L. Groeneweg nam afscheid als hoofd chr. vsio-school Trots van Shell-vloot had beroemde voorganger Verkeer kan weer normaal over Koemarkt rijden m Tinneroy in trek op Groene Kruis-show UNIEKE GEBEURTENIS Maar blijft werken bij zijn zoon, die hem opvolgt OP 9 FEBRUARI TE WA TER BIJ RDM Oude Ondina bracht in -'42 hulpkruiser tot zinken en overleefde de oorlog S.G. steunt financieel het werk van „Helinium5 Geen grote veranderingen, wel enkele verbeteringen Afgebroken partij beslist over indeling finale Van Kempen wint beide partijen Leden van NIVON kenden provincie op hun duimpje op SCHIEDAM HOOFDSCHRIJVER Brand in woonwagen weer snel geblust rWricïMOulüws] Opgravingen gestaakt Grote werk is bijna voltooid Mr. Van Bocliove voor moderne jeugdraad Bij SBKC twee teams op de eerste plaats Sproei-ijsbaan van J. v. Vliet weer open Burgerlijke Stand Wie heeft iets verloren? Koeriersters I Kapitein Rob Woensdag 25 januari 1961 Het is eigenlijk wel een zeer uit zonderlijk gebeuren dat nu plaats heelt op de Christelijke school x'oot v.gJ.o. aan het Oude Kerkhof. Het hoofd van de school, de heer L. Groeneweg zal, na bijna 47 dienstja ren, wegens het hereiken van de pensioengerechtigde leeftüd als hoofd aftreden. Het bijzondere is nu dat hU opgevolgd zal worden door zün zoon, de heer W. Groeneweg, die niet alleen als leerling bü zQn va der op school Is gegaan, maar ook zes jaar lang onderwijzer (de enige overigens) is geweest op de v.g.Io.- school met zijn vader als hoofd. Maar omdat de heer L. Groeneweg sr. het bestuur van de Vereniging tot Bevordering van Chr. Onderwijs In Schiedam niet zo midden in de cur sus in de steek wil laten, zal senior na zün pensionering nog les bljjven geven op de school, maar dan als on derwijzer, waar zü» zoon en opvol ger het hoofd van is. Op deze ty pische „school van de Groenewcgen" zal dus het commando wisselen, maar verder bljjft alles bij het oude, ge durende deze cursus althans. Deze unieke situatie is uiteraard uitvoerig ter sprake gebracht op de afscheidsavond die gisteren in Irene de heer Groeneweg senior is aange boden door de Ver. tot Bevordering van Chr. onderwijs en die tot een een grootse huldiging is geworden. Als voorzitter van de Vereniging heeft rar. H. Snoep in het kort de balans opgemaakt van de bijna een halve eeuw lange loopbaan van deze strijdbare onderwijzer. Schiedam mer van geboorte, heeft de heer Groeneweg sr. ook zijn opleiding gehad in deze stad, waarbij hij kwe keling is geweest op de school van meester C. M. Knopper aan de Broers- vest. Later heeft hij nog in Den Helder, Alblasserdam en Rotterdam gewerkt maar in 1921 is hij door meester Knopper weer terug gehaald naar de school waar hij leerling is geweest. Op vele christelijke scholen in Schiedam heeft hij gewerkt, van 1933 af als hoofd; doch in 1952 vond hij de schooi naar zijn hart: de v.g.l.o. school. Een type school, waarvan niemand precies wist wat het in hield, maar waaraan de heer Groene weg een eigen karakter en vorm heeft weten te geven en die ook goe de resultaten heeft opgeleverd, Mr. Snoep prees in het scheidende schoolhoofd niet alleen een bekwaam onderwijzer maar ook een prettig mens, die zich vele vrienden heelt Gisteravond even na achten rukte de "brandweer uit naar het woon wagenkamp aan de Schie, waar een woonwagen In brand stond. Toen de brandweer aankwam, was het vuurtje echter al weer met enige emmers water door de bewoner ge blust. De eigenaar, de heer T. O., was op visite gegaan bij buren in een an dere wagen. Opeens bemerkte hij, dat de gordijnen van zijn eigen wa gen in brand stonden. Door de krachtige wind is de kachel waarschijnlijk te lel gaan branden, waardoor de in de nabij heid van de kachel hangende gor dijnen vlam vatten. De totale schade aan het verlwerk en de gordijnen toegebracht, be draagt ongeveer 50 gulden. De heer T. O. is met verzekerd. GEMEENTE SSCHIEDftM Wijziging bebonwings- voorschriften Het hoofd van het gemeentebestuur van Schiedam maakt ingevolge artikel 43. juncto artikel 37, der Woningwet be kend, dat op heden voor de tijd van vier weken ter gemeente-secretarie (afd Algemene Zaken. Stadhuis) voor cerj ieder ter inzage is nedergelegd het ont werp van een vijfde verordening tot wij ziging van de Verordening tol regeling van de aard van de bebouwing en het gebruik van gronden in de bebouwde kom van Schiedam bebouwingsvoor schriften voor de bebouwde kom) (ge meenteblad 1945 no. 2, 1949 no. 23. 1953 no. 11 en 1959 no. 16) (gronden, begrensd door de St. Lidutnastraat, Nieuwe Ha ven. "Westfrankelandsestraat en Van Be verenstraat). Schiedam, 24 jan. 1961. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, 3. Vt. PEEK By het gisteren opgenomen artikel over het jubilerende Groene Kruis in Kethel is abusievelijk een ver keerde foto geplaatst. Daarom plaatsen wij alsnog een foto van het actieve bestuur van de afdeling Kethel. Dit zijn zittend van links naar rechts; docter P. v. d. Kuij, medisch adciseur, secretaris C. Dub beid, voorzitter Kcrpel, pen ningmeester E. v. d. Plas en 2e voorzitter J. M. Schmidt. Staande: mevr. Av. d. Laan Bowma-Den Ouden, leidster gezinszorg, A. Groeneweg, J. v. d. Griend, mevr. W". Weverling-v. d. Steep en M. Bijl, weten te maken. Zoals overigens ook op deze afscheidsavond is gebleken. Namens de vereniging kreeg de heer Gioeneweg, een verwoed kampeer der, een prachtige kampeer-uitrus ting aangeboden. Daarna heeft hij zijn zoon, de heer W Groeneweg kunnen spreken na mens 't personeel van de school (waar bij *n lamp werd aangeboden), als op- volger-schoolhoofd en ook als oud- leerlmg. De heer J. Brouwer, leider De twee onderwijzers Groeneweg van de christelijke v.g.l.o.-school. Rechts vader L. Groeneweg, het aftredende hoofd, dat onderwijzer wordt en links zoon Groeneweg. de onderwijzer die hoofd wordt. uit de Lindenhof „en vader van 27 kinderen" sprak namens de ouders en noemde de heer Groeneweg sr, niet alleen een goed onderwijzer maar ook een groot pedagoog, die veel van de leerlingen gedaan kon krijgen. De heer A. C. Leeuwis sprak namens de conegaschoolhoofden en bood (evenals de vorige spreker) een enveloppe met inhoud aan. Mevr. Gonda van Baarle-Ouwens kon als oud-leerlinge (van de klas van 1921) gezellig oude herinneringen ophalen, terwijl Ria Krommenhoek, heel bij dehand, namens de huidige leerlingen van de v.g.l.o.-schooL kussens voor de auto aan kwam bieden. Op persoonlijke en heel amusante wijze heeft tenslotte de heer Groene weg alle sprekers en de vele schen kers van cadeaus bedankt. Het was al laat in de avond toen de leerlingen van de school aan de beurt kwamen om in een non-stop programma van liedjes en schetjes even „de oude meneer Groeneweg" te laten zien hoe zij over hem dach ten. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 8L Bellen bü ongeval: G.G. en G.B., Tuinlaan 80, telefoon 692.90. Politie-alammummer 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal e» Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19—20.39 uur, diosdag 9.3016.30 en 19—20.30 uur, woensdag 9)30—12.30 uur donderdag 9.3012.30 uur, vrij dag 9.3016.30 en 19—20.30 uur, zaterdag 9.3016.30 uur. 's Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19—21 uur, woensdag 1417 en 19—21 uur, donderdag 10—17 uur, vrij dag 14—17 en 19—21 uur, zater dag 1032 en 14—17 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Van Jongkind tot Jom". Elke dag van 10 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage. 2 en 6.15 uur: „Psycho". Monopole, 2 uur: „Dat doen wij nog eens over"; 7 en 9.15 uur: „De vijand was een generaal". DIVERSEN Irene, 8 uur: Mercurius. Huldiging en film. De Ark, 7.45 uur: Groene Kruis Feesavond. Chr. Soc. Belangen, 0 uur: Alg. Fo tokring. Opname-avond. Musis Sacrum, 8 uur; S: G: toneel wedstrijden. Irene, 8 uur: Zonnegloren. Toneel. (Van een. onzer verslaggevers) „Ondina" gaat het nieuwe vlaggeschip van Shell Tankers heten, dat op 9 februari door Prinses Irene te water wordt ge laten. Ondina; natuurlijk! De naam heeft immers nog altyd in en buiten de Shell een haast magische klank. Zeg „Ondina" tegen een man van de maatschappij en zijn ogen beginnen te schitteren. Zó heette de oude tanker die zich in 1942 faam ver wierf door een grote Japanse hulpkruiser in de grond te boren en zelf de dans te ontspringen. De nieuwe „Ondina" wordt met baar 48.000 bxt een van de grootste schepen van de Nederlandse koop- iVi""*fTTinMy»i| iiiiiCi Het bestuur van de Schiedamse Gemeenschap heeft maandagavond medegedeeld, dat een bedrag van driehonderd gulden zal worden ver strekt ter ondersteuning van het werk van werkgemeenschap Heli- nium. Deze sympathieke geste maakt j het Hellnlum mogelijk enkele ge reedschappen aan te schaffen waar- Op het Koemarktplcin heeft het verkeer gisteren weer alle oude rech ten herkregen. Het grote werk op en rond het plein is vrywel geheel voltooid; de grote waterleiding-bui zen zün in de bodem gelegd en daar overheen Is een nieuwe bestrating aangelegd. Daarop zjjn gisteren in twee fasen de afsluithekken en de bordjes die het verkeer dwongen tot omrijden weggehaald en het verkeer kon de oude banen weer gaan ge bruiken, die door het nieuwe weg dek wel heter berijdbaar zijn. De moeilijkheden rond het Koemarkt- plein zijn i'oorbü. Dit houdt echter niet in dat al het werk achter de rug is; er moet hier en daar nog bijgeschaafd worden. Zo zal het stukje straat, dat de door verbinding is van Hoogstraat naar de Buitenhavenweg nog gemaakt moe ten worden. Dat is echter niet zo'n groot bezwaar, want zoveel verkeer is er niet over dat stukje straat en bovendien is er een doorgang, zij het een smalle, opengehouden. Ook zal tussen de bedrijven door nog een vluchtheuvel aangelegd moeten Vanavond zal mr, P. van Bochove spreken ov«r „Sport en recreatie", speciaal met betrekking tot Schie dam. Hij zal zijn causerie houden in een huiskamerbijeenkomst voor de F. J. G. P- v.d. A. (dat zijn jonge ren van de P. v.d. A.>. De bijeen komst wordt gehouden, bij de voor zitter, Piet Tijssen, Rembrandtlaan 91b Schiedam. Bij de Schiedamse Bedrijfsklaver- jascompetitie gaan weer twee ploe gen aan de kop. Maandag wonnen zowel GW-a als VCB-b, waardoor beide teams een gelijk aantal punten hebben verkregen. De uitslagen van de maandagavond gespeelde wedstrijden zijn: Excel- sior-b Standaart-a 1—5; OGW— GW-a 24; OVD VGB-a 3—3; VDB Vincent 3—3; Standaart-b Excelsior-a 33 en GW-b VGB-b 1—5. worden voor Hotel de Kroon. Zoals bekend is deze vluchtheuvel midden in de weg nodig, omdat in de toe komst de stroom voetgangers niet in één ruk zullen mogen oversteken. Wat bü de verbetering van het plein nog ontbreekt, dat zü" de serie verkeers-lichten die rond het plein aangebracht zullen worden en die automatisch bediend worden met toe passing van het zogenaamde „groene golf "-systeem. Bü het aanbrengen van het nieuwe wegdek zijn de nodige electrische kabels wel gelegd, maar de verkeerslicht-Installaties zjjn er nog niet Ook de rotonde in de lus van de tram-baan moet nog onderhanden genomen worden en in ongeveer de oude vorm hersteld. De noodweg, die zulke uitstekende diensten heeft gedaan bij de wijzigingen in de ver keersregeling, is men al bezig af te breken. Overigens kan opgemerkt dat er na het omvangrijke werk dat ruim drie en een halve maand heeft geduurd, niet zo heel erg veel veranderd is aan het Koemarktplein. Maar men moet niet vergeten dat het er in hoofdzaak om gegaan is om de waterleidingbui zen in de grond te verleggen en te vernieuwen en dat is nu eenmaal een werk dat niet .toont'. Van de omstan digheid dat de wegen toch opgebro ken moesten worden is, tevens ge bruik gemaakt om een nieuw en aan merkelijk beter wegdek te leggen. Ook zijn pijlen in de weg, betere aanwijzingen aan het verkeer, aan gebracht. De wielrijders hebben nu een beter afgebakend en gemarkeerd pad gekregen. Dat bü de uitvoering van het werk het verkeer enkele moellükheden in de weg gelegd moesten worden, was onvermijdelük. Maar de verkeers politie heeft cr naar gestreefd deze moeilijkheden zo gering mogelijk te maken, waarvoor In drie fasen vrij ingewikkelde regelingen getroffen moesten worden. Ons Inziens heb ben deze regelingen over het alge meen zeer goed gewurkt en grote opstoppingen zijn tot het minimum beperkt gebleven. Een woord van lof aan het adres van de verkecrs-politie Is hier zeker op z'n plaats. Volgens het wed strijdschema zou den dinsdagavond de laatste partijen worden gespeeld in beide poules van het tweede klasse libre kampioen schap. De laatste partij in groep 2 kwam wegens het gevorderde uur niet tot een beslissing. Zij is vooral voor Weeland van belang. Wint hij van Rijnderhoïf, dan is hij verzekerd van een plaats in de finale, anders is zjjn deelneming afhankelijk van zijn moyenne. Ziehier de situatie in beide poules: in poule l eindigde v. d. Veer met 12 matchpunten, Verbrugge en Har- tog schoorden er 10, v. Dorp 8, Hemsbroek 6, De Koning 4 en Klos 0. In poule 2 leidt Rjjnderhoff met 10 punten, terwijl met 8 punten vier deelnemers volgen: Weeland, v. d. Kooy, Lcyte en v. Rees. Zeven van hen zullen worden ingedeeld in de finale met de LEV'er H. v. d. Does, die gerechtigd is zyn titel te verde digen, De spelers met 10 punten en meer zijn zeker van een plaats daar in, van hen die thans acht punten hebben alleen zij die het beste mo yenne hebben. De afgebroken partij staat gunstig voor Rijnderhoff, Hij verzamelde in 43 beurten 125 caramboles tegen Weeland HE', een verschil dat echter nog wel te overbruggen is. De Jaatste uitdagen in poule 1 waren: C. v. Reeven 350 36 II B. V. Reever» 74 36 IJ De Grüs 150 42 II B. v. Reeven 129 42 1) Lcyte 250 34 2( B. v. Reeven 112 34 11 Weeland 350 30 2i De Grijs -96 30 II v. d. Kooy 150 36 I! De Grijs 236 38 1- Rijnderhoff 150 49 2 V. Rees 340 49 1! v. d. Kooy 150 4g 1! B. v. Reeven 323 46 IJ Leyte 350 34 Z V. d. Kooy 109 34 IJ v. Rees 150 31 1' C. v. Reeven 305 31 IJ In het dinsdagavond voortgezette toernooi om het kampioenschap der de klasse libre werden slechts drie partijen gespeeld; in twee partijen kwam Van Kempen uit. Hij won beide ontmoetingen en heeft aldus nog maar één verliespaxtij. Van Kempen, die door zijn ver hindering vorige week in deze finale een grote achterstand had opgelopen, had volgens het schema gisteravond driemaal moeten aantreden. Nu res teren nog vijf partijen, die op één avond gespeeld moeten worden, waarbij Van Kempen driemaal be trokken is. De uitslagen van dinsdagavond waren: Van Kempen Schellenbeek Van Kempen v. Haasteren Haasteren Schellenbeek 100 31 11 3.22 62 31 9 2.— 100 22 24 4.54 57 22 13 258 100 27 13 3.70 48 37 7 1.77 door het werk in de Schiedamse en Vlaardlngse bodem Intensiever kan warden aangepakt- De^ aannemersmaatschappij Oos- terwijk N.V. heeft op haar manier al op voorbeeldige wijze steun aan het werk verleend. Zij stelde twee draglines, twee waterpompen en en kele werknemers beschikbaar waar door het Helimum mogelijk werd gemaakt op snelle wijze de grote moeilijkheden in het poldergebied bij de vindplaatsen van Keltische bewoning te overwinnen. In het TV-journaal heeft geheel Nederland maandagavond enkele flitsen van het werk in de Kethelse polder kunnen zien. Bovendien wer den opnamen vertoond van de vond sten. De kijkers zagen hoe Chris de Koo de vervuilde scherven restau reerde tot Keltisch aardewerk met de kenmerkende versieringen. Bin nenkort zullen deze produkten in het Stedelijk Museum te zien zijn. Overigens zjjn de opgravingen nn gestaakt omdat het vele grondwa ter, de vorst en de regenval het werken in het veen onmogelijk ma ken en de werkzaamheden voor de aanleg van Rijksweg 20 voortgang dienen te vinden. vaardij. Een supertanker, gebouwd door de RDM, die ook nog een zus terschip van gelijke tonnage voor haar rekening neemt. Een lengte van ruim 229 meter en een dienstsnelbeid van 16 mijl dank zij de turbine-instal latie van 16.009 paardekrachten: het zijn indrukwekkende gegevens van een ongetwijfeld indrukwekkend nieuw schtp. Maar minstens even imposant was het sterke staaltje dat in een van de moeilijkste oorlogsjaren met de oude, 6.341 ton grote, Ondina werd ver richt. November 1942: de tanker vertrok met een lading graan uit Australië naar de Perzische Golt Zij had ook stookolie aan boord; brandstof voor de begeleidende Brits-Indische mij nenveger Bengal. De bewapening van helde schepen was maar pover, zeker in vergelU- klng met die van de twee gTote Japanners, die zes dagen na het vertrek in de Indische Oceaan aan de horizon verschenen, Hulpkrulsers, met zware kanons, torpedo-lanceer- buizen en vliegtuigen. Strijd Desondanks bonden de Nederlan der en de Brits-Indiër de strijd aan. Zij konden ook moeilijk anders, want de Japanse schepen liepen sneller, 's Middags om vijf over twaalf loste de Hokoku Mam het eerste schot. De Ondina beantwoordde het vuur en wat niemand had durven hopen gebeurde: de Jap werd in voor- en achterschip getroffen en er brak brand uit. Maar het andere vijandelijke schip, de Kunikawa Maru, was er ook nog. Zij plaatste verscheidene treffers, zo- wel op de tanker als op de mijnen veger. Het werd een ongelijke strijd, vooral ook toen de munitie aan boord van de Ondina omstreeks kwart voor een begon op te raken. Het leggen van een rookscherm, om daarachter te verdwijnen, mis lukte en kapitein W. Horsman moest opdracht geven de witte vlag te hij sen. Zes en vijftig man maakten zich klaar om in de boten te gaan. De Kunikawa Mam vuurde echter door en de heer Horsman werd op da brug van zijn schip dodelijk getrof fen. Dat de eerste Japanner op dat moment zonk, gaf de Nederlan ders maar weinig voldoening. Zij hadden voldoende aan hun eigen moeilijkheden. Vanuit de reddingboten zagen ze hoe de Kunikawa Maru van dichtbij twee torpedo's op de tanker af vuurde. Beide troffen doel. Slachtoffers De vijand nam bovendien de red dingboten onder vuur, en maakt» met zün mitrailleurs slachtoffers on der de Nederlandse en Chinese zee lieden. Maar de Ondina bleef drij ven. Het schip lag scheef en scheen hopeloos verloren, maar toch achtte 2e officier B. B. Bakker verantwoord nog even terug aan boord te gaan om proviand te balen. De overgebleven Japanse hulp kruiser was op dat moment ver dwenen, evenals de Bengal, die naar later bleek veilig naar Co lombo wist te ontkomen. De ruim vijftig Ondina-mensen waren, alleen op de oceaan, samen met hun ver laten schip. Terug aan boord gekomen nam de heer Bakker een moedig besluit. D» machines bleken nog in takt te zün. „Laten we proheren de Ondina te redden", zei hÜ- De tanker werd recht gepompt en het onwaarschijn lijke lukte: men bracht het geha vende schip terug naar de vertrek- havcn Fremantle. Op 18 november liep men er binnen. Ter gelegenheid van haag 40-jarig bestaan beeft het Groene Kmis afd. Kethel in De Ark dinsdagmiddag een modeshow gehouden van kleding vervaardigd en getoond door leerlin gen van de Huishoudschool. Het was jammer, dat« de getoonde collectie niet altijd even goed was afgewerkt, maar gelukkig waren er ook tot In de puntjes verzorgde toiletjes te zien, die weer veel goed maakten. Hierbij denken wü vooral aan de kleine ver legen Carolientje. Zü liet een door haar zusje, die in de eerste klas van de Huishoudschool zit, ontworpen wintermanteltje van dikke wollen stof zien. Een paar jaar geleden ontwierp een leerlinge van de Huishoudschool een bruidsjapon. Zij is nu geruime tijd gehuwd, maar niettemin trok zij gistermiddag het toiletje aan en, men moet zeggen, het was een aardig kleedje. Het commentaar bij de show werd gesproken door een lerares van de Huishoudschool, mevr. H. Zandber- gen-Baï. Opvallend was, dat de stof tinneroy nog altijd in trek blijft voor het vervaardigen van jurken, rok ken, pantalons en mantels. De show werd geopend door mevr. A. van der Laan Bouma-dcn Ouden. Zij sprak in het bijzonder over de bejaarden en gezinsverzorging. Hier-' voor zijn nog steeds moeilijk men sen te krijgen. Voor wat de gezins verzorging betreft gaat het op het ogenblik wel, maar Kethel groeit nog steeds en daarom zijn er in de toe komst nog weer nieuwe mensen voor dit dankbare werk nodig. In aparte verzorgingstehuizen voor bejaarden en gezinnen zag mevr. Van der Laan Bouma niet veel heil; de mensen die- Na verleden %veek oen paar avon den te hebben geschaatst, zullen ve len, toen de vorst weer snel ons land verliet, verdrietig hun smalle ijzers hebben opgeborgen. Maar nu vriest het weer en vanavond kan er weer gereden worden op de sproei- ijsbaan van de heer J. van Vliet aan de Stadhouüerslaan. Wanneer het niet gaat dooien, gaat waarschijnlijk vanmiddag de baan ook al open. GEBOREN: Karin C., cL v. B. van der Toorn en C. F. Verheij; Maria Ch., d. v. Th. P. Kuypers en M. Th, van Nieuwenhoven; Arie J.. z. v. A. Poot en M. Groen; Erica M„ d. v. L. Meijborg en Ch. j. van der Puijl; James K., z. v. E. H. van den Broeke en Y. Willemsen; Gerrit J., z. v. G. den Breems en S. Smeets; Pieter A, z. v. P. A. Harteveld en G. van Dijk; Frits A. R., z. v. H. Moré en W. S. F. Oosterhuis; Eu géne P., z. v. W. A. Landsbergen en R. M. de Maat; Ru- dolf Th. M., z. v. A. W. G. de Leede en J. E. Th. van der Hoeven; Simon, v. G. Botten en W. Martena. Geboren: Joseph M. z.v. A. J.Nien- Neeltje H. d.v. A. Voogt en E. Bos; tied en P. J. M. van der Velden; Marie M. d.v. M. Bakker en R, van de Vorstenbosch; Petronella I. d.v. J. Couvée en C. P. van Rossen; Peter L. z.v. M. Schut en A. C. Zwang; Jolanda d.v. Ch. Bockkom en C, J. Baas. OVERLEDEN: M. C van der Avoird. 78 jr.; B, J. J. Promes, 70 jr. Overleden: J. van Bellen, 83 jr; M. D. Vogt, 84 jr. nen in hun eigen omgeving geholpen te worden. Tenslotte was er een demonstratie van diepvries-artikelen. Te beyragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 8-12.30 en 2-6 uur: damesportemonnaie met inh.; 1 p zw. wollen handschoenen: beige dameshand- schoen (r); klnderschaats (r); Autoped. De Ruiter, Rotterdamsedijk 68; geldsbedrag, P. Lansbergen, Vlaar- dingseweg 8, Kethel: damespolshorloge, M. Slotboom, Rhoonsestraat 16b; etui met sleutels. 3. v. d. Zouwen, Jan Steen- straat 31; scooter- of bromfietssIeuteL, S p enema n, MackaiJ straat 88; rozenkrans, Molendijk. Pendrechtsestr, 6; vulpen, v, Hassel. Bellstr. 9a: witte wollen shawl, v. Setcrs, Aleidastr. 86a; 1 p. rode da messchoenen, M. A. Appels, Vlaaxdin- gerdijk U7a; 1 p, gummi kinderlaarsjes, j. Laven, Buitenhavenwcg 174; korte re genjas, J. Rieff, Parallelweg 168: 1 p. witte kinderhandschoenen, B, Duchcnne, Grofbaan 3; zw. lederen motorhand schoen. De Nooijer, Jan Steenstraat 71; 1 p grijze wollen handschoenen, Ver veen, Kortlandstrapt 3; 1 p. witte kin derwantjes, A Jansen, Rotterdamsedyk 259e; 1. bruine glacé handschoen (r). Nieuwenburg, Achter de Teerstcof 17b; 1 p. zwarte glacé dameshandsehoenen. Wiusman, p/a Schamlee, Branderssteeg 3; portemonnale met inh,. T, van Ame- rongen. Burg. van Hnareniaan 1025: kin- derportefeuille. S, v. d. Tufn, Plein Een- dragt 1. Dc leden van het Ned, Instituut voor Volksontwikkeling en Na- tuurvriendenwerk kunnen op een ge zellige avond terug zien, want ge zellig was de gisteren door de afde ling Schiedam in het Volksgebouw georganiseerde spelai'ond. Aan de hand van dia's werd de kennis van de leden over de provin cie Zuid-Holland getoetst. Deelne mers aan één tafeltje gezeten vorm den een team en moesten de gestelde vragen op een lijst Invullen. De win naars werden met een fraai prijsje verrast. Met behulp van de lichtbeelden werd een denkbeeldig tochtje ge maakt door verschillende steden en stadjes in de provincie. Zo waren er beelden uit Vlaardingen, Maassluis, Den Briel, Den Haag. Rotterdam, Gouda en nog vele andere plaatsen te zien. Moeilijke vragen over de wetenswaardigheden uit die steden werden veelal goed beantwoord. De titel van het spel was: „Kent gij uw provincie?" Aan het eind van de avond bleek wel, dat de titel echt niet in de vraagvorm gesteld hoeft te worden, want het merendeel der leden kent Zuid-Holland op zijn duimpje. Het bijzonder aardige spel werd geleid door de secretaresse van het Instituut, mevr. Smidt-Kosters. In zijn openingswoord maakte de voorzitter, de heer P. Spruit, o.a. bekend, dat het 10-jarig jubileum van het Instituut in maart gevierd zal worden. GEMEENTE SCHIEDAM Op het bureau „Huisvesting" van boven genoemde gemeente kan een ambtenaar worden geplaatst in de rang van Jaarwedde 4500.in minimum en ƒ5592.in maximum, benevens huurcompensatïe, een compensatie voor ingevolge de algemene ouder domswet te betalen premiën, en 4 vakantie-toeslag. Kinderbijslag volgens rijksregeling. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, dienen binnen 10 dagen na verschijning dezer advertentie te worden ingezonden aan het bureau „Personeels zaken" der gemeente-secretarie, Nieuwstraat nr. 26 te Schiedam. Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voo» u klaar Alle soorten films. Foto K, van Vuuren. Hoogstraat 106 Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, te lefoon 8 67 20, In één dag gereed. De boekjes met d» Avonturen kosten nog steeds slechts 75 ct p. deel Bestel bij de bezorger of boekhandelaar 7 'r-V-. t-L-T

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1