Goede Havenkerk5 dient tevens tot wijk-centrum 1 mm S 1 SÏB®BIil •1 •j ipiiiPtP- mmm- IpAARDBI? A WDOLSE Vite E Ylsg's Jongkind tot Jorn! boeiende expositie KREUGER Met toneel- podium in kerkzaal AGENDA MINISTER CALS: Geen subsidie voor St. Liduina-lycemn Voor zeer modieuze DAMESMANTELS WINTERMANTEL KOSTUUMS JAPONNEN KERSTKRANSEN KERSTKRANSEN Koeriersters 55 Gisteravond officiële opening Promenade concert' O]) platen Eeuwenoude kook pot in expositie Burgerlijke Stand Geen Avondgebed S|fi lÉI» Nieuwe directeuren R'damsche Bank Kledingmagazijn Broersvesi 111 -Tel. 67416 GROTE SORTERING en ZEER EXCLUSIEF Van 10-13 januari Kampioenschap tafeltennis SCHIEDAM Kerstboom-verlichting vanaf 4.95 WAAR DAT WIEL DRAAIT Bijeenkomst voor de Vrouwengroep PvdA DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS W. v.d, BURG Donderdag 22 december 1960 3 Advertentie l.M.) B§ een stralend kerstdiner past een stralend wit OVERHEMD met gedistingeerde DAS De herenmodezaak van Schiedam BROERSVEST 6 Telefoon 6 82 06 Een Jaar nadat de eerste paal er voor geslagen is en precies op tijd, namelijk vlak voor de viering van het Kerstfeest, is de Zulderkerk aan de Schiedamse Wilhelmlna-haven ge reed gekomen en gisteravond onder de definitieve naam „De Goede Ha ven-kerk" op feestelijke wijze offi cieel in gebruik genomen. De geko zen naam is wel zeer toepasselijk. Want met ver-vooruitziende blik beeft wijlen de heer J. M. Horvath, Schiedams stedebouwkundige, \roor die kerk 'n nu zeer fraaie, maar aan vankelijk veel gesmade, want toen nog door de rommelige omgeving on- aa- 'rekkelijke plaats uitgekozen; „broederlijk in de sfeer van de om gevende werven en industrieën van het havenkwartier, midden tussen 't gewone leven en vlak bil bet water en de nijverneid, die Schiedam -wel vaart hebben gebracht," zou ds. J. Couvée opmerken, die als voorzitter van de Kerkeraad van de Gerefor meerde Kerk, het gebouw aanvaard de van de voorzitter van de bouw commissie, de heer T. P. van der Laan Bouma en het daarna weer overdroeg aan de heer C. van Noort- wök. de voorzitter van de commis sie van beheer en aan ds, W. A, Krij- 3er, de predikant van de Zulderkerk. „Dit gebouw js een. bewijs dat de Kerk in het werkelijke leven staat," heeft ds. Couvée ook nog opgemerkt, want behalve Godshuis, waar de zon dagse diensten worden gehouden zal de „Goede Haven-kerk" ook 't wijk centrum voor de gereformeerden in Schiedam-Zuid worden, Niet alleen zal dit gemeentelijke werk plaats kunnen hebben in de ruimten bene den de kerkzaal (te bereiken via een beneden-dijkse ingang), maar ook de kerkzaal zelf, die plaats biedt aan 350 personen en toegang krijgt door de boven-dijkse ingang, zal ge bruikt worden voor grotere bijeen komsten en zelfs feesten.. Toneelzaal Want de Goede Ilaven-kerk biedt het novum, voor Schiedam en om geving dat de kerkzaal te gebruiken zal zyn voor toneel-uitvoeringen'. Want in het Iithurgische deel van de zaal, dat op een podium is geplaatst, kunnen kansel en banken \'oor ouder lingen en diakenen makkelijk ver wijderd worden, evenals de Avond maalstafelen het eenvoudige maar smaakvolle doopvont. Dan blijft een toneel-podium over, waarvoor de voetlichten en 't soufleurshokje (die overigens in de vloer kunnen ver zinken) al zijn aangebracht. De to- neetlichten en de gordijnen zijn er nog niet maar komen er binnenkort, .Ds. W. A. Krijger, de „bouw-pas- tor", die als lid van de Bouw-com- missie maar ook daarbuiten ontzag gelijk veel werk heeft verzet om de kerk niet alleen gebouwd maar ook ingericht te krijgen, verklaarde uit drukkelijk dat zijn kerk niet alleen een functie krijgt op zondag bij de kerk-diensten, maar ook door de week in het gemeentelijke leven. Er zijn meer voor een gereformeer de kerk ongebruikelijke kanten aan deze Goede,Haven-kerk. Zo is er recht tegenover het1 Iithurgische deel een galerij - aangebracht waar plaats is voor een eigen kerk-koor. Naast de speeltafel overigens van het door de firma L. Verschuren gebouwde kerk- orger (met zestien spekende en en kele andere registers), dat boven de ingang is geplaatst. Verder zal op een nu nog kale wand een wandschilde ring worden aangebracht door de schilder Charles Eijk. Ook in het lï- Advertentie l.M.) Schouwburgagenda Op de middag van Tweede Kerst dag zal voor de gaande en komende bezoeker In "de aula van het museum een „promenade concert" op gram mofoonplaten worden gegeven, Dit „concert" begint om 3 uur en bestaat uit de volgende werken: Herfst en Wfnter, concerto no. 3 en na 4, uit de suite De Quattro Stagioni (de vier jaargetijden) van Antonio Vivaldi. Cantique des Trois Enfants. voor klein koor, groot koor, koper en orgel, van Michael Prae- töriiis 1571—1621 en Concert voor harp en orkest, van Georg Fried- tich "Handel, 1635—1759. Hiervoor wordt geen aparte en tree geheven. Dè: bezoeker, die alleen voor beeldende kunst komt. wordt door de muziek niet gestoord. thurgische deel is tegen de acnter- wand een eenvoudige versiering aan gebracht van baksteen-reLief: een kruis en een langgerekt liggend mo tief. „Het besef is gegroeid dat de kunst en de kerk bij elkaar horen,'" verklaarde ds. Couvée in zijn rede. Verder is de kerk eenvoudig en sober van opzet. „Wij hebben met de eenvoudige middelen die ons ge boden werden, ons best gedaan er iets van te maken. Maar voor ons, is kerkebouw ook meer een hobby dan een broodwinning,"merkte de. heer Solesky, sprekende namens de aan nemers, spits op. De architecten Gos- linga en Swaneveld hebben gepoogd in 'n consequent doorgevoerde strak ke lyn tot een sobere en klare vorm geving te komen, die rust geeft. Twee tegenover elkaar liggende wanden van de kerkzaal bestaan uit vertikale strepen, afwisselend van baksteen en van glas, waarvan in het spiegelglas dan nog kleurige strepen zijn aangebracht. Dat daardoor de kerk nu reeds de spotnaam „aqua rium" heeft gekregen vond ds. Krij ger niet erg, „want w« zjjn allen vissen in Gods water". Kasfeest kleuterschool Bij deze opening is verder nog het woord gevoerd door wethouder H. Sabel, die bij verhindering van bur gemeester Peek de gelukwensen na mens het gemeentebestuur aanbood; door dr. L. J, Cazemïer namens de plaatselijke kerken en door de ka tholieke deken dr. Van der Boog, die beiden hun vreugde uitspraken dat het nu mogelijk is dat men in eikaars Ouder grote belangstelling van autoriteitenmaar uooral ook uan de leden van de Zuiderwijk is gis teravond de Goede Herder-kerk aan de rand van de Wilhelmina- Tiaven officieel geopend. ïn de overigens sober gehouden kerk vallen het baksteen-reliëf tegen de achterwand op, evenals het origi nele ontwerp van de zij-wanden rechts te zien) van afwisselend baksteen en glas. Het verhoogde liturgische deel van de zaal kan ook gebruikt worden als toneel- p odium. kerken kan komen in dergelijke hoogtij-dagen; door ds. Mindema na mens de classis Schiedam van de Ge- ref. Kerk, terwijl de heer W. A. Hout man, lid van de advies-commissie or gelbouw, een uiteenzetting gaf over het geplaatste kerk-orgel. Na de lange reeks van sprekers kwam een nog langere reeks van aanbieders van geschenken. Want in de afgelopen tijd zijn er zeer veel acties gehouden om gelden bijeen te krijgen, voor het inrichten van de kerk. Veel geld is binnengekomen en zo konden de'vertegenwoordigers van diverse actie-comité's de vele en vaak kostbare gebruiksvoorwerpen voor de kerk aandragen, die nu dan ook vrij wel ingericht is. Maar de verwachting van wethou der Sabel dat met Kerstmis nok in de Goede Haven-kerk, de klokken zullen kunnen luiden, gaat nog niet in vervulling: de klokken-toren staat er wel, maar de luidklokken ont breken nog. „Die komen er volgend jaar ook wel," troostte ds. Krijger. '(Advertentie LM.) Een bijzonder aspect van de werk zaamheden van het Sted. Museum als bewaarplaats voor de historische collectie van de stad, is te zien in twee vitrines, met een selectie bo demvondsten. Hierbij behoort een on gemeen fraaie uit talloze stukken ge restaureerde, kookpot, onlangs opge graven in de Fries-Bataafse woning in het tracé van de Rijksweg 20 en door de activiteiten van leden van de Archeologische Werkgemeenschap „Helinium" niet alleen van de drag line gered, niet alleen gerestaureerd, maar bovendien aan het museum ge schonken. Het is voor het eerst, dat deze voorwerpen worden geëxpo seerd. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St. Liduinastraat 58. Bellen bjj ongeval: G.G en GJX Tumlaan 8U. telefoon 692 90. Politie-alarmnummer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 1920.30 uur, dinsdag 9.3016.30 en 19—2U.30 uur, woensdag 9.3016.30 uur, donderdag 9.3012.30 uur, vrij dag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur. zaterdag 9.30—16-30 uur. 's Zon dags gesloten. R.-K- Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 1921 uur, woensdag 1417 en 19—21 uur. donderdag 1017 uur, vrij dag 14—37 en 19—21 uui, zater dag 10—12 en 1417 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Van Jongkind tot Jom". Elke dag van 10 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 uur: „Pa krijgt de klappen". Monopoie, 2, 7 en 9.15 uur: „De On bekende Soldaat". DIVERSEN Stadhuis, 8 uur: P.J.C.S, Jeugd ge meenteraad. St. Joris Doele, 8 uur: Kerstfeest medewerkenden, Sursum Corda, 8 uur: Stichting '40 '45. Kerstfeest. Irene, 8 uur: Wijk Hl. Kerstfeest. Huishoudschool, 9, 11, 13.45 uur: Kerstspel. Zonnebloem, 7,30 uur: Kerstviering. Geboren: Petra d.v. A. Kalkhoven en M. M. Greten; Dick z.v. J. K. Hel der en A, M. van Pemis; Robert M. z.v. P. H. Kreischer en J. A. M. van Veggel. Overleden: W. van Asten, 66 jr.; A. F. van der Spek 22 jr. N. van Harmeien 78 jr; E. J. den. Besten, 48 jr. echtg, van W. van Grootveld. (Advertentie LM.) Miet een Van Nelic's Afternoon thcebuïlij (grOOt formaat) zet u 'n flinke poe heerlijke, krachtige thee voor heel de familie De Oecumenische Raad van ker ken in Schiedam vestigt er langs deze weg de aandacht op dat op de zaterdagen 24 en 31 december geen avondgebed in de Lutherse kerk zal worden gehouden, in verband met het feit,' dat dan. resp. kerstnacht- diensten en Oudejaarsavonddien sten door de afzonderlijke kerken zullen worden gehouden. Het eerst volgende avondgebed vindt plaats op 7 januari 1961. (Advertentie LM.) B H =2,h....ó.- p ORANJEGALERIJ 9 - SCHIEDAM - TEL. 66431 v.h. DE BRUIN Voor een stad van meer dan 8D.0D0 zielen bestaat er in Schie dam een vrij grote Interesse voor de beeldende kunsten, ondanks de zware concurrentie van musea uit Rotterdam en in geringere mate uit Den Haag. Tot deze slotsom kwam mr. M. J. M. van Kinderen, wet houder van Culturele Zaken, die woensdagavond de kersttentoonstel ling „Van Jongkind tot Jom" In het Stedelijk Museum opende. De wethouder vertelde de vele aanwezigen, dat het museumbezoek afgelopen jaar verdubbeld is. In 1960 hebben 34.Q0Q belangstellenden een bezoek gebracht aan het mu seum. In vergelijking tot andere mu sea staat Schiedam er niet slecht voor, Toch is een groot bezoekerstal geen garantie voor de goede kwali teit van de tentoongestelde kunst voorwerpen, daarom zal de aandacht van het museum, voor de collectie niet verslappen, aldus mr. Van Kin deren- Voorts bedankte hij de conservator, de heer P. L. A. Jansen, voor het vele werk dat hU heeft verzet. Ook mr. E. L. L. de Wilde, directeur van het Stedelijk van Abbemuseum uit Eindhoven, verwierf de genegen heid van de spreker. Door zijn me dewerking is het mogelijk gewor den, dit keur van schilderijen uit particuliere verzamelingen in Schie dam tentoon te stellen. Op de ientoonstelling kan men werken \-an verschillende meesters uit verschillende stromingen bewon deren, Er hangen oa. doeken van Jongkind, Jacob Maris, Breltner. Per- meke en Cornelile. De tyd waarin de schilderijen zij1* ontstaan loopt ongeveer van i860 tot I960. De Kersttentoonstelling zal wor den gevolgd door een expositie van de schitterende collectie hedendaag se grafische kunst 0.a. Bra que, Pi casso en Salvador Dali (van de Èind- hovense collection neur mr. A. J, Gué- pin). Deze tentoonstelling opent op 10 februari en duurt tot en met 19 maart .1961. In een buitengewone aandeelhou dersvergadering zijn tot directeuren der Rotterdamsche Bank N.V_ be noemd de heren H. J. Knottnerus en H. J. Slingenberg. Minister Cals achtte het verlenen van een subsidie aan het St. Llduina- lyceura te Schiedam voor de gymna siale afdeling, de HBS-A en de MMS niet verantwoord. Zo heeft de minis ter in zijn-memorie van antwoord j medegedeeld'op vragen van kamer- j leden over de begroting van O, K. jen W. In de Schieuamse gemeente- raad heeft het verlenen van een sub- I sidle aan dit RK-lyceum ook *n rol ge- speeld. De gemeenteraad was wel ge- j reld een gemeentelijke bijdrage te leveren, maar vooral de fracties van de PvdA en van de WD hebben deze gemeentelijke subsidie willen la ten afhangen van een te verlenen subsidie door het Rijk. No minister Cals niets voelt voor een subsidie, dreigen er financiële moeilijkheden voor de nieuw-Jngestelde afdelingen van het R.K.-lyceum. In de cursus 1953-1959 zaten er 90 leerlingen in de eerste klas. Deze is nu gevorderd tot de derde. De der de klassen tellen samen thans: 29 in HBS 3; 16 in gymnasium; 12 in 3 MMS, totaal 57. Er moeten dus nog drie bevorderingen plaatsvinden voor de HBS en het gymnasium en twee voor de MMS. Het is niet waarschijn lijk dat er meer dan 30 leerlingen uit deze 57 de vijf verschillende eindexamenklasscn zullen vormen. De school telt thans 284 leerlingen in het vijfde jaar van haar bestaan. Het aantal jongens bedroeg in de eer ste klas van het lyceum sinds 1956: (Advertentie l.M.) 64, 71, 65, 64 en 48. Het aantal meis jes: 24, 32, 25, 42 en 43. De bezetting van de eerste klasse maakt het niet waarschijnlijk, dat de school spoedig voldoende leerlingen telt om subsi diëring van meer afdelingen dan thans geschiedt te rechtvaardigen. Van de lessen aan de HBS wordt 63 van die in de verplichte vakken onbevoegd gegeven. In klas 3 van het gymnasium 52 onbevoegd, In de thans gevormde gymnasiumklassen in totaal 35 onbevoegd. In de niet ge- subsidiërde MMS bedraag het percen tage onbevoegd gegeven lessen 62. Van de lessen gegeven in de gehele school, wordt 55 onbevoegd gege ven. Op grond van deze feiten acht de minister, gezien de vele andere aanvragen om subsidie en bet tekort aan leraren, het verlenen van sub sidie aan de gymnasiale afdeling, de HBS-A en de MMS niet verantwoord. Zoals ieder jaar worden binnen kort weer de plaatselijke tafelten- niskamplocns-wedslryden gehou den voor de diverse klutsen, cn wel in de Bears van dinsdag 10 ja nuari tot cn met vrijdag 13 januari. De toemooicommlssie, bestaande uit de heren H. Donkersloot (RAP), J. de. Heer (Service) en J. Visser (NOAD), laatstgenoemde Is tevens toemooiieider, heeft de aantrekke lijkheid van bel toernooi nog willen vergroten. Het toernooi waarbij de spelers in poule's van drie worden ingedeeld en waarbij de winnaar van de poule overgaat naar de volgende ronde, heeft nu een verlengstukje gekre gen. De nummers twee van de pou les komen nu in een herkansing uit waardoor voor de deelnemers de kans om zich de volgende ronde te plaatsen vergroot is. Er worden ook dit jaar uitsluitend enkelspelen ver speeld en men heeft zeven groepen vastgesteld: de A-groep voor over- gangs- en le kl. spelers; groep B voor de 2e kl.; Groep C 3e kl.; Groep D 4e klas; Groep E 5e kl.; Groep F voor junioren en groep G uitsluitend voor deelnemers die nooit lid ge weest zijn van de NTTB. De laatste groep vormt dus de mogelijkheid voor iedereen om aan het toernooi mee te doen. De inschrijving sluit op 29 decem ber. Men kan zich opgeven bij H. Donkersloot, Perenlaan 20; J. de Heer, Mgr. Nolenslaan 816 en J. Visser, v. Ostaöelaan 6. Voor iedere groep zijn twee prijzen beschikbaar gesteld, terwijl tevens de Schiedam se verenigingen weer onderling zul len strijden om de Parool-wisselbe ker die momenteel in het bezit is van de vereniging RAP. PATISSERIE BBOERSVEST 45 Telefoon 6 3135 (a la Patisserie Vite), opgemaakt met snippers, kersen en abrikozemnoes; de spijs extra gevuld met kersen op likeur; plm. 500 gram 5.00 p. st. natuurboter, amandelen, bloem, sui ker en eieren; plm. 50(0 gram 4.40 p. st. Zie onze grote sortering KERSTTAARTEN, TULBANDEN VRUCHTENCAKES, POMPADOURS, KERSTPOLONAISES enz. PHILIPS EN SPLENDOR TOT 25.— Autopeds vanaf 21.— ROLSCHAATSEN Esmi, Boxy en Hudora Kinder-ijsschaatsen 3,75 Stalen schaatsen 17,50 Sleden 9.75 - 10,95 enz. Handkappen 3.25 - 3.95 Brommersjaals 3,75 Rijwiellampon compleet 8.50 Diverse sets HOBBY GEREEDSCHAP Sets knutselgereedschap 16.50 David, de wonderschaaf 2.95 Kaarten Jiguurzaag gereedschap 2.65 Spaardozen en geldkisten vanaf 3.60 Tochtband, zelfplakkend 15 19 22 40 cent Dorpelstrip maakt de deur dicht 1.85 Elektr. koffiemolen 13.95 Wasmachines cn centrifuges, strijkijzers, elektrische kachels en vele andere kerstgeschenken HOOGSTRAAT 67-69 - -SCHIEDAM TEL. 68436 Wij geven KES-pur.ten en nemen betaalzegels aan Mej. E. A.C. Brussaard is een enthousiast jndo-leerlinp en toen zij gis teren in het huwelijk trad met de heer J. v.d. Most hebben haar mede leerlingen van de judo-school haar een heel bijzondere e re-haag gege ven voor het stadhuis. In judo-kleding stonden de meisjes in twee rijen opgesteld en zij lieten het jonge bruidspaar stappen ever een „tapijt" van kleurige banden, hun judo-onderscheiding. 'Maar dan hei slot kreeg de jonge mevrouw Van der Most de haar toekomende gele band om haar trouw-japon gebonden. De Vrouivengroep van de Partij van de Arbeid houdt woensdag avond 28 december een Jaarwisse- lingsby een komst in het Volksge bouw. De opening van de avond neemt xnevr, G. Bos-van Ringen voor haar rekening. Een „ernstig woord" wordt uitgesproken door mevr, mr. Chr. A.de Ruyter-de Zeeuw, ter wijl mevr. P. G. Moret iets zal de clameren. Het muzikale gedeelte van de avond wordt verzorgd door „La MaTiNaTa". v Op deze avond zijn ook de manne lijke leden van de P.v.d.A. van har te welkom. U kijkt 4 U vergelijkt U koopt bij LANGE BA VEN 95 Schiedam^ leL 6 86 li GEEN FILIALEN Permanent wave Damesjaponnen in effen wol ën bouclé maten 44 t,m..50 LANGE KERKSTR. 19 SCHIEDAM Telefoon 6 6135 Tot 9 uur geopend Permanent! Uames, voor een goede permanent en prettige oediening; kapsalon J. de Ruiter. i>ange Kerkstraat 13. Permanent vanaf ƒ8.— com pleet Telefoon 66833 Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle-: soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Diversen Nieuwe hakken voor da mes-en herenschoenen Klaar terwijl u' wacht Schoenreparatiebedrijf Joop Jansen, Dam 36. v ADVERTEREN doet VERKOPEN Vermager zonder dieet met Gracxal, 50 dragees ƒ1,98. Bij apotheek en drogist Ouden van Dagen, wij heb ben hoge Rotan stoelen met hoge zitting. Licht verplaats baar en niet duur. Plate t/o Stadhuis, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1