UNIOU! n 592 P. W. Vos nam afscheid van NVV-t.b.c.-fonds AGENDA De HAV is mv vèjtröïiii'm u-aar, St. Joris Doele ontplooit weer veel activiteiten Yeel belangstelling voor Oecum. Jeugd-conferentie Zaalhandbal competitie DANKERS - Ooolsingel 'V VOOR SCHIED. KUNSTKRING Ensemble presenteert spannende thriller ..Valstrik voor een man alleen" WALD0-TAX! 6.46.59 (3 lijnen) Jaarvergadering van ANIMO Ouderavond kleuter school Donkerstraat ZEEMAN SKAV-concert voor de zieken ZEEMAN Meisje aangereden Overwinningen voor SVC kamgarën HERENGOSTUUM AANBIEDINGEN: GRAMMOFOONPLATEN Onderscheiding voor drie Schiedammers Jeugdcollecte voor hulp aan de Kongo ZEEMAN 15 Burgerlijke Stand Auto gevaarlijk geparkeerd Vrijdag 27 januari 1961 3 - 'f.*- f't *0# ~«jf'j*f - -"i - i: I&Bl..—. w*¥5:^'i5s5ösl^^r'---r Pg plotseling so streng ingetreden vorst heeft de ijsje-brouwende jeugd ditmaal geen kans gegeven om de ijskorst op de bevroren stadssingels kapot te maken. In één ncriu teas de iaag al te dik geworden. Het ge volg daarvan was, dat gisteren overal op de singels reeds geschaatst kon worden. Vooral de vijvers langs de Burg. van Haarenlaan, kaars recht en lang, leverden prachtige ijsbanen op, waar het gistermiddag na schooltijd erg druk werd van de schaatsers en de sleetje-rijders, zoals deze foto wel toont. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. PoIitie-aJarmnummer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 1920.30 uur, dinsdag 9,3016.30 en 1920.30 uur, woensdag 9.30—12.30 uur donderdag 9.30—12.30 uur. vrij dag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur, zaterdag 9.3016-30 uur. fs Zon dags gesloten. K.-K. Leeszaal en Bi&Ilotheek, Dam. geopend maandag 19—21 uur. woensdag 1417 en 19—21 uur, donderdag 1017 uur, vrij dag 1417 en 19—21 uur, zater dag 10—12 en 14—17 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Van Jongkind tot Jam". Elke dag van 10 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 uur: „De liefdes nachten van Lueretia".. Monopole, 2 uur: „Du bist musik"; 7 en 9.15 uur: „Trommelvuur op Monte Cassino". DIVERSEN Goede Havenkerk, 8 uur: Oeeum. Baad v. Kerken. Lausanne- avond. (Advertentie IM.) /y u ,i v Pl U B i t i. b t u K OFFICIEEL AGENT De leden van de Schledamsc Kunstkring hebben gisteravond te Advertentie I.M.) De Chr. Ver. voor Licb. Opvoeding ANIMO belegt woensdagavond acht februari haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in de Ark in KetheL De bestuursverkiezing maakt wel het belangrijkste punt van de agenda uit. Dit jaar treden af de heer J. Meyboom (2e voorzitter) en de heer D. van de Tempel (commissaris van materiaal). Zij zijn beiden herkies baar, Na de pauze zullen er enkele tumfilms worden vertoond. (Advertentie IM.) Zij, die gewend zijn am kousen te kopen die niet alleen ragfijn, maar bovendien tot de sterkste behoren die er zijn, behoeven wij niets over Perl on te ver tellen. Maar dit is niet alleen een aan bieding Perlons, neen, dit zijn Perlons van 2.75 per paar voor een Opruimlngspdjsméér dan een gulden goedkoper dan normaal. Deh*er Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Perion- kousen met fijne naad, 20 denier, elastisch boord en ladderstop ïn boord en teen, tn de courante maten en in modieuze kleuren, per paar, voor i het Passagetheater veel plezier en nog meer spanning beleefd aan de komische-thriller „Valstrik voor een man alleen" van de Wer te lande vrU onbekende Franse auteur Ro bert Thomas, dat vlot en amusant door het Eindbovense gezelschap „Ensemble" is gebracht. De schrijver heeft het voor dit pretentieloze verhaal echt niet ge zocht in een diepgaande karakter tekening of in spitse dialogen maar de kracht gevonden in het verhaal zelf en te de goed-kloppende Intrige. Hét is, zoals een thriller hoort te z|jn, zeer verrassend; tot het einde toe blijft het stuk boeien en de ontknoping is precies de surprise die men aan het slot van een goede de- tectfve-story verwacht. Paul Ko- denko heeft voor een goede verta ling gezorgd. Regisseur Jan Retèl heeft er niet meer diepte »n gezocht dan er in zat. Geen sterk spel voor enkelen, maar een op elkaar afstemmen van het gehele gezelschap. Daardoor is een weldadige charme verleend aan de hele voorstelling. Ton van Duinhoven (die als oud stadgenoot meteen met een hartelijk applaus werd ontvangen) speelt de rol van de man die drie maanden na zijn huwelijk zijn vrouw is kwijt geraakt en dan plotseling een hem onbekende dame ziet opduiken, die zo-maar verklaart zijn vrouw te zijn. De man is kennelijk het slacht offer van een geslepen bende, die hem via die pseudo-echtgenote de grote erfenis bem plotseling toege vallen van de zijde van de verdwe nen echte vrouw, afhandig wil ma ken. De huwelijks-indringster wordt bijgestaan door een zichtbaar louche dorpspastoor en door een hoogst on betrouwbare verpleegster, die valse getuigenissen aan de lopende band aflegt. Even schijnt er redding voor de man op te dagen wanneer een vrolijke en zeer dorstige zwerver- kunstschilder op het tapijt komt, die de verdwenen echtgenote gekend heeft, maar met knallende revolvers wordt deze overwachte getuige weer weggewerkt. Een gepast-wantrouwige maar ver der heel joviale commissaris van po litie zal deze puzzel wel even. klaren. Dat doet hij dan ook, maar anders dan het in spanning zittende publiek venvacht. Wij zullen u niet verklap pen, hoe. De man in de valstrik werd vol komen aanvaardbaar neergezet door Ton van Duinhoven, terwijl Frans 't Hoen geen moeite had met zijn telkens nieuwe uitwegen vindende commissaris. Elisabeth Versluys, die voor Andrea Domburg inviel, droeg met haar raadselachtige spel veel toe tot de algemene spanning en dat kan ook van Wim v. d. Heuvel wor den gezegd ais de vreemde pastoor. Beb Dekker was kordaat als de on betrouwbare verpleegster. Bijzonder geslaagd was ook Guus Verstraete in de korte maar dankbare rol van de vrolijke zwerver. Het aangepaste decor was van Harry Wieh. De oudercommissie van de open bare kleuterschool aan de Minister Donkerstraat hield woensdag onder grote belangstelling een ouderavond. De heer Rocourt, voorzitter van de oudercommissie, heelt daarbij de nieuwe hoofdleidster van de school, mej. F- Post voorgesteld. Na dit of ficiële gedeelte hield het hoofd van de verkeerspolitie, hoofd-inspecteur H. Willems-v. Beveren. een bijzon der interessante causerie over Veilig Verkeer. Na de pauze vertoonde de heer Rocourt kleurendia's van het afgelopen, Sint-Nicolaasfeest ,op de school. Tijdens een gezellig intiem samen zijn in het Volksgebouw, heeft don derdagavond, onder het genot van veel gebak en heerlijke koffie, do NW-Bestuurdersbond afscheid ge nomen van de Heer P. W. Vos. De heer Vos Is bijna vijftien jaar lang correspondent van het t.b.c.-fonds van het NW, afdeling Schiedam ge weest. Daar hij nu naar Ridderkerk gaat verhuizen, was hij wel gedwon gen zijn functie neer te leggen, die hij zo'n lange tijd tofc Ieders tevre denheid, getuige de woorden van de sprekers op deze avond, heelt vervuld. De voorzitter van de Bestuurders- bond, de heer A. M. van der Wel, gaf in zijn speech een overzicht van dc belangrijke plaats, die het t.b.c.- fonds in het NVV in neemt. Vooral na 1945 waren er veel geiden nodig om de gevreesde volksziekte te be strijden en de heer Vos heeft in grote mate voor het bijeenkrijgen van de noodzakelijke gelden bijge dragen. Dit is vooral doormiddel van de NW-busjes, en straat- en bijeen komstcollecten. gebeurd. De heer Van der Wel vond, dat de heer Vos naast dankbare woorden ook een stoffe lijk bewijs van aller achting had verdiend. Daarom kreeg de schei dende promotor van het fonds een mooi boekenrek van de Bond, ter wijl mevr. Vos werd verrast met een fraaie ruiker. De heer W. van de Stelt sprak na mens de AN MB vele woorden van lof voor al het werk, dat de heer Vos ook voor deze afdeling heeft ge daan, Namens de afdeling bood bij de heer Vos een boekenbon aan. De distirctsbestuurder van het NW, de heer D. van der Sluys uit Rotterdam, wees in zijn toe spraakje op de belangrijkheid van het contact, dat er tussen functio narissen van de vakbond on de le den dient te bestaan. En dat contact (Advertentie LM.) HOBBY SETS Heemmaster Goed en niet duur TORMO de oerdegelijke Hollandse machine en diverse andere merken KOM EENS KIJKEN Ook op gemakkelijke betaling. BROERSVEST 52 - TEL. 675 94 De Schiedamse Klavar Accordeon vereniging zal zaterdagavond 4 fe bruari onder leiding van dirigent H, Groenweg een concert voor zieken geven in het gemeente zie kenhuis. Deze uitvoering zal ver der op de band worden opgenomen door de zieken-omreep Prozie uit Rotterdam-Zuid voor her-uitzending in één der Rotterdamse ziekenhui zen. (Advertentie LM.) KOLENKITTEN v.a. 2.15 - srijs 5.55 BEDKRUIKEN 3.90 KACHELPIJPEN en ELLEBOGEN BROERSVEST 52 - TEL. 6 75 94 Een 15-jarige wielrijdster M. F. kwam. donderdagmiddag om onge veer 3 uur op de Broersvest voor df» Hema knel te zitten ussen 'n trek ker met oplegger en een naar rechts afgezwenkte bus. Het meisje liep een bloeduitstorting aan haar lin kervoet op. met de mensen had de heer Vos en daarom heeft hü zijn werk op zo'n succesvolle wijze kunnen uitoefenen. In zijn dankwoord kon de heer Vo? zjjn opvolger de heer H. Karei tot zUn vreugde mededelen, dat het fonds op bet ogenblik slechts aan vier patiënten hulp hoeft te verle nen. Na het gezellige praatje van de aanwezigen onder elkaar, dat aan het eind van de avond volgde, bleek dat er nog steeds niet genoeg collec tanten zijn voor de collecte, die het fonds In de week van 13 tot 19 febru ari houdt. (Advertentie LM.) VERZEKERD KAPITAAL RUIM 1.MILJARD GULDEN HAV LEVENSVËEZEKEaiNOEN - SCHIEDAM - TELEFOON (010) 6 93 04" HAV LEVENSVERZEKERINGEN Slechts drie van de zeven teams van de Schiedamse Volleybal Club kwamen deze week in het strijdperk en alle drie zorgden voor fraaie overwinningen. Dames 1 kreeg Dop i op bezoek en wist sterk aanvallend, met harde smashes en tactische plaatsballen de 30 zege verdiend m Schiedam te houden. Set-standen: 15—5, 15—11 en 35—10. Junioren A won eveneens en wel met 3—van de Juliana-juniorcn, terwijl junioren B het lastige Aggre- dior uit Vlaardingen met 30 klopte. Voor de komende dagen staan op het programma: Dames: ZVC 2—SVC 1, SVC 2— DOS 1, SVC 3—Hermandad 3. Heren: SVC 1—Phoenix 1, RLVC 1 —SVC 2. Junioren: Spel. H'bergSVC B, Libanon. A—SVC A. Lezing P. L. A. Janssen over boeken In de studie-zaal van de Gem Leeszaal en Bibliotheek aan de Lan ge Haven zal op woensdagavond 1 februari de conservator van het Stcd. Museum, de heer P. L. A. Janssen zijn derde lezing in de serie .Boeken en wat men er aan hebben kan" houden. Bij de lezing worden ook dia's geprojecteerd. Kaarten voor deze lezing zijn in de leeszaal ver krijgbaar. Voor de Februari-conferentie van de landelijke Oecumenische Jeugd raad, die op 1 en 5 februari in Schie dam zal worden gehouden onder het motto „Spelen met vuur", blijkt gro te belangstelling te bestaan, zo meldt het voorbercïdïngs-comilé ons. Vele opgaven voor deelname zijn reeds binnengekomen en cr zullen nog meerder volgen. Aanmeldingen voor deelname kan geschieden bij de heer C. Bonman, Spangensekade 34a te Rotterdam. Maar ook de voorbereidings-com- missie speelt met vuur: er dreigt na melijk een gebrek aan logies-ruimte te ontstaan. Daarom wordt nogmaals een beroep gedaan op de Schiedam mers om aan één of meer deelnemers aan de conferentie nachtlogies met ontbijt te verlenen. Opgave hiervoor' nen. kan geschieden bij de heer H. Teeuw, Tuinlaan 2b, tel. 65893 of bij de heer W. v. d. Gaag, Vondellaan 13a. Maar aan de vooravond van deze landelijke conferentie zal onder auspiciën van de plaatselijke Oecum. Raad van Kerken op vrijdagavond 27 januari in de geref. kerk „De Goe de Haven" aan de Westfrankclandse- dijk een appèl-bijeenkomst worden gehouden, waarbij een z.g. „Lausan- ne-team", dat zijn jonge mensen dia In de zomer van 1960 de wereld- jeugdconferentie hebben bijgewoond, de boodschap %'an Lausanne zal uitdragen. Jongeren van alle kerken en ook buiten-kerkelijken zijn welkom op deze avond, die om 8 uur zal begin- Advertentie I.M.) De hiljartcompelities van het club huis „De SI, Joris Doele" zijn bijna afgelopen. Slechts één is er nog aan de gang. Op het grote biljart tverd Leen Esbach de winnaar. Dc eerste prijs voor de competitie op het klei ne biljart kwam in banden van Ab W'eber. De tafeltenniswedstrijden zijn. al len verspeeld. Winnaar hij de jon geren werd Rini Hendriks en bij de ouderen Jan van Alphen. In het maandbericht van de „St. Joris Doele" lazen wij verder, dat er vrijdag 27 januari in het club huis een sport ontmoeting zal plaats vinden met heb clubhuis „De Haven" uit Vlaardingen, Damliefhebbers kunnen ook hun hart ophalen; bin nenkort komt er 'n competitie tussen een aantal Rotterdamse clubhuizen. Het verdere maandprogramma voor januari en februari zal worden ge vuld met gezelschapspelen, handen arbeid, plaatjes draaien, zelf musi- ceren door de jongelui en met te vergeten, dansen. Zaterdag ontvangt het clubhuis „The rocking diamonds", terwijl elf februari de „Real melody rockers" voor muziek zullen zorgen. Zaterdag 25 februari komt er weer een band dc avond opluisteren, waarvan de naam de „Rocking sensation bys" is. De andere zaterdagavonden wordt er natuurlijk ook gedanst, maar dan op grammofoonmuziek. Yoor dc leden, tot en met de leef tijd van dertien jaar worden er za terdagavond van 7 tot 8 uur leuke filmpjes gedraaid. Dit jaar zullen er door de „St. Jo ris Doele" weer zomerkampen wor den georganiseerd. Eerstdaags zul len in de brievenbus van de ouders van de leden stencils glijden, waarin alle gegevens betreffende deze zo merkampen zijn opgenomen. (Advertentie LM.) Gloednieuwe, courante, actuele NOG SLECHTS ÉÉN WEEK Klassieke (o.a, Renate Tebaldi, Cor dc Groot, Alexander Uninsky, Herman Krabbers», jazz (o.a. Dave Rrubeck) en populaire platen (o.a. de 3 Jacksons. Corry Brokken. Yves Montand). TEGEN NAGENOEG HALVE PRIJZEN P.S. 1. Uit onze extra aanbiedingen KOELKASTEN, WASMACHI NES, STOFZUIGERS, STRIJKIJZERS etc. zijn nog een klein aantal bekende merken met volle garantie èn Dankers Dienst-Betoon (D.D.B.) tegen sterk verlaagde prijjzen ver krijgbaar. 2. Uit voorraad leverbaar de Hollandse MY FAIR LADY in STEREO f 19.— to. Bristol en Stadhuis tel. 13 32 61—12 76 21 raising dit prachtige kamgaren herencostuum in verrassend mooie Italiaanse streep- en ruifdessine In de eerste klas dames van de .zaalhandbal-competitie spelen dc da- mes van DWS dit weekend twee B Als Echfe Cotler-opruintingsver- wedstrijden. De uitgestelde wed- .r strjjd DWSAthene wordt nu ge speeld ïn de Energiehal. Zaterdag spelen de dames in de Houtrusthal In Den Haag tegen Hyglea. Deze dubbele wedstrijd is nodig i.v.m. de nationale zaalhandbal-kampioen schappen. Onze stadgenoten bezetten momenteel de tweede plaats achter Athene. Kunnen de DlVS-dames za terdag de %'olle winst behalen, dan zal zondag tegen Athene de beslis sing vallen. De dames van Wilton Fijenoord spelen eveneens zondagavond in de Energiehal tegen Actief. De rood- witten hebben de laatste wedstr- den hun kans voor het kampioen schap verspeeld. Kunnen zü zondag winst behalen, dan is het degradatie gevaar voorbij. De dames van UVG komen zon dagavond m het veld tegen het tweede team van "Wilton. Fijenoord en moeten daarop de volle winst kunnen behalen. Heren 2 van Wil ton Fijenoord die niet slecht staat genoteerd op dc ranglijst kan zon dag zijn positie nog verbeteren door van Dynamo 4 te winnen. Dames-junioren van Wilton ko men uit tegen de Schutters en de heren-junioren van DWS binden de strijd aan tegen de heren-junioren van Schutters. Drie stadgenoten hebben vandaag een Koninklijke Onderscheiding uit gereikt gekregen. Tijdens een hul- diglngs-bueenkomst die vanmorgen op het kantoor van de N.V. Werf Gusto Is gehouden, heeft burgemees- Zoals u weet stimuleert het Ne- derlandsche Roode Kruis een actie onder de jeugd voor hulp aan de Kongo. Van onze leerlingen kwam het verzoek om (naast wat er reeds gebeurd is en gebeurt) een collecte voor dit doel te mogen houden. Do docenten willen dit initiatief der leerlingen van harte steunen en van gemeentewegen is voor deze collec te de officiële toestemming volgaar ne verleend. De uit Nederland gebo den hulp kan misschien nog menig kind het leven redden. Al het bij eengebrachte geld wordt aan het Rode Kruis overgemaakt er deze in stantie staat or borg voor, dat het snel en doeltreffend wordt besteed op dc plaats waar dit 't meest nood zakelijk is. Wanneer dus de Schie damse jeugd eerstdaags bij u aan klopt, stelt u hen dan niet teleur. Namens de commissie uit de do centen, DR. P.J.T. ENDENBURG, rector. Door de GG en GD is zij naar deter mr. J. W. Peek, de bronzen Ere- Dr. Noletstichting vervoerd en na medaille, verbonden aan de Orde daar behandeld te zijn door dezelf- van Oranje-Nassau, uitgereikt aan de dienst naar huis gebracht. (Advertentie IM-) MAAK UW HUIS TOCHTVRIJ Snelstrlp (zelfklevend tochtband) g 3 19 - 22 - 40 et per mtr. Dorpelstrip (geen koude voeten) 1.85 per 90 cm. Verder Rubber - Vilten rubber en latten BROERSVEST 52 - TEL. 67594 de heren II. F. C- Bode, Kidderkerk- sestraat 13 en 51. Ouwendijk, Aïet- dastraat 138a, die beiden veertig jaar in dienst zijn van de Werf Gusto. Op het stadhuis heeft burgemees ter Peek daarna de zilveren Ere medaille uitgereikt aan de heer G. Duk, Nieuwstraat 41, die ook jubi leert, maar dan niet bij een bedrijf. Op 11 januari was het namelijk vijftig jaar geleden daf hij voor het eerst in het openbaar aan het Schie damse muziekleven, deelnam, name lijk als saxofonist van het Sted. Muziekkorps. Na de opheffing van dit korps, waartoe de Gemeenteraad op 11 december 1951 besloot, is de heer Duk onmiddellijk toegetreden tot de Arbeiders Muziekvereniging „Crescendo", waar hü nog steeds „zijn partij mee blaast" Eén dag be faalt voor dit onbe rispelijke kamgaren HERENCOSTUUM de Coster- verrassmgsprijs i "léSIenha 55/45 HERENPANTALONS Normaal 39.50, maar één dag be taalt U voor deze prachtige pan talons in de nieuwste multicolors dehalveptlÜ75 Geen tckfonuclu ijke oiden. ROTTERDAM: Korte Haogrniat U Meent hk. Gaudse- ilngel Katendr. Lagedijk hk. Dorpsweg West Kruiskade SS LEIDEN; Haarlemmcntraat 25 j Daartoe in staat gesteld door een besluit van de Centrale Kerkeraad der Hervormde gemeente Schiedam, zal onder auspiciën van de plaatse lijke Oecumenische Raad van ker ken op zondag 29 januari 's avonds om 7 uur in de Bethelkerk, Oude Maasstraat, de eerste van een serie van drie oecumenische kerkdiensten worden gehouden. De beide volgen de data zijn 25 en 29 oktober. In de eerste dienst zullen voor gaan dr. L. J. Cazemier en ds.Joh. F. Boer, Gereformeerd predikant te Rotterdam-centrum. Het koor van de Opstandingskerk zal in de dienst zijn medewerking verlenen door enkele gezangen ten gehore te brengen. Geboren: Maria G. L. d.v. A. de Vette en M. A. Ruigrok; Jenneke A. d.v. JT. F. van der Gaag en H. Lek; Sven K. W. 2.v K. W. de Wit en W. Laersen; Arie H. z.v. A. H. Lin- gen en A. Bakker; Cornells zv. W. Vijgeboom en M. J. van Klceff; Neeltje d.v. J. J. don Held en N. Vonk; Capolina A. d.v. J. W. Hers- bach cn J. C. Zagwijn; Hendrica M. L. d.v. A. J., van Winden en C, A, M. Bouwens; Margaretha L. d.v. J. G. Schaap cn G. Valken; Ro bert z.v. Ph. van der Have cn E. Sprong; Yvonne P. d.v. A.HP. Meer burg en J. C. van de Reep; Yvet- te S. d.v. N. A. van den Heuvel cn. M. P. van Houten; Michel G. z.v. H. L. A. Lemans en E. M. Schoots. Ondertrouwd: B. Penning, 20 jr. en J. J. Richters, 20 jr. R. G. Brou wer, 27 jr. en M. W. Sitton, 22 jr. J. C. de Bruin, 22 jr. en A. P. A. M. Bras, 25 jr. C. A. Dingemans, 23 jr. en J. Ch. C. van Pelt, 21 jr. E. B. Dijkman, 28 jr. en G. G. A. E. Wagener, 19 jr. J. A. van der Endt, 24 jr. en L. M. A. Buckers, 25 jr. W. Ch. Hartog 28 jr. en G J. E. de Bruin, 19 jr. Ch. Kemper, 30 jr. en M. Smit, 29 jr. C. Kiela, 22 jr. en W. Rijkeboer, 20 jr. H. F. van Rijn, 25 jr. en M-H. Bals, 19 jr. G. A. Slavenburg, 24 jr. en H J. F. de Ruiter, 21 jr. D. Verste jr 21 jr. en H. J. de Wit, 21 jr. de Vries, 2S jr. en M. F. van der Horst, 24 jr- Gehuwd: A. P. Nooteboom, 27 jr. en J. E. Poot, 21 jr. A. W. H. Jagt, 25 jr. en E. van der Gaag, 20 jr. A. Wesdorp, 29 jr. en J. den Boer 19 jr. J, A. Daahneijer, 25 jr. en A. C. Rinsma, 17 jr. B. W. M. Bek- Omstreeks 9 aur gisteravond werd de politie gewaarschuwd. Er zou een vrachtwagen zonder licht op de Vlaardingscweg in de richting van Kethei staan. BÜ aankomst van de politie bleek, dat de wagen op de onverlichte weg levensgevaarlijk stond geparkeerd. Met een polltie- jeep fs de auto weggesleept. Bij het onderzoek bleek de wagen aan de Vlaardinger A. J. v. K. toe te behoren. HU was 's morgens met zijn voertuig in de richting Delft vertrokken. Hij heeft het oude plaats je echter niet met de auto kunnen bereiken, daar zijn motor op een gegeven moment weigerde. Hoewel hij wist dat zijn wagen daar ge vaarlek stond, heeft hij hem niet direct laten weghalen. Uit het onderzoek bleek voorts, dat de chauffeur geen anti-vries in de radiator had gedaan. Er is proces verbaal tegen hem opgemaakt. C A dvertenüe LM.) Voor hen die niet op een gulden behoeven te kijken is deze aan bieding niet bedoeld. Maai- zij. die het wat waard is, om méér dan een gulden te sparen op de aankoop van een paar sokken... kunnen morgen te kust en te keur uitzoeken tijdens deze Opruïmingsverkoop van een zware kwaliteit wol mousse ankiets van 2.75 en halfwollen sokken van 2,95. wroi-w°"*s „Klets van Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij ankiets en sokken, In diverse moderne kleuren en in alle courante maten,,A door elkaar voor één prijs, per paar voor ker, 19 jr. en W. Janssen, 16 jr. K. Polderdijk, 23 jr. en J, Verwaal, 21 jr. R, Hansen, 19 jr. en. A. W. VL Verhaal, 17 jr. N. Winter, 22 jr. en P. Pijnacker, 20 jr. L. Zuijdgeest, 25 jr. en A. Visser, 18 jt. - s Overleden: A. van der VugHt, 84 jr. wed. van J. Amesz; H. Boer, 75 jr. echtg. van R. Post; G. J. W. Brand, 52 jr. L. van Eück, 66 jr.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1