woensdag de Hagenaar W. K. tot een boete van dertig gulden of twaalf- dagen hechtenis; omdat de station car van de 52-jarige heer K. over de. RUksweg 20 had gereden op 24 fe bruari in de bunrt van Maasland lonter en alleen met de bedoeling al lerlei weggebruikers te plagen. Het ■wagentje had links, rechts gereden, stil gestaan en gekeerd en dat alle maal OP die Rijksweg 20 tot wan hoop van andere automobilisten. Voor de heer K. was het gehele ver- haaj een mysterie. H|j had al na drukkelijk aan dé ..Officier van Jus titie te Rotterdam geschreven dat het onzin was om te denken dat zijn auto op de Rijksweg 20 reed als de eigenaar lustig thuis zat om de ver jaardag van zijn kleinzoon te vieren. „.Nou sta ik hier en ik weet niet waarvoor want ik heb er niks mee te maken. Ik heb er niet gereden en niemand kan ermee gereden hebben want ik had die ene sleutel in mijn. zak" zei K. woensdag. Dc substituut- officier mr. Van Moorsel achtte de zaak duidelijk. Niet de berijder maar de eigenaar van de auto is verant woordelijk en voldoende getuigen hadden gezien dat.het de stationcar mot kenteken MP 39—62 was ge weest. De kantonrechter .vonniste con form maar de vlotte zakelijkheid van het recht verwierf geen waarde ring bij de verdachte die eeh beroep ging doen op zijn geluidsvolume, ter ondersteuning van izijn' woorden stroom. Hij was niet schuldig, het zal een andere auto geweest zijn en het was al te dwaas om Te worden ver oordeeld voor iets waar hij ni As mee te maken had. De kantonrechter had het laatste woordal gesproken en dat geeft hem het recht om het luis teren te staken. Dat deed hij dan ook, hij deelde verdachte mee dat deze moest ver dwijnen, maar verdachte sprak lui der, en weer luider klonk, het bevel van mr.; P. B. Cos. „Ja. maar als ze nou één nummertjeabuis zijn ge weest, ik weet het toch zeker want d ie kleine jongen was jarigzei verdachte weer maar hij zng en hoorde slechts een. boze mr. Cos en toen greep de verdachte het middel dat voor een moment schrik en stilte veroorzaakte. Voor bet eerst werd het toen ook duidelijk waarom, er een asbak op dc groene tafel staat in deze zaal waar men niét roken mag, Ferm greep K. de glazen asbak om er een salvo mee op de groene ta fel te slaan. Hij kreeg zijn stilte tot dat men met meer elan meedeelde dat K de zaal diende, te verlaten. Zelfs mr, O. Sipkes, de griffier, die er uit eerbied voor de wet u altijd het zwijgen toedoet, sprak nu. Hij vroeg om stille. De parketwachter trachtte de oplossing te brengen door K. naar buiten te brengen maar het werd een gevecht in de zaal waarbij K. de gelegenheid, kreeg om zijn stellingen te herhalen. Men luisterde niet en K. werd naar buiten geduwd. Hij kwam toch niet terug om al vechtende in de deuropening te schreeuwen: „Het is een schande, ik ben het niet geweest. Ik mag hier toch zeker wel de waarheid zeggen. Die lui (de getuigen) liegen dat ze barsten. Ik ben toch zeker geen klei ne jongen". Maar K. kreeg geen ge loof, wel ontving hij de nodige du wen van de politieman. Toch zette K.' in de hal debat en gevecht voort, hij beëindigde het duel om naar de griffie te gaan. Daar beeft hij hoger beroep aangetekend, hij wil nu wel- eens weten of de rechter in Rotter dam iemand zal veroordelen voor een daad die hij niet begaan heeft. Ernstig keek de kantonrechter naar de 65-jarige heer H. de J. uit Schie dam. die op 10 november een hond had laten loslopen in de Julianalaan. Hét dier had het met zijn gedraaf de weggebruikers moeilijk gemaakt. Mr. Co£ liet echter al snel zijn bestraf fende toon varen voor de welwillen de klank van het begrijpen toen de robuuste Schiedammer mededeelde dat hij niet wist dat in Schiedam geen honden mogen loslopen; hij las ook geen Schiedamse kranten, hij was gezagvoerder en hij was maar zelden thuis. De losse wandeling kostte daarom slechts een rijksdaal der boete of een dag hechtenis. De Schiedamse Middenstands Centrale verzocht ons mede te wil len delen dat met het oog op dc Kerst- en Oudjaar* drukte de win kels van dinsdag 20 tot en met vrij dag 23 december, alsmede op za-/ terdag 31 december tot 9 tt. 's avonds geopend mogen blijven. De ver plichte winkelsluiting op dinsdag en woensdagmiddag vervalt voor de gehele periode van 19 tot en met 31 december. Men wordt echter wel verzocht het personeel tussen 6 en 7 uur 's avonds een lunchpauze te geven. voor proefrit! Ontdek zélf de sensatie van het volautomatisch rijden. Zonder koppelen, zon der schakelen door. het drukste verkeer In de vei ligste. zuinigste en mcesc com fortabele personenauto. s|e Zeer gunstige financiering mogelijk! Maak vandaag een afspraak met DAF - ROTTERDAM (010-54870) De laatste partij uit dé finale om het kampioenschap vierde klasse libre van het biljartdistrict Schiedam is inmiddels ook gespeeld. Ook in deze partij bleef de kampioen, K, v. Dorp van. OBK, ongeslagen. J. Smit (Bellevue) gelukte het daar door evenmin de laatste plaats nog te verlaten. De .uitslag was: K. van Dorp 75 44 14 J. Smit 53 ;44 Door dit en de voorgaande resulta. ten kon de volgénde eindstand wor den opgemaakt: K. van Dorp 12 450 217 14 2.07 B. v. Ringelestijn 8 418 243 13 1.72 H. Kloosterman 6 382 247 10 1.54 C. v. Papen veld 5 373 266 14 1.40 A. de Wit 4 364 223 18 1.63 J, Buitelaar 4 383 271 8 1.41 J. Smit 3 369 275 9 1,34' Klemt pot De eerste sneeuwval van het jaar heeft gisteren in Schiedam nog geen moeilijkheden voor het verkeer op geleverd, Dc hoeveelheid was niet groot genoeg en de sneeuw was op de hoofdverkeerswegen weer snel weggereden. Wel zün hier en daar dé wegen glad geworden, maar ver keersongevallen van betekenis heb ben zich niet voorgedaan. Voor de reinigingsdienst in Schie dam was er dan ook, nog geen reden, om zout en zand op de wegen, te strooien, daar er geen meldingen De ledenvergadering die de Alg. f Verder ontvangen de leden van de Wed. Bedrijfs Bond voor de Metaal- J bond een fraai-couvert als aanden- nüverheid cn de Elektr. Industrie in ken. het Volksgebouw te Schiedam beleg de, was woensdagavond druk be zocht. Er vlei echter al spoedig een schaduw over de vreugde, ont staan door de opkomst van het grote aantal leden. De oorzaak hiervan, vertelde de heer A. 'i'eerds, voorzit ter van de Bond, in zyn openings woord, 's Ochtends was er namelijk een collega in een tank verongelukt. Het slachtoffer, de heer F. fechlar- maun. liet vrouw en zeven kinderen na. Vamvégc dit feit werd een mi nuut gepaste stilte door de leden van de ANMB in acht genomen. De secretaris, de heer W. van de Stelt, gaf bijzonderheden over het 75-jarig bestaan van de ANMB. Met een f eestconcert in de Concertzaal te Amsterdam zal 14 januari dit heu gelijke feit.gevierd worden. Acht af gevaardigden zullen de Afdeling Schiedam hierbij vertegenwoordigen. (Advertentie l.M.) Schouv.'burgagends Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka Co, Groenelaan 127. Bellen b(j ongeval: G-G en GJX Tumlaan "80. telefoon 692 90. Politie-alarmnummer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal cn Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19—20.30 uur, dinsdag 9.3016.30 en 19—20.30 uur, woensdag 9.3016.30 uur, donderdag 9.30—12.30 uur, vrij dag. 0.30—1650 en 19—20.30 uur, zaterdag 9.30—16.30 uur. 's Zon dags gesloten, R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19—21 uur, woensdag 14—17 en 1921 uur, donderdag 29—12 uur, vrij dag 14—17 en 19—21 urn, zater dag 10—12 en 14—17 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling van eigen bezit. Elke dag van 10 tot 17, uur; *s zondags van 12 tot 17 uur. bioscopen - Passage, alleen 2 uur: „Nonnen voor het vuurpeloton". MfonopoJe, 2 en 8 uur: „A- star is born" met Judy Garland. DIVERSEN Passage,-8 uur: Schied. Kunstkring- RT met „Speels gemin, speels gewin". Musis Sacrum, 8. uur:Geron, toneel tYh^-^hiriiüi, 6 uur: NCVB afdeling K.fcUwiUnd, bijeenkomst. VRAAG UW LEVERANCIER OM SPAARKAARTEN! De heer W.Thijssen, distriktsbe- stuurder, schetste in zijn inleiding de loonsituatie op dit moment. De aan wezigen kregen zo een betere kijk op het geharrewar en touwtrekken, dat tussen de huidige regering en de metaalbewerkers t.a.v, de Ionen is ontstaan. Na de pauze werden de leden in staat gesteld vragen op de spreker los te laten, waarvan dankbaar werd gebruik gemaakt. GEBOREN: Johnny, z. v. G. J. van den Berg en H. E. S. Mulder; Marianne Ch. Ch., d. v. G. M. Breu- gem cn M. van den Bergh; Coen- raad H. L., z. v. C. H. L. Westerveld en P. Aaldljk; Birgitta M. G,. d. v. Th. H. de Vette cn H. C. Ham; Olaf C. W.. Z. V. C. W. de Nooyer en C. N. van Walsem; Carolina J. L.. d. v. J. P. C. Leurs en J. L. van Vuuren; Cornells L., 2. v. H. J. Timmers en H. W. van Velzen; Johannes L., z. v. J. L. van Gerven en C. Touw; Oscar I. L., z. v. R. Hovinga en G. Benja mins; Karin, d. v. F. A. Beukers en H. Kootstra; Ronald J., z. v. J. W. N. Elkcrhout en E. J. van Leersum; Pe- tronella A., d. v. J. Zeeuw cn K. W. Labrijn; Rofcortus J., z. v. S. N. Gouka en M. L. Roijers; Sebastianus H-. z. v. S. N. Gouka en M. L. Roijers Adriaan J., z. v. A. Krabbendam en J. van der Most; Peter D., z. v. P. D. G. Romeyn en P. Snoeij. OVERDEDEN: E. van der Harg, 71 jaar echtg. van B. Lips; J. L. Roo- denrijs, 64 jaar wed. van F. H. Hoo- gerboord; N. Anker, 74 jaar, echtg. van B. Kerssen. In de Gemeente-Bibliotheek zijn de volgende aanwinsten te verkrij gen: Godsdienst: Dellemai,,.ri;^ch'kerk en tegenkerk; Barnard, Tussen twee stoelen. Sociale wetenschappen: Parkinson, De tweede wet van Parkinson; Lin Yutang, De geheime naam; King, Rosa stond niet op.-.Paloezi-Hor- vath, Chroestjev: Welvaart, welzijn en geluk, een. katholiek uitzicht op de Nederlandse samenleving, 2 din.; Hïrschfeld, Herinneringen uit de be zettingstijd. Toegepaste wetenschappen; Küh- ner. Van zéllvlucht tot reaktiemotor; Elektriciteitsleer, dl. 7; Kruis, Meet techniek: Bergtold. Handboek voor grammofoon- en stereotechniek: Korfker, Modem construeren met hout. Kunst: Croy, Portretfotografie. Letterkunde: lonesco, De rinoce ros; Sylvanus, Korczsk en de kin deren; Assenede. Floris ende Blance- floer: Bemlef, Stenen snoeien; Ber de wijk, Centrum van stilte; Timmer mans.. Omnibus 2; Tamminga en Wadman. Friese verhalen iii het Ne derlands. Geschiedenis - Land.- en volken kunde: Piccardt en Schultink, Sprookjeshelden tonen hun ware ge zicht: Synge, De ontdekking van de. wereld: Heinemever, Marokko: Le vend Afrika; Jungk, Gloed uit as. Toen de expediteur L. C. v. D. uit Schiedam gistermorgen over de Van. S windensingel reed, zyn er drie kis ten met lege flessen van zijn vracht auto gevallen. Dit werd geweten aan het slechts wegdek, waardoor de kisten van de laadbak zijn geschud, maar daar ook de stuurinrichting van de wagen niet in orde bleek,- is tegen de heer v. D. procesverbaal opgemaakt. In de woning van de bejaarde weduwe A. P. d. J.-D. aan de Volta straat 2 is gistermorgen een schoor steenbrandje geweest. De schoorsteen was al twee jaar niet geveegd en daar er eierkolen en cokes werden gestookt was er een prop ontstaan. De brandweer heeft, om die prop te verwijderen, een. gat in de schoor steen moeten hakken. VT.AAEDINGEN De kerstpottenactie van het Leger des Heils in Vlaardingen wordt dit jaar Slechts twee dagen gehouden: op aanstaande zaterdag en volgende week woensdag. Gewoonlijk besloeg deze actie drie dagen, doch in verband met andere activiteiten en de dit jaar ten opzich tte van de actie-enigszins ongelukkig vallende dagen werd besloten de ac tie tot slechts twee dagen te beper ken. De lijstencollecte, die inmiddels is afgesloten, passeerde de zeven dui zend gulden, een bedrag, dat hoger is dan vorig jaar. Van de zijde van het Leger des Heils vernemen we, dat de goedgeefsheid van Tie Vlaaröingse bevolking wel groot is; uit kleine bij dragen werd de kapitale som sa mengesteld. van gladde wegen zijn binnengeko men. Alleen is vanmorgen bovenaan de helling van de Nieuwe Damlaan zand gesiroold. Het is maar goed ook dat er niet gestrooid hoefde te worden, want de Reinigingsdienst zit met een groot tekort aan arbeidskrachten, omdit werk snel en effectief te kunnen aanpakken. Directeur E. T, Kraan zag wel enkele moeilijkheden, als er; deze .winter meer sneeuw valt. „Wij zullen ook dan ons best doen, maar het gebrek aan personeel is toch wel een groot bezwaar om het werk goed en snel uit te voeren," vertelde hy ons. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9 en 12.30 uur en 2 en 6 uur: halsketting; bos sleutels. Te bevragen bij de vinders: leesboek, K. van Geenc, Burg. van Haarcnlasn .1007; brandslang. Bak ker, Buitenhavenweg 338; plaatsbe wijs ker„tcantate. Vermeulen. Von dellaan 23: kleine beige hondje, dierenasiel. St. Anna Zusterstraat: damesparaplu. Visser, Grensüat 149; bruine portemonnee met inhoud, A. Pijl. Van Marumstraat 7a; dames- portemonnee, Van Put, Lekstraat 22; 2warte knipbeurs met inhoud. Mid delburg, Julianalaan 86a; bril. Van Dijk, Kethelstraat 21; bos sleutels. Vermaas. Plein Eendr'agt 33; siga renaansteker in etui. Kind, Popu lierenlaan 40 Kethel; bril. Den Tuin der. Paulus Potterstraat 17; bril, J. Boots. Vriendschapstraat 20; grijs wollen bandschoentje (1.), Janson. Fabristraat 19; een paar blauwe kinderwantjes, E. van Witsen. Van Leeuwenhoockstraat 14; gouden ring, Ouwerling. Smeerstation. Overschie- seweg; zilveren armband, Onderde- linden. Rozenlaan 3 Kethel; gelds bedrag;' R. Oosterman,' Morsestraat 24c; herenpolshorloge, L. v.d. Knaap, Lange Achterweg 24c;d ameszakhor- loge, Koetérs De Cóstastraat 9a; blauw zijden shawl, A. Been, Lek straat 115; padvindersriem, B- van Buren, Veenlantstraat 20a; grijsbeige shawl, Timmers, .Boerhavelaan 72. Voor de onderlinge competitie van HVO werden de volgende partijen gespeeld: B.. van DrielA. Hoger- 'wèrf- afg., dr. A. van DorpA. de Jong li—Vs, P. Korpel-—B. Kwindacz afg., E BongersA. Koopman afg-, W, .v. ,d. Waal—D. A.Tom 1—0, G, Torn—P. C. Wesferhoff 10. van de lieer J. de Ligt van de tentoonstelling De driekleurnon ('n mannetje) van de heer J. de Ligt (zie foto) is uitge roepen tot de mooiste vogel van de tentoonstelling die de Vlaardlngse Vogelliefhebbers Vereniging organi seert in de VSsbank. Vanavond wordt deze tentoonstelling geopend. Vanaf acht uur is zij ook voor het publiek toegankelijk, evenals vrij dag en zaterdag (de gehele dag). Dinsdag en woensdag (en uiteraard ook vandaag nog) is de tentoonstel ling opgebouwd. Woensdag hebben de keurmeesters, de heren W. J. Ri chel (voor de kanaries) en D.D. Drop (voor de tropische vogels en de bas taarden) hun keuringswerk verricht en kwamen tot de volgende uitsla gen: Eerste prijs kanaries, eigen kweek: K. v. Dorp met roos isabelmankana- rïe 89 punten; Eerste prijs vrije "klasse: K. v. Dorp met rood agaat mankanarie 59 punten;. Eerste prijs tropische zaadetende vogels vrije klasse: J. de Liet met driekleurnon (mannetje) met 90 pun ten, tevens mooiste vogel van de ge hele tentoonstelling: Eerste prijs tropische insecten- en fruitetende vogels.; vrije klasse: J. de Ligt met brillenvogeltje (manne tje) 90 punten; Eerste prijs bastaarden: A. Lam- mers en Mozambique sijs kanarie 83 punten. Bij DOM in het Volksgebouw is er "vrijdagavond weer prijsklaver- jassen, ditmaal om zes kippen. mooie popi In beha. met: voorgevormde cups, ter ver-voimaking van uw figuur zeer goede ps- vorm door wérkelijk rond gestikte cu'ps« elastieken tussenzetsel, dus soepel in hec dragen «verstelbare schouderbandjes,werkelijke prijs 3-9&» «k bnele. »obiedfr>g mi voor 2.50 geheel elastieken gaine:* criss-cross model (ge- kruiste banep-) origineel Engek rib-etestfek kruipt niet op corrigerend en tock soepel werkelijke prijs W-5Q, ais exceptionele aanbiedteg voor 7.50 ki aXe 17 JföaJen van Rotterdam: Moenc 67 - Noords!agei 39-Zwartjanstraac14 Nieuwe Binnenweg 254 - Schtedamrcweg 25 - Kleiweg 100 Stadhouderswtg 133 - Peppdweg 71 - Berg. Batrniannhan 124 Goudserijweg 8 - Beijériandsdün 59 - Groene HHfedijk 267 Dordtsdaan 112 - Pleinweg 1 - De Slinge 185-187. Schtedamc Oranjestrwt 17. Yhard«ngfl«K Ged. Dhwteiat. KERSTVERLICHTING v.a. 4.95 Hoogstraat 67-69 B(j Pictcrsen Co's Automobielbedrijf N.V. Nw. Mathenesserstraat 79, Schiedam, is plaats voor een Voor zelfstandig vakman bestaat de moge. lijkheid tot aanstelling als voorman. Zich melden bij de che' werkplaats, telefoon 6 48 80. U kijkt... U vergelijkt.;X. U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel, 6 8611 GEEN FILIALEN V Diversen Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragees 1.98. Bij apotheek en drogist. Permanent wave Permanent: Dames, voor een goede permanent en prettige oediening: kapsalon J. de Ruiter, uange Kerkstraat 13. Permanent vanaf ƒ8.— com- pleet. Telefoon 6 68 33 Fotografie Rolfilnis vergeten? De auto maat staat voor u klaar." Alle soorten films. Foto. K; van Vutircn. Hoogstraat 106. Te hoop aangeboden Ouden van Dagen, wij heb ben hoge Rotan stoelen met hoge zitting. Licht verplaats baar en niet duur. Plate t/o Stadhuis, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1