Gemeenteraad akkoord met het Stadhuisplan Jaar In afgelop en tien Schiedam sterk gewijzigd JÉ KOOP YAH HART TOT HART VOETBAL: door de lange rust is nu alles mo Veel waardering voor plan stads-centrum kou gevat Declamatiewedstrijd voor scholieren Vele plannen liggen nog op de tekentafels niet begeren zwak verfilmd drama Na vijftien jaar van praten Jerry als Geisha Boy IS Jaarrede burg. mr. J. W. Peek Monopole matinees Om de S.G.-prijzen Wie vandaag volkomen gezond is kan morgen hulpbehoevend zijn Winkelier! kenbaar aan raambiljetten ÜfÜÉS&t' Giro 510.000 t.n.v. VAN HART TOT HART, R'dam ff 235.000 prijzen Passage vertoont: Held van Marathon' Biljartloeraooi bij Hekman Burgerlijke Stand In Monopole: Bromfietser bij val gewond Wie heeft iets verloren? L. Jansen onderscheiden Vcrkccrswijzigin Koemarktplein gaat maandag in KERKDIENSTEN Artsen op zondag PASSAGETHEATER Schiedam UTRECHTS STEDELIJK ORKEST Zaterdag 7 januari 1961 De gemeenteraad van Schiedam heeft gisteravond het be sluit genomen om in principe de goedkeuring te hechten aan het ontwerp van de architecten gebroeders Kraaijvanger voor een nieuw stadhuis, dat aan het eind van de Broersvest zal ver- ryzen. Tevens werd het college van b. en w. door de raad ge machtigd de nodige maatregelen te nemen ter verwezenlijking van het stedebouwkundige plan voor het stadscentrum, dat ge heel aansluit op het stadhuis-plan. „Eeu zecr belangrijke beslissing" verklaarde burgemeester mr. J. W. Peek, die met een klop van de hamer een periode van precies vijftien jaar kon afsluiten, waarin uitsluitend inleidende en voorbereidende besprekin gen z|jn evoerd. Met dit principebesluit ln handen kan het gemeentebestuur nu tot daden overgaan. Dit houdt echter ület ln dat nu maar meteen met de bouw begonnen kan worden. Bur. Peek had uitgerekend dat het stadhuis eerst over minstens zeven jaar gereed kan zijn, welke termijn h|j echter veiligheidshalve maar liever tot negen jaar verlengd wilde zien. Dit vond het raadslid XV. Kok „teleurstellend lang", daar h|j op vier jaar had ge hoopt, terwijl aan de andere kant mr. H. B. Engelsman het Juist wat opti mistisch geschal vond, daar hem een periode van vijftien jaar voor ogen had gestaan. Deze vergadering, waarop ook bur gemeester Peck zun traditionele Nieuwjaarsrede uitsprak, die we hiernaast verkort opnemen, was ver der voor het grootste deel gewijd aan de bespreking van het Stadhuis plan. Alle raads-fractles hebben daarbjj hun mening gegeven. Daar bij kan gezegd worden dat alle frac ties, zonder uitzondering, zich vol lof uitspraken over de stedebouw kundige conceptie voor de vernieu wing van het stads-centrum, al werd op verzoek van enkele fracties het plan voor het vestigen van een tram- en bus-station aan de oostzijde van de Broersvest, nadrukkelijk uit dit plan gepeld. Maar over het ont werp voor het Stadhuis zelf zjjn bij meerdere sprekers bedenkingen gere zen. Geen hoera Vooral ir. K. X J. Dominicus (AR) "bracht rijn bezwaren tegen het ont werp, in hot bijzonder van de lage vleugel waarin het representatieve gedeelte is gedacht, scherp onder woorden „Ik kan er geen hoera over roepen". Het mocht dan zijn dat het ontwerp „geheel-eigentijds" was, zo als de burgemeester het had uitge drukt, dit bracht tevens het bezwaar mee dat de bezwaren van deze tijd, de verzakelijking en de geestelijke vervlakking, in het ontwerp waren doorgedrongen. Het hoge „werkge- bouw" voor de gemeentelijke dien sten was een gewoon kantoor en door de binding daarmee kon de represen tatieve lage vleugel nog geen echt Stadhuis worden, ook al zou deze een r,make-up" van kunstwerken krijgen. Ir. Dominicus had aanvankelijk DE Amerikaanse nozem Jerry Le wis beleeft als „Geisha Boy" ditmaal zijn komieke avonturen in Japan en Korea. Hij treedt als goo chelaar op voor de Amerikaanse troepen in de gevechtszone, En wel bijzonder succesvol, omdat de solda ten 'ln het konijntje, dat hij uit zijn boge hoed tovert, een welkome aan vulling van dc eentoninge maaltijd uit blik zien. Jerry ontmaèt vanzelfsprekend een Japanse schoonheid, Kimi SikLta. Zij zeult het weesje Mitsuo met zich, een Japans knulletje dat wat ziet in de malle Jerry- en hem tot vader verkiest. De ontmoeting geeft aan leiding tot enige komische zowel als ontroerende scènes. Van de ouderwetse gooi- en smijt- film is enige kolder geleend en voorts zyn er humoristische beelden van het bouwen van een kleine River K walbrug, Werkelijk onder houdend, tenminste wanneer men het genre-Jerry Lewis waardeert Doet men dat niet, dan kan men toch nog altijd genieten van de mooie geisha's, van kleurige Japanse tafe relen en van de originele introductie om een ander sehetsplan willen vra gen, maar nadat mr. Peek had uit eengezet dat het sehetsplan in nauwe samenwerking tussen College, Raad en architecten verder uitgewerkt zou worden, zag hij van dit verzoek a' en kon de AR-fractie in principe er mee akkoord gaan. Het zelfde raadslid vond ook dat de architecten wat hoog hadden ge grepen: kon niet worden volstaan met «en stadhuis dat 30 kleiner was? Hier vond hij echter de socia listenleider mr. H. B. Engelsman op zijn weg. „Dit stadhuis moet eeuwen dienst kunnen bleven doen en daar de praktijk uitwijst dat het over- hefds-apparaat zich steeds verder uit breidt (nog afgezien van het feit dat Schiedam veel groter zal worden), zal men over enkele tientallen jaren erg blö zjjn met de ruimte, die nu Wat overbodig lijkt, verklaarde mr- Engelsman. Daarby sloot burgemees ter Peek zich nog aan met de op merking dat het verminderen van het aantal etages van het werk- gebouw, maar een besparing van ƒ250.000 per etage zou betekenen, wat in het geheel weinig uitmaakt. De Raadsleden hadden nog meer dere op- en aanmerkingen, meest op details. Zo pleitte mevr. A. Moll Lips (VVD) voor een schuilkelder (die komt in elk nieuw gebouw, zei mr. Peek) en voor een „Raadskel- der", die het plein zou kunnen verle vendigen. Maar burgemeester Peek vond dat teveel een café-idee en te onrustig voor een stadhuis. De heer W. Kok (CHU) drong a.Tn. om snel met de bouw te beginnen „want elk jaar stijgt de kostprijs met 2Aó" en stel geen te hoge eisen aan de vorm geving, want dat werkt maar rem mend op een snelle aflevering, Mr. J. B. Schueler (KVP)'-had de gevel iets sierlijker gewild en versierd met een of ander kunstwerk. Bovendien hoopte hij dat voor de gesloten vak ken zodanig materiaal gebruikt zou kunnen worden, dat deze niet de vie ze kleur zouden kunnen krijgen van het Groothandelsgebouw of het Stad huis in Rotterdam. M. H. B. Engelsman verklaarde dat bij de PvdA-fractie geen aarzeling bestond over het goedkeuren van de gekozen vorm. Hij was het volko men eens met de architecten dat de allure van het gebouw in de ruim telijke werking zat, maar de inter ne ruimte moest niet opgevuld wor den met allerlei luxe-materiaal. Ook pleitte hij er voor dat bij de bouw rekening gehouden zou worden met de eventuele aanleg van een geluids installatie in de Raadszaal. De heer Collé (CPN) tenslotte bereed zijn stokpaardje door meer ruimte te vragen voor een ontvangst ruimte. Verdere uitwerking Burgemeester Peek verklaarde in zijn antwoord niet van plan te zijn het ontwerp te gaan verdedigen; maar door uitdrukkelijk te stellen .dat met de naar voren gebrachte wensen zo veel mogelijk rekening gehouden zon worden bij het verder uitwerken van het ontwerp, kon hü vrijwel 'alle bezwaren ontzenuwen. Bovendien zou er nauw contact ge houden worden tussen B. en W., de Raad en de architecten In een spe ciaal comité, over de samenstelling waarvan nogal wat gediscussieerd is geworden. Wat het ontwikkelingsplan voor het stads-centrum betreft, dit zou tel kens stap bij stap ln afzonderlijke voorstellen aan de Gemeenteraad worden voorgelegd, zodat de leden zich over elk onderdeel zouden kun nen uitspreken. Toen bovendien het onderdeel van het tram- en hns-sta- tion, waar meerdere sprekers bezwa ren tegen maakten, uitdrukkelijk uit dit plan werd gehaald konden alle fracties de goedkeuring hechten zo wel aan het Stadhuis als aan het ont- wikkeJJngs-pIan, Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Be3en bü ongeval:- g.G. en GJ>_ Tuinlaan 8C, telefoon 08290. Politle-alarmninnmer 8 48 66. Gemeentel öke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, gc- opend: maandag 19—20.30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur, woensdag 020—16.30 uur, donderdag 920—1220 uur, vrij. dag 920—1-,120 en 19—2020 uur, zaterdag 920—1620 uur. 's Zon dags gesloten. R.-B- Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19—2] uur, woensdag 14—17 en 19—21 uur, donderdag 10—jr uur, vrij. dag L4-—1? en 19—21 um, zater dag 10—12 en 14—17 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling i,Van Jongkind tot Jom". Elke dag vei^. 10 tot '1? uur; 's zondags van 12 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage. 2, 4-15, 7 en 9.15 uur. „De held van Marathon". Monopole, 2 uur: Cs zondags: 2 en 4.15 uur):. „De Geisha-boy"; 7 en 9.15 uur; „Gij zult niet begeren". DIVERSEN Mn sis Sacrum, 8 uur: Alb. Thijm „Je moet er niet mee spelen". Irene, 8 uur: Cefa. film „De inspec teur slaat toe",. Chr. Soc. Belangen, 7 uur Advent- gemeenschap. Bijeenkomst. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Werken de Jeugd. Dia-avond. (Advertentie1 LM.) 19 cent per rol De door de Schiedamse Gemeen schap georganiseerde declamatiewed strijd is e«n groot succes geworden. In de Aula van het Stedelijk Mu seum dongen vrijdagavond de veer tien finalisten mee naar de door de SG beschikbaar gestelde prijzen, 's Middags hadden al zesertwintig leerlingen van zes scholen gekampt om een plaats in de finales. (Advertentie LM.) lt-L'80. L.O. G.g.K. MJn. v. Just, a.d. H-X-'gQ. L.O. mt\qtM t,g,v. de Stichting tot Inst&ndh. v. h. n Radio- talcendmaktog hoofdprijzen 15 februari 19dl f W- par itufc in S. -wicfiillanida kleuren Opbrengst bestemd mor het instandhouden *en hel CENTRAAL LABORATORIUM VAN BLOEDTRANSFUSIEDIENST en Kot Sanatorium voor LIJDERS AAN OOG-TUBERCULOSE •j*t f - li.-t-» Itnnxajj. 'OOO'OS 'I»t 'urip.H 'tat lB3izirep*«-nu»H "W »aipv '3>q>3oO ov» uapfn 'A mnjjoitties In de komende week wordt in het Passage-theater vertoond de film „De held van Marathon", die tegelijker tijd in een Rotterdamse bioscoop in première gaat. Voor een beoordeling verwijzen wij naar pagina 7. Bet bestuur van het biljartdistrict Schiedam heeft het toernooi om het gewestelijk kampioenschap derde klasse Iibre, op 4 en 5 februari 1961, toegewezen aan Eppo Hekman Jn Vlaar dingen. De voorzitter van de S.G., de heer F. A. de Wolff, was in zijn ope ningswoord de hoofden van de .deel- nemende school erkentelijk voor hun medewerking. Eveneens had. hij een woord van dank voor de .mede werking van de heer C. A. Kamp, inspecteur van het onderwijs Schiedam. De declamatoren en declamatrices waren ingedeeld in vier groepen. In groep A zaten de leerlingen van ulo's en huishoudscholen van 12 t.m. 15 jaar. In groep B waren de 16- jarigen en ouderen ingedeeld. De leeftijden van de scholieren in de groepen C en D waren dezelfde als bij de groepen A en B, alleen zaten hierin de leerlingen, van de Rijks- hbs en het Gymnasium. De declamatie stond op vrij boog niveau. De leerlingen toonden deze avond niet alleen een gedichtje te kunnen leren en het daarna op te kunnen zeggen ook. Nee, bjj het me rendeel bleek dat zy de gezegde werken ook volkomen begrepen. Vrolijkheid, weemoed, verdriet, ver bazing ehz„ dit alles werd met de juiste Intonatie gebracht en bleef er iemand haperen, wat natuurlijk jam mer was, het deed aan de avond geen al te grote afbreuk. De uiteindelijke winnaars zijn in groep A geworden: eerste Ineke van Dijk van de Willem de Zwijger- school, vervolgens José Vonke van dc R.K. Huishoudschool en derde Carla Prins van de Openbare Huis houdschool, Ria Spermon van de Willem, de Zwijgerschool en Kees Penning van de Irene-ülo werden in groep B respectievelijk eerste en tweede. De prijzen ta-groep C gin gen. naar Jan Willem Blankert van het Gymnasium en Marian Saagers van de Rijks-hbs, Ada Mekes (Rijks- hbs) was de beste in. groep D, zij werd gevolgd door Christine Slee- gers (Gymnasium). Als prijs kregen de winnaars door de heer Kamp een boekenbon aangeboden. De wissel- prijs voor scholen ging bij het mid delbaar-onderwijs naar de Rijks- hbs, terwijl de Willem de Zwijger- school de wisselprijs bij de ulo's en huishoudscholen in ontvangst mocht nemen. Deze prijzen bestonden uit een fraaie reproductie. Dé avond werd nog meer opge luisterd door het optreden van me vrouw Lea de Boer. Zij zong, zich zelf op deharp begeleidend, zuiver en gevoelig enkele Franse, Spaanse, Zuid- Amerikaanseoud -Nederlands e en Schotse .volksliedjes. Het meest sloeg echter wel de eerste toegift de negro-spiritual „Little David.play on your harp" in. Met een daverend applaus drong het publiek op een tweede toegift aan. Het werd een leuk Zuid-Afrikaans volksliedje. GEBOREN: Ronald, z. v. C. de Bruin en C. von Beers; Marius L., z. v.. J, M. J. Zuidgeest en J. A. Mat- thüssen. s? IN 1924 schreef de Amerikaanse toneelauteur (en later Nobelprijs winnaar) Eugene O'Neill zijn in New England gesitueerde drama van boe- re naris to cratie en autocratie, „Desire under the elms*'. In 1957 heeft Del- bcrt Mann („Marty en „The bache lor's party") dit werk verfilmd. O'Neill heeft er Delbert Mann geen dienst mee kunnen bewijzen, want deze begaafde filmer van de kleine man met rijn (in het algemeen) kleine hartstochten, kon in „Desire under the elms" niet de grote man aan, die de oude, knoestige boer Eph- raim Cabot is. Hij kon. evenmin de grote hart stochten aan, die op verschillende ni veaus de samenleving van Cabots boerderij beheersen. Hij is alleen maar in het grote gebaar blijven steken; een met apblomb begonnen gebaar, dat halverwege aarzelend ln dé lucht blijft hangen,, elsof een. ge balde vuist plotseling slap openvalt Ephraim Cabot is een 75-jarige ge weldenaar, 'die zijn drie zoons terro riseer .en - reeds:, twee vrouwen het graf in heeft, geploeterd. Nu gaat hij zijn derde vrouw halen: het blijkt de jonge Italiaanse Anna te zijn, een ambitieuze kelnerin, 'die uit bezïts- loze familie voortgekomen, bezit wenst, al moet ze zich daarvoor uitle veren aan een bejaarde bruut De oudere zoons van Cabot verlaten de boerderij" om naar.de goudvelden van Califomië te trekken 2e hebben beseft dat hun in New England geen erfenis meer wacht. De jongste, zoon, Eben, blijft echter om te vechten voor zijn bezit (de boerderij behoorde aan zijn moeder, Cabots tweede vrouw). Sofia Loren; als Anna heeft bijzon der haar best gedaan haar rol. aan vaardbaar te maken. Maar naast ta lenten als Anthony Perkins (Eben) én vooral de krachtpatser. Burl Ives (Ephraim) was dat niet gemakkelijk. Aan Delbert. Mann is, het te verwijten dat de vurige adem waarmee de film begint niet werd volgehouden. Soms krijgt men de indruk, dat een groepje acteurs maar'wat tegen elkaar staat te schreeuwen, zonder werkelijk boos op elkaar te zijn. En dat bleek voor dit geladen drama, dat hier „Gij zult niet begeren" heet, funest. van dc film. „De tekentafels van de gemeentediensten in Schiedam en die van ver scheidene architectenbureaus zijn vrijwel permanent bezet met de vast legging van onze plannen; daar wordt datgene, wat in principe is uitge dacht, voor de uitvoering gereed gemaakt. Het gaat hier om meer dan de goede voornemens, die ons in. de eerste week van een jaar plegen te ver vullen. Het gaat hier om de vaste wil en onze bereidheid om al het moge lijke te doen om de groei van Schiedam, de uitbouw van dit stukje van het Rijnmond-complex, langs zodanige lijnen te doen verlopen, dat deze zal leiden tot een harmonisch samengaan van wonen, werken en recreatie". burgemeester mr. J. W. Peek aan het slot van zün Jaarrede ge zegd, die hu gisteravond op de eerste vergadering van de Schiedamse ge meenteraad heeft uitgesproken. In deze rede heeft mr. Peek in het kort een overzicht gegeven van hetgeen in de laatste tien jaar in onze ge meente tot stand is gekomen en daarbij een vergelijking getrokken tussen toen en nu. Tien jaar geleden: de pas ge bouwde bejaardenflats verrezen in de eenzame weiden vain de polder Nieuwland; de recreatie bepaalde zich tot een wandeling door het Sterrebos naar de Maaskant; de noordzijde van de Wilhelminahaven was woest «n ledig; de Maasbou levard was een onbekend begrip. Kethel lag ver weg in de landelijke dreven, by de Spieringshoeb en langs de Oudedjjk zocht en vond men de rust van het buiten-zijn. En wat is er sindsdien niet ge beurd! Nieuwland is Volgebouwd, zodat men over een-jaarmoet be ginnen met het opvullen van de „gaatjes". Deze wijk" heeft reeds in de Spoelingbrug en zal door de ko mende Proveniersbrug (aan de ope ning waarvan in 1962 een bijzon der relief zal worden gegeven!) en door de brug 'bij het station goede verbindingen krijgen met het stads centrum. Deispoorwegwerken kre gen gestalte en zullen voltooid wor den met de aanleg" van het grootse Stationsplein. De; zeedijken werden verlegd me»- t'" ',evolg dat de wa terzijde var A Ad ongemeen ver fraaid ko- -Éen. Het Pr. Bea- trixpark en de Schiedam mers trokken' Kethel binnen, aan de kleine plaatselijke gemeenschap de landelijke sfeer ontnemend, Zo zijn er nog veel meer dingen te noemen: het Bad Groenoord, de Spuisluis, het station, hot rioolge maal '»n misschien als allerbelang rijkste: het industrie-terrein. INDUSTRIE Ruim 250.000 m2 Lndustriegrond is i deze tien jaar uitgegeven en hierop hebben zich tachtig nieuwe bedrijven gevestigd, voor het groot ste deel van bulten, de stad. De be staansbasis voor dé burger is hier mede aanmerkelijk verbreed:' het grote aantal kleine «m middelgrote ondernemingen vormt een; heilzaam tegenwicht legen een mogelijke structurele gerichtheid op' enkele grote bedrijven. Dit gaat nóg ver der: 15. hectare industriegrond ligt voor uitgifte gereed, terwUl in de verdere toekomst hieraan nog 70 ha zal worden toegevoegd. Voor de'in dustrie wordt zo de mogelijkheid geschapen zich hier te vestigen. In de laatste tien jaar begint zich een scheiding af te tekenen tussen woonwijk en werkwijk,hetgeen paard gaat met een sanering van de binnenstad. Dit valt niet altijd op omdat de ruimten van de ver plaatste bedrijven ingenomen wor den door andere bedrijfjes, die-daar echter maar tijdelijk gevestigd kun nen blijven. Maar op deze wijze krijgt, men een- deprecitia van het stadscentrum tegenover de attrac-. tieve nieuwe woonwijken en fraaie^ industriecomplexen. 'Doch daaraan is moeilijk te ontkomen.. De stadsopbouw en de contacten met de omgeving liggen op een heel ander niveau dan voorheen. De be volkingsgroei maakt het noodzake lijk een ruime bebouwingsschaal te accepteren, om althans nog enige plaatselijke recreatie mogelijk te maken. De beslotenheid, kenmerk van een oude stad, wordt meer en meer verlaten en pok In de binnen stad, waar zü eeuwenlang de sfeer heeft bepaald, wordt z|j doorbro ken door saneringsplannen en nieu-, we bebouwings-voorsehriften. De sfeer van de stad is veranderd en zal in de toekomst niog verder veranderen. Door velen wordt van harte betreurd, dat er zo weinig eigens overblijft. Maar kan zich men daaroverwel beklagen? Immers, zo verklaarde, rar. Peek, het statisch karakter van' de stede lijke opbouw behoorttot 'het ver leden, als gevolg van de voortschrij dende techniek. Deze biedttelkens nieuwe mogelijkheden en schept daarnaast een grotere welvaart en een stijgende vraag naar het nieuw ste-en het -beste. Een wijziging in. de levensgewoonten van de burgerij is - aanwijsbaar. DE LEIDING In dit verband- is burg,', Peek, weer uitvoerig- ingegaan pp deplan nen voor de bouw van' een nieuw stadhuis, hoewel hij .er zich van be wust was datdeze, materie, zo'lang en ik zal mij in mogelijke 'me ningsverschillen hieromtrent niet mengen; over smaken valt nu een maal niet te twisten," vond mr- Peek. „Maar niemand zal kunnen ontkennen, dat het ontwerp een vol komen eigentijds karakter vertoont en niet als de gekunstelde naboot sing van een verstreken stijlperiode is aan te merken." Meerdere-pubjiciteit1 over de ge meentelijke plannen zou burgemees ter Peek toejuichen en daarom zal hij streven naar een beter contact met de pers, ook volgens hem de meest geëigende weg om bestaande plannen bekend te .stellen bü de burgerij. Tenslotte heeft njr. Peek aange kondigd dat in 3961 !n vijf ge meentelijke diensten het vraagstuk van de leiding opgelost moet wor den. Dit geldt In de eerste plaats voor de Technische Bedrijven, waar van de directeur riaar elders is ver trokken en voor Gemeente Wer ken, na het overlijden ran direc teur ir. S. Moesker. Verder zjj» ver anderingen op komst voor de JVo- ningdienst, voor Sociale Zaken, waarvan de directeuren dit jaar met pensioen zullen gaan, terwijl ook de gemeente-secretaris de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt zal heb ben. Op de kruising van de Groenelaan en de Puttershoeksestraat is de 51- jarige terreinarbeider P: de J., toen hij voor een -vrachtwagen moest stoppen,bij het remmen geslipten gevallen. Hü brak daarbij het rech ter onderbeen en is in de Dr. Nol et- stichting opgenomen. Zijn bromfiets werd beschadigd. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9-12.30 uur en 2-6 -uur: sleutel; parelketting, etui met foto' beige centuur van mantel, rechter handschoen, groene linker handschoen, 2 mud antraciet. Te bevragen bU de vinders: 1 doos margarine, J. C. Ravic. Belgischestraat 5b R'dam; zilveren oorbel. Hoordijk. Marconistraat 59a; geldsbedrag, Huijs- kens, L. de ColUngystraat 9b: vulpen en ballpoint in etui. v. Kesteren, Dr. Zamenhofstraat 31; I glacé dameshand schoen (R), v. Gervcn, Lekstraat 82b; bruine glacé herenhandschoen (R), Morselaar. v. Marumstraat 8 b; 1 P. grijs wollen dameshandschoenen. Guls, W. Brouwerstraat 3; bruine da meshandschoen. (R), Hoekstra, Garte- siusstraat 30: linker kinder glacé hand schoen. E. de Jonge, Singel 17b; 1 p. handschoenen, de Reuver, Heenvllet- straat 41a: rood lederen handschoen, Bouwman, Woudweg 8 Kethel; 1 brui ne glacé herenhandschoen, K- Veldho ven, Strijdensestraat 43; i grijze en 1 bruine glacé herenhandschoen. R. Stö- ver, Nwe, Maasstraat 32a: bruin-grijze aamesmandsehoen (L). v. Schali. Nwe. Maasstraat 22a; 1 p blauw met rode kinderwantjes. J. v. Lansbergen. Noordeinde 27 Kethel: wit Kintierwant- je. v. Hofwegen, Newtonplein 20b: bruine glacé herenhandschoen. Zaaier P/a v. Hees, Schaperlaan 98; donker- In een gezellige'bijeenkomst in het Rotterdamse een Schiet Het is de h tig jaar in c ;bart.i; Hij t .".Horbartdag". een jaarlijks terugke rende feestdag van de vennoot- v schap, de zilveren.ere-medaille -ver- bonden aatV de'! Orde;Vvam-;Örimje Nassau. Dë directeur; de heer Ia'. Verhóen, reikte hem het. eremetaal; uit, terwijl de heer .Jansen ook een geschenk van, het bedrijf-kreeg aan- 'geboden,:.' ..v''; AÉÉ'-v Maandagmorgen vroeg zal vóór het verkeer op en. rond het Koer marktplein de zogenaamde derde fase Ingaan, waarbij de oostelijke rijbaanvan 'd'e Broersvesttussen Passage en Hoogstraat voor het ver- beer wordt afgesloten. - De regeling, die wy .woensdag reeds uitvoerig hebben beschreven, gaat dan in. Bet doorgaande verkeer kan dan weer van Rotterdam naar Vlaardingen of in omgekeerde rich ting rijden. blaar het verkeer, dat van de Broersvest af komt, wordt over de Korte Singelstraat en het stnkje Singel naar dc Rotterdamsedyk ge leid. Dc automobilisten, die nu nog hun wagen geparkeerd hebben op het af gesloten stuk van de Rotterdamse- dijk, dienen de auto's ergens andera neer te zetten; dat kan op de Tuin- singel of de Marconistraat gebeuren. N«4. Jlerv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. J. G. Jansen <H. Doop) cnSu, ds. H. F. Meijer (Maassluis). Bethel- kerk: 10 uur ds. L. van Hartlngsveld (Maassluis) en 5 uur ds. E. van Brug gen (Rotterdam) Opéndeurdienst. Op- standingskerk: IQ uur dr. L. J. Cazemler en 7 uur ds. J. Spaling. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. J. D. Smids (H- Doop) en 7 uur dr. L. J. Cazemler. Ned. Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene: 10 en 4 uur eerw. heer D. G. van Hoeven (Bonthulzen), Evang. Lnth. Gemeente. 10 uur ds. S. G. v.d. Haagcti: bevestiging kerkeraads- leden. Luth. Kerk. Zaterdagavond 7,30 uur Oecum. Avondgebed. Ned. Prut Dond. Westvest 92: 1030 u. dr. G, J. Hoenderdaal (Lelden). School Lorenuplein7 uur ds. J. B. Schouwlnk, wijkdienst. Oud. Kath. kerk. Dam 28. 10 u. Hoog mis. t Baptisten-gemeente. 10 uur en 7 uur ds. R. ReUling. Leger des Hells. Lange Haven 27; 10 u. Kelligingssamcnkomst en 7.30 uur Ver lossingssamenkomst. Gerrit Verboonstr.: 6.30 uur Openluehtbqeenkomat oJ.v. majoor cn mevr. M. Souverein. Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 6 uur Wachttorenstudie; onderwerp: ,JDe kerk begon met de Heilige Schrift". Woensdag 7.30 uur dlcnst-vergadering en theocratische bedicningsschool. Chr. Geref. Kerk. Kerkgebouw Wa- rand hoek B. K.-loan: 10 uur en 5'uur. ds. M. C. Tanis (Barendrecht) -H". Avondmaal. Ned. Iferv. Gemeente Kethel. 10 uur ds. H. F. Meyer (Maassluis) cn 7 uur ds. A. v.d. Most (Rotterdam). Geref. Kerk. Oosterkerk: 30 en 5 uur ds. J. Nawljn <H. Avondmaal). De-Ark Kethel: 920 en 2 30 uur ds. J. Couvée (II. Avondmaal). De Goede Haven: 10 en 5 uur ds. W. A. Krijger (JT. Avond maal). Julianakerk: 10. 2.30 cn 5 uur ds. A. G. Baaycn (Zuldland; H. Avond maal). Kantine S. C. F.: 10 uur ds. H. Zandbergen (Vlaardingen; H. Avond maal) cn 5 uur ds. C. Augustijn (Schip luiden), In spoedgevallen 2ljn gedurende dit weekeinde de volgende artsen te raad plegen: O. Houthuysen jr, Swammtr- damslngel 43. tel. 68S1S; W. T. P. Nljen- huls. Burg. Knappertlaan k54. tel. 6S880 en Ch. A. Poll. Tulnlaan 92. tel- 61856. Ccopend Is apotheek Gouüka, Hoog straat 29, dje ook gedurende de volgen de week dc nachtdienst waarneemt. blauwe ceintuur. H. Huijgen, RoUer- damsedijk 309; damesparaplu, M. Smec- le. Nwe. Haven 125; aktentas. J. Löké, lJsselmondesestraat. 91; wollen muts. F. Gouka. Stationsstraat 42b; mohair shawl, Arbouw, Abbcnbroekscstraat 11a: aktentas met sleutels, A. Donker sloot, Eendrachlstraat 62b; portefeuille met inhoud, Stolk, Morsestraat 26c: portemonnee met inhoud, de Heer. Oranjestraat 43: kinderporteraonnee met inhoud, v. Ttiborg, W. Brouwer- straat 2a: paraplu. Adams, Hoogstraat 103; bedelketting, de Rond. v. Marum straat 22a: ring met sleutels, A. Trouw borst. WJlhehntnaplein 18: ring met sleutels. Beukers. lepenlsan 8. Donderdag 12 januari 20 uur 3e TOONKUNSTCONCERT onder leiding van PAUL HUPPERTS Mozart Ouverture „Lucio Siila'" ■Beethoven i2e pianoconcert 5""'. - Dvorak 4e "symfottie Solist: GERARD HENGEVELD, piano, Toegangskaarten verkrijgbaar aan hetPassage- theater, dagelijks van 10-18 uur, behalve De Schiedamse voetbalclubs moe ten proberen ln het eerste volledige voetbalweekeiiide van het nieuwe jaar de posities te verbeteren. "Want tot teleurstelling van velen staan de meeste clubs op de slechtste plaatsen. Hoewel de onderbrekingen van het programma het voorspellen van uit slagen nogal twijfelachtig maakt, daar de .winterperiode; de conditie van de teams niet ten goede komt, geloven vrij dat de Schiedammers r._ niet enig enthousiasme.;er.';wel zamerhand is doodgepraat, „Over ,de kunnen-slagen de- tegenstanders te vormgeving van het nieuwe stad-Loverrompeleri, al gaan véle.- - teams huis kan men verschillend denken moeilijke wedstrijden tegemoet. LAGER KNVB Thuis kan Excelsior '20 tot een puntendeling komen als de. achter hoede als vanouds er in zal slagen het bliks eraoffensief vande bezoe- kers.^SJiédrecht, te stoppen. Derde ]d sse DHS moet in. Kethel van "Wlesilanöia fruBiiert, winnen. Na Ursiisi weer"van -zichtdoet.spreken géldyedwju^da^Ureus^inèt^góed^spel de'zegé" grijpt^op ESDO jinspprtpark Harga. Schiedam—ODI wordt veién technisch goed duel waarbij dé Rot- terdammers als favorieten energiek zullen strijden voor:.- de terugkeer naar de. derde klas; SFü 'ontvangt' op .i de-Bosboek Oudewater. Een gelijk - spel is al een goed resultaat: SVDPW moet naar het sterke- Progress.;;Hét ziet er dan ook 'niet'naar';ultX"dat- SVDPW de> onderste plaats- al kan .weggeven. Het bezoek'van-DRZ-"aan Stolwijk beboeft-voor het te laag geV plaatste DRZ geen'verlies op te levé ren. V- Ai. ,vi. vA De reserves: Spartaan "20'0-^ «Neotuausï-Bnsa;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1