c VOETBAL: te veel ploegen staan op onderste plaats 141® UNIQUI Sexuele hervorming bleek mals kluifje AGENDA Vijftien aanrijdingen op één dag in Schiedam Vierjarig kind speelt met vuur en sticht brandje V;akklassen Huishoudschool vertoonden Kerstspel NUTTIGE GESCHENKEN ADMINISTRATIEVE KRACHT Voor Jeugd-gemeenteraad Botsing tussen de levens beschouwingen ZEEMAN Indringer kreeg makkelijk toegang TOCHTBAND ZEEMAN Nieuwjaarsreceptie Burg. Peek HOBBYSETS ZEEMAN Kerstbal ,Guillaume' WALBO-TAXI 6.48.50 (3 lijnen) Kerstvakantie- programma Hond als indringer op ieders iï>, Na auto-botsing voetgangster aangereden Wie heeft iets verloren? Zaterdagvoetbal Blauw Wit bij SW Hermes naar Volewijckers Burgerlijke Stand SCHIEDAM Koeriersters BOTTELO N.V MA. PRESIDENT KENNEDY NAAR SCHIEDAM Vrijdag 23 december 1960 3 Voor de gisteravond gebonden zit ting van de Jeugdgemecnteraad heeft het Politiek Jongeren Contact Schie dam een discussie-onderwerp geko- fAdvertentie l.Mj VERDAMPBAKKEN voor centrale verwarming, plastic - metaal en aardewerk Haardmica en Haardglas BROERSVEST 52 Telefoon 6 75 94 Toen mevrouw A, N. F, woensdag om elf uur van het winkelen terug kwam in haar woning aan de Van Ostadelaan 17A, merkte zij dat in haar afwezigheid een onbekend per soon in haar woning was binnenge drongen. Dot was niet zo moeilijk geweest, want het tochtraampje in de voordeur had opengestaan. De onbekende heeft de hele woning doorzocht en vele kasten overhoop gebaald. Uit een niet-afgesïoten geldkistje, dat in een kast in de woonkamer had gestaan wordt een bedrag van ƒ52.50 vermist. Advertentie t.M.) voorkomt veel ellende zelfkle vend 19 - 22 en 40 ct p, meter. Dorpelstrtp <voor onder aan de deur) 1.85 per 90 cm. Verder: rubber - vilt - rubber in latten. BROERSVEST 52 Telefoon 6 75 94 De burgemeester van Schiedam en mevrouw F eek-Linthorst zullen op maandag Z januari van des namid dags half acht tot negen nur in de aula van het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat recipiëren. (Advertentie LM,) Heemmaster Bridges Tormo Selecta Unïmat enz. Oók op gent. betaling. BROERSVEST 52 Telefoon 6 75 94 De Schiedamse jazzsoclëteit GuilJau- me organiseert tweede kerstdag een kerstbal in zaal Irene, 's Avonds zal daar de bekende „Down Town Jazz band" voor gezellige Dixielandmu- ziek zorgen. Ook niet-leden van de sociëteit zijn welkom. zen dat de mogelijkheden opende voor een geanimeerd, debat. Het valt niet mee om steeds stof te kiezen, die voor de jongelui van zo ver schillende politieke huize een vrucht bare bodem kan bieden voor uit gebreide discussies, by voorkeur sterk politiek gekleurd. Maar het voornaamste agendapunt van gister avond, het (fictieve) voorste! om de bouw van een consuliatie-burcau voor geslachtskunde van de Ned. Ver. voor Sexuele Hervorming door de gemeente te laten subsidiëren, bood die mogelijkheid wel en met smaak hebben de vertegenwoordi gers van de verschillende fractie er hun tanden in gezet. De voorzitter van de vergadering, de heer C. Schulze J. F, P. v.d, A.) hoopte maar dat er voor de volgende ver gaderingen meer van dergelijke on derwerpen gevonden konden wor den. Jammer was dan ook dat de be langstelling van de „raadsleden" dit maal met zo groot was; de C.H.J.G.- fractie ontbrak geheel en de J.O.K.V.P. was slechts door één lid vertegenwoordigd. Ook de belang stelling van het (jonge) publick was niet erg groot. De heer P. C. Tijsen <J.F. P.v,d.A.) had de niet eenvoudige taak dit voor stel als „wethouder" te verdedigen. Hij bleek zich echter goed in de materie ingewerkt te hebben en toondg zich oen warm voorstander van de N.V.S.H., waarvan, hij doel stelling en werkwijze goed kendo. Wat te verwachten was gebeurde: het debat werd een botsing van le vensbeschouwingen, al ging het aan" vankelijk wat aarzelend. De heer Ham van de J.O-K.V.P. hield zich aanvankelijk op de vlakte door het subsidie-beleid aan te vallen, maar nam later een zeer ruim standpunt in door, persoonlijk tegen zijnde, de mogelijkheden voor anders-denken den niet te willen afsnijden. De JJF. P.v.d.A,spreker B. v.d. Wel was zonder meer voor en m de J.O.V.D.- fractïe bleek verdeeldheid te heer sen, waarbij <3g heer De Ronde wel niet onsympathiek stond tegenover de N.V.S.H., maar er toch Ook wel vele bezwaren tegen had en zich .tenslotte op het liberale standpunt stelde dat de vereniging maar voor zich zelf moest zorgen, daar de sexu ele hulp ook door particuliere art sen gegeven kon worden, Zijn frac tie-genoot Van Leersum daarente gen was geneigd de vereniging hulp te bieden, zij het dan ook na enige aarzeling. De grote tegenstand kwam van de zijde van de ARJOS, waarvan de heer Donkers zich op een prin cipieel christelijk standpunt stelde en het doel van de vereniging ver wierp. In een goed-doordachte en heldere rede zette hü zün mening uiteen. En zoals de heer Tysen de positieve facetten had hellcht, zo trok hij de negatieve factoren naar voren. Zich baserend op de Bybei moest hij de doelstellingen van de N.V.S.If. verwerpen. Na een opgewekt debat werd er gestemd waarbij de stemmen, bleken te staken: vijf tegen vijf. Wat overigens hoofdzakelijk tc danken was aan het feit dat de J.F. F.v.d-A. met vier stemmers het sterkst ver tegenwoordigd was. „Dan is het voorstel dus aangenomen," vergiste voorzitter Schulze zich, wat een storm van protest veroorzaakte. Uit eindelijk werd besloten het voor stel aan te houden. Te voren heeft de heer Ham een op de vorige vergadering aange houden voorstel over de herziening van de buslijnen in Schiedam, weer ter tafel gebracht. Maar daar hij niet meer feiten kon geven dan vo rige keer en de jongelui merkbaar uitgepraat waren op dit onderwerp, werd het amendement-van Leersum zonder veel gepraat aangenomen. Tenslotte was er een voorstel om het gebouw van het Stedelijk Mu seum op te knappen. Bij de verdedi ging daarvan is het de heer De Ronde niet moeilijk gemaakt, daar allen het er eigenlijk gloeiend over eens waren dat het gebouw verfraaid moest worden. Slechts over details kon worden gepraat, waarbij het onmogelijk was om het politieke geschut in stelling te bren gen. Het was dan ook geen best onderwerp voor discussie in een j Jeugd-gemeenteraad. (Advertentie l.M.) (Advertentie l.M.) De beste kousen aanbieding van het jaar en nog juist voor de feestdagen. Drie series luxe Nylons, ver kopen wij Vrijdagavond en Za terdag door elkaar voor één prijs. Naadloze kousen met elas tische Mousse rand In de boord. Sterke Wand el kou sen 60-30, met originele ladderstop. Kristalkousen 20 denier, als zeer elegante wandelkous. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze driesenes luxe kousen, in vele tinten en in alle courante /M maten, W per paar voor 0 ■Voor de schooljeugd De Schiedamse Gemeenschap heeft voor de scholieren in de aanstaande kerstvakantie weer een programma samengesteld, om de jeugd ook op vrye dagen bezig te houden. Zoals gemeld wordt er op dinsdag 27 en woensdag 28 december een school-tafeltennistoernooi in de Beurs gehouden. Daarna is er op donderdag 29 december in gebouw Irene een ruilbeurs, waar van 2 tot 4 uur diver se artikelen als postzegels, sigaren bandjes, suikerzakjes, alburapïaatjes, enz. geruild kunnen worden. De toe gang is vrij, maar alleen voor kinde ren die iets te ruilen hebben. Op maandag 2 januari is er het traditionele nieuwjaars vuur van oude kerstbomen die om 8 uur verbrand zullen worden op een nog nader vast te stellen plaats. Wie een boom aan sleept, krijgt een lot Tenslotte zijn er op 4 januari in Irene twee opvoeringen van het pop pentheater van <3ufdo van Deth. Om 10 uur vjn, wo»-* -vertoond „De ver dwenen prinses"' en om 2 uur n.m. „De koningsdochter en het toverman netje". Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St. Lidumastraat 58. Bellen by ongeval: G.G en G.D„ Tuinlaan 8(1 telefoon 6B2ÜÜ. Poiitm-alarmnummer O 46 66. Gemeentelyke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend. maandaj, 1920 30 uur, dinsdag 9 3(P-16 3ü en 19—21)30 uur, woensdag 9 30—16.30 uur, donderdag 9 30—1230 uur, vry- dag 9 30—16 30 en 19—20.30 uur. zaterdag 9.301630 uur "s Zon dags gesloten IL-R. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19—21 uur, woensdag 1417 en 1921 uur, donderdag 102f uur. vrij dag 1417 en 19—21 uut, zater dag 10—12 cn 14r—17 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Van Jongkind tot Jorn". Elke dag van 30 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage. 2 en 8 uur: „Alles de lucht ui". Monopole, 2 cn 4.15 uur: „Met de bajonet in de rug". 7 en 9.15 uur: „De onzichtbare spion". DIVERSEN Chr. Soc. Belangen, 8 uur: NCBO. Kerstbij eenkomst. Sursum Corda, 8 uur: Ons Oud Ver bond Kerst by eenkomst "Wijkcentrum, 8 uur: Gerepatr. Zorg. Bijeenkomst Irene, 8 uur Comeniusschool A. Ouderavond. Ons gebouw, (Stadhouderslaan 100) 8 uur: M.J.R. Kerstbijeenkomst. Een wel heel ongewone inbreker is woensdagmiddag omstreeks half 4 de woning va* de heer A. v. T. aan het Broersveld 35 binnengedrongen Het was een grote herdershond, lichtgeel met donkergrijze ulekfcen, die door de openstaande buitendeur de woning binnenkwam en daar op mevrouw V. T. aanviel. Liep de vrouw des huizes geert letsel op bij de aan val, minder goed kwam tie poes eraf die daarna door de herdershond •uierd aangeuaUen. De po#s tuerd zo danig yertvond, dat het dier afge maakt moest worden. De eigenaar van de hond is nog onbekend. (Advertentie LAL) 20 stuks f. 1.. Het beperkte programma biedt de Schiedamse voetbalclubs de moge lijkheid om bij de jaarwisseling een bijzonder record te vestigen. Schie dam kan dan de stad z(jn waar het grootste aantal amateurclubs op de onderste plaatsen bivakkeren. We mogen echter aannemen dat de Schiedammers de rode lantaarns niet als kerstversieringen wensen en ge zien het feit dat de capaciteiten wel aanwezig zyn ondanks de teleurstel lingen van de laatste wedstrijden mag worden verwacht dat met spoed voor verbeteringen van de posities wordt gezorgd. Juist in het kerst- weekend krijgen de stadgenoten de kansen omdat er tegen enkele zwak ke broeders moet worden gestreden. Het was woensdag een zwarte dag voor het verkeer in Schiedam, daar er niet minder dan vijftien aanrij dingen hebben plaats gehad. Meer dere personen zijn daarbjj verwond geraakt en vele voertuigen werden min of meer ernstig beschadigd. Op de hoek van de Colijnstraat en do Loeffstraat werd de 13-jarige Frank d. W: aangereden, omdat hij geen voorrang verleende aan. een bestelwagen. De jongen kreeg een lichte hersenschudding en schaaf wonden en is in het Gemeentezie kenhuis opgenomen. De fiets cn de bestelwagen werden zwaar bescha digd. (Advertentie l.M.) Prachtige, sterke "Scotty-coats" VOOR MEISJES EN JONGENS. Eersteklas afwerking, nieuwste modekleuren. CAPUCHON EN JASJE GEHEEL MET SCHAPENVACHTJ3EVOERD. uvV Eén dag als KersWerrossing zonder weerga: 1-3 joor, ALLE MATEN 4-6 jaar, alle malen 16.90 7-8 jaar, alle malen 18.90 MELT0N PANTALONS met nylon versterkt, voor jongens en meisjes. AOA 1-5 jaar, ALLE MATEN O 6-8 jaar, alle malen 4.90 Geen tel. of schr. orders. ROTTERDAM: Korte Hooptraat 11 Meent hk. Coudie- stazel Karcndr. Lisedijk hk..Domiw«g V/est-KraliRade 38 LEIDEN: Haarlemmenmur 25 De vierjarige Adriana v. d. K. heeft woensdagmiddag om kwart over twee een brandje veroorzaakt in de ouderljjke woning aan de Cort van der Lindenlaan 28. Terwjjl de moeder zich elders In het huis bevond heeft de kleine Adriana een stuk papier Uit de hy het raam staande prulle- mand gehaald en zij heeft het papier aangestoken aan de brandende gas haard. Toen het papier begon te branden schrok het kind en wierp het papier in de prullemand terug, waarop natuurlijk het daarin aanwe zige papier in brand vloog. Ook de daarfajj hangende gordijnen, vitrage en een zonnescherm vatten vlam. Een overbuurman, de hr.A. cLRegt zag van huiten de brand en snelde direct te hulp. Met een emmer water heeft hij het vuur in de woonkamer geblust, zodat de gealarmeerde brand weer alleen nog de smeulende over gordijnen hoefde b» doven. Er is oen flinke schade van 750,aangericht aan huisraad, w.o. een xaöiostoestel en een naai machine. De schade aan de woning zelf wordt geraamd on f ?so - Op de Vlaardingerdijk, voor pand 13, hinderde de automobilist A. J. O. bij het wegrijden een van achter aan kamende auto, die wilde inha len,. Gevolg was een botsing, waar bij beide auto's flink beschadigd werden. Voor de inrit van Wilton Fyenoord is de heer M. T. met zijn auto tegen de wagen van de heer J. W. C. K. M, opgereden, omdat hij onvoldoen de afstand hield. Beide auto's wer den, beschadigd. Op de hoek van de Bekalaan en de Nieuwe Haven werd de brom fietser A. L, aangereden door een vrachtauto, bestuurd door dc Rot terdammer R. S., die geen voorrang verleende. Op de Rotterdamsedijlc had zelfs een kettingbotsing plaats, toen een auto tegen een betonnen mast van de bovenleiding van de tram opreed en twee andere auto's tegen hem opbotsten. Voor de tweede maal in twee da gen is een voetgangster het slacht offer geworden van een botsing tus sen twee auto's. Het was ditmaal de 66-jarige onderwijzeres mej, A. M. G. uit de A ma) la van Solmsstraat, die ernstig verwond werd en met een hersenschudding. Inwendige kneuzingen en schaafwonden aan het gelaat in de dr. Noletstlchfing opge nomen moest worden. Het ongeluk vond plaats op de kruising van de Schoolstraat met de Warande, waar een bestelauto, bestuurd door de heer G. de V. uit Vlaardingen in botsing kwam met een vrachtauto met aanhangwagen, bestuurd door chauffeur J. K. V. uit Schiedam. Na de botsing raakte de bestelwagen uit de koers en reed zo tegen de aan de kant van de weg staande voetgangster op. De vrachtauto werd licht en de bestelwagen zwaar beschadigd, ter wijl een bermpaaltje vernield werd. dMe.,bt Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie (c Schiedam tussen 9-12-30 uur en 2-6 uur: 1 p. rwarte glacé dameshandschoenen: 1 p. wollen rood-witte wanten. Tc bevragen bij de vinders: Beige kinderwantjes (R), C. v. Troost, Leibmtzstraat 13a; 1 p. dameshand- schoencn. Putters. Lange Haven 34b; donkergrijze suedc hcrenhandscboen, v. Adrlchem. Geervlietsestraat 22a: grijs met wit en zwarte hond, J. de Nils. Dam- lnan 29; hond, R. de Haan. v Swinden- singel 12; bril in etui, L. Clauing, Burg, Knappertloan 254b; zwarte vulpen, A, v.d. Vlugt, Broersveld 103; ring met sleutels, de Groot. Dam 21; blauwe shawl, H. Hoegce. Houtstraat 25; bad tas met inhoud, W. Zuidgeest, Paulus Potterstraat &a; regenbroek. J. Hengst Sehoolstr. 13; plastic regenjas. J. v.d. Sijdcn Pr. Fred, Hendrikstr. 31b (na 18 uur); gele shawl, K, OJsthoorn, Schie- damseweg 34 Kehtel; geblokte shawl cn kinderwant, v. Oord, Nwc, Damlaan 690; witte shawl. W, v. Krogten West- Als aantrekkelijke derby staat maandag de match DRZ-Schiedam op het programma. Beide teams heb ben nog niet aan de verwachtingen, beantwoord. Schiedam verblijft in de middenmoot, DRZ met grote ach terstand op de laatste plaats. "Wegelo ven dat het overigens geringe pun- tenverschil <4) niet van betekenis zal zijn in deze plaatselijke strijd tussen rivalen. RCD wordt het slachtoffer waardoor DHS naar de kopgroep klimt. Sport park Thurlede wordt de belangrijke plaats voor het duel om de bezetting van de achterhoede in 4 F. SVDPW NRC spelen de hoofdrol, wel staat NRC met een punt minder dan SVDFW op de laatste plaats maar NRC heeft twee wedstrijden minder gespeeld. We zyn ervan overtuigd dat SVDPW voldoende elan kan op brengen om de oud-RVB'-ers op die gevreesde staartplaats te nagelen. Voor Martinit wordt winst in. het Volkspark van grote betekenis- Als ook van DRL wordt verloren bete kent dit dat de Rotterdammers zich van de onderste trede zullen verwij deren waardoor Martinit in eenza me positie komt Ook van Martinit mag worden venvacht dat De Bode Leeuw in het hemdje wordt gezet. Ursus-BMT in sportpark Har- ga wordt een moeilijke kerstmaaltijd voor de stadgenoten. Ook Ursus dreigt de aansluiting met de mede slachtoffers onderaan de lift te ver liezen, vooral nu BMT als tegenstan der naar Schiedam komt. De bezoe kers moeten namelijk winnen om in de kop te blijven. Mogelijk dat het technische Ursus geïnspireerd tegen deze kanshebbers het goede schot gaat vinden. De overigen: EDS 2-DHS 2; Excel sior '20/2-CW 3; DHS 3-Xerxes 3; Tediro 2-Excelsior' 20/3. De eersteklassers spelen uitwed strijden. GTB bevindt zich ook al op de bodem en hoewel ZBVH dit seizoen niet slecht voetbalt verwach ten we dat GTB tegen de bekende tegenstander toch minstens tot een puntendeling zal komen. Voor PPSC wordt het zaterdag een zware dag. Te langzaam vinden de PPSC'ers hun goede vorm terug, wel ziet het ernaar uit dat PPSC weer bij de fa vorieten gaat behoren maar het be zoek aan ïnsulinde zou tot gevolg kunnen hebben dat de stadgenoten weer wat worden teruggeduwd op de ranglijst. ïnsulinde is een geduchte tegenstander Als PP het normale spel kan ontplooien komt de Schiedam se winst ondanks de spanning. Voor de liefhebbers is er zaterdag de aan trekkelijke jeugdderby Hermes DVS al-SVV al. Verder: PPSC 2Zwaluwen 4; GTB 2PPSC 3— Excelsior M— HBSS 3: GSS 2-BVCB 2; HBSS 5- TSB 5; MW'27 /3-PPSC 5; Exceslior M 7-PPSC 6 en HBSS 6-Zwart "Wit' 28/8. (Advertentie LM.) i u -M u B I L B t D R OFFICIEEL SVV ontvangt op tweede kerstdag aan de bosrand Blauw Wit, dat fier aan de kop gaat In de afdeling. Het lijkt er op of de Amsterdammers willen doorstoten naar de ere-divisie en het Is de vraag of de rood-groenen dit kunnen bemoeilijken. Het zou een kerstverrassing zijn wanneer dat zou lukken. Maar een interessante wed strijd kan het in elk geval wel worden. De opstelling van het SW-team moest gewijzigd worden, daar H« Hekman geblesseerd is en ook Jaap Kouwen door het breken van een been is uitgeschakeld. De opstelling is nu: doel H. Tap; achter Komijn, Van Kampen en Van Leeuwen; mid den Van Elderen en Van Pelt en voor Corbeau, Könemann, Kcntie, De Graaf en Herwig. SW 2, dat uit de laatste vier wed strijden zeven punten heeft gehaald trekt zondag naar PSV 2, een zeer moeilijke tegenstander. Het wissel vallige derde team speelt in Rotter dam tegen. RFC 2 en heeft wel kans op winst. Hermes-DVS gaat zondag vol ver trouwen naar Amsterdam-Noord om daar de Volewijckers te bekampen. De Amsterdammers hebben een jon ge goed-spelende ploeg die 'n kans maakt op een ereplaats. Een belang rijke wedstrijd dus, maar ook een waarbij goed gevoetbald kan worden, wat de blauw-witten goed ligt en dus kans geeft op volle winst» Zondag j.l. een goede dag door de winst op Leeuwarden en het verlie zen van DFC is weer gebleken hoe belangrijk een routinier als Cock van der Tuyn is voor een jonge ploeg. Ook Hans van Yperen toonde zich een aanwinst. Met het tweede elftal, dat op de laatste plaats is gekomen, is het mis. Eindhoven 2 komt op tweede kerst dag om 2 uur in Har ga spelen, een kans om twee puntjes machtig te worden. Voor SVV 3 staat de moei lijke wedstrijd tegen Leerdam Sport 2 op het programma en het vierde team gaat bij Leonidas 2 op bezoek. Met een geslaagd kerstspel sloten donderdag de meisjes van de Huis houdschool het jaar I860 af. lh de stemmig versierde zaal brachten de leerlingen van de vakklassen het le kenspel „Om de kribbe" van Nüta van Ahbestee. Onder leiding van de heer E. Weug hebben de enthousiaste speelsters de aanwezigen een genoegelyke middag bezorgd. Het publiek bestond 's mid dags namelijk uit leerlingen van de tweede klassen, 's Ochtends waren er al twee voorstellingen geweest voor de eerste cn een gedeelte van de tweede klassen. De meisjes van de vakklassen speelden eigenlijk niet helemaal al leen, want de verschillende scènes werden door de leerlingen in de zaal met zang aaneen geregen. De aan de school verhonden zangpedagoog, de heer A Ackema, had met zyn pu pillen verschillende kerstliederen in gestudeerd. Er waren er zells bij, die aan de vergetelheid waren ontrukt. Waarom deze liederen nooit of vrij zelden gezongen worden is een raad sel. Zij klonken toch heel aardig. Een bijzonderheid was, dat de speelsters vanachter uit de zaal op kwamen, daardoor zij ook nader tot het publick werden gebracht. In haar openingswoord sprak dc directrice van de Huishoudschool, mej. Th. Vis, de wens uit, dat ieder- frankelar.dsestr. 57b: damespolshorloge. Ham, Pcrenlaan 35; geldsbedrag, A. Verhoeckx. Westfrankelandsestr. 41b; damespolshorlOBe. M. "t Hart. v.d. Eist- straat 16a: portemonnee met inhoud. W. Koog je, Westfrankelandsestr. 57; akten- tas met zwemgoed, Elshof, Graaf Flo- risstraat 39: portemonnee met inhoud. K. Visser, Gem. Plantsoenendienst, Nas- saulaan: aktentas, A. Coppenol. v. Hall straat 50: nktenta3 met inhoud. Portier Wüton Fljenoord, Viaardingerdijk; kin derportemonnee, de Meester, Nwe. Maasstraat 100. een nog lang aan dit moment zou terugdenken. Dit ral ongetwijfeld het geval zyn. De voorstelling, de decla matie en de zang waren alleraardigst. De meisjes van de vakklassen, die smaken. voor het spel verantwoordelijk wa ren, hadden de avond voor de voor stelling een kerstmaaltijd van de lagere klassen aangeboden gekregen. Zij hebben die zich goed laten (Advertentie LM.) BltOEfcSYEST SCHIEDAM. Tfil.662 Geboren: Alexander, z. v„ W. Hen- neke en M. de Groot; Ester, d. v. J. P. van der Veer en M. F. de Lange; Cornells G., z. v. C. G. Hoogwerf en E. S. Melein; Anna Q„ d. v. G. J. M. Hengst en J. W. A. Wolf; Petrus C„ z. v. J. van der Steen en J. C. de Ridder. Ondertrouwd: M, Ph. van Bergen, 25 jaar on J. de Leeuw, 20 jaar; J. Wagner, 22 jaar on M. Th. van Loe- nen, 17 jaar: J. B. Bunt, 22 jaar en B. Velzen, 25 jaar; J. A. Daalmeyer, 25 jaar en A. C. Rinsma, 37 jaar; W. Garretsen, 24 jaar en J. H. van Brouwershaven, 23 jaar: J. C. Ou~ wens, 21 jaar en D. M. M. Hoogstad, 20 jaar; A. Pols, 22 jaar en A, W. Goedhart, 22 jaar; G. Verhoeven. 26 jaar en P. Lacroix, 18 jaar; E. Ver kade, 22 jaar en A. J. Meijer, 20 jaar; N. J. M. Vredebregt. 28 jaar en A. C, P. M. Kleinekoort, 22 jaar. Gehuwd: J. T. Kommen, 27 jaar en J. van Sint Maartensdijk, 25 jaar; G. J. Ouwerkerk, 26 jaar en E. van Emmerik, 26 jaar; J. Stigter, 23 jaar en C. J, Vroombout, 21 jaar; J. F. A» Rensman, 32 jaar en A. L. M. Len- sink. 22 jaar; J. Hellenthal, 31 jaar en W. M. P. Wijzenbroek, 28 jaar; C. Th, Holleman, 22 iaar en W. van Meeteren, 18 jaar: A. J. van Lier, 26 jaar en E. M. G, Peters, 22 jaar; A. Lief ting, 29 jaar en E, C. Vogeiij, 23 jaar; J. de Lange, 26 jaar en J. M. Statz, 21 jaar; E. van Rossen, 19 jaar en C. Verhaar, 19 jaar; A. Loekemeijer, 25 jaar en E. M- Hoek, 23 jaar; Z. Scheffers, 24 jaar en M. Worringen. 19 jaar; F. A. van der Geugten, 25 jaar en M. G. Scheepe, 26 jaar; J. van der Most, 27 jaar en E. A. C. Brussaard, 22 jaar; I. Elder- kamp, 24 jaar en A. J. Brenkman, 20 jaar; C. N. M. Langeveld, 25 jaar en G. T. Laarhoven, 20 jaar; K. Si- moms, 24 jaar en C. M. de Glopper, 21 jaar. Overleden; A. de Wit, 52 jaar. Te koop aangeboden Kerst- en Nieuwjaarskaarten en -boekjes. Evenals andere jaren weer een prachtige collectie bij Boekhandel Mo dem, Boerhaavelaan 124, te lefoon 684 15. Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, uange Kerkstraat 13 Permanent vanaf ƒ8.— com pleet Telefoon 6 68 33 Diversen Onthoudt één ding: voor uw pantalons „De Broekenko- ning". Hoogstraat 85. Nieuwe hakken voor dames- en herenschoenen, klaar ter wijl u wacht Schoenrepara tiebedrijf Joop Jansen, Dam Erkende Boitelaars van VAN DEVENTER STRAAT 28 - SCHIEDAM vraagt voor directe indiensttreding voor het Hoofdkantoor te Schiedam een (mnl. of vrl.) Leeftijd 16-20 jaar. Enige administratieve ervaring strekt tot aanbeveling. 'Sollicitaties mondeling van 9-17 uur of schrifte lijk aan bovenstaand adres. Bij ons... iedere pauze een verfrissende pauze Prof. Dr. Ariëns heeft thans via zyn persbureau de nieuwe vinding bekend gemaakt, die na jarenlange arbeid tot stand is gekomen. Na zeer veel experi menteren is het Ariëns-olieconcern gelukt een vloei stof te brengen die vooral het vervoer ten goede zal komen. De nieuwe vinding gaat onder de naam Ariens olietoom de wereld in. Naast deze vinding is Prof. Dr. Ariëns druk bezig aan de bouw van spe ciale „afstandraketten" die op deze vinding in een zeer korte tijd alle windstreken van de aarde kun nen bereiken. De capaciteit van deze raketten is zo groot, dat oliehoeveelheden, waarvoor normaal 'n grote tanker nodig is, met één raket verplaatst kan worden, zodat Onassis vermoedelijk wel zal be zwijken in deze concurrentiestrijd. Dat ook Amerika met deze mogelijkheid rekening houdt, blijkt wel uit het feit, dat de president van de Verenigde Sta ten zijn route drastisch heeft verlegd, om Prof Dr. Ariens met een bezoek te vereren. Veiligheidsdien. sten van Amerika hebben reeds vele agenten naar Schiedam verplaatst om een veilig bezoek te garan deren. De2e agenten zijn reeds .met de veiligheids mensen van het Ariè'ns-concern in Schiedam op verkenning uitgeweest en direct viel hun oog op het schoencnhuis van Prof. Dr. Ariëns, Brdersvest 54 waar een keur van pasvorm-schoenen en -pantoffels voor hen waren uitgestald. Voor hun kerst-inkopen behoefden zij niet verder te lopen. Schiedammers, ook U kunt er goed en voordelig slagen! Voor de kinderen 'N KERST-AR1E-0LIE-TOOM-BALLON cadeau!!!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1