Invoering werkclassificatie en de prestatie-beloning Kleinkunst-avond in Schied. Boekenweek Uit de eerste divisie Woonwagenkamp aan Schie nu regionaal Schijn-F.B.L-mannen in spionage-complot Tegen echtgenoot, die vrouw poogde te wurgen, jaar geëist Humanistisch V erbond vierde derde lustrum Na reinigingsdienst overige gem. bedrijven en diensten AGENDA Plan-Kethel in de Raad School-sporttoernooien zijn in voorbereiding J Prijzen beste voor vis Nieuw loonsysteem voor gemeente-arbeiders Ondergang van Japanse vloot Passage: reprise van „Nooit op zondag" Belangstelling voor het boek stijgt S.V. „Schiedam" slaat RSR Artsen op zondag Wageningen bij SVV Hermes naar Volendam In Monopole: Burgerlijke Stand Twee jongens bekennen serie inbraken KERKDIENSTEN Dop springt door winkelruit PHILIPS PHIIISHHVE «29 met gegolfde scheersleuven in prijs verlaagd! Prof. Stuiveling over taak van het humanisme Rondvaarten naar Deltawerken Rederijen gaan samenwerken Bondsdagleden op stadhuis en in de stad 40 jaar in dienst Zaterdag 18 februari 1961 Door B. en W. Is by dc Scbiedamxe Gemeenteraad Ingediend een nieu- vf$ gemerntclijbe „Verordening be treffende de Indeling van functies in toongroepen en de toekenning van eEn prestatiebeloning". Met deze ver- ordening doet de werkclassificatie en de prestatie-beloning onder de handarbeiders de Intrede by de ge meente. Enige jaren geleden Is de Gemeentelijke Vervoer-, Relnlgings- en Ontsmettingsdicnst aangewezen at» de dienst waar een nieuwe loon regeling op basis van werk-classl- flcatle en prestatie-beloning zou wor den Ingevoerd. In de verordening 2«n de „spel regels" vastgelegd welke t.z.t, ook zullen dienen bij de doorvoering bij de overige diensten cn bedrijven. Aan de toelichting van het Col lege op het voorstel ontlenen wij het volgende: Tot dusver is de be loning bij de Overheid nagenoeg uitsluitend geregeld op basis van loonschalen waarin de verschillende functies, geordend in rangen en loongroepen, zijn ondergebracht. Dit onderbrengen geschiedde niet vol gens objectieve normen cn daarin schuilt het gevaar, dat dit later on juist blijkt te zijn geweest. Rectifi catie, heeft dan een onderlinge ver schuiving tot gevolg, waarvan men de consequenties veelal niet kan over zien. Bovendien is het bij het be staande systeem niet mogelijk een loondifferentiatie tot stand te bren gen, waarbij rekening wordt gehou den met de wijze waarop een be paalde functie wordt uitgeoefend. De neiging ontstaat daardoor dat de in deling in een rang niet alleen afhan kelijk wordt gesteld van de eisen, welke aan de functie dienen te Wor den verbonden, maat ook van de wijze, waarop de taak wordt ver vuld. Te hoge of te lage classering is daarvan het gevolg, waarbij dan nog komt, dat de een zich aan de ander optrekt. Deze bezwaren, daarbij gevoegd de zich snel ontwikkelende techniek en de daarmede gepaard gaande veranderingen in het maatschappe lijk bestel, welke een verfijnder me thode van loonbepaling nodig ma ken, hebben geleid tot het tot ont wikkeling brengen welke ontwik keling stellig nog niet de eindfase heeft bereikt van werkclassifica tie en prestatiebeloning. Zij moeten v/orden gezien als middelen met be hulp waarvan een analyse van de elementen, waaruit het loon bestaat, kan worden gemaakt. Deze elementen zijn het functieloon en de prestatictoeslag. Daarnaast zal rekening dienen te worden gehou den met het z.g. ethisch minimum. Het laatste hangt samen met de mi nimale levensbehoeften van de mens dat tenslotte niet een voor alle tij den en plaatsen constante grootheid is, die zich althans in dit verband niet laat vangen door een bepaalde methodiek. "Wel hanteerbaar zijn methoden, volgens welke een inzicht kan wor- Monopole-matinces Het slot van „De slag in de Koraal- zee" brengt bijzonder harde ge- vechtsopnamen, waarin oorlogssche pen en vliegtuigen als lucifersdoosjes worden gekraakt. Maar voor het tot deze (lugubere) spanning komt, heeft zich «cn onwaarschijnlijk oorlogsver haal over het witte doek gesleept. Cliff Robertson is in dit verhaal een stugge Amerikaanse duikboot officier. die in Japanse gevangen schap raakt, maar weigert militaire inlichtingen prijs te geven. Dat kost enige van zijn naaste medewerkers het leven. Maar met behulp van een juffrouw, die eerst aan dc verkeerde kant scheen te staan, weet hij de Jappen neer te knallen om dan met het restje van zijn gehavende troep te vluchten. En hij kan het hoofd kwartier alles vertellen, wat kans biedt op de vernietiging van een groot deel van de vijandelijke vloot. Je moet het maar geloven In her passage-Theater is voor de komende week de film „Nooit op zondag" van Jules Dassin geprolon geerd. den verkregen in het functieloon on derscheidenlijk het prestatieloon. Objectieve bepaling De werkclassificatie nu Is de me thode waarbij op basis van de etsen, welke aan de normale uitoefening van de functie mogen worden gesteld, dc functies onderling fn zwaarte worden afgewogen. Uitdrukkelijk zjj hier vermeld, dat zij niet de abso lute hoogte van het loon bepaalt, en niet meer beoogt te zijn dan een systeem, waarby op zo objectief mo gelijke wUze de onderlinge verhou ding tussen functies wordt bepaald. Verdienstebelonmg is een vorm van systematische en periodieke be oordeling der werknemers, waarvan het doel is, door middel van het verlenen van waarderingstoeslagen uitdrukking te geven aan de waar dering voor de wijze, waarop de betrokkenen in de beoordebngsperio. de zich van hun taak hebben ge kweten. Opdat deze beoordelingen overal op dezelfde wijze plaats vinden worden beoordelingsdeskundigen ingescha keld fin Schiedam is daartoe de taakanalist mede opgeleid). B, en W, z|jn er zich van bewust, dat de bovenbedoelde systemen niet als een panacee op het gebied van de loonbepaling zijn te beschouwen; zU moeten met de nodige tact wor den gehanteerd, mede omdat dege nen, die bij deze moderne loonme- tbodieken een rol hebben te ver vullen veelal tiög moeten leren hoe daarmede om Vb gaan. Later zal aan deze regeling een functieiyst dj. een Indeling der func ties in de onderscheidene nieuwe loongroepen toegevoegd worden, waarby de bU Iedere functie be horende puntentallen zullen worden vermeld. Tijdens de algemene Boekenweek zal ook in Schiedam een ,J5oeken- avond" worden gehouden en wel op vrijdag 3 maart in Arcade. Onder de titel „Van Herfst tot Lente" zullen Jules de Corte en Emmy Lopes Bias een kleinkunst-programma brengen, waarbij Jules de Corte een aantal van zijn eigen liedjes zingt by de plano en verder Emmy Lopes Dias begeleidt Wanneer zi\ werk van Hans Christian Andersen, Annie M. <3, Schmidt, Jac. van der Ster en an deren zingend voordraagt, maar ook opvoert in verschillend kostuum. Bo vendien zal zy «en aantal jiddlsche liedjes brengen. Deze aan het boek gewijde avond is georganiseerd door de Schiedam- se boekhandels P. Hanou, J. S. van Leeuwen, Wed. A. Nxemantsverdn'et, Henri Rebcrs en A. Roodbol, die uiteraard ook deelnamen aan de alge mene acties tijdens de Boekenweek, zoals de verstrekking van de premïe- nouvelle „De onbekende uren", waar van de schrijver geraden moet wor den en van het jeugdboek „De mu zen op school". Voor de Schiedammers is het inte ressant dat tijdens de Boekenweek het boek „Kunstgrepen" van Pierre Janssen, conservator van het Sted. Museum zal verschijnen. Dit is een samenvatting van zijn voor de tele visie gehouden causerieën. Jeugd en boek Overigens is de Schtedamse boek band ei niet ontevreden over de gang van zaken. De verkoop van boeken In onze stad beweegt zich in stijgen de iyn. Verheugend is daarbU dat ook de jeugd de weg naar de boek handel heeft gevonden en nu, aan gemoedigd door de moderne open uitstalling van de boeken, zelf een keus durft te maken uit voorraad. Welke boeken in Schiedam het meest in trek zijn? Ach, dat wijkt weinig af van de algemene vraag in Nederland. Ook hier zijn de oorlogs boeken met „De dans om de galg" aan de kop, zeer in trek; verder de popu laire boeken en natuurlijk de pockets in alle soorten. De boeken over de zee mogen zich In Schiedam ook m een goede belangstelling verheugen, teiwiji het met de zo populair ge worden foto-boeken, vooral die over Rotterdam, ook goed loopt. Opvallend is overigens zo vertelde men ons, de stimulerende werking van de televisie. Boeken die voor bet beeldscherm op een of andere wyze behandeld zün geworden, vliegen de deur Uit. Grappig is te merken dat de radio op dit gebied Is uitgespeeld, vooral nu de populaire dr. P. H. Rlt- ter zUn boekenpraatje niet meer houdt. De Boeken-bon heeft nu vaste voet gekregen bij de zoekers naar ver- jaars- en soortgciyke geschenken. De omzet daarvan verdubbelt met het jaar. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen by ongeval: G.G. en G.D„ Tuinlaan 80, telefoon 6 32 90. Politie-alarmnummer 64666. Gemeentelyke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19.00—-20.30 uur, dinsdag 9.3016.30 en 19.00—20.30 uur, woensdag 9.3012,30 uur, donderdag 9.3012.30 uur, vrij dag 9.3016.30 en 19.00—20.30 u.( zaterdag 9.301630 uur. 's Zon dags gesloten, R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19.00—21.00 u., woensdag 14.0017.00 en 19.00 21.00 uur, donderdag 10.00—17.00 uur, vrijdag 14.0017.00 en 19.00 —21.00 uur, zaterdag 10.0012.00 en 14.00—17.00 uur. Stedeiyk Museum; Tentoonstelling Moderne Grafiek. Schilderijen. Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur; 's zondag van 12.00 tot 17.00 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 4,15, 7 en 9.15 uur; „Nooit op zondag"- Mimopole, 2 uur (zondag 2 en 4.15 U.): „De slag in de koraalzee": 7 en 9.15 uur: „Mijn man is bij de FJB.L". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: De Combinatie. Cabaret. Arcade, 8 uur: SJS GutUaume. Jazz concert en bal. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Werkende Jeugd. Bijeenkomst. Irene. 8 uur: Jongensclub Gideon. Feest. De Scbaakver. „Schiedam" heeft in een spannende ontmoeting R.SJL uit Rotterdam met da ruime cijfers van 8—2 geslagen. Daaruit blijkt eens te meer dat „Schiedam" tot de allersterkste ploegen behoort In de 2e klasse van de Rotterdamse Schaakbond. Volgende maand zal de beslissing vallen over het kampi oenschap van deze afdeling waaraan de promotie naar de le klasse ver bonden Is. Hoewel „Schiedam" niet op volle sterkte uitkwam, was deze toch ruim voldoende om R.S.R. te slaan. Voor het volle punt zorgden de he ren Van der Zee, Den Uyl, Haring, Ncordegraaff, Stahlie, De Boer en Vrijland, terwijl Lecrentveld cn Kok tot remise kwamen. Alleen Van der Ruit zag zijn partij verloren gaan. ln spoedgevallen zlin gedurende dit weekend da volgende artsen te raad plegen: D. Houtbuysen Jr., Swammerdanisin- gel 43. tel. 68516; W. T. P. Nijenhuis, Burg, Knappert- laan 154. tel. 69880; Ch. A. Poll, Tuinlaan 82, tel. 67856. Geopend is de apotheek Rembrandt. Bembrandtlaan 5, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waar- nremt. SW ontvangt zondag aan de Westfrankelandsedijk Wageningen. Dit elftal verkeert momenteel nog gevaarlijk in de onderste regionen, maar is zeker in staat tot goede prestaties, zoals ook weer is gebleken uit de 3—0 overwinning op Excelsior. In de voorhoede excelleert momen teel weer de actieve Charley v. d. Weert, de stuw in de aanval. De Wageningers zullen gebrand zijn op wat punten, zodat de rood groenen wel mogen oppassen. SW komt met de volgende opstelling uit: doel Top; achter Romein en Hek man, midden Schenk, v. Kampen en Van Leeuwen, voor G. Slavenburg, Kentiei Corbeau, van Pelt en Her wig. SV,V 2 gaat op bezoek bij het Haag se ADO, een moeilijk te omzeilen klip. SVV 3 ontvangt de Haagse rood-groenen om 10 u. in Harga en het vierde elftal speelt op de Essen- burg sin gol tegen RFC 3. Hermes trekt zondag naar Vo lendam om by de club van die naam dc kansen op de titel te verdedigen en zo mogelijk te versterken. Geen makkelijke opgaaf want de Valen- dammers zyn na een matig begin sterk op gekomen, hebben de minste verhespunten en doorbraken de schier onaantastbare positie van DFC. De ontmoeting is van groot belang daar Hermes. op de vijfde plaats maar drie verhespunten meer heeft dan Volendam. Gelukkig krijgen de blauw-witten de morele steun van ve le supporters. Hermes-DVS 2, de laatste tijd sterk in opgang speelt om 2 uur in Reeds eerder hebben Wij melding kunnen maken van het voornemen van de besturen van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis om het nieuwe woonwagenkamp lu Schiedam, gelegen aan de Schiekade -e doen gebruiken als gemeenschap pelijk kamp voor de drie genoemde HOE langer hoe gekker, schijnt het motto geweest te zijn, waar onder M|jn man Is by dc FBI vervaardigd werd. De praktijk van deze Amerikaanse comedle leert dat de gekheid juist omgekeerd evenre dig Is aan de lengte ervan. Wat zich aandient en aanvankelijk ook ont wikkelt als een bijzonder pittig en origineel gefilmd in trige verhaal, dat vriendelijk de draak steekt met de gebruiken van de Federale Recher che annex Amerikaanse Veiligheids dienst, ontaardt tenslotte In een re gelrechte klucht, die even goed ge mist kan worden als een blindedarm. Tony Curtis is de umversiteits-lec- tor. die door zijn hevig jaloerse vrouwtje (Janet Leigh) in een nogal vreemde situatie met een meisjesstu dente wordt aangetroffen en zich ter verontschuldiging door losbol-vrïend Dean Martin laat overhalen om als FBI-agent te poseren. Het vrouw tje, trots op het geheimzinnige „dub belleven" van haar echtgenoot, be grijpt meteen dat de dienst voor het vaderland kan eisen, dat men vreem de meisjes kust en de Losbol maakt van. het vertrouwen meteen grof misbruik door zijn vriend mee te tronen naar een tweetal pretmeisjes. Dan gaat de bal pas goed rollen. Want de echte FBI heeft lont gero ken en het vrouwtje van de „agent' maakt er bepaald geen geheim van dat haar man ook één van die stoere contra-spionnen is. Tenslotte raken de pseudo-FBl-mannen m een le vensgroot écht spionage-complot be trokken, natuurlijk alleen maar als lokvogels, maar voor Curtis en Mar tin komt dat wel op een benauwd uurtje m een onderlopende verwar- mmgskelder te staan, met veel kort sluiting, sissende stoom en wilde watermassa's. Zonder die kluchtige appendix zou de levendige beeldhumor van het vermakelijke rompverhaal een come- die van aanzienlijk niveau gegaran deerd hebben. Maar het moest nu eenmaal zó, van dik-hout-zaagt-mcn- planken, en dat is eigenlijk een beet je jammer. Voor de vindingrijke re gisseur George Sidney, maar ook voor het genoemde trio spelers. Zij doen hun werk uitstekend. "U_ hoeft zich allerminst te vervelen by deze vlotte onzin. gemeenten. Nu komt het College van B. en IV. van Schiedam officieel met het voorstel hy de Gemeenteraad om een gemeenschappelijke regeling te treffen Inzake de aanwijzing van het bedoelde kamp tot gemeenschappe- ïyk woonwagenkamp. Tijdens de voorbereiding van de inrichting van het nieuwe woonwa genkamp aan de Schiekade toonde de gemeente Vlaardingen reeds grote belangstelling voor het mede aan wenden van dit kamp als Vlaardings woonwagenkamp en later gaf ook de gemeente Maassluis te kennen veel te voelen, voor een gemeenschappelijk gebruik ervan. Dit was voor Schiedam eveneens aantrekkelijk, enerzijds omdat in de kringen, die zich in het bijzonder bezighouden met het welzijn van de woonwagenbewoners de voorkeur uit gaat naar grote regionale kampen en anderzijds omdat een gemeenschap pelijk gebruik kostenbesparend zal werken. Immers, bij samenwerking dragen de drie gemeenten een deel van de kosten, welke anders elke gemeente afzonderlijk zou moeten maken. Een moeilijkheid was echter het vinden van een verdeelsleutel van de kosten. In het algemeen worden deze verdeeld naar rato van het aantal inwoners van de deelnemende ge meenten. Maar bij zo'n verdeling zou Vlaardingen, waar steeds minder woonwagens hebben bestaan dan in Schiedam, plotseling voor wel sterk gestegen kosten komen te staan. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen is bepaald dat Vlaardingen in dc jaren 1961 t/m 1966 een lager, hoe wel jaarlijks toenemend bedrag be taalt, om pas in 1967 bij te dragen in evenredigheid van het aantal inwo ners. Voor het overige is de gemeen schappelijke regeling, die het beheer en de exploitatie in handen van Schiedam laat, zo eenvoudig mogelijk gehouden. Harga tegen NAC 2, waarbij winst zeker niet is uitgesloten. Hermes 3 moet in staat zijn om int van DHC te ■winnen. Het vierde elftal ontvangt om 10 uur in Harga Schoonhoven 2. Op de vergadering van vrijdag 24 februari zal de Gemeenteraad van Schiedam in behandeling moe ien nemen het ontwerp van het plan tot gedeeltelijke herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak, welk Plan wy reeds eerder als het „Plan- Kethel" van de stedebonwkundlge Rein H. Fledderis uitvoerig hebben gepubliceerd. Dit ontwerp heeft reeds vier we ken ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage gelegen, doch er zijn geen. bezwaarschriften tegen dit ontwerp binnen gekomen. Alleen de hoofd-mgenieur-chrecteur van de Rijkswaterstaat Directie Zuid-Hol land heeft enkele opmerkingen in gediend, met het verzoek bij de vast stelling daarmee rekening te willen houden. B, en W. zijn van menmg dat deze opmerkingen de vaststelling van het plan niet verhinderen en zul len er nog een toelichting op ge ven. (Advertentie LM») GEBOREN: Gerardus z.v. J. van der Touw en G. M. Otte; Fran- ciscus C, H., z.v. H. Tragter en C. Hoffmans; Christina H. J„ d.v. E. P. J. Ketelaars en J. J. Sogers; Wilbel- mma, d.v. C. W. H. Kuypers en D, van der Meulen. OVERLEDEN: N. A. den Hartog, 67 jr., wed. van G. van Eden; J. A. J, "Wortman, 69 jr., wed. van A. ten Westeneind. Binnenkort zullen de door de Cen trale Schoolsportcommissie in Schie dam georganiseerde schooltoernool- en voor voetbal, handbal en korfbal worden gehouden. De voorbereidin gen zfjn reeds getroffen en tot uiter- lük 25 februari staat de inschrUvIng open. Het school-voetbaltoernooi heeft plaats op 4, 5 en 6 apnl, terwijl de finales als gebruikelijk weer op maandag 1 mei bij de viering van Koninginnedag worden verspeeld. Er zijn vijf groepen ingedeeld, nb groep A voor de eerste elftallen van gym nasium, lyceum, hbs', bedrijfsscholen, ulo's, enz. Groep B voor de reserve elftallen en groep C voor de reste rende elftallen van die scholen. In groep D zijn opgenomen de elftallen van leerlingen van de eerste klassen var. genoemde scholen en van beide klassen van de vglo-scholen. In groep E tenslotte spelen de elftallen van de lagere scholen, waarby de leerlingen wel minstens tien jaar moeten zyn. Aan het handbal-toernooi te hou den op 7 april met de finales op 1 mei, kunnen zowel jongens- als meis jes-ploegen deelnemen, waarbij ech- Een serie Inbraken is door de Schledamse recherche opgelost. Twee 17-jarige jongens zün aangehouden, waarna xy hebben bekend de laat ste maanden te hebben Ingebroken bÖ verschillende Schiedamse bedrij ven. De gedupeerde bedrijven zijn: De distilleerderij en likeurstokerij „De Olifant" van J. J. Mclchers, de dis tilleerderij W. Melchers, Bremen's Kwasten- cn Borstelfabriek, De Schiedamse Steenkolenhandel, een moffclfabrick cn het Staalkantoor van Bloesums en Beker. De jongelui hebben enkele honder don guldens in het totaal uit de be trokken bedrijven meegenomen. Ned. Herv. gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. H. W, Hemmes, 7 uur prof. dr. A. J. RasKer (Lelden) (Open deur dienst); Betbelkerk: JO uur ds. J. G. Jansen, 5 uur ds. E. B. Damsté (Ossel- stein); Opstandtngskerk: 10 uur (H. Doop) en 7 uur dr. i», j. Cazemier; Vredeskerk' S en 10 45 uur ris. D- J. Spaling, 7.30 uur Oecum, Dienst (Pas toor van den Berg en cle heer Van den Hoek, Leger des Heils). Evang. tilth, gemeente. 10 uur ds. J Wiersma (Ede) (Eerste Lijrienszon- dag). LutA, Kerk. Zaterdagavond 7.30 uur oecum. avondgebed. Ned. Prot Bond. Westvest 02, 1030 uur prof. dr. P. Smits (Herv(Den Haag). Ond-Kafh. Kerk. Dam 28, 10 uur Hoog-Mis. Baptistengemeente. Lange Haven 59. 10 en 7 uur ds. R. Relhng. Leger des Ilelts. Lange Haven 27, 10 uur heiJiglngssamcnkomst, 7.30 uur verlossingssamenkomst; Gerrit Verboon- straat: 6.30 uur openluchtbijeenkomst oJ.v. majoor en mevr. M, Souverein. Jehova's Getuicen. Volksgebouw: 8 uur wachttorenstudie, onderwerp: ..De eerbaarheid van het huwelijk hoog houden", woensdag 739 uur dlenstver- gadering en theocratische bediemngs- school. Chr. Gcref. Kerk. Kerkgebouw aan do Warande, hoek BK-laan, 10 en 3 uur ds. T, van de Knljff (Den Dolder). N cd. Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene, 10 uur ds. Damsté; Bethelkerk: 5 uur ds. Damsté, Geref. Kerk. Oosterkerk: 10 uur ds R. D. Beukema (Rotterdam) en 5 uur ds. W. ,A. Krijger: De Goede Haven: 10 uur drs. C. v. d. Woude-(Kftmpen) en 5 uur ds. J. Verlare (Rotterdam); Jullanakerk: 10 uur ds. W. A. Krijger en 5 uur ds. C. v. d. Woude; De Ark Kethel: 930 en 230 uur ds. J. Nawijn; Kantine S. C. F.i 10 uur ds. G. Aal- benberg (Vlaardingen) en 5 uur ds. J. Nawün. ter geldt dat de ploegen van de lage re scholen zeven-handbaL spelen en de oudere kinderen elf-handbal. Ge speeld wordt in zes groepen, onge veer volgens de zelfde indeling als bij het voetballen. Het korfbal-toernooi heeft eerst plaats op 23 meL De indeling hiervan .worden nieLvcrmeld. Met een grote boog sprong gister middag om half zes een dop van eon zuurs toff] es door de winkelruit van de heer D. B. aan de Singel, waar door er een groot gat in de ruit ont stond. De dop was van een rijdende auto afgevallen en toen er even later een andere wagen overreed, sprong de dop weg. is met ingang van 17 februari 1961 Oude prijs 44.50 Nieuwe prijs In het kader van het Studium Generale zal dinsdag 7 maart in de aula van de Ned. Ec. Hoogeschool het viool-pianoduo Gabor Ramai- Ellij Salomé concerteren. Het pro gramma bevat sonates van Ludwig van Beethoven en Robert Schu mann. DORDRECHT De officier van justitie by de rechtbank in Dor drecht heeft tegen de 28-jarige post ambtenaar N. van O,, wonende in Rotterdam, vrydag een gevangenis straf van een jaar, waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar geelst, benevens de bijzondere verplichting, dat hij zich aan een psychotherapeutisch onderzoek zal onderwerpen. Hij zou 23 oktober zijn vrouw hebben willen vermoorden. Verdachte was pas getrouwd, maar er deden zich telkens moeilijkheden in het huwelijk voor. Het echtpaar had, toen het op 23 oktober net naar bed was gegaan, zo'n hooglopende ruzie gekregen, dat Van O. met bei de handen de keel van zijn vrouw had dichtgeknepen. De vrouw ver zette zich heftig en wist zelfs nog om hulp te roepen. Haar man legde toen een hand op haar mond en ging met de andere door met knijpen. De postambtenaar ontkende, dat hij de bedoeling had gehad zijn vrouw te wurgen. Hij had in een op welling gehandeld. De officier van justitie geloofde, dat alleen het feit, dat mevrouw Van O. zich had verzet en dat een xn het zelfde huis wonende oudere heer op haar hulpgeroep was toegesneld, verdachte er van weerhouden had zyn echtgenote te doden. De officier zeide verder nog, dat deze postamb tenaar voor zyn huwelijk uiterlijk een keurige man was, die geacht en gewaardeerd werd. Hij leidde echter een dubbel leven, want in zijn vrije tijd zocht hy de, wat men noemt, „plezierige" kant De raadsman, mr. J, G. v. d- Steen- hoven, bestreed dat verdachte z!ch aan het primair ten laste gelegde zou hebben schuldig gemaakt. Vol gens hem had hfj gehandeld in een ernstige bewustzijnsvernauwing. Uitspraak vrijdag 3 maart. VLAARDINGEN (Van een onzer verslaggevers) Het Humanistisch Verbond beeft gisteren ln het gehele land z^n vijf tienjarig bestaan gevierd. Ook in Rotterdam, waar leden uit Zuid- Holland byeen waren In de Flevo- zaal. Prof. dr. Garmt Stuiveling, lid van het hoofdbestuur, sprak, Inge leid door de voorzitster van de ge meenschap Rotterdam, mevr. J. K. van Eek, over „Vyftien jaar georga niseerd humanisme". Prof. Stuivelings voortreffelyke re de was niet in de eerste plaats een feesttoespraak. „De twaalfduizend georganiseerde humanisten, die ons land thans telt, komen niet zo zeer bijeen om feest le vieren." zei hy, „maar vooral ook om nog eens te doen weten, wat zij willen cn van plan 2ijn te doen." Prof. Stuiveling schetste de omstan digheden, die hebben geleid tot de oprichting van het Humnanistiscb Verbond, omstandigheden, zoals hij zei, van ideële praktische, politieke en van levensbeschouwelijke aard met, daarbij gevoegd, dan nog het besef, dat bij velen leefde, dat er iets gebeuren moest om hetgeen leeft In een grote groep van het buiten kerkelijke volksdeel te kristallise ren. „Het humanisme Is in de afgelo pen vijftien jaar een zaak gewor den van de mens in het algemeen, ook van de mens buiten Nederland en Europa," betoogde prol Stuive ling, die zijn toespraak eindigde met de opwekking in de komende perio de daar vastberaden rekening mee te houden. Aan de viering van het vijftien jarig bestaan werd medegewerkt door enkele leden van de Hillegers» bergse Orkestvereniging en door Marlies van Alckmaer en Corstlaan de Vries m een bescheiden cabaret- programma. Het produKtschap voor vis en vl*- produkten heeft overeenkomstig de tra ditie prijzen toegekend aan schippers van vaartuigen, die de best verzorgde zeevis en/of liarlne hebben aangevoerd. De produktsehapsprjjzen voor verse zeevis en verse haring vielen, voor het Jaar i960 ten deel aan: Schipper A. Dubbelaar van de UM 59 van de reder NV Zeevisserij maatschap pij De Hoop 1 te IJmuiden, voor de best verzorgde verse zeevis en verse haring, welke met een vaartuig met een motorvermogen van 120 tot 250 pk te IJmuiden is aangevoerd. Schipper P. Zwaan van de UK 222 van de reder P. C. Zwaan te Urk. voor de best ver zorgde verse zeevis en verse haring, welke met een vaartuig met een motor vermogen van 250 tot 500 pk te IJmui den is aangevoerd. Schipper G. Guüt van de KW 4 van de reder NV Visserij Maatschappij De Nieuwe Mercurius te Katwijk aan Zee, voor de best ver zorgde verse zeevis en verse haring, welke met een vaartuig met een motor vermogen van 500 pk of hoger te IJmui den is aangevoerd De produktschapspnjs voor gezoute haring viel voor I960 te Vlaardingen ten deel aan schipper F. van Schoor van de logger VL 114 van de reder NV De van de trawier VL 131 van de reder Visserij Maatschappij Vlaardingen NV te Vlaardingen, een extra produkt- schapswimpcl zal worden uitgereikt voor de best verzorgde gezoute haring, weike met een trawler te Vlaardingen is aangevoerd. Vrijdagmorgen brachten de leden van dc Wonmgbouwcommissie van de Duitse Bondsdag, die deze week een studiereis door ons land maken, vergezeld van een aantal leden van de vaste commissie volkshuisvesting uit de Tweede Kamer, een werkbe zoek aan Vlaardingen. Was hun bezoek aan Rotterdam de vorige dag min of meer door de mist een teleurstelling geworden, het entree in Vlaardingen was meteen al stralende zonneschijn. Ten stadhuize werden zij ontvan- Met ingang van 1 april zullen de ge* door het college van burgemees- rederyeo Spldo Koppe en De5ta (Den ter en wethouders. Na door de loco- Hcrder) de rondvaarten naar Deltawerken in bet Haringvliet In onderlinge samenwerking verzorgen. De afvaarten zullen geschieden van de steiger van bet oostelijk haven hoofd naby 't restaurant „Sextant" te Hellevoctsluls. Tot dusver was het zo dat Spido- Koppe en Delta ieder apart rond vaarten verzorgden. Het ligt in de bedoeling café-res taurant Sextant en het voorlichtings centrum Deitaschouw 1 maart open. te stellen. De voorlichtingsborden zullen uit Sextant verdwijnen, zodat dxt ge bouw uitsluitend als restaurant dienst zal doen. De voorlichtingsshow in de Delta- schouw zal aan de laatste vorderin gen van de Deltawerken worden aan gepast. In hotel Boulevard aan het Haring vliet wordt vanavond de heer C. Berkhof gehuldigd ter gelegenheid van het feit dat hy veertig jaar in dienst is van het elektrotechnisch be drijf B. en W. Schweers. De heer Berkhof, die zyn loopbaan als monteur xs begonnen, is thans bedrijfsleider van de firma. Tydens de receptie zullen namens de directie en het personeel geschenken worden aangeboden. burgemeester, de heer H. K. van Minnen, verwelkomd te zyn, hield de heer M. Bot, chef van de afdeling stadsuitbreiding, een inleiding over stadssanering en woningbouw. Aan de hand van vele maquettes en teke ningen ontvingen de Duitse bezoe kers de gewenste toelichting. Een wandeling door de binnenstad, waarbij met name het Liesveld en omgeving werd bezichgigd, werd ge volgd door een rondrit. In de Speen kruidstraat, 's-Gravensandestraat en H. Th. Kuipers-Rxetbergstraat wer- der woningen bezichtigd. Met name de bejaardenwoningen in de laatst genoemde straat oogstten veel lof om afwerking en situering. Ook het in aanbouw zijnde complex maison nettes werd bezichtigd. Een lunch In het Deltahotel vorm de het slot van het bezoek van de Duitse en hen vergezellende Neder landse kamerleden. Hier was burge meester mr. J. Heusdens gastheer. In zijn talelspeech bracht hij zijn bezoek aan het Hansa Viertel in Ber lijn ter sprake. Ook de bestuurspro- blemen van het Waterweggebied hadden zijn aandacht. In dit verband vestigde hij de aandacht van de toe hoorders op de grote verschillen op bestuursgebied tussen stadsagglome raties als Berlyn, New York en Loa Angeles en de steden rond.de Nieuwe Waterweg. Dr. Carl Hesberg, voor zitter van de woningbouwcommiscie, sprak tenslotte waarderende woor den van dank.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1