'«iHf rnmmmmm 6 De vervallen Nieuwe Buurt valt onder slopershamer OOP rfNG Stereoscopic voor de Vegla toegelicht 't Voetlicht speelde „realistisch" stuk irrmi DE KLERKeZN Een tweede Keltische woning blootgelegd Plaatsing in finales niet correct WF tegen Spartaan AGENDA Fontijne-personeel voerde met succes blijspel op 16. Organisatie heel slecht SCHIEDAM }tj. Trein reed door de zaal Weer twee nieuwe wedstrijden Kleding gestolen in Sportfondsenbad Wie heeft iets verloren? Mercurius-avond ïn Irene OBK-solist haalt dirigenten-diploma £en echte ouderwetse WOLLEN DEKENS 39.80 28. 69.80 Auto viel bijna in Zwaaikom Zestien meter naast de eerste Vlak bij Bad bij Groenoord Veel schade bij bij inbraak Prestaties leden er flink onder Bal van Guillaume druk bezocht Corrie Vreeken naar Zwolle Directeur van slachthuis benoemd CASSIÈRE zijn SIMON DE WIT enige verkoopsters 9 een leerl,-verkoopster 9 enige vri. hulpkrachten 1 9 een bezorger j§ SIMON DE WIT Maandag 23 jaunari 1961 /NDERDAAD, het gaat hard met het slopen van de krotjes in het hart nan het oude Schiedam.. De sanering, die eerst aarzelend begon, is nu op gang gekomen en het is heus de moeite waard zich eens te vergewissen wat er zoal aan oud-Schiedam is veranderd. De Broersvest is verrijkt met een groot flat-gebouw, waaronder enige zeer moderne winkels zijn ondergebracht en in het verschiet ziet men de slopers Bezig ter hoogte van de ruïne van het slot Mathenesse de laatste huisjes op te ruimen die nog een belemmering vormen voor de nieuw aan te leg gen brede verkeersweg naar de toekomstige Prove- niersburp. Op de tekening ziet u de sloping van de Nieuwe Buurt, dat in het centrum van Schiedam ligt. TT -ET is dit gedeelte van de Nieuwe Buurt u-aar XI zich ook het hofje bevond, dat men via een smal gangetje Bereiken kan en waar de „huisjes van toilet" in de tuintjes stonden. De woningen in dit hof je werden aangeduid met kleine cy/ers, vandaar dat men van dtt oord sprak als van „de Nieuwe Buurt met de kleine cijfers". Overrigens zal het iedereen wel opgevallen zijn dat er iets tegenstrij digs zit in de naam Nieuwe Buurt, die nu wegens haar ouderdom en gammelheid wordt opgeruimd. Iets dergelijks vinden we oak in de naam Nieuw- sticht aan de Buitehhavenweg, waar al meer dan een eeuw soortgelijke huisjes staan. n OOK de sloping van de Nieuwe Buurt krijgt men een wijder perspectief dan voorheen. Tot dusverre kon men van hieruit nooit het torentje van het oude St. Jacobs Gasthuis aan de Hoogstraat zien. Het ktoteke Hollandse torentje dat boven het afbraak-milieu uitsteekt, verhoogt in belangrijke ■mate de charme van de tekening. O. DECONINCK „Het wonder der stereoscopic" was de titel van de door de beide heren De Wijs, van het Ned. Instituut voor Culturele Voorlichting, gehouden le zing. Het instituut neemt al zeven jaar lang proeven op het gebied van «tereoscopie en stereofonle en van de resultaten ervan hebben zater dagavond dc vele belangstellenden die bjj de ontspanningsvereniging Vegla te gast waren, in de Schie- damse zaal Irene knnnen genieten. Door het plaatsen van luidsprekers en versterkers op vier verschillende punten in de zaal, was het b.v. mo gelijk zodanig het geluid van een rijdende trein te verkrijgen, dat het er op leek of hij door de 2aal reed. Ook de muziek van een orkest ktvam zodanig door, dat men het in de zaal aanwezig waande. In hiljartdistrict IN „BILJARTNIEUWS", het maandorgaan van het biljartdis trict Schiedam, wordt de opmerking gemaakt niet gesigneerd, dus on getwijfeld van de eindredacteur dat de algemene regel voor plaatsing in een finale, dus nadat voorwed strijden zijn gespeeld, onjuist wordt toegepast, Gélet wordt namelijk al leen, althans in de eerste plaats, op het aantal behaalde matchpunten in de poules, en met het gespeelde moy enne wordt helemaal geen reke ning gehouden. Deze opmerking ook al eerder in deze kolommen gemaakt snijdt hout! Het is namelijk al enkele ke ren voorgekomen, laatstelijk bij de thans nog lopende finale om het der de klasse libre kampioenschap, dat daarin spelers niet zijn toegelaten, hoewel zij daar op grond van aantal matchpunten moyenne wel recht op hadden. Het biljartdistrict Schiedam heeft thans de inschrijving opengesteld voor twee nieuwe wedstrijden: de teamwedstrijden om een wisselprijs, die beschikbaar is gesteld door dc heer J. R. de Jonge en dient ter ver vanging van de Luifelbeker, en de persoonlijke wedstrijd om de P. v. d. Waterbeker. Nog fantastischer was het gesteld met de stereoscopic. Door te fotogra feren met twee afzonderlijke lenzen verkrijgt men een A- en een B- beeid. Wanneer men deze beelden weer met een projectie-apparaat, voorzien van twee zich naast elkaar bevindende lenzen, gaat projecteren, krijgt men echter een vlekkerig beeld op het doek. Nu zet men ech ter een bepaald soort, voor dit doel ontworpen bril op, waarvan de gla zen de lichttrillingen kunnen schif ten. dan kan men op het doek een prachtig beeld zien. Dit lijkt zich dan midden in de zaal te bevinden en het is o echt van kleur, dat men de indruk krijgt dat men zich in de natuur zelf bevindt. Deze zeer grote perfectie is eerst na jaren lang researeh-werk verkre gen en het Instituut, dat te Bunnik is gevestigd, heeft het op dit gebied het verst in geheel West-Europa ge bracht. Het doet vreemd aan, dat bij het projecteren de mensen m de zaal in een V-vorm zitten, maar het schijnt optisch noodzakelijk te zijn. De vele aanwezigen hebben onge twijfeld van deze tweede door de Vegla georganiseerde culturele avond van de maand genoten. Zondagmorgen bemerkte de 14- jarige Fredenka E. B., toen zij zich. na een duik in het water van het Sportfondsenbad. wilde aankleden, dat er een deel van haar kleding was meegenomen. Zij miste haar regen jas en handschoenen. Esperanto-agendo Merkredon, la 25an de januaro Klubvespero, Ni kune legos la las- tan „F.L." ce kino v. Gink Ploeg- straat 19 Venu multope, vi estas bonvenaj. Enige voetbalwedstrijd „Geen voetbal, toch voetbal," heb ben de bestuursleden van de voet balclub Wilton Fycnoord gedacht. Zij zijn waarschijnlijk de enigen in Zuid- llolland die dit denken In daden kunnen omzetten. Van "Wilton Fyen- oord is het standaardteam naar de tweede klas van de afdelirig Rotter dam gezakt, maar een herboren team strijdt onder een gereorganiseerd be stuur energiek om de weg terug te kunnen vinden. Het ziet er vooral na de laatste wedstrijden naar uit dat IVF weer succes gaat boeken. "WF heeft een veld van uitstekende kwaliteit, bovendien is dit veld par ticulier eigendom. Geen bondsconsul die zijn verboden kan doen horen buiten competitieverband. Het bestuur van WF heeft daarom in dit weekeind nog snel een tegen stander gezocht, het sterke Spartaan '20. Beide ploegen kwam met twee invallers m bet veld en het strekt WF tot eer dat de scheepsbouwers het enorme krachtsverschil vrijwel hebben kunnen nivelleren. Zo en thousiast voetbalde Wilton Fyenoord dat de stadgenoten in de eerste helft het overwicht hadden. In de twintig ste minuut gaf middenvoor Groen heide zijn club zelfs een voorsprong. Het goed bespeelbaremaar toch zware veld verschafte de club uit de afdeling in de tweede helft meer moeilijkheden, dan de geroutineerde Rotterdammers. De bezoekers kon den daardoor WF in de verdediging drukken. De rechtsbinnen van Spar taan '20 scoorde eerst de gelijkmaker en tien minuten voor het einde de winst in deze vriendschappelijke en nuttige wedstrijd. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen bü ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 92.90. Pohtie-alarmnummer 6 4666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19—20.30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19—20 30 uur, woensdag 9.3012 30 uur donderdag 9 3012.30 uur, vrij dag 9.39—16.30 en 19—20,30 uur, zaterdag 9.3016.30 uur. 's Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19—21 uur, woensdag 14—17 en 19—21 I uur, donderdag 10—17 uur, vrij dag 14—17 en 1921 uur, zater dag 1012 en 14—17 uur. I Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Van Jongkind tot Jorn". Elke dag van 10 tot 17 uur; 's zondags j van 12 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en S.15 uur: „Psycho". Monopole, 2 uur: „Dat doen wij nog eens over"; 7 en 9.15 uur: „De vijand was een generaal". DIVERSEN Openb. school Kethel, B uur: Groene Kruis. Opening tentoonstelling, Sursum Corda, 8 uur: Wijkgemeente IV. Bijeenkomst, Wijkcentrum Nieuwland, S uur: Kath. Vrouwengilde. Lezing. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9- 12.30 en 2-6 uur: 1 paar herenhandschoenen. Te bevragen bij de vinders: plaat hardboard. Gemeente Reini ging Schiedam, Buitenhavenweg; 2 witte sokken, J. Bakker, v. Dljck- strart 23c; sjaal, Vliegenthart, Esscn- burgsingel 146a, Rotterdam; oorbel, De Haan, Albardastraat 17; horloge bandje, v. Gerven, Strijensestraat 58a; 1 paar dameshandschoenen. Ger- ding, Marconistraat 69b; heren hand schoen (R.), mevrouw De Zeeuw, Fultonstraat 30; 1 paar herenhand schoenen. C. Wiegman, 2e Tuinsingel 24; dameshandschoen (R.l, mevrouw Nefkens, Swammerdamsingel 47; he renhandschoen (L.)? mevrouw Go- vaart, Rozenburgsestraat 2; bos sleu tels, mevrouw Gouweleeuw, Dr. Schaperlaan 73; vulpen, A. Gulde- mond, p.a. Melcbers, Lange Haven 74; ring met sleutels, A. v, d. Waal, Stephensonstraat 2b; kindertasje met inhoud, mevrouw v.d. Berg. Tal- malaan 49. De film-avond van de Alg. Bond Mereurius zal op woensdag 25 janu ari niet in het Volksgebouw worden gegeven, zoals we vermeld hebben, maar in gebouw Irene. Onder de goede leiding van regis seur Piet Xteeft ontpopt de toneel groep van de personeelsvereniging „Fontyne" zich tot een bekwaam ge zelschap. Het jonge groepje, dat za terdagavond voor de verheugde col lega's en hun verwanten een goede opvoering var het blijspel ,3lyf zit ten waar je zit" van Aug. van Zuy- len gaf In Musis Sacrum, heeft dan Met het spel „Wilde Vaart" van de schryver Tom Dekker heeft de To neelvereniging „Het Voetlicht" een sink opgevoerd, dat velen graag zien. omdat zy het zo realistisch vinden. Naar onze mening is de problema tiek van liet spel verouderd en aan de sentimentele kant, wat echter niet wegneemt dat het talrijke pu bliek zaterdagavond in het Volksge bouw de voorstelling toch wel heeft weten te waarderen, gezien het ap plaus aan het eind van de avond. Het verhaal speelt in een haven buurt, waar het volk er geen been in ziet zich ten koste van alles te verrijken. In dit -milieu komt Niek Schoos terecht. Hij gaat inwonen in het café van Manus Kroot en zijn vrouw Marie. Door de goede verzor ging van Manus en Marie, die veel voor hem blijken te voelen, raakt Niek niet op het slechte pad. Op een gegeven moment worat hij verliefd op Reny Doormverth, een meisje dat zich aan de één of andere ondenvereldfiguur verslingert. Later blijkt zij dit voor de politie gedaan te hebben. Alles komt gelukkig op zijn pootjes terecht Nel van Sebijn- dei speelde de rol van Reny Doom- werth en Mar Tettero die van Niek Schoos. Het spel was hier en daar ietwat te stijf, terwijl de souffleur af en toe achter in de zaal was te ho ren. Het publiek was meermalen be paald onrustig en dat kwam ook bet spel niet ten goede. Mede daardoor misschien konden de aanwezigen niet geheel en ai geloven in de voor het voetlicht gebrachte figuren. ook het welverdiende applaus ont vangen. Regisseur P. Kreeft kreeg extra waardering na afloop. Het ziet cr allemaal nogal moeilijk uit in dit Blijf zitten waar je zit. Henri Latour is de toekomstige pro fessor die plotseling allerlei onver wachte bezoeken krijgt. In zijn twee kamerflatje spelen zich dc verwik kelingen en misverstanden af. J. van der Laan gat een aanvaardbare en komische vertolking van deze een- tale figuur. Eerst komt zijn vriend Marcel Temde om te verzoeken of zijn verloofde Yvonne Moreau (mej. J. Faber) tijdelijk in de flat van Henri mag verblijven. Henri kan het verzoek met weigeren, aangenaam vindt hij het niet. maar het gevolg is toch dat hij aan het slot zal hu wen met zijn onverwachte bezoek ster. Ook zijn tante Mathilde komt op bezoek, evenals de vader van Yvonne. Zoals het in een goed blijspel be taamt heerst er al spoedig de zonni ge stemming. De heer Julien Mo reau, een goede creatie van E. Poel man, bemerkt al spoedig dat een oude hartsvriendin van hem tot de kring behoort Ook hier ontbloeit de liefde weer. Met een eind goed al goed eindigt de pretentieloze affaire, die op een grappige en vlotte wijze werd opgevoerd. In de bijrollen speelde de debutante mej, T. van Duivenbode op overtuigende wijze de rol van de vinnige werkster Ma dame Puche. Ook P. de Koning had met zijn rol als Postiau een. goed aandeel in het welslagen van. deze gezellige toneelavond. Na afloop was er een genoeglijk samenzijn. Op het zaterdag in Amsterdam ge houden examen van de Ned, Bond van Orkest-directeuren is de solo- clarincttist van het Schiedamse har monie-orkest „Oefening Baart Kunst", de heer A. de Bruyn jr., geslaagd voor het diploma van orkest-dirigent en wel met gemiddeld een 8. O.BK kan cr trots op zijn over dergelijke leden te beschikken. Op 17 februari zal O.B.K. weder- (Advertentie 1M.) In leuke biokdeiïlni. Uitsluitend 2 persoons 220 x 170 van 26.50 NU enorm voordelig voor 90 Een partij SCHUIM PLASTIC MATRASSEN van volgesckulmd plasHc. Warmte Isolerend, stofvrij en hygiënisch. Overtrokken met prima damast, 1 persoons 190 x 80 AM 90 VERENDE MATRASSEN „5UNNY DREAM" de prima matras met het soepel verende Interieur. Electrisch geharde stalen veren, zware afdekking van erin végétol en zuiver wollen watten. Overtrek van fraaie damast. Een heel bijzonder koopje! 90 7© 80 2 pers. uur#» 15"jaar garantie 1 pers. NU Een restantpartij van onze bekende VERENDE MATRASSEN CAESAR» met het vernuftig uitgebalanceerde verensysteenv Sublieme vering, bijzonder degelijke afdekking, -oveft* trokken met prima damast tijk. Nu als heel bijzonder koopje 45.— voor Hli 1 persoons van 59.50 voor l 2 persoons van 98.— BINHENWEG "City Centrum" BEUERLANDSELAAN ROTTERDAM DEN HAAG UTRECHT VÜSSINGSN Het is zaterdagmiddag gelukkig nog goed afgelopen met de auto en de passagiers van de uit Rotterdam afkomstige heer N H. M. B„ toen hij zijn wagen, waarin, drie kinderen zaten, wilde draaien bij de Zwaai kom in de Schie aan de kant van de Sint Joris Doele, reed hij zonder am te kijken achteruit. De wagen dreigde in het water te vallen, maar de voorwielen bleven nog aan de kademuur hangen, waardoor de auto grotendeels boven het drie meter diepe water kwam te hangen. De bestuurder wist zich te bevrijden en ook de drie kinderen uit hun be narde positie te verlossen. Niemand liep letsel op en de auto is met behulp van een kraanwagen weer helemaal op de kant getrokken. om deelnemen aan het landelijke concours te Arnhem, waarvoor al leen de best geclassificeerde orkesten van Nederland worden uitgenodigd. Het nummer voor dit ton-concours zal dan ten gehore gebracht worden op het concert dat O.B.K. op 9 maart in het Passage-theater zal geven. Zaterdagmiddag heeft Chris d« Roo, een lid van de vereniging „He- linlum" voor amateur-archeologen, voor de tweede maal resten van een Keltische woning gevonden. Op zes tien meter afstand van de woning die vrijdagmiddag werd bloot gelegd Advertentie Ï.M.) Van honderden van de be kende „Sawa" grote twee persoons gewatteerde de kens, 160 x 215 cm. met zuiver wollen watten vuil mg, overtrok ken mee hoogglanzende satin, gestikt In modern dessin, die normaal voor 28.90 verkocht worden En van een enorme partij wol len dekens van 26,90, in de extra grote tweepersoons maat 190 x 230 cm, van voor gesorteerde, extra getwijnde wollen garens in moderne des sins. Ï.Le-p&5 <80X^5 Dinsdagmorgen om y uur oe- gint deze radicale dekenver koop (en niet één zal er over blijven) van deze grote wollen en gewatteerde dekens, door elkaar a /tn voor één prijs MjXZffK ontdekte Chris de Roo aan de zijde van Bad Groenoord een stevige haardplaat van Keltische bewoning. Bjj het uitgraven van de vondst kwamen fle vlechlwanden van deze tweede woning tevoorschijn. De vondst toont volkomen over eenkomst met de vondst die aan het begin van de week werd gedaan en beide woningen zijn vrijwel identiek aan de woningen die in de Vlaar- dïngsc Broekpolder werden gevon den. De boringen, m de omgeving to nen ook aan dat er gedurende eeu wen m de laat-Keltische periode, de zogenaamde La Téneperiode, vee houders in Schiedam hebben ge woond. Deze ontdekkingen van „Heli- nium" leiden ertoe dat dc opvattin gen omtrent de prehistorie van deze omgeving moeten worden gewijzigd. Steeds is aangenomen dat bewoning in Schiedam onmogelijk was voor de jaartelling in verband met de over stromingen. Nu blijkt dat de Kelten hier gewoond hebben voor en na de overstromingen. Dit tonen de opgra vingen aan. De woonlagen bevinden zich steeds op de aangeslibde klei dat soms m enkele formaties met daar tussen het veen boven elkaar ligt. Steeds weer hebben de Kelten zich dus hier gevestigd en zij woon den. hier op een stevige ondergrond van klei en verhard veen en niet zo als elders geschiedde op een zwakke laag veen en riet. In het weekeind is or een inbraak je gepleegd in Breman's Kwasten- en Borstelfabriek aan de Nieuwe Ma- thenesserstraat. Door een ruit in tc drukken aan dc achterkant van het. gebouw, wist de dader zich toegang tot het kantoor tc verschaffen. In het kantoor haalde hij de kasten en de bureaus overhoop en smeet een deel van de inhoud op de vloer. Met me deneming van een klokje en post zegels is de indringer weer vertrok ken. Aan de kasten en bureaus is een schade van 400 gulden aangebracht, en daar komen de kosten voor een nieuwe ruit ook nog bij. "VX AARDINGEN ZRO-competitie De eerste van de vier wedstrijden voor de ZRO-competitie werd zater dagavond in Hillegersberg gehou den, De organisatie berustte bij de rk zwemvereniging LAC, Deze was blijkbaai niet tegen de ingewikkelde organisatie opgewassen. Men had totaal vergeten, dat er ook plaatsen behoren te worden gereserveerd voor de deelneemsters en. deelne mers. De temperatuur boven water was ook veel te laag, zodat vele zwemsters en zwemmers bibberend aan de start verschenen. Over de ge hele linie bleven daardoor de pres taties ver beneden het verwachte peil. VZC heeft besloten met ingang van 21 januari de volgende clubre cords in te voeren: 50 m schoolslag, 50 m xugslag, 50 m vlinderslag, 50 m vrije slag, 4x25 m wisselslag per- soonhj'k en 4x50 m wisselslag per soonlijk. De resultaten van de VZC-ers za< ter dagavond waren: 50 m schoolslag jongens, C-klasse <14 en 15 jaar): C. Droppert 44.6, I. van Opstal 45.4, A. Ver burg 45.9, I. Dusscldorp 47.7, M. Stam 47.8, A. Bijl 50.8. 50 m schoolslag jongen, C-klasse <14 en 15 jaar): C, Aartsen 43.3. Ma liepaard 44.8, C. van Pelt 46.9. 50 m vlinderslag heren, C-klasse <16 jaar en ouder); L. v. d. Wmdt 32.1, W. v. Dijl 32.9, H. Vos 33.8, L. Dan 34.2, F. Dupré 36.3, J. Stigter 39, 4x25 m wisselslag persoonlijk dames: L, Rietveld 1.23.8, J. Katte- staart 1.24.3. C. Droppert 1.25.8, S. Goederend 1.27.2, A, Verburg 1275. Voor een vol Irene speelde zon dagavond de Down Town Jazz-Band. De belangstelling voor dit grote bal van de Schiedamse Ja2z Sociëteit Gudlaume was uitermate groot; er waren maar liefst 300 jongeren naar dit evenement gekomen. De zaal was ditmaal erg aardig versierd met o.jt. een paar fraaie lichtbakken en verschillend gekleur de lampjes. In het hierdoor ontstane sfeervolle licht werd de hele avond gedanst op de goede muziek van Roefie Hueting en zijn band. Het ligt in de bedoeling dat dit nieuwe huisorkest vao de sociëteit ook vol gende week acte de presence zal geven- 4x25 m wisselslag persoonlijk heren: L. Don 1.15.7, C. Aartsen 1.15.9, L. v. d. Wind 1.16.5, W. varr Dijl 1.17.4, F. Dupré 1.18.7, H. Vo» 121.6. 50 m rugslag meisjes, C-klasse (12 en 13 jaar): L. Buys 41.7, R. Zwijgers 42.5 M. v. 't Oor 44.4, M. Goederond 47.-,' K. de Nijs 47.1. 50 m rugslag jongens, C-klasse (12 en 13 jaar): J. Ruisink 37.6, G. Buys 40 4, G. van Opstal 40.7, H. Dussel- dorp 42.1, G. Mak 42.3. 4x100 m wisselslag estafette dames, A-klasse: I. RDZ 5 min. 20.-, 2. SZC 528.6, 3. VZC 5.58.1. 4x100 m wisselslag estafette heren. A-klasse: 1. RZC 4 min. 49.-, 2. Mer- wede 5.03.2, 3. VZC 5,03.4, 5x50 m vrije slag estafette dames, B-klasse: 1. RDZ 2 min. 49.6, 2. SZC 2.54.3. 3, VZC 2.54.5. 5x50 m vrije slag heren. B-klasse: 1. VZC 2 min. 33.-, 2. SZC 2.34.-, 3. Shell 2.38.2. Corrie Vrceken-Bouman, die giste ren in het Hoogoven-schaaktoernooi in de damesgroep op de derde plaats eindigde, is naar Zwolle doorgereisd om daar aan een internationaal schaaktoernooi deel te nemen. Haar resultaat betekent, dat onze stadgenote zich heeft gerehabiliteerd van haar minder gunstige prestatie afgelopen zomer in Joego-Slavië. De Rotterdamse gemeenteraad heeft dr. E, de Boer benoemd tot directeur van het Openbaar Slacht huis en dc Veemarkt. Hü was hier al eerder als keuringsarts werkzaam. Sinds 1955 was dr. De Boer directeur van het Openbaar Slachthuis in Den Haag. sn een „S"-markt van SIMON DE "WIT is een heel aparte taak. Wie graag in een uiterst moderne zaak werkt op zeer gunstige arbeidsvoor- waarden en voelt voor dit verantwoor- dclijke en afwisselende werk, waarin ZZ het „gastvrouw zijn" een belangrijke rol speelt, nodigen wij uit voor een gesprek over de mogelijkheden die wij ZZ kunnen bieden in onze binnenkort te m openen „S"-markt in Vlaardïngen op dinsdag 24 januari 's middags van 2 tot 55 5 uur of 's avonds van 7 tot 8 uur in S Hotel Rest. „Boer" - Smalle Haven- m* straat 7 te Vlaardïngen. 5 Wanneer u verhinderd bent schrijft u dan eens 5 ,»an SIMON DE "WIT N.V„ Personeelsafdeling, is-thus 2 tc Zaandam. S SIMON DE WIT KV. 52 vraagt voor haar binnenkort te openen HZ „S'"-markt m Vlaardïngen 5^ (17—22 jaar) <15—17 jaar) fZL (tot 35 jaar) ZZ IZ voor het verpakken van vleeswaren £2 gedurende enige halve of hele da- SS gen per week. 2 (1725 jaar). De aanstelling geschiedt volgens gunsti- ge arbeidvoorwaarden. mm Persoonlijk aanmelden op dinsdag 24 januari u SS "s middags van 2 tot 5 uur of 's avonds van SS 2 7 tot 8 uur in Rest. „Boer", Smalle Haven- gg «g straat 7 te Vlaardïngen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1