Cees Ravens schept sfeer in kil zwembad-lokaal Keltische woning is twintig eeuwen oud Een forum bespreekt de Schiedamse sport Hermes DYS sterker dan TSB (16-4) Na schilders-zwerftocht door Europese landen Conflict tussen plicht en waak van verzetsstrijder AGENDA ZAALVOETBAL Kay Kendall superieur in komiseh-tragische film SW gaat naar DHC SCHIEDAM Koeriersters Abstractie van golf-beweging "Msm IN MONOPOLE: Nog 'n week Psycho' Revue Festival voor Kath. Kring Burgerlijke Stand Ü1 Artsen op zondag BODEMFONDS IN KETHEL Identiek aan Vlaard. vondst INITIATIEF VAN DE SBLO Monopole-matinees Jubileum-viering bij A.N.M.B. Menselijke resten opgegraven De gestolen fiets Winter-cursus van KI. Babberspolder KERKDIENSTEN André v. d. Heuvel Interessante basketball wedstrijden L. v. cl. Torre wint rechtsgeding KUNSTGEBITTEN REPARATIES Zaterdag 21 januari 1961 3 ïn een kamertje in de kelder van het Sportfondsenbad werkt sinds eni ge de 24-jarige Schiedamse kunstschilder Cees Rijk van Ravens. De eens zo kille ruimte wordt ver anderd in een sfeervol instructie lo kaaltje en daarom kreeg Cees de op dracht van de directie van het bad om kleurige wandversieringen aan te brengen. Het werk verkeert thans in een ver gevorderd stadium en het zal dit weekend worden voltooid. Wanneer dc deur van het kamertje open gaat, staat men oog in oog met een abstracte decoratie, die de ge hele breedle van de tegenover lig gende muur beslaat. Met fraaie tin ten heeft de schilder de golfbewe ging van het water er in uitgebeeld. Ook links van de deur is een ab stracte versiering aangebracht. Al leen de details moeten hier en daar nog worden afgemaakt. Cees de Rijk van Ravens verliet in 1857 d.e Academie voor Beeldende Kunsten en is daarna door Europa gaan zwerven. Zo kwam hij slechts met 120 guldens op zak in Schotland aan, maar zijn beurs werd spoedig een beetje aangevuld. Hij kreeg daar namelijk een aanbieding om als double in de film „Alived and Kick ing" op te treden en voorts speelde hij er nog enige figurantenrollen. Dat deed hij trouwens ook in Noorwegen, waar hij later terecht kwam. Mo menteel loopt Cees met het plan rond om samen met een. Noorse vriend, die reportagecineast is, een kinderfilmp- je in elkaar te zetten. De titel zou „Rödhette" (Roodkapje) moeten lui den. Na omzwervingen door Zuid-Euro pa, waar hij voornamelijk landschap pen schilderde, heeft de Schiedamse kunstenaar zich in het Noorse stadje Tromsö gevestigd. Het plaatsje is zeer noordelijk op een eilandje gelegen en telt ongeveer 20.000 Inwoners. Regel matig maakt Cees van hieruit toch ten per ski. boot of liftend naar IJs land, Spitsbergen, Denemarken, Zwe den en Finland. Het liefst is hjj ech ter in Noorwegen; de stoere bevol king kan men volgens hem het meest met de Rotterdammers vergelijken. In grote trekken zag hjj in de Zwe- (Advertentie IM.) Als wij duizenden meters plastic aan de lopende band voor 1.39. verkopen, mogen wij dan con cluderen dat wij goedkoop zijn. Maar als U nu in deze Opruiming diezelfde plastic kunt kopen voor nog géén tachtig cent, waar zou U dan nog op wachten? Maandagmorgen begint de ver koop van deze plastic per meter, in leuke bontrultjes voor tafel bekleding, keuken- en douche gordijnen, valletjes enz. U5 «m Maandagmorgen om 9 uur (wij zijn 's maandagsmorgens altijd open) begint de verkoop van dit plastic per meter, extra breed. 135 cm, per meter voor den meer de Amsterdammers en in de Denen de Hagenaars. In die landen heeft hij vele wand versieringen in jeugdherbergen en op jaarbeurzen aangebracht Ook heeft hij andere middelen aangegre pen om aan de kost te komen; hij heeft vaak bomen gekapt en bij boe ren gewerkt. Tegenwoordig schildert Cees graag abstract op een doek van flink formaat. De oorzaak hier van weet hij niet precies, maar hij neemt aan dat de ruige, grootse Noor se natuur hem daartoe heeft geïn spireerd. „Nee," zegt hij even later bedachtzaam, „dynamisch en intiem zijn de juiste woorden om de natuur daar te kenschetsen. En als je door die dynamiek getroffen bent, is het niet meer mogelijk op een klein pie tepeuterig doek te werken." Binnenkort hoopt Cees Rijk van Ravens met de Rotterdamse schil ders Jos Jansen en Ton Orth en zijn Deense collega Amulf Bjömdal m Kopenhagen en Oslo te exposeren. Zijn liefste wens is eens op een ten toonstelling in Schiedam 2ijn oeuvre aan zijn stadgenoten te tonen. Cees is nu naar Schiedam overge wipt, omdat de zon in Tromso, dat de „Poort van de Noordelijke IJszee", wordt genoemd en waar voorname lijk vissers en pelsjagers wonen, ge durende twee maanden niet boven de kim verschijnt. In die lange duis ternis is het voor een schilder vrij wel onmogelijk te werken. Of Cees altijd in Noorwegen zal blijven werken, kan hjj zelf nog met geen mogelijkheid vertellen. Maar op het ogenblik gaan zijn gedachten sterk uit naar het woeste Atlasge bergte en ook naar de ten zuiden van de Sahara wonende bevolking. Het is best mogelijk dat we over enige fljd iets van deze onrustig zwervende kunstenaar uit die con treien zullen vernemen. De jonge Schiedamse kunstschilder Cees Ravens legt de laatste kand aan dc abstracte wandschildering uoor het instructie-lokaal van het Sportfondsenbad Schiedam. HET ondergrondse verzet tijdens de Duitse overheersing Is al vijf tien jaar lang een onuitputtelijke bron voor de filmindustrie. En weer is er een verzetsfllm bijgekomen en wel onder de titel ,J> e vïj- and was een generaal". Deze film, geregisseerd doer George Sherman en met Van Johnson, Jean- Pierre Aumont en Dany Carrel in de hoofdrollen, bepaalt zich tot het verzet van de maquis in Frankrijk, die een uitstekende organisatie heb ben opgezet om de vijand afbreuk te doen. Het regiem van Hitier wan kelt en de invasie in Normandië staat voor de deur, als de maquis. verscholen in het bergland, een aan slag plegen op een nari-generaal. Do aanslag mislukt en de generaal neemt represailles. Een aantal onschuldige burgers wordt gefusilleerd, waaron der een Frans meisje, dat actief aan het verzet heeft deelgenomen. Voor één van de leiders van de maquis, een Amerikaanse kapitein, die hei meisje zijn liefde heeft verklaard, breekt een bijzonder moeilijke tijd aan. Als Hitler een zuivering houdt onder zijn officieren, krijgt hij de opdracht zijn doodsvijand, de gene raal, uit een Parijse gevangenis te bevrijden en over te brengen naar Engeland. De nazi zou namelijk over gegevens beschikken, die het proces van de Duitse nederlaag zou kun nen versnellen. De bevrijding van de generaal slaagt, de Amerikaan onderdrukt zijn persoonlijke wraakgevoelens en de uitwükpoging naar Engeland schijnt te zullen gelukken. Maar dan blijkt, dat de hele ontvoering een doorge stoken kaart is om de generaal in staat te stellen de organisatie van de maquis te ontmantelen. Op het moment, dat de verzetsstrijders de verraderlijke generaal willen liqui deren tegen de wil van de Ame rikaanse kapitein vallen de Duit- sers aan. In het gevecht tracht de generaal te ontkomen, maar dan is Voor de komende week wordt in het Passage-theater de film van Al fred Hitchcock ..Psycho" geprolon geerd. het moment voor de Amerikaan ge komen voor de afrekening. Hij doodt de moordenaar van zijn verloofde op een begraafplaats, „De vfjand van een generaal" is een sober opgezette film, waarin l»et conflict tussen plicht en wraak van een verzetsstrijder op sympathieke wijze gestalte heeft gekregen. We hebben betere verzetsfilms gezien, maar ook heel wat slechtere, die meer aandacht aan bravour dan aan menselijke verhoudingen in de strijd schonken. (Advertentie IM.) ■VVAXiNE-LICHTEN...,Jl^;(!g Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80. telefoon 6 92.90. Pohtle-alannnummer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 1920.30 uur, dinsdag 9.3016.30 en 19—20.30 uur, woensdag 960—12,30 uur donderdag 9.30—12,30 uur. vrij dag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur, zaterdag 9.30—16.30 uur, 's Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 1921 uur, woensdag 1417 en 19—21 uur, donderdag 10—17 uur, vrij dag 1417 en 19—21 uur, zater dag 10—12 en 14r-17 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Van Jongkind tot Jorn". Elke dag van 10 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur, BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Psycho". Monopole, 2 uur; ('s zondags 2 en 4.15 uur) „Dat doen. wij nog eens over"; 7 en 9.15 uur: „De vijand was een generaal". DIVERSEN Irene, 8 uur: Vegla. Lezing. Chr. Soo. Bel, 8 uur: Werkende Jeugd, Contact. Volksgebouw, 8 uur: Het Voetlicht. Toneel. Chr. Soc. Bei., 2 uur: Chr. B.C. Film. Musis Sacrum, Pers. Ver. Fontijne. Toneel. Beatrix, 8 u.: Singelkwartier. Feest avond. Onder de naam .Revue Festival" biedt de Katholieke Kring Schiedam de leden op donderdag 9 februari m het Passage-théater een grote revue avond aan. Daaraan werken tal vap KRO-artiesten mee. zoals Berry Kïe- vits. Gerard Walden, Fons Pankaart en Liesbeth Lunow, de Szógi's, de Marichica's, Chiquita Florez. Frans Rafall, Dave Parker, Nol Kievits, Harry Boda. Sylvia de Leur, Mitzy Tieland, Miss Alice. Carry Tessen, Chnsto Ruscello en het KRO-revue- orkest o.l.v. André van Wattingen. Geboren: Frederieke A. d.v. D. B. Jochems en E. A. Goettsch; Ditta d.v. A. de Jong en D. Groeneveld. Overleden: N. Niehot. 2 jaar; J. N. P. 't Hart, 2 jaar; L. Bosman, 92 jr. 'C SSiS 2i IWJK Rgfi In spoedgevallen z(jn gedurende dit weekend de volgende artsen te raad plegen: J. Mokkenstorm, Van Buys* da el laan 52b, iel. 64098; G. in 't Veld, Willem de Zwijgerlaan 23, tel. 68590; F van Santbrink, Van Heuven Goedhart straat, tel. 62562 en A. Q C. Klomp. Juliana van Stolbergstmt 3, tel. €9952 Geopend is apotheek Evers, Lange Ha ven 81, die ook gedurende de volgende week de nacht dienst waarneemt. Het staat nu vrjjwel vast, dat de vondst, die de leden van de oudheid kundige vereniging „Helinium" bij graafwerk in het tracé van Rijksweg 20 achter het Bad Groenoord in Ke- thel hebben gedaan, de resten zijn van een Keltische woning uit een tijdperk van 150 tot 60 jaar voor Christus. De vondst is identiek aan de vondsten te Vlaardingen. De nu opgegraven woning is ongeveer 300 jaar ouder dan de Fries-Bataafse boerderijen, die eerder zijn gevonden bij de Oudedljk en de Schiedamse Schie. Dinsdag vonden twee van de ama teur-archeologen de eerste aange punte palen, het bewijs, dat zij op een Keltische woning waren gesto ten. Donderdag zijn dr. Modderman en dr. Glazema van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonder zoek ïn Kethel komen kijken, naar het graafwerk, dat overigens ontzet tend bemoeilijkt werd door de vorst en het vele bodemwater. Het werk moest zelfs tijdelijk gestaakt worden. Doch vrijdagmiddag, na het inzet ten van de dooi, is men toch weer doorgegaan met graven. Env toen hebben drs. J. H. Verhagen, de lei der van Helinium en de heer N. van Loopik een deel van do wanden van de woning bloot kunnen leggen, waardoor vastgesteld kon worden hoe oud de woning wel is Drs. Verhagen vermoedde, dat een deel van de bebouwing naar het zuid-westen, de richting van de ri- VLAARDINGEN Ook de derde ontmoeting in de reeks zaalvoetbal wedstrijden, die TSB deze maand in de sporthal van „De Vijfsluizen" or ganiseert, is een succes geworden. Donderdagavond was Hermes DVS met twintig spelers, waaronder 12 contractspelers, op bezoek (Van Diest, Monster, Rijke, Groenewegen, De Groot, H. v. d. Tuyn, Sigmond, Kemper, De Block, De Leeuw, Ris en Putters). TSB, dat ook de spelers van zijn lagere teams aan dit zaalvoetbal laat meedoen, kwam met 30 man uit. Het is een geanimeerde ontmoeting ge weest, waarbij de spelers van Her mes DVS in het begin kennelijk eni ge moeite hadden zich aan de om standigheden en het spel aan EEN komische ffim met een tra gische achtergrond is Dat doen we nog eens over (Once with feeling)De vrouwelijke hoofd rol in Stanley Donen's kostelijke verfilming van het gelijknamige toneelstuk van Harry Kumitz wordt gespeeld door Kay Kendall, de vil- tuoze Britse comedienne. Het is een vertolking, die knalt als een vuur werk, een vuurwerk van tempera ment, charme en zeldzame humor. Kay Kendall zal het niet meer „over kunnen doen". Twee maanden nadat de laatste opnamen voor deze film plaats hadden gevonden, is zij gestorven aan. een bloedziekte. Met het beeld van haar slopende kwaal voor ogen moeten wij nog meer bewondering hebben voor haar overrompelende prestaties in deze uiterst plezierige, vaak volkomen getikte film. Kay Kendall is hierin de vrouw van een onuitstaanbare narcissusfiguux een woeste dirigent, die uitsluitend gelooft ïn rijn eigen voortreffeliikheïd en ten bewijze daarvan orkestleden mishandelt en financiers beledigt Tul Brynner speelt deze carica- turale maestro, die ook bulten de concertzaal het grote genie blijft uithangen en daarmee ieder tegen rich in bet harnas jaagt. Tenslotte ook ztfn echtgenote, van wie later zal blaken dat ztf die officieel niet is, omdat het paar het aXttyd te druk had om even naar het stadhuis te gaan. ZU laat hem In de steek. Maar zonder deze charmante le vensgezellin kan de maestro niet be staan. Het komt natuurlijk allemaal goed, dankzij het gouden hart van de vrouw, wier temperament overigens volledig tegen de emotionele explo sies van de dirigent is opgewassen. De flitsende humor is veelal op de muziek gericht; vooral Wagner en zijn opera's moeten het ontgelden. Kostelijk rijn in dit verband de dure eden, die de impressario van de diri gent zweert Het is een heel mooi rolletje van Gregory Batoff. Maar ronduit superieur is de bijdrage van Kay Kendall, die haar ij dele man staat! Dat bleek ook uit de uitslagen van de eerste drie wedstrijden: 4—4. 31 in het voordeel van TSB en 22. De bezoekers waren daarna „geac climatiseerd" en zij brachten dan ook alle overige partijen, zij het meestal met slechts één of twee doelpunten verschil op hun naam. De uitslagen van deze zaalvoetbal- ontmoeting TSBHermes DVS wa ren achtereenvolgens: 44, 3—1, 2—2, 0—1, O—l, 1—3, 2—4, 0—1, 0—1 en 02, zodat de einduitslag 16—4 in het voordeel van de Schiedammers werd. Vooral de eerste wedstrijd, tussen de eerste teams van de beide clubs, met voor TSB De Jonge, doel, en Van den Berg, Westdijk, Naaktgebo ren en Van Bokkel, en voor Hermes Van Diest, doel, en Monster, Rijke, Groenewegen en De Groot, gaf bij zonder attractief zaalvoetbal te zien met snelle acties, vele schoten en niet minder dan 8 doelpunten. Maar ook de overige teams heb ben dikwijls aardig spelvertoond, waarbij echter weinig doelpunten vielen. Als geheel mogen we deze De viering van het 75-jarig bestaan van de Alg. Ned. Bedrij' bond voor de Metaalnijverheid en de Elektro technische Industrie CA-N.M.B., aan gesloten bij het N.V.V.) zal ook aan de afd. Schiedam niet onopgemerkt voorbijgaan. Alle leden ontvangen het jubileum-geschenk, dat op zater dag 28 januari uitgereikt zal worden in het Volksgebouw en ïn het Wijk centrum Nieuwland. Op 9 februari zal de jaarlijkse feestavond gehouden worden in Mu sis Sacrum, die een bijzonder tintje zal krijgen vanwege het jubileum. Bekende radio- en tv-artiest«n, zoals de Selvera's, Tonny Huurdeman, Cox van Veen, Gerrie Roelants en Nicky Nobel zullen het cabaret-programma verzorgen. ontmoeting als bijzonder geslaagd beschouwen, terwijl alle zaalvoetbal, liefhebbers reeds verlangend uitzien naar de slotavond op vrijdag 27 janu ari, aanvang 19.30 uur, wederom op „De Vijfsluizen". Dan zullen de twee sterkste teams van Sparta, Hermes DVS, VFC en TSB elkaar in twee poules bekam pen, waarbij ongetwijfeld ran zaal voetbal-op-zijn-best zal zijn te geme ten. SVV zal, us en regen dienende, zondag in Delft de strijd aanbin den met DHC. De Del/tenaren heb ben zich prachtig opgewerkt naar de derde plaats op de ranglijst en zijn met de 40 zege op VSV bijzonder goed voor de dag gekomen. De rood groenen staat dan ook een heel moei lijke strijd te wachten. De laatste wedstrijd van SW te gen Helmond eindigde, ondanks vele winstkansen in een krap gelijkspel. Het spel van de rood-groenen was dan ook weinig overtuigend. Er zal zondag dan ook beslist met meer zelfvertrouwen en vooral enthousias me gespeeld moeten worden, wil men in Delft nog iets bereiken. De opstel ling is: doel Tap, 'achter Romein en Hekman, midden Van Leeuwen, Van Kampen en "Wink, voor Slavenburg, Van Pelt, Corbeau, Kentie en Her-' wig, SW 2 speelt om 2 uur aan de bos rand tegen Sparta 2, een van de top- ploegen uit de reserve eerste-divi- sie. Het zal spannen bij deze semi- derby. Het derde elftal ontvangt om 10 uur in Harga Sparta 3 en het vier de speelt tegen RFC e, eveneens in Harga, Tijdens graafwerkzaamheden op het terrein van het voormalige Hofje van Belois is men gestuit op een schedel en beenderen van oude ske letten. In de buurt van die plaats moet énige eeuwen geleden een Min nebroedersklooster hebben gestaan. Door een misverstand hebben we de heer F. W. gisteren groot onrecht aangedaan. Wij hebben namelijk ge meld. dat hij «en fiets gestolen zou.. hebben, terwijl het moet zijn, dat rijn fiets gestolen, is geworden. De SBLO heeft een goed initiatief ontwikkeld. Voor de lezing van de gemeentelijke tuinarchitect J. J. Schipper over aanleg en onderhoud van de Schiedamse sportvelden en voor het forum daarna, bestond vrij dagavond in De Amstelbron ruime belangstelling. Het moet zelfs moge lijk z|jn meer van dergelijke avon den te houden want nu verdrong het een en ander enigszins. Na het openingswoord van voorzit ter A. de Jong vertelde de heer Schipper wat er gedaan moet wor den om een goed sportveld te kun nen aanleggen. Tenslotte besprak hij de aanleg van de velden in sport park Harga en de komende uitbrei- ding dje over twee jaar kan zijn ge- rcaliseerd. De weilanden in het nieuwe project zijn van goede kwa liteit zodat getracht zal worden het merendeel van de nieuwe velden te bezoden waardoor ze sneller gereed zijn. Meidoorns zullen met meer worden geplaatst m Harga, want deze planten met stekels zijn geen succes. De heer Schipper beantwoordde een vraag over de faalfverharde vel den naar aanleiding van het feit dat de heer Blokland deze velden mo menteel minder geschikt acht. De heer Schipper dacht dat de velden in het algemeen wel bruikbaar zullen zijn. De sportvelden konden door het ungunstige weer vorig jaar minder goed onderhouden worden dan de bedoeling was. Het forum, onder leiding van wet houder mr. P. van Bochove, werkte zich blijmoedig al dan niet serieus door een berg van vragen. Duiven sport achtte men geen sport even min als hengelen, maar schaken en dammen nog wel. Kauwgum kan in de luchtpijp komen, het gebruik heeft geen. nut, meende dokter Jun- gerius. Het stimuleert, meenden Cock van der Tuyn en Hans Croon. „De bal kan aan de deklat kleven en wat dan?" zei de heer Schipper. Een sporthart is gunstig vertelde dokter Jungerms in een gedegen Uiteenzetting.- We hebben een achterstand op sportgebied, meent het forum. Er zijn te veel ontspannmgsmogelïjkhe den voor de jeugd. Het zand in het veld. bij Asvion zinkt niet weg door het trillen van de treinen, meent de heer Schipper. De semi-profs weten niet hoe het hoort, dit voetbal ver keert m een overgangsfase. Voor 'n halfverhard trainingsveld van DRZ en DHS wordt naar mogelijkheden gezocht. Het semiprofvoetba) is voor de voetballer-werknemer een over belasting. Hij moet dit echter met plezier doen. Hel forum meende dat de zaterdagmorgen een grote plaats zal krijgen in het kader van sport activiteiten. vier de Harg zou zijn verzakt en dat daarmee niveauverschillen kunnen worden verklaard. Hij kreeg gelijk. De woning ligt niet overal even hoog. Over een groot oppervlak wer den vlechtwanden bloot gelegd van anderhalve meter hoog, die m zuid westelijke richting zijn omgevallen of omgewaaid. Op de bodem bevond zich de vloermat, een vlechtwerk van riet. Daaronder bleek dat de bo dem uit een stevige kleilaag is ge formeerd. Met spoed is de vondst op tekening gezet. Vandaag zullen leden van Heli nium het gehele oppervlak tot op de kleilaag schoonmaken om de juiste breedte en lengte van de woning (ongeveer zes bij acht meter) te kun nen zien. Tevens zal nog naar scher ven en andere voorwerpen worden gespeurd; daarna wordt dit werk be sloten. In de woning z\jn vrijdag weer grote hoeveelheden potscherven ge vonden. De scherven hebben diverse versieringen, maar alle identiek aan de Vlaardingse vondsten- Ook z|jn beenderenrestcn gevonden van var kens en paarden; enkele resten moe ten nog worden gedetermineerd. Be langrijk Is ook, dat een fraaie zware natuursteen, die als maalsteen werd gebruikt, is gevonden. Ook Schiedam heeft een „zicanen- meer". En tvel een vijvertje in Nieuwland bij de Flat Spierings- hoek. Dit wordt namelijk gebruikt als winterkwartier voor de grote witte vogels, die er bp tientallen zyn ondergebracht. Voor de kinde ren is het een speciale attractie om de hongerige vogels te voede ren. veilig achter een stevig hek vandaan (Advertentie l.M. Verkeudheidsbacllfen' zijn als de dood voor,. Dit doosje betekent t protektie tegen infektia De Schiedamse Volkstuindersver- emging „Klem-Ëabberspolder", hier in samenwerkende met de Vlaar dingse Volkstumdersvereniging, start op maandag 23 januari het „winter werk". Daarbij zal onder leiding van de heer Bergsma van de Rijks Tuin- bouw-voorlichtingsdienst een cursus van twaalf lessen, steeds op maan dagavonden om 8 uur in het Wijk centrum Nieuwland. worden gehou den. Hierbij zal een algemene cursus worden gegeven, terwijl verder het werken in de siertuin, de nuts-tuin en de fruitteelt wordt behandeld. Ned. Herv. gemeente: Grote kerk: 10 uur ds H. W. Hemmes tH. Avondmaal). 5 uur ds. H. W. Hemmes (H. Avondmaal en Dankzegging) Bethelkerk: 10 uur dr L. J. Cazemier (H. Doop), 5 uur; ds. J. D. Srnids. Opstandmgskerk: 10 uur; ds D. J. Spallng (voorb. H Avondmaal), 7 uur: ds, L. J. Cazemier. Vredeskerk- en 1045 uur: ds 3. A, Hebly, 7 uur ds D, Smids. Ned, Hcrv. Gercf, Evang. Gebouw rrenc: 10 en 4 uur Kand. G. Veldjes- roflf "(Utrecht). Evang. Lnth. gemeente, 10 uur ds S. v, d, Haageri. Per 1 februari is aan de Toneel academie te Maastricht tot docent benoemd de heer Andre van den Heuvel, tot nu toe verbonden aan het Rotterdams ToneeL De heer Van den Heuvel, in Tegelen geboren, was een van de eerste leerlingen van dc Maastrichtse Toneelacademie, een jaar of acht geleden. Hij was voor zijn contract met het Rotterdams Toneel werkzaam aan de Nederland se Come die te Amsterdam. Ned. Prot. Bond, Westvest 92' dra G. Westerouwen van Moeteren. Rem (Rotterdam), Oud-Katli. berk. Dam 28, 10 uur K. 7.1 is Baptistengemeente. Lange Haven 59, 10 uur en 7 uur ds. R Reiling. Leger des Heils. Lange Haven 27, 10 uur: beiliginghsamcnkoixist, 7.30 uur. verlossingssamenkoir.st, Gerrit Ver- boonstraat, 6.30 uur- openluchtbijecn- komst o.l.v. majoor en mevr M Sou- verem. Joliova's Getuigen. Volksgebouw, 6 uur: wachttorenstudie, onderwerp ..Ze kerheid gedurende de oorlog van de grote dag van God de Almachtige": woensdag 7.30 uur dienst vergadering cn theocratische bediemngsschool. Chr, Gerei". Kerk. Kerkgebouw "Wa rande, hoek Brug. Knappertlaan: 10 uur en 5 uur: ds. W. A. Zijiema (Hooge- veen). Ned, llerv. Gemeente Kethel, 10 en uur: ds. J E. L. Brummelknmp. Geref, Kerk Oostcrkerk: 10 uur ds. V. A. Krijger en 5 uur ds J, Couvee. De Goede Haven: 10 uur ds. H. J. Heij- n«rn (Vlaardingen) cn 5 uur ds, J. Na- wijn. Julianakerk- 10 uur ds J. Couvée en. 5 uur ds H. J. Kcijnen. De Ark Kethel: 9 30 uur ds. G Aalbersberg (Vlaardingen) en 2 30 uur ds W, A. Krijger. Kantine SC.F.: 10 uur ds. 3. Nawsjn en 5 uur ds. W„ A, Krijger. VLAARDINGEN Op „De Vijfsluizen" Vanavond worden op het Shell- sportpark „De Vijfsluizen" twee aan- trekkelij ke basketballwedstrijden gespeeld voor de hoofdklassecompe titie. Om zeven uur speelt het eer» ste damesteam van ROVS tegen AMVJ uit Amsterdam, vermoedelijk de aanstaande landskampioen. Hoe- v/el het eerste damesteam van ROVS het zeker niet slecht doet in de competitie, zijn de Amsterdam sen, die stevig op de eerste plaats staan, favoriet. Om acht uur speelt ROVS-heren tegen AMJV. De thuisclub heeft een behoorlijke kans op de overwinning. In elk geval kan men vanavond in Vlaardingen basketballwedstrij den van goed gehalte aanschouwen. Leesclubavond De Vrouwengroep PvdA houdt op- maandag 23 januari haar periodieke bijeenkomst, ditmaal op het adre* Mesdagstraat 23, Men begint om 8.15 uur. De congresvooxstellen komen in behandeling. De kantonrechter te Schiedam heeft de door de heer L. v.d. Torrs, exploitant van de tennisbanen Soen- da, op de Vlaardingsehe IJsclub in gestelde vordering toegewezen. De heer v.d. Torre had overigens reeds het grootste gedeelte van zijn oor spronkelijke vordering laten vallen en claimde alleen nog salariskosten en verbruik van consumpties. Het bestuur van de Vlaardingsche IJsclub deelt ons nog mee, dat de uitspraak hem ten zeerste verbaast. Het zei ons toe zeer binnenkort met een uitvoerig exposé over de gang van zaken volledige opening (van het beloop van deze langdurige ge schiedenis te zullen verstrekken. Onderlinge competitie Voor de huishoudelijke competitie van cc schaakvereniging HVO werd deze week als volgt gespeeld: B. Kwindacz—A. Hogerwerf afg., D, A. v. Dorp—P, Korpel afg., W. v. d. Waal—C. Wesdijk 01, J. de BreemsP. de Goede G, TornA. Meinster 1—0, Th. v. d. Drift—H. Molenaar I0, P. C, Wes terhofB. v. Heercn 01, P. Hoos— W. v. d. Meulen 10, A. Mellegers J. Oosters 3—0, F, J. Huyser—P. Ver schuur 1—0. Speciaai voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Telefoon 6 80 21 - Schiedam Fotografie Voor pasfoto's oaar K, van Vuuren, Hoogstraat 106 Tel. 6 67 20 In één dag gereed Rolfihns vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K- van Vuuren. Hoogstraat 106. Permanent wave llélëne permanent met toe stel, het beste wat ér is, compleet ƒ5.—; stroomloos 7.50. Op vertoon van deze: advertentie fl.korting! Dames- en berenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22, telefoon 6 7170. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- Of kan- telbed Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA (Broersveldpad), telef. 6 70 28 (na 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten outleai- kanten, kampeerbedden enz. Kom eens praten. Voor het slijpen van scharen, messen (ook golven), zagen, beitels, schaven, Phiiishave en Remingtons naar Slijperij en Sta al warenhandel G. "E, Kleyheeg, v/h Solingen, Nieuwstraat 43 boek Korte Kerkstraat, telefoon 68127. Nette jongen gevraagd voor"' lichte fabrieksiverkzaamhe- den. 's Zaterdags vrij. N.V., Suikerwerkfabriek „Arba", Rozenburgsestraat 14, Schie dam. Nette hulp gevraagd voor onze inpakafdeling, 's Zater dags vrü. N.V. Suikerwerk-'S fabriek „Arba", Rozenburg- i sestraat 14, Schiedam. «Ti?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1