Plan-Fledderus verwierf mul lof de goedkeuring SCHIEDAM tiiffpisi li-- UIT DE GEMEENTERAAD Opspuiten goedkoper <|an gewoon ophogen Raadsvergadering anders-dan-anders Scheffers N.Y. bouwt unieke filmverdamper Elizabeth Taylor als nymfomaan meisje Pleidooi voor gedupeerde agrariërs AGENDA Ylot verloop j SBLO-verg. KOOP HALF LINNEN MAAR LET OP DIT GARANTIEMERK Conny als een meisje van 16 De vrouw en de oplichter Koeriersters bestellers en leerling-bestellers HALF LINNEN Jong publiek vulde zaal Herdenkingsdienst van de C.J.V. Passage vertoont: Artsen op zondag Burgerlijke Stand KERKDIENSTEN Monopole-inatinees In Monopole: BIJLESSEN KUNSTGEBITTEN- REPARATIES CHAUFFEUR Diversen hulp kantine hulp voor de huishoudelijke dienst(vri.) ^eöïag 25 februari 1961 (AdoerteTitie OfJ Op it vergadering" van gisteravond is de Gemeenteraad van Schiedam (Wraard zeer uitvoerig ingegaan op de dan ook wel uitermate belangrijke jfljrddingspiaruien in «et Kethelse gebied. Het door ons reeds uitvoerig Lellchfe .^lan-Fledderos" heeft niet aïïeen direct de goedkeuring maar 1 «kteei lof van alle zijden Wetea te venverven, hoewel er toch ook enkele ^jnsen naar voren zö" gebracht. Doch dit plan Js afe een gewijzigd wtdingsplan in hoofdzaak" bij de Raad ingediend en wethouder Th. J. JL. «a den Berg maakte dnideltfk dat dit maar etn schetsplan is, waarbij In de r gedetailleerde deelplannen nog allerlei wijzigingen moge«Uk zijn. i het gelijktijdig Ingediende voorstel van B. en W. om nog dit jaar te jannen aan de voorbereidingen van dit plan, namelijk door het bouv- fcrrein in Kethel, ten noorden van de Laan van Bol'es en ten westen van ftrfadorp en het Oude dorp te doen opspuiten, stootte op aanmerkelijk pter tegenstand. Op technische maar ook op gevoels-gronden. Domimcus gezwicht hoewel op zijn vreag of by opspuiten de wegen dan beslist met meer opgehaald hoef den te worden, de wethouder geen absolute garantie kon geven. Hier .hebben de technisch deskundigen met hun harde feiten het pleit ge wonnen. De slachtoffers Dit laatste kon niet het geval zijn bii de andere bezwaren die naar voren zjjn gebracht. Het waren de drie In Kethel woonachtige raads leden, die pleitten voor de belangen van de agrariërs, die by de uitvoe ring van dit uitbreidingsplan het slachtoffer zijn geworden. ,,Wy staan aan het doodsbed van agrarisch Schiedam" zei heel somber de heer P. J. Beekman (K.V.P.). „Wat baat geld als je alles wat je lief is moet verlaten", merkte de heer G. Westerveld (C.H.U.), die dan ook meermalen bleef aandringen om hel uitbreidingsplan in fasen uit te voe ren om de boeren zo lang mogelijk op hun grond te laten." „De boeren voelen zich na de ont eigening, ook met hun schadever goeding, straatarm", nep de heer C, P. M. Lansbergen, de enige agra riër in de Raad, die persoonlijk heeft ondervonden wat bet betekent als de boer zijn land kwijt is, bewo gen uit. Hij vroeg begrip voor de moeilijke positie van de agrariër en pleitte eveneens voor het in fasen bomvnjp maken van bet terrein. Ver. dei- bracht hy vele bezwaren tegen het opspuiten van het terrem naar veren. „Ik ken de polder van meter tut meter" zei hij en hij weet dus bij ervaring hoe onbetrouwbaar do Kethelse bodem is. Ir. C. Boerman (PvdA) maakte echter bezwaar tegen deze argumen tatie op sentimentele basis. De KVP en de CHU hebben altijd gepleit voor een versnelde woningbouw en nu komen leden van die fracties in eens pleiten voor het sparen van de agrarische belangen. Maar wo ningbouw eist nu eenmaal polder- gronden op, dat wist men tevoren toch ook wel! Wethouder Van den Berg toonde in zjjn antwoord Wei begrip tc heb ben voor het grote leed dat over het agrarische deel van de Kethelse bevolking is gebracht door deze plan nen. Maar men zal toch moeten bak ker? voor de feiten. Het gemeente bestuur heeft er nooit naar gestreefd, zoals in andere gemeenten wel het geval is, om de stad snel zo groot mogelijk te maken. De ontwikke ling van Schiedam Is over het alge* meen rustig verlopenmaar ook Schiedam wordt opgestoten in de vaart van de industrialisatie in het Waterweg-gebied. Uitbreiding is on vermijdelijk cn deze kan alleen In de richting van Kethe! plaatshebben. Het was vooral ir. K. J. J. Domi- flleos (Ak) die de technische be daren naar voren bracht. De oude, kt eu toe gevolgde werkwijze, had oa. in Tuindorp niet voldaan, door- dit bü deze wijze van ophoging na het terrein telkens verzakkingen n, waardoor diverse bouw- straten en leidingen opge- ild moesten worden» wat sohep- i geld kost, Maar is het opspui- dat zoveel goedkoper? Is het juuwterrefn dan wel voldoende In klonken, wanneer men reeds in JS62 wil beginnen met het eigenlijke bouwen? Te snel bouwen brengt gro lt risico's met zich mee, waarschuw- fe ir. Dominicus. r wethouder Th. J. L. van den Berg was er, menselijkerwijs gespro ken, zeker van dat de grond in 1862 inderdaad bouwrijp zou zijn. Dit is aan de gelukkige omstandig- Jei'd te danken, dat grenzend aan dit bouwterrein de Rijksweg 20 wordt aangelegd. Daarvoor zijn ontzagge lijke hoeveelheden zand nodig. Nu keelt de aannemer voor de zandle- venng voor de Rijksweg de gemeen te gevraagd op het voorgestelde bouwterrein naast die Rijksweg een zg. zand-depot te mogen maken, waarheen het 2and via een perslei ding van de Vijf sluizen aange voerd wordt In dit depot kan het 2and tot veel hoger dan de gedachte 160 meter opgestapeld worden, waardoor dat terrein reeds onder grote druk ingeklonken wordt. Het zand dat in de bodem ver linkt hoeft de gemeente niet eens te betalen, want dat komt voor re kening van de aannemer. Bovendien sal bjj die regeling gebruik gemaakt uien worden van de persleiding i de Vyisluizen af. Dit heeft het grote voordeel dat er dan geen zandauto's meer door de Schledam- straten hoeven te rijden, welk transport vrjj rampzalig ls voor de toestand van de wegen cn ook de vcrkeers-veillgheiil niet ten goede komt. .Dank zij dit zand-depot kan. de uitvoering van het opspuiten aan merkelijk versneld worden, zodat be slist-in 1962 begonnen kan worden met bet eigenlijke bouwen. Het zand zal overigens in lagen opgespoten worden, om de zijdelingse druk niet te snel te verhogen, terwijl het werk in fasen wordt uitgevoerd, totdat m 1965 alle 80 ha zijn opgehoogd. Goedkoper Opspuiten js veel goedkoper, re kende wethouder v. d. Berg uit. Het opspuiten van 1,3 mtlj'oen m3 zand, lot een hoogte van 1,60 meter (waar- i»n 0,60 meter wel zal verzakken) host f 3 miljoen. Op traditionele wij ze opgehoogd, zal slechts 25 ha op gehoogd dienen te worden tot 1.25 meter boog (met een verzakking van 0,25 m)'cn dit kost inderdaad B,aar ƒ2.860.000 aan zand en trans port; maar dan zaï na 5 jaar de boel weer opgehaald en herlegd moe ten worden. Daardoor zal de totale ophoging oileindelük op 3.730,000 komen te staan nog afgezien van de door het landtransport aangerichte scha- 6e aan de wegen. Opspuiting geeft zo een hesparing van drie-kwart miljoen gulden. Voor dit financiële argument ls ir. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gotika, Hoogstraat 29. Bellen by ongeval: G.G. en G.D., Tuinkan S0, telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer 646 65. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 29.00—20.30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19.00—20,30 uur, woensdag 9,3012.30 uur, donderdag 9.30—12.30 uur, vrij» dag 9.3016-30 en 19.00—20.30 u„ Zaterdag 93016.30 uur. *s Zon dags gesloten. K.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19.0021.00 u„ woensdag 14.00—17.00 en 19.00— 21.00 uur. donderdag 10.00—17-00 uur, vrijdag 14.00—17.00 en 19.00 —21.00 uur, zaterdag 10.0012.00 en 14,00—17.00 uur. -Stedelijk Museum: Tentoonstelling Moderne Grafiek. Schilderijen. Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur; 's zondags van 12.00 tot 17.00 uur BIOSCOPEN rassage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Ve nus in nerts". Monopole, 2 uur (zondag 2 en 4.15 uur:) „Conny, een meisje van 16"; 7 en 9.15 uur: „Be was aan hem verslaafd". DIVERSEN Arcade, 8 uur: De Vrijheid. Revue. Irene, 8 uur: Entre Nous. ToneeL Tlvoli, 8 uur: Soc. Nieuwland. Dan sen. Wijkcentrum, 8 uur; HBS-ver. On der Ons. Dansavond. Beyersbergen, 8 uur: Kindervrien den. Bijeenkomst. Beatrix, g uur: Reisver. Broeks Vrienden. Vergadering. Wijkcentrum, 8 uur: "De Schakel (NPV). Bijeenkomst. Musis Sacrum, 8 uur: Pers. Ver. ROML Cabaret. Plau-Fledderus Tegen hefc Plan-FIeddcrus zijn proctisch geen bezwaren aangevoerd en de ene fractie na de ander heeft er de goedkeuring aan gehecht. Wel kwamen er enkele opmerkingen. De heer Beekman vroeg, nu de polders voor een goed deel gaan verdwijnen, vervangende recr ^atie-mogclijkhedan o,a. „binncn-pleintjes" voor bejaar den en kinderen. Maar de wethou der vond 75 ha terrein voor actieve en 74 ha voor passieve recreatie toch wel ruim voldoende. Ir. Domimcus had waardering voor het handhaven van de groenstrook tussen Schiedam en Delft, evenals overigens de heer J. Houtman (VVD), die verder erg blij was mot de spor terreinen. De heer J. «I. Bie2e (PvdA) wees er op dat de verbinding tussen Kethel en Schiedam („de oude en de nieuwe stad", zei hij) toch wel erg gebrek kig was. Hoofdzakelijk was daar de Nieuwe Damlaan en verder de om- wegen via Benelux-weg en Parkweg. Hy pleitte voor meer verbindingen. Dat zal dan wel m de gedetailleerde deelplannen uitgewerkt worden, ver klaarde weth. v. d. Berg. Maar toen de heer Westerveld vroeg of na de nu voorgestelde op- spuiting van 80 ha, ook meteen de andere gronden aan de beurt zou den moeten komen, kwam de wet houder wat in verlegenheid. Het col lege heeft hierover het standpunt nog niet bepaald, verklaarde hü Maar als de gemeente een aanbod krijgt van gratis baggerspecie, dan zal dit aanbod waarschijnlijk toch wel erg dankbaar aanvaard worden. „Dat geeft een besparing van vijf miljoen."' Op een vraag van de heer Bieze naar de plannen voor de Poldervaart gaf wethouder Van den Berg toe dat deze Poldervaart toch wel een erg obstakel is in de uitbreidingsplan nen. Een Idee om de Poldervaart, die in stadswijken toch geen functie meer heeft, Is al eerder opgekomen en toen er moeilijkheden kwamen met de kaden langs de vaart was ook het Hoogheemraadschap bereid om die opheffing In studie te nemen. Nu heeft ook de Rijkswaterstaat een commissie ingesteld die die kwestie zal onderzoeken. Een uitgevallen Pol dervaart zal tevens een oplossing zijn wanneer de Ned. Spoorwegen toch nog van plan zijn een spoorlijn uit Delft naar de Benelux-tunnel aan tc leggen. Onder de kundige leiding van voor zitter A. de Jong heeft de jaarver gadering van de SBLO vrijdagavond in het wijkcentrum Nieuwland een vlot verloop gehad. De heer De Jong heeft in zijn inleiding een overzicht gegeven van de activiteiten in het af gelopen jaar. Hij kwam tot de con clusie dat het werk voor de SBLO veel tijd vergt en dat er een belang rijke vooruitgang is geboekt. Over de vorm van de SBLO uitte hy zich in die zin dat hij een stichtingsvorm minder belangrijk vond dan de goede arbeid voor de clubs. De reglementswijziging voor do contributie werd aangenomen. Bij de rondvraag veroordeelde de beer D. Lubeek (Hermes-DVS) de kritiek die op het jaarverslag is ge uit. Afgevaardigden van Schiedam en Excelsior '20 maakten het bestuur op merkzaam op foutjes die in het jaar verslag stonden. Aandacht werd ge vestigd op de slechte toegangsweg naar sportpark Thurlede. De beer G. van T Geloof (Demos) vroeg naar de te houden zomeravondcompetitie voor de voetbalclubs. Binnenkort zal een bespreking volgen. (Advertentie i m.) half linnen l t alléén voordelen Er waren diverse factoren die de Gemeenteraadsvergadering van gis teravond anders-dan-anders heeft doen zijn. De debatten {met tal van interrupties en spotternijen) waren levendiger dan anders, waarbij ook 't woord is gevoerd door vele raads leden, die men anders nooit hoort. Ongewoon was ook de lange duur van de vergadering, die op het laatst een ietwat opgejaagd karakter kreeg. Dan brandde voor het eerste de nieuwe verlichting in de oude raads zaal, TL-buizen, die een wel helder der licht gaven, maar dan een met een groenig tintje, waardoor de raadsleden elkaar wat ziekelijk za ten aan te kyken. By dc kaffle-met- koek in de pauze kwam er een extra- trcatatie van gemeente-secretaris Dir. N. J. Post, die zijn veertig-jarig jubileum by de gemeente niet heeft willen vieren, ma*- wèl Officier In de O.OJV. is geworuan. Het vreemdst was echter wel de enorme belangstelling in de veel te kleine raadszaal, waardoor deze let terlijk uitpuilde en er „publiek" op de gang gezet moest worden. Dit jeugdige publiek bestond dan uit leerlingen van de technische school eti de Gem. Nijverheidsav.jndschool, die onder leiding van hun leraar Staatsinrichting de lessen aan de praktijk kwamen toetsen. Zij zaten in de hoogste klas van de cursus „Vuto-obao." Nu moest de Raad net de benoe ming van een leraar aan die cursus „Vuto-obao" goedkeuren, zodat het raadslid M. van Harmeien meteen vroeg wat dat voorstelde. Na enig peinzen kon wethouder H. Sabel zich herinneren dat het „voortgezet uitgebreid technisch onderwijs, op leiding bewijs algemene ontwikke ling" moest voorstellen. Ter verdui delijking gaf hy erbij dat de leerlin gen van die cursus examen zullen doen voor de MTS en voor de oplei ding tot leraar. Toneel-subsidie Tijdens deze vergadering hebben mevr. A. Moll-Lips (WD) en de heer M, van Harmeien (PvdA) nog geïnformeerd naar de subsidie toekenning voor het amateur-toneel. Mevr. Moll was bang voor een te ver doorgevoerd dirigisme van het gemeentebestuur en de heer "Van Harmeien was belangstellend naar de samenstelling van de commissie. Maar wethouder rnr. M. J. M, van Kinderen legde uit dat het College alleen betoogde het peil van het ama teur-toneel te verbeteren en daar bij richtlijnen te geven waarop die verbetering moet plaats hebben, zulks op advies van de commissie. Het is daarbij denkbaar dat een heel slecht gezelschap geen subsidie krijgt, maar aan de andere kant zijn het juist deze zwakke broeders die een duwtje omhoog moeten hebben. Het college had gedacht in de com missie te plaatsen een lid van het College zelf, verder ecu adviseur van de NATU7WKA en mogelijk een lid van het Ê.G.-bestuur, maar dan geen bestuurslid van een toneelver eniging. Dit moest nog overwo gen worden, VAM-uitbreiding De heer J*. Houtman vond dat de gemeente maar een slechte zaak deed bij de verplaatsing van de IJzer en Staalhandel L. van Duijn vs;» de Jan van Riebeeckweg naar de Ca- landstraat, ten behoeve van de V.A.M. De fa. Van Duijn moet na melijk op het nieuwe terrein aan merkelijk meer canon betalen voor de erfpacht, die nog meer dan vijf tig jaar loopt op het verlaten stuk en daarom moet de gemeente 76.000 bijbetalen. Maar de wethouder Van den Berg zette uileen dat het moeilijk anders kon. De Y-AÏM. moet uitbreiden wil het steeds nog toenemende stadvull verwerkt kunnen worden. De ver werking heeft nu toch al te ïyden, waardoor dit bedrijf een stank ver spreidt, waartegen door andere be drijven in de buurt geprotesteerd wordt. Het is een kwestie van of de fa. van Duijn (en nog een ander bedrijf) verplaatsen of dc V.A.M. De eerste Is de goedkoopste en bes te oplossing. Werkclassificatic Aan het eind van de vergadering heeft dé heer B. E, Coïle (CPN) nog gehaast te kennen gegeven weinig waardering te hebben voor het nu in te voeren nieuwe systeem van werkclassificatie en verdienste belo ning voor het gemeente-personeel. De goede geest zal er door verstoord worden en er zal op een met altijd prettige wijze gewerkt worden om in een hogere groep te komen, voor spelde hij. „De angst is ook mij niet vreemd" verklaarde wethouder mr. P. van Bochove laconiek,'maar hy adviseer de toch om maar rustig af te wach ten hoe het nieuwe systeem zdu uit pakken. De heer Collé vond het tceh maar beter om, als enige, tegen het voorstel te stemmen. EEN drama vol passie cn pijn is „Butlerfield 8" dat onder de wellustige titel Venus in nerts wordt vertoond. De mooie, nerveuze koele Elizabeth Taylor is deze Ve nus, die het bont draagt, maar ook m&akt. Zij is, zo wordt ons by stuk jes en beetjes onthuld nymfomaan, een meisje dat mannen consumeert zonder haar honger voor lang te stil len. De oorzaak van dit alles is, zo hoort het immers volgens de moder ne fUmcode, een jeugdtrauma haar toegebracht door een gemene oudere man. Dit incident heeft echter een „positieve" uitwerking gehad. In plaats van mannen te gaan veraf schuwen heeft Gloria zich van avon tuur in avontuur gestort. Haar laatste slachtoffer is een eng- rijke playboy, die zijn vrouw stelsel matig bedriegt en nu dol verliefd wordt op het nymtomane meisje, dat hem eerst flink op z'n nummer heeft gezet, maar spoedig bij zichzelf ook onbekende gevoelens registreert. De ze eerste „grote" liefde is voor Gloria het sein om afscheid te nemen van de psychiater, die haar jarenlang on der z*n trouwe patiënten heeft ge steld. Maar het „verleden" wreekt zich onherroepelijk op al dit geluk. Dc aanleiding tot het conflict tussen de gelieven is, zoals elke aanleiding in zo'n geval, tamelijk prozaïsch: een nertsmantel, toebehorend aan de echtgenote van de man, die Gloria na hun eerste nachtelijke ontmoe ting heeft aangetrokken „omdat ze niets anders had om te dragen". Na een periode van zeven jaar re kenen, tekenen en proeven, genomen te hebben, is ir. J. F. II. Scheffers er in geslaagd een valstroom- of flJm- verdamper te construeren» die uniek ls In de wereld. De .apjiaratcn, war.r- van er al ongeveer een twintigtal in opdracht van diverse bedrijven in binnen- en buitenland gebouwd zifn, worden vervaardigd by dc N.V. Ge broeders II. J- Scbeffers aan de Jan van Riebeeckweg In Schiedam. Dc apparaten* worden gebruikt voor het indampen van allerlei vloeistof fen. zoals melk, vruchtensap, lijm, gelatine enz. Het indampen op zich zelf is niet nieuw; het werd altijd al gedaan met zgn. omloopverdampers. Maar tegenwoordig maakt men van vooral de melk steeds meer poeder. Ir. Scheffers heeft daarom een ma nier uitgedacht om dit zo vlug en degelijk mogelijk tc doen om de kwaliteit niet te schaden. Hij heeft om die reden een apparaat ontwik keld, dat erop gebaseerd is de water damp, die door het indampen uit de melk vrijkomt, aan te wenden voor de verdere mdampmg. Op het ogenblik staat het in de, voor dit werk wel iets te klem ge worden, bedrijfsruimte het hierbij afgebeelde apparaat, dat maandag of dinsdag gereed komt en waarmee men in december is begonnen. In de valstroomverdamper zitten ongeveer 35 ton roestvrij staal en al- luniimum verwerkt, terwijl het een capaciteit heeft van 17000 kg water verdamping per uur. Met de nieuwe methode is het mogelijk een indam- pingspereentage var» 55 te berei ken: vroeger bedroeg dit ongeveer 45 De N.V. heeft op het apparaat oc trooi gekregen. In Frankrijk wordt het in licentie gebouwd. Morgenochtend houdt de Federatie van de Scbiedamse C.J.V. een her denkingsdienst in de Grote Kerk in verband met het 75-jarig jubileum. Liturg is ds. P. L. J. Wapenaar van Grdpskerke (Z.), terwijl de jubi leumrede zal worden uitgesproken door ds. Joh. Poort van Oosterbeek. Medewerking zal worden verleend door het Schiedams Christelijk Man nenkoor o.l.v. J. v. d. Ree» de C.J.V. Mondaccordeonvereniging Bravo" en .Jong Bravo" o.l,v. de heer J. J. Krommenhoek. Verder wei-ken mede Jacq. P. Beckers, orgel en A. Zuid- geest, piston. De kerkgangers worden verzocht om 9.45 uur aanwezig te zijn in het Kerkgebouw. Er zullen, dan enkele bekende CJ.V.-liederen worden ge zongen. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend dc volgende artsen te raad plegen J. van der Veer» Ruys de Beercn- broucklaan 16, tel. 69873; Miv. C, Duyster-Jarmn, Burg, Knap- pertlaan 15S, tel. 60991; H. J. Ormcl. Singel 76, tel. 68250; G. W. Ormcl, Schoolstraat S, tel. 64244. Geopend js apotheek A. Gouka. Hoog straat 29, die ook gedurende dc volgen- veek de nachtdienst waarneemt. GEBOREN': IJsc M.. dv. J KorpeJ -i J. van Walsum; Theodora M., dv, J. Veihoeven en K 3. M Meyeren; Pleter J„ zv, p. Maasdam en M. Kooij. OVERLEDEN: K. Schouten, 80 jr. Ned. Herv, Gemeente: Grote Kerk: 10 uur Herdenkingsdienst 75-jang ju- bleum C J.V. ds P. L. 3. Wapenaar (Gnjpskerke) (liturgie) en ds. Joh. Poort (Oosterbeek) (herdenkingsrede), S uur ds. W. J. Koikcrt (Vlaardingen), Belhelkerk: 10 li. ds. 3. D. Smlds (H.D.), 5 u. ds J.E. L. Brummelkamp (Kethel)), Opstandingskerk- 10 u, ds, J. G. Jan sen, 7 uur ds. D. J. Spaling. Vredcfc- kerk; 9 cn 30.45 uur ds. H. W. Hem mes, 7 uur ds, 3. D. Sirucis Evang. Luth. Gemeente: io uur ds. S. G. v, d. Haogon. Luth, kerk: zaterdagavond 7.30 uur oeucum. avondgebed. Ned. Prut, Bond. Westvest 92: 10 30 uur dr. H. Faber (Vrfjz. Herv.) (Was senaar). Oud. Kath. Kerk: Dam 28: 30 uur H oog-Mis. Babtistengemeente Lange Haven 53: 1D uur en 7 uur ds» R, Reiling. Leger des Jleils. L»i«ge Haven 69: Leger des Hells. Lange Haven 27: 30 uur heiligingssamenkomst. 7.30 uur verlossmgssamenkomst. Gerrlt Ver- boonstraat: 6.30 uur opcnJuchtbijeen- komst oJ.v. majoor on mevr. M, Sou- verein. Jehova's Getuigen. Volksgcbouw: fl uur wachttorenstudie, onderwerp: „Op eerbare wijze huwen". Woensdag 7 30 uur dienstvergadering cn theocratische bediemngsschooi. Ned, Ilerv, Gcrcf. Evang. Gebouw Irene: 10 uur go. Stolk (Nieuwer Kerk), ds. L. Vroegindcvey Nqd, Herv. Gemeente KetheJ. 10 uur cn 7 uur ds, J. E. L. Brummelkamp. Gent. Kerk. Oosterkerk: 10 uur ds. W. A. Krijger cn 5 uur ds, J. Couvée, De Goede Haven: 10 uur ds. 3. Ver lam (Rotterdam) on 5 uur ds. J. No- wijn. Julianakcrk: 10 uur ds. J. Cou vée cn 5 uur ds. R. D. Beukema (Rotterdam). De Ark Kethel: 9.30 uur ds. H. J. Heynen (Vlaardingen) en 2 30 uur de. W. a. Krijger. Kantine S.CF.10 uur ds, J. Nawijn cn 5 uur ds W. A, Knjger, Chr. Geref. kerk. Warande, hoek BK- laan: 10 uur LeesdScnst, 2 45 uur ds. J. 1 C. v. RavensWaay (Schcveningen) Haar minnaar denkt dat ze de kost bare pels heeft gestolen. Het noodlot slaat nu slag na slag. Scènes, wan hoop, toenadering, vlucht. Voor de ogen van de miljonair, die baar zo juist ten huwelijk heeft gevraagd (hij zal wel eerst nog van zijn vrouw moeten scheiden) rijdt de rampzali ge Gloria zich per sportwagen te pletter. Daniel Mann, regisseur van deze film, heeft zich werkelijk uitge sloofd om met behulp van allerlei détail-accenten en psychologisch sfeer-werk een aannemelijk klimaat te scheppen voor een drama, dat weer nét te glad is om drama te zijn. Veel wordt gered door de gespan nen bijdragen van de acteurs; te genover Elizabeth Taylor wier spel altijd iets onechts heeft, ziet men Laurence („Romeo en Julia") Har vey in de boeiende, zij het onge loofwaardige rol van de minnaar. Voorts Eddie Fisher als een vriend, bij wie Gloria veelvuldig komt uit builen en Mildred Duonock als haar goedgelovige moeder. C ONNX FKOBOESS ls een meisje van zestien. Ze kan erg leuk zingen. Haar grootvader vindt er niks aan, want hij is een dirigent, die alleen maar van klassieke mnzlek houdt. Men noemt hem Ilerr Professor, hjj heeft een mooi kasteel en een Mer cedes 300. Er ls ook een secretaris, een vreselijk leuke man, die steeds moet niezen. Conny logeert op het kasteel van de oude brompot. Ze mag niet eens in blne-jeans lopen. De dirigent vindt het meisje vaa zestien erg onbenullig. Dan ontdekt hij, dat zijn kleindochter ook dol ls op klassieke muziek. Hij ia daar erg bly mee en gaat veel van Conny houden. Ook begint hij anders te denken over Duitse teenagermuziek. Alles wordt nu vreselijk leuk op het kasteel. Conny zingt In deze oppervlakki ge film natuurlijk weer vele beken de schlagers en natuurlijk danst zij v/eer evenals wij dat van haar ken nen; nietszeggend. Liefhebbers van het teenagerntmer die vooral onder dc jeugd zijn te vinden, kunnen toch hun hart aan deze vrolijke film ophalen. WAAR gebeurd" zeggen de makers yau Ik was aan hem verslaafd met naflruk. Als dat I geen pabllcitcitsleuze is; aïs de gt~ I schiedenis zoals ze in deze film wordt getoond werkelijk voor hon derd procent op feiten berust, dan. moet men zich afvragen boe een In telligente vrouw zich zo willoos en weerloos in de armen van een ge wetenloze oplichter heeft kunnen la ten vallen. Barbara Rütting is het in de film; een rijke weduwe met een hunke ring naar liefde. Een opgelegde kans voor een charmeur die het alleen om geld te doen Is. Carlos Thompson speelt hem. met overtuiging, In het begin js het allemaal nog wel acceptabel, maar als het tweetal na een overhaaste vlucht uit Duits land in Egypte belandt, maakt regis seur Wolfgang Becker het toch wel erg bont, met zijn haremdanseressen en zijn ene steeds terugkerende ka meel voor de couleur locale. Tot ongeveer de helft een onder houdende film; daarna een teleurstel ling. WISKUNDE TOEGEPASTE MECHANICA BETONTECHNIEK Voor leerlingen raiddel- bare scholen en HTS. Tel. 6 50 62, na 19.00 uur. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedyk 265 Telefoon 68021 - Schiedam Post- en Telegraaf kantoor Schiedam Salaris volgens Rijksregeling. Op 25-jarige leeftijd bedraagt dit f 373,61 bruto per maand, vermeerderd met een huurcoropensatio van f 17,40 en een toeslag voor bepaalde onregelmatige diensten, alsmede ccn premie verdienstebelonïng. Bij gebleken geschiktheid volgt na één jaar aanstelling in vaste dienst als besteller, mits de leeftijd van 21 jaar is bereikt- Inlichtingen by de directeur van het Post- en Telegraafkantoor Schiedam, Tuinlaan 114 te Schiedam. Permanent wave Hélène permanent met toe stel, het beste wat er is compleet f 5.-—; stroomloos 7.50 Op vertoon van deze advertentie f 1-— korting' Dames- en herenkapsalon „Hélène". Rembrandtlaan telefooD 67170. Fotografie Voor pasfoto's naar K_ van Vuuren, Hoogstraat 106 Tel 667 20 In één dag gereed Kolfllms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K. van Vuuren Hoogstraat 106 Personeel Gevraagd stampers, hulpar- beiders, revolverdraaiers, ook aankomend. Constructs, Ples- manstraat 59-61, Schiedam, telefoon 6 85 58. Gevraagd een prima in bezit van rijbewijs B-C-E. Sollicitaties schriftelijk of mondeling bij J, K. Simon Aannemingsbedrijf N.V., Lange Nieuwstraat 143, Schiedam, telefoon 6 80 92 en 6 85 25. Gevraagd wegens huwelijk jongedame voor gevarieerde kantoorwerkzaamheden, kun nende typen, boekhoudkun dige ervaring strekt tot aan beveling. Bereid zonodig te lefoon te bedienen. Met vakantie-afspraken wordt re kening gehouden. Verkorte werkweek. N.V. Chemische Fabriek „Schiedam", Lange Haven 55. telefoon 64756. (£-£? Meubelen en Huisraad Gordijnstoffen f 4.25 per meter, het nieuwste van 't nieuwste en niet duur! Iets aparts. Kom eens binnen bij Plate. Grote Markt 19-21 te Schiedam. Laat UW spiraal vermaken tot modern opklap- of kan tel bed Prima afwerking als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal JA (Broersveldpad), telef 6 70 28 (na 1B uur telefoon 6 67 89) Ledikanten outledi- kanten, kampeerbedden enz Kom eens praten. Voor het slijpen van scharen, messen (ook golven), zagen, beitels schaven, Phillshave en Remingtons naar Slijperij en Staal warenhandel G, E Kleyheeg, v/b Solingen» Nieuwstraat 43 uoek Korte Kerkstraat, telefoon 68127. CINCINNATI - NEDERLAND N.V. fabriek van gereedschapswerktuigen VLAARDINGEN vraagt voor serveer- en schoonmaakwerk- zaamheden. werkbij den dagelijks (met uitzondering van zaterdag) 's morgens van. 6-9 uur óf 5s avonds van 38.30-21.30 uur. Sollicitaties te richten aan de afdeling- Personeelszaken, postbus 98, Vlaardingen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1