Bij een rustieke driesprong langs 't spoor in Kethel Rennersclub begint acties voor aanleg wielerbaan Hekman uitstekend op dreef: 8.92 iSSSSS HANDBAL Heren-teams hebben kans op de titel KORFBAL Fraaie weer bracht geen overwinningen Bouwterrein Kethel wordt opgespoten Mooie doelpunten in slechte wedstrijd Zelfwerkzaamheid bij bouw tribunes en clublokaal Aanschaf van vuilniswagen Jjj Sport- I ondergoed KADERTOERNOOI Van Gendt eveneens Lichtwedstrijd voor PPSC-veteranen Burgerlijke Stand ONDERGOEDWEEK De originele pepemuntplantl De originele KING pepermunt! Twee brandjes vitrage Drs. T. Jonker verlaat HVO Tweede lustrum citer-ensemble Jou gen brak enkel SCHIEDAM Koeriersters Dinsdag 21 februari 1961 3 -r 17 LAK bij het rumoerige stadsleven waar Schie- V dam ook zijn bijdrage aan levert, ligt dit mooie brokje landelijkheid. Het is een driesprong te Kethel, vlak bU de spoorwegovergang. Naar links toopf de Kerklaan, in het verschiet ligt de doodlopende Groe- ■neweg en rechts over het bruggetje uoert de spoorweg-overgang ons naar de Kandelaarweg. Dit plekje had ik van dit punt al vele malen gezien van de trein uit. Om dit gegeven op papier te brengen, was ifc gethüonpen mü naar Kethel te begeven en op de spoordijk post te vatten. Onze steeds uitdijende steden, die het landschap steeds verder opslokken, bedreigen de romantiek, die op de tekening nog wel te zien is. Maar deze plekjes worden steeds schaar ser. /N verband met de enorme uitbreidingsplannen van Schiedam en Vtaardingen is het daarom ver heugend te constateren dat men ook enige landelijke reservaten wil handhaven, al zat men daar het ver lies van de natuurlijke ruimte niet mee kunnen com penseren. Nu ben ik in het geheel geen sensatie- zoeker en geen roekeloze, maar om deze tekening te maken, ben ik op het heel smalle paadje gaan staan dat buiten de rails op de spoorbaan aanwezig is. Ik stond er omdat het moest. Maar ik geef u de ver zekering, dat het toch nog een zekere sensatie is, om een sneltrein op één meter afstand langs je te zien daverenVoelen doe je het ook, want de lucht stroom. en de trilling van de bodem hebben, hierin ook hun aandeel. Wat ben je als mens nietig op dat zwarte paadje en waf is die trein monsterachtig groot! OCTAVE DECONINCK. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bü ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 692 90. Politie-alarmnummer 64668. Gemeentelijke Openbare Leeszaal cn Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19.0020.30 uur, dinsdag 9,3016.30 en 19 00—20.30 uur, woensdag 9301230 uur, donderdag 9.301230 uur, vrij dag 9.30—16.30 en 19.00-2030 u„ zaterdag 9.3016.30 uur. *s Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam, geopend maandag 19.00—21.00 u., woensdag 14.0017.00 en 19 00 21.00 uur, donderdag IO.OO—17.00 uur, vrijdag 14.0017.00 en 19 00 —21.00 uur. zaterdag 10.00—12.00 en 14.00—17.00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Moderne Grafiek. Schilderijen. Elke dag van 10.00 tot 17,00 uur; 's zondags van 12.0D tot 17.00 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Nooit op zondag". Monopole, 2 uur: „De slag in de koraalzee": 7 cn 9.15 uur: „Mijn man is bij de F B1 DIVERSEN Irene, 8 uur: Ned. Rode Kruis. Film voorstelling. Het veteranenelftal, PPSC 4 waar in vele oude getrouwen spelen, hot merendeel functionarissen als o.a. secretaris Jo van der Berg, oud doelman Nico Onderdclinden zal donderdagavond voor het eerst een Jiehiwodstrijd spelen. De Schiedam mers voetballen op een terrein van de NDSM in. Amsterdam tegen de F. C. Pirates. In deze Pirates zijn vertegenwoordigers van scheepswer ven ingedeeld. Het team heeft een internationaal tintje doordat Engel sen en Belgen meedoen en boven dien is een enkele maal de bekende oud-HDVS'-er Lou Borrani van de partij. De wedstrijd vangt aan om acht uur. Geboren: Burger A z.v. C. Wit- berg en H. A M. Koogje; Rudolf z.v. A. van der Vli»s en C. van Rossen; Clazina d.v. W. Bikker en D. van der Meulen; Ronnie z.v. A. Spanjaart en E. Snijders; Petrus z.v. T. F. A van der Koon en H. F. Langendoen; Paul z.v. J. J. de Koning en J. A Nbdelijk; Erik z.v. J. J de Koning en J. A. Nodelijk; Cornells J. G W. z.v. S K, Boorsma en J. Marks. Overleden: J. C. M. Reijgersberg, 64 jr.; J A. van Rest, 65 jr.: P. Kort land, 47 jr.; A. H. J". Nleberg. 58 gr. Dc zaalhandbal-competitie is voor de districts-teams ten einde. Vorige zondag was dat al het geval met de eerste klassen, waarbij de DWS-da- mes op de 2e plaats (en niet op de vierde, zoals we meldden) geëindigd zijn. De Wilton-dames zijn in de di stricts 2e klas, op een goede vierde plaats geëindigd, De Wilton-dames hadden na tien minuten al een 40 achterstand, waarna A, de Groot en A. v. d. Horst zorgden dat met 5—2 gerust werd. In de tweede helft vlotte het beter, hoewel Bea Zonneveld erg werd gemist. J, de Jong van Es, A de Groot en Fr. de Raay. maakten elk nog een doelpunt, maar ook van Gona-zijde werd eenmaal gescoord. De dames van UVG speelden een goede wedstrijd tegen Actief 2, die met 4—0 werd gewonnen. De stad genoten waren vooral in de eerste helft veel sterker, maar de Rotter damse keepster belette het scoren. Toen C. Brokling de stand op 2—0 had gebracht was Actief een gesla gen ploeg. L. Schaap-Veerkamp en H. Thijssen vergrootten de voor stand. Dames 2 van DWS speelde een goede wedstrijd tegen Dynamo 2 maar moest met een 2—4 nederlaag De Rennersclub „Schiedam" gaat de plannen en de acties voor de bouw van dc Wielerbaan ontwikke len. De leden van de rennersclub hopen over een half jaar behulp zaam te mogen zÜn bü de aanleg van de baan, Daarbij zullen ook leden van de wielerverenigingen uit de om geving assisteren. Rennersclub „Schiedam" hoopt daarna met de eigen leden en andere vrijwilligers zo aan de opbouw van de accomo- duties en tribunes te kunnen wer ken dat de wielerbaan in sportpark Hmrga bü de aanvang van het sei zoen 1962 kan worden geopend. Op do aarden wallen zullen beton elementen voor de tribunes wor den gelegd. Naar verwachting zal de baan door een aannemersbedrijf vol gens voorschriften worden gelegd. Het overige werk zal vermoedelijk geheel door de leden van de renners club worden gedaan. Dit kost veel geld want verwacht mag worden dat alleen al het verenigingsgebouw dat de rennersclub bij de baan laat plaatsen tienduizenden gaat kosten. Het bestuur heeft voor het ver werven van het kapitaal dan ook al gedurende enige tyd enkele acties als het verzamelen van grote hoe veelheden postzegels en bonnen van firma's. De heren H. Breur. Van Kamebeekstraat 54, telefoon 65201 en J. Gordijn, Van Wassenaarstraat 4, telefoon 67921 zullen deze materi alen gaarne in ontvangst nemen, Te vens leveren zij in de komende we ken bioscoopkaartjes. Op de komen de zaterdagmiddagen gaat de ren nersclub Schiedam telkenmale om vier uur sportfilms vertonen in het Mcnopoletheater met de bedoeling de bouwkas te versterken. Voor het komende seizoen staan dan de gebruikelijke activiteiten op het programma. Op Koninginnedag worden weer wedstrijden gehouden op het parcours Vlaardingerdijk- Burg. Honnerlage Gretelaan. Dit zal dan op 1 mei zijn. Verder is «r de Wielerronde op 5 augustus. En ten slotte organiseert de rennersclub in bet kader van Jeugd Jolijt weer een wielerronde van Schiedam voor jon gens op toerfietsen. Ten behoeve van de Gemeentelij ke Vervoers-, Relnlglngs- en Ont- sniettingsd lenst vragen B. «n W. een, krediet met een totaal bedrag van ƒ91.000 aan, voor de aanschaf van materiaal. Wegens de stadsuitbreiding en ter aanvulling van de voorraad zijn 700 vuilnis-emmers nodig, wat 10.800 kost. Verder is een nieuwe vuilniswagen nodig. Om efficiënter te kunnen werken wordt de voor keur gegeven aan een perswagen, wat ƒ50.800 kost Het gebruik van deze wagen zou als proef kunnen worden beschouwd; mogelijk zal voor de toekomst voor de gehele op haaldienst op dit wagentype moeten worden overgeschakeld. De plantsoenendienst moet een tweede cirkel-maaimachine hebben, die ƒ2.500 kost en de politie vraagt voor de verkeersdienst een nieuwe jeep, ter vervanging van de bestaan de die aan vervanging toe is. Dat kost 15.000. De G.T.B. vraagt om twee gereed schap-aanhangwagens 8.000en een tweede roestzuiginstallatie voor de ontstopping van gasleidingen. Geslaagd In het Gemeente-ziekenhuis te Schiedam slaagde voor het op 14 februari 1961 gehouden examen voor de aantekening kraamverpleging zr. J. C. Broeke. De zaterdag en zondag zijn zwarte dagen, geweest voor onze korfbal clubs. De lange rust bleek hen geen goed te hebben gedaan en met uit zondering van Succes 2 kon geen en kele ploeg inspiratie vinden in de ideale weersomstandigheden. ODI trad zaterdag tegen Vrien denschaar aan op een heel moeilijk bespeelbaar veld, dat waarschijnlijk afgekeurd zou zijn als de competitie achterstand niet zo groot was ge weest. Het is een slechte wedstrijd geworden, waarin ODI nog minder was dan de thuisclub, die tenslotte met 51 won en daarmee zijn eerste winstpunten binnenhaalde. Schiedam heeft een bijzonder ple zierige en vlotte wedstrijd gespeeld tegen. KNS. waarin in de tweede helft doelpunten aan de lopende band werden gescoord. De eerste helft werd met een 43 voorsprong afgesloten voor onze stadgenoten, maar na de rust waren de Leidena- rtn gelukkiger onder de korf. waar door zij tenslotte met' 8—12 zege vierden. Met een beetje meer fortuin had er voor Schiedam een gelijk spel uit moeten komen en dat was ook wel verdiend geweest. De moeilijke wedstrijd tegen KIOD heeft Succes niet tot een goed einde weten te brengen, ondanks het feit, dat de Hagenaars met één speel ster minder speelden en Succes met 42 heeft voorgestaan. KIOD trok met 4—5 aan het langste eind en dis- tancieerde zich daarmee verder van de onderste plaats om Succes er met 6 gespeelde wedstrijden en 0 pun ten nog vaster op te drukken. Het begint er voor de blauwwitten nu wel heel benauwd uit te zien. Succes 2 kwam met de enige over winning uit de bus en wel 6—2 op Rozenburg 5, Alle overige ploe gen lieten het evenals de eerste teams afweten. De uitslagen zijn ODI 2— TOP 2 1—11, Spirit 2—ODZ 3 15—I, junioren Succes-De Spartaan 0—6, aspiranten Oranje Nassau a—ODI a 4—3 cn ODI b—Maassluis al—6- (Advertentie IM.) -.Jïasïgïïï—--==="::;rrrr«i=—r::rrs:ï:i==-"™rr." 2!ïSi::2;*"S!iS!ï!"ïWï"!i!?«s!!ïrj:j::;ï;; Herenmóde-T'P SJpÉf P®1" stuks voordeliger jjfjj 2uiver Egyptisch U jfefjfj katoenen garens ij||i ï|j| singlet of slip fmaat 4) per z stuks Smm kleine stygfag per maat. genoegen nemen. Dames 2 van Wil ton kwam er tegen RODA 2 niet aan te pas en verloor met 8—1. Bij de heren speelde Wilton 1 in de afdelmgs Ie klas tegen RODA, dat al direct een voorsprong nam en be hield, totdat J. Zonneveld er I1 van maakte, waarmee de rust inging. De stand liep gelijkmatig op, maar de Wiltonners bleken het beste uit houdingsvermogen te hebben, zodat in de laatste fase J. Foncke en N. Verbeek dc zege veilig stelden. WF heeft nog alle kans op de titel. De DWS heren hebben, in. de afd. 2c klas, de titel al hdost binnen be reik. In de wedstryd tegen Parthe non werd bewezen dat de DWS'ers daar recht op hebben, door de Dordtenaren met 15—8 te kloppen. Na tien minuten was de stand al 4—0 en met 71 werd gerust. L. v. Nie- rop, goed op dreef, maakte 91 en nadat Parthenon even had doorgezet en dne punten maakte, sloot DWS tenslotte af op 15—8. De heren van UVG is het derde herenteam dat kans maakt op een ti tel. in de 5e klas. In een doelpunten- riike wedstrijd werd Dynamo met 2114 geslagen; de ruststand was 9—5. Heren 2 van Wilton bleek niet opgewassen tegen Spartaan en ver loor met 208; ruststand 10—3. De junioren-heren van DWS leden on verwacht een grote 91 nederlaag tegen RODA, (Advertentie IM.) In de N-V. StalenmeubelenfabrJék en Handelsonderneming „Moravan'~ aan de Hoofdstraat ontstond gister middag om half twee een binnen brandje, doordat de carburator van de oliekachel vermoedelijk verstopt was. Toen de brandweer o.ï.v. de heer J. Keuzenkamp ter plaatse kwam, had het personeel bet vuurtje al met een schulmblusapparaat ge blust. Een pan met olie, die op het gas stel in de keuken van mevrouw S. in de Mgr. Nolenslaan stond, raakte gistermiddag om 14.20 uur in brand. Mevrouw S. was, doordat zij ijverig met de was bezig was, de pan ver geten, De brandweer hoefde niet ïn te grijpen, want toen die ter plaatse i kwam, was dc olie reeds helemaal opgebrand. Zoals wethouder Th. J. L. van den Berg in het vooruitzicht heeft ge steld, zal voor de toekomstige be bouwing van Kethel ten westen van Tuindorp het bouwterrein niet op de gangbare wijze worden opge hoogd maar opgespoten worden. Door B, en W. is nu een voorstel bU de Gemeenteraad ingediend, waar in om een krediet van ƒ3 miljoen wordt gevraagd voor de uitvoering van dit grote werk. De bodemgesteldheid van. hetg e- bied in Kethel is van dien aard, dat straataanleg aldaar op de traditione le wijze veel onderhoud vraagt in de vorm van ophalen van riolering, straten, plantsoenen, enz. Ten einde in deze kosten van onderhoud zoveel mogelijk te be perken, wordt het wenselijk ge acht het thans in bouw-exploita- tie te brengen gedeelte van Kethel, door middel van opspuiLng met zand op te hogen cn wel tot één meter. Deze opspuiting zaL trapsge wijze plaats hebben, waardoor de zijdelingse druk zoveel mogelijk wordt beperkt, zodat de bestaande bebouwing hiervan geen nadelige in vloed zal ondervinden. Het geldt hier om een stuk ter rein van cfrca 80 ha, dat na aftrek van de voor wegen- en plantsoen- aanleg benodigde grond plaats biedt voor de bouw van ca. drie duizend weningen, In 1962 zal een begin worden ge maakt met de bouw van woningen en ongeveer eind 1967 zal men in dit complex gereed zjjn. Maar om te bereiken dat het grootste deel van het opgespoten terrein zich „ge zet" 2ai hebben, voor dat met de wo ningbouw wordt begonnen, is het zaak om zo spoedig mogelijk met het opspuiten te beginnen. Van de gevraagde ƒ3 miljoen zal ƒ750.000 nog dit jaar, ƒ3.800.000 in 1962 en f450.000 in 1963 worden uit gegeven. (Advertentie l M.) ï&s'i* Wij gaan door met onze speciale aanbiedingen tijdens de grote vitrage show [die U beslist moet zien), en waar onze klanten door nü te kopen tientallen guldens besparen op de mooiste vitrage die voor het nieuwe seizoen wordt aangeboden. Nu als speciale Show-aanbie ding, afgepaste glasgordijnen, gemaakt van fijn geweven mar quisette met een brede fantasie- kant' en een leuk tussenzetsel, normale prijs 3.25 nu... nog géén twee gulden per stuk. VLAARDINGEN Het Is wer kelijk jammer, Öat in het kaderioer- nooi van het blljartdlstrict Schie dam op de eerste speelavonden Eppo Hekman niet Ingespeeld was. HU gaat het steeds beter doen. Maan dagavond kwam hU zelfs tot een moyenne van 8.92 en overtrof daar mee zelfs J. H. van Duyl. Dat deed ook G. v. Gendt, wiens moyenne 8.62 voor hem een topprestatie be tekent. Hopeniyk Is het geen uit schieter Maandagavond werd het toernooi, dat LEV voor het biljartdistrict or ganiseert, bij MES voortgezet In de eerste partij van de avond wilde bet met Van Duyl aanvankelijk helemaal niet vlotten. Na negen speelbeurten had hfj nog slechts 18 caramboles verzameld. Daarna ging het heel wat beter. Een serie van 44 caramboles betekende de inleiding tot het her stel. Met series van 26, 21, 37 en in de twintigste beurt 20 caramboles voerde Van Duyl zijn totaal tot 207 op; en de partij tot een acceptabel moyenne. Van der Velde stond toen op 111. Om de resterende 93 caram boles te maken, had Van Duyl even wel niet minder dan 18 beurten no dig. Van der Velde verzuimde om van deze nieuwe inzinking te profi teren. Hekman begon tegen Dijkshoorn met een serie van 49 caramboles, in de vierde beurt gevolgd door 32 en nog eens 3L in de achtste speelbeurt Na tien beurten, leidde Hekman met 153—50. Hij kon dit hoge gemiddelde niet handhaven, maar eindigde ten slotte toch nog met een zeer rede lijk moyenne. Dijkshoorn had de hon derd caramboles niet gehaald. Dat deed ook Van der Lee niet tegen Van Gendt. De Maassluizer was maandagavond voortreffelijk op dreef en liep met elke beurt verder van zijn tegenstander weg. Het hoog tepunt vormde'zijn serie van 41 ca ramboles m de veertiende speel beurt. Hij finishte heel sterk: series van 11, 32 en tenslotte 13 caramboles maakten het totaal, 250 caramboles, vol. Een prima verrichting! Uitslagen: v. Duijl 300 38 44 7.89 v.d. Velde 178 38 24 4.68 Hekman 250 28 49 8.92 Dijkshoorn 97 28 18 3, v. Gendt 250 29 41 8.62 v.d. Lee 94 29 15 334 Volgende week staat onder andere de belangrijke partij Van Duyl—v.d. Valk op het programma. Bij een eventuele winst van v.d. Valk en de verwachte winstpartijen van Van Eijk (tegen v.d. Lee> en Van Soelen (tegen Dijkshoorn) ligt een span nend slot in het verschiet (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Misschien hadden de toeschouwers 1>U de wed strijd Zwalnwen-Ter Leede gedacht, dat een dapper voor zUn kans spelend Zwaluwen-team het de gasten uit Sassenhclm wel heel erg moeilijk zou maken, doch deze Illusie zal dan beslist niet lang geduurd hebben. De Vogels speelden namelijk zo'n tam spelletje, dat de toch heus niet ge weldige ploeg uit Sassenhelm ten slotte nog een gelijkspel kon be machtigen, Hadden de rood-gelen daarbij voor de thee wat attenter gespeeld, de volle winst was hun dan zeker deelachtig geworden. In deze periode namelijk schut terde de Zwaluwen-verdediging zo vreemd, dat wy secretaris Van den Berg menigmaal mismoedig met het hoofd zagen schudden. Gelukkig voor hem, en voor jubilaris Stouthandel, maakten de gasten geen gebruik van de dikwijls gemakkelijke kansen, zo dat de schade nogal meeviel. Een Schot tegen de lat en een paar lastige momenten voor doelman Van der Reijden waren het resultaat van alle Sassenheimse pogingen om Iets aan de stand te veranderen. Ook aan de andere kant kwam men niet verder dan een schot tegen de lat, doch dit werd nog veroorzaakt door spil Tij- sen, die bij een poging van de hard werkende De Blois zijn doelman wilde assisteren, doch daarbij de bal via zijn voet, tegen de lat zag belan den. Daarvoor had linksachter v, d. Luijt al eenmaal geluk gehad bij een terugspeelbal op doelman Van Bre da, die door laatstgenoemde slechts met uiterste moeite werd gestopt Geen doelpunten dus voor de rust en voorlopig ook niet in de tweede helft. Het gezapige spelletje bleef op dezelfde voet doorgaan, terwijl het voor het publiek steeds moeilijker werd het spel te volgen, omdat de mist zich steeds meer meester maak te van bet terrein en de scheidsrech ter het niet over zijn. hart kon ver krijgen met een witte bal verder te spelen. Toch kwam er na vijftien minuten wat meer leven xn de brouwerij. Een pass van De Blois bereikte de tot op dat moment steeds falende Nuis en diens trekbal werd door Hooger- boord in lastige positie achter van Breda gekopt Een prachtig doelpunt, dat in ieder geval wat meer span ning teweeg bracht. Even trachtte de thuisclub door te zetten en kwam Ter Leede verdedigend in ademnood, doch het spel van Van der Weijden miste alle fantasie en vooral tempo, zodat de gasten zich weer konden herstellen. Zelfs kwamen zij weer op gelijke hoogte met de Vogels, toen na een half uur spelen linksbuiten C. Mole naar een hoekschop zo perfect nam, dat middenvoor H. Molenaar met een ferme kopstoot zijn ploeg weer naast Zwaluwen bracht. Beide ploegen vonden deze stand kennelijk wel in overeenstemming met het speïbeeld, want hoewel er aan beide kanten nog wel enige aanvallen werden on dernomen, konden de verdedigin gen met weinig moeite de poort ge sloten houden, al kregen de Zwart- witten het daarbij wat drukker dan hun collega's aan de andere kant. Voor ieder een punt dus als beloning voor het weinig inspirerende spel, waarbij in de Vlaardingse ploeg rechtsbinnen v. d. Meer wel wat Uit de toon viel. De Blois vonden wij de beste man uit de voorhoede, ter wijl rechtsachter Van Ree ditmaal een betrouwbare vervanger voor de zieke Don was. Naar we vernemen Is drs, T. Jon ker, thans procuratiehouder bü HVO benoemd tot directeur van Jonker Stans N.V. te Hendrik Ido Ambacht. HU zal zUn nieuwe functie per 1 mei 1961 aanvaarden. Het viool-citer-enscmble Vlaardin- gen vierde in zaal Muzanda zijn tweede lustrum. De algehele leiding berustte bij de heer Gé Borden. Voordat tot het amusementsgedeeltc van de avond werd overgegaan voer de het ensemble enige werken uit. Een gezellig bal vormde het besluit van hefc geslaagde feest ter gelegen heid van het tienjarig bestaan. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze af gepaste glas gordijnen, 160 cm hoog, per stuk _f? Bij het krijgertje spelen op de Burg. Knappertlaan voor het Sport- fondsenbad stak de 12-jarige Hans Melief plotseling het fietspad over. Hjj werd daardoor aangereden door de 17-jarige mej, M. L. uit Vlaardin gen, die daar juist op haar fietslangs kwam. Door de GG en GD is het jongetje met een linker enkelfractuur naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. Later vervoerde dezelfde dienst hem naar zijn ouderlijke woning aan d» Rotterdamsedijk. Te koop aangeboden Rotan damesfauteulls 19.75. Zeer aparte modellen, ook voor ouden van dagen. K.E.S.-zegels. Plate Grot» Markt 19—21, Schiedam, to. Stadhuis. Te koop zo goed als nieuwe bromfiets, wegens aanschaf fing auto. Westmolenstraat 11 A, Schiedam. Personeel Gevraagd wegens huwelijk jongedame voor gevarieerde kantoorwerkzaamheden, kun nende typen, boekhoudkun dige ervaring strekt tot aan beveling. Bereid zonodig te lefoon te bedienen. Met va kantie-afspraken wordt re kening gehouden. Verkort» werkweek. N.V. Chemisch» Fabriek „Schiedam". Lange Haven. 55, telefoon 6 47 56.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1