an knapenvereniging tot moderne jonger en-org. H. v. d. Does tweede klasse kampioen Jeugdhaven kan als centrum niet gemist S05S1SMES Schijnwerpers op de Schiedamse Sport Rode Kruis toonde drie medische films r 75 JAAR CJ.V. IN SCHIEDAM AGENDA C. Verbrugge promoveert SCHIEDAM Koeriersters Volleybal Weinig verlies voor SYC NAAR Visstand in vijvers op sterkte gebracht Wie heeft iets verloren HALFZWARE SHAG V&ütoJk; Hersenschudding na val niet fiets Aanrijdinkje Spclregelavond Geldlening „Nooit op zondag" niet op donderdag een administratieve kracht Woensdag 22 februari 1961 Bet waj t«> «jte de „doleantie". die moeilijke periode ln het bestaan nn de reformatorische kerken tn Nederland, toen de Gereformeerde en de Ned. Hervormde kerken uit elkaar zün gegaan, -waarbij de iaatste van een groot deel van de predikanten werd beroofd, dat in Schiedam het Chr. Jonsellngs Verbond „De Heere zal 't vooralen" Is ontslaan. In Schiedam bestond toen de Jongcllngs.vereniging .Jonathan" waarin echter ten ge volge van de kerkstrijd ook een scheuring ontstond. De gereformeerde jongeren handhaafden zich ln „Jonathan", die ook nu nog bestaat maar w ™feöPo^ei1Zri',°?StG aEdn T™" hervormde jongeren traden nit en vormden op 1 maart Ï8S6 de bovengenoemde OJ.V., die dezer dagen dus vttf-en-zeventig jaar beslaat, welk jubileum, zoals we reeds uitvoerig heb- ben vermeld op grootse wfjze zal worden herdacht. Er waren meer veranderingen. Van Jongelingen-vereniging werd het de Chr. Jongemannen Ver. die het moderne jeugdwerk ter hand zou nemen om twee jaar geleden weer Chr. Jongeren Verbond te wor den, na de fusie met de Chr, Jonge Vrouwen Federatie welk samengaan al voorafgegaan was door de samen werking tussen de jongens en de meisjes in de gemengde clubs. Ove rigens zijn de „Meisjes clubs", waar de CJ.V.F. uit voorkomt, weer ou der dan de C.J.V,, al is het niet meer na te gaan hóe oud. Bloei-pcriode Be grote bloei kwam In de twin tiger jaren na de eerste wereldoor log, Toen ontstonden de diverse on derafdelingen van de CJ.M.V„ zoals HJt.S.S., de grootste christelijke voetbal-vereniging ln deze streek, het Tamboers- en PUperskorps „Har monie", de Mondaccordeonver. „Bravo" en de Chr. gymnastlek-ver- eniging D.O.K. die echter uit het CJJVÏ.V.-verband moest treden, om dat men vrouwelijke gymnasten wil de aannemen, wat uiteraard in een jongemannen-ver. niet mogelijk was. De jongste, maar niet minst leef- krachtlge spruit is de toneelver eniging Ons Doel Getrouw. De C.J.V. in Schiedam telt mo menteel vier gemengde clubs van jongens en meisjes van 16 jaar en ouder, wat in de praktijk is tot aan de militaire dienst. Dit zijn dan de clubs „Kring Zuid", „Ontmoeting" in hot westelijk stadsdeel, C.J.V. „Oost" en de .Prema' in Kethel, Daar naast nog vijf jongensclubs in diver se stadsdelen en ook een junioren club voor jongens van 8 tot 12 jaar. Er zijn meer clubs geweest. Maar nog niet zo lang geleden zijn die in het centrum en in Oud-Mathenesse opgeheven moeten worden, wegens gebrek aan belangstelling. Want er is een geldelijke teruggang in het leden-aantal te merken, die niet ver ontrustend is, maar wel opmerkelijk. De moderne jeugd (dat zal elke jeugdleider kunnen bevestigen) is zeer veel-eisend en neemt geen ge noegen meer met eenvoudige clubs in gebrekkige behuizingen zonder goe de leiding. De jeugd wil iets beleven en dat stelt de leiders voor de wel heel zware opgaaf om telkens iets Over de beginjaren van deze schelden hegonnen, uitgegroeid is oudste Schiedamse C.J.V., die be- tot de grootste prot. chr. jeugd-or- ganisatie (met bijna duizend leden) in Schiedam, is maar weinig be kend. Zo beeft do huidige voorzitter W. F. de Wolff tot rijn eigen grote spilt moeten toegeven. Zo verwon derlijk Is dat nu ook weer niet, want het betrof Immers een organisatie van jonge Heden, die er wel nooit van gedroomd rullen hebben dat hun clubje nog eens een 75-jarlg.ju bileum zou kunnen vieren. Toch is het niet helemaal onbe kend hoe het in de eerste jaren bij de jonge CJ.V, toeging. Want onder de héél oude Schiedammers zijn er twee mannen die lid zün geweest van de C-J.V., wel niet bij de op richting, maar toch spoedig daarna, Dit zijn dan de negentig-jarige heer M. Bijkerk, de de eerste bbltothe- caris van. de jongelings-vereniging is geweest (in 3908) en de 84-jarige heer Ph„ G. Poort, die in 1888 lid is geworden van de „knapen-vereni ging" en die nu nog enthousiast lid is van „Ons Oud Verbond", de bond van oud-leden van het Schiedamse CJ.V. Beide oude oud-leden slijten nu rustig hun levens-avond in reep. het Gereformeerde rusthuis en in het St, Jacobs Gasthuis. Maar een zoon van de heer Ph. G. Poort, ds. Johan Poort zal zondag a.s. bij de herdenkings dienst in de Grote Kerk voorgaan in de dienst. Bijbelkringen Er is overigens wèl iets veranderd op de 75-jarige weg van de „Kna pen-vereniging", zoals de populaire naam van toen was en de CJ.V. van nu. In die tijd bestond het werk met de Bijbel en uit voor- en na- hoofdzakclljk uit bijeenkomsten vergaderingen met bijbclbespre- Idng en in de week eenconver satie-avond, maar buitenspelen, weekends en andere ontspannings mogelijkheden, zoals de jeugd van thans die kent, waren er niet. Er waa wel een z.g. „centen vereni ging" waarvan de leden elke week trouw één hele cent bjj de penning meester kwamen afdragen: voor de evangelisatie-arbeid onder de mili tairen in bet voormalige Oost-Indië. Aardig is ook om te meraoren dat toen, - ejnde vorige eeuw voor het eerst kermis in Schiedam werd ge houden de C.J.V. in het geweer kwam om in diverse acties te protes teren tegen die kermis. Die protest-acties hebben niets uit gehaald maar de opvolger van de op posanten, de moderne CJ.V. zou en kele jaren geleden zëlf 'n stand op die kermis houden ter opwekking tot deelname aan het Passé Partoutwerk! O tempora, o mores. Mdoertenfie LM.) Mfcl en nu-ook'. Tjgjkinder- JBi ASPIRIN. aftogeriamê smaak oan kinderen, .aangepaste - dosering -* -veiligticjdGsluitin& ,t:. -v' Bus! sne1, Kjachttg Tbe proef d; -'«yiimsrjittdJlvn j "fc VCiitff BAYER As pi kin in élk gezin „gezien"! Wederom hebben de dames van de Schiedamse Volleybalclub mooie successen behaald. Het eerste dames zestal stuitte bij Shell op felle te genstand maar kon een 3—over winning in de wacht slepen. De set standen waren: 9—15, 11—15, 25—12 en 1416. Dames-2 behaalde een gelijk speJ tegen bet lastige Spel. Hillegers- berg (2—2) met de setstanden 10—15. .15—4, 10—15 en 15—9. Dames-3 zegevierde geheel onver wacht van Hermandad. Hier werd de eindstand 3—0 voor de Schie damse meisjes. Heren-1 versloeg ditmaal Concor dia 3 met 3—3. De SVC-heren zijn door deze overwinning opgerukt naar de tweede plaats op de rang lijst. Het tweede herenteam kreeg al weer een 3—1 nederlaag te slikken, ditmaal in eigen huis van Smash Junioren-A won fraai met 3--0 'ran KLVC en het B-team van de junioren speelde 2—2 gelijk tegen stadgenote Juliana. - Het nieuwe programma luidt voor de dames: SVC 3—Wico 1, SVC 2— DRL 1: voor de heren: SVC 2Spel. H-berg 2, SVC 1—Shell 1 en voor de junioren: SVC A—Libanon A, Liba non B—SVC A. nieuws en iets attractiefs te verzin nen. Vandaar de vele activiteiten die de C.J.V, ontplooit, veelal in de on der-afdelingen maar bijvoorbeeld ook in het Passé Partout-werk, dat zo'n enorm succes is geworden. Verder is er nog het Wereld-Wijd-Werk voor het verzamelen van gelden om de nood in de wereld te lenigen, de C.J.V.-Ziekendienst en de biblio theek. De Jeugdhaven Een nieuwe vorm Is ook de hulp geboden aan de jonge vluchtelingen in de Duitse kampen, waarbij vorig jaar een veertig-tal kinderen in Schiedam een prachtige vakantie hebben gehad. Hoogst waarschijnlijk zullen ook dit jaar weer Duitse kin deren. hierheen komen. Bij al deze activiteiten speelt het C.J.V.-gebouw „De Jeugdhaven" een grote rol. „Wü kunnen dit gebouw èchfc niet meer missen", vond voorzitter F. W. de Wolff, die met enige angst de tijd tegemoet ziet dat hel ge bouw, voor vier jaar van de gemeen te In bruikleen ontvangen, terug gegeven moet worden. Bijzondere plannen voor de toe komst, heeft het bestuur niet, of het zou moeten zijn de aanstelling van een vaste betaalde kracht. Het werk van de CJ.V. is zo langzamerhand te uitgebreid geworden, dan dat dit gedaan kan worden uitsluitend door vrijwilligers, ook al offeren die al hun vrije tyd op. De geestelijke ver zorging in de leiding wordt ont beerd. Maar zo'n betaalde kracht is duur, zodat het bestuur de financiële consequenties nog eerst goed onder de ogen moet zien. (Advertentie l.M Martinit, GTB, Ursus, Demos, GSS, en mogelijk PPSC, SFC en mis schien nog enkele andere willen hun clubgebouwen gaan plaatsen in Harga. Daar komt nog bij dat HBSS over een tiental maanden zal moeten verhuizen. Het ziet er echter niet naar uit dat er voor alle kandidaten volledige gelegen heid is terrein met accommodaties in eigen beheer te krijgen. Bij de clubs-in-nood behoort nu ook GTB omdat GTB te gast is bij SVV, maar de tijdelijke accommodatie bij de trainingsvelden voldoet niet aan de eisen van de KNVB. Mis- schien kan met wat geschipper een tijdelijke (nood-) oplossing voor GTB worden gevonden. GSS heeft jarenlang de hoop gekoes terd te mogen beschikken over het sportterrein dat bij de Werf Gusto ligt. De directie voelt er echter niets voor het terrein bespeelbaar te maken omdat dan buitenstaan ders (de bezoekers van de wed strijden) op het terrein van de werf zouden komen. Nu hoopt GSS ook in aanmerking te komen ora een eigen gebouw in Harga te mogen plaatsen. Dankzij de voet balpool beschikken de meeste clubs over de benodigde duizendjes zo dat het vrij zeker is dat de Schie damse verenigingen volgend jaar, misschien enkele al eind van dit jaar, een opmerkelijke bouwacti viteit gaan ontwikkelen. Voor rennersclub „Schiedam" zijn de moeilijkheden heel groot. De ren nersclub „Schiedam" hoopt dat de gemeente enigszins tegemoet wil komen in het verlies dat de renners in 1941 leden door het slopen van de toen goede wielerbaan achter de Parallelweg. De r.c. „Schiedam" verwacht dat de nieuwe Schiedam se wielerbaan de belangstelling van duizenden, tijdens topmatches zelfs van tienduizenden bezoe kers zal trekken. Dat brengt als consequentie dat de accommodatie groot en dan ook kostbaarder zal moeten zijn. De rennersclub stelt zich als voorbeeld de wielerbaan van Apeldoorn. Gemeentelijke functionarissen zullen voor de aan leg van het baanvlak naar de lan delijke voorbeelden zien, maar verwacht wordt dat de r.c. „Schie dam" vrijwel het overige werk zal verzetten. De verwachting was dat de wieler baan in sportpark Harga volgend jaar in gebruik zou kunnen wor den genomen. De tuinarchitect de heer J. J. Schipper beeft nu me degedeeld dat de baan eerst over twee jaar kan worden bewerkt omdat de aarden wallen twee jaar moeten liggen voordat ze de nodi ge vastheid hebben verkregen. Als 't beton, eerder zou worden gestort zou het baanoppervlak later kun nen gaan scheuren. Naar goede traditie organiseert de Schiedamse Scheidsrechters Ver eniging ook dit jaar weer de spel regel test wed strijden voor de juni oren van de Schiedamse voetbal clubs. Donderdagavond komen de C-junioren met teams van drie bij een in .,de kantine van Hermes DVS. Twee weken later volgen de B-junioren en daarna de A- junioren. Tijdens de iaatste wed strijd wordt aansluitend tevens de prijsuitreiking gehouden in tegen stelling tot vroegere jaren toen er steeds een aparte feestelijke bij eenkomst volgde. Juist nu Ursus in organisatorische voetbal- eu bouwmoeilijteheden kan geraken zal de vierdeklasser een bekwaam functionaris moeten missen. Secretaris W, J, Leliveld zal voor een zeer lange periode in het ziekenhuis worden opgeno men. Het zal hem ondanks deze te genslag verheugen dat 'n ervaren functionaris oud-voorzitter F, C. Mouthaan, Van Hallstraat 19 zijn functie in de komende maanden gaat waarnemen. Twee overkoepelende sportorganisa ties vergaderen deze week. De Schiedamse Bond voor Lichame lijke Oefeningen vrijdagavond en de Vlaardingse BLO donderdag avond. In Vlaardingen gaat men zich bezinnen, op een. structuurwij ziging. Daar wordt de trapsgewijze opbouw ingevoerd. Alle takken van sport krijgen een plaats in het algemeen bestuur. Het is een goed voorbeeld voor Schiedam. Na dat wij reeds in 1953 op de sug gesties van het Rapport-Mazure in dit opzicht hebben gewezen ia in Schiedam wel gedeeltelijk de weg gevolgd naar een meer efficiënt overlegorgaan voor de sport, maar de verder beraamde stappen zijn nog steeds niet gezet. Nog steeds hebben niet alle Schie damse voetbalverenigingen (vol gens het bondsbesluit) de Konink lijke goedkeuring verkregen. De Sportkroniek publiceerde deze week de namen van de clubs die de goedkeuring al verkregen hebben. Hierbij staat als enige Schiedamse club vermeld DRZ, die de goed keuring al op 12 april 1960 heeft verkregen. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bjj ongeval: G.G. en G.D, Tuinlaan 80, telefoon 6 S2 90. Politie-alarmnummer 646 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19.00—20.30 uur, dinsdag 9.30—1630 en 19.09—20.30 uur, woensdag 9.3012.30 uur, donderdag 9.30—1230 uur. vrij dag 9.3016,30 en 19.00—20,30 u„ zaterdag 9.30—16.30 uur. 's Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19.00—21.00 u„ woensdag 14.00—17.00 en 19,00— 2L0Q uur, donderdag 10.0017.00 uur, vrijdag 14.00—17.00 en 19.00 21.00 uur. zaterdag 10.00—12.00 en 14.0017.00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Moderne Grafiek. Schilderijen. Elke dag van 10.00 tot 17,00 uur; 's zondags van 12.00 tot 17.00 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Nooit op zondag". Monopole, 2 uur: „De slag in de koraalzee": 7 en 9.15 uur: „Mijn man is bij de DIVERSEN Opstandingskerk, 8 uur: Wijk II en VII. Lezing. Irene. 8 uur: C.H.-Kiesvereniging. Feestelijke jaarvergadering. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Lasclub Schiedam. Film. Musis Sacrum, 8 uur: S.G,-toneel- wedstrijden. Bred erode met „Sa- brina". Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Alg. Foto-Kring. Sursum Corda, 8 uur: Ver, ter Beh. v. d. tbc-patïënten. Vergadering. De Hengelsportvereniging Schie dam en Omstreken heeft zaterdag morgen weer verschillende vissoor ten laten uitzetten. In de vijvers in het Prinses Beatrixpark werd vier honderd pond voorn los gela ten en twee honderd pond rivier- brasem waartussen snoekbaars, spie ring en twee honderd snoeken met een gemiddeld gewicht van onge veer twee pond. Bovendien zijn nog 25 snoeken uit gezet in de z.g.n. spoorpuüen, ter wijl de 'vijvers ten westen von de Poldervaart op sterkte werden ge bracht met twee honderd pond voorn, 160 pond brasem en 105 snoe ken. In de vijvers rond Bad Groenoord werd 150 pond voorn los gelaten. Interkerkelijke samenkomst Het comité „Schiedam voor Chris tus" organiseert op zondag 28 febru ari een samenkomst in „De Goede Haven" aan de West Frankelandsc- dijk. Aanvang 8 uur. Deze samen komst staat in het teken van de zang. Medewerkenden aan deze samen komst zijn: Het IJ.E.-koor, de zusjes 'Faasen uit Vlaardingen, solozang en ds. R, Reiling, die een korte toe spraak zal houden. Do toegang is vrij en ledereen. is hartelijk welkom. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur en 2—6 uur: 2 sleutels, klein model buitenband. Te bevragen bij de vinders: wa terpas, K. v. Dijk. St. Liduinastraat 100b; verbandtrommel, M. Grims, Heïnsiusstraat 28: autoped, F, v. d. Sman, Hoogstraat 315; aktentas met inhoud, J. Mak, Parkweg 186; heren polshorloge, N. Mouwen, Mathenes- serweg I90rf, Rotterdam: geldbedrag, J. Volk, Rotterdamsedijk 218c; ring met sleutels, R, v. Dijk, Dwarsstraat 18; bril in etui en kam, Jacobs-v. d. Horst, Troelstralaan 90; blauwe over all, den Breejen. Hoofdstraat 40; mo hair shawl. H. Klink, Bocrhaavelaan 44a: jongensjas. M. Bokhorst, Es doornlaan 11. tel. 64314; beige kinder schoen. J. Smits. Beierlandscstraat SG; wit baby schoentje, Kemper, Schim- melpenninckstraat 63c; zwembroek, L. Claztng. Oosterstraat 101a; grijs jongenstasjc, Mulder, Voltastraat 17; zwembroek, baddoek en badmuts, M. de Nijs, Nwe. Damlaan 736: zwarte wollen handschoen (L.>, G. Groene- wegon. Lekstraat 98b; zwart ledéren motorhandschoen <L.)t N. Korevaar, Singel 138b; 1 p. groene zeeetrtlederen dameshandschoenen, A. Stroijk, Den Bommelsestraat 2: 1 p„ beige lederen dameshandschoenen, P. v. d. Wely, Kersenlaan 3. {Advertentie t.M. SANSON De shag met de leeuw, Dekker pittig en zo zacht voor de keel. De koning van de shag. Uitsluitend in super plastic, méér lekkere sigaretten voor uw gulden! NIEMEYER O AR AN DEERT DE KWALITEIT lAdvertentie I M. Naaat'Minta'Keps a6g 6 heerlijke smaken Het Ned. Roode Kruis, afd„ Schie dam, heeft gisteravond in Irene een drietal medlsch-wetenschappelijke films van de filmdienst „Pfeizer" vertoond. Het Roode Kruis had voor de interessante voorstelling de Kon. Ned. E.H.B.O., afd. Schiedam, de Kalh, E.H.B.O., afd. Schiedam en Kethel en de Schiedamse Beddings- brigade uftgenodigd. De vele aan wezigen hebben zeker geboeid naar de leerzame rolprenten gekeken. De eerste film liet de verbaasde toeschouwer de ontwikkeling van een embryo in een kippëëi in kleuren zien. Het filmen van dit onderwerp is ontzettend moeilijk, maar na lang research-werk is het de Ameri kaanse bioloog J. V. Burden toch gelukt het fascinerende proces op het celluloid vast te leggen. De chirurgische behandeling van. een derde-graads verbranding van een jonge piloot was het onderwerp van de tweede kleurenfilm. Heel ge detailleerd kon men hierin o.a. het transplanteren van de dijbeenhuid van de patiënt naar de arm gade slaan. De klemtoon van de derde, dit maal zwart-wit film viel op de toe passing van de actieve therapie op vooral oudere patiënten. Bij deze ge neeswijze gaat men hier van uit, dat de patiënt zoveel mogelijk zelf al les blijft doen, zoals b.v. zich zelf wassen en zelf boodschappen gaan doen. De patiënt voelt zich dan on tegenzeggelijk veel gelukkiger. In het kort kan men dus zeggen: „Door te bewegen blijft de mogelijkheid tot bewegen". Dé avond werd geopend door de voorzitter van het Rode Kruis, afd. Schiedam, dokter G. Sterk v. d. Weg., II. v. d. Does (LEV) prolongeerde dinsdagavond het bezit van de twee de klasse libretitcl van het biljart district Schiedam. Evenals M, Ley te (RES) won hy zijn Jaatstc partü, waardoor het moyenne bepalend was. Zoals vorige week reeds uit voerig uiteengezet, stond v. d. Does te ver op Leyte voor, dat deze hem nog kon bedreigen. Maar wel had v. d. Does zoveel beurten tegen A. v. d. Kooy (HVO) nodig gehad, dat ZÜn moyenne beneden de 4.50 kwam (na zes partijen bedroeg het nog 4.69), waardoor hy niet promoveer de. C, Verbrugge (RES) slaagde wel in zyn opzet. Hjj voerde zijn rnoyen- van 4.65 (na zes partijen) nog iels op en is als enige deelnemer van de finalisten gepromoveerd naar de eerste klasse. Bijzonder spannend was de laat ste partij bij Hekman in Vlaardin gen, tussen, v. d. Does en v. d. Kooy. Van der Does vocht voor het be houd van zijn fraai moyenne. Om te promoveren moest hij in maxi maal 41 beurten zijn partij winnen. Het werd; wel een overwinning, maar de door zenuwen gehandicapte LEV'er verzamelde zijn te spelen 150 caramboles in 49 beurten, mede door het niet zo fijne spel van zijn tegenstander. Geen promotie dus, maar wel de titel, die hem het recht verschaft het district Schie dam op vrijdag 3, zaterdag 4 en zon dag 5 maart in Leiden te vertegen woordigen in het gewestelijke kam pioenschap. De ontmoeting v. d. Veer—Van Rees was in het begin een gelijk- opgaande strijd. Tussen de tiende en twintigste beurt nam v. d. Veer met enige goede series ruim afstand van zijn tegenstander en noteerde ten slotte een duidelijke overwinning. Wel was ln de partü Verbrugge v. d. Kooy na twintig beurten de stand 5353, maar daarna „vloog" Verbrugge met goede series één van 31 caramboles omhoog en slaagde ruim in zijn opzet boven de tweede klasse moyenne-grens te blijven. Hartog—v. d. Kooy was een partij om gauw te vergeten. Wel kwam v. d. Kooy dicht bij de overwinning, maar in de slotfase wipte Hartog hem nog juist voorbij. Leyte vocht natuurlijk voor zijn laatste kans (v. d. Does zou immers kunnen falen) en smaakte tenslotte het genoegen Van Rtjndershoff te kloppen in een treffen zonder bij zondere hoogtepunten. De uitslagen van dinsdagavond Doordat de handrem van de fiets van de verkoopster T. B. gistermid dag om 13.40 uur afbrak en die toen lussen de spaken van haar voorwiel kwam, sloeg zij over de kop. Bij de val liep zij een hersenschudding op. Met de GG on GD is de rijwielbe- rijdstcr naar de Dr. Noletstichting gebracht. 'r; Het ongeluk vond plaats op de Rot terdamsedijk, ben edendijks. v. d. Veer 150 29 27 5.17 Van Rees 87 29 13 3.00 Verbrugge 150 31 31 4.84 v. d. Kooy 80 31 10 2.58 Hartog 150 51 16 2.94 v. d. Kooy 146 51 15 2.86 Lcytc 150 36 12 4.17 v. Rijndershoff 105 36 16 2.91 v. d. Does 150 49 22 3.07 v. d. Kooy 91 49 10 1.84 Op de kruising Gorrit Verboon- straotLange Nieuwstraat reed gis termiddag om half een de kantoor bediende C. D. met zijn fiets tegen een bestelwagen, bestuurd door de slager P. B, De rijwielberijder liep daarbij een wond boven een van zijn ogen op. die in het Gemeentezieken huis is behandeld. Het ongelukje gebeurde in het ge- wir-war van het vorkeer, dat ont stond, toen het kruispunt was vrij gekomen. VLAARDINGEN Dc Vlaardingse Scheidsrechters- B, en W. stellen dc Gemeenteraad voor bij de N.V. Bank voor Neder landse Gemeenten een vaste geldle ning aan te gaan, groot 125.080 voor de financiering van de aankoop van materieel voor de Vervoers-, Reinigings- en Transportdienst en van de aankoop van percelen wei land aan de Vlaardïngseweg. De koers is 99 3/8 de looptijd 30 jaar en de rente 4,5 go per jaar. Woensdagavond zal in het Passa ge-Theater de film „Nooit op zon dag" voor de laatste maal worden vertoond. Dit in verband met de te treffen voorbereidingen voor bet to neelspel „Lijmen", dat de toneel groep Theater donderdagavond voor de Schiedamse Kunstkring zal op voeren. Na dc laatste partij werd de kam- I pioen gehuldigd door zijn „concur- renten waarvan H. v. d. Veer devereniging „Vlaardingen en Omstre- woordvoerder was. Ondertussen be- ken" organiseert woensdagavond om rekenden we de eindstand: 8 qur> jn hot voor Zee|ieden, een spelregelavond. De volgende ver- omgingen nemen met elk vijf spelers deel: Hoek van Holland. Naaldwijk, VDL en Excelsior, Elke speler krijgt vijf vragen te beantwoorden op het ixi m spelregelgebied. De twee hoogst ge- o si Plaats,en van deze verenigingen gaan v. d. Does Leyte Verbrugge v. d. Veer 30 v. Rijndershoff 6 Hartog 4 Van Rees 2 v. d. Kooy 0 12 981 12 1036 10 965 958 961 954 768 245 711 226 55 296 25 206 31 234 27 245 4.05 3.97 2.51 Dienst Sociale Zaken 's zaterdags gesloten De kantoren van de Gemeente lijke Dienst voor Sceiale Zaken zul len met ingang van 25 februari 1951 des zaterdags voor het publick ge sloten zijn. o\'cr naar de finale, die t.z.t. gehou den zal worden met de overige fina listen uit Vlaardingen. Het bezoek aan het Kolpabad bedroeg in januari 34.753 personen, tegen 29.310 in januari I960. Wethouder T. de Bruijn is maandag 27 februari verhinderd het wekelijkse spreekuur voor huisves- tingsaangelegenhedcn te houden. Bij de administratie van het GEMEENTE ZIEKENHUIS te Schiedam kan geplaatst worden minimum leeftijd 21 jaar. Uitvoerige sollicitaties (met vermelding van verlangd salaris) te richten aan de ge neesheer-directeur. Meubelen en Y9 huisraad Personeel gevraagd Kapstokken i.5.75 Het nieuwste van 't nieuwste en niet duur. Komt u kijken bij Piate, Gr. Markt 19-21, t.o. stadhuis Schiedam. Gevraagd wegens huwelijk kantoorwerkzaamheden, kun nende typen, boekhoudkun dige ervaring strekt tot aan beveling. Bereid zonodig te lefoon te bedienen. Met va kantie-afspraken wordt re- Kening gehouden. Verkorte werkweek. N.V. Chemische Fabriek „Schiedam". Lange Haven 55, telefoon 64758. Fotografie Holflltns vergeten? üe auto maat staat voor u kJaai Alle soorten films. Foto K_. van Vuuren Hoogstraat 106.--'7 Voor pasfoto» naar K. van Vuuren; Hoogstraat 106.; te lefoon 6 6720. In één dag gereed. Gevraagd stampers, hulpar- bejders, re vol ver draaiers, nok aankomend Constructs, Ples- manstraat 59-61, Schiedam, telefoon 685 58. Uw kleine advertentie wordt celezen in deze kolommen met dezelfde aandacht als u deze advertentie lat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1