controleerbaar voordeel i le Eerste steen gelegd voor R.K.-kerk in Nieuwland Van Kempen weer op de ereplaats CALVE c kroon Geron voerde blijspel op voor Groene Kruis 9.98 9.98 Dank zij offervaardigheid meteen hoge klokketoren G. J. W Brand, voorzitter THOR overleden van Zes trouwe Mercurius leden van gehuldigd DERDE KLAS LIBRE SANDWICH SPREAD SCHIEDAM Koeriersters W. v. d. BURG Door vic.-gen.-mgr. A. G. Schaaper Mr. De Wilde spreekt over Cézanne Verkiezing .Miss"' en Mister' Scopulus Naar gemengd koor in Schicdam-Zuid Vuilnisbrandje Automobilist reed na aanrijding door Bejaarde gevallen Uiteenzetting cao Drankinclustrie PSSST, ZEGT HET DEKSEL, ZODRA U HET OPENT. PSSST, VOOR LUCHTDICHTE VERSHEID, VERS UIT DE POT, VERS VAN DE KOK. HIER IS CALVÉ SANDWICHSPREAD. MET TIJDELIJKE KORTING.GROTE POT VAN F 1.45 NU VOOR F 1.29, HALVE POT VAN 98 CENT NU VOOR 89 CENT, PSSST, U MAAKT ER MEER VAN MET CALVÉ. Melkactie van de Schiedamse schooljeugd Burgemeester zag Keltische resten 0E SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Donderdag 26 januari 1961 3 In een barre koude vond gister middag vier uur een uitgebreide en plechtige ceremonie aan de Dr. SchaepJ»ansingel plaats. I>aar legde en wijdde de vicaris-generaal, mgr. A. C. Schaaper van het bisdom Bot terdam, de eerste steen voor de eer ste rooms-katholiek kerk in Nieuw land. In de steen werd een püp gemet seld, waarin een oorkonde, onder tekend door allen die belangrijk aan de houw hadden meegewerkt en munten, die het afgelopen jaar gang baar waren, zaten ingesloten. De munten vormen het symbool voor de wjjre waarop de gelden voer dit grote werk zijn bijeen gebracht. De Onze Lieve Vrouwe Visitatie- kerk zal, als er geen grote tegen slagen komen, over een jaar gereed zijn. In zijn ontwerp heeft de archi tect, ir. Th. Nix, het hoog-altaar in het midden van de ruimte geplaatst. De gelovigen komen daardoor niet, zoals gebruikelijk, in de lengterich ting van de kerk te zitten, maar aan weerszijde 'in de breedte tegenover het middenpad. Deze bouwwijze is uniek voor een kerk, wel komt men die in kloosters tegen. Toch een toren Los van de kerk is een 26 meter hoge klokketoren geprojecteerd. Ook de funderingen voor een nieuwe pastorie en een jeugdcentrum zijn al gelegd, Mgr. Schaaper zag in zün, van wege het slechte weer in de nood kerk gehouden, toespraak de offer vaardigheid van de parochianen als een zeer grote Godsverering. Door hun offers was hel mogelijk gewor den ook nog een toren bij de kerb te bouwen, waarvoor aanvankelijk geen Do serie Verkenningen van kunst in het Stedelijk Museum te Schiedam wordt op maandagavond, 30 januari 1961, voortgezet met een inleiding van rar. E, L, L. de Wilde, directeur van het Stedelijk van Abbe-Museum te Eindhoven; over de Franse schil der Cézanne. De heer de Wilde, die als de grootste kenner in Nederland van de Franse meester mag worden beschouwd, zal zijn betoog met een grote reeks lichtbeelden in dubbele projectie toelichten. De avond begint om kwart over acht. De tentoonstelling van schilderijen uit particuliere Eindhovense verza melingen zal op deze avond nog te bezichtigen zijn. Dg Schiedamse jeugd-sociëteit Sco pulus houdt op zaterdagavond "8 januari weer een groot feest m Mu sis Sacrum. Op die avond zullen een „miss" en een „mister" Scopulus 1961 worden gekozen, terwijl er ook nog een „miss bril" gekozen zal worden. Sinds enkele jaren bestaat er m Schiedam-Zuid een meisjeskoor, dat zich onder leiding van de heer J. L van der Kruyt al verschillende ma len heeft doen horen. Het ligt echter in de bedoeling om van dit meisics- koortje een gemengd-koor te maken zodat van heden af ook jongens wel kom zijn op dc repetities. Vanavond is er weer repetitie van 7 tot 8 uur in het jeugdhuis „Trefpunt" aa* de Strijcuseitraat. De leeftijd van de deelnemende jongens is gesteld op titn jaar cn ouder. Daar de heer Van der Kruyt door ziekte verhin derd js. is de ïeiding tijdelijk over gedragen aan de beer Th. J. H. van der Brugge. Het lag eerst in de bedoeling een klein klokketorentje aan de kerk te bevestigen, maar hij zag toch liever een flinke toren al gaat dat mis schien ten koste \'an de losse inven taris, maar die kan altijd later nog wel aangeschaft worden. Er waren wel stemmen opgegaan om de toren later by het complex, dat ook een gelden beschikbaar waren. Mgr. school zal omvatten, te bouwen, Schaaper kwam voorts tot de slot- -naar pastoor Oudshoorn haalde een som, dat offeraars voor de kerk, de i voorbeeld aan, waaruit bleek, dat bouwers van de kerk waren. daar dan toch niets van zou komen. Na de plechtigheid van het in- Hij en de commissie hebben geluk- zegencn werd de genodigden in de kig toch hun zin gekregen. Duinenico Saviosehool een receptie De kerk wordt gebouwd door de aangeboden, waar de bouwpastoor aannemers de gebr, Torremans uit van de kerk, J. J. Oudshoorn, een i Tilburg. kort woord sprak. Ook hij was in- Via de KRO zou vanmiddag om genomen met het feit. dat er toch i tien voor één de plechtigheid van een fraaie toren bij de kerk komt.de inzegening worden uitgezonden. Het Groene Kruis, afdeling Kethel, lieeft gisteravond haar serie evene menten ter gelegenheid van haar 40- jarig jubileum weer voortgezet. In dc Ark werd na het openingswoord van voorzitter J. Korpel, eerst door de toneelvereniging Geron „MUn Vriend Leonard" opgevoerd, waarna liet muziekgezelschap Insulinde uit Viaardingen de vele aanwezigen op aangename wijze heeft beziggehou den. „Mijn vriend Leonard" is een blij spel «i twee bedrijven en werd aan nemelijk door Geron voor het voet licht gebracht. Mar Hemminga speel de heel goed de rol van advocaat. Lex Jongveld. Van zijn spel hebben we wel het meest genoten. De advo caat is geen goed leugenaar. Hij is met een vriend voor een conferen tie naar Den Haag gegaan en bij keert pas de volgende dag terug. Zijn vrouw Trudy, levendig door Hannie Vroegh op de planken gezet, is ontzettend ongerust, ze avond o.a. marsen, polka's en wal sen op het repertoire genomen, die het goed deden, Vanavond wordt hetzelfde programma nogmaals in de Ark herhaald. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19—20.30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur, woensdag 0.30—12.30 uur donderdag 9.30'12.30 uur, vrij dag 9.3016.30 en 19—20.30 uur, zaterdag 9.30—1630 uur. "s Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19—21 uur. woensdag 3417 en 19—21 uur, donderdag 10—.17 UUr, vrij dag 14—17 en 1921 uur, zater dag 10—32 en 14—17 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Van Jongkind tot Jorn". Elke dag van 10 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, Alleen 2 uur „Psycho". Monopole, 2, 7. en 9.15 uur: „Je kunt het haar niet kwalijk ne men'*. DIVERSEN Passage, 8 uur: Schied. Kunstkring Toneel van Ensemble. Volksgebouw, 8 uur NVV. Afscheids avond. De Ark. 8 uur: Groene Kruis Ke thel. Feestavond, Om vu'f uur moest gistermiddag de brandweer uitrukken naar de West- frankenlandsedijk aan de Wilhelmt- nahaven. Op een daar braakliggend terrein was een hoop huisvuil en an der afval gaan branden. Het brandje was spoedig geblust. Na een kort ziekbed is woensdag middag om half één geheel onver wacht overleden de heer G. 1. W. Brand, gymnastiekleraar en voorzit ter van de gymnastiekvereniging „THOR". De heer Brand is 52 jaar geworden, hjj Is gehuwd en vader van vier kinderen, De heer Brand is sinds enkele ja- 1 ren voorzitter van THOR. Bij het af- KinrT wIX? treden van de heer Th. van Woer- LVhmrt fïrrt? Mr? H k°m ,,am d° heEr Elalld dienS ZW"Te gerustheid wordt nog aangewakkerd,aa|t over 2ijn groots,e 6ekendhcM in Schiedam, nationaal en zelfs door haar steeds weer insinuerende en intrigerende moeder (Jo Wil- bri n k-Bron khorst) Lex komt thuis en speldt zijr» vrouw een verhaaltje op haar mouw. Zij gelooft het niet meteen. Lex zou namelijk een oud-vriend zijn tegen gekomen, maar Trudy heeft hem er nooit over horen praten, 'n Zekere Thomas Reuzel, kok van zijn beroep, geeft zich voor de vriend uit en weet op die manier Lex te chanteren. Cor van de Hul wist deze rol goed te brengen. Verder kwamen er in het stuk een schrijver van de advocaat en een dienstmeisje voor. Natuurlijk loopt alles goed af. daar is het een blijspel voor. De muziek van Insulinde was hart verwarmend, wat door de aanwezi gen gezien de buiten heersende tem peratuur, zeker op prys werd gesteld. Dirigent H. de Jong jr. had voor de- internationaal heeft de heer Brand verworven door zijn grote or ganisatorische kwaliteiten. Hij heeft als technisch bondsbestuurshd van het KNGV landenwedstrijden geleid, verder bondsfeesten en marsdemon straties e,d, verzorgd. Bij THOR heeft hij zeer veel werk verzet. Hij schoeide de lessen voor de jeugd op nieuwe leest. Ook buiten THOR was de heer Brand de man die immer de organi satie op zich nam. Vorig jaar ver zorgde hij het grote gymnastiek- ft Mn van alle gymnastiekvereni ging» ter gelegenheid van het der- "jcjn ,g bestaan van de SBLO. Bij «JU vroegere evenementen van de SBLO speciaal op gymnastiekge- bied 1 was de heer Brand de cen trale figuur. Direct na de bevrijding nam hij het initiatief tot het houden van de stoet voor de dodenherden king, Voor dit veele werk werd de beer Brand in 1959 onderscheiden met de Penning van Verdienste van de Schiedamse Gemeenschap. De laatste jaren was hïj minder actief in verband met een kwijnen de gezondheid, desondanks ontbrak hij nimmer op het appèl. Vorige week moest hij verstek laten gaan toen de SBLO hem vroeg lid van een sportforum te willen zijn. Toen de heer Brand in de jaren 1933/1934 als gymnastiekleraar MO in Schie dam kwam werd hij al spoedig (in 1934) leider bij THOR. De 18-jarige assistent-kok J. H. v R. uit Hillcgom kwam gisteravond met een hevige pijn in de rug op het politiebureau. Hij was om ongeveer 8 uur op de Lange Haven van ach teren door een personenauto aange reden. Na de aanrijding is de auto mobilist zonder te stoppen doorge reden. De heer Van R. is van het po litiebureau naar de Dr. Noletstich- tmg vervoerd, waar na het onder-1 zoek bleek, dat hij een hersenscbud- ding en een kneuzing aan de nieren heeft opgelopen. Het slachtoffer is 1 ter verdere behandeling opgenomen. Elk spoor van de automobilist ont breekt. Zes leden van de Schiedamse af deling van de Algemene Bond „Mer curius", de bij het NVV aangesloten Bedrijfsbond van werknemers in de handel, het bank- en verzekerings wezen en de vrije beroepen, hebben gisteren het onderscheidingsteken van het NVV voor langdurig lid maatschap ontvangen. Het zijn de heren H, J, Kasteel en K, N. Schol- ten, die veertig jaar lid zfjn geweest en de heren P. van Driel, J. Lens, XV. van Nugteren en J. Hartlngsveld die een kwart eeuw bif het NW aangesloten zijn, zij het dan ook niet steeds b|j „Mercurius". Vier van hen (de heren Scholten en Van Hartlngsveld waren verhin derd te komen) zijn bovendien gis teravond tijdens een bijeenkomst in zaal 1 van gebouw Irene (die overi gens nauwelijks groot genoeg bleek om alle belangstellenden te bevat ten) gehuldigd door de districtsbe stuurder J. H. Roevers. Dat we nu in Nederland zulke goede sociale voorzieningen hebben (nog niet ide aal, maar beter dan in tal van an dere Europese landen) is te danken aan de stnjd die door de oudgedien den in de vak-beweging vroeger is gevoerd voor het verkrijgen van een sociale en politieke medezeggen schap, zo stelde de heer Roovers het. In de harde tijd vlak na de eerste wereldoorlog en in de nog moeilij ker lijd van dc grote crisis zijn de mannen, die nu jubileren, tot de vakbeweging toegetreden. En daar had de heer Roovers groot respect voor. „De jongeren beseffen nog te weinig liet belang van de organisa tie, maar de ouderen hebben in de moeilijke jaren aan den lijve onder vonden hoe belangrijk een goede or ganisatie voor de werknemer is. Zo staat Mercurius nu voor de taak om de 45-urige werkweek met de vrije zaterdag ingevoerd te krij gen in hun sector, wat vooral in de handel en voor het winkel-personeel veel moeilijkheden zal opleveren. Daarna heeft de heer Roovers de gouden en de drie zilveren insignes uitgereikt. Voor de heer Kasteel was er nog een vaas met insigne en voor de heren Van Driel, Lens en Van Nigteren aanstekers met insigne. De echtgenotes van de jubilarissen kre gen bloemen aangeboden. De avond is verder gevuld met het vertonen van de film „De vier kante recruut*' met Norman Wisdom. De Schiedamse Toneeluereniyiny „Utile Dulci" paf gisteravond in het kader van de toneelwedstrijd van de Schiedamse Gemeenschap voor een bijna uitverkochte zaal een opvoering gegeven van het blijspel Het is maar betrekkelijk" van Noel Coward. Op de foto een scène van het stuk. dat veel bijval heeft gehad. Van links naar rechts zijn het R. M. dc Vries als butler Cresttcell, Lies Cats-Van KZaoeren als Myranda Frayle, A. Braaken- burg als de zoon Nigel, Bets Schmidt CranS'Mak als lady Hay- liny, Tonny Schepp-Stolk als d* gravin van Marchwaod en P. Dek king als de admiraal John Hayling f Advertentie l.M ik.HTDiCHT VERPAKT.» Schouwburgagenda Met zijn pijp in de mond is de 74- jarige A. v. d. H. gistermiddag, toen hij een stoep van de Nieuwe Haven wilde opgaan, gestruikeld en met zijn j voorhoofd op de kop van de pijp ge- vallen, waardoor hij een flinke hoofdwond opliep. De GG en GD heeft hem naar het Gemeenteziekenhuis gebracht, maar j hij kon later weer in gezelschap van zijn dochter naar huis terugkeren. Door de afd. Schiedam van de Alg. Bedrijfsgroepen Centrale wordt op zaterdagmiddag in bet Volksgebouw een hijeenkomst gehouden, die om 3 uur begint. Daarbij zal de hoofd bestuurder, L. van Hattem, verslag uitbrengen van de besprekingen die dc laatste maanden gevoerd zijn tus- sen de Werkcommissie voor de Drankmdustrie en de hoofdbesturen s van de vakbonden over de herzie- j ning van de CAO voor de drank- industrie, die per 1 januari ingaat. MAASSLUIS De LEV'er AL van Kempeu heeft het bezit van de derde klasse Ubre-lild geprolongeerd. Voor de derde niaal zal hem dat niet ge lukken, want hü behaalde ditmaal n moyenne boven 3.— en zal In het dis trict het volgende seizoen derhalve in de tweede klasse moeten uitko men. "Wel zal Van Kempen, ook voor de tweede achtereenvolgende maal, het biljartdistrict Schiedam verte genwoordigen in het gewestelijke bil- jartkam pioen schap. Dat wordt op 4 en 5 februari bü Eppo Hekman in Viaardingen gespeeld. De laatste speelavond was minder spannend dan het zich had laten aan zien. Dat kwam omdat Van Kempen de heide eerste partijen met een hoog moyenne worn zowel Warmerdam ais Zeebregts waren tegen hom heel slecht op dreef. Door die twee over winningen met moyennes van 4 00 en 3.57 was Van Kempens algemeen gemiddelde 2oveel beter dan van zijn (op dat moment nog) naaste concur renten, dat hij het laatste moment zelfs mocht verliezen! Zover liet "Van Kempen het niet komen. Wel gaf Liebrechts hom uit stekend partij, maar bleef het ant woord op Van Kempens serie van 39 caramboles in zijn 35e beurt, schul dig. Warmerdam liet in zijn laatste par tij, tegen De Winter, zien dat hu veel beter kan dan tegen Van Kem pen, Vooral zijn finish, 24 carambo les in zijn 24e beurt en 12 in de alotbeurt, was sterk. In de laatste partij, tussen de „snor- xemannen" Suurmond en Zeebregts verzekerde de in dit toernooi uitste kend gestarte Bellevue-speler zich wél van de tweede plaats, maar zijn aantal beurten was te groot om nog kans te maken op promotie. Er waren te veel stoten op een (snor)haartje De kortste party staat op naam van Warmerdam, die in twintig beur ten van Van Haasteren heeft gewon nen, De hoogste serie, dertig caram boles. werd gemaakt door Suurmond en Warmerdam. Desondanks was Van Kempen duidelijk de sterkste spe ler: hij speelde in dit toernooi con stanter dan zijn zeven mededingers. De uitslagen v Van Kempen Warmerdam Van Kempen Zeebregts Warmerdam De Winter Van Kempen Liebrechts Suurmond Zeebregts Door deze en de voorgaande uit slagen werd de eindstand: 1. Van Kempen 12 667 206 2. Suurmond 10 674 228 3. Van Haasteren 8 630 222 4. Liebrechts 8 597 227 5 Warmerdam 66 565 203 6. Zeebregts 6 590 252 7. Schellenbeek 6 492 231 8. De Winter 0 548 237 100 25 26 4.00 36 25 9 1.44 inn 28 25 3.57 54 28 9 1.92 ino 25 24 4.00 67 25 12 2.68 inn 36 19 2.77 34 36 6 1-77 100 33 14 3.03 55 33 8 1.66 Dc Schiedamse schooljeugd is ook hulp gaan bieden aan de door de hongersnood getroffen kinderen in de Belgische Congo. Op initiatief van een groep leerlingen van bet Stedelijk Gymnasium is er een ac tie ingezet om blikjes melk en ander ingeblikt voedsel door de school jeugd bijeen ta laten brengen. Deze actie is verder geleid door het Jeugd Rode Kruis in Schiedam, met mevrouw M. van Latensteyn-Van der Gaag als beproefde organisa trice. Vanmorgen nu zijn twee grote vrachtwagens, bemand met kinderen, naar drie Schiedamse scholen ge gaan om daar ongeveer 500 blikjes op te halen. De voorraad wordt di rect naar Rotterdam gebracht en daar verder verpakt, om met de eerste scheepsgelegenheid naar de Congo afgevoerd te worden. In de komende dagen zullen op alle scho len de verzamelde blikjes worden opgehaald. De burgemeester van Schiedam Mr. J. XV. Peek en de Gemeentese cretaris Mr, N. J. Post bezochten woensdagmorgen het terrein aan de Laan van Bol'Es in Kethel. waar ia de afgelopen weken bewoningsres- ten van Keltische oorsprong door de amateur-archeologen-vereniging „Helinium'* in de bodem werden aangetroffen. De Archivaris Drs. P. Th. J. Kuijer gaf zijn gasten de nodige toelichting. Heden ging na een kort lijden van ons heen onze onvergetelijke leraar en vriend de heer G. J. W. BRAND in de ouderdom van 52 jr. Wij zullen zijn nagedach tenis in hoge ere houden. Schiedam, 25 jan. 1961. De leerlingen van de W. de Zwijgerschool voor tr.L.O. Heden ging na een kort lijden van ons heen onze beste vriend en collega de heer G. J. XV. BRAND in de ouderdom van 52 jr. Zijn grote plichtsbetrach ting en gulle collegialiteit zullen steeds in onze her innering voortleven. Schiedam, 25 jan. 1961. Het personeel van de W. de Zwijgerschool voor U.L.O. li kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, teL 68611* GEEN FILIALEN Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaai Alle soorten films Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106 Diversen Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragees ƒ1.98, Bi] apotheek en drogist. Dames, U slaagt zeker sn onze opruiming van de alom bekende modieuze en kwalitatief betere japonnen, blouses, rokken, vesten, peignoirs, enz. tegen sterk verlaagde prijzen. Lange Kerkstraat 19 Schiedam - Telefoon 6 6135 Personeel gevraagd Gevr. stampers, hulp-arbei ders, re vol ver draaiers, ook aankomende. Constructs, Plesmanstraat 59-61, Schie dam, tel. 68558. Gevr. meisje voor licht mon tagewerk. Constructs, Ples manstraat 53-61, Schiedam, tel. 6 85 58. BIJ WALA SPECIAALHUIS DE KROON SATIN-FEUTRE DUSTERS van prachïige kwaliteit, warm en elegant diverse verfijnde kleurstellingen; alléén JANSEN TILANUS DAMESPYAMA'S heerlijk warm, met en zonder tricof- boorden, talrijke modieuze modellen, dessins en kleuren, alléén bij ons NYLON JUPONS WlWW royale, prachtige kanten enfre-deux, alléén bij ons QQ MBTRICÖT EH INTERLOCK DAMESSLIPS alle maten, alléén bij ons 11 et "7 g et MOUSSE CRÊPE SUP* superelastlsch, In tel van kleuren, alléén bij ons 1.98 ..nog méér controleerbaar voordeel! In alle 17 filialen krijgt U bovendien ifm 4 februari 70°/o korting op het HOLLANDIA kwalUeiisondergoed Rotterdam: Meent 67, Noordsingel 39, Groens Hilledijk 267, Dordtselaan 112, Burg. Baumannfaan 124. Schiedam: Qranjegalerij ViaardingenGed. Blersloot hoek Korte Hoogstraat Rotterdam: Zwartjansfraat 14, Kleiweg 100, Nieuwe Bin nenweg 254, Schiedamseweg 25, Stadhoudersweg 133* Goudserljweg 8. Peppetweg 71, Burg. Baumannlaan 120»~ De Slmge 185*187, Pleinweg 1, Beljerlandselaan 59. Vlaaromgen: Korte Hoogstraat 41 -43

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1