Leger des Heils zorgde :e Kerst voor n DE JAGER Animo"' Kethel hield club-wedstrijden Kerstconcert SKAY HBSS'ers konden ?l clublokaal niet in Dames van DWS en WF halen volle winst DE MOL JANSEN Halve winst voor SVC ZAALHANDBAL PHILIPS TELEVISIE kt KANTOORBEDIENDE (vri.) Voor zieken, bejaarden en minder bedeelden Dankbaarheid in harten van velen Th. van Woerkoni neemt afscheid Burgerlijke Stand Klassieke muziek op accordeon Philips kerstversiering vanaf f 7,95 Diefstal uit keet NAAR Kerstnacht- dienst Wie heeft iets verloren? Montage-gebouw met vele gebreken Schijnwerpers op de sport Volleybal Goedkoper zwemmen in Sportfondsenbad In november Meer passagiers via luchthaven Bejaarde dame door ruit geslingerd In de kerstvakantie Schooltoernooi tafeltennis Onteigeningsplan Stationsplein Verloting op markt Kerst-bijeenkomst van de MJ.R. SCHIEDAM en U hebt vóór KERSTMIS een prachtige in Uw huis f /j Koeriersters Woensdag 21 december 1960 Tn een devote sfeer -vierden dins dagmiddag- vele bejaarden Kerst feest. Zij waren te gast by het Le ger des Heils, dat voor deze gele genheid het Schiedamse Arcade een feestelijk tintje had gegeven. Majoor M. Souverein, die de by- - eenkomst opende, las het Kerst evangelie voor en sprak er tevens HJn dankbaarheid over uit, dat nie- - mand teleurgesteld behoefde te wor den. Iedereen die een kaart wenste, heeft er één kunnen bemachtigen. De lange tafels waaraan de ge nodigden zaten waren vrolijk roet wat linten versierd, terwijl ook de kaarssen niet ontbraken. Zy ston den Jn fraaie uit kersttakken en hulst opgebouwde kerstschaaltjes en wierpen hun flonkerende lichtstraal tjes In hun naaste omgeving. ïn de op deze manier verkregen huise lijke sfeer, werden heerlijke choco lademelk en andere lekkernijen rondgedeeld. De aanwezigen genoten niet alleen van het materialistische gedeelte van de middag, maar eveneens van het geestelijke. Dit laatste bestond uit een enthousiast samenzingen, waarbij de bejaarden, ook al wa ren zij niet altijd even goed ter been, hun beste beentje voorzetten. Voorts werd er geluisterd naar een op de band opgenomen Kerstver haal, terwijl er tot slot een filmpje gedraaid werd. Het Leger des Heils, afdeling Schie dam, onthaalde dinsdagavond even eens minderbedeelden boven de 65 jaar. Zij konden genieten van 0.8. het Muziekkorps en de Zangbrigade van het Leger. Na afloop van de bijeenkomsten kregen allen nog als verrassing een kerstpakketje mee naar huis. Met kwistige hand heeli het Le ger maandagavond al geschenken in hef St, Jacobs Gasthuis rondgedeeld. De bejaarden in het Gemeente zie kenhuis worden ook niet vergeten, evenmin als de bewoners van het Zonnehuis, Zij krijgen hun cadeaus in de loop van de week. Met deze jaarlijkse traditie heeft het Leger des Heils al heel wat harten weten te veroveren. Ieder jaar wordt de toeloop groter; zo groot zelfs dat men de belangstel lenden jn twee groepen heeft moe ten splitsen. Bij elkaar heeft het Leger met deze twee bijeenkomsten ongeveer 500 mensen een gelukkige Kerst weten te bezorgen. Voor de Comeniusscbnol A wordt op vrijdagavond in I 'r-idjs sen ouder avond gehouden. T*a} d»e gelegen heid zal het hoofd .'te school, de heer Th, van Woerkom, die op 1 ja nuari met pensioen gaat, aStfcheid nemen. Ook oud-leerlingen zijn wel kom op deze bijeenkomst. De Chr. Ver. voor Lichamelijke op voeding .Animo" te Kethel heeft de verenlgings-activlteiten van dit jaar afgesloten met een serie onderlinge wedstrijden in de gymnastiekzaal van de Kon. Julianaschool op zaterdag. Deze zijn een succes geworden; de sfeer was goed en er was veel pu bliek. Daar het turnpeil gestegen Is, was de oefenstof ook zwaarder dan in de voorgaande jaren. Aan de wed strijden hebben zowel de jongens als de meisjes, de dames en de heren deelgenomen, alles onder leiding van hoofdleider H. Voorbach. De wedstrijden werden stijlvol ge opend met een opmars van de turn sters en turners, waarna voorzitter C. L. de Groot het openingswoord sprak. Jury-leden hebben, de prestaties in de verschillende groepen beoordeeld terwijl de leden, die aan de ge stelde eisen beantwoorden, een diplo ma ontvingen. Animo bezit sinds kort een eigen lange mat en een Reuther-spring- plank; kostbaar materiaal, waarvan de aanschaf mogelijk was, door di verse gevoerde acties. Dit materiaal heeft bij de bedoelde wedstrijden goede diensten bewezen. De best-geklasseerden in de diver se klassen (met daarachter de be haalde punten) zijn; Meisjes 10—13 jaar; le gr. Mijneke v, d. Bos 38; 2e gr. Lonny van Brakel en ïTancina de Groot 3814; 3e gr. Thea en Greetje van Heyningen 34%, Jongens 1013 jaar: le gr Peter v. d. Bos 36%; 2e gr. Ton de Lange 3e gr. Gerard Rozinga 35. Meisjes 1416 jaar; le gr. Irene Eysberg 77; 2e gr. Corrie van Haften 80%. Jongens 14—16 jaar: le gr. Johan Meyer 803/4; 2e gr. L. Wim Over- beeke 70%. Dames: 3e gr. L Kegel-Zeelenberg 73,4; 2e gr. B. Hoegee 84,7; le gr. L. Kegel-Ba ggen 87,4. Heren: 3e gr. J. de Vuyst 87,0; 2e gr. H. v. d. Wal 81,7; le gr. A. Look horst 94,8. De wisselbeker ontving de heer A. Lookhorst, die als bestgeklasscerde, winnaar werd. Geboren: Nicoline P. F. d.v. C. P. Gijzen en A. M. Frederiks; Anto- nie J. z.v. P. Kouwenberg en J. M. Heeren; Sylvia d.v. J. J. Vocgdt en G. J. Breederveld; Maria A. J. d.v. Th. G. van Geloven en A, E. M. Bokhorst; Peter z.v H. Voorbach en J. M. C. van den HUI. Overleden: P. Dubbeld, 75 jr. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St Liduinastraat 53. Belien bij ongeval: G.G en GJX Tumiaan 80. telefoon 6 92 90. Politie-aiannnummer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19—2020 uur, dinsdag 929-1620 en 19—2020 uur, woensdag 920—1620 uur, donderdag 920—12,30 uur, vrij dag 920—1620 en 19—2020 uur. zaterdag 92016 30 uur. 's Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19—21 uur, woensdag 14—17 en 1921 uur, donderdag 10—l' uur. vrij dag 14—17 en 19—21 uui. zater dag 10—12 en 1417 uuT- Stedelijk Museum: Tentoonstelling van eigen bezit. Elke dag van 10 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur. BIOSCOPEN 2 en 8 uur: „Pa krijgt de klappen". Monopole, 2 uur: „Hopla, Conny!" 7 en 9.15 uur: „Als ouders slapen"*. DIVERSEN OpstandbigSkerk. 8 uur: wijk II en VU; kerstwijdingsavond. Volks gebouw, 8 uur: N"W-vrouwen bond; kerstbijeenkomst. St, Joris Doele, 7 uur: kerstfeest. OpstandIngskerk, i uur: Herv. ineis- jesclub; kerstfeest Irene, 8 uur: Kath. vrouwengilde; kerstfeest. Musis Sacrum, 720 uur: Willem de Zwijger-school; cabaret. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Alg: foto kring; dia-avond. Sted. Museum, 8.15 uur: opening ten toonstelling. Jeugdhaven, 8 uur: DOK; causerie. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Ora ct Labo ra; kerstfeest. Irene, 8 uur: wijk IV; kerstfeest. (Advertentie I.M.) Semi-klassieke en klassieke mu ziek kan ook op de accordeon ge speeld worden. Dat bewees dinsdag avond de Schiedamse Klavar Accor deon Vereniging we' in het gebouw Christelijke Sociale Belangen, waar door de vereniging een Kerstconcert werd gegeven. Voor een select ge zelschap werd in vlot tempo een kunstzinnig prog^mma afgewerkt, zonder dat de sntiheid afbreuk deed aan de muziek. Ujt het programma noemen wij o.a. een werk van J. Haydn, „Serenade". Het werd op aannemelijke wijze uit gevoerd, alleen waren de bassen iets (Advertentie l.M. Grote sortering De yzervïechter M. H, B. deed aangifte van de diefstal van zijn le deren jack uit een keet van Muwï aan de Mgr. Nolenslaan; In het kle dingstuk zaten papieren en sleutels. (Advertentie I.J Zaterdagavond 24 december zal in de Julianakerk aan de Burg. Knap- pertiaan hoek Jul. v. Stolberg- laan de traditionele Kerstnacht- dienst worden gehouden. Van half tien tot tien uur zullen met begeleiding van de Chr. Mu ziekvereniging „Harpe Davids'* be kende kerstliederen worden gezon gen, waarna om tien uur de eigen lijke dienst een aanvang neemt. Medewerking aan deze dienst ver leent het Vlaarding's Jongenskoor onder leiding van mevr. Kath. Ver- hoeff-Tom. Wie zich het optreden van dit koor van enkele jaren terug her« innert zal ook dit keer de serene zang van deze jongelui willen be luisteren. Dit koor zal, aangevuld met man nenstemmen, de door ds. W. A. Krij ger gesproken tekst omlijsten, o.a, met enkele liederen, welke als „Kantorei" ten gehore zullen wor den gebracht. De kerkdeuren worden om kwart over negen geopend. Gelet de gro te belangstelling, welke telken ja- re voor een bijeenkomst als deze bestaat, is het raadzaam, vroegtijdig te komen om van een zitplaats ver zekerd te 2ijn. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 1220 uur en 2—6 uur: wit kinderwantje; blauwe heren handschoen; bril. Te bevragen bij de vinders: Autocrick, de Jong (werkzaam bij de scheepswerf Nieuwe Waterweg), Slcrrebo3; grijsblauwe muts en gum mischoen, L. Verkerk, Visserstraat I 8; wandelwagentje, Terstege, Tuin straat 5; bos sleutels, v. Dijck, Goud. sesingel 6, Viaardingon; ring m. sleu tels, L. van Dijk, Boerhaavelaan 98b; bril, Aleman, Bra. van Haarerüaan 906; bril in. etui, W. Kruidhof, Broers- veld 56; sigarettenaansteker, T. Bur- dorf. Rotterdamsedijk 121; ring met sleutels. Kers. Boy lest raat 8b; rozen krans, den Held, Dr._ Zamenhofstr, 151; geldsbedrag, Bervoets, Rubens laan 8b; bedelkettmg. Naaldhuis, Jac. Catslaan 20; gouden ring, Pau lussen, Meeuwensingel 96, Kethel; 1 pr. bruine wanten, A, v. Leeuwen, Copernicusstraat 10a; 1 pr. grijze suède dameshandschoenen, A. On- derdelinde. Maasdijk 108c; 1 p, zwar te dames handschoenen, Jerdaraski, Middelhamissestr. 20; zwarte dames glacé handschoen CL), P. Breugem, Burg. Verveenstraat 10; bruin lede ren 'glacé handschoen, J. Linkels, Halleystraat 25b. Bet dorde halluerharde oefenterrein in sportpark heeft een aantal lichtmasten laten ueruaordiffen, die ieder een oatteru I lampen in de top hebben en daardoor traint SVV nu ook onder het licht l van- de schijnwerpers in Harga. Het »ord{ daardoor I druk gedoe in Huron. Op hei eerste half verharde terrein oefenen Demos, I Ursits, HBSS en Schiedam, die gezamenlijk de verlichting aanlegden, ens I betaalden in een onderlinge regeling. Daarnaast traint Hennes DVS on- er jan ook SVV Wgamn.Boventon hheeft Gemeentewerken een verbindingsweg can de terreinen van SVV Inaar het traininasveld gemaakt. Over een sloot ts een bruggetje gelegd en Iter afsluiting is er een groot ijzeren hek, gelegd, dat met in de opening nog vaag een van de nieuwe verhehtingsmasten. Lange Kerkstraat 66, Schiedam Voor de verenigingen Is december wel de mezst geschikte maand voor bet organiseren van feestelijke club- bijeenkomsten. Dit geschiedt ook bö de voetbal-verenigingen. Dit is ook bjj de voetbalver. HBSS het geval en het plan bestaat om donderdag de sluitlngsbijeenkomst van het jaar te houden, waarbij dan tevens de prijzen van de gehouden klaverjas- wedstrijden uitgereikt zouden wor den. Uiteraard zou dit het best kun nen geschieden In het nieuwe club lokaal in Sportpark Harga, dat im mers speciaal geschikt gemaakt is voor dergelijke grotere bijeenkoms ten. Hefc was de trots van architect Hunnik, de ontwerper van dit mon tage gebouw, dat de binnenwanden verschuifbaar gemaakt zijn waar door de ruimten van de kleedloka len bijeengevoegd kunnen worden tot een grotere ruimte. Tot verdriet van de HBSS'ers is nu gebleken dat deze gemeentelijke kleed-gelegen heid lang niet beantwoord aan de hooggesteldc verwachtingen. De wan den kunnen namelijk niet verschoven worden. Er blijft nu .wel een klein kantine-tje over, maar deze is te klein voor een feest. En er kleven wel meer gebreken aan dit montage gebouw. Om te beginnen heeft de leveran cier het gebouw te laat afgeleverd. Ook het gebouw is nog niet com pleet. De banken ontbreken bijvoor beeld in de kleedruimtes. Verder blijkt eerst nu dat de afwerking van het gebouw wel wat te wensen over laat Toen de HBSS'-ers onlangs een van de verschuifbare wanden ver schoven sneuvelde de verlichting. Daarop is het verbod gekomen de wanden te verschutven, want de des kundigen van gemeentewerken zijn van mening dat eerst door de leve rancier uit Giessendam de nodige herstelwerkzaamheden moeten wor den verricht. Onze ambtenaren gaan er terecht van uit dat dit gebouw, dat nog geen drie maanden in gebruik is, in orde diende te worden afge leverd. Het vervelende is echter dat HBSS regelmatig van het gebouw ge bruik moet maken en het materiaal schijnt hoe langer hoe ondeugdelij ker te worden. De plafonds verzak ken, de verlichting stoot kapot te gen de wanden en dan klemmen de deuren ook nog. Zaterdag kwamen de voetballers na de wedstrijd HBSSDOTO voor hermetisch ge sloten kleedkamers. Men heeft man kracht gebruikt maar tenslotte moes ten de deuren geforceerd worden, zo klemden de deuren. De secretaris van Ursus, de heer W. J. Leliveld, verhuist van IJssel- mondestraat 6 b naar Van Olden- barneveldstraat 193. Hedenavond houdt Schiedam de klaverjasavond in het clubgebouw in Harga. Op nieuwjaarsdag wordt van 11 tot 1 uur een receptie gehouden. Vier leden van de s.v. en h.v, „Schie dam" nemen deel aan de cursus voor coaches die onder leiding van de Amerikaanse honkbaltrainer van de KNHB Ron Fraser staan, n.l. Dick Molenaar, Henk Kempen. Arie Zonneveld en Adrie Schol. Goede aandacht wordt geschonken aan de theorie van het spel, dames- softballers en de honkballers van Schiedam nemen deel aan spelre gelbij een komsten en er komen en kele cursussen. Inmiddels zijn de junioren van de meeste Schiedamse voetbalverenigingen de spelregels aan het bestuderen om zo gedegen mogelijk aan de wedstrijden van de SSV te kunnen deelnemen. De teams van de Schiedamse Vol leybal Club hebben in de afgelopen dagen met de halve winst genoegen moeten nemen. Dames 1 kreeg bet Vlaardingse Shell op bezoek. De Schiedamse meisjes speelden bijzonder slordig en gaven zodoende geheel onnodig een puntje cadeau. Setstanden: 15ll, 11—15, 16—II, 13—15. Dames 2 wilde niet voor het eerste team onderdoen en speelde op haar beurt gelijk tegen Sportclub Hille- gersberg 1. Hier waren de setstan den: 14—16, 15—6, 1—15, 15—8- Heren l, dat nog geen enkele maal volledig kon aantreden, verscheen ook ditmaal met drie invallers in 't veld en moest tegen het zeer tegen vallende DRL met een. 2—2 punten verdelingen genoemen nemen. Heren 2 tenslotte zorgde er voor, dat de balans de verkeerde kant op ging door met 31 van WIK klop te krijgen. Tot 2 januari 1961 staat de compe titie stiL Dan start SVC de competi tie met zeven teams, t.w. drie da mes-, twee heren- en twee junioren- teams. Gedurende de kerstvakantie kan de jeugd tot en met 13 jaar in het Sport fondsenbad aan de BK.-Iaan zwem men tegen een gereduceerde tarief van 020. De gelegenheid bestaat op werkdagen van 9 tot 11 uur en op dinsdagen 27 december en 3 januari van 820 uur tot 10.15 uur. In de maand november 1960 wer den vla de luchthaven Rotterdam 6081 passagiers vervoerd, tegenover 3518 in november 1959. Het aantal transito-passagiers, 246, was lager dan vorig jaar november, dit bedroeg toen 918, Het aantal passagiers Heliport be droeg 220, tegenover 143 in 1959. Het goederenvervoer nam ook belangrijk toe, 540271 kg tegenover 371.638 in november 1959. Op de Dam heeft gistermorgen om 11.30 uur een botsing plaat» gehad' tussen twee auto's, waarvan echter een voetgangster het slachtoffer is geworden. De bejaarde mevrouw J. S, V.-G., 74 Jaar oud, die op het trottoir liep, werd namelijk door een van de auto's aangereden en door een etalageruit geslingerd. Zij brak het dijbeen en moest in het Gemeen teziekenhuis worden opgenomen. De botsing ontstond toen eei vrachtauto van een distilleerderij bij het Beursgebouw de Dam op wilde rijden, maar toen door de van rechts komende bestelauto van een bode dienst, bestuurd door de militair in burger Th. K., aangereden werd. De bestelauto zwenkte na de botsing naar rechts en reed tegen de etalage van de radiozaak van de heer. G. F. C, Erwig, daarbij de oude dame door de etalageruit drukkend. Door de scherven van de gebroken ruit werden diverse voorwerpen in de etalage van de winkel bescha digd. De vrachtauto werd licht en de bestelauto ernstig beschadigd. Voor het individuele scbool-tafel- tennis-toernooi dat in de komende schoolvakantie na de kerstdagen In de Koopmansbeurs wordt gehouden, hebben 168 leerlingen van scholen van het niveau boven de lagere school ingeschreven, waaronder ook een bedrijfsschool. Het toernooi wordt gehouden op dinsdag 27 de cember van 9 uur tot 4.45 uur *s mid dags. Gespeeld zal worden In drie groe pen. ingedeeld naar de leeftijden, volgens de reglementen van de NTTB. Voor elke groep is een eerste, een tweede en een derde prijs he schikbaar. De school-tafeltennis-commissie, die de regering in handen heeft bestaat uit de beren J. v. d. Horst van Ser vice, H. Meijer van RAP en W. de Raaij van NOAD. Verschillende leden van de Schiedamse tafeltennis-vere- nigingen zullen de commissie bijstaan bij het werk. te zwaar geaccentueerd, wat echter beslist niet storend werkte. Ook Bach kon worden beluisterd en wel zijn „Wachet auf, ruft uns die Stimuie." De dirigent H. Groeneweg had zijn orkest volkomen in zijn hand. Ouder zijn leiding is dit concert zeker een succes geworden. Speciaal voor de ze gelegenheid had hij een Suite over Oud-Nederlandse Kerstliederen ge componeerd, die harmonisch door de accordeons de zaal werd ingestuwd. De aanwezigen zullen het er mee eens zijn, dat de accordeon voor deze soort muziek zeker mogelijkheden biedt. Temeer, daar het instrument over een diepe klankkleur heschikt, waardoor de muziek volkomen tot zijn recht kan komen, vooral de zaeht-zoete muziek van b.v, een fuga. De voorzitter van SKAV, de heer F. C. H. de Haan, vertelde in zijn openingswoord, dat het orkest pas in september is begonnen met het instu. deren van dit zeer uitgebreide con cert. In de tussenliggende tijd zijn echter nog twee concerten gegeven; voorwaar een knappe prestatie. Komend jaar geeft SKAV in febru ari een concert in het Gemeente zie kenhuis. In juni is er ook een groot muziek-festijn, want de vereniging bestaat dan vijf jaar. De zieken in het Gemeente ziekenhuis kunnen ook van het concert van gisteravond ge nieten, aangezien de ziekenomroep- vereniging Frosi uit Rotterdam het hele programma op de band heeft gezet. GEMEENTE Bg%g|gSCHIEBSis9 ("OFFICIEEL NIEUWS 1 De burgemeester der Gemeente Schie dam maakt bekend: le. dat, ter vol doening aan artikel 10 der Onteige- gingswet, een Commissie uit gedupeerde Staten der Provincie Zuid-Holland, bij gestaan door de Hoofdingenieur-Direc teur van de Volkshuisvesting en d* Bouwnijverheid in de Provincie Zuld- Holiand en de Burgemeester, in het gemeentehuis aldaar zitting zal houden op dinsdag, 10 Januari 1961, te 10.30 uur, ten einde de bezwaren van be langhebbenden aan te horen tegen het plan van onteigening ten name van de Gemeente Schiedam ten behoeve van de aanleg van een toegangsweg van het stationsplein naar een nieuw te houwen stationsgebouw in die ge beente on nodigt belanghebbenden uit om hun bezwaren, ter plaatse en ure vermeld, mondeling of schriftelijk aan genoemde commissie mede te delen: 2c. dat de stukken, bedoeld in het eerste lid van artikel 12 der Onteige ningswet ter voldoening aan het twee de lid van dat artikel ter inzage van een ieder worden nedergelegd ter se cretarie der gemeente, van 23 decem ber i960 totdat de commissie haar werkzaamheden binnen de gemeente heelt volbracht: 3e. dat het uitgewerkte plan van het gehele werk. bedoeld in het laatste lid van artikel 12 van meergenoemde wet, voor een ieder ter inzage zal lig gen ter secretarie der gemeente Schie dam van 23 december i960 totdat de commissie hear werkzaamheden heeft volbracht. Bezwaarschriften zijn vrijgesteld van het recht van zegel. Schiedam, 19 december 3960 Op vrijdag 23 december houden de marktkooplieden van de weekmarkt wederom voor hun bezoekers een gratis verloting. In verband met de a.s. feestdagen zullen de prijzen dit maal bestaan uit kerstbout en rol lade. De trekking vindt plaats des avonds te 6 uur, vóór pand no. 28 aan het Broersveld, De gelukkige winnaars krijgen hun prijzen op zaterdag 24 december a.s. gratis thuisbezorgd. De Moderne Jeugdraad afd. Schie dam houdt op vrijdag 23 december een kerstbijeenkomst in „Ons Ge bouw" aan de Stadhouderslaan te genover nummer 100. De conservator van het Sted, Museum komt vertel len over het vieren van Kerstmis door jongeren, Jaap "Weergang ver telt en laat iets horen over de mu ziek, die bij Kerstmis hoort en Cora Wiersma zal enkele gedichten voor dragen. De aanvang is gesteld op acht uur. De Schiedamse zaalhandbal teams uit de dlstrictsklasse, de dames van Wilton Fijenoord en DWS, hebben na de misstap van vorige week, dit weekend weer voor de volle winst gezorgd. De DWS dames waren in de Hout- rusthal in Den Haag bij Animo op be zoek en speelden een zeer goede wedstrijd. Vooral L. Robart was bij de blauw witten in prima vorm, even als keepster A. Veldhoven die haar doel voortreffelijk verdedigde. Onze stadgenoten zijn met de 68 over winning die zij op Anïmó behaalden wéér gelijk gekomen met Turnlust, dat zondag van Athene verloor. De dames van Wilton kwamen met twee reserves in het veld tegen Ac tief, In het begm vlotte het bij de rood-witten niet best en reeds in de tweede minuut hadden zij een 0—1 achterstand. Toen de uitstekend keepende H. Smit een penalty stop te, "inspireerde dit de Schiedamsen om wat agressiever te gaan spelen en uit een fraai opgebouwde aan val scoorde B. Zonneveld een doel punt, In de tweede helft vergroot ten onze stadgenoten de voorsprong tot 31 door doelpunten van A. v, d. Horst en J. de Jong-v. Es. Actief kwam nog tot 32 maar A. do Groot bracht de stand op 42. De Wilton dames blijven in de kopgroep. De dames van UVG stelden teleur door met 42 van het toch niet ster ke Actief 2 te verliezen. Met de rust hadden de groen-witten al een 2—0 achterstand en in de tweede helft werd het zelfs 3—0 voordat L. Bak ker kon tegen scoren, In de laatste fases wist L. Schaap Veerkamp nog op 42 te komen, maar verder kwa men de "UVG dames niet. Dames 2 van DWS speelden een zeer goede wedstrijd tegen de re serves van Snel wiek en haalden een 4—6 overwinning. De dames-reser ves van Wilton Fyenoord leden met dezelfde 'cijfers een nederlaag tegen RODA 2. Zij kwamen van 14 nog op 4—4^ doch RODA scoorde nog twee 'maaL Heren 2 van Wilton haalden een fraaie 10—2 overwinning op Meeu wen 2, Opvallend was het goede spel van A. Kalkhoven, de veldhand- baldoelman uit het eerste team, die nu drie treffers plaatste. Morgen even bellen en u gaat volgend jaar betalen. Betaling bijzonder prettig te regelen. Broersveld 108 7 Schiedam Telef. 60703 De N.V. NEDEBLANDSCHE PATENT- en KRÏSTALSODAFABRIEK zoekt voor haar bedrijf te Schiedam, een voor licht administratief werk, bediening tele foon, typewerk enz. Sollicitaties met vermelding van persoonlijke ge gevens, opleiding, ervaring enz. worden gaarne ingewacht aan het adres der fabriek, Makker straat 3, Schiedam. Bezoek uitsluitend na oproep. Diversen Nieuwe hakken voor da mes- en herenschoenen Klaar terwijl u wacht Schoenreparatiebedrijf Joop Jansen, Dam 36. Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, i^ange Kerkstraat 13 Permanent vanaf f8 com pleet. Telefoon 6 68 33 Fotografie Rolfilms vergeten? De auto-' maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto. K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat, 106 Tel» 667 20 In één dag gereed. Te koop, aangeboden Damesbureatis, herenbureaus, kleine maten. Komt binnen kort eens praten met Plate, Grote Markt 19-21, tegenover stadhuis Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1