Opname van Kethelse- in de Schiedamse Muziekschool t „Het Westen" opent repetitielokaal DWS verloren GENIET VAN'N Nog twee deelnemers zonder puntenverlies H. Beenenhield lezing voor Tropica-leden Interessante details over vondsten in Zuid-Limburg Volksmuziekonderwijs in de wijken moeilijk op gang Jaarverslag van de Ned. Bond v. Ver voer sper soneel Hekman op dreef tegen v. d. Valk Onderhandelingen over watersportproblemen in nevelen gehuld SCHIEDAM «c KERMIS op de Gedempte Broersvest HANDBAL Dames van Wilton èn Ds. P. Zwier overleden Burgerlijke Stand Judo-examen Op de helft van kadertoernooi Resultaten bij Juliana Verzamelen is geen kinderspel Vergadering P.v.d.A. AGENDA Hondje verdwaald Werkgroep Helinium HLD.O.-feest Brand in schoorsteen van schip Zeeman vrolijk op brommer Inbraakjes Causerie voor NVV- Bestuurders JONGEDAME Dinsdag 7 februari 1961 3 De Muziekschool Kethel zal nog j het echter februari geworden, maar deze maand volledig opgaan In fle er kon nog niet worden gestart. Er Advertentie IJS.) Schiedamse Toonkunst Muziek school. Dat fs het resullaat van be sprekingen die de beBturen van bel de scholen hehben gehouden. Ge poogd Is om de fusie nog dezer da- j gen te doen plaats vinden maar dit bleek om administratieve en orga nisatorische redenen niet meer mo gelijk. Aangezien er nog steeds een vacature was In het bestuur van de Kethelse school er mee akkoord ge gaan dat de vacature door een lid van het Kethelse bestuur zal wor den vervuld. Voorgedragen wordt de heer Van Amerongen, hoofd van de Burgemeester Verveenschool in Kethel. Aangezien de gemeenteraad de benoemingen tot bestuurslid van de Stichting Schiedamse Toonkunst Muziekschool moet goedkeuren kan de heer Van Amerongen eerst na de vergadering van de gemeenteraad worden geïnstalleerd. De besturen zijn overeengekomen dat het veertigtal leerlingen uit Ke thel wordt overgedragen aan de Schiedamse Toonkunst Muziekschool. Hierbij zijn twee klassen blokfluit, elf leerlingen piano en zes klarinet De leerkrachten van de Kethelse school komen ïn dienst bij de Schie damse school, dit zijn mevrouw Mecuwissen en de heren Van Rijs- sel en Visser. Voorlopig wordt les gegeven in een lokaal van de Bur gemeester Verveenschool waar de concierge eventueel de administra tie kan voeren. Het Schiedamse be stuur verplicht zich zo spoedig mo gelijk een piano te plaatóen in de Burgemeester Verveenschool. De pri- vélessen kunnen nog tijdelijk aan huis worden gegeven, maar gestreefd zal worden naar het huren van een geschikt lokaal. De saldi en de be scheiden van de Kethelse school wor den dezer dagen overgedragen aan de school aan de Lange Haven in Schiedam. Eenmaal per jaar zal een leerlingenuitvoering worden gege ven in Kethel. Onderwijs in wijken Het besluit van de fusie zal vele voorstanders van het muziekonder wijs verheugen, omdat de muziek school In Kethel als afdeling van de centrale school ongetwijfeld, ef ficiënter zal kunnen fungeren. Min der prettig klinken de berichten over het streven om te komen tot volks muziekonderwijs Is de wijken. In januari zou als proef worden be gonnen in drie wijken, Schiedam- oost, -west en -zuid. Inmiddels ,is Is gebrek aan goede leerkrachten die direct na schooltijd les kunnen geven. Gestreefd wordt naar het aantrekken van voldoende leerkrach ten zodat In leder geval met het volksmuziekonderwijs op de scholen (na schooltijd) kan worden begon nen. Eén leerkracht, de ervaren me vrouw Menningh-Van der Hoonaard heeft zich inmiddels beschikbaar ge steld. Zij zal maandag met de eer ste lessen beginnen in de Jan. Ligt- bartschool aan het Frans Halsplein. Er zijn weliswaar nog niet voldoen de leerlingen, een twaalftal 7- cn 8-jarigen krijgt les van vier tot vijf uur en een twaalftal negen on tien jarigen zal van vijf tot zes uur les ontvangen. Deze groepjes kunnen nog wel worden verdubbeld. Aan dc ouders is dan ook een brief ge zonden. De leerlingen komen in het vervolg iedere maandag gedurende een uur bijeen. Het lesgeld van 1 februari tot 1 oktober bedraagt S 17,85. Ook jn de andere wijken zal met het AMVO worden begon nen als de leerkrachten er zijn. De Schiedamse kermis zal dit jaar, gedurende dc vakantie-feesten van de Schiedamse Gemeenschap, gehou den worden van zaterdag 5 tot en met zaterdag 12 augustus. Deze kermis wordt, behoudens goedkeuring van B, en W„ wederom gehouden op de Broersvest. zü het ook op een ander deel ervan. Nu de rij huizen op hel eind van de Broers vest gesloopt wordt, zal deze plaats, de Gedempte Broersvest dos, ge bruikt worden voor de kermis. Ook op de Broersvest zelf komt op één r\jbaan de kermis en verder op het Emma-plantsnen, waar vorig jaar reeds de eerste tent Is neergezet. (Advertentie LM.) SAMEN UIT:/ SAMEN In de districts zaalhandbal-compe titie, met het einde in zicht, hebben de dames-ploegen van DWS en Wil ton Fljenoord zondag de wedstrijden verloren. Theoretisch zjjn belde ploe gen nog niet vrij van degradatie. DWS moet nog één en \VF nog twee wedstrijden spelen. De DWS-dames zijn door hun ne derlaag tegen Ammo van de tweede naar de vierde plaats gezakt. In. het begin zag het er niet naar uit dat het een nederlaag zou worden, al meest de plc^g ook Lenie Robart wegens een blessure missen. Na tien minuten, stonden de Schiedamsen met doelpunten van Nel Robart en H. Roelse 30 voor. Ondanks uit stekend werk van keepster A. Veld hoven werd de stand 3—2 bij dc rust. Animo, dat bij verlies zou moeten degraderen, vocht om de winst en met vaak mooi spel werd de stand op 33 gebracht. Toen DWS onsa menhangend ging spelen brak Ani mo nogmaals door, nam zo een 34 voorsprong en bleef deze hardnekkig verdedigen. Wat hun goed gelukt is. In dc strijd van dc Wilton-dames tegen leider Quïntus was het Fr. de Raay die voor het eerste punt zorgde, maar tien minuten later stonden de dames uit Kwintsheul al 1—4 voor. A. de Groot verkleindo wel de ach terstand, maar er werd toch met 3—5 genist. Daarna zorgden A. de Groot. Fr. de Raay en B. Zonneveld voor oen 77 gelijke stand. Maar de Qumtus-dames wisten 5 treffers te plaatsen, waartegen ook het Wilton-verzot niets mocht baten. Zo werd de eindstand 712. De reserve-dames van DWS had den niet veel moeite met Minerva 2 en wonnen met 82. Bij de heren stelde DWS de eerste plaats in de afdelings- tweede klas veiliger door met 710 van naaste concurrent Parthenon uit Dordrecht ts winnen. Voor de rust ging de strijd aardig gelijk op met doelpun ten om beurten. Maar bij de rust stond Parthenon toch met 54 voor. Daarna werd de strijd harder. DWS gooide alle krachten in de strijd cn S. Ouborg, K. v. Geene, L. v. Nierop en A. Sigmond zorgden voor een 710 overwinning. De heren van UVG speelden tegen Vires et Celeritas 2 uit Gouda en stonden al spoedig met doelpunten van L. Bakker, G. Voogt en B. v. Buy- ter.en 30 voor. Maar de Goude naren gaven niet op en zorgden voor een gelijke stand. Door snel spel kwamen de groen- witten tot een voorsprong en met 7—6 werd gerust. Daarna ging de strijd gelijk op tot het eind kwam met 1212. UVG tekende echter protest aan te gen het medespelen van junioren bij de Goudse ploeg; het protest werd goedgekeurd en zo kwam \TVG toch aan de volle winst. Bij de dames-junioren werd UVG 2 kampioen in hun poule en DWS won met 42 van Vires. Bij de jon gens klopte Wilton Roda met 2—1. BEGIN EB NI7 MEE Voor de afdeling Schiedam van de Ned. Bond van Vervoerspersoneel (aangesloten bij het NW) was 1960 geen slecht jaar; doch dat zal geen reden zijn om het nu wat kalmer aan te doen. Zo staat in het jaarver slag geschreven. In 1961 zal voor grote groepen werknemers de 45- urlge werkweek een feit worden en. ook de N.B.V.-leden dienen van de ze verkorte werkweek te profiteren. Het aantal leden steeg In het ver slagjaar met 16 tot 2G4, waarvan 98 In de havens, 96 bij het wegver voer, 42 bij dc spoorwegen en 28 bü de binnen-scheepvaart. Voor de bedrijfsgroep Havens was het een rustig jaar; daar practisch alle leden in de Rotterdamse havens werken, werd een nauw contact on- Zaterdagmiddag j.l. vond op de al gemene begraafplaats te Vlanen aan de Lek de begrafenis plaats van ds. P. Zwier, ln leven predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Vlanen a/d Lek, die dinsdag 31 ja nuari plotseling op ruim zeventig jarige leeftijd ls overleden. Ds. Tie- ter Zwier Is van 1934 tot 1946 predi kant Ln Schiedam geweest voor de Chr. Geref. Kerk. Hij werd in 1890 te Nieuwe Nie- dorp in Noord-Holland geboren en studeerde aan de theologische schoot van de Chr. Geref. Kerken in Neder land om in 1922 bevestigd te worden als predikant tc Papendrecht. Daarna had hij als standplaatsen Aiohen a/d Rijn, Schiedam, Zwaagwesv nde, El- burg. Zaamslag (Zeeuws-Vlaanderen) en sinds november 1959, Vïanen aan de Lek. derhDuden met de Rotterdamse afde ling. Ook voor de groep Wegvervoer was het een goed jaar. Voor praktisch alle groepen in deze sector werden CAO's afgesloten of reeds bestaande CAO's en loonregelingen verbeterd. Ook hier werd prettig samengewerkt roet de Rotterdamse afdeling. Wat de bedrijfsgroep Spoorwegen betreft werd op 1 april een regle- ment-dienstvoonvsarde van kracht, hetgeen een verbetering van de lonen betekende. Op het station Schiedam werd het aantal personeelsleden .m. de automatisering verder in gekrompen, Onbevredigend zijn nog steeds de promotie-mogelijkheden voor een deel van het NS-personeel; hier kou nog geen verbetering in gebracht worden, zo wordt in het jaarverslag opgemerkt. Bij de bedrijfsgroep Binnenscheep vaart kwam een verbetering tot stand in de loon- en arbeidsvoor waarden voor 't personeel in de Bin- nenbeurtvaart. GEBOREN; Petrus J., z. v. M. U. J. Kloosterman en A. M, van der Ven; Sylvia E., d. v_ J. G. Skïlnand en H. van der Linden; Philip C. A., z. v. L. E. van Dorst en H. Vaas; Franciscus W., z, v- J. J. Belzer en J. M. Zoetmulder; Beata M. V., d, v. L. E. de Ronde en. J. M. Wansink; Martin, z. v. M. A. van 't Hoen en B. van Vliet; Adrianus, z. v. A- Zwaan cn A. Esbach; Marianne P., d. v. H. J. van Stavenuiter en M. RL Zagwijn; Astrid» d. v, C. M. A. de Goeij en T. Sieenhoek; John M-, z. v- A Droge en M. F. H. J. de Vette; Catharina J, M., d. v. E. N. G. HL van Leeuwen en C. F. van Vrijaldenhoven. OVERLEDEN: J. Holster, 85 j. wed. van EL Opschoor; M. M. Gud- de, 69 .j, e- v. H. J, van der Boor, In de maand januari zijn de vol gende leerlingen van sportschool Bishoff voor hun examen geslaagd; Jeugdjudo, gele slip: Jan Barends, Fnts Dijkdrenth, Jan Keuzenkamp, André van de Made, Cor Vreugden- hil; Gele band: Arnold Mulder, Bas Ruggenberg; Oranje slip: Piet Voort- man; Oranje band: Michel den Boer; Herenjudo. gele band: S. van Buu- ren, J. van Hees, T. van de Klinde, M. Verschuur: Groene band: D- Kruysifix, W. Hooft, ,T- Vermeulen; Bruine band: J. Kleyheeg. VLAARDINGEN. Met de wed strijden van maandagavond werd precies de helft van het kadertoer nooi van het blljartdlstrict Schiedam afgesloten. Een slecht op dreef zijnde J. v. d. Valk werd' door E. Hekman zijn eerste nederlaag toegebracht, waardoor er, nadat alle deelnemers vier partijen hebben gespeeld, nog twee zonder to a tc hp un tenverlies zijn» J. H. v. Duijl cn B. L. van Soelen. Of uiteindelijk de eersie plaats lus sen deze beide spelers zal worden betwist, dient afgewacht te worden. Een in vorm zijnde J. v. Eijk b.v. kan altijd nog voor een verrassing zorgen, terwijl ook J. v. d. Valk nog maar één verliespartij heeft. Hoewel we onder de andere deel nemers geen winnaar zien, kunnen zij uiteraard ook nog wel eens voor een verrassende uitslag zorgen. Met name denken we dan aan Eppo Hek man. In het begin van de eerste partij op de zesde speelavond van het ka dertoernooi van het biljartdistrict Schiedam, tussen E. Hekman en J. v. d. Valk, was het beloop, zoals men dat wel ongeveer had verwacht: een kleine voorsprong voor laatstge noemde. Plotseling schoot de over het algemeen nogal groot spelende Hekman uit zijn slof. Hij produceer de een mooie serie van 45 carambo les. Van der ValKs repliek. 17 caram boles, bracht na vijftien beurten de tegenstanders op vrijwel gelijke hoogte: 119—118. De rollen waren evenwel ineens omgedraaid. Terwijl bij v d. Valk de scoringsmachme stroef ging lopen en op diverse mo menten zelfs volkomen haperde, bleef Hekman op regelmatige wijze tweemaal een serie van 27. In 29 beurten had Hekman zijn totaal bij een gestoten en daarmee het zeer redelijke partij-moyenne 8.62 ge maakt. B. L. van Soelen won vervolgens op volkomen regelmatige wijze van L. v. d. Lee, zonder echter tot een bijzondere prestatie te komen. Wel startte hij voortreffelijk en leek een hoog moyenne binnen zijn bereik. Maar daarvoor was de slotfase veel te zwak. J. v. Eijk begon heel zwak tegen KI Dijkshoorn. De laatste kwam zelfs voor te staan. Plotseling kreeg Van Eijk de ballen weer in zyn macht, waardoor hy Dijkshoorn snel inhaalde en passeerde om deze ten slotte ver achter zich te laten en zélfs nog tegen de 10 te spelen. Series van 42 en 41 caramboles, van 25 en 28 waren voor Dijkshoofn, die voor zijn klasse toch ook niet zo slecht speelde, te hoog om daarop eon pas send antwoord te geven. De uitslagen waren: v. Soelen v. d. Lee v. Eijk Dijkshoorn Nu alle deelnemers vier partijen hebben gespeeld, is het moment Bu"- stig om de vergelijkende stand te publiceren, waarbij nog opgemerkt dient te worden, dat J. H. Jf. Duyl de enige,speler is, die driehonderd caramboles speelt, alle anderen 2ou per partij. 250 29 45 8.62 176 29 24 6.06 250 37 27 6,75 174 37 30 4.70 250 27 42 9.25 148 27 21 5.48 Sinds januari 1960 ls de beer H, Beenen, secretaris van de aquarium- en terratlumvereniging „Tropica", 'n onderdeel van de personeelsvere niging van de Gusto, bondskeur- meester van de Nederl. Bond voor Aquaria en Terraria NBAT)Van de vereniging Aqua Terra Zuid uit Rotterdam Zuid kreeg de heer Bee nen enige tijd geleden een uitnodi ging de aquaria - van de leden te 'komen keuren. Van de fraaie bak ken heeft hy toen dia's gemaakt en er een lezing over samengesteld, die hy gisteravond voor „Tropica' In Ire ne hield. En eveneens toonde hy de opgenomen plaatjes. Aan de geestige manier waarop de heer Beenen zijn causerie hield, was het vooral te danken, dat de vele aan wezigen aandachtig en geboeid heb ben geluisterd naar hetgeen deze keurmeester te vertellen had. Hij had trouwens bij 't samenstellen van zijn lezing er doelbewust naar ge streefd de interesse van het publiek van het begin tot het eind gevangen te houden. Toont men een hele avond namelijk alleen maar plaatjes van visbakken, dan wordt het publiek al heel gauw onrurtig. Daarom had hij dia's ingelast die eigenlijk niets met het onderwerp te maken hadden, maar die voor een goede afwisseling zorgden. Zo was er zo'n „blikvan- gertje" in de vorm van Fred Kaps, de bekende goochelaar. Ook Karin Kraaykamp en Bep van Klaveren werden zo zijdelings in het „vis-ver- haal" betrokken. De heer Beenen is, dat dient gezegd te worden, m zijn opzet wonder-wel geslaagd. De opnamen van de diverse aqua ria waren heel goed gelukt en de aanwezigen hebben hierdoor nog be ter een idee gekregen hoe een bak in gericht moet worden, terwijl hiertoe ook de interessante lezing van de heer Beenen zeker heeft toe bijge dragen. Voor de leek vertelde hij wetenswaardigheden van verschil lende vissoorten. Hiervan vielen voor al zijn mededelingen op over het voortbrengen van jongen, van de muil- bekbrocder. Dit kleine visje legt zijn v. Duijl v. Soelen v. Eijk v. d. Valk Hekman v. d. Velde Dijkshoorn v. Gendt xijn caramboles maken, o.a. met v.d.Lee 1200 1000 991 926 790 856 738 115 93 10.44 17,6 31 7-93 103 53 9.62 141 46 6.56 126 45 6.26 173 32 4.94 163 23 4.52 128 31 4.87 155 31 3.92 Volleybal Het eerste heren volleybal-team van Juliana heeft het grote duel te gen Libanon *50 3 met 31 verloren. Maar Juliana heeft twee protesten ingediend over de gang van zaken by deze wedstrijd. By de aanvang al over de hinderlijke afwijkende bal. waarmee ook niet was inge beeld en verder is er geprotesteerd dat Juliana benadeeld zou zün bij het aanvragen van een time-out in de vierde set bij de stand 13—13. Heren 2 won met 3—1 de wat tra ge wedstrijd tegen Hou Stand 3 en behield daarmee de leidersplaats. He ren 3 deed voortreffelijk werk RLVC in eigen huis met 30 te verslaan. Het vierde heren-team daarentegen verloor twee maal, beide met 30, eerst van dan sterke UVG, maar ook van het niet-grootse Maeeabi. Zeer teleurstellend was de neder laag van het eerste dames-team te gen Hermandad, Het vertoonde spel wekte echt niet de indruk dat het gmg om het behoud van de derde plaats. Dames 2 verloor ondanks het enthousiaste spel met 31 van Jong Pcndreeht eitjes gewoon in het zand. Later neemt hij ze echter ln de bek. Na een paar weken mogen de uitgeko men jongen dan moeders mond ver laten, maar als er gevaar dreigt keren zij weer snel naar die veilige plaats terug. Moeder-vis eet gedu rende die weken niets en wordt, voor 2over *n vis dat kan, zo „mager als een ram." Daardoor valt vooral in die periode de, naar verhouding van de rest van het lichaam, grote kop van het beestje op. Dat verzamelen geen kinderspel is zal men bemerken, wanneer men een bezoek brengt aan de Schiedam se ruilbeurs, die ook deze maand (telkens op de tweede maandag van de maand door de Ned. Ver. „De Verzamelaar" op 13 februari wordt gehouden in de 2aal van café Liber ty. ingang Grofbaan, aanvang 7.30 uur. Deze ruilbeurzen staan onder de deskundige leiding van de voorzitter van de afdeling Rotterdam, de heer Ger. Kteffer. Inlichtingen over de ruilbeurzen of de vereniging kan men krijgen tijdens de ruilbeurs of bij de secretaresse, mevr. A. Kieffer- Timmers, Rösener Manzslraat 61a te Rotterdam. Door de Partij van de Arbeid, afd. Schiedam wordt op vrijdag avond 10 februari in het Wijkcen trum Nieuwland een vergadering gehouden. Op deze vergadering wor den ook de kandidaten gesteld voor het partij-bestuur, waarbij-het af delingsbestuur als kandidaat stelt mr. H. B. Engelsman uit Schie dam en ir. I. Samkalden. Na de pauze zullen de inmiddels binnen gekomen congres-voorstellen worden behandeld. Deze voorstellen zijn te verkrijgen bij de wijkleiders en bij de secretaris. Burg, van Haarenlaan 864. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St. Liduinastraat 58. Z Bellen bij ongeval: G.G. en GJ9« fuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer 6 49 66. Gemeenteiyke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag i920.30 uur» dinsdag 95016.30 en 1920.30 uur, woensdag 9501250 uur donderdag 950—12.30 uur, vrij dag 9.3016.30 en 19—2050 uur, zaterdag 950—1650 uur. 's Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag 19—21 uur. woensdag 14—17 en 1921 uur, donderdag 1017 uur, vrij dag 14—27 en 29—21 uur, zater dag 1012 en 1417 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Van Jongkind tot Jorn". Elke dag van 10 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 ea 8.15 uur: „Kamers te huur". Monopolc, 2 uur; „Agi Murad", de witte duivel; 7 en 9.15 uur: „Strafbauüjon 999". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: W. F. Jour naal en operette. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Mobiïi- satiekruls. Contact. Wijkcentrum, 8 uur: N.V.S.H. Ge- sprekseentrum. RJt. Verenigingsgebouw, 8 uur: K_A.B. In het dierenasiel verblijft op het ogenblik een jonge, middelgrote, zwart-witte hond met een gele hals band en een bruin leren riem. Het teefje werd gisteren loslopend aan getroffen en is daarop naar het asiel gebracht. De schuur van de voormalige boer derij aan de Surinamesingel zal ook voor dit jaar nog aan „De Bommeer" worden verhuurd. Dit was voor de heer H. van Munster aanleiding ln de raadsvergadering te informeren naar de plannen die B. en W. met „De Bommeer" hebben. Aanvankelijk zou de schuur op 30 april ontruimd moe ten zijn. Houdt de verhuring in, dat de maatregelen, die getroffen moeten VL AAKDIN GEN Maandagavond hield de heer A. Bruin een lezing voor de werkgroep Helinium van de Archeologische Werkgemeenschap voor Westelijk Nederland, De heer Bruin is archeo loog in rijksdienst on belast met oud heidkundig onderzoek van de va derlandse bodem. Met de lezmg, getiteld „De Middel eeuwse aardewerkindustrie in Zuid- Limburg", trachtte de heer Bruin de aanwezigen wat wijzer te maken om trent de opgravingen te Brunssum en Schinveld (Limburg). Met dit bo dem-onderzoek. waar men sinds 1959 mee bezig is, hoopt men wat meer licht te laten vallen op de Middel eeuwse pottenbakkerijen. Tot nu toe heeft men al vrij veel succes hiermee geboekt Dit in tegenstelling met de Duitse archeologen, die hun onder zoekingen, ook naar deze pottenbak kerijen, niet direct met succes be loond zagen. Direct bij de eerste oven, die men in Limburg opgroef, kon men de bouw hiervan vrij nauwkeurig re construeren. In Duitsland vond men slechts brokstukken hiervan. Men schrijft dit toe aan het feit, dat de Limburgse pottenbakkers de grond voor hun bakkerijen moesten pach ten van de Heren van Valkenburg. Daar deze grond duur was, ging men er niet snel toe over om de grond, die na verloop van tijd een grote puinhoop geworden was, te verlaten. In plaats hiervan werd cr zand over gestort en een nieuwe oven daarbo ven op gebouwd. Vanzelf ging dus de zaak steeds hoger. Bij de huidige op gravingen is men hier heel dankbaar voor, want aan de hand van deze la- kan. men veel aan de weet ko- y:hen. I Hoe bijvoorbeeld de produkten i steeds meer geperfectioneerd wer- den, Hoo de aardewerk-industrie i toen al overging tot mechanisatie (de De Schiedamse Accordeonvereni ging „Kunst door Oefening" geeft op zaterdag 11 februari een feestavond in zaal Irene, aanvang 8 uur. In de schoorsteen van het schip „Irish Hawtorn" ontstond gistermid dag een brandje. De brandweer was om ongeveer 2 uur by stijger I van de N.V. Tankercleaning. waar de boot lag, aanwezig. En eerst om over zessen kon de brandweer inrukken. Het brandje was niet hevig, maar wel moeilijk te blussen, omdat er door de roetaanslag geen water in de schoorsteen gespoten kon wor den. Daarom moest het vuur van de lucht worden afgesloten, wat gerui me tijd in beslag nam. De Deense zeeman O. is gisteren op de Nieuwe Haven aangehouden, daar reed hij vrolijk, enigszins onder de invloed van sterke drank, op een an s,elt ontozook in. «J-JJJ- waren en een nieuwe oven ernaast bouwden, Ln de loop van de tijd zijn deze ovens praktisch geheel verdwe nen. Na deze inleiding verklaarde de heer Bruin waarom nu juist in Lim burg, vooral ïn Brunssum en Schin- veld, zoveel aardewerk en ovens wor den teruggevonden. De voorwaarden voor een rendabele aardewerk-indu strie zijn, ten eerste: zand, dan wa ter en tenslotte löss of grondstoffen, die op een zeer hoge temperatuur ge bakken kunnen worden. Aan al deze voorwaarden voldeden Brussum en Schinveld het beste. Aan de hand van de vondsten kon den de archeologen de vorderingen van de pottenbakkerijen nagaan. Zo constateerde men, dat de techniek in d: 1350 tot een hoog peil was geste gen. Men. bakte toen namelijk al bij tempe: aturen van 1300 graden Cel- cius, Deze enorm hoge temperatuur bereikte men met houtskool. Ook kon men vaststellen dat de Limburgse industrie een hoge export had. On langs kreeg men uit Engeland te ho- len, dat er in de Thames grote hoe- i veelheden aardewerk gevonden zijn. In Poofs Vlecswarenfabriek bij 't Slachthuis is vannacht ingebroken. Er wordt honderd gulden vermist. De juiste toedracht van de inbraak is nog niet helemaal duidelijk. Het onderzoek van de recherche duurt nog voort. In enkele opstalletjes aan de Stad houderslaan is vannacht ook inge broken. Op dit moment is nog niet bekend wat er gestolen is en hoe veel de aangerichte schade bedraagt De gebouwtjes zijn o.a. van de heer J. van Vliet, Van Ruimte, Van de Tuberova, terwijl ook een bouw keet met een „bezoek" is vereerd. De leden van de NW-Bestuur- dersbond zullen met hun echtgeno tes op 15 februari een lezing in het Stedelijk Museum kunnen bijwonen, waarbij de conservator P. L. A. Jans sen zal vertellen over Kunst ii mensenwerk". Naar alle waarschijnlijkheid is ruim 8G% hiervan van Limburgse origine. Ook vanuit Bergen in Noorwegen ontving men 2ulke tijdingen. Recherche-werk werd eveneens verricht door de archeologen. Men kon namelijk aan de hand van het type en kwaliteit aardewerk vaststel len, dat in een bepaalde pottenbakke rij minstens drie man werkzaam wa ren geweest. Een hiervan, de zoon neemt men aan, zonderde zich of en begon voor zichzelf. Na dc „Zwarte Pest" in 1742 keerde hij terug naar de ovens van zijn vader. Men vond dit uit door de vinger en handpalm-afdrukken, die de pot ten etc. vertoonden. Ook het type worden voor de botenberging stag neren en stagneert daarmee ook de gehele oplossing van dit vraagstuk? Daar komt nog bij, dat "Werf Ooster- lee er 1 mei moet verdwijnen. Dat schept nieuwe problemen voor de watersportbeoefenaars. De heer J. Ligthart EGH.UJ sloot zich hierbij aan en vroeg voorts naar de plannen, die er zijn met de oude werf Figee, die de gemeente beeft aangekocht. Wethouder H. K. van Minnen ont hield zich van een volledige uiteen zetting over de onderhandelingen die gaande zijn. Er kan in dit stadium nog geen opening van zaken worden gegeven. De onderhandelingen met „De Bommeer" zijn echter door de verhuring niet op losse schroeven komen te staan. Alleen zal de Uit werking van de plannen wellicht iets trager verlopen. Een vertraging, die aan invloeden van elders is te wijten, Er zijn namelijk problemen met het opspuiten van de grond aan de westzijde van de Vlaardingse Vaart en de wethouder liet ook het woord boerderij aankopen vallen. De heer Van Munster wees erop, dat men kan horen vertellen, dat er toch wel snel een oplossing gevon den zou kunnen worden. Deze zaak loopt al vrij lang. En heeft het col lege zich nu zo langzamerhand een beeld gevormd over het verdere ver loop van deze kwestie? De Bom meer ders weten meer dan de raads leden en rekenen al op een bepaalde oplossing, aldus de heer Van Mun ster. De heer Van Minnen liet zich ech ter niet verleiden tot het doen van verdere mededelingen. ,Aan de ver huring van een schuur kan niet de gehele zaak van de watersport wor den opgehangen", verklaarde hij, al dus een formaliteit als redmiddel uit de moeilijkheden gebruikend. versiering hielp aan dit „combine- ren-deduceren" een handje mee. De heer Bruin, die wel blijk gaf goed thuis te zyn op dit gebied, deelde onder andere mee, dat hij in december van verleden jaar, de res ten van een oven van veel jongere datum had aangetroffen. Deze zullen de komende lente onderzocht wor den. De accordeonvereniging „Het Wes ten", opgericht 18 oktober 1951 met aanvankeiyk zes leden, krijgt de be schikking over een eigen repetitie lokaal. Wethouder H. K. van Min nen, culturele zakeu, is uitgenodigd dit lokaal Landstraat 13 zater dagmiddag in gebruik te stellen. Tot op heden heeft Het Westen al tijd gerepeteerd ten huize van de di- rïgente. mevr. W, Wapenaar-BIom- mers, of ook wel bij een van de le den thuis. Vanzelfsprekend werd dit op de duur een onmogelijke toestand. Het ai enige tijd leeg staande pand Landstraat 13, dat erg vervallen was, is thans opgekapt. Enkele muren zijn uitgebroken, waardoor men. nu een zaaltje heeft, terwijl er ook een con versatiezaal is (waar b.v. ouders kun nen wachten bij het afhalen van de kinderen). Daar hoopt mevrouw Wapenaar ée vereniging tot nog grotere bloeide brengen. Niet alleen zullen daar Be samenkomsten van het A- en. *t jeugd orkest van Het Westen worden ge houden, maar mevrouw Wapenaar Kil daar ook lessen geven. Een nïeujbe activiteit voor haar is ritmische dans lessen. ue leden hebben een grote activi teit ontplooid om de lokaliteit op "te knappen. Er is gebroken, repareerd, geschrobd, geverfd, etc. Men onder vond de medewerking van de direc tie van de Shell, die het jeugdorkest een vloerbedekking cadeau gaf;-de jeugd heeft er zelf voor gezorgd, "dat dit prachtig werd gelegd. Het tweede lustrum van Het Wes ten zal worden gevierd op 12- no vember met een jubil eumavor, dTin zaal Harmonie. GEVRAAGD van 15 a. 16 jaar, voor het verrichten van eenvoudige administratieve werkzaamheden. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties te richten aan: N.V. Maaichappij „Oxygenium" BUITENHAVENWEG 50 - SCHIEDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1