aJ:a UNIQUi Us-vereniging heeft weer nieuw plan voor 'n ijsbaan vertolkt door R.T. Uit de eerste divisie Op n veld in Beatrixpark 91 AGENDA Zaalhandbal- programma Ierlain Voor zeer modieuze DAMESMANTELS WINTERMANTEL KOSTUUMS JAPONNEN WALDO-TAXI Als 't weer het toelaat VOOR SCHIED. KUNSTKRING Marivaux amusant Speels gemin, speels gewin Vogelshow geopend f it Desnoods op de park-vijvers maar.... Met de KERSTSAGEN wens! u D Kledingmagazijn Diefstal van kerstboom 6.46,50 (3 lijnen) Broersvesi 111 - Tel. 6 74 16 GROTE SORTERING en ZEER EXCLUSIEF WINTERMANTELS Burgerlijke Stand [Qe cJe VOetbal loll Bejaarde heer viel ongelukkig Verlovingsringen Feestavond voor Martinit-jeugd Kerstfeest van Leger des Heils Leeuwarden bij Hermes SVV naar Be Quick Verkeerszuil omvergereden Geslaagd Kerstbijeenkomst NW-Vf ouwenbond Kerstconcert koren van Jo Mulder Microkorfbal- competitie li Vrijiia" 16 decembei'1960 8- ié f e- f i at et i- (Advertentie IJtfJ van het Pr. Beatrixpark en anders waar het ijs nooit erg betrouwbaar nergens. Maar later kwam hij met I is en de „opstap" vaak verplaatst de mededeling van 't bestuur van de moet worden. Als er ook nog geen cttw afdoende afrastering is, dan heeft Nu het écht begint te winteren en we reeds de eerste sneeuw en de eerste vorst hebben gehad, begint menige -Schiedammer, vooral de jongeren onder hen, aan schaatsen te denken. Dit Is de tijd dat van me nige 20lder en uit vele kelders de scherpe Uiers worden opgediept en nagekeken. In de hoopvolle ver wachting dat er dit jaar geschaatst (en liefst véél) kan worden. Maar zal er naast de sproel-Usbanen die zeker wel een kans zullen krügen, ook nog een andere ijsbaan komen De bestuurderen van de Schiedamse IJs-VerenIging geven eerlijk toe dat zij het zelf nog niet weten. Bij de behandeling van de begro ting in de Gemeenteraad, heeft wet houder Van den Berg het aanvanke lijk heel scherp gesteld: de S.IJ.V -kan. een baan krijgen op de vijvers Advertentie t.M.) ,og nooit werd in één zaak in goud, zilver en horloges zo'n onzegbaar fraaie collectie samengebracht LIJ N BAAN 50 S.IJ.V. een schrijven te hebben ont vangen, waarin een nieuw voorstel werd gedaan, dat de wethouder nog wilde onderzoeken. Wat de IJs-vereniging gevraagd heeft, is een terrein van ruim ander- balve hectare in het Pr. Beatrix- park, een veld dicht bij het Sport park Thurlede, dat in de zomer als Iigweide wordt gebruikt maar in. de winter uiteraard geen belangstelling heeft. Wanneer rond dit terrein lage kaden worden opgeworpen, die best in de omringende bossages wegge werkt kunnen worden, zo kan er daar een veld-ijsbaan gemaakt warden, die wel niet groot is fde S.IJ.V. heeft het ideaal van een wedstrijd-baan al jaren geleden opgezouten), maar in elk geval heel veilig is en dat ook afdoende afgezet kan worden. Deze twee laatste eisen ztfn al ja ren het knelpunt In de besprekingen met het gemeente-bestuur over de Ijsbaan, Wfj hebben het ook al va ker vermeld. Het gemeente-bestuur vond en vindt nog steeds dat de vjjvers In het Pr, Beatrixpark goed geschikt zijn voor een ijsbaan, maar de mannen van de reeds meer dan een halve eeuw oude IJsvereniging, ztfn het daar niet mee eens. Zij vin den alleen 'n veld-fjsbaan doelmatig. De bevroren park-vijvers leveren het gevaar op dat men door het ijs kan zakken, vooral aan de randen men 't aantal schaatsers op één baan niet in de hand. In de vorige jaren heeft men het meegemaakt dat op de baan vierhonderd kinderen werden toegelaten, maar in korte tijd ston den er toch duizend en meer schaat sers. Waarop het bestuur van de S.IJ.V., dat geen risico wil lopen (evenmin als iemand anders) de ge hele baan liet ontruimen, ook van de mensen die er legaal op waren ge komen. Een ander bezwaar is dat zo'n vij ver-ijsbaan veel tijd nodig heeft j om dicht te vriezen tot een dikte van 9 cm, de eis die de Kon, Ned. Schaatsen rijders bond stelt en die de S.IJ.V. ook aanhoudt. Bjj een ge middelde van 5'^ vriesdag per sei zoen, blijft er dan te weinig tijd voor rijden. Bij een laags-gewijs opgespoten veld-baan, gaat het vrie zen veel sneller en kan er dus langer een modieuse JAPON, een leuke JUMPER, een mooie ROK, een modern KOSTÜUM SPORTCOLBERT PANTALON OVERHEMD of DAS Komt V dan eens kijken, het verplicht U tot niets. Ruime sortering in MODERNE DAMES- en HERENKLEDING in de beste kwaliteiten Wintermantels en jassen Falcon kleding gereden worden, wat de kosten druktApothekers-nachtdienst: Apotheek De S.IJ.V. heeft In de laatste tien j Gouka Co, Groenelaan 127. jaar al vele plannen voor een nleu- j Rellen bii oncevftl: G G en GD ontwikkeld, doch deze is er BeU?6 92 9T nog steeds niet. Of het nieuwe voor stel, Pohtie-aJarmnummer 6 46 6». ÏÜ&ÏKliï™ Opende Utsw, en Bibliotheek, Lange Haven, ge- nog niet te zeggen. Als het afgewezen J wordt is de vereniging nog altijd be- reld om weer eens 'n proef <e nemen j met het gebruiken van de park-vlj- I vers, maar veel heli wordt er niet In 1 gezien. Voor zondag is er voor de hand ballers alleen een avondprogramma vastgesteld. Doch er worden dan op i drie velden nog vijftien wedstrijden gespeeld, waarbij zes Schiedamse teams z|jn betrokken, j Dames 1 van Wilton Fyenoord speelt tegen Actief dat een punt l heeft uit twee wedstrijden, terwijl onze stadgenoten er vier uit drie 1 wedstrijden hebben. Gezien het spel j van de rood-wltten, moeten, zij zon- dag een kleine overwinning kunnen behalen, hoewel met twee reserve- i speelsters wordt gespeeld, wat toch wel een verzwakking betekent, j In de Houtrusthal spelen de da mes van DWS tegen Animo. De Haagse dames versloegen afgelopen zondag hoofdklasser Hygiea, waar tegen DWS een gelijk speL wist te behalen. We houden het hier maar op een verdeling der punten. De dames van UVG komen in het veld tegen Actief 2 uit Rotterdam. De eerste wedstrijd hebben onze stadgenoten gewonnen en ook zon dag moeten zij de volle winst kun nen behalen. Dames 2 van DWS speelt laat 3n de avond tegen Sn el wiek 2 en zal wel met een. nederlaag genoegen moeten nemen, evenals dames 2 van Wilton dat de strijd moet aanbin den tegen RODA 2. Heren 2 van Wilton zal het ook lang met gemak kelijk krijgen tegen Meeuwen 3. doch kan aan een kleine overwin ning komen. De dames junioren van UVG komen uit tegen Oliveo uit Pijnacker, (Advertentie t.M f Advertentie t.M.) In de Mariastraat zijn gisteren twee personen aangehouden, ver dacht van diefstal van een kerst boom, waar nog vier gloeilampjes aanzaten. Het waren de Schiedam mers C. de R. en F. J. S* die onder de invloed van sterke drank ver keerden, Dit tweetal was reeds eer der gesignaleerd op de- opslag- en verkoopplaats van kerstbomen op de Rcmbrandtlaan bij de Mesdaglaan. Advertentie t.M.) opend: maandag 19—20.30 uur. dinsdag 9,30—1630 en 19—20.30 uur. woensdag 9.301630 uur, donderdag 9.3012.30 uur, vrij dag 930—16.30 en 19—20.30 uur, zaterdag 9 3016 30 uur. *sZoö' dags gesloten 8.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 192] uur, woensdag 14—17 en 19—21 uur, donderdag 10lï uur, vrij dag 14—17 en 19—21 uut, zater dag 10—12 en 14—]? uur Stedelijk Museum: l'ent»».instelling j van eigen bezit. Elke dag van 10 tot 17 uur: 's zondags van 12 tot 17 uur, i BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Pa krijgt de klappen". Monopole, 2 uur: „Hopla. Conny!" 7 en 9.15 uur: „Als ouders sla pen". KINGzSI ZE De me«( gerookte (rtleriigaral in Amerika Nederland verkrijgbaar. 20 si I— De ANMB houdt morgenmiddag om drie uur in het Volksgebouw de jaarlijkse klaverjaswedstrijd voor de leden en hun huisgenoten, waarvoor aardige prijzen uitgeloofd zijn. Op gave voor deelneming kan vanavond jesehieden op het ANMB-kantoor in het Volksgebouw of morgenmiddag voor de wedstrijd tot uiterlijk 2.30 uur. (Advertentie LM Ontvangen nieuwe modellen in uitsluitend 1ste kwaliteit gegarneerd met ECHT bont, waaronder PERSIANER, INDISCH LAM, IIAIRSEAL. WASBEER ENZ. 2 prijsklassen 89.75 98.75 HOOGSTRAAT 155—157 SCHIEDAM De 78-jarige heer J. D. H. Dam- mann uit de Van Speijkdwarsstraat 10b te Rotterdam is gistermiddag om half vier, toen hij op de bushalte aan de Broersvest uit een bus van lijn 39 stapte, gevallen. Hij brak de rechterheup en is eerst naar de Dr. Noletstichting gebracht en vandaar naar het Sint Franclscusziekenhuis te Rotterdam. (Advertentie LM.) Zij, die a) eerder tijdens zo'n extra aanbieding een boodscbap- tas kochten weten uit onder vinding, dat zij dan voor een betrekkelijk tage prijs met een knul van een tas thuis kwamen. Morgen verkopen wij wéér een grote partij tassen. Grote tassen, maar licht in 't dragen... ele gante tassen waar toch een hele boel in kan. Tassen met twee grote band- vaten, royale overslag en gemaakt van een solide plastic, koopt U morgen voor nog géén vijf gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de vérkoop van 'deze elegante grote boodschaptassen .mee effen voering, bijna 40 cm breed, in de volgende kleur- - combinaties: donkerbruin met gebroken wit, beige met donker bruinen cognac A met gebroken yj ':wit v-? ;voor MÊÊÉ} 97W- Het was een hoogst amusante op' voering die het Rotterdams Toneel gisterenavond Sn het Passage-thea ter heeft gegeven van Marivaux* meest bekende blüspel Le jeu de I'amour et du busard, dat onder de titel „Speels gemin, speels gewin" over de Nederlandse voetlichten wordt gebracht. De leden van de Schiedamse Kunstkring hebben dan ook kennelijk met veel plezier geke ken naar dit dartele stuk, zonder enige diepgang, dat op plezierige wtfze door het gezelschap is ge speeld. Een geheel vlekkeloze uitvoering naar de geest van de 18e eeuwse Fransman Marivaux is het niet ge worden, Daarvoor heeft regisseur Luc Lutz zijn spelers nog te weinig de lichtvoetigheid en de esprit van het Franse toneel kunnen bijbrengen. Maar de wat prozaïsche en wijd lopige tekst-vertalmg van Dolf Ver spoor heeft hem daarbij ook te wei nig armslag gegeven. De echt-Hol landse degelijkheid kwam wel eens bij de Franse luchthartigheid over de schouder kijken, wat enig af breuk heeft gedaan aan de bedoelde tintelende esprit. Vooral in de man nelijke hoofdrollen deed dit gebrek zich gevoelen, aanmerkelijk meer dan bij de dames, waar Lia Dorana en vooral Ann Hasekamp voortref felijk op dreef waren. Meer dan de auteur bedoeld kan hebben is het accent komen te vallen op de simpele intrige, die met de doorzichtige complicaties weinig om het lijf heeft. Twee jongelui van goe de huize, Sylvia en Dorante, zijn door hun vaders tot een huwelijk be stemd. maar beiden willen graag eerst de kat uit de boom zien en daar op nemen beiden dezelfde list te baat. Sylvia verkleedt zich als haar kamenier Lisette en deze laatste is verrukt dat zy zich als freule mag presenteren. Dorante op zijn beurt schuift zijn half-wijze knecht, de clown Ariequin, op zijn plaats naar voren. Het spreekt vanzelf dat de ver wisselde paren toch weer op de ge wenste wijze tot elkaar komen en dat de jongelui, geheel volgens de so ciale code van de 18e eeuw, stand bij stand het huwelijk tegemoet gaan. Doch voor het zover is, zijn heel wat complicaties ontward moeten wor den, wat dan op heel charmante wij ze geschiedt, waardoor het toch een aantrekkelijke voorstelling is gewor den. Lia Dorana had geen moeite om van haar Sylvia een rol van allure te maken, door haar fijne en vaak heel geestige spel. Maar meer nog was Ann Hasekamp in haar element als de kittige kamenier Lisette, wel ke rol zij met veel charme cn guitig heid vertolkte. Zij hing met veel zwier de grote dame uit, zodat zij niet alleen Arlequins maar ook aller harten veroverde. Aanmerkelijk meer moeite had Ton Lutz om de charmeur Dorante uit te beelden. Hij was wel heel sym pathiek, maar ook wat erg stijfjes en ingetogen, om Lia Dorana geheel partij te kunnen geven. Pie ter Lutz speelde met veel toewijding en talent voor clown, wat Ariequin dan ook wel is,'maar kon met zijn opgelegde grove manieren en sappige kluchten toch niet waar te maken dat de in tel- lïgente Lisette juist op hem verliefd lijmt, terwijl Hans Croiset als de fat terige broer die vermaakt in het liefdesvuur pookt, wel wat vreemd geaffecteerd deed. Corstiaan de Vries was verant woordelijk voor de smaakvolle en sierlijke kostuums en het wat droge decor. (Advertentie f.M.J GLADDE RINGEN in breedten van 3 t/m 8 mm; 14 krt goudAlle modellen, oplopend oem plat tot kogel. MODERNE RINGEN; 'n aparte sortering ui.o. wed modellen uit het buitenland. Prijzen reeds u.a. ƒ50,— per stel. Bijzondere verpakking 1 Geboren: Eliezer J. J., z, v. E. Isla- ratneboem en J.C- den Herder; Ta- I tiana F., d. v, D. Khaïnovsky en J. K, M. van Maanen. j Ondertrouwd: W. Boom. 20 jaar en j A. M. H. Breuker, 21 jaar; F. C. H. Ebbenlinghaus ook wel genaamd Wintel, 41 jaar en C. P. Swaerdens, 48 jaar: T. Elderkamp, 23 jaar en P.M. Brökling. 20 jaar; F.A. Hol, 30 jaar en A.M. Lourens. 22 jaar; G. Vrolijk, 32 jaar en M.G. Lansen, 34 jaar; A. Wesdorp, 29 jaar en J. den Boer, 19 jaar. Gehuwd: L. Wijburg, 38 jaar en G.J. van Dijke, 20 jaar; A. A. de Jonge, 20 jaar en D. Romeijn, 22 jaar; J.H. Dirks, 25 jaar en M. Es- bach, 18 jaar; A. C. M. \.,*n Baarle, 32 jaar en A. M. C. van Ecurden, 38 jaar; D. H. van Vliet 22 jaur en C, M. van Vliet, 23 jaar; Th. J. v. Leeu wen, 28 jaar en Ch. J, Suijker, 23 jaar; Th. W. M. Winkelman, 35 jaar en E. F. van Hulst, 20 jaar; C.A. Ocsterman, 26 jaar en A.M. Tette- laar, 21 jaar; L Papanikolaou, 26 jaar en A. Zwanenburg, 31 jaar; R. Velhnga, 22 jaar en S. J, M. Goewie, 20 jaar; fï.F. Daalmeyer, 23 jaar en A. de Vries, 22 jaar; G. Zaal, 23 jaar en C. van 't Geloof, 22 jaar; J. van Bruggen, 22 jaar en W. van Maanen, 20 jaar; C. M. Veldhoven, 30 jaar en A. J, Wijzenbroek, 21 jaar; P, M. j Mak, 24 jaar en R. N. W. Gerrets, 23 jaar; A, van den Berg, 30 jaar i 1 en M. E. den Herder, 22 jaar; R. Vei- j ra, 27 jaar en P. Gongriep, 21 jaar; H.G. van Vliet, 27 jaar en C. van Waas, 23 jaar. Overleden: F. A, Schlèrmann, 51 jaar. Met de beste verwachtingen zien de Schiedamse voetbalteams het ko mende weekend tegemoet. Ondanks de minder gunstige weersomstandig heden van de laatste weken Is het nog steeds niet zo dat de velden volkomen onbespeelbaar zijn gewor den. Indien het weer en vooral de wind enige medewerking verleent kan een groot gedeelte van het pro gramma worden afgewerkt. Voor tweedeklasser Excelsior^O staat in sportpark Thurlede de ont moeting tegen het gepromoveerde Schiebroek op het programma. Het juwelier horloge rptterdamicdijk 26» Schiedam De juniorcommissie van Martinit heeft voor de junioren en pupillen m de kantine van de Schiedamse Car- tormagefabriek een genoeglijke feest avond georganiseerd. Eerst werden een aantal leerzame sportfilms ver toond en na de pau2e heeft de jeugd genoten van een aantal humoristi sche rolprenten. Om de feestvreugde tc ,volmakcn waren er voor de en thousiaste knapen in de pauze ver frissingen cn na afloop ontvingen zij nog enige versnaperingen. Dank zij de vele stadgenoten, die zo spontaan hebben geofferd, is het Leger des Heils dit jaar weer in staat om een groot aantal zieken, bejaarden en minder-bedeelden een verrassing te bereiden op de Kerst feest-viering die op dinsdag 20 de cember wordt gehouden. Voor dit feest bestaat ieder jaar een grotere belangstelling zó groot zelfs dat nog een flink, aantal be langstellenden het niet kunnen bij wonen. Zo ligt het ook dit jaar he laas weer, tenzij het Leger des Heils nog zal worden verrast met wat bij dragen. Deze kunnen gestort worden op het gironummer 221519, ten name van de Stichting Leger der Heils, afd. Schiedam. De beschikbare toegangskaarten zullen maandag 19 december uitge reikt worden in. het gebouw van het Leger des Heils, Lange Haven 27. Bij Hermes-DVS komt in Park Harga, als de weergoden het ten minste toestaan. Leeuwarden zondag op bezoek. Deze noorderlingen heb ben de laatste jaren steeds een be langrijke rol gespeeld, al zijn ze de ze competitie tengevolge van een verjongingskuur, wat gezakt op de ranglijst. Hun spel is echter van die aard, dat met een spoedig herstel rekening moet worden gehouden. Het wordt dus nog geen makkelijke wed strijd voor Hermes, dat zich voor eigen publiek moet revancheren voor de nederlaag tegen Fortuna. Er haperde iets in de blauw-witte- gelederen, daar in Vlaardingen. Het ging zó stroef en de spelers lieten alles aan het toeval over, zodat For tuna het initiatief kon nemen. Zo verloor Hermes onnodig, De blauw- witten hielden nog de tweede plaats, maar het is duidelijk dat de stad genoten zich dergelijke misstappen niet kunnen veroorloven. Het tweede elftal gaat by hekke- sluiter RCH 2 op bezoek, die zal trachten de rode lantaarn aan de Schiedammers over te dragen. Her mes 3 gaat naar ONA 3 met een goede kans op winst en het vierde speelt om 10 uur in Harga tegen Transvalia 2. Ten «minste als het weer zulks toelaat ook de Groningers, die op de rang lijst een plaats hoger staan, versla gen worden en men dus weer hoger geplaatst wordt, dan kan de volgen de thuiswedstrijd tegen koploper Blauw Wit uitermate spannend wor den. Maar dan zal eerst m Gronihgen een heel lastige klip omzeild moeten worden. SW 2 komt zondag aan de bos rand uit legen NAC 2t dat de reser ves van Eindhoven heeft weten te kloppen. Maar ook de rood-groene reserves kunnen terug zien op een. goede pestatie: het gelijke spel tegen het sterke Feyenoord 2, SVV 3 gaat op bezoek bij CVV, 2 en het vierde elftal speelt om 10 uur in Harga tegen Laakkwartier 3. In de Burg. Knappertlaan is een verkeerszuiltjc, dat op de kruising met de Sonderdanckstraat staat, om vergereden door een bestelauto, be stuurd door de heer S. F. R., schil der te Rotterdam. De heer R, wilde een vrachtauto inhalen toen deze naar links uitweek, omdat een ge parkeerd staande auto zich in be weging zette. De bestelauto kreeg zo geen ruim te meer en reed tegen het verkeers- zuiltje op, dat vernield werd. De bestelauto werd aan de linker voor kant beschadigd. Voor het accountants-diploma van het Ned. Instituut van Accountants is geslaagd onze stadgenoot, drs. H, L. van Lohuizen. Voor het met rasse schreden na derende Kerstfeest begint iedereen zo langzamerhand voorbereidingen te treffen. Ook de Vrouwenbond van het NW afd. Schiedam doet daar aan mee. Woensdag 21 december hou den de leden van de bond hun kerst bijeenkomst in bet Volksgebouw. De echtgenoten behoeven dan 's avonds niet alleen thuis te blijven, zij mogen hun egaas vergezellen. Mevr. P. Kranenburg-Klein zal de aanwezigen toespreken. Waarna het echtpaar Van de Loos enkele stukjes zal declameren. is met Excelsior'20 de laatste tijd net als met het weer: kwakkelen. De Schiedammers hebben voldoende ka liber om te kunnen winnen van Schiebroek, maar toch geloven wij dat het enthousiasme van de bezoe kers de doorslag zal geven. In Kethel ontvangt DHS het stevige en ook al enthousiaste Kranenburg. Technisch zijn de geelzwarten favoriet zodat ook hier de Schiedammers dienen te winnen. De vierdeklassers spelen vrijwel allemaal thuis, dat geeft veel kans op doorgaan van de wedstrijden omdat de Schiedamse velden van goede kwaliteit zön. Op het herstelde Volkspark ontvangt Martinit het fel le 's Grzvenzande. De bezoekers grij pen waarschijnlijk de volle winst. Ook Progress zal te sterk zijn voor SFC op de Boshoek, een gelijk spel is al een goed resultaat. Voor Schie dam zullen in sportpark Harga geen vreugdeklanken klinken, het gereno nceerde Dïndua verovert de volle winst. Voor TJrsus biedt de thuis wedstrijd tegen Tonegido in sport park Harga redelijke kansen. De stad genoten gaan met hun fraaie techniek hun positie verbeteren. Weinig kans op winst heeft SVDPW in Rotterdam tegen 't Noorden, dat zich bij de kanshebbers wil voegen. Verder: De Hollandiaan 2Excel- sior'20/2: DHS 2—HION 2; Flakkee 2- DHS 3; Overmaas 3—Schiedam 2. Zaterdagmiddag geeft HBSS in sportpark Harga DOTO partij. De jeugdige technici van HBSS behoe ven niet te wijken voor het stevige DOTO. De kerstuitvoering, te geven door de koren van Jo Mulder, is dit jaar vastgesteld op vrijdag 23 december in de Stadsgehoorzaal. Medewerking zal worden verleend door het po- htie-dubbelmanncnkwartet „Pro Mu- sica" onder leiding van de heer C. Alewijnse. Aan de vleugel Theo Roos. De kleintjes, de Nachtegaaltjes en de Vlaardingse Zangvogeltjes voeren het kerstspel „Geloof, Hoop en Lief de" op. Tekst en muziek Jo Mulder. Het dames- en het meisjeskoor, het kinderkoor „Ons Clubje" en het dubbelmannen kwartet „Pro Musica" zingen vervolgens „Kerstmis I960" met verbindende teksten van Jo Mul der. Hierin, declameren Riet Kei zer waard en Atie van der Valk- Vogler. Marijke Meerman treedt hierin op als soliste. Na de pauze werken alle 'koren mee in het kerstspel „Als herders in de nacht", tekst en muziek Jo Mul der. Dit spel werd vorig jaar voor het eerst in de Stadsgehoorzaal voor het voetlicht gebracht en is op veler verzoek nogmaals op het program ma geplaatst, intussen is dit mooie werk uit gegeven en uit de vele aanvragen dit spel te mogen opvoeren, bbjkt wel de grote behoefte we"*e bestaat aan goede zangspelen, betrekking hebbende op het kerstgebeuren. Het kerstconcert staat weer onder auspiciën van de afdeling Vlaardin gen. van de Volksbond tegen Drank misbruik, welke nu reeds meer dan dertig jaar zulk een kerstbijeen komst organiseert; de laatste jaren steeds voor een uitverkochte Stads gehoorzaal. (Advertentie LM.) I Als speciale kecstverrasjing deze vlotte, sportieve, oersterke cm wormeSPORTCOAT VOOR JONGEN5 EN MEISJES. Origineel stefano-model inde nieuwste moiticolors, duffel-mo hair met oangeweven ruit. De vooruitzichten voor de veld- sporten zijn weer weinig hoopvol. Voor Succes en Schiedam kan het terrein echter ditmaal niet worden afgekeurd, want zondag wordt de tweede dag van de microkorfbalcom- petitie afgewerkt. Op het programma staan Schiedam JEureka J, Het Zui den J2Schiedam J, SuccesOSCR 2, SchiedamHSV. Unicum—Schie dam en HSVSucces. We zijn be nieuwd of Schiedam weer zulke hoge ogen zal gooien. VLAARDINGEN (Advertentie LM.) SW trekt zondag naar Be Quick, met de moeilijke opgave de op ei- —w gen terrein nog ongeslagen gebleven zou moeten worden. Max.Croiset was Groningers te kloppen. De rood-groe- de gemoedelijke vader, die de ge- nen zijn na een weifelend begin. 1 smede complotten goedig aan elkaar prachtig in de opmars, wanneer nu AU'JUr-lUOIfcLtJtUK OFFICIEEL Tussen het gefluit en gekrijs door van een tweehonderdvüftig vogels opende de heer J, de Ligt, voorzitter van de „Vlaardingse Vogelliefheb bers Vereniging" donderdagavond In de Vlsbank de door deze vereniging 1 t georganiseerde vogeltentoonstelllng. Het is voor de derde maal, dat de vereniging een tentoonstelling orga- niseert. De heer J. de Ligt was daarop wel een beetje trots. Veel dank was de heer De Lieft, zei hij verschuldigd aan de secretaris, de heer C. H. v. d. Meer, en de penning meester, de heer S. v. d. Wel, want J zij beiden hadden de laatste weken bijzonder veel tijd opgeofferd om de tentoonstelling er maar zo fraai mo- i gelijk uit te laten zien. Ook de ove- rige bestuursleden en leden hebben veel meegeholpen en ook hen werd dank gebracht. Van het gemeente bestuur ondervond de vereniging cn ook van de firma „Vozano" (M. P. j Noordzij) en van de heer, L. Bors- i boom veel medewerking, j Het was ook de bedoeling om de kampioensvaantjes uit te reiken, maar helaas waren deze nog niet aangekomen. De vereniging, die in september 1S58 werd opgericht, en momenteel 47 leden telt, heeft zelf op een aantrekkelijke manier de ex positiezaal ingericht Het materiaal werd door de leden zelf vervaardigd. Eén dag belaalt J voor deze j prachtige *H|SP0RTC0ATS I voor jongens en meisjes, de Coster- kerstsurprïseprl js;|— tot 10 jaar, ALLE MATEN 11-16 [oar, alle maten 24.75 HELTON PANTALONS met nylon versterkt, voor jongens en meisjes. MOQ 1-5 jaar, ALLE MATEN ó-8 jaar, alle malen 4.90 Geen teh~of schr. orders. ROTTERDAM: Korte Hoogstraat 11 Meent hk- Cocdjc- 'togö k*tendr« Lagedijk hk. Doipweg Wwr-Kruiskade 35 LEIDEN: KaMlemmemraai 25

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1