Buslijnen op Broers vest zijn in de knoop geraakt O verscl ïiesesl ra at gaat een andere loop nemen Chief Whip fA UNIQUE 14?° qpfcders/fpl Jonge verzamelaars ruilden enthousiast „My Fair Lady trok 120.000 bezoekers Schema verkeersregeling moest gewijzigd worden K~.eSS>-" WALDO-TAXI V erbetering noordelijke verbinding oüfcjotM>! ADJUNCT-COMMIES „Tweede fasegaf onverwachte moeilijkheden oarf,e®»« py»aïTI 6.46,50 (3 lijnen) DE LAATSTE KANS VAN Mincfer cfan Iralve Prijs I Geldleningen Ongeluk bij opge broken Broersvest vlaardingen schiedemjS's Ruilbeurs in Irene Programma-blad van S.G.-Sectie Nieuwjaars-receptie van „Schiedam" Huldiging ten stadhuize Burgerlijke Stand Hollandse schepen op zwarte lijst van Arabische Liga Maassliiis Winkelsluiting Nieuw j aarsreceptie SCHIEDAM Meisje ernstig gewond bij aanrijding KOERIERSTER Vrijdag 30 december I960 3 De moeilijkheden voor het verkeer op en rond het Koemarktplein zyn cv deze laatste dagen van het jaar niet kleiner op geworden. Dat komt omdat de uitvoering van het werk in de zogenaamde „tweede fase", waar bij de Broersvest aan de kant van de Hema onderhanden wordt genomen, meer moeilijkheden hehhen opgele verd dan men aanvankelijk verwacht had. Men is nu bezig; met het ingra ven. van de grote waterleidingbui zen in de Broersvest, Waarbij tevens een groot deel van de bestrating is opgebroken, die dan later door een beter wegdek van stroeve klinkers vervangen zal worden, Maar daarbij heeft men zo groot materieel moeten Inzetten, dat dit beginstuk van het oostelijke deel van de Broersvest niet meer vrij gehouden kon worden voor het verkeer. Een soort bult-do2cr met een vork «taat daar grommend straatstenen te scheppen, die dan afgevoerd worden met af en aan rijdende vrachtauto's en het wegdek is over een groot deel verwijderd. Om nu te voorkomen dat h«< motor-ver keer en ook de fietsers ih j weg moeten zoeken tussen sta pels stenen en de machines, heeft men dit stuk van do Broersvest maar helemaal afgesloten. Met verkeer dat van de Koemarktbrug afkomt en naar de Broersvest wil, kan dus niet meer rond de rotonde op het plein rijden maar moet, evenals het ver keer naar Rotterdam, over de Rot- terdamsedyk rijden om by de Singel naar Jjnks af te slaan. Dit verkeer moet nu ingepast worden in de stroom die uil Rotterdam nadert zo dat een bet verkeer regelende agent onontbeerlijk is Dit inpassen geeft echter een enor me stagnatie in alle richtingen, te meer daar de tram de strmm uit het westen moet kruisen. Vandaar dat er op de Rotterdamsedyk zich lange rijen gaan vormen, wat echter met te vermijden is. Vooral voor de fiet sers en bromfietsers uit de richting van de Koemarkt is dit bezwaarlijk, zodat het aanloggen van het rywiel- Advertentie LM.) nubeduiderid goedkoper Hen ongekende prijsverlaging van flanellen damespyjamjds die U anders voor bijna de dubbele prijs tou moeten aan schaffen. Flanellen damespyjama's van 'stérk'Twents keperflanel in tientallen dessins en 1*'* iren. Een van de meest verkochte moderne modellen uit de serie van 10.75, koopt U morgen voor nog zes gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Twents keperflanellen damespyiama's, in een ongekend kleuren assorti ment en »n alle maten voor< pad langs de Hema voorrang zal krij gen. Deze weggebruikers zullen dan reeds op het plein naar de Broers vest kunnen afslaan. Wie vooral ook in de knoop zyn geraakt, dat zijn de vele buslijnen, die hun begin- en eindpunt of hun stopplaatsen hebben op de Broers vest. De standplaatsen aan de kant van de Ilema waren niet te handha ven en moesten verplaatst worden. Daarbij beeft bij de politie en bij de RET het idee voorgestaan dat de stopplaatsen niet te ver verwijderd moesten worden (b.v. naar het stille re deel van de Broersvest of naar de Singel), omdat dan de bus-passagfers teveel moeten zoeken of dat een gro te stroom van mensen over de toch al te drukke straat gaan zwermen. Daarom zyn sinds gisteren de vol gende bus-stopplaatsen vastgesteld. Lijn 40 houdt de stopplaats bij de Passage voor de richting JNicuwIand, maar voor de richting station is de stopplaats voor Bervoets bij het He renpad. Om bij de stopplaatsen te komen moeien deze bussen tweemaal rond het blok Koemarkt - Rotter damsedyk - Singel - Korte Singel straat - Broersvest rijden. Ook lijn 40 stopt voor Kethci by de Passage en voor nchting station bij Bervoets. Voor lijn 41 is de stop plaats die op de Rotterdamsedijk (voor Van Daalcn) stond, verplaatst naar de stopplaats voor de Passage. De Vlaardingse lijn 43 is verplaatst naar de overkant, waar begin- en eindpunt is voor Bakkerij Vlug Al leen lijn 48 heeft de plaats behouden voor de „put" naast de Passage. Doch deze regeling is maar voor lopig en moet onder voorbehoud worden gegeven. Het is namelijk mogelijk dat door een wijziging van de omstandigheden er toch weer ver anderingen aangebracht moeten wor den. Het publiek dient dus goed uit te k'jken en vooral ook op te letten of men bij de lijnen 39, 40 en 41 wel in de bus zit die In de gewenste rich ting gaat. Het is niet te zeggen hoelang deze situatie /.al duren en wanneer (bij het ingaan van de „derde fase", waarbij de andere kant van de Broersvest en het Koemarktplein aan de beurt is) de bushalten weer verplaatst worden naar de overkant van de straat. Maar de ibannen van de RET trekken een somber gezicht wanneer gij denken aan de drukte die op Nieuwjaarsdag verwacht wordt. Op die dag trekt immers de helft van de bevolking er op uit om de andere helft geluk te gaan wen sen met bet nieuwe jaar. Wat een overbelasting van de openbare ver voermiddelen betekent. tAdvertentie lM.) Apothekers-nachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 83. Bellen bij ongeval: G.G en GD. Tumlaan B0. telefoon 6 9290. Pohtie-alarmnummer 6 40 66 Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19—20.30 uur. dinsdag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur, woensdag 9.30—16 30 uur, donderdag 930—12.30 uur, vrij dag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur, zaterdag 9.30—1630 uur 's Zon dags gesloten R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19—21 uur, woensdag 14—17 en 1921- uur. donderdag 10lï uur. vrij dag 1417 en 1921 uui, zater dag 10—12 en 14—17 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Van Jongkind tot Jorn". Elke dag van 10 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 815 uur: „Alles de lucht in". Monopole, 2 uur: „Het salvo der dapperen": 7 en 9.15 uur: „The Big Circus1', DIVERSEN Si, Joris Doele, 8 uur: Clubhuis. Ou de jaarsbal. R.K. Ver. Gebouw (Kethel), 7,30 U.: St. Radboud. Concert. B. en W. stellen de Gemeenteraad voor de panden Stationsstraat 81, 83 en 87 aan te kopen voor een bedrag van f 7.300. nu de gelegenheid zich voordoet. Het bezit van deze panden is voor de gemeente van belang met de sanering van- die straat en dc aanleg van het nieuwe Stationsplein. Het zal wel een samenloop van. omstandigheden zyn, maar toch doet zich het opvallende feit voor dat er de laatste tijd bijzonder veel wordt gedaan aan de verbetering van de grote toegangswegen naar Schiedam. Dat Is eigenlijk helemaal geen overbodige luxe, want jaren lang was het op dat punt maar droevig gesteld met onze stad. Er was en is eigenlijk uog steeds maar één en daardoor veel te drukke ver keersader die dwars door de stad heen loopt van Rotterdam"^- naar Vlaardmgen. Maar er zijn nu vele grote en dure plannen in uitvoering om Schiedam uit dit „isolement" te halen. Over de verbetering van de „poort naar Rotterdam", dc Rotterdamse dyk met de Koemarkt, willen we het nog niet eens hebben. Maar er wordt thans ook gewerkt aan de aanleg van de grote weg langs het station cn het Stationsplein die de tweede grote verbinding wordt met de nabuurstad, In het westen zal de Viaardmgerdijk binnenkort ver beterd worden, wat van groot be lang is bij de komende aanleg van de Benelux-tunnel. Dan komt er ook binnenkort (eindelijk) een twee de verbinding met Vlaardingen tot stand, ten noorden van het sport park Harga Als oost-west verbin- dmg komt er dan nog de Rijksweg 20, die Schiedam van doorgaand verkeer zal ontlasten. In noordelijke richting komt er een provinciale weg naar Delft en Den Haag en ook de weg langs de Schie, de verbin ding met Overschie wordt verbeterd. En daar willen we het nu over heb ben. Sinds enige tyd is deze Over- -schlesiistraat namelijk voor het weg verkeer afgesloten, tussen de Bet- toweg cn de Vlaardingcrweg op Rotterdams gebied. Dit deel van de Overschiesestraat zal geheel verdwü- nen, om plaats ie maken voor In dustrieën die graag aan het water van de Schie willen liggen. Om dat mogelijk te maken Is er reeds een ongemeen brede verbindingsweg aangelegd tussen de Overschicse- straat, iets ten noorden van de brug over fle Schie naar dc Stricklcde- weg. De bedoeling is dan verder J dat deze Strlckledeweg, nu nog een kapot-gcreden en morsige weg op de grens tussen Schiedam en Rotter dam, veranderd wordt in een even eens royale en aanzienlijke ver keersweg. Deze zal het Schiedamse industrie gebied in hot oosten begrenzen en. aansluiten op de Vlaardingweg Dan zal de gemeente Rotterdam moeten zorgen dat ook de Vlaardmgweg verbeterd cn verbreed wordt om zich aan te passen aan het Schie- damse beeld. Het ligt zelfs m de be doeling om deze Vlaardingweg. met een brug over de Schie, dopr te trekken naar het industrie-gebied ten westen van deze oude stroom. Doch dat is nog een plan voor de verre toekomst Eerst zal Schiedam moeten zorgen voor de verbetering van de Strick- ledeweg en Rotterdam voor de Vlaardingweg. Wat echt wel nodig is. Want momenteel moet het ver keer uit Overschie allerlei wonder lijke bochten nemen op de bar slechte en kapot-gereden Vlaarding weg. terwijl ook de Strlckledeweg allerminst boulevard is. Doch wanneer dit werk eenmaal gereed is, dan heeft Schiedam In derdaad wel een fraaie toegangweg uit het noorden. Immers, de Over- (Advertentie I.M J Prachtige, sterke "Scetty-coats" VOOR MEISJES EN JONGENS. Eersteklas ofWerking, nieuwste modekleuren. CAPUCHON EN JASJE GEHEEL MET SCHAPENVACHT GEVO ERD sehiesestraat is bij het spoor-via- duet al zeer verbreed en wanneer het gebouw van de Zakkenhantle (die inmiddels al een nieuw pand daar in de buurt heeft betrokken) opgeruimd Is, kan het hele stuk tus sen viaduct en brug onderhanden worden genomen en gemaakt tol een fraaie brede weg, zonder hin derlijke obstakels. B. en W. stellen de Gemeenteraad voor twee vaste geldleningen aan ts gaan van 290.000 en 580.000 voor de financiering van kapit: Jswerken, waarmee reeds een begm is gemaakt of die binnenkort zullen worden uit gevoerd. Van beide leningen is de koers 100%, de looptijd 29 jaar cn. de rente 4'i%. Voorzieningen G.T.B. Voor villa-bouw en industrie Ten behoeve van de Technische Bedrijven vragen B. en W. aan de Gemeenteraad vier kredieten be schikbaar te willen stellen. Dit is dan ƒ45.000 voor het aansluiten op het elektriciteitsnet van enige te bouwen Industriehallen op het In dustrie-terrein ten westen van de Schie. Een bedrag van ƒ542.000 Wordt gevraagd voor de aansluitin gen op de gas-, water- en elektrici- teits-leidingen in de nieuwste uit breiding van het Industrie-terrein. Bij het bouwrijp maken voor de vil- labouw van een terrein ten westen van Kethel ïs een bedrag van 66.400 gulden nodig voor wat betreft de voorzieningen op het gebied van wa. terleiding, elektriciteit en gas; ter wijl voor het zelfde doel, maar dan op het voormalige ijsbaanterrein aan de Spieringhoek een bedrag van 193.600 gevraagd wordt. (Advertentie LM.) 20 stuks f. 1.- Bij het opgebroken deel van de Broersvest heeft gistermiddag om 3.30 uur een ongelukje plaats gehad. Een 9-jarige jongen sprong over een pas gegraven greppel cn kwam op een stuk trottoirband terecht, waar op hij in de greppel viel en het brok steen op het been kreeg. De been wonden zijn in het Gemeentezieken huis vrebonden. Onbekend gebleven kwajongens hebben gisteren een stoffer in brand gestoken en deze m de dakgoot van de R.K. schooi aan de Marconiwcg geworpen. Een langskomende recher cheur van de politie zag het brandje tn de dakgoot en heeft het vuur ge blust. Enkele jongens hebben gistermid dag om 4.45 uur vuurwerk geworpen door een openstaand raampje van het toilet van het bureau van Het Vrije Volk in de Passage. Hierdoor is schade aangericht aan het verf- werk van het pas geschilderde kozijn. (Advertentie i M A U T O M O B IL.BEO RIJF OFFICIEEL AGENT '"Gtö. Bilrsluot 37 TtlEf. 01898-6450 Burg; Knappertlaan 2 - Ti[eLfOt0-64500 Waartoe de kerstboomhet symbool van het Feest van de Vrede, al met kan. leiden! In ScWedam-zuirf heep gistermiddag een heftige en groot scheepse vechtpartij plaatsgehad tussen groepen jongens. De oorzaak was een twist omdat enige jongens van de ene groep kerstbomen gestolen zouden hebben van de andere graep. En kerstbomen zyn ae zeer be geerde brandstof voor de vurig verlangde Jtkkles op Oudejaar, oe- wapend met dikke stokken gingen de jongens elkaar te lijf, toaarmj in vele gevallen deksels van vras-emmers als schild dienst deden, tiet ge vecht ivoedde in de omgeving van het Wilhelminapleinde Dwarsstraat, de Willem Brouioerstraat en vooral de Groenelaan. De politie ts er aan te pas moeten komen om de stokken af te pakken om erger te voor komen. Toen ivv het gauw afgelopen met deze vreemde en ongewenste voitn »«n jeugd-recreatie in pekantie-tya. Eén dag a|j Oudejaars-verrassing xonder weerga: 1-3 jaar, ALLE MATEN 4-6 jaar, alle maten 16.90 7-8 jaar, alle maten 18.90 MELT0N PANTALONS met nylon versterkt, voor jongens en meisjes. 1-5 jaar, ALLE'MATEN^tPO 6-8 jaar, alle maten 4.90 Geen te"!, ofschr. orders. ROTTERDAM: Korre Hoogstraat li Weent ik. Goudse- singel Katetidr. Ugedijk hk. Dorpiwee Vesi Kruiskade 3S LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 Een gedempt geroezemoes vulde donderdagmiddag dc zaal Irene. Het geluid was afkomstig van de vele jonge Schiedammertjes, die met hun verschillende collecties naar dc ruil beurs gekomen waren. De S-G, had ook deze vakantie weer 'n gezelli ge beurs georganiseerd. Ongeveer 300 verzamelaartjes hadden van de ze prachtige vrye-tijdsbestedlng ge bruik gemaakt cn waren met „ruil objecten" naar hun „Wallstreet" ge trokken. Dc handel had een vlot verloop en velen zijn er in ge slaagd hun verzameling uit te brei den. -Deze maal viel het op dat er niet gehandeld werd in svnaasappelmer- ken. Wel was cr een nieuwe emis sie; op de beurs werden voor het eerst allerlei speldjes geruild. Er was een jongetje met een stekelvar ken, geheel zelf gefabriceerd van zulke metalen voorwerpjes. Een ori ginele manier van verzamelen overi gens. Alle collecties zagen er trou wens verzorgd uit en de bezitters De Sectie Culturele Ontwikkeling heeft een nieuw plan ontworpen. Óp de laatste vergadering van de Sectie is namelijk besloten om de vele evenementen van de by de Sectie aangesloten verenigingen samenge bundeld onder de aandacht van het Schiedamse publiek te brengen. Daartoe wil men het volgende win terseizoen een vouwblad met alle programma's daarin vermeld huis aan huis verspreiden. Een ieder Z3l 20 op de hoogte komen van wat er voor belangwekkends geboden wordt. Verschillende verenigingen willen deze samenwerking nog nauwer ma ken, waardoor zij hun leden voor dezelfde prijzen een nog groter aan- taL avonden kunnen bieden. Van twaalf uur tot half een wordt op 1 januari in de kantine van de S.V. H.V. „Schiedam" een nieuw jaarsreceptie gehouden. Daarna zul len de veteranen van Schiedam voet ballen tegen het sterke A-elftal. Bij de oudjes staan gereno—ime»rde functionarissen opgesteld: doel R, den Hollander; achter A. Schell en A. Streng: midden Chris Kool, J. Kins en C. H, Bergen; voor Jan van der Kooy, H, M. Zonneveld. Joop van der Touw, Theo Krommenhoek en A. Visser, brachen ze met trotse blik in de ogen aan de man. Vooral was het een lust de post zegelverzamelaars bezig te zien. Met hoog-rode kleuren op de konen za ten zij over de zegels gebogen, die om ze met te beschadigen met een pincet werden aangepakt. Wanneer dit echter met snel genoeg ging, werd het pincetje wel eens verge ten en gebruikten ze hun vingers maar; dat ging iets sneller. Voorts werd handel gedreven in lucifers merken, plaatjes, munten, suiker zakjes, sigarenbandjes enz. De beurs was verboden voor de ouders, zodat die geen invloed kon den hebben op de keus van hun kinderen, waardoor eventuele moei lijkheden werden voorkomen, Mej, T. v. d. Zee en de heer C. Stolk van de St. Joris Doele, die namens de S.G- toezicht hielden, werd het door dc jeugdige „han delaars" niet moeilijk gemaakt. ZÜ behoefden alleen te arbltreren bij een diefstalletje, dat al spoedig in der minne werd geschikt. Voor alle tot ntt toe gehouden ruilbeurzen van de S.G, blijkt een behoorlijke animo te bestaan, die zeker de wens van vele Schiedam se jeugdleiders wettigt elke woens dagmiddag een dergelijke beurs te kunnen organiseren. (Van onze kunstredactie) Ongeveer 120.009 mensen hehben in Rotterdam „My Fair Lady" ge zien. Van deze 120.000 kwamen er zeker 40.000 van elders. Drs, W. Hof. man, de .Rotterdamse" producer van de befaamde musical, deelde dat van nacht mede op een ontvangst ten stadhuize. die werd gehouden ter ge legenheid van de honderdste opvoe ring van „My Fair Lady"- in Lux or, een gedenkwaardige gebeurtenis, die overigens op eerste Kerstdag reeds plaatsvond, maar nu pas ccn dag voor de laatste opvoering In Rotter dam gevierd werd. Burgemeester van. Walsum èn zijn echtgenote ontvingen tegen midder nacht de 87 medewerkenden aan dc musical, alsmede enkele anderen, die cr nauw bij geïnteresseerd zijn, zo als, behalve drs. W. Hofman, de ove- Geboren: Robertus F., z. v, F. J. van Eijk en M. S. Langlotz: Albertus J., z. v. H. O. E. van Meggelen en Ch, L. de Maat; Maria J. H., d. v. 3. J, van der Hulst en H. H. Doelen; Harm H.. z. v, 3. H. Sibum en J, M. Roosen; Ronald, z. v. A. Bervoets en D. van Es; Keinier F. M„ z. v. F. P. M. Meijer en M. M. Winkes; Hen drik P., z. v. H. P. van Dort en J. J. van der Heijden; Franciscus, z. v. F. van Kan en E. van den Bos, Ondertrouwd: J. S. Bosman, 19 jr. en W. Steigenga, 23 jr.; W. Hamilton of Silvertonhil, 28 jr. en K. A, Mi- chcls, 19 jr.; H. Henneke, 26 jr. en P. E. Robberegt, 23 jr.; W. Lange- veld, 24 jr. en A. Sprong, 19 jr.: B. H. van der Linden, 22 jr. en J. M. van Winden, 22 jr.; A. Loke, 20 jr. en B. Heidbrecker, 18 jr.; G. Mooiman, 60 jx. en G. Vis, 61 jr.; C. W. Hoera de, 26 jr. en F. J, Dingenouts, 21 jr.; A. P. G. 'Seykens, 34 jr. en C. G. von Bulderen, 29 jr. Gehuwd: A. A. J. van der Velden, 31 jr. en A. M. E. Hendriks, 21 jr.; C, J. Dobbelstein, 23 jr. en C. van der Valk, 23 jr.; B. E. J. M. Siuijters, 25 jr. en C. S. M. Hendriks, 27 jr.; J, F. M. van Oostrom, 23 jr. en P. W. E. Evers, 21 jr.; N. M. Holleman. 20 jr. en M. C. G. Collignon, 21 jr.; F. A. Hoi, 30 jr. en A. M. Lourens, 22 jr.; B. Slceuwenhoek, 27 jr. en J. Ch. de Jong, 32 jr.; F. C. van der Knaap, 23 jr. en A. C. Koekx, 23 jr.; W. Boom, 20 jr. en A. M. H. Breuker, 21 jr.; H. G. U. Stoker, 31 jr. en E, van den Bout, 24 jr. Overleden: J. van Mazyk, 67 jr.; A. P. M. Jansen, 75 jr., wed. vein J. Bliek; P. F. de Goederen, 94 jr., wed. van C. van Zomefen; L. Smooker, 74 jr., wed. van J. Mout; P. Stolk, 61 jr., echtg. van A. Hordijk; M. van den Bos, 71 jr., wed. van A. Jungblut; M. Holthuysen, 3 maanden; S. H. Cor- nelisse, 46 jr.; M. van Walsum, 87 jr.; J. H- Noordam, 75 jr. rigc producers: Lars Schmidt en Piet Meerburg. Iedereen glunderde vannacht in het stadhuis: Johan Kaart, omdat het strijkje „In the street where jou live" speelde, Margriet de Groot, omdat zij bloemen kreeg van burgemeester Van Walsum, Wim Sonneveld, omdat Jan en Alleman hem gelukwensten met het succes van zijn eerste musi cal-prestatie Iedereen danste op de gladde vloer van de burgerzaal en iedereen zei, dat het hier in Rotterdam net als in Amsterdam was bij dergelijke ge beurtenissen. Kortom, het was een mooie, feestelijke bijeenkomst, tij dens welke de burgemeester vele woorden van dank richtte tot dege nen, die er verantwoordelijk voor zyn geweest, dat „My Pair Lady" het begin van een reeks musicals, hoopte hij m Rotterdam is begon nen, waardoor de Maasstad zich enigszins heeft gerehabiliteerd, zoals hij zei. Het samenzijn duurde tot diep in de nacht en toen het uur van schei den sloeg, hoopten de mensen van „My Fair Lady" slechts, dat hun ook in Amsterdam, na vele speelavonden, zo'n gemeentelijk onthaal zou wach ten. DAMASCUS. De Arabische Liga heeft vxer Nederlandse schepen op de zwarte lijst geplaatst ingevolge haar boycotactie tegen Israel. Het zyn de Boreas. 500 ton; Mitropa, 499 ton; Aeneas, 496 ton en Atlas, 487 ton. LAGOS De protesten in Afrika tegen dc Franse atoomproef blijven aanhouden. Dc nationale raad van Nigeria cn Kameroen heeft er bij de regering op aangedrongen een krachtige houding aan te nemen. Het Nigenaanse vakverbond vroeg de regering alle Franse tegoeden tv bevriezen. Het centraal bestuur der beide middenstandsverenigingen deelt me de, dat de winkels op zaterdag 31 december zullen sluiten om 18 uur. De burgemeester van Maassluis en mevrouw Van Dij'ck zijn voorne mens ter gelegenheid van de jaar wisseling te recipiëren op maandag 2 januari 1961 van 20 tot 21 uur in het raadhuis, Hoogstraat 1. Van zaterdagmiddag 12 uur tot en met maandagmorgen 8 uur B. D. Els- man, Haven 40, teL 2109. De 6-jarige, Caroline Kreischer is gistermiddag om 3.30 uur, vlak vaor de ouderlijke woning aan do Vlaar- dingerdljk door een auto aangereden, waarbij het kind ernstig verwond werd. Maar het Is aan een toeval te danken, dat het ongeluk niet nog slechter Is afgelopen. Carolientje stak onverwacht de rij weg over, 2oncier op een naderende bestelauto te letten. De bestuurder J. P. H. G. uit Delft kon ondanks krachtig remmen niet voorkomen, dat het meisje door dc auto werd geraakt en tegen de weg gesmakt De bestelauto reed daarop over het óp straat liggende kind heen, echter zonder dat een van de wielen het meisje raakte. Het slachtoffertje kreeg een zware hersenschudding, wonden aan het hoofd en schaafwon den op het lichaam en is in de Dr. Noletstichting opgenomen. GEMEENTE SCHIEDAM Bij de Gemeentelijke Accountantsdienst kan oen ambtenaar worden geplaatst in de rang van Jaarwedde 4680,— m minimum en 5964 m maxi mum (7 jaarlijkse periodieke verhogingen), bene vens 5,6 T» compensatie voor ingevolge de Algemene Ouderdomswet te betalen premién, 2% huurcom- pensatie en 4 vakantietoeslag. Kinderbijslag vol gens Rijksregeling. Vereist wordt het bezit van een praktijkdiploma „Boekhouden", terwyl net bezit van het diploma „Moderne Bedrijfsadministratie" tot aanbeveling zal strekken. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het College van Burgemeester en "Wethouders, die nen binnen 14 dagen na verschijning dezer adver tentie tc worden ingezonden aan het Bureau „Per soneelszaken" der Gemeente-Secretarie, Nieuw- straat na. 26 alhier. I Diversen Te koop aangeboden Voor 'n appel cn 'n ei. En al ïinds 30 jaar, alle scboonre- paraties direct klaar Ook jassen, tassen enz. Gebroe ders Simons, Broersveld 12. V.W. de Luxe 1Ö57, in. en uitwendig als nieuw. Prijs 2950.Kersenlaan 19, Schiedam. Onthoudt één ding: vooi^uw pantalons „De Broekenko- ning", Hoogstraat 85. Permanent wave ADVERTEREN doet VERKOPEN 'ernunent! Uames, voor een goede permanent en prettige jediening: kapsalon J. de luiter. uange Kerkstraat 13 Perman^tu vanaf ƒ8.— com pleet. Telefoon 6 68 33

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1