Spectaculaire opvoering van Richard de Derde ANTI-OORLOGSSATIRE Riskant realisme regie Michael Crof t K.N.S. brengt Haseks Grondonderzoek bij Kethel gaat door Annie d'Arco soliste Tsjaikowsky's le concert Pleidooi voor wijziging laad- en lostijden in binnenvaart H. Comedie in pohouwburgagendapTj Schouwburg AGENDA Bioscopen Voor heden Voor morgen Exposities Apotheken Oudheidkundige vondsten van groot belang „De avonturen van de brave soldaat Schwejkin Rotterdam Lagere huurgrens in Den Haag Nieuwe bewerking Bewogen leven CABARET IN FLEVO-ZAAL Tingel-Tangelactueel en vol spitse spot Tanker „Sirrah" aan de grond Europese eenheid R.PH.O. IN RIVIERAHAL in Motor en stuur uit auto gestolen Jongen gedood op Putselaan Donderdag 19 januari 1961 5 Arena, 1.30 en 7,30 uur: Ben Hur, a.L Capitol, 7, 9130 uur: De laatste uren van Mary Hilton, 18 j. Centraal, 2, 7, 9.15 uur: De gemas kerde vleermuis, 14 j. Cineac-NJLC-, dood. voorstl, o,a. do cumentaires over Japan en ar tistiek handwerk in Italië; te kenfilm. Cineac-Alg. Dgbl. 9.30,11.30, 1,30,3.30, 5.30, 7.30, fl.30 uur: Die Brüeke, 18 jaar. Cinerama, 2.30 en 8.15 uur: Seven wonders of the world, aX Colosseum, 6.45, 9.30 uur: Nonnen voor het vuurpeloton, 14 j. Harmonie, 2, 7, 9.15 uur: Zij kwa- r men naar Cordura, 18 j. Lnmière, 2.15, 6,45, 9.30 uur: La vé- rité, 1B i. Metro, 2, 7, 9.15 uur: Donker Pa rijs. 18 jaar. AEonopolc, 7, 9.15 uur: Nathalie, 14 jaar. Passage, 2 en 8.15 uur: Psycho, 18 j. Prinses, 7, S.15 uun Slaven van de NÜI, 14 j. Bex, 7 en 9.15 uur: Liefde, die duur betaald wordt, 18 jaar. Thalia, 2X5, 7, 9.30 uur: Psycho, 18 j. 'i Venster, 2. 7, 9.15 uur: Le clochard, alle leeftijden. Victoria, 8 uur: Een huis vol hek- sen, 14 jaar. Rctterdamsche Schouwburg, 20 uur: Toneelgroep „Theater", „De Dui- vel en God", Luxor. 20 uur: René Sleeswij k's re vue „Tot vanavond". Gebouw „Sarto". 20 uur: S.D.O. „Zij die gestuurd was". Geb. Emporium, 20 uur: kleurendia avond en -wedstrijd <N,R.V.> Rotterdamse lie Schouwburg, 20 uur: f Toneelgroep „Puck", „Met voor bedachten rade". Grooie Schouwburg, 20 uur; Bas- t- kisch Folkloristisch Ballet „01- darra". Luxer, 20 uur: René Sleeswijk's re vue „Tot vanavond". Lantaren, 20 uur: cabaret „Tingel- Tangel". Museum Boy mans, 2045 uur: A.F. Marie Madeleine Davy: „Camus et la jeunesse", voordracht. Arbeiderspers, Ged: Slaak: schilder werken schilderclub „Rotter dam". Bouwcentrum, 9—37 uur: Huis voor twee; keukencentrum; vondsten. Boymans-Vaa Beunlngen, 10—17 uur: 'Fries aardewerk van 17e tJP. 19e eeuw: „Wat Friese gleiers bakten"; aquarellen, tekeningen en etsen van Albert Neuhuys; landschappen (schilderijen, te keningen en aquarellen) van Ma- rius Richters. Dioramagebouw Diergaarde Bij dorp: de Nederlandse dieren wereld loopt gevaar. Euromast, in de rótisserie: Schilde rijen van Bob Zijlmans. Historisch Museum, 10—17 utin de maquette van Rotterdam van vóór 1940; aardewerk, goud en zilver; 18e en 19e eeuwse kle derdrachten. Int. Constlgh Werck, Oude Dijk 159. 10—18 uur: keramiek, schilde- .rljen en tekeningen van H. H. Kamerlingh Onnes. Maritiem Museum Prins Hendrik, lCk—17 uur; „Nieuwe aanwinsten 1955—1960". Museum Land- en Volkenkunde, 10—17 uur: „Vreemd" geld; de boot in de Asmatcultuur; Tibet. Museum Ouders en Opvoeders: 30— 12 en 1417 uur: „Plezier met papier", handenarbeidsmogelijk- heden voor kinderen. Natuur-Historisch Museum, Kastan jesingel, 1017 uur: Strandver- wachting. De Püp, 9—21 uur; schilderijen van Idonia Fraissinet. Rotterdamse Kunststichting, Lijn baan, 1017 uur: „Verantwoor ding". werken aangekocht door R'damse Kunststichting in 1960; Zuidplein, 1017 uur: Litho s van Motz. Stedelijk Mnsenm Schiedam, 1017 uur: „Kersttentoonstelling „Van Jongkind tot Jom". werken uit Eindhovense particuliere kunst verzamelingen, t Venster, 1022 uur: schilderijen van Maurice de Clerq. Verzameling Willem van der Vorm, donderdag 11—14 uur. Hechter Maasoever; Beker Berg- huys, Mathenesserlaan 400, tel. 34405. Blij dorpapotheek, Staten- weg 189, tel. 46422; J. I. Cohen en Apotheek Maas, *s-Gravendijk- wal 03. tel. 33608; N.V, P. S. Ex- Ier, Noordplein 51, tel. 41288; Dr. AH. C van Senus, Av. Concor dia 100. tel. 123807; Stutterheim. Westersingel 139. tel. 122343; A Verdam, Bergselaan 133. tel 42455; J. H. M. Vos, Mathenes- serdyk 36. tel 30262; H. C Zeelt, H. de Grootstraat 10, teL 136061. Linker Maasoever, Dr. H. K. Cohen, Van der Takstraat 32. teL 138126, v. d. Laan, Bloemfonteinstr. 97. tel: 73766; mej. J. J. de Lange. Dorpsweg 160, tel. 76073; -Jac. Wolf, Breepleio 6. teL 72888. HUlegersberg-Schïebroek: Ploeg- Groot. Van Beethovensingel 2, tel. 85867; dr. P. Mars, Wilgen- plaslaan 105, tel. 183538. Hoogvliet. Pernis, Heyplaat. Meeu wenplaat en Sptfkenlsse: Max Havelaarweg 2, Hoogvliet, tel, 0)807-2477. EEN van Shakespeare's meest bloederige en rea listische historiestukken, het in zijn „eerste periode" geklas seerde koningsdrama Richard de Derde, waarin het scherpe profiel van een uit beginsel super-schurkachtige vorst wordt geëtst, is gisteravond met veel succes door de Haag- sche Comedie in de Rotter damse Schouwburg opgevoerd. De voorstelling was geheel op En- gelse leest geschoeid. Regisseur was Michael Croft, stiehtcr cn leider van het Londense Youth Theatre, dat in het voorjaar van 1960 hier zc'n op merkelijk levendige „Hamlet" heeft gebracht; ook de montering, fraaie kostuums en een meer merkwaardig dan toepasselijk décor van „bakste nen" bouwsels, was een Engels ont werp, Cróft heeft dit onevenwichtig ge componeerde drama, dat uitpuilt van wilde actie, vuige intrige, ver raad, moord en machtswellust, gere gisseerd in de stijl van een specta culaire, historische thriller, waarin de koppen bij bosjes rollen, de von ken uit de zwaarden slaan en de kroning van de boosaardige, kreu pele, gebochelde koning Richard de anachronistische begeleiding krijgt van een barok-orgel. Croft's realis me bleek wel eens wat te riskant. De nict-Engelse toeschouwer zit enigszins verdwaasd te kijken te gen deze heksenketel van dynas tieke complotten, waarin de Planta- genets, de Lancasters, Yorks en al die andere vertegenwoordigers van nobele huizen elkaar de voet dwars of het mes op de keel trachten te zetten, We zitten met Richard de Derde midden in het onontwarbare complex van de Rozenoorlogen. Ko ning Hendrik de Zesde is dood, ko ning Edward de Vierde gaat dood, zijn zoontjes Edward, prins van Wales en Richard, hertog van York, worden vermoord door Richard de Derde, hetzelfde geldt voor koning Edward's broer de hertog van Cla rence, voor Lady Anne, de weduwe van (een andere) prins Edward, die de gewetenloze Richard III bij de lijkbaar van de eveneens door hem vermoorde echtgenoot in een onmo gelijk cynische scène ten huwelijk vraagt. Graven, markiezen en ten slotte zelfs de hertog van Bucking ham, Richard's trouwste misdaad luitenant, gaan voor de bijl. ZIJ allen zijn pionnen in Richard's spel om de macht. Zyn mis maaktheid drijft hem automatisch op het pad der'boosheid. Hij consta teert het zelf in zijn van cynische zelfspot en tomeloze machtsbegeerte doortrokken monoloog aan het begin van het stuk. Richard bedrijft de misdaad ten behoeve van politieke doeleinden, maar even professioneel en pro grammatisch als de gangsterkonin gen Al Capone en Legs Diamond in de twintigste eeuw. Hij is een intelligente, vitale schurk, die er een macaber soort hu mor op na houdt, volstrekt gevoel loos, zelfs voor de vurige smeekbe den van zijn moeder om het moor den te staken en de vrede over het verscheurde Engeland te doen ne derdalen. Het enige excuus, dat zijn misdadigheid wat kan relativeren is, dat deze macchiavellist zijn „Putsch" onderneemt in een milieu van voorname personages, die ieder op hun beurt wel een moord, over spel of verraad op hun kerfstok hebben. Zo bezien vormt de figuur van Richard het concentraat van al hun zonden. Juist dit gebrek aan schakeringen, aan verhoudingen, maakt dat de toe schouwer nauwelijks geraakt wordt door een dramatische spanning. In een slachthuis 20 vol cadavers mist men één, twee levens met. Richard de Derde is allemaal een beetje te veel van het slechte; de zegevieren de opmars en uiteindelijke triomf van de jonge heroische, sterk ge- idealiseerde Richmond, de latere Henry Tudor, maakt dan ook niet zoveel indruk. Richard heeft zijn koninkrijk willen geven voor een paard. Het paard was er niet en Richard sneeft, in een voorbeeldig realistisch tweegevecht met Rich mond. Een slot in zuivere „cloak and dagger" stijl, voor een filmer om te watertanden. Filmisch was ook de aanpak van de op en neer golvende gevechten tussen de legers van Richard en Richmond. Zelden zag men op een Nederlands toneel zo suggestief oor log voeren. BOB DE LANGE speelde de titel rol (zonder gebochelde rug was hü al sinister genoeg) bijzonder ge slepen en doortrapt. Hij was overtui gend misdadig, maar vergat wel dat hij toch een vorst hoorde te zijn. zyn vlijmende woorden troffen als dolkstoten, zijn vertolking was ge spannen en suggestief zonder impo sant te zijn. Maar Shakespeare, die bij de conceptie blijkbaar sterk door Marlowe is beïnvloed, heeft ook eigenlijk geen imposante man van hem gemaakt. Paul Steenbergen leverde een fraai hypocriete Buckingham, die soms over Richard leek te domine ren. In kleinere rollen zag men mooie bijdragen van Albert van Dalsum (de oude koning), Frans van der Lingen als Tyrrel (prachtig zijn relaas van de kindermoord!), Leo de Hartogh (Clarence), Joris Diels (Hastings). Jules Croiset was de montere Richmond en de vrou werallen werden vaak heel mooi vertolkt door Myra Ward als ko ningin Elisabeth, Ida Wasserman als de verschrikkelijk vloekende oude koningin Margareth, Georgette Ha- gedoom (hertogin van York) en Anne-Marie Heyligers als de be droefde Lady Anne. De travesti-be- zetting van de rollen der twee prins jes door Karen-Else Sluizer en Nel- leke Knegtmans deed nogal gefor ceerd aan. Het zeer talrijke publiek, dat al leen voor de spectaculaire vecht scènes ccn opendoek je over had, toonde zich aan het slot van de voorstelling van het stuk in de knappe vertaling van Evert Straat, toch bijzonder dankbaar. H. F. REEDIJK Prof. dr. WGlasbergen: Prof. dr. W. Glasbergen van het Instituut voor Pre- en Prohis torie van de Amsterdamse Univer siteit heeft de jongste vondsten in Schiedam van Prehistorische en vroeghistorïsche he woningssporen van bijzonder belang genoemd voor de wetenschap omtrent de geschie denis van het westen des lands. Zo als gemeld, zün langs de bedding van de Hargakreek sporen aange troffen van Keltische, Fries-Bataaf se en Middeleeuwse nederzettingen. Sinds zaterdag zijn weer diverse voorwerpen aan het licht gekomen, waaronder een met de byi bewerkte paal en een maalsteen. Rijkswaterstaat heeft de graaf werkzaamheden voor de nieuwe Rijksweg 20 ter plaatse stopgezet en is aan een ander weggedeelte begon nen om het mogelijk te maken, dat de bodem nauwkeurig wordt onder zocht. Deze instantie heeft voorts personeel en materieel ter beschik king gesteld. Deskundigen van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort heb ben de leiding van het onderzoek op zich genomen. Het stedelijk Museum te Schiedam is van plan de expositie „Panora ma der Prehistorie", d»e onlangs in Leiden, is gehouden, onder een an dere titel in Schiedam in te richten, uitgebreid met een speciale afdeling die gewijd zal zijn aan hetgeen de laatste tijd zowel te Vlaardingen als jn Schiedam aan resten van Kel tische nederzettingen is gevonden. Deze tentoonstelling 2al op 24 maart worden geopend. (Van onze kunstredactie) Na zich gedurende 15 jaar toege legd te hebben op een kwantitatief zo groot mogelijke prodnktie van toneelstukken ten behoeve van een Intensieve bediening van geheel Vlaamstailg België, heelt de directie van (het gezelschap van) de Konink lijke Nederlandse Schouwburg te Antwerpen met ingang van het nieu we seizoen haar artistieke koers drastisch gewijzigd. In haar streven om thans de kwa liteit der voorstellingen primair te stellen, brengt men per seizoen aan zienlijk minder stukken uit, maakt men veel minder tournêes door het land en geeft men op die reizen slechts een zestal verschillende bij zondere toneelmanifestaties, onder de vlag van het Nationaal Toneel van Belgïè, waarvan de K.N.S. deel uitmaakt, Eén van die bijzondere voorstellin gen, „De avonturen van de brave soldaat Schwejk" naar Eén van De vreemde avonturen van de brave soldaat Schwejk: Luc Philips speelt de titelrol In de vertoning van Hasek satire, die het gezelschap van de KLN.S. te Antwerpen In Rotterdam komt geven. DEN HAAG Burgemeester en Wethouders van Den Haag hebben besloten de huurgrens, waarboven de eigenlijke distributie van woningen is beëindigd en de gemeentelijke be moeienis zich vrijwel beperkt tot bet verstrekken van de bij de wet ver eiste vergunning, met ingang van 3 februari 1961 te verlagen van ƒ125 tot ƒ100 per maand. Ook ten aanzien van de goedkoop ste woningen zal de gemeentelijke bemoeienis verder worden beperkt Voor woningen met een huur van ten hoogste ƒ40,— per maand (deze grens bedroeg voorheen ƒ30,per maand), zal in het vervolg als regel een vergunning worden verleend aan gegadigden die in het bezit zijn van een bereidverklaring tot verhuur van de eigenaar der woning, indien de woning volgens de geldende nor men passend is voor het gezin van aanvrager. de onvoltooide feuilleton-roman van de Tsjech Jaroslav Hasek, wordt nu a.s. dinsdag 24 januari door de K.N.S. onder regie van Fred Enge len en met Luc Philips in de hoofd rol, in de Rotterdamse Schouwburg gebracht Het is het enige optreden van de Antwerpenaren te Rotterdam in dit seizoen. Er werken meer dan dertig spelers, waarvan velen in dub belrollen, mee aan de vertoning van het stuk, dat in de nieuwe bewer king door Fred Engelen 15 taferelen telt. „De avonturen van de brave sol daat Schwejk", geschreven in de jaren 19201923 <in het laatste jaar stierf Hasek) behelzen een sterk anti-militaristische satire, Schwejk, de simpele vagabond, hondenscheer der van beroep, die door z'n ontstel lende naieviteit iedereen ontwapent en door de stipte uitvoering van de gegeven orders hun absurde karak ter overduidelijk aantoont, 'is voor de Tsjechische literatuur wat Cer vantes' Sancho Panza voor de Spaan se betekent. De roman van Hasek, aldus Fred Engelen, is het epos van de moderne soldaat die strijdt met blinde mach ten in het vijandelijke, maar ook m het eigen kamp. Niet de ene of an dere kaste alleen heeft schuld, ieder een, elk eigenbelang is mee schuldig en tenslotte ook Schwejk, de kleine man 2elf. De eerste toneelbewerking van Schwejk was van de hand van Max Brad en H. Heimann. in opdracht van Piscator voor diens politiek ge- serie voltooid. rïchte Berlijnse Volksbühne vervaar digd. De nieuwe bewerking van En gelen legt de nadruk minder op do burleske dan op de tragische aspec ten van Schwejk; Engelen is tot een epische vorm van toneelbewerking gekomen, waarin commentariërende liedjes van een zanger een zekere binding en moraal willen geven. Engelen's visie op het stuk wordt wellicht het best gekarakteriseerd door de slotwoorden van Schwejk tot een stervende krijgsmakker: „Ja broedertje, ja ik ben idioot. Broeders, ik heb geluk, dat ik idioot ben. Als ik het niet was, zou ik alles wat geschiedt en alles wat mensen mekaar aandoenverstaan. En dan was ifc ai lang in een gekken huis. Maar zó, gebeurt rnjj niksik weet van niets wat gebeurtwaarom het ge beurt..." Jaroslav Matej Frantisek Hasek werd in 1883 te Praag geboren. Hij was achtereenvolgens socialist, anar chist, trouwde met een meisje uit solide familie, werd om. haar zijn degelijkheid te bewijzen redacteur van een diereotijdschnft, ging over tot de r.k. kerk en stichtte in 19H zijn eigen „Partij van de matige vooruitgang binnen de wettelijke grenzen" (slogans; „Wij eisen de na tionalisatie der dienstboden" en ,Er dient strenger tegen het arme volk opgetreden te worden"). In wereldoorlog I diende Hasek eerst als zgn. eenjaarsvrijwilliger in het Oostenrijks-Hongaarse leger, liep over naar de Russen en trad in 1918 toe tot het P.ode Leger en de Kom- munistische partij. Dat kostte hem in het Westen zijn terdoodveroordeling wegens hoogverraad, In 1920 keerde Hasek naar Praag terug, waar hij met de nek werd aangekeken. Om aan de kost te komen, ging hij weer satirische verhalen schrijven. Zo ont stonden de „Avonturen van «e brave soldaat Schwejk". Na zijn dood heeft zijn vriend Karei Vanek de Schwejk- DE titel Iaat aan duidelijkheid niets te wensen over: In „Hausse Hausse Hoera" is het in het bijzon der de vaderlandse welvaart, waar mee het cabaret Tingel-Tangel de draak steekt Leden van de Rotter damse Kunstkring, die de Flevozaal geheel vulden, hebben gisteravond met genoegen ervaren, hoe gewiekst en aanstekelijk Sieto Hoving en de zijnen dat varkentje wassen. Er was een geestdriftig applaus ten besluite. Terecht Er waren leuke, soms heel (Van onze correspondent) VLISSINGEN De Nederlandse tanker Sirrah (12463 ton) van de rederij Van Nievelt Goudriaan to Rotterdam is vanochtend omstreeks acht uur op de Nolleplaat even ten westen van Vlissïngen bij laag water aan de grond gelopen. De tanker was op weg van Antwerpen naar Rotterdam. Vrijdagavond 20 december om 8 uur houdt drs. M, Kohnstamm uit Brussel een lezing over het onder werp: „Europese eenheid?" in het AMVJ-gebouw aan de Mauritsweg. De heer Kohnstamm is voorzitter van het Instituut van de Europese Gemeenschappen voor Universitaire Studies. Deze lezing maakt deel uit van een reeks avonden, waarop aandacht wordt geschonken aan (los van el kaar staande) „vragen, die overblij ven. als men de krant heeft neerge legd". STORMACHTIGE ovaties ontke tende de Franse pianiste Annie d'Arco gisteravond op het concert van het Rotterdams Philh. Orkest Jn de Rivièrahal door haar waarlijk meeslepende vertolking van Tsjai kowsky's concert in bes, het over bekende meesterwerk voor piano en orkest waarvan de trouwe concert bezoeker bij wijze van spreken elke noot kent. Van het werk zijn lang zamerhand zoveel „standaardrepro ducties" bekend ook via de grammofoonplaat dat velen zich allengs een beeld hebben gevormd over de ideale weergave, en dat brengt de voor de solisten niet zo aangename omstandigheid mee, dat het publiek altijd maar weer een topprestatie verwacht. Voor ons ge voel is zo'n waardemeter niet hele maal eerlijk, omdat vele briljante vertolkers van dit concert van Tsjai- kowski eenzijdig georiënteerd blij- (Van een onzer verslaggevers) Voorlopige schattingen gaan uit OOK m de temperaturen onder naar een^riode van omstreeks 2500 jaar geleden, maar zekerheid hier- het nulpunt zgn gedaald, gaan Qver kan pas wort}en verkregen als de leden van de oudheidkundige ver- de Rijksdienst voor het oudheidkun- eniging .Jlelinlum" onverdroten dig Bodemonderzoek een nader on- voort mot hun bil Ml hebbcn _j i,„ Ambtenaren van deze dienst zijn Kethel, Zoals wij deze g al in Kethel gaan kijken. De leden richtten, zgn daar bij de aanleg van van (tHelinium" maken nu een ter- Rijksweg 20 belangrijke historische reingedeelte van ongeveer zes bij vondsten gciaan. Hóe belangrijk is twaalf mater „schoon", waarna ROB verder komt speuren, op dit moment nog. met te zeggen, ■maar de verwachtingen zijn hoog gespannen. Scherven van eeuwenoud aarde werk werden in de afgelopen dagen in groten getale uit de grond ge haald. Dinsdagmorgen vond men bo vendien een afgepunte paal, die het zo goed als zeker maakt dat hier destijds een woning heeft gestaan Wanneer? FOTO BOVEN: Amateur-archeolo gen ntaken voorzichtig een deel van het terrein bjj Kethel vlak, ter voor bereiding van het wetenschappelijk onderzoek. Het water wordt wegge pompt en het ijs verwijderd. FOTO HIERNAAST: Nic. van Loo- plk, lid van „Helinium", met de in twee stukken uit de grond gehaalde paal. Op palen als deze heeft waar schijnlijk ver voor' onze jaartelling een woning gestaan. Een eigenaar van een classiji- ceerbedrijf wilde ■maandagauotid zijn- bestelauto gébruiken, die hij tien dagen tevoren had neergezet op het parkeerterrein aan het Weena, tussen het Groothandels- geboutu en de StatentunneL In het donker schoof hij in zijn wa gen en trilde met een gewoonte gebaar het stuur pakken. Tever geefs: ket stuur was weg. Bij een verdere inspectie bleken ook de motor en het instrumentenpaneel uit het dashboard te zijn ver dwenen. Onbekende sleutelaars hadden alles vakkundig gedemonteerd en meegenomen. (Van een onzer verslaggevers) Een dertienjarige jongen, Antonius H* Vonk uit de La Reystraat, is gisteren om 't leven gekomen bij een ver keersongeluk op de Putselaan. De jongen reed op zijn fiets over de Putselaan en wilde juist een ge parkeerde bestelauto voorbijrijden, toen de bestuurder daarvan het por tier opende om te zien of bij kon uit stappen. Het portier raakte het stuur van de fiets, de jongen ging slingeren en werd daarbij aangereden door de aanhangwagen van een vrachtauto, die passeerde. Het slachtoffer werd naar het Zui derziekenhuis gebracht. Bij aan komst daar bleek de jongen echter overleden. Op de Beijerland5elaan is dinsdag middag de 72-jarige G.v van Buiten die de Tulpstraat plotseling onwel geworden en in elkaar gezakt. Hij werd naar het Zuiderziekenhuis ver voerd, waar men de dood constateer de. ken te zijn zodra ze bijv. Bach of Mozart spelen en de opgaaf voor pianisten die een veel groter deel van de pianoliteratuur beheersen hier onevenredig verzwaard wordt. Wij weten dat Annie d'Arco over zulk een veelzijdige muzikaliteit en voordrachtskunst beschikt, en daar om wekte ook haar interpretatie van dit concert onze grote bewondering. Meestal wist zij de hier nodige man nelijke fysieke kracht bijna te eve naren en ook de technische afwer king maakte een uitstekende indruk, maar we kunnen ons voorstellen, dat enkele minder gaaf gelukte pas sages en een wat te royaal pedaal- gebruik de bezitter van een gram mofoonplaat met een internationale „ster" in dit werk heeft doen den ken: „en toch was het niet .dèt". Blijkens de bijval dacht gelukkig het grootste deel van het publiek er niet zo over. Natuurlijk zijn Flipse en het orkest in deze spontane hulde terecht betrokken. Flipse's nieuwe repertoireaan winst, het Concerto grosso in F voor fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn en strijkorkest van GhedinI ging hier aan vooraf. Naar aanleiding van de uitvoering van donderdag jL wer den reeds de positieve kwaliteiten gevoel voor orkestcoloriet e.d. in deze rubriek besproken, zodat we over de merites van het werk kort kunnen zijn; qua thematische ver werking, fantasieën gebruik van stijl elementen uit vorige eeuwen doet het zeker niet onder voor bv. de Klas sieke Symfonie van Prokofieff, die altijd bij dirigenten zo geliefd is geweest Ook deze keer hebben Flipse, de solistische blazers Cle mens, Schenkels, Wester, Schlebaum en Bullaert en het strijkorkest er veel eer mee ingelegd; het publiek toonde zich ingenomen met werk en vertolking. De Derde symfonie van Brahms, die na de pauze kwam, hebben we al enkele malen in dit seizoen van het RJPh.0. gehoord, maar nog niet zo lraai van klank als in de wel zeer gunstige akoestiek van de Ri- vièrahaL S. NTEBOER spitse grapjes in dit actuele program ma. Aan die actualiteit dankt Tingel- Tangel, zoals het een goed cabaret betaamt, zijn voornaamste charme. Dus is de actuele politiek een van de schietschijven, waarop Hoving zijn vaak venijnige pijlen richt. Dat is een waagstuk; hij doet het immers in de schaduw van Kan. Hoving komt er dan ook niet helemaal uit, zeker niet in zijn eerste solo, die beslist zwakker is dan zijn. conferences in vorige programma's. Na de pauze maakt hij veel goed, o.m. met zijn liedje „Ik zou zo graaggoed A JL willen zijn". Toch is hij een voortref felijk cabaretier, die behalve een be minnelijke persoonlijkheid een radde tong en een geestige babbelstijl mee brengt, waarmee hij een zaal gemak kelijk wint Voor het eerst doet Conny Stuart met hem mee; zij steekt in vakman schap en in toneeltalent duidelijk bo ven de anderen uit, al doen die nog zo verdienstelijke dingen. Subliem zingt zy een paar liedjes („Vrouw van een Salesdirector" en vooral „Dolce Vita" brengt zij knap over het voetlicht) en even vaardig toont zij zich in sketches. Dat het uitvoeri ge slotnummer „Our Fair ladies", een fraaie vondst niet goede liedjes, een zo duidelijk succes werd. is in het bijzonder aan Conny Stuart te dan ken. Tingel-Tangel is 20 plezierig om naar te kijken en te luisteren omdat het zo alert en zo fel op de actualiteit reageert. Ook al zijn het ietwat voor- dehandliggende onderwerpen (kin derbijslag, het rose socialisme, berm toerisme, de walletjes) die men aan snijdt, men doet het intelligent en dan is een grapje leuker naarmate het actueler is. In die sfeer bewegen behalve Hoving zelf, Marijke Hoving en Paul Deen, die het acterend kwar tet completeren, zich kennelijk het liefst. Daarin doen zij dan ook hun beste dingen (Deen In „Vakantie in Duitsland"). Marijke Hoving is wat stereotiep; ze komt dat in „Ik moet altijd met ze mee" het best te boven. Niet altijd even briljant, soms met opvallende knipogen naar Kan maar dat lijkt nauwelijks te vermij den en zich bewegend op een be perkt terrein, maar aan de andere kant met een duidelijk slagend stre ven naar een eigen stijl en innemend ook omdat het met meer pretendeert dan het is, zo moet men, dachten wij, Tingel-Tangel karakteriseren. Als steeds verzorgde Wouter Denijs be trouwbaar en met flair de begelei ding. C. J. O. Youth for Christ houdt zaterdag avond om acht uur in de Prinse- kerk een zang-rally, waaraan mee werken: John Buurman, Flip de Koning, Elly en Frannie Faassen en George Brucks. Mr. C. W. Kroes, voorzitter van de „Stichting Nederlandse Particu liere Binnenvaart", heeft Woensdag middag op de jaarvergadering van de Nederlandse Protestants Christe lijke Schippersbond in Rotterdam gepleit voor een wijziging van de huidige regeling laad- en lestijden voor de binnenvaart. Hij meent dat verladers en schip pers de vrijheid moeten krijgen in onderling overleg het aantal laad- en losdagen te bedingen, en daar naar de transportprijs te regelen. Dat zou voor de schippers Jn het alge meen de lange wachttijden aan de kade beperken en voor de ontvan gende firma's voordeel opleveren bij modernisering van de los-outïl- lage. Bij de huidige regeling wordt het aantal laad- en losdagen per trans port zonder meer bepaald door het tonnage der schepen en de (gedeel telijke) vergoeding voor de wacht tijd verwerkt in de charterprijs. Dit starre systeem met vaste tabellen voldoet nu niet meer, zo zei mr. Kroes, en levert voortdurend' voor een van beide partijen nadelen op. Tijdens de vergadering werd me degedeeld dat het vrachtaanbod in I960 zeer bevredigend is geweest, met uitzondering van die voor de kleine schepen. Door verbetering der motoren en modernisering van de laad- en losapparatuur is de om loopsnelheid der transporten ver hoogd. Gepleit werd voor de afschaffing van alle scheepvaarttallen in de noordelijke provincies, op de kleine kanalen. Kritiek werd geleverd op de slechte toestand van enkele laad plaatsen ln de Rotterdamse haven (kop lekhaven. Wllhelminahaven en Lloydkade).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1