n I I geluk U3S9 Burg. v. Haarengroep viert 25 j. bestaan M. van Kempen tegen kampioen opgewassen Nerveus Demos lijdt onverwacht verlies <791 Het Masker heropend Cefa„Komtu na de eerste55 VOETBAL IN SCHIEDAM Teleurstellende resultaten van vrijwel alle elftallen NO AD was onfortuinlijk SCHIEDAM Met een eigen feestprogram Schied. Boys'TSB 2-Ö Widrijdstcr door brommer aangereden Fiets in de boom Sch oor s teenbran d e DHS kon overwicht niet uitdrukken Slippende auto in Schie jongens sloopten vervallen panel Burgerlijke Stand Wiel van wagen Diefstallen Zeeman leende jongensfiets Wie heeft iets verloren I I PIJPFITTERS/ O.V. MONTEURS 1NSTRUMENTFITTERS ARG0N-ARC LASSERS LIGHT PLAATWERKERS I E. KOERIERSTER Wie niet wordt vergeten Maandag 6 februari 1961 3 Een kwart eeuw lang bestaat nu de Burg. Van Haarengroep, die een onderdeel vormt van de Neder landse Padvindersvereniging. Op een feestavond, waarop ook de weduwe van de in de oorlog gestorven Schie- damse burgemeester van haar be langstelling bltfk gaf, werd dit 25- jarig bestaan van de groep zaterdag in Musis Sacrum gevierd. De voorzitter van de „Stichting ter behartiging der belangen van de Burg. van Haaren groep", de heer J. M. N. Adriaanse opende de avond. Voor opvallend fraaie décors wer den tal van grappige sketches door de jongens en meisjes opgevoerd. Zij deden dit met animo cn het spel was zeker niet slecht te noemen. Ter ai- wisseling speelde het Amusements orkest van de politie, de „Optimis ten" genaamd, bekende melodieën. Het grote aantal door de welpen, verkenners en voortrekkers gespeel de stukjes vielen bij het talrijke pu bliek goed in de smaak. De belang stelling voor de feestavond was over weldigend. Niet alleen was de benc- den-zaal stampvol, ook het balcon was voor het over grote deel bezet. Ongetwijfeld hebben de padvinders het zilveren jubileum van de groep op een waardige wijze gevierd. Wanneer de klant de Feesiartlke- lenspeclaalzaak, toneelblbliothcek en verhuurbedrijf „Het Masker" aan het Broersveld 125 binnentreedt; komt hij in een winkel, die opvalt door zijn strakke eenvoudige lijn en de fraaie daar heersende kleur-sohake- ringen. De zaak is zaterdag weer heropend na een drie weken in be slag nemende verbouwing. De trotse bezitter de heer J. H. Villerius liet ons zien hoe hij de woonruimte, die vroeger achter de ■winkel lag, heeft laten verbouwen. Het maakt thans een onderdeel uit van de winkel zelf en is bestemd om dienst te doen als demonstratie-af deling voor vooral de goochelafde- iing. De heer Villerius heeft ook een nieuw systeem ingevoerd om zijn ar tikelen op te bergen en ze tentoon te stellen. Door dit systeem is het mogelijk geworden dc klant zo snel en efficiënt mogelijk te helpen. Zaterdag is de horopening op een feestelijke receptie gevierd en vele relaties hebben daar de eigenaar kunnen geluk wensen. Onder de uitstekende regie van Erich Engel is de met tal van komi sche situaties doorweven Duitse film „Komt U na de eerste" ontstaan. De Cefa heeft zaterdagavond deze rolprent in Irene gedraaid. De voorzitter van de Christelijke Filmactie, ds. J. Couvée, vroeg om de actie gaande te houden aan de leden nog meer steun. Ook maakte hij de aanwezigen er op altent, dat er na afJoop een collecte ten bate van dit goede werk zou zijn. De hoofdfilm behandelde het the ma van mensen, die door hun finan cieel wanbeheer en door hun slordig heid vele schuldeisers maken. Dc hoofdfilm werd vooraf gegaan door twee reklamefxlmpjes en een filmpje over tunnelbouw. Voor deze vertoning is de wens van het be stuur dat er minstens twee honderd bezoekers op een filmavond zullen verschijnen, nog niet helemaal is verwezenlijkt De welpen, verkenners cn voor trekkers van de jubilerende Burg. van Haarengroep in Schiedam pre senteren op eigen kracht een feestelijk programma. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St. Liduinastraat 58. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Fuinlaan go, telefoon 6 92 90. Politie-alarmnumraer 6 45 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag *9—20.30 uur, dinsdag 9.30—15.30 en 19—20.30 uur, woensdag 9.3Ö—12.30 uur donderdag 9.30—12.30 uur, vrij dag 9.30—36,30 en 19—20.30 uur, zaterdag 9-3016.30 Uur. 's Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19—21 uur, woensdag 1417 en 1921 tiür, donderdag 1017 uur, vrij' dag 14—17 en 1921 uur, zater dag 10-32 en 1437 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Van Jongkind tot Jorn". Elko dag van 10 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage. 2 en 8,15 uur; „Kamers te huur". Mt>nopole, 2 uur: „Agi Murad", de witte duivel; 7 en 9.15 uur: „Strafbataljon 999". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: W. F. Jour naal en operette. Arcade, 8 uur: Herwonnen Levens kracht. Film, Dc Amstclbron, 8 uur: Kath. Vrou wengilde. Lezing. j Irene, 8 uur: Aqua Fauna. Bijeen komst. Irene, 3 uur: Tru, .„a. Bijeenkomst. (Advertentie MM.) Zwaar gekwetst lagen zaterdag middag twee Schiedammers op de vloer van de grote zaal van gebouw Christelijk Sociale Belangen. Bloed stroomde uit enkele wonden. Een slachtoffer lag beklemd onder een broihfiets. De adjudant van politie TJitdewilllgen hield de nieuwsgieri gen op een afstand terwijl enkele deskundigen eerste hulp wilden ver lenen. Dit schokkende verkeersonge val „net echt" had overigens in zover re met de ernst van doen dat hier wedstrijden EHBO werden gehou den ter voorbereiding op mogelijke taken in de praktijk. Het betrof hier de jaarlijkse ontmoetingen tussen teams van de Kon. Ned. Ver. EIIBO en de BB. Op initiatief van wijlen de heer G. de Goederen, voorzitter van de Kon, Ned. Ver. van de Kon. Ned. Ver, EHBO in Schiedam zün in 1958 de eerste wed strijden gehouden. De Schiedammer en het gemeentebestuur stelden toen prijzen beschikbaar. De EHBO won toen leiders- en commandantsprijzen. In 1959 organi seerde het Rode Kruis de wedstrij den en toen werden beide prijzen door de BB gewonnen. Door omstan digheden zijn de wedstrijden niet in I960 gehouden en zaterdag verzorgde dc BB de organisatie. De zaal had de prettige entourage. Op het podium zaten achter een tafel de organisatoren en administratie,, voor het podium zaten de drie dokto ren J. A. H. van den Berg, A. Q. C. Klomp en A. J. van Tiggele. Er was een depot voor verbandmaterialen en aan de kanten van de zaal zaten de toeschouwers. Als opgaaf kreeg elke ploeg de opdracht het verkeersonge val te behandelen. Op de straatweg zou de oude voetganger liggen, die In de rug was aangereden door een bromfietser. De een had een wervel breuk en de ander een schcdelbasis- brcuk. Eik team heeft onder leiding van een commandant met animo haar taak opgevat. Van twee uur tot half zes hebben twee ploegen van de BB en twee teams van de EHBO de op drachten vervuld. Het Rode Kruis en de EK EHBO St. Cristofoms waren verhinderd deel te nemen. Dokter A. Q. C. Klomp heeft na af loop een uiteenzetting gegeven over de verrichtingen. Hij vertelde welke fouten zün gemaakt. Ondanks de regenval is er ook in de afdeling Rotterdam geanimeerd gevoetbald. Voor kampioenskandi daat Demos werd de strijd tegen The Rising Hope een teleurstelling. De Rotterdammers toonden zich de sterkst en. Wilton Fyenoord voetbal de niet voor de competitie, maar de tweede klassers speelden een goede wedstrijd tegen vierdeklasser SFC, dat wegens afkeuring van het ter rein niet tegen Tediro behoefde te voetballen. Schiedamse Boys nam een vlotte voorsprong op het Vlaar- dingse TSB. De bezoekers waren echter met slechts acht man en toen een van de spelers geblesseerd raak te moest de strijd reglementair wor den gestaakt. Demos-TRH De Schiedammers startten zeer nerveus waardoor The Rising Hope de kans kreeg het offensief te be houden. In de elfde minuut schoot de middenvoor van TRH in en de Schiedamse doelman moest de glad de bal laten gliopsn. Demos miste middenvoor Nelis Tetteroo, maar zijn plaatsvervanger C. H. Tetteroo slaagde er bij een uitval in de ge lijkmaker te scoren. In de twintig ste minuut veroverde TRH weer de voorsprong. Tien minuten later zette W. K. Veld goed voor aan C. H. Tet teroo die Demos naast TRH schoot Vlak na de rust veroverde TRH de winst. Uit een ogenschijnlijk onge vaarlijke aanval kon de Schiedam se verdediging het leer wegwerken. De bal werd echter tegon de hak van een tegenstander aangeschoten en het ieer ketste in doel. Daarna heeft Demos steeds het doel van TRH belaagd, echter zonder suc ces. Dë Vlaardingers kwamen met acht spelers naar Harga. Rechtsachter Ri- nus de Jong gaf de Boys al vlot een voorsprong. Daarna scoorde K. Jon- geneel. In de veertigste minuut ge raakte een tegenstander geblesseerd. Er was geen invaller en aangezien het reglementair niet is toegestaan dat teams van zeven spelers voetbal len moest de strijd worden gestaakt. WF-SFC 2-2 Het terrein van Wilton Fyenoord aan de Maaskant verkeerde in goe de conditie. Daarom speelde WF daar tegen KNVB'-er stadgenoot SFC een oefenwedstrijd. Groenheide gaf zyn club de voorsprong. Vorstenbos lan ceerde tien minuten voor rust Scheli (l—1). Het werd door Schell na rust 2—1 en tien minuten voor tijd scoorde Staub in deze nuttige match de gelijkmaker. Wedstrijdse cretaris Th. Reherroann bleev "en goed arbiter. Verder werd schappelijk gespeeld WF-com C comb 0-3 en WF 2 - SFC 2 o-6. By de wedstrijden in eerste hulp bij ongelukken die zaterdagmiddag gehouden zijn, was een „echt" verkeers-ongeval geënsceneerd. Hier waren de hulpverleners van de BB-b ploeg in actie. Het hoofd van de BB de heer NL F. Engels heeft tenslotte cte prijzen uit gereikt waarbij voor jury en mede werkers presentjes beschikbaar wa ren. De uitslagen zijn: J. EHBO-b 378 punten met tevens de commandants- prijs voor heer Tettelaar met 87 pun ten; 2. BB-b 359 punten, comman dante mevrouw Timmers 81 punten; 3. BB-a 293 punten met commandant D. Groeneweg 63 punten; EHBO-a 266 punten met commandant Bras 74 punten. De (veie) biljartliefhebfeers uil hel bil jar Idist riet Schiedam nog altijd die onjuiste benaming voor de ver zameling verenigingen uit Schiedam, Vlaardiugen en Maassluis hebben zaterdag en zondag by Eppo Hek man van een serie belangekkende wedstrijden kunnen genieten. Voor het district was het jammer, dat zijn derde klasse llbre vertegenwoor diger, de LEV" speler M. y. Kempen, die op zulk een verdienstelijke wijze de ereplaats in het district voor de. tweede achtereenvolgende maal be zette, feitelijk faalde. Na de eerste speeldag had hjj met drie gewonnen en één verloren wedstrijd nog een zeer redelijke kans op de bezetting van een topplaats, maar zondag leed hij driemaal een nederlaag, waardoor hü slechts een bescheiden, plaats op de ranglijst Innam. Toch was zijn moyenne voor de derde klasse niet slecht. Hij kwam zelfs tegen de maximum-grens aan, hetgeen overigens beneden zijn pres tatie in het districtskampioenschap bleef, En ook beneden zijn kunnen. Het leek ons toe. dat Van Kempen nog al eens last heeft van zijn zenu wen in belangrijke wedstrijden, waardoor hij in de voor hem belang rijkste wedstrijden niet tot toppresta ties komt, In aansluiting op de algemene be schouwing op dit uitstekend geslaag de en veel belangstelling genietende toernooi in onze bijlage „Start" wil len we hier nog enkele andere de tails vermelden. Van Kempen kwam met een serie van 29 caramboles tot de hoogste serie en met een partij in twintig beurten te beëindigen, bena derde hij op dit punt met Romein en v. d, Gaag de Rotterdammer Berke louw <19 beurten), Dat was wel een top-vcmchtmg; immers het moyenne voor deze klasse is 2,tot 3.Van Kempen was ook dc enige speler, die dc uiteindelijke winnaar, L. Romein van het biljartdistrict Gouda, een nederlaag toebracht. Van Kempen begon het toernooi met een nederlaag tegen de Hage naar Grond. Daarop volgde zijn winstpartij tegen Romein, waarin hij door series van 29 caramboles in de zevende beurt en 15 in de achtste beurt toen al 61 caramboles had ver zameld. Hij won zaterdag ook nog in 20 beurten van v. d, Gaag en in 33 beurten van Volgering, allemaal hoopgevende verrichtingen. Zondag lukte het helemaal niet meer met hem. Toen hij met 10068 van Zwet sloot verloren had, waren alle illu sies op een topplaats al verdwenen. Tegen Berkelouw haalde de LEVer een hopeloze 9052 achterstand toch nog tot 10094 op, maar bepaald pech had hij wel in zijn partij tegen Halewijn. Hij kwam met 98—67 voor te staan, op een serietje van 7 poedel de Van Kempen, waarna Halewijn met 26 regelrecht naar de eindstreep sprong; Van Kempen miste toen de nastoot ook nog De goede organisatie van het dis trict Schiedam van de K.NBB willen Af. run Kempen in zijn winstpar- tij tegen L. Romein, ziet belangstel lend naar de afloop wan een stoot onder het wakend oog van arbi ter L. v.d. Lee. Op de andere ta fel overweegt de bollenstreek-ver tegenwoordiger M. Zwetsloot een stoot. we nog eens onderstrepen, evenals de wijze van uitvoering in de zaak van biljartminnaar Eppo Hekman Hij persoonlijk verzorgt het mate riaal op een voorbeeldige wijze. En welke koffiehuis-eigenaar zal zeg gen: tijdens de wedstrijden wordt niet getapt! Dat doet biljart lief heb ber Eppo'. Daarom komt ook. ieder een daar graag voor wedstrijden terug. Esperanto-agendo Merkredon, la 8 an de februaro klubvespero. Ni okazigos parolkas- kadon ce kino v. Glnk Ploegstraat 19, La adreso estos konata do venu mul tope. Moeten wij U nog "ets vertel ten over onze bekende Franse damasten van 4.95 per meter? De meest verkochte, sfeervolle overgordijnstof voor het gezel lige Interieur. En Juist omdat iedereen alles weet over deze prachtige franse Jacquard-damast4ók de prijs, 4.95 per meter weet U wat het zeggen wildeze zelfde damast te kunnen kopert voor een prijs, die er niet om liegtvoor nog géén drie gulden per meter. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze prachtige Franse damasten, 120 cm breed, in fraaie kleur stellingen, per meter voor Op de Kerkwcg in Kcthcl vond zaterdagochtend om ongeveer half acht een. aanrijding plaats, waarbij de rijwielberijdster, mejuffrouw C G.V, een wond aan haar neus, een gekneusde rechterhand en linkerknie f en een dikke lip overhield. Mejuf- frouw C. G. V. werd aangereden door een van achter naderende brommer, bestuurd doc-r de heer J. L. v. A., uit Delft, die haar te laat opmerkte. Het slachtoffer is op eigen gelegenheid naar de dokter gegaan, die haar heeft verbonden. Zaterdagochtend om kwart voor acht reed de uitvoerder G. K. met zijn bromfiets tegen een op de Dam- laan geparkeerde trekker met opleg ger. Met een horsenschudding is hij naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd, maar later kon hij weer naar huis. Op het gedeelte van de Vlaardiö- gerdijk tussen de Rembrandtlaan en de Nieuwe Haven werd zondagmor gen een staaltje van baldadigheid gesignaleerd. Daar werden namelijk vele fietsen aangetroffen, die op het voetpad lagen opgestapeld. Eveneens waren er fietsen bovenop een paar geparkeerde auto's gelegd, terwijl er ook een hoog in een boom hing. Burgemeester rar. J, W. Peek zal op donderdagmiddag'om 2 uur de eerste paal slaan voor het twee-tal torenflats in ster-vorm dat aan de Maasboulevard gebouwd zal worden voor de N.V. Levensverzekering maatschappij „De Nederlanden van 1845" en voor de N.V. Aannemers- combinatie S.S.N- Zondagmorgen ontstond er een schoorsteenbrandje bij de familie C. A. B. in de Fultonstraat. Met een ramoneur wist de brandweer het vuurtje snel onder de knie te krijgen. De brand in de schoorsteen is waarschijnlijk ontstaan doordat er in de kachel veel eierkolen zijn ge stookt. Op nogal verrassende wijze hebben de KNVB'-ers Schiedam en DHS ver loren. De uitslagen geven ditmaal de verhouding niet weer. DHS was in Rotterdam tegen RDM zelfs voort durend in de aanval maar de uitval len. van de verdedigende scheepsbou wers beslisten de strijd. Schiedam verloor onfortuinlijk met grote cij fers, na enige tegenslag lieten de stadgenoten de moed zakken. Ook Ursus moest in Oranjeplein de meer dere erkennen <3—2). RDM-DHS 3-1 Voortdurend heeft DHS het doel van de tegenstander belaagd maar het resultaat was slechts dat RDM zich met man en macht verdedigde en daardoor was er voor DHS geen doorkomen aan. Ondanks de bete re techniek van DHS nam RDM na zes minuten de voorsprong toen de Rotterdammers bij de eerste uitval al succes hadden. De rechtsbuiten zette voor aan de linksbinnen en ter wijl de Schiedamse defensie wei felde schoot de aanvaller raak. Daar na begon de aanvalslinie van DHS met het offensief maar geen schot trof doel. Steeds weer werd de aan val gebroken. Zeven minuten voor rust miste rechtshalf De Jager en de Rotterdamse linksbinnen scoorde voor de tweede maal. In de twaalfde minuut van de tweede helft schoot de middenvoor van RDM van verre raak. Eerst zes minuten voor het ein de kon rechtsbuiten Daan Muilwijk het tegenpunt scoren en vergeefs heeft DHS daarna voor meer tref fers gestreden. (31). Bergamb.-Schiedam 6-0 Voor rust speelden beide teams een aantrekkelijke wedstrijd. "Wel schoten de gastheren eenmaal raak, maar het zag er met naar uit dat Schiedam met grote cijfers zou ver liezen. Toen Schiedam door pech al spoedig een 30 achterstand had was het met de stadgenoten gedaan. De Schiedamse spil en de rechts achter trapten ieder mis en beide malen konden de aanvallers de kan sen benutten. Het vierde doelpunt ontstond doordat de bal hoog in het doel waaide en hierna staakte Schie dam het verweer. De thuisclub kon de score tot 6—0 opvoeren. Oranjepl.-Ursus 3-2 In een gelijkwaardig duel heeft Ursus voor Oranjeplein, het hoofd moeten buigen. In de dertigste mi nuut namen de gastheren een voor sprong via een schot tegen de bin nenkant van de paal. Vijf minuten later had Mari Huigen de stand in evenwicht gebracht na keurig samen spel. Vijf minuten later bleef de Schiedamse defensie staan voor ver meend buitenspel en het was 2—1. De thuisclub behield het offensief. Een kwartier voor het einde werd de stand op 3I gebracht maar vyf mi nuten later kon Ursus de achterstand verkleinen. Verder kwam Ursus ech ter niet. TAFELTENNIS Een weer eens volledig uitkomend Noad heeft in de uitwedstrijd tegen Eendracht de kleinst mogelijke ne derlaag geleden, n.I. 64. Het is op merkelijk hoe wisselvallig Noad speelt dit seizoen. De wedstrijd tegen het bovenaanprijkende 21 Up ging destijds ook maar net met 6—-4 ver loren. Eendracht dat ook tot de sterkere teams in de afdeling be hoort. had aan Noad de handen meer dan vol en het was in het dubbelspel in dc derde game dat de Eendracht- spelers door hun vele gepraat, de Noadspeler AHmcndinger volkomen uit zij» concentratie haalden en zo wonnen. Bij het ingaan van het dubbelspel had Noad een achterstand van 5—4. Het merkwaardige van deze enkel- partijen was dat Wim de Raay won van W. v. Berkel en Henk Aben cn Nico Allmendinger beiden van deze speler verloren. Aben won echter zijn twee oi'erige partijen en All mendinger wist alleen van P, v. Ber kel te winnen. De uitslagen van dc2e wedstrijden zijn: W. BerkelAben 1221, 521; tegen Allmendinger 9— 21, 14—21; tegen de Raay met 22—20 9—21 21—37. P. v. Berkel—Aben 19— 21, 2114, 21—10; tegen Allmendin ger 2112, 1921, 2112; tegen de Raay 18—21, 21—14, 15—21. Van den Bosch (invaller voor Boomsma)— Aben 1021, 2220; tegen Allmen- 18—21, 21—15, 21—17. W. v. Berkel/ v.d. Bosch—Aben/Allmendinger 5— 21, 21—18, 21—17. Door het opvriezen van de Over- schiescweg slipte zaterdagnacht ter hoogte van de Zakken Centrale om twaalf uur een Volkswagcncombi, bestuurd door de Rotterdammer J. van E. Na de slippartij kwam de auto in het koude water van de Schie terecht. De chauffeur heeft met zijn passa giers, dc technicus P. v. B. en de onderwijzeres B. van B. zwemmende de vaste wal weten te bereiken. De drenkelingen zijn allen naar de familie van B. aan de Burg- Knap- pertlaan gebracht. Zondagmorgen is men van half negen tot elf uur bezig geweest om de auto met een takelwagen weer op het droge te brengen. j Kwajongens hebben vrijdag des- kundig de ramen, de closetpot, de vaste wastafel en de leidingen van het vervallen pand aan de Spoor straat vernield. De politie zoekt naar de verniel zuchtige knapen, waarna de aan gerichte schade op de ouders van de „slopers" zal worden verhaald. GEBOREN: Jeannette H. d. v. j. Wagner on M. T. van Loenen; Marij ke C. O. d. v. A. J. ten Caat en. G. O. Groenendijk; Brigitte J. d. v. A. Ju- melet en M. P. A. de Bruijn; Paulina A. d. v. F. P. M. Wijngaarden en A. M. Boom- Ronald z. v, D. Hoogen- boom en K. Martini. Van de bestelwagen van de heer E. J. v. D. brak zaterdagmorgen op de Rotterdamsedijk om half twaalf de astap. waardoor het rechter voor wiel van de wagen afliep. Dit reed nog enkele meters met de met een matig gangetje rijdende wagen mee, en kwam uiteindelijk tussen twee geparkeerdstaande auto's tot stil stand. Er werd geen schade aange richt. Vrijdagavond vermiste in het Sportfondsenbad mevrouw A.Z.-N., toen zij na het zwemmen weer in haar kleedkabine kwam, een porte monnee met f 14 uit haar tasje. Van de lampjesautomaat, die aan de gevel hangt van de fietsenzaak van de heer J. H. aan de Rotter damsedijk is zondag het glas gebro ken. De rijwielhandelaar vermist in totaal vier lampjes. Zondagnacht is een 36-jarige Noor se zeeman aangehouden. De jongen reed op een jongensfiets op de Rot terdamsedijk. Hij was vanuit Rot terdam op weg naar Wilton Fije- noord, waar zün schip lag. Hij ver klaarde de fiets van een vriend te hebben geleend, 'n Onderzoek wordt door de politie ingesteld. Te bevragen aan het Hoofdbureau van. Politie te Schiedam tussen 9— 1230 uur en 2—8 uur: 1 paar grijze kinderkousen. Te bevragen bij de vinders: Baco- sleutel, A. v. Wies, Dr. Wibautplein 18; tabakszak, Appels, Vlaaröinger- dijk 117a; boodschappennet, Stolk, Makkerstraat 4b; geel wollen dames- handschoen, A. v. Dieën, Celsiusstr. 38a; 1 paar zwarte glacé dameshand schoenen, G. v. d. Kooy, Ribeslaan 35; 1 paar zwarte glacé handschoe nen, P. Eibers, Lange Singelstraat 2. 1 paar blauw-grijze handschoenen, Garnaat, v. Dijckstraat 12b; suèda I wanten, schrift en boekje, Speïjer, v. Leeuwenhoekstraat 20; oorhanger, j C. Op 't Holt, IJsselmondesestraat 96a; kinderarmbandje, H. Heggelman, 1 St. Liduinastraat 60b; geldsbedrag, v. Leeuwen's Boekhandel, Broersvest 44: witte wollen sjaal. Heijnsbroek, i Gasstraat 27; mohair sjaal, G. Hengat, i Gr. Florisstraat 47: donker grijze he- j renhoed, G. v. Dijken, Vlaardinger- dijk 385b; br. damesschoen, J. Hagen- dijk v, Ostadelaan 43b; witte wollen sjaal, v. Dokkum, Prof. Kamerlingh. Onneslaan 133; bruine hoed, P. Ei bers, Lange Singelstraat 2; donker blauwe trui, Marks, St Liduinastraat 63a; 1 paar schaatsen, J. Baron, Tal- malaan 74; bruine portemonnee met inhoud, A. v. du Berg, Kersenlaan 19, Kethel. heeft bij de constructie van haar nieuwe fabriek te Dordrecht plaatsen vacant voor: DU PONT DE NEMOURS (NEDERLAND) N.V. Construction Division Op dinsdag februari 1961 zijn vertegen- woordigers van genoemde n.v. aanwezig in café-restaurant „De Amstelbron", Broers- vest 13 te Schiedam en wel van 2022 uur j voor het geven van nadere inlichtingen. Ook kunnen sollicitaties schriftelijk worden ge- richt aan de personeelsafdeling van DU PONT DE NEMOURS (NEDERLAND) N.V., Construction 0 Division, postbus 23. Dordrecht. Personeel Meisjes die prijs stellen op verantwoordelijk werk in een prettige omgeving, kun nen worden geplaatst bij de N.V. Kon. Ned. Boekdruk kerij H. A. M. Roelants. Goed loon, vrye dienstkle ding en eventueel reiskos tenvergoeding. Vanaf mei a.s. 5-daagse werkweek. Aanmelden: dageLïjks van 9 tot 12 en 2 tot 5 u r, Lange Haven 341, Schiedam. Wie adverteert verkoopt adverteert

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1