Qemeente-secr. mr. N. J. Post veertig jaar in dienst Tweede expositie van grafiek en boeken Loflied op een stuk wild Grieks leven ]erry Lewis en Dean Martin in Hollywood e iGentrale figuur in zich sterk uitbreidende stad Toonkunst-concert van het RPhO met Jean Martinon Sterke man in Pompei Vergadering S.B.L.O. i aankomend verkoopster I I I I 1 I I I 1 b vrl. kantoorbedienden vierdag 11 februari 1961 IN STED. MUSEUM GEOPEND VAN LOENEN VOOR LIJSTEN KOOP LINNEN MAAR LET OP DIT GARANTIEMERK Passage vertoont: KERKDIENSTEN Overstekend kind aangereden Aanrijding Lezing Aqua Fauna Hongaar Tamas speelt mee bij Fortuna Groningers op bezoek Burgerlijke Stand Popevus komt driebanden partij spelen Ouders van emigranten SCHIEDAM KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Koeriersters Artsen op zondag Monopole-inatinees M- i i i Pijpfitters/C.V. monteurs EEN PORTIER I Knstrumentfitters Plaatwerkers Argon-ARC lassers I Elektr. pijplassers i Autog. pij plassers Eiektro-monteurs Voor de gemeentesecrelaris van s^ledam mr. N. J. Post Is 1961 een belangrijk J®**'' VolHenae week (de Valentijnsdag, 14 februari) aal mr. PoSt veertig jaar in gemeentelijke dienst zjjn. Als co mm les-redacteur vwam hij op 14 februari 1921 ln dienst van de gemeente Schiedam. Bij raadsbesluit van 12 april 1938 ^erd hij, die toen hoofdcommies-re- diciettr was, benoemd tot gemeente- setretaris als opvolger van mr. Stocking*. J De heer Post heeft goede herin neringen aan burgemeester Van Haaren. die echter in de oorlogsjaren op last van de bezetter moest ver dwijnen. Daarna kwam burgemeester praayer. die Duitse sympathieën had. De heer Draayer vergiste zich in de zachtmoedige mr. Post. die wel een beminnelijk mens is maar die zijn principes niet verloochent. Mr. Post weigerde mee te werken aan de wer ving van arbeidskrachten voor Duits land. Hij werd geschorst en later kwam hij in het gijzelaarskamp. Direct na de oorlog begonnen de gigantische werkzaamheden voor mr. Post, Schiedam zou een expansie to nen zoals ongekend was. Mr. Post heeft bij al dit werk als centrale fi guur de nodige arbeid verricht. Eerst werkte hij samen met waarnemend burgemeester K, Bosch, daarna met loco-burgemeester P. B. M. Alberts en nu werkt hij in goede harmonie gedurende bijna vijftien jaar samen met burgemeester mr. «I. W. Peek, In die periode heeft Schiedam tal van grootse projecten uitgevoerd. Bij al deze arbeid heeft mr. Post zich doen kennen als een onverstoorbare en rustige leidinggevende figuur. Hij verwierf een goede naam als de functionaris met de prettige belang stelling voor het gemeentelijke per soneel en de medemensen. Nimmer werd vergeefs een beroep op hera gedaan. Ook in de Ned. Herv. gemeente in Schiedam neemt hij een vooraan staande plaats in. Hij is o.a. afgevaar digde in de plaatselijke Oecumeni sche Raad van Kerken. Uit waarde ring voor zijn vele verdienstelijke werk heeft het Schiedamse gemeen tebestuur mr. Post vorig jaar de ge meente Schiedam doen vertegen woordigen bij het congres voor ge meentebestuurders in Israël. Dit be zoek aan het „Land van de Bijbel" was voor de Christen mr. Post een ongekende belevenis. Op 13 december 1961 zal mr. Post 65 jaar worden. Hij zal bij de jaarwisseling zijn functie neerleggen. Mr. Post heeft zich onttrokken aan de drukte, die gepaard gaat aan de viering van 'n ambtsjubileum, daar om is hij gisteren naar elders ver trokken voor een weekje vakantie. Zijn functie zal tot en met 16 febru ari waargenomen worden door de administrateur ter secretarie tevens wnd. secretaris mr. IE. Snoep. Na eerst over een afstand wan vijftig meter door de berm geploegd te hebben, is gisteren een klein busje wan Gemeente-werken van Delft van de Kandelaartoeg in Kethel gegleden en op de kop in de ondiepe sloot langs de weg terecht gekomen. Chauffeur L.A. M. van Wensen kon, onge deerd. uit de wagen klimmen en zijn passagier, die eveneens ongedeerd bleef, wit diens benarde positie bevrijden. Eert takelwagen heeft het busje' weer op de weg gezet. (Advertentie t.M Inlijsten van folörs, -platen, enz. |>.\M 41—H3 - TELEFOON 66192. IN MONOPOLE WOELIG en rumoerig waren De laatste dagen van Pompei- De star uit de hoogte kijkende Julia, die de Romeinen haat en een zich nobel voordoende hogepriester van de godin Isls tulpen er misdadig op los en de brave christenen, die om maar niemand te storen hun psalmen In een grot buiten de stad gaan zin gen, krijgen er, als dat ontdekt wordt, barbaars van langs. Gelukkig voor hen is Stceve Ree ves alias Glaucus in de buurt. Wel een Romein, maar een goede, die het met zijn reuzekracht voor de al te duldzame verdrukten opneemt. Hij knokt geheel alleen een paar honderd Pompeïse boeven omver, trekt een krokodil de bek zo wijd open dat het arme dier er niets meer van weet cn wurgt in de arena maar één leeuw, wat voor zijn doen niet veel is. Julia en de hogepriester wen ken andere leeuwen in de arena, want het kan hun en regisseur Mario Bonnard niet te rauw toegaan, maar dén breekt de Vesuvius los. Neen, Reeves pakt de vulkaan niet op en gooit hem piet over Sicilië heen in zee. Zelfs in een Italiaans spektakelstuk mag men niet alles verwachten. Wel redt hij kindertjes uit de suggestief in puin vallende stad. Het is roerend om te zien. Het Rotterdams Phtlharmonisch Orkest geeft op donderdag 16 fe bruari in het Passage-theater het vierde concert voor de Schiedamse afdeling van de Mij tot Bevordering der Toonkunst. Het orkest zal staan onder leiding van dirigent Jean Mar- tinot, terwijl als solist optreedt Des- mond Bradley, viool. Jean Martlnon werd in 1910 te Lyon geboren, studeerde aan het Conservatorium aldaar en aan het Parijse Conservatorium, waarin hij leerling werd van Albert Rcussel voor compositie cn Charles Münch voor orkestdirectie. In '43 won hij de Grand Prix de la Ville voor zijn „Psalm 136", welke hij in krijgsgevangenschap in Duitsland had gecomponeerd, In 1948 won hij do Bela Bartók-prijs voor zijn strijk kwartet op. 43. Behalve in zijn geboorteland trad hij regelmatig op in Spanje, Italië' Joegoslavië, Zuid-Amerika, Japan, Australië en de Verenigde Staten. Ook in Nederland is hij geen onbe kende. Reeds verscheidene malen di rigeerde hij het Concertgebouwor kest, en het Rotterdams Philharmo- nisch Orkest Thans is Jean Martinon General- musikdirektor der stad Diisseldorf cn arstistiek-directeur van het Israël Phtlharmonisch Orkest. Desmond 3radley werd in oktober 1034 in Australië geboren. Hij kreeg toen hij twee jaar was al een viool en deed op vier-jarige leeftijd zijn eerste examen. Zijn eerste recital gaf hij in 1941 en een jaar later volgde een optreden met het Victorian Symphony Orchestra. In 1950 ging hij naar Parijs om te studeren onder leiding van Georges Enesco. Desmond Bradley woont thans te Londen. (Advertentie I-M-J linnen heeft alléén voordelen *1 sit op alle linnen artikelent» EEN laaiend loflied op de levens vreugde, belichaamd ln een mooie, wilde vrouw, Is „Nooit op zondag". Deze Griekse „zedenkome- dJe* van Jules Dassin werkt als een roes. Een roes van nimmer aflaten de bouzoukia-muziek, een roes van feesten en vechten, van lachen, drinken en praten. Zelden Is zon oorverdovende, woest scbnlmenfle film over het witte doek getuimeld. Melina Mercouri, een Griekse hel leveeg met een goddelijke vonk. Melina Mercouri vult deze merK- waardige film met alle facetten van haar sensationele persoonlukheid. Jules Dassin, die in Frankrijk „DU rififi" maakte, in Griekenland „Christus wordt opnieuw Seknu- sigd" en in Italië „La lol heeft in „Nooit op zondag" een botsing ge forceerd tussen de primitieve te- lijders van het „pluk de dag en een hoeder van hoge morele geestelijke principes. Dit conflict is met .5 gisch uitgewerkt, de ling doet zelfs een beetje bedacht en amateuristisch aan. Maar'CM een filmer van groot formaat, aai bewijst hij door rijn l^t^rlyk slepende vertelling m beeld en ge luid. VNASSIN speelt er „de waarheid" te vinden. _.1S L een havenbedrijf ontmoet Homer de fa^' f^de dub- een meisje van pleger in de au^ bele betekenis van het woora..^e Ilya oefent niet alleen helt wil beroep ter -wereld beb. ze niets liever den zij ben en anderen pil is de ongekroonde koningin man_ raeus, enorm POPPIJ* iLvgenoteu nen, maar ook bij baar vakg die haar als hun leidster bescnou WIWa werkt „nooit op zondag". D®" ontvangt ze-baar roet klanten met muziek en zang, eten en drinken en de allerkoddig- ste versies van antieke treurspelen. Homer probeert Hya op te heffen uit de poel van ontucht en zor.de. waarin ze lustig rondspartelt. HU geeft haar een spoedcursus in ont wikkeling. bewerkt haar met Pi casso, Bach, en mooie boeken. Het helpt allemaal mets. Ilya kan de opwindende muziek van de boU- zoukia-orkestjes evenmin vergeten als de drinkgelagen en de omhelzin gen van de stoere zeelui. Zij keert in triomf terug naar haar vertrouw de milieu. Homer geeft zich gewon nen. Het jaarverslag van de SBLO Is dezer dagen verschenen. De jaar vergadering zal op vrijdagavond 24 februari In het Wijkcentrum Nieuw- !and worden gehouden. Aan de beurt van aftreden zijn de bestuursleden N. Spithoven, J. van der Berg, Th. Jansse, F- E. Koelman en J. Koppejan, die zich herkies baar stellen. Voorgesteld de contri- butieregeling dusdanig te wijzigen dat clubs tot vijftig leden vijf gulden per jaar betalen, van vijftig tot hon derd leden 10,meer dan honderd leden ƒ15,en. boven, vijfhonderd leden ƒ20,—. In het jaarverslag wordt vermeld dat het ledental van de SBLO tot 61 clubs is gestegen. Gememoreerd wordt dat een „Halcommissie", ge vormd uit functionarissen van SG, SBLO, Gem. Sportraad, plannen ont werpt om te komen tot de bouw van een sporthal. Men verwacht dat de financiën zullen worden verstrekt door de gemeente en particulieren. Gesuggereerd wordt om de sporthal eenmaal per week beschikbaar te stellen voor het houden van bijeen komsten van organisaties die geen sport beoefenen. Medegedeeld wordt dat de ge- meente ook het Sportpark Thurlede zal verlichten. Ned. Herv, Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ós. J. D, Smid*. 5 uur ds. J. G. Jansen. Bethelkerk: 10 uur ds. C. A. Evelein (Rozenburg), 5 uur dr. L. J. Cazemier. Opstandingskcrk: 10 uur ds S. van den Bos (Vlaardingen). 7 uur tis. J. D. SmJds, majoor M. Soeverein (Oecum. Dienst). Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. D. J. Spaling (H. Doop), 7 uur ds. Marius C. Don (Usselmonde) Open Deur Dienst. Ned. Herv. Gcref. Evang. Gebouw Irene: 10 uur C. Treure (Hillegersbcrg). 4 uur J. van Rootselaar (Delft). Evang. Luth. Gemeente, 10 uur ds S. G. v. d. Haagen. Luth. Kerk. Zaterdagavond 7.30 uur oecum. avondgebed. Ned. Prot. Bond. Westvest 92: 10.30 uur ds. J. A. Hebly: Lorentzschool: 7 UUT ds, J. A. Hebly. Oud-Kath. Kerk. Dam 28: 10 uur Hoogmis. Baptistengeineente, Lange Haven 59: 10 uur en 1 uur ds. R. Helling. Leger des Hells, Lange Haven 27: 10 UUT heil! gingssame nkomst, 730 uur Ver- lossingssamcnkomst. Gerrit Verboon- straat: 6.30 uur openluchtbijeenkomst o.l.v. majoor en mevr. M. Soeverein. Jehovah's getuigen. Volksgebouw: 6 uur wachttorenstudie, onderwerp: „Het huwelijk bulten het Paradijs". Woensdag 7.30 uur dienst verga dering cn theocrati sche bedien ingssch ooi. Chr. geref. kerk. Warande, hoek BK- laan: 10 uur Leesdienst, 2.45 uur ds. J. C. van Ravenswaalj. Ned. herv. gemeente KetheL 10 uur.' ds, J. L. Brummelkamp; 1 uur ds. S van den Bos (Vlaardingen). Geref. kerk. Oosterkerk: 10 uur ds H. J. Heynen (Vlaardingen), 5 uur ds. J. Na wijn, Kethel „De Ark": 930 uur ds. J. Couvée, 230 uur ds. A. Brouwer (Rot terdam) Kantine. Honnerlage Grete- lann 159: 10 uur ds. A. Brouwer. 5 uur ds. A. J. Heynen ..De Goede Haven.", 10 uur dr. F. L. Bos (Vlaardingen), 5 uur drs C. Augustijn (Schipluiden). Ju- hanakerk: 10 uur ós. J. Nawijn. 5 uur ds. J. Couvée. Apothekers-nachtdienst: Apotheek i Van Westendorp, Singel 83. J Bellen bij ongeval: G.G. en GJX Cmn laan 80, telefoon 6S290. Politie-alarmnummer 646 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag i9—20.30 uur, dinsdag 950—16.30 en 10-20.30 uur, woensdag 950—12.30 uur donderdag 950—12.30 uur. vrij dag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur, zaterdag 9.30—16,30 uur. 's Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag 1921 uur. woensdag 1437 en 1921 uur, donderdag 10—17 uur, vrij dag 14—17 en 19—21 uur, zater dag 10—12 en 14—17 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Moderne Grafiek. Schilderijen. Elke dag van 10 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur. bioscopen Passage. 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Nooit op zondag". Monopole. 2 uur (zondag 2 en 4,15 uur: „Op naar Hollywood": 7 en 9.15 uur: „De laatste dagen van Pompei". DIVERSEN Arcade, 2 uur: Muziekparade. Talen tenjacht. 8 uur: Teenagershow. Aula Sted. Museum, 8 uur: Vrienden v. h. Sted. Museum. Concert. Musis Sacrum, 8 uur: St Bonaven- tura. Toneel. Irene, 8 uur: Accordeon. Ver. K.D.O. Uitvoering. Beyersbergen, 8 uur: Klaverjas Ver, Ons Genoegen. Feestavond. Excelsior-hantine, Pers. Ver. van Ex celsior. Cabaret. Hermes-kantine, 8 uur: Carnaval. Op de Dr. Boslaan reed gistermid dag om hall zes dc lasser J. N. T. met zijn bestelwagen de 5-jarige C. J. P. V. aan. Het kind was op het voetpad aan het spelen en stak plot seling de rijweg over. Daar het dat precies tussen twee geparkeerde auto's deed. kon de chauffeur het kind niet op tijd opmerken. De aanrijding liep gelukkig goed af. Het kind werd niet ernstig ge wond; het is door de huisarts behan deld. Het tweede deel van de expositie van openbaar particulier kunstbezit i van mr. A. J- Guépln uit Eindhoven Is gisteravond in het Stedelijk Mn- i seum te Schiedam door de conser- j valor, de heer P. L. A. Janssen, ge- I opend. Tevens werd door de conser vator de tentoonstelling van schil derijen uit inzendingen voor de Wedgwood-prljs opengesteld. De heer Janssen zag het tweede deel van de collectie van het open baar kunstbezit met optimisme tege- moet, want het eerste deel had 5000 bezoekers getrokken en dat belooft veel voor het tweede deel. De verzameling van grafiek en ge- illustreerde boeken van. mr. Guépin vond hij een wonder in zijn soort Een wonder vooral omdat de collec tie niet alleen is ontstaan door een zeer goede smaak van de bezitter, maar vooral door de vasthoudend heid van mr, Guépin. Daardoor zijn er vele fraaie werken bijeenge bracht en niet. zoals velen zullen denken, door veel geld. In de keur van de grafiek cn geïllustreerde boeken, is zelfs een tiental bladen uit Picasso's beginperiode te bewon deren. Verder zijn er werken var» o.a. Bracque, Dali, Cézanne en de bijbel van Chagall ie zien. In de tentoongestelde boeken zag de heer Janssen auh-w. een vorste lijke bekroning van de grafieken. En het Is voor het kleine Schiedamse museum een groot voorrecht zo n su perieure collectie te kunnen expo seren. Naast deze tentoonstelling m ae bovenzaal kunnen de bezoekers ge nieten van de doeken van een aan tal moderne Nederlandse kunste naars in de benedenzaal. Zij had den allen meegedongen naar de Wedgwoodprijs. Een door de Neder landse vertegenwoordigster, ter ge legenheid van het tweede eeuwfeest van de firma Josiah Wedgwood Sons Ltd. uit Barlaston, in het leven geroepen prijs. De winnaar hiervan was de schilder J. van Heel met zijn „stilleven met blauwe vaas en witte bak". Een eervolle vermelding kreeg D van Gulik met zijn „aardewerk met schelp". In dc woning van de heer M. K. aan de Kreupelstraat ontstond gister morgen om half negen een schoor steenbrandje. Nadat de brandweer n gedeelte van de schoorsteen had ver wijderd, was het vuurtje snel ge doofd. De brand was ontstaan door dat de schoorsteen vuil was. Op de Rotterdarasedïjk vond gis termorgen om kwart voor acht een aanrijding plaats tussen een bestel wagen en een scooter, waarbij de scooterberijder P. G. L. uit Schiedam een hersenschudding opliep. De automobilist A. R. N. T. uit Rot terdam wilde zijn wagen keren, en zag de naderende scooter niet, waar door deze er op reed. Scooter en auto werden beide beschadigd. De P. G. L. is met de G.G. en GD. naar het Ge meenteziekenhuis vervoerd. De Aquariumverenigïng „Acqua Fauna" houdt maandag 13 februari haar maandelijkse bijeenkomst in Irene. Na het afwerken van de nor male programma punten van de agenda, zal de heer A. J. Looze uit Rotterdam een lezing houden. De ti tel hiervan luidt: „Bekende en min der bekende vissen". Aan de hand van dia's kunnen de belangstellen den de lezing ook aanschouwelijk volgen. VLAARDINGEN Hoewel aanvankelijk de samen stelling van het team van Fortuna, dat zondag in Schiedam tegen Her mes DVS moet aantreden, geen wij ziging had ondergaan, ia het thans toch vrijwel zeker, dat Lajos Tamas voor de eerste maal met Fortuna I zal meespelen. J. v. d. Berg heeft zich namelijk ziek gemeld en zal nu door Tamas, die afgelopen zon dag met Fortuna II een voortreffe lijke wedstrijd speelde, worden ver vangen. Acht en veertig cursisten van de rijkskweekschool uit Appingedam brachten deze week een studieweek door op Olaertsduyn te Oostvoorne. In het kader van de excursies van Olaertsduyn werd vrijdag een bezoek gebracht aan Vlaardingen. De heer M. Bot, chef van de afdeling stads uitbreiding, gaf een gewaardeerde inleiding over Vlaardingens stads uitbreiding. Onder leiding van de heer J. C. Spruijt werd vervolgens door Dr. Roesing en zijn cursisten een tocht door de gemeente gemaakt. Geboren: Pleter z.v. J. Vijfvinkel en A M. Mes: Jan z.v. J. Vijfvinkel en a' M. Mes; Gerrit J. z.v. J. G. J. Logt en M. A. Harmsma: Jan E. z.v. J. Alderlieste en W. L. Sluijter; Pe- De biljartvereniging Flardinga, ge vestigd Schiedamseweg 37, organi seert aanstaande dinsdag een drie- banden-dcmonstratiepartU (op de kleine tafel) tussen de driebanden specialist Herman Popcyus en de be kende biljarter J. v. d- Valk. Popeyus was enkele keren kam- lioen van Nederland en tweede w iet Europese kampioenschap (achter de Belg Vingerhoedt). Ongetwijfeld zullen de driebanden- liefhebbers kunnen genieten van mooi spel van deze specialist hl het drïebandenspel. Op vrijdag 17 februari organiseert öe vereniging „Ouders van Emigran ten" in. zaal Keizer, Landstraat 15, een contactavond. Ruys en Co uit Rotterdam heeft haar medewerking toegezegd. Een tweetal uitstekende kleurenfilms zal worden vertoond. Het bestuur van de afdeling Vlaar dingen van „Ouders van Emigran ten" vertrouwt op een grote belang stelling. trus J. L. z.v. P. J. Braak en W. J. H. van den Berg; Joyce d-v. K. rij ten en H. P. Jobse; René C. P. z.v. H. J Snel en P. W. Noordijk. Overleden: G. J. Klinkenberg 70 jr. wed. B. C. M. Dries; A. Vermeu- I len 72 jr. „Het leven der Eskimo's" luidt de titel van het onderwerp, dat de heer dr. J. V. Jansen uit Rotterdam koos voor zijn causerie voor de Zaken- studiekring Vlaardingen aanstaande dinsdagavond in het Roode Kruis- gebouw. Speciaal voor spoedgevallen Kotterdamsedük 265 Telefoon 6 SO 21 - Scnledam Meubelen en huisraad Stalen slaapkamers ƒ287.—, compleet met stalen matras. 15 jaar garantie. Bedden jets aparts. Zie onze etalages en komt binnen om te kijken. Plate, tegenover stadhuis, Schiedam. Kredietservice aanwezig. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raad- Pljfvan Buren, Buys Ballotsingel "2-76. tel. 69661; Vlootman, Nieuwe Haven 115, tel. Pet, Tuinlaan 38 .tet. 66898 Geopend ts apotheek Van Westendorp, Singel 83, die ook gedurende de volgen de week de nachtdienst waarneemt. PASSAGETHEATER - SCHIEDAM Donderdag 16 februari - 20 uur 4e TOONKUNSTCONCERT Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van JEAN MARTINON cMnstakowitsi Eerste symfonie fÏÏÏT Symfonie Espagntne Beethoven ^veede symfonie Solist: DESMOND BRADLEY, viool Toegangskaarten verkrijgbaar aan 't Passagetheater dagelijks van 10 tot 18 uur, behalve zondag. i DU PONT DE NEMOURS (NEDERLAND) N.V. Construction Division heeft bij de constructie van haar nieuwe fabriek te Dordrecht plaatsen vacant voor: N.V. ïndustrlëele Producten Compagnie „IJ.C." ie Schiedam vraagt voor haar afdeling Boekhouding A. ADMINISTRATIEVE KRACHT (mnl.) leeftijd omstreeks 20 jaar. Opleiding tenminste U.UO. Zij, die studeren voor dipL boekhouden genieten de voorkeu.. B. FACTURISTE Opleiding tenminste Ui.O. en kunnende typen. Schriftelijke sollicitaties aan: N.V. lndustrieele Producten Compagnie .LP.C.". Brede Marktsteeg 2. Schiedam. Meubelshow. Excl. bank stellen, le klas fabrikaat, als model gediend. Salon, gebo gen model ƒ695.ƒ700. 850.en ƒ975.—Alles los se kussens en de fijnste im- portstoffen 2 prachtige fau- teuils per stuk 125.-. Ver-j der wortelnoten en Italiaan se meubelen. Te zien: zater dag, zondag tot en met don derdag (ook *s avonds). Me vrouw Bos, Stadhouderslaan 55, Den Haag, telefoon (070) 55 12 21. permanent wave Hélène permanent met toe stel, het beste wat er is. compleet ƒ5.—i stroomloos ƒ7.50. Op vertoon van deze advertentie f Lkorting' Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rerobrandtlaan 22 telefoon 6 7170. Fotografie ROMI MARGARINE FABRIEKEN Kon. Wlhelminahaven 17, Vlaardingen wachten gaarne mondelinge of schriftelij ke sollicitaties in van De voorkeur hebben betrouwbare perso nen met ervaring, leeftijd 30-35 jaar. Goede voorwaarden, sollicitaties bü afdeling Personeelszaken. GEVRAAGD: B ATA Dagelijks aanmelden: HOOGSTRAAT 111 - SCHIEDAM Op de Personeels- en Sociale afdeling plaats voor JERRY LEWIS doet het wel In Amerika. Hier mag hij als komiek geen windeieren. ■n.ie weck is hi! te bezichtigen ais de film-aanbidder, een jcugtrnan die zJjn leven het lieist in een klap- S'jeS Lewis heelt ais partner een mooie harde jongen gekregen Dean Martin, die het naast zoveel half zacht gegiechel op 2ijn slofjes aan k3fi de film winnen ze samen «o hele mooie auto, zij het dat het lootje van Dean Martin, die hier een nijvex gokker en valsspeler is, gecopieerd De gokker besluit rijn dwaze me de-eigenaar zo spoedig mogelijk af te schudden. Hij gaat een ritje met hem maken, in de richting van Hol lywood. Het wordt een heel lang ritje, Dean raakt Jerry niet kwijt, ze komen in Hollywood en ze schoppen het er een heel eind. Natuurlek, dank rij Jerry, die zelfs bet genoe gen smaakt zijn aanbeden filmster te ontmoeten. Dat is Anita Ekberg, een rol die voortreffelijk wordt vervuld door Anita Ekberg. Voor de bar slechte gokker Martin blijkt eerlijkheid tenslotte ook brood- verschaffend te zijn, want als het doek zakt is hij bezig iets eerbaars bij de film te worden en heeft hij een huwelijk aangegaan met de zeer charmante juffrouw Terry (Pat Crowley) een jongedame, die zij on derweg hebben ontmoet en een meis je in wier gezelschap weinig mislukken. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106 Tel 667 20 In één dag gereed JONGEDAME Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K~ van Vuuren. Hoogstraat 106. ME Diversen Voor het slijpen van scharen, messen (ook golven), zagen, beitels schaven. Philisbave en Remingtons naar Slijperij en Staalwarenhandel G. B. Kleyheeg, v/h Solingen, Nieuwstraat 43 hoek Korte Kerkstraat, telefoon 68127, Uw kleins advertentie wordt gelezen, ln deze kolommen met dezelfde aandacht als u deze advertentie Jas je tot 18 jaar, liefst mulo-opleiding, doch niet vereist Tevens kunnen nog enige SJES worden geplaatst voor diverse administratieve w erkzaatnheden. N.V Schledamscbe Cartramasefabrlefc Burg. Honn. Gretelam 159, Schiedam telefoon 6 9161. Inl. na 5 uur 's nvonds tel. 6 64 59. Op woensdag 15 februari 1961 zijn ver tegenwoordigers van genoemde N.V. WEDEROM aanwezig in Café-Restau rant „DE AMSTELBRON", Broersvest 13, te Schiedam en wel van. 20-22 uur voor het geven van nadere inlichtin gen. Ook kun» "itatïes schriftelijk worden gericht aa.. - personeelsafdeling van DU FONT de NEMOURS (Nederand) N.V., Con struction Division, Postbus 23 te Dordrecht Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- ol kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA (Broersveldpad), telet 8 7028 (na 18 uur telefoon 6 6789) Ledikanten, hutledl- k an ten, kampeerbedden enz. Kom eens praten. Personeel gevraagd Gevraagd stampers, hulpar- b eiders, revolverdraaiers, ook aankomend. Constructs, Ples- m an straat 59-61, Schiedam, telefoon 68558. N.V. WERF GUSTO v/h Fa. A. F. Smulders te Schiedam vraagt voor haar Mechanische Boekhouding: Des zaterdags wordt er niet gewerkt Sollicitaties, mondeling of schriftelijk, worden ingewacht bij de afdeling Fer- soneelszaken van de Werf Gusto, Maas dijk 5 te Schiedam. Desgewenst kan ook des avonds, na te lefonische afspraak (teL 69030, toestel 37), mondelinge sollicitatie plaats vin den.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1