Alleen Martinit wint in teleurstellend weekend RANG is alleen RANG op staat GTB verliest duel om onderste plaats Kapper bekent nog 2 gevallen van ontucht Voor een moderne autolak en spmt-inridhting VOETBAL IN SCHIEDAM Cultureel Fonds S.G. AGENDA J. S. Lokkerbol geeft autoshow Concert in bet Museum Jongens stalen fietsen en flessen ZATERDAGVOETBAL AMBTENAAR vampioenscnaj van Schiedam Brandende brommer tegen gevel Koeriersters Meisje gewond bij aanrijding Chauffeur door kraan verwond Burgerlijke Stand (Advertentie IM.) Zaterdagochtend is het Schiedamse automobielbedrijf J. S. Lokkerbol aan de Lange Nieuwstraat 227 weer opengesteld. De garage is nu veran derd in een soort showroom, waar te. vens de nodige service verleend kan worden. Daartoe zijn in de ruimte een hydraulische brug en een olie- bar gebouwd; tevens is er een nieu we verlichting aangebracht. 2n de grote deuren moet het matglas echter nog vervangen worden door gewoon doorzichtig glas. i-Aan de Bokelweg- in de Spaanse Polder In Schiedam Is een nieuw ge bouw verrezen. In het pand zetelt sinds vandaag de Eerste Schiedamse Aatolak- en Spuitiorlchtmg. de fa. L, H, Dries Zn. Het nieuwe be drijfspand werd zaterdagmiddag op «en sfeervolle bijeenkomst door de heer C. Lith sr., de ere-voorzitter van de FOCWA, dat Is de organisa tie waarin autolakspniters en carros seriebouwers zijn georganiseerd, «pengesteld. Ook werd zaterdag het M-jarig bestaan van de firma ge vierd. Op de druk bezochte bijeenkomst hebben vele collega's, zakenrelaties, cliënten, afgevaardigden van de FOCWA en de Bond voor spuiters- efl plaatwerkerspatroons en namens het gemeentebestuur de Wethouder van Gemeentewerken, Th, J. L. v. d. Berg, de heer Dries en zijn zoon met het moderne bedrijf gelukge wenst. De heer Plas. belastingconsulent van de Bond, leidde de diverse spre- kers in en heette iedereen van har te welkom. De heer Litb somde in zijn speech de panden op. waarin de firma gedurende veertig jaar alle maal heeft gezeten. Ook bleek uit zyn toespraak, dat het bedrijf wel zijn dieptepunt in de oorlog heeft gehad. In 1941 namen de Duitsera het toenmalige pand aan de Nieuwe Ha ven in beslag. Zij namen ook de heer Dries gevangen; hij bracht ze ven maanden door in een concentra tiekamp, Maar nu is de firma toch uitgegroeid tot een prachtig mo dem bedrijt Vervolgens voerde de heer A. W. -»-■*» ee" sPel (2—2) op, Schiedam geen verweer en zo kon Nieuwer verloor met 5—1 \-an Nieuwerkerk, kerk nog viermaal doelpunten. JXOD JJcLl 13X3.3.1 SVDPW moest in Ou de water de xaiaax sterkste erkennen {5-0) en in Rot- 011 ff PW -SVDPW 5-fl terdam gaf SFC met 4—1 de eer aan V-FUUGW. »D V UX- TV u u \7AAT* I 11I W NEC. Qck de jonge ploeg van SVDFV V VlVJX JL/i J.k_J XTT»*^ orTi a i had tegen het harde spel van Oude Het Stedelijk Museum te Schiedam organiseert op vrijdagavond 3 maart een feestelijk concert in de aula. Het zal worden gegeven door Het Neder lands BJazers Ensemble, een groep jonge musici uit Amsterdam, onder leiding van de heer Thom de Klerk, solo-fagottist van het Concertgebouw Orkest. Op het programma staan werken van Rosetti, Henri van Praag, Mozart, Haydn en Beethoven. Een melkhandelaar in de Van Ruysdaellaan vertrouwde de twee 12-jarlge jongetjes niet, toen die lege melkflessen kwamen inruilen voor statiegeld. Daarom pakte hfê hun fiet sen af en waarschuwde de politie. Het bleek, dat de jongens niet alleen de flessen hadden meegenomen, maar ook de fietsen. De eigenares van een der rijwielen was spoedig gevonden; het was het 12-jarige meisje M, J., die al aangifte had gedaan van diefstal van haar fiets uit de rijwielstalling van het Sint Liduinalyceum. Bulten deze twee rijwielen hebben de jongens nog vijf fietsen ont vreemd, waarvan er al drie zijn te ruggevonden. De twee andere hebben zij onbeheerd in Den Haag en Delft achtergelaten. Het *s vcbr de Schiedamse KNVB-ers een dag vol teleurstel lingen geworden. Tegen het harde spel .an de clubs tilt de omgeving die voor bet lijfsbehoud gaan strij den kunnen de stadgenoten niet op. Alleen Martlnit behaalde een goede overwinning. Voor Schiedam, SFC en SVDPW zijn de perspectieven weer heel somber, DUS kon de aan sluiting met de kop niet verkrijgen. Het duel met leider DHZ leverde Bfr de behandeling in de Gemeen teraad van bet voorstel van B. en W. om kinderspeelplaatsen te verbete ren en de speelplaats aan het Edi- sonpleln te vergroten door een deel van de openbare weg voor de school bü het plein te trekken, kwam wet houder Th, J, L. v, d. Berg met de ietwat verrassende mededeling dat het College overweegt om de speel plaats op het Edisonplein voorlopig toch maar niet int te breiden en te verbeteren. De oorzaak van deze overweging is dat de wethouder het toch eigenlijk wel roerend eens was met de opmerkingen van mevr. W. R. Drukker-Brink {P.v.dA.) en de heer S. Kuiper (CHÜ) dat het onbe gonnen werk was om voor de kin deren dergelijke dure speelplaatsen met kostbare werktuigen in te rich ten. Ze maken toch alles kapot! Aan de Marconïweg ivas een kin derspeelplaats ingericht. Daar werd alles kapot gemaakt. Aan bet Frans Hals plein kwam een vergrote speelplaats, ide aller lof verwierf. Binnen een half jaar waren de bas- ketbalpalen vernield en de werktui gen beschadigd. Moeten we nu zo doorgaan? vroeg de wethouder zich af. Na ampele bespreking hebben B. en W. besloten om die speelplaat sen aan de Marconiweg en het Frans Halsplein toch maar weer te her stellen, docb te wachten met de ver betering van die op het Edisonplein. De kinderen moeten een betere voorlichting krijgen dat zij zelf in de eerste plaats voor hun eigen speelplaats moeten zorgen, was de wijze raad van de heer B. E. Collfi, Dat zal "Overwogen worden, gaf de wethouder toe, kennelijk zonder veel hoop op succes. Officieel opgericht Zaterdagmorgen is ten kantore van notaris A. S. II. A. Blaisse te Schiedam de stichtingsakte van de Stichting Cultureel Fonds Schiedam gepasseerd. Namens het Cultureel Fonds wa ren daarbij aanwezig de heren F. A. de Wolff en E. A. Leenderts, resp. voorzitter en secretaris van de Schie damse Gemeenschap. Een stichtings- kapitaal, groot 1592,50, is voor dit doel door de leden der Bestuursraad van de S.G, bijeengebracht. Het doel van dit fonds wordt in de statuten als volgt omschreven: „De Stichting heeft ten doel het be vorderen van het culturele leven in de gemeente Schiedam, door het on dersteunen van initiatieven en bij zondere prestaties op cultureel ge bied, alsmede alles wat hiermede in de ruimste zin verband houdt of naar het oordcel van het College van Regenten geacht wordt hiermede verband te houden. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het bijeenbrengen van een kapitaal uit de opbrengst waarvan toekenningen kunnen geschieden voor prestaties en initiatieven, die naar het oordeel van het College van Regenten daar voor in aanmerking komen." Het College van Regenten zal voor de eerste maal bestaan uit de heren: G. \V, van Bergen Walraven, A. de Groot, mr. M. J. M. van Kinderen, E. A .Leenderts, P, Mak, prof. mr. P. Sanders en F. A. de Wolff. (Advertentie i.M Zorg toch dat U niet hoort bij hen dfe met de schoonmaak de eerste de beste win kef moeter» binnenhollen om een zeem te kopen voor minstens vier of vijf gulden! Morgen begint de speciale ver koop van duizenden van de mooiste Engelse zemen. Grote, (45 x 45 cm) zachte, soe pele zemen, die normaal voor 4.50 verkocht worden. En de zelfde prima traangeloolde ze men, koopt U morgen voor nog géén drie gulden. gesteld de bal van rechts kreeg toe gespeeld. De arbiter kende een doel punt toe toen Van Leeuwen onge hinderd kon scoren. Beide doelen kwamen daama herhaaldelijk in ge vaar en tenslotte won DVO bij een gcede afwerking van een aanval op rechts (l2). Energie B.-GSS 0-2 Met goede aanvallen heeft GSS zich de meerdere getoond van Ener gie Boys hoewel de thuisclub de Schiedammers aan het slot nog in de benauwdheid heeft gebracht. In de beginfase werden de schoten van Scholten en Bunte goed gestopt. Tien minuten voor rust was het Putters die Uit e'en doorloopbal van Bunte kon scoren. In dc tweede helft streed Energie Boys verwoed voor de ge lijkmaker, maar Zandbergen en Den Ouden gaven de aanvallers geen kansen, In. de twintigste minuut scoorde Bunte uit een solorush met een boogballetje. Wat Energie Boys daarna probeerde, niets gelukte. Wederom heeft het zaterdagvoet bal de Schiedammers weinig triom fen gebracht. De wedstrijd RWH- HBSS werd door de Schiedammers vrij ongelukkig verloren. Voor GTB was het van veel belang te winnen, maar DVO'32 slaagde er dankzij een gering overwicht In de zege te grij pen. GTB is nu gtaartclub met vier punten achterstand op DVO'32. GSS is weer op schot, de Gustomannen verwisselden van plaats met Energie Boys. RWH-HBSS 3-1 Dg Schiedammers ontplooiden, een fri3 spel en Meuldijk gaf na een kwartier zijn club de leiding, Tien minuten later echter werd Scheffers zo fors aangevallen dat de gelijk maker ontstond. Tien minuten later schoot de rechtsbuiten van RWH hard in. Wel stopte Rob Aaldijk het leer maar de bal glipte uit zijn han den naar een vrijstaande aanvaller <21). In de tweede helft had HBSS de goede vorm weer. Het gelukte middenvoor Rijnbende echter niet van de geboden kansen gebruik te maken, Toen Ferry Groencweg hard inknalde leek de gelijkmaker een feit, maa de bal raakte de lat. Uit een hoekschop werd daarna bij een tegenaanval ingekopt en HBSS kon de 3—1 achterstand niet meer weg werken, In deze onprettige match werd een kwartier voor het einde Rirus Duivenbode geblesseerd. Hij werd vervangen door Bert van Veen. Te bevragen aan het hoofdbureau Van politie te Schiedam tussen 9—12.30 uur en 2—6 uur: bus stopverf; 1 p. glacé herenhandschoenen; grijze wollen he ren handschoen (R)j ring met sleutels; wieldop. Te bevragen bü de vinders: kabelslot van bromfiets, Hommel, Edisonstr. 52a; snelbinder, B. v, Duikeren, Wllheixm- naplein 28; bos sleutels en schaartje. C. Hole wijn, BeJglschestraat 48c, Rotter dam; houten autostep, v, d. Velde, Ma- riastraat 96b; groen kinderwantje. Ar- bouw, Abhenbroeksestraat Ha; 1- grijs gebreide herenhandschoen, Meerendonk, Belerlandsestraat 25b; zwart glacé da- meBbandschocn (R), De Graaf, Gou denregenlaan 13, Kethel; 1 p. bruine nappn herenhandschoenen, v. d. Sloot, Vlaardlngerdijk 438; I p. blauwe kindcr- wantjes. Wijnmolen, Burg. van Haaren- laan 923: herenpolshorlcge. Steenhou wer, Nwe. Maasstraat 84: schooltas met Inhoud, portier Dr. Noletstichting: lees boek, E. de Thomas a Kempis- straat 17c; doos met toiletzeep, E, Lan ge veld, Kastanjesingel 189, Rotterdam. GEMEENTE SCHIEDAM Bij de afdeling „Onteigeningen" van Gemeentewer ken. te Schiedam, kan een Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze partij exportzemen, JkJt traangeloolde zeem, nu per stuk voor worden geplaatst, bij voorkeur met ervaring in de behundeling van onteigeningszaken, grondaankopen, verhuringen en verpachtingen. Vereist wordt het bezit van een ULO-diploma en een opleiding by het kadaster. Aanstelling zal, naar gelang van bekwaamheid, er varing en opleiding plaats vinden in de rang van adjunct-commies of in die van adjunct-commies A. Salariëring: Adjunct-commies: 4116,in minimum en 5964.— in maximum te bereiken na fi dienstjaren. Adjunct-commies A; 4680.in minimum c« 6696,in maximum, te bereiken na 9 dienstjaren. Boven deze bedragen wordt een compensatie van 5.6 verleend voor ingevolge de Algemene Ouder domswet te betalen premiën, benevens een huur- compensatie van en een vakantietoeslag van 4 per jaar Kinderbijslag volgens Rijksregeling. Het duel om de onderste plaats trok vrij wat belangstelling in Harga, De aanvalsteams moesten in de de fensies hun meerderen erkennen. De bezoekende club belaagde vrij lang het doel van GTB maar er ging onvoldoende stootkracht uit van de voorhoede. Toen de middenvoor van DVO langs de Schiedamse spil kon glippen werd het 01. Het felle GTB slaagde erin nog in naast DVO te ko men toen de middenvoor Van Leeu wen die achter de backs stond op- Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29, Bellen bij ongeval: G.G. en G~D., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer 6 46 63, Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19.00—20.30 uur, dinsdag 9.30—1630 en 19.0020.30 uur, woensdag 9.3012.30 uur, donderdag 9.30—12.30 uur, vrij-: dag 9.3016.30 en 19.00—20.30 U- zaterdag 9 30—16.30 uur, 's Zon daas gesloten. B.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag 19.00—21,00 u, woensdag 14.0017.00 en 19.00— 21.00 uur, donderdag 10.0017.00 UUi, vrijdag 14.0017.00 en 19.00 1 —21.00 uur. zaterdag 10.00—12.00 en 14.00—17.00 uur. Stedelijk Mnseum: Tentoonstelling Moderne Grafiek. Schilderijen, Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur: 's zondags van 12.00 tot 17.00 uur BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „Venus In nerts". Monopole, 2 uur: „Conny, een meis je van 16"; 7 en 9.15 uur: „Ik was aan hem verslaafd". DIVERSEN Sted. Museum. 8.15 uur: Verkenning van Kunst. Amsteibron, 8.G9 uur: Kath. Vrou wengilde. Vergadering. Irene, 8.00 uur: Wijkgem. IV, Zen dingsavond. f Wijkcentrum, 8,00 uur: Muziekschool Pangalila. Leerlingenuitvoering. Door een onbekende oorzaak is zaterdagnacht om ongeveer half 3 in de Paulus Potterstraat een brom mer in brand geraakt, die daar te gen de gevel van pand no. 3 stond. De agenten uit een mobilofoonwa gen van de politie hebben met een schuimblusapparaat het brandje ge blust. Het vuur heeft een kozijn van het huls gebladderd. De bewoners heb ben echter niets van het brandje ge merkt, want toen bleek, dat het pand geen gevaar liep omstanders heb ben snel de brandende brommer midden op de straat gelegd heeft men ze rustig laten slapen. pas later is bekend geworden wie de eigenaar van de bromfiets was. Het was de heer J. R., eveneens woonachtig in de Paulus Potter straat. Zijn vervoermiddel is niet verzekerd. Bij het remmen in een bocht van de Singel, begon de auto van de heer M. J. E. uit Den H3ag zater dagavond om kwart voor negen door te glijden, waardoor hij op een auto bus van de RET, bestuurd door de Vlaardingse chauffeur J. M,, inreed. De voorbant van de personenwa gen werd totaal vernield, terwijl het front van de bus ook enigszins werd beschadigd. De heer M. J. E. liep schaafwonden op en twee vrouwelij ke passagiers kregen bloeduitstor tingen aan de benen. Eigenhandig geschreven sollicitaties, onder opgave van opleiding, ervaring en referenties, dienen bin nen 14 dagen na verschijning dezer advertentie te warden ingezonden aan de Directie van Gemeente werken, Korte Haven no. 33 te Schiedam. Esperauto-agendo Merkredon, la Jan de marto Klttb- vespero. Mensa gimnastiko ce kino v. Ginfc, Floegstraat 19. Venu m havas sidlokojn por cinj. BERSCHENHOEK. Op de Provnciale Weg is zaterdagmiddag het zesjarige meisje A. W. M. Lex- mond van de Hoeksekade door een auto aangereden. In zorgwekkende toestand is het slachtoffertje naar het DSjkzigtziekenhuis te Rotterdam vervoerd. Het kind had om. een schedelb asisfractuur. Tijdens werkzaamheden op de Nieuwe Haven nabij de Willemska de, waarbij de last van een vracht wagen met een kraanuugen uit Dor drecht op een schip gehesen moest worden, kwam d<> kraan te vallen. Hierbij liep de 40-jarige Dordtse chauffeur P. B. een enkelfractuur op. De 34-jarige dragline-machinist A. B- had ogenschijnlijk geen nade lige gevolgen van het ongeluk over gehouden. Toch zijn beiden door de GG en GD naar het Gemeentezie kenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur is latex overgebracht naar een ziekenhuis in Dordrecht. Personeel gevraagd Geboren: Johannes J. 5V- zv C, L. Schikhof en H. Sorber; Yvonne dv P. Geel en J. C. Kroep; Antoine M. zv A M. Sunderman en C. P. Heuff; Anthonie zv W. Letterman en M. 3. W. Druppers; Anthonius C. zv H. Heijster en A, C. T, de Kok; Beroar-» dinus zv J. C, Konings en A. Scbo- penhouer. Overleden: I. J. van der Kleij, 02 jaar. Meisjes die prijs stellen op verantwoordelijk werk in een prettige omgeving, kun nen worden geplaatst by de N.V, Kon. Ned. Boekdruk kerij H. A. M. Roclants, Goed loon, vrije dienstkle ding en eventueel reiskos tenvergoeding. Vanaf mei a.s. 5-daagse werkweek. Aanmelden: dagelijks van 9 tot 12 en 2 tot 5 uur. Lange Haven 141, Schiedam, Voor de voetballiefhebbers I Kick Wilstra de Wondermidvoor Vlot en vol humor getekende verhalen, waarvan er 18 zijn verschenen in het bekena» stripformcat. ƒ0.60 perdeal P.v.d.A.-Vrouwengroep naar Sted. Museum De Vrouwengroep van de Partij v, d. Arbeid te Schiedam trekt op dinsdag 28 februari om 2 uur naar het Sted. Museum. De heer P. Jan sen, conservator van het museum zal dan vertellen over Vincent van Gogh of Rembrandt. Alle leden zijn van harte welkom. maten 36-44

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 4