Het Groene Kruis Kethel viert 40-jarig bestaan ra I N.V.V.-Bestuurders met nieuwjaar bijeen Ondankbare rijder en de helpende agent Tweemaal inbraak in bedrijf skantoor Feest van één week, want Kethel is „kruis-mindedJ' Poppen van Guido van Deth voerden twee sprookjes op Eindeloze strijd om club kampioenschap ,Scliiedam UITSPRAKEN VAN DE R DAM SE RECHTBANK SCHIEDAM Koeriersters Jubileum-geschenk voor dokter Sauer Finale 3e klas libre bij „De Moriaan" Geschenk voor Volksgebouw s®»flsiKfs|liSSPi VOOR DE KANTONRECHTER W olkenkrabber in Vlaardingen Nóg hoger dan de Lijnbaanflats Bromfietser aangereden Bromfietswielen gestolen Het avondgebed in januari DWS-speelsters in nationaal team Accordeon-examen Burgerlijke Stand Dr. L. van Beugen DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS MEISJES GEREEDSCHAPSLIJPERS BANKWERKERS MAGAZIJNBEDIENDEN Kapitein Rob Donderdag 5 januari 1961 3 Het was op 22 januari 1921 dat wijlen dokter G. Sauer, een in Kethel ett wUde omgeving vermaarde en gerespecteerde hulsarts. zijn zilveren art sen-jubileum vierde. Als jubileum-geschenk heeft hij toen van „zijn" Kethelaren gevraagd de oprichting van een afdeling van Het Groene Kruls. Als arts wist bU maar a! te goed hoe belangrijk zo'n kruisvereniging Is voor de bevordering van de volksgezondheid. Maar hoewel ook In die tUd de kruisverenigingen geen onbekende Instellingen meer waren in Zuid- Holland, was er toch wel moed nodig om een eigen afdeling te stichten in de toen nog zelfstandige kleine gemeente Kethel en Spaland. Wel, de wens van dokter Sauer Is In vervulling gegaan en daarom kan de Kethelse afdeling van Het Groene Kruis deze maand het veertig-jarig jubileum tieren. Met een groot, een volle week in beslag nemend fcest-programma. Wêl ls er reden om dit jubileum opgewekt en vreugdig te vieren, want de afdeling groeit en bloeit. Stonden er by de geboorte in 1921 van Het Groene Kruis 96 Kethelse inwoners „rond de wieg", nu na veertig jaar telt de afdeling 570 le den. Doch wanneer men weet dat het rooms-katholleke Wit-Gele Kruis In Kethel, dat eerst in 3938 van Het Groene Krnls ls afgeschefden, 'n dikke 300 leden telt, dan mag toch écht wei gezegd worden dat Kethel. uitgesproken „kruis-mlnded" R Met rond duizend gezinnen bij de krois-verenigingen aangesloten terwijl Kethel maar elfhonderd ge zinnen telt, „Kethel" dan heel ruim genomen; er zfjn heel wat inwo ners van Vlaardingen, Rotterdam en Delft, die lid zijn van de Kethelse „kruls-gemeenschap". Want van gemeenschap mag in dit verband beslist wel gesproken v/orden. Want waar vind je een streek, liggende onder de rook van vier grote steden, die er een eigen bloeiende kruis-a (deling op na houdt die wat uitrusting betreft het bést kan opnemen tegen de afdelingen in de omliggende steden? Het Groe ne Kruis Kethel hoewel een rela tief kleine afdeling, biedt alle ge zondheids- en maatschappelijke zorg die een kruisvereniging kan geven. Voorwaar een prestatie. Dat kan dan ook alleen maar in een hechte gemeenschap die het devies voert: „Door allenvoor allen". De eerste slap Het begin was bescheiden: een magazijn voor het uitlenen van ver- pleglngs-artikeï, door dokter Saner vaak persoonlijk ingekocht. Zo'n ma gazijn ls In 'n kruisvereniging nu leis vanzelfsprekend, maar toen al een geduchte stap vooruit in de sa nitaire verzorging van de bevolking. De volgende stap was, in 1924, de aanstelling van mej, van Buitenen als eerste huisverzorgster. Op een weekloon van 12. Dit is ?-et be gin geweest van de nu zo omvang rijke afdeling van de gezinsverzor ging by ziekte of afwezigheid van de huisvrouw), waar drie gediplo meerde gezinsverzorgsters en een hulp beschikbaar zijn. Eigenaardig is wel dat de "wijk verpleging pas veel later is geko- - men, ai in 1938, in samenwerking 'met het toen pas opgerichte Wit- Gele Kruis. Zuster van Dijk, de eer ste wijkverpleegster heeft dan ook baanbrekend werk moeten verrich ten, waarvan haar opvolgsters, zus ter Backer en zuster Groenendaal (tor 3959) de vruchten geplukt heb ben en. welker werk nu voortgezet wordt door zuster C. W. van Dalen. Een omvangrijke taak overigens. Want in 1939 kon dokter P. van der Kuy, de adviseur van de ver eniging zijn wens, een consultatie bureau voor zuigelingen in vervui ling doen gaan, al werd die dan aanvankelijk ook in café „De Vriend schap" gehouden. Met alle respect voor de medewerking van de café houder, geen plaats voor een con sultatie-bureau. Daarna is er consultatiebureau voor kleuters bij gekomen, er is de prenatale zorg en de kraam-verple- ging, de tbc-bestrijding en er zijn moeder- en kleutercursussen. Dit al les valt onder het omvangrijke werk van de kruis-verenigingen en zuster Van Dalen heeft er haar han- den aan vol. Maar sinds dit jaar ontmoet zijop de Kethelse wegen haar collega zuster Remeyn van het "Wit-Gele Kruis, die er bfj gekomen Is nu de katholieke vereniging een eigen wijkcentrum aan het inrich ten is. Ontwikkeling Het centrum van de activiteiten is heï Groene Kruis-gebouw aan de Schjcdamseweg, eigendom van de vereniging. Dit gebouw is wat klein en oud, maar voldoet nog alleszins aan de eisen die gesteld mogen wor den aan een wijkcentrum. Alleen kijkt het bestuur, met voorzitter J. Korpel, secretaris. C. Dubbcld en penningmeester F», van der Plas aan het hoofd, met enige zorg naar de sterke uitbreiding van de bevol king van Kethel. Wanneer over 20 jaar veertig duizend mensen in Ke thel wonen, dan zullen, er toch an dere voorzieningen getroffen moeten worden. En dat zal financiële of fers vragen. Het bestuur ïs overigens dank baar voor de financiële hulp die de gemeente Schiedam (maar ook (Advertentie LM.) Schouwburgagenda Vlaardingen voor zes leden! biedt. Het goede werk dat daar in Kethel wordt verricht erkennend, is de Schiedamse subsidie beslist niet ka rig, doch er moet zoveel van ge daan worden. Het bestuur gaat daar bij van het standpunt uit dat eerst de leden, die Immers van het werk profiteren, tot het uiterste moeten bijdragen, voordat om subsidie wordt gevraagd. Daarom Js de ver- enlginga-contrlbatle, vergeleken met die elders In Zuid-Holland geheven, hoog, maar met een maximum van J 0,30 per week nog niet onoverko melijk. Daartegenover zijn de re tributies bij verleende hulp aan de lage kant. Het enorm hoge percentage leden is het beste bewijs dat dit goed gezien Js. 'n Week feest Maar nu gaat Het Groene Kruis Kethel feest vieren en wel in de week van 23 tot en met 28 januari. Maandagmiddag worden de bewo ners op de muziek vn het draai orgel „De Waterpoorter" getrokken naar de receptie die in De Ark om 2 uur wordt gehouden, 's Avonds heeft de opening plaats van een tentoonstelling over kleuterzorg en -problemen in. de bovenzaal van de openbare school, die dan woensdag middag weer wordt gesloten. Dinsdagmiddag is er om 2.30 uur in De Ark, alleen voor de dames, een modeshow door de leerlingen van de Huishoudschool. Woensdag en donderdag zijn er feestavonden in de Ark, om 7.39 uur, waarbij Geron het blijspel „Mijn vriend Leonard" zal opvoeren en het Vlaar- dingse muziekgezelschap „Insuïin- de" zal concerteren. Zaterdagmiddag tenslotte komt de jeugd aan de beurt met twee opvoeringen door de eigen Kethelse kinderen onder leiding van Herman P. de Stérke van de kin- der-operette „Repelsteeltje". (Advertentie LM.) OP VERZOEK VAN DUIZENDEN NU OPNF' 'W DE Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5, Bellen b(j ongeval: U.U en G-D- Tuinlaan 80. telefoon 6 92 8U. Politie-aiarmnummer 6 40 66. Gemeenteiyke Openbare Leeszaal es Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 1920.30 uur, dinsdag 9-30—16.30 en 19—20.3Ü uur. woensdag 930-7-16.30 uur. donderdag 9.30—12.30' uur. vrij dag 9,39—16,30 en 19—2030 uur, zaterdag 9.3036.30 uur *3 Zon dags gesloten. E.-K, Leeszaal en Bibliotheek. Dana geopend maandag 19—21 uur. woensdag 1417 en 3923 uur. donderdag 10IJ uur, vrij dag 14—37 en 1921 urn. zater dag 10—12.en X4r—17 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Van Jongkind tot Jorn", Elke dag van 10 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, alleen 2 uur: „Alles de lucht in". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Sol- diers of fortune". DIVERSEN Passage. 8 uur: Kath. Krïng 'Arena „Het spel der vergissingen". Café Pleinzlcht, 8 uur: Biljartver- Pleinzicht. Nieuwjaarsbijeen komst, F 1.25 20 MERKJES OF NAAR KEUZE 1 KUSSENSLOOP OF 3 2 FLEURIGE THEEDOEKEN De Enalc om het persoonlijk kam pioenschap derde klasse libre van het biljartdistrict wordt bij „De Moriaan" in Maassluis gespeeld. De finale moet snel worden afgewik keld. omdat reeds op het eerste weekend in februari de strijd om de gewestelijke titel op het programma staat. Volgende week wordt op drie avonden gespeeld, voorts op 17 en Zfl en op 24 en 25 januari. Voor dit toernooi bestond zeer grote belangstelling. Vijf en dertig personen schreven in en hebben in vijf poules voorwedstrijden, gespeeld. Er waren slechts zeven finale-plaat sen beschikbaar, want M. v. Kem pen (LEV) werd een seizoen gele den wel kampioen.'maar promoveer de niet. Hij zal zijn titel verdedigen met uit poule 1 G. Lebrechts (HVO) uit groep 2 J. Suurmond (Bellevue), uit groep 3 G. Schellenbeek (Entre Nous) en J, de Winter (Sunlight), uit poule 4 H. Zeebregts (HVO) on uit groep 5 J. van Haasteren (RES) en F. Warmerdam (Entre Nous). Tot dit achttal behoren niet de twee beste spelers uit de voorwed- strijden. Zij speelden n.l. met een moyenne boven 3.— cn promoveer den. direct naar de tweede klasse. Het waren de HVO-ers K. van Dorp (die in poule 2 speelde) en A. v. d. Kooy (groep 4) Het Volksgebouw bezit sinds woens dagavond een prachtig nieuw gor dijn, Op de Nieuw jaarsbyeenkomst van de N.V.V.-Bestuurdersbond werd bet warm-rode doek door de voor zitter van de bond, de heer A.M. v.d, Wel, aan de voorziter van de vere- eniging Het Volksgebouw, de heer H. Sabel aangeboden. De zaal heeft hierdoor zeker een vrolijker cachet gekregen, In 2ijn openingswoord vertelde de heer Van der Wel de aanwezigen dat het jaar 3M0 een gelukkig jaar voor het N.V.V. is geweest. Het le dental is ontegenzeggelijk gestegen on niet alleen over het hele land, maar ook in Schiedam. Daar is dooi vele personen aan gewerkt; door mensen die elkaar vrüwel nooit zien Om het contact tussen hen te ver stevigen houden we daarom jaarlijks een nieuwjaarsbijeenkomst, aldus do heer Van der Wel. Ditmaal 2orgde het ensemble „De (Advertentie IJM.) r_ X" iw plaatselijke, handelaar A De mens streeft er immer naarzyn falen In eigen ogen te rechtvaardi gen. Soms betrekt h(j daarin ook zijn eigendommen en wie het niet met hem «ens is kan geïrriteerde reacties verwachten. Dat overkwam de motorryder die op 13 september 's avonds op de KotterdamsedUk rij dende aan een chauffeur beduidde dat een achterlicht niet brandde. „Wat heb ik met die knaap te ma ken?" heeft de man gedacht en woensdag noemde de substituut-of ficier van justitie mr. Van Moorsel voor het kantongerecht te Schiedam dit een weinig dankbare houding. Hij meende dat men de mede-weg gebruiker dankbaar moet zijn als deze ons attent maakt op feilen of fouten in onze voertuigen. Het kwam toen voor de 59-jarige heer W. G. de W, wel heel onaangenaam uit want de motorrijder was een politie man in burger. Deze deed wat hem te doen stond en hij noteerde dat een achterlicht niet werkte, hij keek op zijn kilometerteller en deze wees 70 kilometer aan. Flauwekul, meende De W. Een burger notabene en die sleept je dan voor de rechter. Die kilometerteller was toch niet goed. Er was een draadbreuk in dat achterlicht en dat heeft ie de volgende dag gewoon ge repareerd, Officier eu kantonrechter waren het er over eens dat het ach terlicht niet had gebrand cn boven dien had De W. in ieder geval har der gereden, „Heeft u nog iets te zeggen?" vroeg mr, Cos voor het laatste woord cn verdachte gaf te kennen dat hy in hoger beroep zou gaan. Dat kan of hij dient de boete van ƒ55.— of 22 dagen hechtenis te betalen. Achteruit rijdende was de Rotter dammer G. B. op 26 september bij de Gedempte Baansloot tegen een ande re auto aangereden. Hij was toen met zijn bestelauto weggereden en hij had de indruk gewekt dat hij zjjn adres achter de richtingwijzer van de andere auto had, bevestigd. Het bleek een blanco papiertje te zijn. Fel fulmineerde mr. Cos tegen dit De voorstellingen van Cuido van Deth met zijn poppentheater zijn woensdag btf het talrijke klnderpu- bliek zeker in de smaak gevallen. De jeugd was In zaal Irene te gast by de Schiedamse Gemeenschap, die het Haagse theater naar Schiedam had gehaald om zodoende bet vervellngs- duiveltje in de kerstvakantie te be strijden. Er werden twee voorstellingen ge geven. 's Motgens zag een klein aan tal kinderen „De verdwenen prin ses". Een sprookje waarin een.sléch-, te dief, een brave hulplakei, een goe de prinses cn een tovenaar voorkwa- Anen. De. dief riceR de prinses maar ëdc 'hulplakei weet; haar met behulp - Van de tovenaar weer in het paleis terug te brengen, waarna beiden een vrolijke bruiloft mogen vieren. 's Middags werd „De koningsdoch ter en het tovermannetje" opgevoerd. Eveneens een. sprookje, dat echter meer voor de wat' oudere kinderen geschikt was. Voor de 'voorstellingen kwam de heer Van Deth zelf de kinderen ge ruststellen. Zij - behoefden niet bang te - worden wanneer het verhaal spannend werd, want de poppen kon den toch de zaal niet inkomen en konden de toeschouwers echt geen kwaaddoen. 'sMorgens bestond er een geringe belangstelling; 's middags moest daarentegen zelfs het balcon van de zaal .in gebruik worden genomen om 'alle kinderen te kunnen herbergen. gedrag. Dat vond bij heel onwaar dig. De dertigjarige B. verklaarde dat hij voor de Rechtbank te Rotter dam reeds een boete van ƒ100 had ontvangen voor dit feit. De officier merkte op dat het heel moeilijk was geweest de verkeersovertreder op te speuren. Verdachte zei dat het onge val ontstond omdat het zo druk was op die marktdag. Zijn baas had de schade betaald. Mr. Cos voegde er voor het achteruitrijden een boete van ƒ30 of twaalf dagen aan toe. De kleine jongen was pas aan het werk in de branderij. Hij leek wel flink voor zijn vijftien jaren. Men heeft hem toen op 10 augustus dan ook gevraagd even de mandfles met zoutzuur te willen wegbrengen, maar dat gelukte niet best. Bij de Oude- sluïs kon het jong de fles niet meer houden, de fles brak, de gevaarlijke inhoud kwam op straat en op zijn benen en de brandweer moest het goedje wegspuiten. Het jongetje bekwam gelukkig geen ernstige ver wondingen maar de politie die de zaak onderzocht ontdekte dat bet jongetje slechts veertien jaar oud was. Vervelend vond de zestigjarige be. drijfsleider A van der V. van de fir ma D. uit Schiedam het. Hij wist niet dat de jongen 14 jaar was, zyn moeder had 15 gezegd, In de vakan tie was het altijd zo druk. Er kwa men zoveel jongens. Anderen hadden de jongen de opdracht gegeven, mis schien dachten ze wel dat hij een wagentje zou gebruiken. Men had toen ook verder gekeken en daarbij bleek dat Alexander. Martinus en Grietje niet op de arbeidslüst ston den vermeld. De officier noemde het feit heel ernstig, maar hij gaf toe dat de bedrijfsleider slechts als de formele verdachte kon worden ge zien. Het werd daarom ƒ40 of 16 dagen hechtenis. Vlaardingen krijgt een flatgebouw met de allure van een Amerikaanse wolkenkrabber. Honderd meter ach ter de Maasboulevard zal een kolos saal bouwwerk verrazen van vijftien verdiepingen met een hoogte van 45 meter en een breedte van 60 me ter. In hoogte zal het gebouw zelfs de Rotterdamse LUnbaanflats over treffen. Het Rotterdamse bouw- en aan nemingsbedrijf Joh. Peeman hoopt deze zomer met de bouw te begin nen. De flat, die negentig'woningen zal bevatten en een fraai uitzicht op de rivier zal bieden, is opgenomen ïn het uitbreidingsplan Maasboule vard, ontworpen door architect-ste- debouwkundige R. H. Fledderus. Aan weerszijden van de reuzeflat komen twee lagere, en kleinere flats met resp. 70 portiekwoningen en 34 maisonnettes. Eronder is plaats voor bedrijfsruimten. Het hele project kost zeven a aebt miljoen gulden. Gistermiddag om 12,30 uur is in de Boerhavelaan de bromfietsrijder G. H. C. G. uit Rotterdam, doordat hij niet oplette, aangereden door een personenauto, bestuurd door de heer J. V. uit Rotterdam. Bij de botsing kreeg de bromfietsrijder een lichte hersenschudding. Hij is naar het Ge meenteziekenhuis gebracht, maar hij kon daarna naar huis gebracht wor den. Zowel de auto als de bromfiets werden licht beschadigd. De heer J. N. M. M. deed aangiflc dat van zijn bromfiets, die in een galerij onder de woning in de ïden- burgstraat had gestaan het voor- en achterwiel zijn gestolen, Van de bloe mist K. IV. de R. is de fiets verchve- hen. die niet op slot in de Lorentz- straat had gestaan. Na een onderbreking van twee we ken in verband met de feestdagen zal het oecumenisch avondgebed in januari weer een aanvang nemen. Het eerstvolgend avondgebed heeft plaats op zaterdag 7 januari om half acht inde Lutherse kerk. Gedurende de maand januari zal het avondge bed worden geleid door pastoor C. P, v, d. Berg, dr. L. J. Cazemier, J. A. Hebiy en ds. J. Nawijn (alf. volgorde). De Oecumenische Raad doet een beroep op de Schiedamse christenen om door een geregeld bezoek aan het avondgebed getuigenis af te leg gen van hun verlangen naar een heid en verbondenheid in Christus, Toverfluit" voor een fris program ma. Toen het nieuwe doek openging maakte het publiek kennis met Frans van Dusschoten. Hij bracht voortref felijke staaltjes van imitatiewerk. Duidelijk zette bij b.v. de bekende Snip en Snap op de planken. Zijn Willie Vervoort was echter minder aannemelijk. Met het liedje „Sim- salebim" daarentegen leek het of Jules de Korte zelf vor het voet licht stond. Als mentallst deed Cbandu de zaal soms verstomd staan, terwijl ook Frans Rafall's solodansen insloegen. Ook werd er gezongen en heel aar dig zelfs. Jetty Cantor greep met haar liedjes niet mis. Wel had zij dat eerder op de avond met haar kof/er gedaan. Pas In Schiedam bemerkte zy een verkeerde koffer te hebben meegenomen. Met de auto heeft haar man haar gelukkig de goede op tijd uit Hilversum kunnen bezorgen. Voor de muzikale omlijsting van de avond zorgde de pianist Joop Severs. Dg belangstelling vielmisschien ietsje tegen, maar zij die geweest zijn kunnen op een gezellige avond terug zi;n. Twee Schiedamse speelsters iyn opgesteld ln het Nederlandse dames- zaalhandbalteam, dat 15 januari te gen het Franse nationale te»m: zal uitkomen. De wedstrijd wordt ln Pa rijs gespeeld. Beide meisjes zijn lid van de hand balvereniging DW5. De gezusters Nel en Leni Robart, zo zijn de na men van dc speelsters, komen zater dag uit in een wedstrijd van de se- Jectie-ploeg tegen Zeeburg uit Am sterdam. Deze wedstrijd heeft geen invloed óp hun keuze, die staat al bü voorbaat vast. Het is voor de eerste maal, dat zij in het vertegenwoordigend team mo gen uitkomen. Wel hebben zij al eer der in districts- en afdelingsploegen meegespeeld. In Schiedam zijn onder auspiciën van de Ned. Werkgemeenschap de officiële accordeon-examens afgeno men. Er hebben 35 leerlingen van de heer P. van Hassel aan deelgenomen ln de leeftijd van negen tot 32 jaar. Bijna allen zijn lid van de Schied. Accordeon ver. KDO. Drie-en-dertig kandidaten zijn geslaagd, waarvan zelfs één voor het E-diploma. Dit is dan de vierde accordeonist in Neder land die dat diploma haalt. Het elubkampioenschap van de Damclub „Schiedam" wordt een mysterieuze kwestie. De rivalen J. C. Onink en L, Vrijland zijn even sterk. Telkens spelen deze twee kansheb bers de laatste beslissingswedstrijd, maar telkens eindigt de kamp ln re mise. Daardoor moet telkens weer een nieuwe ontmoeting worden vast gesteld. Dinsdagavond, speelden vete raan Onink en de jeugdige secretaris Vrijland ien huize van wedstrijdlei der Risseeuw weer tegen elkaar. Kennelijk zochten de concurrenten nu de beslissing. Er werd gedurfd en daardoor fantasierijk gespeeld Vooral de stellingen van Vrijland le ken daardoor dikwijls minder solide, maar ondanks alle riskante pogingen kwamen de partijen bij de vijftigste zet weer in evenwicht. Vrijland had tenslotte drie stukken en Onink vier, maar Vrijland had juist met of feren de weg vrij gemaakt voor het behalen van een dam. Dat deed hij na de 55e zet en tenslotte werd de partij'na 63 zetten remise verklaard. Nu zal volgende week het vervolg van deze eindeloze ronde moeten worden bezien. Door vermoedelijk dezelfde Inbre ker of Inbrekers ls in de afgelopen nacht een bezoek gebracht aan de kantoren van twee bedrijven in de Schiedamse Industriegebieden. In beide gevalen is op ongeveer dezelf de wijze tewerk gegaan. De bult ls overigens maar mager, de in de kan toren aangerichte schade groter. Door1 het overklimmen van een twee meter hoge afrastering, het lichten van een grote ruit en het uitsteken van een deur, zijn de in brekers in het kantoor van het-con structiebedrijf Van der Oost N. V. aan de Jan van Riebeeckweg geko men. Daar zijn de bureaus openge broken en overhoop gehaald. Als buit werd een loonzakje, inhoudende 78,21 meegenomen, terwijl de aan gerichte schade hier wordt getaxeerd op 300.—. Op een bureau werd een vel pa pier gevonden, waarop met onbe holpen drukletters was geschreven „volgende week ijzeren kast, B. R." Het is de politie niet duidelijk wat daar de bedoeling van is. Dezelfde nacht is ook een onge wenst bezoek gebracht aan het kan toor van Norbert Teurlings, verf-en vemisfabriek N.V. aan de Kommie- zenlaan. Ook hier is men over een afrastering geklommen, heeft men een ruit uitgelicht en heeft men de bureaus op het kantoor overhoop ge haald. Het verschil is echter, dat itt dit geval niets vermist wordt. Geboren: Monica H. Th, d. v. J. Th. Quant en A. Th. M. van Dijkman; l Maria J. d. v. A. H. Mauer en C..M. L. Zuidgeest; Paul J. M z. v. M.van Leeuwen en M, C. J. van Troost; Yvonne d. v. G. J. den Boef en J.A. Baris. Overleden: H. Bode, 87 jr.; B. Zui derent, 77 jr.; L M. Rammers, 72 jr.; wed. van G. Droge; W. de Jonge, 61 jr. echtg. van A. de Groot; F. Carels, 4 maanden. De rechtbank te Rotterdam heeft vanmorgen de 21-jarige Sjeffie W-, die samen met zUn broer, zyn zusje en enige vrienden een groot aantal inbraken pleegde, veroordeeld tot twee jaar jeugdgevangenisstraf. Te gen Sjeffie was twee jaar en zes maanden geëist. Zjjn 24-jarïg zusje Jopie, die tot tweemaal toe op de uitkijk stond, terwijl haar broer ergens naar bin nen klom, werd conform de eis ver oordeeld tot vyi maanden met af trek. Acht maanden, waarvan drie maan den voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar, luidde het vonnis in de zaak tegen de 19-jarige Hannie W., die zich speciaal had belast met de verkoop van de gestolen goede ren. Hij hoorde veertien dagen ge leden acht maanden, waarvan drie maanden, voorwaardelijk, eisen. De 19-jarige bijrijder Theo S.. die vele malen met Sjeffie meeging, is gestraft met twaalf maanden met af trek, waarvan drie maanden voor waardelijk en een proeftijd van drie jaax. Tegen hem luidde de els: twaalf maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De 22-jarige leerling-vertegen woordiger H. J. S., die ook bij tal rijke inbraken betrokken was, kreeg dezelfde straf als Theo S. Hij had ook één jaar, waarvan drie maan den voorwaardelijk, horeneisen. De 20-jarige classificeerder H- J. M„ die in de nacht van 22 op 23 oktober inbrak in café „Tarantella", waar een papegaai almaar „Japie, japie" krijste, is veroordeeld tot né gen maanden met aftrek, waarvan drie voorwaardelijk met een proef tijd van drie jaar. De officier had te gen M., die volkomen dronken was toen hij het café bezocht, zes maan- den met aftrek geëist. Tot een gevangenisstraf van twaalf maanden met aftrekf waarvan drie maanden voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar, veroordeelde de rechtbank de 35-jarige G. J. van K. uit Schiedam, die bij de distil leerderij, waar hij werkte, grote hoe veelheden drank, flessen, kurken en etiketten had weggenomen, De ver dachte gaf tijdens het verhoor toe, dat hij ook spiritus had gestolen. Daarvan maakte hij zelf jenever. De officier had tegen Van K. twaalf maanden met aftrek, waar van drie maanden voorwaardelijk, geëist. De 39-jarige magazijnchef D. van D., die ongeveer vijfhonderd liter, jenever en cognac had gekocht, werd conform de eis veroordeeld tot vijf maanden met aftrek. - GEVESTIGD Internist Spreekuren: maandag, don derdag en zaterdag 8.30—10 uur, Gemeente-Ziekenhuis Schiedam. Particuliere pa tiënten volgens afspraak. Voorlopig adres: Gemeente- Ziekenhuis Schiedam, teie- foon 6 9126. U kijkt U vergelijkt' U koopt bij lange: haven 95 Schiedam, lel 6 86 11 GEEN FILIALEN Dc Nederlandsche Klinknagelfabriek, Noordvestsingel 121 te 'Schiedam, vraagt voor haar inpak-aftfelmg Goede sociale voorzieningen en een pret- tige werkkring. - -rv" L- Op zaterdag wordt niet'gewerkt. Inlichtingen worden u] dagelijks verstrekt van 9—12 uur en van 2—5 uur Ook 's avonds na telefonische afspraak. Bij de NEDERLANDSCHE KLINKNAGEL FABRIEK kunnen worden geplaatst Ook voor Ongeschoolden zijn plaat singsmogelijkheden aanwezig. Op zaterdag wordt niet gewerkt. Aanmelden dagelijks van 9—5 uur, Noordvestsingel 121 te Schiedam (of eventueel 's avonds na telefoni sche afspraak), teL 64590.- Te koop aangeboden Bankstellen 455.—Iets aparts, 3 zitsbank, 2 clubs, i losse kussens, prima, prima.; Kijkt en koopt bij Plate,vGrl Markt 19-21, tegenover stad- huis Schiedam. Woningrull Aangeboden - benedenhuis. Huur 12.3Q, 3 kamérs, keu- r ken, tuin,, schuur. Boven zólr der met grote kamer. Ruilen f liefst nieuwbouw,etagewo- ning. Brieven onder nr. S. Fotografie Vraag een boekje met de avonturen van Ze kosten slechts 75 cent per deel v Verkrijgbaar bij uw bezorger of boekhandel aar Rolfilms vergeten Dé a maai si aai vodrfu klaar soorten films Foto Kr v uiiren'è' H wigstraai1 (16 i; Diversen Vermager zonder dieet met GraclaL 50 dragées 3.98. Ejjf -k

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1