Dit Oudejaar zal extra hard „uitgeknalcT worden l URE* Monster-taf eltennistoernooi in sporthal „De Vijf sluizen Stopteken hoeft niet persoonlijk gegeven School-taf eltennis toernooi was succes Kersttoernooien van Gymnasiasten Bond Al schakelde politie pracht collectie vuurwerk uit Vrouwengroep PvdA sluit Oudejaar bij kaarslicht In Schiedam geen. elders wèl excessen J Wie heeft iets verloren? VOOR DE KANTONRECHTER Kerstbal dansschool Sitton Botsing Burgerlijke Stand Motorfiets vernield, berijder veilig - van Vlaardingse Tafeltennis Commissie - Gisteren de laatste groepen Door SGB zelf gewonnen Nieuwjaars-receptie bij Hermes Bijeenkomst NVV- Bestiiurdersbond Vrij voetbal- weekend Competitie bijna stil SCHIEDAM DE SCHIEDAMSE* MEUBELBEURS KOERIERSTER DE KOUDE NADERT mrinter goeder on. 6.95 5.98 3.95 6.45 5.95 5.98 3.98 4.98 1.48 2.50 1.9S Donderdag 29 december 1960 De kluis In het Hoofdbureau van Politie te Schiedam Itfkt op het ogen blik wel een magazijn van een vuurwerk-fabriek! Een enorme voorraad van vuur-af?evende en veelal ook knaRende amusements-artikelen liggen daar opgetast, een waarde van vele duizenden guldens vertegenwoordigend. Er ZÜ» veel pakjes met de onschuldige spetterende „wonderkaarsen" b(j en ook Bengaalse „lucifers" die enorm veel rook en stank verspreiden, maar verder vrU onschuldig «ijn, mits niet in contact gebracht met Ucht ontvlam bare stoffen. Daarnaast dan het forsere vermaak: de rotjes, de zevenklap pers, de gillende keukenmeiden, de voetzoekers en de sierlijke vuurpijlen. Ook nog vuurwerk met vervaarlijke namen als „kanonslagen" cn „donder bussen", die In de kinderhand volkomen misplaatst zijn. Op de meest kleu rige verpakking komt men prachtige namen tegen als „Golden Glory" en „Fire-giant", enz. Het is een voorraad, die menige opgeschoten jongen ja loers zal doeö kijken. Maar al dit vuur- en knal-werk zal op Oudejaars avond of daarvoor niet meer in rook opgaan: het Is door de politie In de afgelopen dagen in beslag genomen. Overlast elders liet zal wel een teken zjjn van de nog steeds stijgende welvaart In ons land, maar de belangstelling voor vuurwerk is, ook in Schiedam, maar niet alleen hier, aanzienlijk veel gro ter dan in de voorgaande jaren. Ont stellend veel groter zelfs. Het ge volg is dat al lang voor Oud jaarsdag, de traditionele datum dat er vuur werk wordt ontstoken, het vuurwerk knalt en sist en spat. Maar het ver bruik groeit langzaam maar duide lijk naar een climax toe. Het kan dus wel wat worden op de avond van bet Oudejaar! Nu is het nog steeds zo in Schie dam dat de verkoop van vuurwerk gebonden is aan een vergunning, die door het College van B. en W. wordt verstrekt. Daar zijn dan nog vele beperkende voorwaarden aan ver bonden, zulks in verband met de veiligheid. Zo mag een verkoper niet meer dan vijf kilogram „bus kruit" (dat in het vuurwerk zit) in de winkel hebben, waarvan dan nog maar één kilo op de toonbank en de rest opgeborgen in 'n stevig ijze ren vat of kluis. Ook mag geen vuur werk verkocht worden aan kinderen onder de achttien jaar, zelfs niet het onschuldige soort vuurwerk. Deze veel-eisende vergunning in Schiedam maar aan vier of vijf winkeliers verstrekt, waardoor de verkoop al beperkt wordt. Nu is ech ter gebleken dat ook door anderen dan de officiële vergunning-houden de winkeliers vuurwerk is verkocht en in niet zulke kleine hoeveelheden zoals blijkt uit de uitgebreide col lectie die nu in de kluis van het po- litie-bureau is opgeslagen. We heb ben gisteren nog gemeld dat tien winkeliers een bekeuring hebben gekregen wegens de niet-geoorlaof- de verkoop van vuurwerk en er was er één bij die zelfs meer dan 5 kilo in huis had, wat helemaal fout is. Dat deze verkopers, die niet op de hoogte blijken te zijn met de betref fende verordening, ook wel de hand lichten met de bepaling dat er geen vuurwerk aan jongere kinderen Advertentie l.M I Schouwburgagenda IPAtUNaM Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9 12.30 uur en 2—6 uur: rijwieltas; zil veren kinderringetje: bril in etui. Zwart hondje met witte poten, Bloemendaal, Rotterdamsedijk 268 b; lichtbruin hondje, M. Folst, Marconi straat 65; 1 p, grijze meisjeskousen, H. van Kampen, Heenvlïetsestraat 37: mohair shawl, H- Scheffers, Burg. van Haarenlaan 418: jongensjas, T. Donkersloot, Goereesestraat 8; kin deroverhemd, Heinsbroek, Broersvest 139 b; groen voetbalshirt, Hoorman. St Uduinastraat 54 b; aansteker. Bosch. Burg. Knappertlaan 178: ring met sleutels. Peters, Polderweg 230; Zonnebrillen in etui. J. Offerman, Oosterstraat 36; herenpolshorloge, May, Marconistraat 4 b; rode school tas. S. Klepke, P. de Hooghstraat 12; aktetas met inhoud, v. Huiten, Troel- strolaan 92: bruine portemonnee. Muller, Makkerstraat 1; portefeuille met inhoud. Burgers, Fr. Havet_ schmidtlaan 74; schooltas met inhoud, G Buitenhek, Viaardingerdijk 160 b; kinderpertemonnce, Joore. Warande 210; militaire tas met inhoud, de Veld, Paulus Potterstraat 60 b; 1 p bromfietshandschoenen. E- v. d. Berg. Lange Nieuwstraat 7 b; grijs kinder- wantje, v. Maurik, St. Liduïnastraai 39 b; bruin glacé herenhandschoen fR), v. d. Boogerd. Hu ijsmansstraat 46 b; 1 p. rood-bruine glacé heren handschoenen, Kikstra, v. d. Duijn, v. Maasdamstraat 73. mag worden verkocht ligt voor de hand. AI zullen. dat dan ook meest de onschuldige „wonderkaarsen" zijn die zo gezellig spatten. De vergun ninghouders kijken wel zorgvuldig uit op dat punt, Dat er ln Schiedam zo krachtig is opgetreden Is eigenlijk meer een ge volg van de excessen die zich op dit punt in andere steden hebben voor gedaan, waar landelijk een controle Is ingesteld. Want de politie in Schiedam heeft geen bijzondere klachten ontvangen. Nu ja, er zal wel eens (of zelfs vaak) vuurwerk op straat afgestoken zijn, wat ook verboden, doch moeilijk te contro leren is, maar tot excessen of balda digheid heeft het niet geleld. Doch in Den Haag heeft de politic grootscheepse razzia's moeten onder, nemen om een eind te maken aan dt overlast door vuurwerk en ook in Rotterdam is het mis. In de Maas stad is sinds vorig jaar de verkoop niet meer gebonden aan een vergun ning, met het gevolg dat de politie nu met de last zit en eergister er toe is moeten overgaan om het vuur werk in beslag te nemen dat door jongens op straat wordt aangestoken. Het werd te gek, want het baldadige deel van de jeugd ontzag zich niet om de rotjes en de voetzoekers in de portieken van woningen, m tele fooncellen, brievenbussen en zelts onder kinderwagens te ontsteken. Tot dergelijke uitspattingen Is het ln Schiedam gelukkig niet gekomen en de strenge naleving van de be slaande verordening zal er zeker toe bedragen dat het zo erg ook niet wordt. Al moeten we maar rekenen op extra-veel knal-werk gedurende deze laatste dagen van het Jaar. Het is mogelijk om op verzoek een Dc getuigen verklaarden dat er bekeuring te krijgen. Dat overkwam J veel mist was die morgen. Daarna de onderwijzer F. P. die op een. i spraken de getuigen over een laad- avond in oktober meende dat de agent van politie Van der P. het ver keer niet goed stond te regelen op de hoek van Korte Singelstraat en Sin gel, Hij was ondanks een stopteken doorgereden en daardoor ontstond een woordenwisseling tussen verba lisant en de op verzoek geverbaliseer de. De verbalisant vertelde woens dag voor het kantongerecht dat hij het verkeer stond te regelen. Hij had de hand omhoog geheven, er stond een file, maar de onderwijzer was doorgereden, daarna had de politie man gezegd dat mijnheer terug moest gaan. Dat deed mijnheer niet want hij had geen stopteken gehad en als de agent het er niet mee eens was moest hij maar eens een bekeuring geven. Als onderwijzer gaf hij verkeers las, hij kende de verkeersregels. De politieman meende dat hij moeilijk langs alle files kon lopen om bij iedere weggebruiker apart de hand omhoog te /houden. De onderwijzer beriep zich op zijn ervaring. Hij dacht dat deze agent het verkeerd begrepen had. Bovendien was de agent onheus geworden. Er zou ge sproken zijn over „zuigen". Voor de substituutofficier van jus titie mr. Van Moorsel was het nogal duidelijk. Hij' betoogde dat het ver keer een goed samenspel behoeft waarbij men elkaar moet begrijpen anders komt er niets van terecht. De artikelen 22 en 29 van de ver keerswet bepalen dat men gehoor moet geven aan het teken van dc verbalisant, er staat zeker niet dat de politie ieder persoonlijk dient te waarschuwen. Vijftien gulden boete of zes dagen hechtenis. „Ja, maar dan moet ik dat teken toch zien," meen de de onderwijzer, „Zeveneenhalve gulden of drie dagen hechtenis," zei de kantonrechter mr. P. B. Cos. „Dan ik in hoger beroep." zei de heer P. „Dat kan niet," antwoordde mr. Cos, „de boete is daar niet boog ge noeg voor, u mag wel binnen acht dagen cassatie aantekenen." Vüf getuigen a charge had de offi cier van justitie naar het kantonge recht op de Lange Haven te Schie dam ontboden. Zjjn tegenspeler, de verdediger mr. IV. A. P. Smit, zon het duel winnen maar niet voordat hy in een briljante verdediging, die ruim een uur vergde, de verklarin gen van de getuigen dermate had Ontluisterd dat de getuigen tegenge stelde verklaringen aflegden en de benadeelde vrijwel op de stoel van de verdachte terecht kwam. Op 8 oktober hebben drie auto's 3 ;htcr elkaar over de Rijksweg 20 bij "Jaasland gereden. Vooraan reed een auto vol bieten. Plots hoorde de chauffeur Van N. een kabaal en naast zich zag hij een zwaar bescha digde auto dc berm inrijden. Die auto was tegen de middelste auto. een bestelauto, aangereden. Fout van de i achterste wagen, zeiden de getuigen waaronder enkele leden van de rijks- pol ilie uit Maasland en Den Haag. Fout van de chauffeur D. van de be stelauto, meende de verdachte want de achterverlichting zou niet hebben gebrand- kiep die schuin omhoog of omlaag zou hebben gehangen. Die laadklep moet het achterlicht hebben bedekt. Uitvoerig zetten de getuigen uiteen dat de laadklep in de achterste auto was geduwd. De motor van de auto was uit het chassis gewrongen en het stuur van de vrachtauto was tegen de bank gedrukt. Daarvoor had de raadsman alle ge tuigen laten verklaren dat er beslist geen achterlicht was aangebracht zo als mr. Smit toonde. Toen kwam de heer D., die met zijn bestelautootje onverzekerd een schade van 2000 heeft. „Ja, dat ach terlicht is het precies," zei hij. „Het licht van zo'n achterlicht is bijzon der slecht, het is met te zien in de mist, het kan achter de schuine klep van de laadbak hebben gezeten en wie zegt me dat het achterlicht niet na het ongeval is ontstoken?" De kantonrechter zag ook véle dubia. hij' meende dat het O.M. het wettig en overtuigend bewijs niet geleverd had en daarom vertrokken de drie mannen van de rijkspolitie, de drie betrokkenen, de verdediger en zijn cliënt al debatterend over het voor en tegen van het verweer van mr. Smit. rAdvertentie I M I Traditiegetrouw heeft de Vrou wengroep van de Partij van de Ar- beid ook ditmaal weer een gezellige jaarsl uitingsbijeenkomst gehouden. Mevrouw Chrlstien A, de Ruyier-De Zeeuw heeft woensdagavond bj| kaarslicht in de grote zaal van hei Voiksgebonw een terugblik op het jaar geworpen. Het schokkendste bericht uit 1960 noemde zij de dood van Evert Ver meer, die primair socialist heeft wil len zijn en die dan ook voor zijn idealisme is gestorven. Spreekster merkte op dat het kenmerkende van deze tijd is de toenemende welvaart die overal heerst. „We vergeten daar- A po thekers-nachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 83. Bellen by ongeval: G.G. en G-D„ Tuiniaan 80, telefoon 692 90. Politie-alarmnummer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19—20.30 uur, dinsdag 9,30—16 30 en 19—20 30 uur, woensdag 9.30—16.30 uur. donderdag 9.301230 uur. vrij dag 9.30—16.30 en 19—20 30 uur. zaterdag 9.3016 30 uur *s Zon dags gesloten. R.-K.. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19—21 uur, woensdag 1417 en 19—21 uur, donderdag 10—If uur. vrij dag 1417 en 19—21 uui, zater dag 10—12 en 14—17 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Van Jongkind tot Jom". Elke dag van 10 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Alles de lucht in". Monopoly 2. 7 en 9.15 uur: Rendez vous aan de cöte d'azur. Zoals ook in voorgaande jaren hield de dansschool Sitton ditmaal haar traditionele kerstbal in Musis Sacrum. Op de vrolijke muziek van de Rhytm Aces hebben vele dans- lustigen een plezierige avond gehad. De stemming werd nog verhoogd door het optreden van de muzikale clown Andrè Gerbair, die op een xylophoon en op een zelf gemaakt instrument van bellen een staaltje van zijn kunnen gaf. Verder waren er vele attracties van de heer Sitton. waaronder een spelletje met grote maskers. bij echter dat er nog werkelijk on recht beslaat." Zij kende vele groe pen die zich niet kunnen laten ho ren, zoals de chronisch zieken, de bejaarden, de weduwen, die armoe lijden. Wie denkt er aan de 50.000 kinderen in tehuizen die vereenza men. Spreekster zei dat er nog veel moet worden gedaan voor onderwijs, recreatie, sport, verkeer, woning bouw. Tenslotte besprak zij de „tra- gi-comedie" van de regering-De Quay. Mevrouw Ger Bos-Van Ringen heeft het welkomstwoord gesproken. Zij wees op enkele acties van de af deling. In de pauze werden de da mes getrakteerd op oliebollen, die enkele leden hadden gebakken'. De muziekgroep La Matlnata vormt steeds meer een homogeen ensemble. Ditmaal werd vaardig gemusiceerd, In de Strijensestreat reed gister middag om 12.20 uur de colporteur C. B. met zijn carrier zo dicht achter Oen ladderwagen van de GTB, dat toen deze laatste afremde, de heer B. tegen de ladderwagen opreed. Bij de botsing kreeg hij een scheurwond boven de neus en moest in het Ge meenteziekenhuis verbonden wor den. GEBOREN: Erna, dochter van M. Klein en A. C. de Vries; Carlo P., zoon van W. Dronfcers en M. E. Veltman; Jantina, dochter van A. van der Sluis en W. van Weel: Ïmeï- da M.. dochter van J. Kartendorp en N. Lindeman, OVERLEDEN: C. Donk, 71 jaar, weduwe van P. Vtnjc. vooral de Elizabeth Serenade kreeg een goede vertolking. Mevrouw P. G. Mo ret declameerde oa. een kerst verhaal van Toos Blom uit „Naar 't licht schijnt". Gistermorgen om 7.20 uur slipte de motorfietsrijdcr H. M. S. op het gladde wegdek van de BJK.-laan. De heer S. kon zichzelf nog overhaast in veiligheid stellen, ondanks de kneuzingen aan beide benen, maar zijn motorfiets bleef op dc rijweg liggen en werd door een bus van de WSM, die er kort achter reed, vrij wel geheel vernield. Daar de werkzaamheden aan het Koemarktplein zich nu ook uitge strekt hebben tot de Broersvest, waarbij voor het werk meer plaats vereist wordt, dan aanvankelijk was gedacht, heeft men moeten besluiten om de bushalten op de Broersvest voor de Henia te verplaatsen naar de overkant van de Broersvest, tussen de Passage en Herenpad. Vandaag zal men nog de haltepaalljes ver plaatsen en veranderen, maar het publiek moet wel even uitkijken waar men nu in de verlangde bus kan stappen. VLAARDINGEN Aan het twee-daagse Individuele school-tafeltennlstoemooi is een eind gekomen. Woensdag kwamen voor laatst de groepen van 12- en 13-jari- «en en de 16- tjn. 18-jarigen aan bod. Het was ln de Koopmansbeurs weer gezellig druk evenals de dag te vo ren. Luid aangemoedigd door hun vrienden speelden de knapen hun soms spannende partijen. Het spel peil lag misschien wel iets lager dan dinsdag, maar het enthousiasme van de spelers was even groot, zo niet groter. Ook de uit onderwijzers bestaande school-tafeltennis-comroissle gaf nu weer acte de présenee. Nu ook werd zij bijgestaan door verschillende jon- ".e Schiedamse onderwijzers. Door medewerking is zeer zeker dit tcernooi een succes geworden: de organisatie was tot in de puntjes verzorgd. Voor elke groep had de SG drie pi "zen beschikbaar gesteld. De eer ste wijswinnaars kregen een fraaie beke, "nee near huis. Als tweede prij zen werden standaards uitgereikt. terwijl de derde prijswinnaars qen medziUc ontvingen. W "-oar in de groep van 12-13-jari. gen /erd Freek Suttorp van de Wil lem de Zwygerschool. Op de tweede plaats nestelde zich Fred Seger van de Technische school. Simon Sonne- veld van de Willem de Zwygerschool sleepte de derde prijs in de wacht. De eerste tm. derde prijs In de groep van 16 t.m. 18-jarigen werd respec tievelijk veroverd door: Nico de Ble van de Bedrülssebool Wilton, Gerrit Roboemond eveneens van deze Be- drïjfssehool cn Piet Felle van de Technische School. 's Middags heeft de inspecteur van het onderwas in Schiedam, de heer A. Kamp, een kijkje in de Koop mansbeurs genomen. Daar heeft hjj zeker kunnen constateren, dat de animo voor hel toernooi groot was. De heer Bronneman, secretaris van de Centrale School-Sport-Commissie reikte weer evenals dinsdag de prij zen uit. terwijl ook weer de heer J, Bïjloo namens de commissie het ope ningswoord op zich had genomen. Met een goed opgezet schaak- en tafeltennistoernooi, gevolgd door een vrolük kerstbal in Musis Sacrum be sloot de Schicdamse Gymnasiasten Bond woensdag het jaar 1960. De toernooien van de vereniging zün een jaarlijkse traditie geworden, maar dit jaar werden ze voor het eerst in het Schiedams Sportcentrum van Relnler Hulsker georganiseerd. Belangeloos had de heer Hulsker zijn school afgestaan. Een vriendelijke geste, die de gymnasiasten zeker naar juiste waarde weten te schatten. Aan de vele, op een grote judomat geplaatste tafeltjes zaten, geconcen treerd over de borden gebogen, de jonge schakers. Er hadden dertien drie-mans-teams ingeschreven, die in drie poules waren ingedeeld. In een ander gedeelte van het ge bouw klonk het tikken van de tafel- tennis-balletjes. Negen scholen lever den hier strijd om de beschikbaar ge stelde prijzen. Er waren dertien jon gens- en drie meisjes-teams. Het bestuur van Hermes DVS zal volgens traditie weer op I januari in het clubgebouw in het Sportpark Harga recipiëren, voor leden, dona teurs. supporters en vrienden, die zeker gebruik zullen makerj van de gelegenheid tot een gezellig praat je. Deze receptie wordt wederom voorafgegaan door een voetbalwed strijd tussen bestuurs- en commissie leden (waarbij Manus Stolk cn Lex Janso en een team van de cricke ters, waaronder Cees Teltelaar, Wim v. d. Sloot en AatJ MelieL De cricke ters zijn belust op een revanche van de nederlaag van vorig jaar. Deze wedstrijd begint om 1 uur. Ook wordt er nog gevoetbald: Her mes— DHC 2 in Harga en Leon:das2 •Hermes 4, Ook nu weer houdt de NVYBe- stuurdersbond, afdeling Schiedam, zijn traditionele nieuwjaarsbijeen komst. In het Volksgebouw kunnen 4 januari de belangstellenden genie ten van een afwisselend programma. Medewerkers hieraan zijn: Jetty Cantor, eaberetière; Frans van Dus- schoten. conferencier; Chandu, men- talisl; Frans Rafall, solodanseur en Joop Severs, pianist Dit hele boven genoemde ensemble komt op de planken onder de naam De Tover fluit Aan de toernooien deden leerlingen mee van middelbare scholen uit Go- rinchem, Ellthoven, Hilversum, Rot. terdam, Vlaardingen en Schiedam, Bij het schaken kwam met 5 punten het Vlaardings Gemeente Lyceum als eerste uit de bus. Het werd ge volgd door de vereniging „Onder Ons" van de Schiedamse Rijks-HBS met 4Ié punt. De Schiedamse Gym nasiasten Bond bezette hier de derde plaats met 4 punten. De prijswinnaars ontvingen van de praeses van de Bond, de heer W. Overbosch, een medaille. Door het tafeltennïs-toernooï voor jongens te winnen, hielden de Schie damse gymnasiasten hun eigen wis selbeker. De Hilversumse Gymnasias ten Bond en de BiIthoven.se Leeeïsten Bond werden respectievelijk tweede en derde. Zij ontvingen hiervoor een medaille. Bij de meisjes sleepte de BLB de eerste prijs in de wacht. Dc voorzitter van de gymnasiale sportcommissie, de heer J. Verhoef, verdient zeker een pluim voor de vlotte organisatie van dit sportevene ment. 's Avonds werd er over de vaak spannende wedstrijden door de deel nemers nog veel op de dansvloer na gekaart. De Haagse jazz-band „The Storktown Dixie Kids" was verant woordelijk voor het muzikale ge deelte van de avond. Voor vrijwel alle Schiedamse voet. balclubs begint het nieuwe jaar met een vrij voetbalweekend. Enkele vriendschappelijke wedstrijden staan op het programma; zo spelen PPSC 1 en 2 tegen RSM en GSS, als de weersomstandigheden gunstig zijn. Excelsior '20 gaat naar Rotterdam. Het ziet er niet naar uit dat de zwart- witten zich uit de gevaarlijke hoek kunnen werken want gastheer Over maas moet beslist van Excelsior '2C winnen om in het voetspoor van lei der VFC te kunnen blijven. Het ge routineerde Overmaas heeft ook meer kans op succes dan het zo wisselval lige Excelsior. Bij de 4e Wassers is de aantrekke lijke derby DRZ-—Schiedam ingelast. Zondagmiddag om half een beproe ven de stadgenoten eikaars krach ten. Hoewel Schiedam een betere plaats inneemt dan hekkesluiter DRZ of misschien wel juist daarom geven wij DRZ dat een sterkere derbyfjghter is de beste kansen voor de begeerde overwinning. In de maand december zijn de vol gende leerlingen van de Sportschool Bisholf voor hun judo-examen ge slaagd Jeugd-judo gele slip: Wim Albers, Piet v. d. Heik, Arjan Hor dijk, Erik Parthesius; gele band: Ka- melia de la Rambeljc, Tjerk Ruim- sehotel; oranje slip: Dik Panman» Harry "Valk. Vorige week kwamen slechts veer tien van de 39 teams, die Vlaardingen telt, achter de groene tafels. De com petitieleider van de Nederlandse Ta- feltennisbond, afdeling Rotterdam, benutte deze week namelijk om di verse uitgestelde wedstrijden te ver spelen. Behoudens enkele uitzonde ringen ligt de competitie stil tot 16 januari 1961. In de tussenliggende periode vinden er diverse toernooien plaats. Hoofdzakelijk in Rotter dam, doch ditmaal ook in Vlaar dingen. De „Vlaardingse Tafel tennis Commissie" organiseert namelijk op zaterdag 7 januari 1961 een groot toernooi in de sporthal van „De Vijfsluizen". Spontaan stelde de ROV Shell de hal ter beschikking van de ta- fenltennissport, welke het wach ten op de reeds jaren toegezegde Vlaardingse sporthal moe was. Of moeten zij deze sporthal maar ge heel van 't verlanglijstje schrap pen.? De commissie komt nu met een bijzonder aantrekkelijk en origineel toernooi op de proppen. Het is name lijk een „Teamtoemooi". Ditmaal zullen teams van twee spelers gefor meerd worden en de strijd aanbinden in de le tot en met de 5e klasse. Ér wordt gespeeld op 9 tafels volgens het „Davis-Cup" systeem; d,wz. eerst en tenslotte weer 2 enkelspelen, ten zij één van de partijen reeds eerder 't winnende punt scoort. Liefst 56 teams van 13 verenigingen hebben inge schreven, Behalve de meeste Vlaar dingse verenigingen, zijn ook vele Schiedamse, Maassluisse cn Rotter damse clubs van de partij. Vanaf za terdagmiddag 2 uur tot 's avonds half elf zullen er 53 teamwedstrijden met naar schatting 220 persoonlijke par tijen worden verspeeld. Men kan dus hier met recht van een monster- toernooi spreken. De finales begin nen 's avonds om ca. 9 uur; belang stellenden hebben de gehele dag vrij toegang. En nu de tafeltennis wedstrijden van de vorige week, waarvan onge twijfeld do belangrijkste ontmoeting was Telefoon-De Hollandiaan 1. Laatstgenoemde team namelijk moest de wedstrijd winnen om de punt voorsprong op concurrent Steinweg te behouden. Schilperoord en Top do den hun best: zij wonnen beiden tweemaal; jammer dat Olivier geheel zonder winst bleef, want ook het dubbelspel bracht geen succes op, waardoor de stand 64 in het voor deel van Telefoon 1 was. Het was 'n zeer spannende strijd, die gelijk op ging n.l. 2-2, 3-3, 4-4. Ontegenzegge lijk spraken hier dc zenuwen wel een woordje mee. Ook een uiterst belangrijke wed strijd speelde Reflex 3 tegen Nebaro 1, daar Reflex met een overwinning nog gelijk had kunnen komen met het leidende Nebaro. Het mocht niet zijn. Van der Burg deed wat hij kon en scoorde tweemaal; De Wilt voeg de hieraan nog een punt toe, doch daar bleef het bij, want De Kruyf bleef ver onder dc maat. Uitslag 37, Tot overmaat van ramp werd het tegen SVA enkele dagen later nog een gelijkspel, zodat Reflex 3 geen kans meer op de leidersplaats heeft. Verder was er nog een belangrijke wedstrijd, waaraan geen Vlaardings team te pas kwam, maar waarbij bet wel baat had. De nederlaag van het leidende TOG Uit Maassluis tegen het zwakkere SOC bracht namelijk 2 enkelspelen, daarna een dubbelspel Windmolens 1 met 100 van Xerxes. Tenslotte maken we nog melding van een belangrijke ontmoeting van Intiem 2. Dit team leed namelijk een verrassonde 6-4 nederlaag tegen Elan 3. Van der Knaap bleef wel zeer in gebreke, hij won evenals Borsboom eenmaal, terwijl Ytsma tweemaal scoorde. De overige uitslagen luidden: USV 4—De Hollandiaan 1 1—9; De Hollandiaan 4—SOC 2 7—3; Telefoon 6De Hollandiaan 5 5—5; Elan 9 Windmolens 3 64: MAF IXerxen 3 73; Intiem 1—Germinal 2 46; Intiem 3HTTC 4 46; Intiem 4 Germinal 7 73; Tedïro 3—Intiem 7 6—L Heden overleed zacht cn kalm onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoe der, onze Zuster, Be huwdzuster en T&nte, ANNA PIETEKNELLA MARGARET HA JANSEN weduwe van Jacobus Bliek in de ouderdom van 75 jaar. Namens de familie: A. J. M. Bliek Schiedam, 27 december 1960 Burg. Knappertlaan 59. De begrafenis zal plaats hebben op de Algemene Begraafplaats te Schie dam, vrijdag 30 december a,s. te 11.30 uur v.m. Vertrek van het woonhuis te 12 uur v.m. U kijkt 'U. vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 35 Schiedam, teL 6 86 11: GEEN FILIALEN Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar- Alle Permanent wave Permanent: Dames, voor een goede permanent en prettige oediening: kapsalon J. de Ruiter, uange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8 com pleet Telefoon 6 68 33 Diversen Voor 'n appel en 'n ei. En al sinds 30 jaar, alle schoenre paraties direct klaar. Ook jassen, tassen enz. Gebroe ders Simons, Broersvcld 12. soorten films. Foto K. van j Graciaï, 50 dragées 1. Vuuren. Hoogstraat 106. Vermager zonder dieet met i. Bij apotheek en drogist koopt nu Uw Wij brengen o.a. ZWANENDONS FLANELLEN DAMES PYJAMA'S, fancy gebtoemd [«Je - effen pantalon Geruwde tricot JONGENS BLOUSES, fantasie deiiinj, vlot en sportief met rits- 0% Sluiting vanaf Onze reclame aanbieding: ZWANENDONS FLANELLEN DAMES PYJAMA'S Ruime keuze fantasie FLANELLEN MEISJES PYJAMA'Svanaf (Meme per mutj Nu ook voor efo Teenagers ZWANENDONS FLANELLEN PYJAMA'S, vlot model, leuke dessins, vanaf Twents fabrikaat prim* kwaliteit FLANELLEN LAKENS J& OR 150 x 220 160 x 230 Ruime keuze keper flanellen HEREN PYJAMA'S m effen er» moderne streep dessins. Wij brengen reeds een keper flanelten HEREN PYJAMAvanaf FLANELLEN HEREN HEMDEN 100 cm lang INTERLOCK HEREN PANTALONS, lange pijpen of HEREN BORST ROKKEN met voorsluiting, a am alle maten 4a m Doxo week at» oxtra roofamo 2-persoons GRASLINNEN LAKENS, 1S0 cm breed Bijpassende SLOPEN, grote maat 2 STUKS voor 1ste kwaliteit NAADLOZE NYLON KOUSEN, modetinten Ziet onze etalages en óók U koopt in WH116 SiDHOHHIt!) HOOGSTRAAT 42 Wh nemen spaarzcgels van Recht Groter. - - - VAN 't HOFFPLEIN 8 Mij. De Vooreorg, Door De sF,hal5el Vesta ln betaling aan. 4 wj] gevon thans ook ANIMO-zegds. 3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1