Alleen Martinit wint in teleurstellend weekend f Fa. L. H. Dries opende nieuw pand bij 40-jarig bestaan RANG is alleen RANG SCHIEDAM gezellige wijde imprimé rokken \A 75 MS3EEE&HS1 Kinderen vernielen eigen speelplaatsen GTB verliest duel om onderste plaats Kapper bekent nog 2 gevallen van ontucht |Voor een moderne autolak- en spuit-inrichting AGENDA VOETBAL IN SCHIEDAM Kopbal fataal voor DHS als er op staat Cultureel Fonds S.G. I Met veel felicitaties en bloemen Gesloten speeltuin de oplossing? Wie heeft iets verloren Auto op bus gereden Chauffeur door kraan verwond J. S. Lokkerbol geeft autoshow Concert in het Museum Jongens stalen fietsen en flessen ZATERDAGVOETBAL Brandende brommer tegen gevel NRC-SFC 4-1 DIIZ-DHS 2-2 N'kerk-Schiedam 5-1 Oudew.-SVDPW 5-0 Martinit-RKDEO 3-2 DRZ-Gouderak 4-3 Meisje gewond bij aanrijding Kampioen schap van Schiedam Burgerlijke Stand AMBTENAAR Koeriersters iets goes# Zaterdag 25 februari 1961 'ïdUn de Bobelweg in de Spaanse polder In Schiedam is een nieuw ge- vouw verrezen. In het pand zetelt vandaag de Eerste Schledanjse Autoïak- en Spnltinrichtlng, de fa. W\ IB, Dries Zn. Het nieuwe be- jthfspaml werd zaterdagmiddag op een sfeervolle bijeenkomst door de c. LNb sr., de ere-voorzltter «ar de FOCWA, dat is de organisa tie waarin autolakspuiters en carros seriebouwers sti» georganiseerd, opengesteld. Ook werd zaterdag het «-jarig bestaan van de firma ge vierd. i Op de druk bezochte bijeenkomst hebben vele collega's, zakenrelaties, cliënten, afgevaardigden van de POCWA en de Bond voor spuiters- «n plaatwerkerspatruons en namens hst gemeentebestuur de Wethouder van Gemeentewerken, Th. J. L, v. d. Berg, de heer Dries en zijn zoon met het moderne bedrijf gelukge wenst. De heer Plas, belastingconsulent vgn de Bond, leidde de diverse spre kers h) en heette iedereen van har te welkom. De heer Lith somde in rijn speech de panden op. waarin de firma gedurende veertig jaar alle maal heeft gezeten. Ook bleek uit zijn toespraak, dat het bedrijf wel zijn dieptepunt in de oorlog heeft gehad. In 1941 namen de Duitsers het toenmalige pand aan de Nieuwe Ha ven in beslag. Zij namen ook de heer Dries gevangen; hij bracht ze- ven maanden door in een concentra tiekamp. Maar nu is de firma toch uitgegroeid tot een prachtig mo dem bedrijf. Vervolgens voerde de heer A. W. (Advertentie IJU.) Zorg toch dat U niet hoort bij hen die met de schoonmaak de eerste de beste winkel moeten binnenhollen om een zeem te kopen voor minstens vfer of vijf gulden! Morgen begint de speciale ver koop van duizenden van de mooiste Engelse zemen. Grote, (45x45 cm) zachte, soe pele zemen, die normaal voor 450 verkocht worden. En de zelfde prima traangelooide ze- 'men, koopt U morgen voor nog géén drie gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze partij exportzemen, jtjt traangelooide zeem, nu f JU per stuk voor Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen hij ongeval; G.G. en G.D., Tmnlaan 80, telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19.0020.30 uur, dinsdag 9.30—16,30 en 19.00—20.30 uur, woensdag 9-3012.30 uur, donderdag 9.30—12.30 uur, vrij dag 9.30—16.30 en 19.00—20.30 u- zaterdag 6.30—16.30 uur. *s Zon dags gesloten. R,-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19.00—21.00 u» woensdag 14.0017.00 en 19.00 21.00 uur. donderdag 10,00—17.00 urn, vrijdag 14.00—17.00 en 19.00 l—21.00 uur, zaterdag 10.00—12.00 en 14.00—17.00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Moderne Grafiek. Schilderijen. Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur; 's zondags van 12.00 tot 17.00 uur bioscopen Passage, 2 en 8.15 uur; Venus in nerts". Monopole, 2 uur: „Connv, een meis je van 16": 7 en 9.15 uur: „Ik was aan hem verslaafd". DIVERSEN StedL Museum, 8.15 uur: Verkenning van Kunst Amstelbron, 8.00 uur: Kath, Vrou wengilde. Vergadering, Irene, 8.00 uur; Wij'kgem. IV. Zen- s, dingsavondL, "Wijkcentrum, 8.00 uur: Muziekschool Pangalila. Leerlingenuitvoering. van öe Pol, namens de FOCWA en de Bond voor Spuiters- en Plaat werkerspatroons het woord. Hij vond het nieuwe pand een goede bedrage, die echt wel nodig Is, om bet vele werk In de toekomst, er komen toch steeds meer auto's op de weg, waardoor In deze branche steeds meer werk ontstaat, te helpen op vangen. Schertsend hoopte hy „dat er in de toekomst maar veel wagens schade zullen oplopen". „U zult de dag zegenen waarop u hier begonnen bent." Dit waren de woorden van wethouder Van den Berg. Hij maakte de heer Dries zijn complimenten voor wat hy van het gebouw gemaakt heeft en vond dat zeker een felicitatie waard. In zijn dankwoord wees de heer Dnes erop dat de vernieuwing voor namelijk was doorgezet onder drang van zijn zoon, de heer P. Dries; zelf had hy er wel een beetje tegen op gezien. Voorts was hij o.a. de Ge meente en de Rijks Nijverheid Dienst erkentelijk voor al hun bijstand. Het nieuwe, lichte gebouw, dat za terdagmiddag baadde in een weelde van kleurige bloemen, bestaat uit een ruime werkhal, waarin de voorberei dende werkzaamheden aan de auto's worden verricht en twee ruimten zyn bestemd voor het spuiten en dro gen van de wagens. In de één worden, oe vrachtwagens en in de andere de personenwagens gespoten. Dit ge schiedde natuurlijk op een uiterst moderne wijze. Het pand is ontwor pen en uitgevoerd door de N,V. Heynsbroek uit Schiedam. Bü de behandeling in de Gemeen teraad van het voorstel van B. en W« om kinderspeelplaatsen te verbete ren en de speelplaats aan het Edï- sonpleln te vergroten door een deel van de openbare weg voor de school bjj het plein te trekken, kwam wet houder Tb. J. L. v. d_ Berg met de Ietwat verrassende mededeling dat het College overweegt om de speel plaats op het Edlsonplein voorlopig toch maar niet uit te breiden en te verbeteren. De oorzaak van deze overweging Is dat de wethouder het toch eigenlijk wel roerend eens was met de opmerkingen van mevr. W. R. Drukker-Brlnk {P.v.dA.) en de heer S. Kuiper (CHÜ) dat het onbe gonnen werk was om voor de kin deren dergelijke dure speelplaatsen met kostbare werktuigen In te rich ten. Ze maken toch alles kapot! Aan de Marconi weg was een kin derspeelplaats ingericht. Daar werd alles kapot gemaakt. Aan het Frans Hals plein kwam een vergrote speelplaats, ide aller lof verwierf. Binnen een half jaar waren de bas ketbal palen vernield en de werktui gen beschadigd. Moeten we nu zo doorgaan? vroeg de wethouder zïeh af, Na ampele besproking hebben B. en "W. besloten om die speelplaat sen aan de Marconiweg en het Frans Halsplein toch maar weer te her stellen, doch te wachten met de ver betering van die op het Edisonplein. De kinderen moeten een betere voorlichting krijgen dat zij zelf in de eerste plaats voor hun eigen speelplaats moeten zorgen, was de wijze raad van de heer B. E. Collê, Dat zal 'overwogen worden, gaf de wethouder toe, kennelijk zonder veel hoop op succes. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9—12.30 uur en 26 uur; bus stopverf; l p. glacé herenhandschoenen; grijze wollen he renhandschoen <R>; ring met sleutels; wieldop. Te bevragen bSJ de vinders: kabelslat van bromfiets, Hommel, Edisonstr. 52a; snelbinder, B, v. Dulkeren, Wflhelmi- naplein 28; bos sleutels en schaartje C. Holewijn, Belgisohestraat 48c, Botter dam; houten autostep. v. d, Velde, Ma- risstraat 96b; groen kinderwantje. Ar- bouw, Abbenbroeksestrnat Ha: 1. grijs gebreide herenhandschoen, Meerendonk, Beierlandsestraat 25b; zwart glacé da- meshandschoen (R), De Graaf, Gou- denregenlaan 13, Kethei; 1 p. bruine nappa hcrenhandschoenen, v, Sloot, Vlaardlngerdijk 438; l p. blauwe kmdcr- wantjes. Wijnmolen, Burg, van Haaren- laan 923; herenpolshorloge. Steenhou wer, Nwe. Maasstraat 84; schooltas met inhoud portier Dr. Noletstichtlng; lees boek, de Nljs, Thomas Kempis- straat 17a; doos met toiletzeep. E. Lan- geveld. Kastanjesingel 189, Rotterdam. Bij het remmen in een bocht van de Singel, begon de auto van de heer M. J. E. uit Den Haag zater dagavond om kwart voor negen door te glijden, waardoor hij op een auto bus van de RET, bestuurd door de Vlaardingse chauffeur J. M., inreed. De voorkant van de personenwa gen werd totaal vernield, terwijl het front van de bus ook enigszins werd beschadigd. De heer M. J- E. liep schaafwonden op en twee vrouwelij. ke passagiers kregen bloeduitstor tingen aan de benen. Tijdens werkzaamheden op de Nieuwe Haven nabij de Wïllemska- de, waarbij de last van een vracht wagen met een kraanwagen uit Dor drecht op een schip gehesen moest worden, kwam d* kraan te vallen. Hierbij liep de 40-jarige Dardtse chauffeur P. B. een enkelfractuur op. De 34-jarige dragline-machinist A. B. had ogenschijnlijk geen nade lige gevolgen van het ongeluk over gehouden. Toch zyn beiden door de GG en GD naar bet Gemeentezie kenhuis gebracht De vrachtwagenchauffeur is later overgebracht naar een ziekenhuis in Dordrecht. Daarom vroeg mevr. -Drukker, sprekend namens haar fractie, aan het College, in overweging te willen nemen, om behalve vrije speelterrei nen tussen de huizenblokken toch maar gesloten speeltuinen, waar dus toezicht kan zijn, in te stellen. Niet dat zy zo'n voorstander was van ge sloten speeltuinen, maar een andere oplossing zag zy niet. „Datt is wel Iets voor te zeggen," vond weth. v. d. Berg, maar even min als mevr. Drukker, wilde hy de stadspleinen daartoe gebruiken. Mis schien In het nieuwe gebied, dat nu ontwikkeld wordt. Zaterdagochtend is het Schiedamse automobielbedrijf J. S, Lokkerbol aan de Lange Nieuwstraat 227 weer opengesteld. De garage is nu veran derd m een soort showroom, waar te vens de nodige service verleend kan worden. Daartoe zijn in de ruimte een hydraulische brug en een olie- bar gebouwd; tevens ts er een nieu we verlichting aangebracht. In de grote deuren moet bet matglas echter nog vervangen worden door gewoon doorzichtig glas. Het Stedelijk Museum te Schiedam organiseert op vrijdagavond 3 maart een feestelijk concert m de aula. Hot zal worden gegeven door Het Neder lands Blazers Ensemble, een groep jonge musici uit Amsterdam, onder leiding van de heer Thom de Klerk, solo-fagottist van het Concertgebouw Orkest Op het programma staan werken van Rosetti, Henri van Praag, Mozart, Haydn en Beethoven. (Aduertentie LM.) Een melkhandelaar Jn de Van Ruysdaellaau vertrouwde de twee 12-jarige jongetjes niet, toen die lege melkflessen kwamen inruilen voor statiegeld. Daarom pakte hij hun fiet sen af en waarschuwde de politie. Het bleek, dat de jongens niet alleen de flessen hadden meegenomen, maar ook de fietsen. De eigenares van een der rijwielen was spoedig gevonden; het was het 12-jarige meisje M. J., die al aangifte had gedaan van diefstal van haar fiets uit de rijwielstalling van het Sint Liduinalyceum. Buiten deze twee rijwielen hebben de jongens nog vijf fietsen ont vreemd, waarvan er al drie zijn te ruggevonden. De twee andere hebben ?.y onbeheerd in Den Haag en Delft achtergelaten. Het i» voor de Schiedamse KNVB-ers een dag vol telenrslel- lingen geworden. Tegen het harde spel ^an de clubs uit de omgeving die voor het lijfsbehoud gaan strij den kunnen de stadgenoten niet op. Alleen Martinit behaalde een goede overwinning. Voor Schiedam, SFC en SVDPW zijn de perspectieven weer heel somber. DHS kon de aan sluiting met de kop niet verkrijgen. Het duel met leider DHZ leverde Wederom heeft het zaterdagvoet bal de Schiedammers weinig triom fen gebracht. De wedstrijd RWH- HBSS werd door de Schiedammers vry ongelukkig verloren. Voor GTB was het van veel belang te winnen, maar DVO'32 slaagde er dankzij een gering overwicht in de zege te grij pen, GTB is nu staartclub met vier punten achterstand op DVO*32. GSS is weer op schot, de Gustomannen verwisselden van plaats met Energie Boys. RWH-HBSS 3-1 De Schiedammers ontplooiden een fris spel en Meuldijk gaf na een kwartier zijn club de leiding. Tien minuten later echter werd Scheffers zo fors aangevallen dat de gelijk, maker ontstond. Tien minuten later schoot de rechtsbuiten van RVVH hard in. Wel stopte Rob Aaldijk het leer maar de bal glipte uit zijn han den naar een vrijstaande aanvaller (2—1). In de tweede helft had HBSS de goede vorm weer. Het gelukte middenvoor Rijnbende echter niet van de geboden kansen gebruik te maken. Toen Ferry Groeneweg hard inknalde leek de gelijkmaker een feit, maa de bal raakte de lat. Uit een hoekschop werd daarna bij een tegenaanval ingekopt en HBSS kon de 3—1 achterstand niet meer weg werken. In deze onprettige match werd een kwartier voor het einde Kirus Duivenbode geblesseerd. Hij werd vervangen door Bert van Veen. GTB-DVO '32 1-2 Het duel om de onderste plaats trok vrij wat belangstelling in Harga. De aanvalsteams moesten in de -de fensies hun meerderen erkennen. De bezoekende club belaagde vrij lang het doel van GTB maar er ging onvoldoende stootkracht uit van de voorhoede. Toen de middenvoor van DVO langs de Schiedamse spil kon glippen werd het 0—1. Het felle GTB slaagde erin nog in naast DVO te ko men toen de middenvoor Van Leeu wen die achter de backs stond op- Door een onbekende oorzaak is zaterdagnacht om ongeveer half 3 in de Paulus Potterstraat een brom mer in brand geraakt, die daar te gen de gevel van pand no. 3 stond. De agenten uit een mobilofoonwa- gen van de politie hebben met een schuimblusapparaat het brandje ge blust Het vuur heeft een kozijn van het huis gebladderd. De bewoners heb ben echter niets van het brandje ge merkt, want toen bleek, dat hetpand geen gevaar liep omstanders heb ben snel de brandende brommer midden op de straat gelegd heeft men ze rustig laten slapen. Pas later is bekend geworden wie de eigenaar van de bromfiets was. Het was de heer J. R,, eveneens woonachtig in de Paulus Potter straat Zijn vervoermiddel is niet verzekerd. P.v.d .A.-Vrouwengroep naar Sled. Museum De Vrouwengroep van dc Party v. d. Arbeid te Schiedam trekt op dinsdag 28 februari om 2 uur naar het Sted. Museum. De heer P. Jan sen, conservator van het museum zal dan vertellen over Vincent van Gogh of Rembrandt. Alle leden zijn van harte welkom. gesteld de bal van rechts kreeg toe gespeeld. De arbiter kende een doel punt toe toen Van Leeuwen onge hinderd kon scoren. Beide doelen kwamen daarna herhaaldelijk in ge vaar en tenslotte won DVO bij een geede afwerking van een aanval op rechts (1—2), Energie B.-GSS 0-2 Met goede aanvallen heeft GSS zich de meerdere getoond van Ener gie Boys hoewel de thuisclub de Schiedammers aan het slot nog in de benauwdheid heeft gebracht. In de beginfase werden de schoten van Scholten en Bunte goed gestopt. Tien minuten yoor rust was het Putters die uit een doorloopbal van Bunte kon scoren. In de tweede helft streed Energie Boys verwoed voor de ge lijkmaker, maar Zandbergen en Den Ouden gaven de aanvallers geen kansen. In de twintigste minuut scoorde Bunte uit een solorush met een boogballetje. "Wat Energie Boys daarna probeerde, niets gelukte. Officieel opgericht Zaterdagmorgen Is ten kantore van notaris A. S, H. A. Blaisse te Schiedam de stichtingsakte van de Stichting Cultureel Fonds Schiedam gepasseerd. Namens het Cultureel Fonds wa ren daarbij aanwezig de heren F. A. de Wolff en E. A. Leenderts, resp. voorzitter en secretaris van de Schie damse Gemeenschap. Een stichtings kapitaal, groot j 1592,50, is voor dit doel door de leden der Bestuursraad sn de S.G. bijeengebracht. Het doel van dit fonds wordt in de statuten als volgt omschreven: „De Stichting heeft ten doel het be vorderen van het culturele loven in de gemeente Schiedam, door het on dersteunen van initiatieven en bij zondere prestaties op cultureel ge bied, alsmede alles wat hiermede in de ruimste zin verband houdt of naar het oordcel van het College van Regenten geacht wordt hiermede verband te houden. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het bijeenbrengen van een kapitaal uit de opbrengst waarvan toekenningen kunnen geschieden voor prestaties en initiatieven, die naar het oordeel van het College van Regenten daar voor m aanmerking komen." Het College van Regenten zal voor de eerste maal bestaan uit de heren: G. W. van Bergen Walraven, A. de Groot, mr. M. J. M. van Kinderen, E, A .Leenderts, P. Mak, prof. mr. P. Sanders en F. A. de "Wolff. een gelijk spel (22) op, Schiedam verloor met 51 van Nieavrerkerk, SVDPW moest In Oudewater de sterkste erkennen (50( en in Rot terdam gaf SFC met 41 de eer aan NRC. Volkomen verdiend heeft SFC een grote nederlaag geleden. In de eer ste helft liep SFC voortdurend in de buitenspelval van NRC. Na vyftien minuten scoorde rechtsbuiten Van Dijk. In de tiende minuut na rust bracht Vorstenbos van SFC de stand weer op gelijke voet. Korte tyd later schiet Van Campen ineens uit een voorzet in. Hierna werd NRC ster ker. Een strafschop bracht de stand op 31 en vlak voor het einde schoot middenvoor Meijer zijn dub naar 41. Gedurende een half uur had DHS het offensief. In de negende minuut scoorde invaller rechtsbinnen Daan Muilwijk die een schot van Degeling behendig benutte. Het talrijks pu bliek zag daarna een enerverende wedstrijd. In de tweede helft was DHZ de sterkste. In de negende mi nuut scoorde de rechtshalf uit een weggewerkte hoekschop (1—1). Do strijd ging gelijk op tot de 25e mi nuut toen De Jager een bal effectvol inzond. <12). DHS trachtte de winst daarna met verdedigen te con solideren waarbij de Schiedammers gevaarlijke uitvallen via de vleugels lanceerden. Bijna behield DHS de winst maar linksachter Zandbergen kreeg zes minuten voor tijd een bal verkeerd op het hoofd waardoor hij achterwaarts koppend doelman Bur ger volkomen verraste (2—2). Aanvankelijk speelden de staart- clubs een genoeglijke partij. In de twintigste minuut nam Nieuvverkerk op fraaie wijze de leiding. Zo bleef het tot na de rust. In die periode had Schiedam steeds het overwicht en daardoor kon Huet ook na een goe de combinatie de gelijkmaker sco ren. Toen veranderde bet spelbeeld en de mentaliteit van da thuisclub. Met ruw spel werden de Schiedam mers overspeeld niet voordat Joop van Leeuwen en Biet Cambeen ge blesseerd het veld hadden verlaten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 39-jarïge kappersbediende G. J, L. heeft tydena een langdurig verboor, dat de politie hem heeft afgenomen, bekend gedurende de laatste t(jd nog twee gevallen van ontucht met minderjarige Jongens te hebben gepleegd. De politie heeft hel proces-verbaal inzake dc moord op de achtjarige Marcel Nlvard voltooid. Zaterdag zou de kappersbediende worden voorgeleid voor de officier van justitie, mr. J. M. van Leeuwen. H\i Is overgebracht van het hoofdbureau van politie naar liet huis van bewaring. Schiedam had tegen het harde spel den. (4—3), geen verweer en zo kon Nieuwer- kerk nog viermaal doelpunten. Ook de jonge ploeg van SVDFW had tegen het harde spel van Oude water niets »n te brengen. Reeds voor de rust was SVDFW de gesla gen ploeg. Viermaal scoorden de gastheren. In de tweede helft kwam er meer overwicht. Oudewater scoor de nog eenmaal. SVDPW had een te» genpunt wei verdiend maar tot sco ren kwamen de roodwitten niet, Eindelijk hebben de witroden een volkomen verdiende overwinning be haald. In de tiende minuut scoorde T, Koppenhagen uit een scrimmage. De Martmit-verdedlging kon de te genstander goed op afstand houden. Na rust kwamen beide doelen in gevaar. In de twintigste minuut scoorde de middenvoor de gelijkma ker. Even later was bet zelfs 1—2 en het leek er toen op det Martinit ging verliezen maar de Schiedam mers toonden het goede moreel. Met een voorzet scoorde T. Koppenhagen in een boogbal. Even later werd. hands gemaakt en Koppenhagen schoot de strafschop in. Op voortreffelijke wyze heeft DRZ Gouderak teruggewezen. Nu DRZ er wel in is geslaagd de gevarenzone de rug toe te keren wordt de situatie voor stadgenoot Schiedam precair. Bij een scrimmage kopte Wout van Meeteren in de 25e minuut de bal voor de voeten van Koos Wigmans die DRZ de leiding gat Uit een doorbraak echter kon linksbinnen De Hoop een kwartier voor rust de gelijkmaker scoren. Vanaf de aftrap ondernam Joop Molendijk een snelle rush, hij zette voor aan Koos Wigmars waarna Bouk Molendijk de aanval goed afrondde. Tien minuten later echter had linksbuiten Tytel alweer gelijk gemaakt. In de vijf tiende minuut gaf Bouk Molendijk uit een voorzet van Wigmans zyn club weer de voorsprong. Even later zette hij goed voor en het was de ervaren broer Jo Molendijk die DRZ op 42 bracht Wel kon spil Van der Poel van Gouderak nog uit een vrije trap de achterstand verkleinen, maar DRZ kon de kostbare winst behou- GEMEENTE SCHIEDAM van Gemeentewer- Van de nieuwe bekentenissen zul len afzonderlijke verbalen worden opgemaakt. Deze gevallen van on tucht kwamen uit, doordat veront ruste ouders, die de puhlikaties in de dagbladen over de oplossing van de moordzaak Marcel Nivard hadden gelezen, zich tot de politie wendden. Zij wisten namelijk, dat hun zoons ook wei eens in het gezelschap van de kappersbediende verkeerden. De politie heeft de kappersbedien de op dit punt aan de tand gevoeld en al spoedig bekende de man, dat hij met deze minderjarigen ontucht had gepleegd. De ouders waren niet op de hoog te met de gevolgen van de omgang van de kappersbediende met hun kinderen. De jongens hadden dc mis dragingen van de kapper tegenover hun ouders verzwegen. Het hele verleden van de kapper wordt door de politie nauwkeurig nagegaan. Zoals bekend is hy acht tien jaar geleden wegens een zeden- Esperanto-ageudo Merkredon, la lan de marto Klub- vespero. Mensa gimnastiko ce kino v. Gink, Ploegstraat 19. Venu ni havas sidlokojn por cinj. BERSCHENHOEK. Op de Provnciale Weg is zaterdagmiddag het zesjarige meisje A. W. M. Lex- mond van de Hoeksekade door een auto aangereden. In zorgwekkende toestand is het slachtoffertje naar het Dijkzigtziekenhuis te Rotterdam vervoerd. Het kind had o.m. een schedelbasisfractuur. delict al eens veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf. Toen pleegde hij zijn handelingen met een minderjarig meisje. Voor de wedsirijden om het kam pioenschap schaken Schiedam, die op donderdag 2 maart in de grote zaal van gebouw Irene beginnen, hebben zich 38 deelnemers laten Inschrij ven. Voor de hoofdklasse zijn twee groepen gevormd van Ieder zeven deelnemers. Bij de indeling is 20veel moge lijk rekening gehouden met de speclsterkte der deelnemers en zo heeft men twee groepen gekregen, die vrywel gelijkwaardig mogen worden geacht. Tot de deelnemers van de ene groep behoort de oud- kampioen, notaris J. W. F. Meijer, en tot de andere de kampioen van 1959. de heer J. Reitsma, die dus dit jaar zijn titel zal verdedigen. Voorts is er een eerste klasse ge vormd met twee groepen van elk acht deelnemers en een tweedeklas se met een groep van eveneens acht deelnemers. Geboren: Johannes J. W. zv C. L. Schikhof en H. Sorber; Yvonne dv P. Geel en J, C. Kroep; Antoine M. zv A. M. Sunderman en C. P. Heuff; Anthonie zv W. Letterman en M. J. W. Druppers; Anthonius C. zv H. Heüster en A. C. T. de Kok; Bernar- dinus zv J. C. Konings en A. Scho- penhouer. Overleden: I. J. van der Kleij, 62 jaar. Bij de afdeling „Onteigeningen" ken te Schiedam, kan een worden geplaatst, bij voorkeur met ervaring in de behandeling van onteigeningszaken, grondaankopen, verhuringen en verpachtingen. Vereist wordt het bezit van een ULO-diploma en een opleiding bij het kadaster. Aanstelling zal, naar gelang van bekwaamheid, er varing en opleiding plaats vinden ro de rang van adjunct-commies of in die van adjunct-commies A. Salariëring: Adjunct-commies; J 4116.in minimum en 5964.— in maximum te bereiken na 9 dienstjaren. Adjunct-commies A: 4680.— in minimum en 6696.in maximum, te bereiken na 9 dienstjaren, Boven deze bedragen wordt een compensatie van 5.6 'To verleend voor ingevolge de Algemene Ouder domswet te betalen premiën, benevens een huur- compensabe van 2Vz en een vakantietoeslag van 4 per jaar Kinderbijslag volgens Rijksregeling. Eigenhandig geschreven sollicitaties, onder opgave van opleiding, ervaring en referenties, dienen bin nen 14 dagen na verschijning dezer advertentie te worden ingezonden aan de Directie van Gemeente werken, Korte Haven no. 33 te Schiedam. gevraagd Meisjes die prijs stellen op verantwoordelijk werk m een prettige omgevmg, kun nen. worden geplaatst bij de N.V. Kon. Ned. Boekdruk kerij H. A. M. Roelants. Goed loon, vrije dienstkle ding cn eventueel reiskos tenvergoeding. Vanaf mei as. 5-daagse werkweek. Aanmeldendagelijks van 9 tot 12 en 2 tot 5 uur. Lange Haven 141. Schiedam, Voor de voetballiefhebbers I Kick Wilstra de Wondermidvoor Vlot en vol humor getekepdo verholen, waarvan er 18 zïin verschenen in het bekena® stripformaat. ƒ0.60 per deel 'yj ..Italiaanse" sjaaldessins maten 36-44- T v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 2