Experimentele „Lijmen5 van Willem Elsschot opgevoerd terrein nodig Fraai spel van Theater Gezinshulp aan bejaarden via Het Groene Kruis W. fl. Verwayen Schaderegeling bij stede- bouwkundige maatregelen Strijd rond de korven Zaalhandbal competitie L schiedam ,f; KpVR^Eflf Iedere client kan slechts één pullover'kspéiï "^VOOR SCHIEDAMSE KUNSTKRING Dame door bus meegesleept GRATIS aan WALDO-TAXI 6.46,S3 (3 lijnen) Burgerlijke Stand Bouwvoorschrift Nieuwe Haven Bespreek tijdig uw behangwerk Openbare les in fruitteelt Spelregeltest voor junioren van de SSV In weekend weinig druk op water Lijdensmeditatie BW komt naar Ilermes Jongens stalen geld in Sportfondsenbad ^^^^G^d;rBierelodl-:37r.^T^^l;<n898?^Miag Bjfe'iHI m.p p trtijii'anL^fd^^p^jlwÖt^ PTI.EK ORANJEGALERIJ 3 - SCHIEDAM - TEL. 60431 fï§dag 24 februari 1961 (Advertentie LM.) Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D.. Tumlaan 80, telefoon 692 90. Politie-aiarmnuromer 6 45 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19.0020.30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19.00—20.30 uur, woensdag 9-30—12.30 uur, donderdag 9,30—12.30 uur, vrij dag 9.30—16.30 en 19.00—20.30 u„ zaterdag 9.3016.30 uur. Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19.0021.00 u„ woensdag 14.00—17.00 en 19.00— 21.00 uur, donderdag 10.00—17.00 uur, vrijdag 14.00—17.00 en 19.00 —21.00 uur, zaterdag 10.00—1200 en 14.0017.00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Moderne Grafiek. Schilderijen, Elke dag van 1O-0O tot 17.00 uur; "s zondags van 12.00 tot 17.00 uur BIOSCOPEN Passage, 2 en E uur: „Vus in nerts". Monopole, 2 uur: „Conny, een meis je van 16*' 7 en 9.15 uur: „Ik was aan hem verslaafd". DIVERSEN Mods Sacrum, 8 uur: NVSH. Lezing met film. Chr. SoC. Belangen, 8 uur: C.J.V. Prema. Toneel, Wijkcentrum, 8 uur: SBLO. Verga dering. Suxsum Corda, 8 Uur: Slotavond moedercursus. WORLD FAMOUS m het speelstuk terug te vinden om de tekst levendig en heel amusant te maken. Maar vooral is het de ver dienste van Manuel van Loggem dat het een echt toneelstuk is geworden; goed, zij het ook niet makkelijk, be speelbaar. Op de spelers van Theater rustte de met lichte taak om dit wat verwar de en ook wat onwaarschijnlijke ver haal, waarvan de kracht immers nog altijd schuilt in de ironische en sar castische uitvallen tot leven te bren gen en aanvaardbaar te maken. On der regie van de Belg Frcd Engelen zijn zij daar zeker m geslaagd. Het is een boeiende en ook vermakelijke uitvoering geworden, al zakte het peil na de pauze ook aanmerkelijk om in het allerlaatste tafereel zelfs wat drakerig te worden. Lo van Rensbergen gaf een uit stekende vertolking van Boorman, de geslepen zakenman, die met zijn nep-tijdschnft industriëlen grote bedragen uit de zak klopt. Wanneer hij echter het ongure trucje toepast op een kleine smid, die daaraan fail liet gaat, krijgt hij berouw en pro beert de fout weer goed te maken, wat niet 20 eenvoudig is "wegens de starhooidigheid van vrouw Louwe reijssen, de zuster van de smid, die in de ellende haar been kwijtraakt De moeilijke ommezwaai van harde zakenman naar het huilerige slacht offer van z'n eigen geweten, kon hij begrijpelijk maken. Bernard Droog kwam als Laarman, de onhandige dichter, die bij Boor man „m de leer" komt om hem la ter in vunzigheid te overtreffen, aan vankelijk wat moeilijk op tempera tuur, om zieh echter later goed aan te passen. Uitstekend was ook Elly van Ste kelenburg, die een bijzonder ieven- dige, hoogst amusante maar ook sterk typerende creatie maakte van vrouw Louwereijssen, Haar vertolking was zeer levensecht, m de gestreelde ij- dclheid, in de koppige trots na de on dergang en triomferend m haar over winning. In dc onnoemlijke vele kleine rol len verdienen speciale vermelding Hang Culeman als de oplichtende be grafenis-ondernemer Korthals en in de veel succes oogstende rol van Zot te Pietje, Gerard Hartkamp als de op- zijn-hoofd-gevallen maar niet gekke smid Louwereijssen en later als de caricaturale rechter en Jacques Snoek als de joviale pastoor Jan. „Lijmen" telt als toneelstuk vier bedrijven met liefst elf taferelen. Johan Greter heeft op vernuftige wijze gezorgd voor een functioneel decor, waardoor de changementen snel konden verlopen. Maar erg fraai of overtuigend waren ze met. CIGARETTE Dank zij de Scliiedamse Kunst kring hebben wjj gisteravond Jn het passage-theater het experiment, dat lo dit nog zo jonge jaar nogal sterk de aandacht heeft getrokken van de toneelwereld in Nederland, kunnen aanschouwen. Het experiment waar- Manuel van Loggem de twee boeken „Lümen" en „Het Been" van 'Willem Elsschot tot één toneelstuk jjeeft herschreven en waarbij ook de toneelgroep „Theater" dit wat on handelbare stuk een alles/in-, aan vaardbare gestalte heeft gegeven op de planken. De belangstelling in Schiedam was groot, want de zaal was büna geheel gevuld; maar dat ook een ieder gelukkig is geweest met deze opvoering, zullen we niet durven beweren. De koele ironie van Elsschot, die hier gestalte kreeg, zal niet een ieder goed lig gen- Het is een wat precaire zaak om proza, dat niet geschreven is om ge speeld te worden, te bewerken en te dramatiseren. Zeker geldt dit voor het proza van Willem Elsschot dat, koeltjes genoteerd, zo sterk gebon den is aan de verm. Daarom komt Manuel van Loggem alle lof toe voor de wijze waarop hy dit kunststuk tot stand heeft gebracht. Zonder dat de boeken volledig zichtbaar zijn gewor den, is de situatie-tekening toch uit stekend overgebracht naar het to neelstuk, Er is wel wat var de ver rukkelijke ironie weggevallen, maar toch is voldoende daarvan, soms licht mousserend, soms op het groffe af, moeten wegen gezocht worden, om de hulpverlening financieel toeh mogelijk te maken, Bij het verlenen van deze hulp werkt Het Groene Kruis dus als Ar beidsbureau en om dit te mogen doen, is toestemming van de minis ter nodig. Deze toestemming is in middels aangevraagd en zal, omdat SCHIEDAM Vele bejaarde huis- de gezinnen verwezen, waarbij ze ^ier geen winst, maar een sociaal vrouwen, die nog wel gezond zyn, onder controle blijven van het be- {joej beoogd wordt, zeer waarsehijn- nog heel goed op zich zelf kunnen stuur. De kosten moeten gedragen wej verleend worden. Of de op- wonen en voor het gezin zorgen, zjjn worden door degenen, die de hulp ~öt Zai slagen, is nog niet te -voor- zeer vaak gehandicapt, b.v. doordat ontvangen. Zijn deze niet bij machte Speiien. maar in ieder geval wordt ze niet goed meer kunnen bukken deze vergoeding op te brengen, dan er hard aan gewerkt, en daardoor geen kans zien op ijjd alles een goede beurt te geven. Hulp is voor deze mensen moeiiyk te krij- T gen. Vandaar dat de afd. Schiedam (Advertentie I.M.) van Het Groene Kruis een commis sie instelde, om voor deze mensen iets te doen door ze aan huishoude lijke hulp te helpen gedurende en kele uren per week op per dag. Het organiseren van een dergelij ke hulpverlening eist enorm veel voorbereiding. De plannen, zijn nog niet vast omlijnd en men heeft ook nog geen zekerheid, dat de poging zal slagen. De gedachten gaan echter in de richting van een instelling, zo als het Groene Kruis in Den Haag die stichtte en waar zeer goed werk wordt verricht. Daar hebben een zeker aantal huisvrouwen tegen een vast uurloon zich beschikbaar ge steld, om die hulp te verlenen. Door het bestuur worden de gega digden geselecteerd en daarna naar Toen de 65-jarige mevrouw A. N., gistermiddag om 1.40 uur op dc Burg. Knappertlaan ter hoogte van de Thomas a Kempisstraat uit een autobus van de RET wilde stappen, sloot de chauffeur de deur te vroeg. Het handtasje dat mevrouw A, N. aan haar arm droeg, bleef daardoor tussen de deur geklemd 2itten. De bestuurder merkte niets en reed weg. waardoor hij de bejaarde dame een aantal meters voortsleepte. Zij wist haar arm echter te bevrijden, waar door 2ij op straat viel. Aanvanke- lijk verklaarde zij geen letsel te hebben opgelopen, maar toen zij haar iveg wilde vervolgen kreeg zij pijn in haar linkerarm, linkerbeen cn linkervoet. Bij het ongeluk zijn ook haar kousen beschadigd. Mevrouw A, N. is naar het Ge meenteziekenhuis gebracht, Advertentie l.M.) In het tijdvak van 15 februari tot en met 11 maart stellen wij u in. de gelegenheid Mocht u tot de gelukkigen behoren, dan krijgt u tegen inlevering van uw kassabon het gehele door u bestede bedrag in contanten terug. HERENMODEMA G AZIJN Advertentie l.M.) AGENT GEBOREN; Elizabeth, d. van T, V Hartog en J. van Ingen; Cornelia W., d. van C. J. Schroot en N. van de Vate; Petrus M.. z. van B. Over- zier en B. M. Schoenmakers. ONDERTROUWD: A. Haas, 24 jr en G. J. Ras, 20 jr; L. J. van Hees, 22 jr en G. Burger, 20 jr; D. Hoo- gerwerf, 21 jr en J. Rigteriog, 23 jr; W, de Jong, 22 jr en A. Veerman, 19 jr; D. Mennen, 25 jr en A. Kore- vaar, 22 jr; E. Sabel, 24 jr en D. J. Volkerink, 22 jr; P. Stolk, 23 jr en W. M. Spruit, 23 jr; W. H. M. Wee- ber, 22 jr en E, Bras, 21 jr. GEHUWD: C. B. J. van Velzen, 23 jr en W. C. Pil, 20 jr; A. Pols, I BROERSVEST 5(i Het bovenstaande geldt ook voor onze aid. confectie Concert Muziekschool drs. Tym Paiigalili Maandagavond zal in het Wijk centrum de muziekschool van drs. Tym Pangalila een uitvoering geven. Het zal het vierde leerhngenconcerfc zijn. Het Is gewenst de Bebouwings voorschriften voor de Bebouwde Kom, voorzover deze betrekking hebben op de gronden, begrensd door de Sint Liüuinastraat, dc Nieu- i we Haven, de lVestfrankelandse- en Van Beverenstraat, te wijzigen met het oog op de uitvoering van bouw plannen ter plaatse en In verband met de steeds toenemende verkeers intensiteit bij de aansluiting Sint- Li duin a straat-Nieuwe Haven. In verband hiermede heeft sedert 24 januari j,l. voor de tijd van vier weken ter Gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage gelegen >een ontwerp tot wijziging der bebou- wingsvoorschrlften voor de genoem de straten. Bezwaarschriften zijn binnen de ze termijn niet ingekomen, zodat B. sn W. de Raad thans vragen tot vaststelling over te gaan, waarbij de Schadevergoeding, verordening van toepassing wordt verklaard, 22 jr en A. W. Goedhart, 22 jr; G Kiela, 22 jr en W. Rïjkeboer, 21 jr; J, van Beek. 23 jr en C. Bal, 21 jr; C. Velders, 22 jr en M. A. D. Kree- mcr, 18 jr; B. Penning, 21 jr en J. J. Richters, 20 jr; P. M. den Arend, 25 jr en L. Bezem er, 21 jr; A. de Vries, 22 jr en H. J. F. dc Ruiter, 20 jr; J. W. Rietveldt, 20 jr cn E C. Veringmeier, 25 jr. OVERLEDEN: B. de Raaij, 76 jr. (Advertentie LM.) (Aduertentie l.M.) volledige woninginrichting HOOGSTRAAT 184—180 Telefoon 6 75 81 K. en W. van Schiedam hebben aan de Gemeenteraad ter goedkeu ring voorgelegd een „Verorde ning tot regeling van de bescherming van de belangen van eigenaren en andere zakelijk gerechtigden tegen schade ais gevolg van stedebouw- kundige maatregelen," De belanghebbende, die van oor deel is, dat hij als gevolg van een van kracht zijnde stedebouwkundi- gc maatregel, waarop deze verorde ning van toepassing is verklasrd, met betrekking tot een onroerende zaak, een in verhouding tot de waar de daarvan ernstige schade lijdt of heeft geleden, kan zich tot dc ge meenteraad wenden met een gemo tiveerd verzoek, die schade vast te stéllen en hem oen redelijke schade vergoeding toe te kennen. Het verzoekschrift kan met eer der worden ingediend dan op het ogenblik, waarop de belanghebben de op goede gronden, aannemelijk kan maken, dat de schade zich daad werkelijk doet gevoelen. De gemeenteraad beslist binnen drie maanden, ndat het verzoek is ingekomen, of tot vaststelling van de schade zal worden overgegaan. Deze beslissing kan bij een met re denen omkleed besluit eenmaal voor len hoogste drie maanden worden verdaagd. Indien na het tijdstip, waarop de schade zich daadwerkelijk heeft doen gevoelen, meer dan 5 jaren ver streken zijn, wordt het bedoelde verzoek afgewezen. Van een afwijzende beslissing kan de belanghebbende bij Gedeputeer de Staten in beroep gaan. De Rolbrug Huis te Rivïere zalvaa vrijdagavond 10 uur tot zaterdag morgen 6 uur voor alle verkeer ook voor voetgangers gesloten zijn. Dit in verband met de uitvoe ring van de onderhoudswerkzaam heden aan de brug, die ook een iets langere of kortere tijd in beslag kun nen nemen. ben op winst. Dat verwachten we ook met voor O-D.I. in de thuis wedstrijd tegen Bolnes. De winst punten zijn echter broodnodig en daarom hopen we maar, dat onze verwachting te pessimistisch is. In het verdere programma zijn op genomen de wedstrijden Schie dam 2W.I.O.N. 3, De Maasglorie Succes 2 en aspiranten O-D.I, a T.OR. a De Volkstuinvereniging Klein Bab- berspolder houdt een 12- wekelijk se cursus in o,a. sier- en fruitteelt. Men is nu tot de vijfde les gevor derd. De volgende les zal een open bare les zijn in fruitteelt, die zater dagmiddag op het terrein van de vereniging jn de Klein Babberspoi- dor zal worden gegeven. Het is met de korfballerij In Schie dam slecht gesteld op het ogenblik. De drie clubs, die onze stad rijk Is, verkeren in feite alle drie in degra- datiegevaar. O.D.I. deelt met twee winstpunten uit vijf wedstrijden de onderste plaats met D.V.O. (2 uit 5), DJ.O. (2 u!| 5) en Vrienden schaar 2 {2 uit 6), Schiedam ver keert In dezelfde positie met twee punten uit zeven wedstrijden samen met De Spartaan (2 uit 6) en Velox (2 uit 7) en Succes staat nog vaster onderaan met nul punten uit vyf wedstrijden. Dc naaste concurrenten zijn hier A.L.O. met drie uit vier en Unicum met drie uit vijf. O.D.I. en Schie dam hebben nog goede kansen om het gevaar van zich af te schudden, maar Succes zit toch wel lelijk klem. De komende wedstrijden De Spar- taan-Schiedam en A.L.O.-Succes zijn voor de ranglijsten erg belangrijk. Op eigen veld verloor Schiedam met 7„9 van De Spartaan. Zou er nu een revanche uit de bus komen? Suc ces en A.L.O. hebben elkaar nog niet ontmoet, maar de blauwwitten zul len in Den Haag niet veel kans heb- Advertentie I M Wij gaan door met onze speciale aanbiedingen tijdens de grote Vitrage Show (die U beslist moet zienen waar onze klanten door nu, te kopert tientallen guldens besparen op de mooiste vitra ge, die voor het nieuwe seizoen wordt aangeboden. Nü koopt U de mooiste Riche lieu, de droom van elke huis vrouw... opgenomen gordijnen met echte broderie rand (maar doorgaans niet te betalen). Dit Is een Show aanbieding van dezelfde Richelieu marqui sette, die normaal voor 3.75 verkocht wordt. Een ragfijn weefsel van 100% katoenen garens, met een rijk geborduurde broderie rand, koopt U nu per meter voor nog géén twee gulden. Advertentie l M Voor de eerste wedstr'ydavond van de jaarlijkse spelregeltestwedstrijden voor junioren van Schledamse voet balverenigingen georganiseerd door de Schied. scheidsrecbtersver. be stond donderdag in de kantine van Hermcs DVS een prettige belangstel ling. Tal van jonge en oude junioren alsmede vele ouders waren versche nen. Donderdagavond kwamen de C- junloren aan de beurt, over veertien dagen volgen de B-teams en dan Wordt besloten met de A-junioren. Op de laatste (vierde) avond zul len waarschijnlijk wel weer films worden vertoond en bovendien zal een bekende figuur een inleiding houden, maar tevens zullen dc beste deelnemertjes uit het totaal elkaar in een finale kunnen bekampen. De vragen bleken gisteravond moeilijker dan voorgaande jaren want geen enkel trio behaalde bij zondere maxima. Wel slaagde 5FC er ditmaal weer in de kop te be halen. De eindstand voor de C-junioren werd: 1. SFC 124 punten; 2. Hermes ga DVS 116 punten; 3. Excelsior *20 105 wj punten; 4...PPSC 98 punten; 5-Schie- 88 dam 90 punten; 6. SW 88 punten; 7. gB DHS 81 punten; 8. SVDFW 63 pun- g« ten; 9, HBSS 60 punten en 10 Demos B| 54 punten. AN In verband met werkzaamheden aan de water transportleidingen aan de Builen havenweg, die zullen aan- fft vangen op zaterdag 25 februari, des ft avonds om 10 uur en zullen voort- f duren tot zondagmorgen ongeveer 6 Eg uur, zai de waterdruk In hooggele- R* gen woningen mogelijk niet voldoen- E| de zyn. De tweede meditatie over het lij den van Christus, die in een serie van zes meditaties op initiatief van de plaatselijke Oecumenische Raad van Kerken te Schiedam tijdens het Oecumenisch Avondgebed in de Lutherse kerk alhier worden gehou- j den, zal plaats vinden zaterdag 25 februari om half acht in de Luther- m se kerk. Het thema van de medita- jf| tie luidt: In Gethsemané. J H Zaterdag beginnen wij met de verkoop van twee van onze meest verkochte damespyjama's van rond de tien gulden, nu door elkaar voor nog géén zes gulden. Honderden Twents keper- flaneilen damespyjama's van 9,95, bestaande uit fantasie be drukt jasje met effen pantalon. Een hele collectie katoenen pyjama's uit de serie van 9.75, van embossed katoen, in ge bloemd dessin met unl pantalon. Voor de zaalhandbal-competitie van de afd. Rotterdam blfjrt de span ning tot de laatste wedstrijddag, In dc le klasse komen de heren van Wilton Feyenoord zondag in het j veld tegen Dynamo 2. De vorige ont- 1 moeting werd door onze stadgeno ten met 23—5 gewonnen, dus zit dc volle winst er wel in. Onze stadgeno ten moeten de volle winst behalen, I willen zij in aanmerking komen voor de titel. De laatste dag ko- 1 men ".Vilton en Activïtas tegen elkaar In 't veld. Winnen de Schiedammers dan zal een beslissingswedstrijd no dig zijn. In de 2e klas heren kan DWS zon- dag kampioen worden, aan een ge- I ujkspel hebben de blauwwitten al voldoende, aangezien ze 4 punten j voorstaan op Advendo, dat zondag de tegenstander is. De eerste ont moeting tegen Advendo werd met 1 6—3 gewonnen. In de 5e klasse kun- 1 ncn ook de heren van TJVC zondag de vlag hijsen. Zelf komen zij m het veld tegen Dynamo 3 waarvan i ze afgelopen zondag met 21—14 won» i nen. Hun naaste concurrent Activitas 2 komt uit tegen Vires et Celeritas i 2. Ziet Vires kans om Activitas te isiaan, dan kunnen de groenwitten i kampioen zijn. Doelman G. v. Eyk van UVG heeft een blessure opge lopen en het is nog niet zeker of hij het doel zal verdedigen, UVG zal daar dan J. v. d. Valk voor moeten opstellen. De dames van UVG komen in het strijdperk tegen Wilton 2, De vorige ontmoeting werd een 3—3 gelijk spel, maar gezien het spel van de UVG-dames van dc laatste weken mogen we nu wel een overwinning verwachten. Dames 2 van DWS zal het met gemakkelijk krijgen tegen Snelwiek 2 Heren 2 van Wilton kan de volle winst behalen op Dynamo 4 en de heren van DWS 2 moeten de volle winst op Actief 2 kunnen behalen. Bij de dames junioren: Wilton— i Snelwiek en DSW—Actief. (Aduertentie LM.) I -,,v .•v4*v*{V .iWi' ,1 3.000 pullovers, met een normale winkelprijs van 32.50, moeten in één dag weg en daarom betaaltU, voor de jongensmaten van 13-17 jaar en voor ALLE HERENMATEN, voor deze zuiver wollen pullovers de ongelooflijke ^9C prijs van m 9 Hermes 2, dat verdienstelijk gelijk speelde tegen NAC 2, krijgt een zwa re opgaaf aan PSV 2. Ook Hermes 3 krijgt het niet makkelijk tegen DFC 3 om 10 uur jn Sportpark Harga. Het vierde elftal is vrij. Hermes-DVS ontvangt zondag in Harga de ploeg van BW. Het heeft de Bosschenaren deze competitie nog niet meegezeten, maar insiders be schouwen dit elftal toch als een der besten in de afdeling, zeker op tech nisch gebied. Maar de blauwwitten zullen hun record, thuis nog ongesla gen te zijn, willen handhaven, zodat er een spannende strijd kan ont staan. Hermes heeft in Volendam van de gelijknamige ploeg verloren, maar is daarbij toch beslist niet „onder de voet gelopen," zoals enkele pes simisten verwacht hebben. De blauw witten staan vijf verlies-punten van de leider en vier van nummer 2 ver wijderd. Maar met nog vijftien wed strijden voor de boeg kan nog alles i gebeuren. Twee knaapjes, een van 12- en een van bü"? 12 Jaar, zijn gisteren door dc politie aangehouden, omdat zij er van verdacht werden geld uit kleding van zwemmers in het Sportfondsenbad te hebben wegge nomen. Later bleek bij het verhoor, dat zij op deze wijze veertien maal be dragen, variërend van een kwartje tot tien gulden hebben bijeen ver gaard. Het geld gaven zij uit aan snoepgoed en sigaretten. Niet goed, geld terug 1 Schrifte lijke cf tele^oi»i{«ihe bestellingen worden niet «angernomen. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze flanel len pyjama's In de kleur bleu en lila en de katoenen in de kleuren zalm en bleu in alle maten, fiL door elkaar, Jft voor Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Richelieu marquisette, 90 cm breed, in een moole ecru kleur, Jlf Mv per meter voor jgf wy ROTTERDAM: Kone Hoogstraat 11 Meent hk- Goudse- lingel Katendr. LagcdIJk hk. Doiplwcg west-Knilskade 35 LHDÊN: Haailetnmcrsnaac 25 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1