5 Sparta speelde veel te slordig om de Munck te verontrusten Strafschop inleiding tot Feijenoords overwinning Excelsior draait na rust op volle kracht (5-0) I In spannend duel met DOS geen treffers SVV mist schutter Vinnig BW kegelt Hermes-DVS om CW stuit zegetocht van Xerxes (1-0) DGY gelijk met Alliance Tienkampen op 5 maart JV Caroussel van JEquitatus" ESSIEEIIBEES Voetbaltuamel Tegen 't Gooi: 0-0 WILLEM II HIELD LANG STAND Micro-korfbal in de Energie-hal Zaalhandbal Schutters wacht op promotie Tafeltennis CKB-uitslagen |961 H ;r;Maandag 27 februari 1961 t-jf'/vSparia miste snelheid. Spatta miste zelfvertrouwen. Sparta •Sanlste een goede balbehandeling. Sparta speelde zelfs slordig. <%&eet oog. Sparta miste een schutter. Want de man, die de ba! een flinke „mep" had kunnen geven, zou Sparta—DOS in het •'^voordeel van de Spartanen hebben kunnen heslissen. Daarom -"'tras het maar goed, dat in de Utrechtse voorhoede Tonny van ;yder Linden ook naar zijn vorm liep te zoeken, want stel je voor, i;?Sdat de Utrechtse koningsschutter wei of dreef zou zijn ge- sjeest, dan - f'&P Het duurde bij Sparta te lang. **5$Men hield de hal te veel bij zich en kreeg zelfs DOS, dat zich uiter waard fel, maar ook bijzonder moedig tsrdedigde, ruimschoots kans over- - eind te blijven. Het was niet nodig geweest, want al was Frans de Munck in het Utrechtse doel een zeer lastig te passeren struikelblok, de kans om hem voorbij Je komen, heeft er ruimschoots in gezeten. Maar in de Rotterdamse aanval werd veel te veel getreuzeld. Allart, Van Miert en Bep Zaal hebben scorings- rijpe mogelijkheden gehad, doch zij waren óf de juiste richting kwijt, öf zy wachtten totdat er een rappe Utrechtse verdediger in de buurt was. -Ondanks het overwicht zagen de Rctterdammers dus geen kans de score te openen. Zij kwamen niet verder dan een schot van Allart te gen de lat, maar daar staat tegen over. dat aan de andere zijde Luiten de staander beukte, toen Van Dijk reeds was gepasseerd. Na de hervatting was DOS aan vankelijk het meest in de aanval. Maar ook bÜ de Utrechters wilde men het spreekwoordelijk konink rijk geven voor de man, die het „verlossende" schot zou kunnen ïos- jen, Rechtsbuiten Ockhuysen kwam een keer oog in oog met Andries van Dijk. maar ten koste van een korte knock down keerde Andries resoluut •het gevaar. Het slot-offenslef was weer voor Sparta. Maar er ging te weinig posi tieve kracht van de Kasteelclub uit De Vries sjouwde hard, maar was niet snel genoeg. Allart miste enke le keren in benijdenswaardige schiet posities, Van Miert kwam ook niet boven de „voldoende" uit en hoewel de vleugelspelers Zaal en Van. Ede zelfs van plaats wisselden, leverde ook dit niet het gewenste resultaat op. Verhoeven en De Koning kregen weinig gelegenheid zich aanvallend te laten gelden, omdat zij zich voor het grootste deel op hun verdedigen de taak moesten toeleggen. Maar De Rotterdamse jeugdxniterclub „Equltatns" heelt zaterdagavond In de manege aan de Kralingseweg de jaarlijkse caroussel uitvoering gehou den. Een dertigtal meisjes en jongens namen deel aan het springconcours, dat na de pauze werd gehouden. Niet zozeer het wedstrijdelement, dan wel de wijze, waarop bet parcours werd gereden, gaf hij de beoordeling voor de toe te kennen prijzen de doorslag. De door mevrouw H. Mulder uit geloofde wisseltrofee, welke vorig jaar in de wacht was gesleept door Jenneke Noordhoek, kwam na afloop van de in alle opzichten geslaagde uitvoering voor een jaar in het bezit van Hanno Riedlin. Evenals de ove rige zes prijswinnaars had hij het parcours foutloos afgelegd. Evelien van Beuningen kwam in aanmerking voor de tweede prijs, terwijl het denkbeeldige „brons" door Willem Mees werd veroverd. Dc overige prij zen kwamen in deze volgorde terecht by Mariëtte van Hoboken, Jaap van Waning, Jan ten Kate ett Bernard Richters, (Advertentie l.M.) Het Feyenoordstadion krijgt binnenkort een z.g spelers tunnel tusven kleedlokalen en speelveld. (Krantenbericht) Om de spelers te behoeden voor publiekelijk geweld dat via veel grove woede soms tot revolutie zwelt, kwam de Stadiondirectie tot een zeer gezond decreet dat ik als een knaleffect zie en dat spelerstunnel heet. Al te naak moest men ervaren dat de vreugde werd vergald door verhitte mensenscharen, boe, daar werd wal af gebrald kreten hoorde men er snerpen en het eest was pas compleet nis men kussentjes ging werpen, die men kwistig rond zich smeet. Ook teel strooide men met flessen ter attentie van de man, die ik door dit soort excessen stellig niet benijden kan; hem golden de vinnigheden als arbiter in de strüd, daar werd heel wat leed geleden en daar was veel bitterheid Nu gaat er een tunnel komen waardoor 't leed ten volle keert, iets, waarvan toe niet meer dromen nu de uitkomst triumfeert. 't Looppad zal voor goed verdwijnen met zijn niet zo beste faam, toaar een tunnel zal verschijnen, doch een tunnel zónder naam! 't Rotterdamse nieuwigheidjc ie weer enig in zijn soort en een ooetbalkundig feitje dal echt hoort bij Feijenoord. Wéér een tunnel, beste vrinden, Amsterdam, waar blijf je dan, *k kan "t beroerd voor Mokum vinden, heus, daar krijgt men er wat van J PH1DA WOLFF Jr. (Nadruk verboden). «li»! ïMiMim'iiM'iMiïiii immnniii tlattr Piet //et/ster innaiprtBsiKuiiiiiuioiuiiii, ju isiüuinihtW n RnaiiiiBini ^iiiKPiiiiiUH F;B1C tui kwamen zij tot de opbouw toe, dan was het plaatsen Van de bal (overi gens uit de gehele defensie) to on zuiver. Ook daardoor kreeg de Spar taanse aanvalslinie het niet eenvou dig. Daarmee is dan tevens duidelijk, dat van verrassende acties geen spra ke kon zijn. Het „doelpunt" van (Van een onzer verslaggevers) Zn een aantrekkelijk, snel en spor tief duel hebben DCV en Alliance dc punten gedeeld. DCV was in het be gin van de strijd het meest in de aanval deze was gewijzigd, met als blnnentrio Twigt, Stolk en De Vries maar de verdediging van Alliance was op haar hoede en stond vooralsnog elk succes in de weg. Totdat in de twintigste minuut Twlgt zich mooi vrij speelde en met een keihard scbot doelman Veenhof kansloos sloeg (1—-0). De tegenaanvallen van Alliance waren ook geenszins van gevaar ont bloot en vooral linksbinnen Sep be diende zijn rocdevoorwaarteen van vele goede voorzetten, maar er werd door hem geen gebruik van deze kansen gemaakt. Een kopbal van Swaan had dan ook een beter lot verdiend; nu verdween het leder over de lat. Na de, hervatting kregen de Roo sendalers meer overwicht en ge steund door de kanthalfs Van Zcg- geren en Hermus werd menige aan val opgezet. Uit een van deze aan vallen kon Berting, geholpen door een misverstand van stopper Van Tuyi en doelman Van Wijnen, ge makkelijk scoren en hij bracht de stand op gelijke voet. DCV begon hierna, een fel offen sief en zette alles op alles om toch nog een zege uit het vuur te slepen. Linksbuiten Brand loste tweemaal een. harde kogel op het doel van Alliance, maar de goed op dreef zyn- de doelman Veenhof wist het gevaar te bezweren. Ook oen. hard schot van Twigt stopte hu keurig. De laat ste kans kreeg Boers, maar zijn har de schot verdween over de lat. On danks dc spanning kwam onder de prima leiding van scheidsrechter Bom in de stand geen verandering meer. NNMG58E Allart, kort voor het einde, was een zuivere hands en het werd terecht door de strak fluitende Leo Horn afgekeurd. Zo bleef het Spannende SpartaDOS doelpuntloos, waarmee de onmacht van beide aanvalslinies volledig werd aangetoond. Frans de Munck heeft heel wat i acties van de Spartaanse voor- hoede onderbroken. Hier stompt t hij boven de hoofden van Hans de Koning en Hans Kraay de bal t het veld weer in, (Van onze sportcorrespondent) SVV had moeten winnen. Maar de schutter, die dit had moeten bewerk stelligen ontbrak. Daar bofte 't Gooi by. Want nu bleef het dnbhel-blank. Overigens hebben de Hilversum mers protest aangetekend tegen een geannuleerd doelpunt. Technisch was SW 't meest vaar dig. Het plaatsen van de bal was veel beter dan dat van de Gooi-ers, terwijl bovendien het positie spel aanmerkelijk gunstiger was. Toch werden de Schiedamse combinaties met afgerond, want zoals reeds gezegd de man met het schot ontbrak. Tegen dit aantrekkelijke voetbal van SW stelde 't Gooi een zeer fan tasieloos spelletje. De enige „attrak- tie" vormde rechtsbuiten Buenen, die met zijn verre inworpen voor de nodige sensatie zorgde. Maar de Schiedamse linksachter Hekman sr., die aanvankelijk machteloos tegen dit „geheime wapen." van de Hilver summers stond, maakte het hem na de hervatting erg lastig, Buenen werd zo kwaad, dat hy m de rich ting van de SVV-er trapte. Dit zag scheidsrechter Van der Lugt en het kostte Buenen een officiële waar schuwing. Overigens zal de heer Van der Lugt toch nog voor de protest commissie moeten komen verklaren, waarom hij na de rust een doelpunt van 't Gooi heeft afgekeurd. Buenen joeg de bal uit een vrije trap naar Tap. De SW-doeltnan stopte het schot en sloeg de bal voor de voeten van De Jongh, dir scoorde. Nadat scheidsrechter Van dor Lugt eerst naar de middenstip had gewe zen, herriep hij prompt hierna zijn besluit. Hij liet de vrije trap over nemen, omdat hu, toen Buenen schoot, „nog niet had gefloten". Derhalve is 't Gooi—SW officieel dus nog niet afgelopen. (Van een onzer verslaggevers} De bijna drieduizend kijkers zul len teleurgesteld naar huis zijn ge gaan. HennesDVS heeft het op „Harga" tegen een fel en geladen BW niet kunnen bolwerken. De Schiedammers verloren met het eni ge doelpunt van de wedstrijd en verspeelden daarmee een van de laatste kansen om de kopgroep nog te kunnen benaderen. Hermes—DVS speelde beslist geen onaardig voetbal. Er werd vlot ge combineerd, maar de aanvalslinie zag geen kans tegen de stoere Bos sche stopperspil Schuyt tot produc tieve acties te komen. Middenvoor Van der Graaf, anders de man, die de doelpunten „er m hangt" werd nu door Schuyt zwaar bewaakt en vrijwel volledig uitgeschakeld. De afwezigheid van linksbuiten. Piet Henk doet zich ook gelden, want de blauwwitte aanval mist in hem een voortreffelijke „leider". Omdat de voorhoede van Hermes DVS m feite liet af weten, kwam de verdediging voor een zware taak te staan. BW had dit in de gaten en be geerde met anders. De Bosschena ren ontwikkelden een vinnig duel, waarin o.a. middenvoor Seemann zich niet onbetuigd liet. Hy was een voortdurend gevaar voor de Schiedamse achterhoede. Doelman Van Diest moest enkele malen red ding brengen. Hij bofte toen na een. goede actie van Seemann het „be slissende" zetje van Netten juist zo onzuiver was, dat de bal over het doel scheerde. Aan de andere zijde kreeg De Blok een fraaie kans, ge presenteerd door Van der Burg, maar de blauwwitte linksbuiten treu zelde te lang, BW zou de leiding nemen en naa_- later zou blijken het beslis sende doelpunt scoren. In de 37ste minuut knalde Netten hard in. Van Diest keerde de bal, die vöor de voeten van Seemann terecht kwam. Diens voorzet werd door Eyken- broek onderschept en toen vervol gens BW's-lmksbinnen Van Helvoïrt zijn wreef tegen het leer drukte, werd dit door Sigmond en Kemper nog gestopt, maar zij waren zo druk in de weer, dat zij elkaar in de weg liepen. Het gevolg was, dat beiden met bal en al over de doellijn rol den (0—1). Direct na de hervatting kreeg de Schiedamse linksbinnen Putters een .droomkans" om de partijen op ge lijke voet te brengen. Hij trapte over de bal. Kort daarna stuitte een schot van Van der Burg tegen de lat. Bij deze wapenfeiten zou Her- mes—DVS het laten. BVV niet, want in de 25ste minuut joeg Heymans de bal in het doel, doch deze treffer werd afgekeurd, omdat Heymans de Schiedamse doelman zou hebben weggeduwd. Voor de eerste klasse b van de KNSB is te Rotterdam de wed strijd Spangen 2—Residentie Schaak club gespeeld. De uitslag is 7—2 (voorlopig) in het voordeel van de Hagenaars. ningen, die Xerxes de laatste vier weken boekte een einde gemaakt door de enig juiste taktiek toe te passen n.L de gevaarlijke man in de voorhoede van de zebra's, mid- voor Snoeck een speciale bewaking te geven. Stopper Treuren heeft zich uitstekend van deze taak ge kweten. Hy Het de goalgetter geen ogenblik alleen en omdat ook doel man V. d. Berg van CW ook pri ma op dreef was, werd hiermede de basis gelegd voer een overwin ning de 1-0 zege die de Charioisers op de blauwwlttcn behaalden. Het zag er ir de beginne met naar uit, want de Xerxanen trokken goed van leer met technisch goed spel. Bij deze gevaarlijke aanvallen, van de zebra's bleek spoedig dat Snoeck al direct gevaarlijk werd voor de verdediging van de CVV-ers, maar al gauw had stopper Treuren er het ook m en vanaf dit moment kon Martin Snoeck niet meer in zijn spel komen en was de voorhoede van de Xerxanen „vleugellam". Het offensief van Xerxes leverde alleen een harde kogel van Hans Rijshouwer en een mzet van Snoeck op. Daarna was het de beurt aan de CVV-voorwaartsen om hun geluk te beproeven. Bij een der aanvallen van de Charioisers voorkwam Rijs houwer een zekere treffer door juist op de doellijn redding te bren gen en toen even daarna Lebbink miste bracht doelman Kachelland redding door resoluut uit te lopen, toen De Lange een scoringskans had. In de 25 minuut echter kreeg De (Van onze sportcorrespondent) Rcinier Kreyermaat, de ijskoude, heeft Feijenoord over de drempel van de zegepraal tegen Willen II heengezet. Het werd de duizenden Rotterdammers, die zich onder de 17.000 toeschou wers rond het veld van het Tilburgse sportpark bevonden, im mers wat angstig temoede, toen er al bijna zestig minuten van het duel tegen Willem ÏI achter de rug waren, de stand nog 00 was en de Tilburgcrs van zoveel vechtlust blijk hadden ge geven. In de veertiende minuut na de pauze gebeurde bet dan, Coen Mouljjn, die een goede wedstryd speeldeflwerd door Smol ders gehaakt. En hoe Willem II ook om clementie vroeg en het publiek loeide; scheidsrechter Arkenbout wees (terecht) naar de middenstip. Terwijl Moulijn zich langs de lijn onder behan deling van de verzorger stelde maakte Kreyermaat doelman Feyt kansloos bü de strafschop, 0—1. Nog even veerde Willem II op om de kansen weer gelijk te maken, maar een viertal minu ten was genoeg om Feijenoord tot een royaal zegevierend elftal te maken. In de 25ste minuut kogelde Cor van der Gijp keihard in, hij herhaalde dat kort daarop en Bennaars duwde de bal met effect van de zijkant tussen de palen. De uitslag was daarmee op 0—4 bepaald, want de Rotterdamse defensie gaf geen krimp en Feijenoord vond het zo voldoende. Het is een zeer boeiende wedstrijd geweest in het zonnige Tilburgse sportpark, dat lang geleden een der gelijk aantal bezoekers tussen zyn muren zag. Willem II stelde tegen over het verfijnde voetbal van Feye- noord een gedegen en ook niet van kwaliteit gespeend spelletje. Dat kon omdat de conditie van Willem II uitstekend was, Willem II had in de dertiende minuut wel geluk, want na een ingooi zette Moulijn de bal voor en Van der Gijp kogelde in. De paal trad als redder van de Tilburg se ploeg op. CVV heeft aan de reeks overwin- Lange op rechts de bal te pakken zette snel voor. Lebbink vergat in te grijpen en Eoggeveens schot trof doel (1-0). Even later een prima voorzet van Van Baaren, een harde kopstoot van Roggeveen, maar Hendriks bracht redding op de doellijn. Xcrxes dat Zeven was aangeslagen, herstelde zich echter weer gauw, maar had pech. Uit een voorzet van Kriesch, kopte Snoeck hard in, maar zijn kopstoot werd door de staander ge keerd. Na de hervatting was het weer CVV, dat met enthousiaste aanvallen probeerde de score te_ver hogen, maar de hechte verdediging van Xcrxes stond pal. Ook nu weer hetzelfde spelletje. Snoeck kreeg geen kans zich van zijn „schaduw" Treuren te bevryden. hoewel hij daartoe ook geen poging ondernam en was daardoor uitgeschakeld voor elke scoringskans. De Charioisers be gonnen zich m de verdediging te rug te trekken om hun kleine voor sprong te behouden en dit was het sein voor de zebra's om een waar beleg voor het doel van CW te beleggen. Bij deze attaques van de blauwwitten raakte De Geus ge blesseerd en werd door Fase ver vangen. Roggeveen trok zich terug in de verdediging en daardoor was er voor de Xerxanen geen. doorko men meer aan. In deze periode toonde doelman V. d. Berg zich een goalie van klasse want wat de Xer xanen ook probeerden, hij maakte elke inzet onschadelijk, CW won dezr derby dan ook volkomen ver diend, daarmedee de kop houdend in deze afdeling. Ook voor het Rotterdamse doel waren er soms angstige momenten, maar alle moeilijkheden werden ech ter met ieders inspanning overwon nen. Feyt toonde zich weer een be kwaam doelman toen hij fonkelende schoten en kopballen van Schou ten wat lauw op de rechtervleu gel Bennaars en Van der Gyp onschadelyk maakte. Dc ruststand 00 was beslist niet voor een van beide teams geflatteerd. Onmiddellijk na de pauze trachtte Wllera II door te drukken. Inder daad schoof Uytermerk het leer na geharrewar voor het Rotterdamse doe] langs Pieters Graafland, maar Het micro-korfbalprogramma voor dinsdagavond in de Energiehal luidt: Velox 2—Charlois 3, de Maasglorie 2 de Overkanters 3, de Spartaan 4 Unicum 2, HPV 3—Hillegersberg, de MaasglorieAho 2, de Nationaie-^- Ons Huis 2, de Overkanters 3Uni cum 2, de Spartaan 3—de Maasglo rie 2, HPV 2—DOP, HPV 3—Char lois 3, Hillegersberg—Velox 2, Rozen burg 3de Spartaan 3, Rozenburg 2 HPV, de Spartaan 2de Overkan ters 2, Ahoy 2—HPV 2, USV—Wicn 2, de ZwaluwenEureka 2, de Maas- glorie—DOP, de Overkanters 2—Ro zenburg 2, Ons Huis 2de Spar taan 3, Rozenburg 3de Nationale, Wion 2—Eureka de Spartaan 2— HPV, de Zwaluwen—USV. De taktiekdie CVV succesvol toepaste om Xerxes te kunnen bedwingen, was het uitschakelen van Martin Snoeckde aanvals leider van de zebra's. Daarmee was de Chariots spil Treuren be last, die Iiicr weliswaar de bal aan dc rappe Xerxaan kwijt raakt, maar verder de schietgrage Snoeck geen kans gaf. Linksach ter Van Arnhem van CVV (rechts) bekijkt deze situatie op een afstandje. scheidsrechter Arkenbout had een ongerechtigheid ontdekt en keurde het doelpunt af. Dat was een slag voor Willem Jï. Feyenoord voelde zich nog helemaal niet happy en was bly, dat Kreyermaat zich na veer- 10 minuten achter de bal kon plaat sen om het vloeren van Moulyn door Smolders met een elf-meter-schop te bestraffen (01), Willem II gaf zich nog niet ge wonnen, maar vocht voor een ver loren zaak, toen Cor van der Gijp na 25 minuten een strakke voorzet van Moulijn knap inschoot, 0—2, zelfde speler een pass van Kreyer maat- aangreep om een dribbel met een weer onhoudbaar schot te bekro nen, 02, en Bennaars tenslotte de vier op het bord bracht door twee minuten later de bal op een handige manier over Feyt heen te lepelen vanuit een moeilijke positie. De Til- burgers streden nog wel dapper ver der en kregen ook nog wel eens een klein kansje, maar het bleef 0—4, omdat aan de andere kant ook Feyenoord verder genade had voor het strijdlustige Willem II. De Schutterstcams hebben zich za terdagavond in hun eerste promotie wedstrijden tegen Quintus kranig geweerd. De handballende dames verdedigden zich krachtig tegen het sterk spelende Quintus en behoef den slechts met een doelpunt ver schil te verliezen (54). Daardoor is er nog van alles mogelijk en wan neer de zwart-groenen kans zien de retummatch die volgende week in de Energlehal wordt gespeeld met twee doelpunten verschil te winnen is hun promotie een feit. Doel vrouwe V. d. Mee had een bijzonder groot aandeel in het goede resultaat: zy verdedigden haar doel op fantastische wijze en wist menig schot dat een 2ekere treffer dreigde te worden, te keren. In het veld zorg den de zusjes V. d. Linden, Ineke Helders en Tmy Maasdam voor de zwartgroene doelpunten. Bij de heren leek het er in het be gin op of Quintus een fikse zege zou gaan behalen, maar het werd tenslotte een 1812 voor Schutters. In de afdeling werd 2ondag volop gespeeld en vielen er een aantal be slissingen terwijl in andere klasse de spanning nog wat werd opgevoerd tot volgende week, In de afd. 3e klasse veroverde Hollandiaan bij de dames het kampioenschap door eon 40 zege op Oliveo. Schutters 2 zorg de in de vijfde klasse voor een titel door RHC met 11—2 klop te geven. Bij de heren werd DWS m een zeer spannende strijd tegen Advendo die in een gelijkspel (13—13) ein digde, toch kampioen, In de 3e klasse veroverde WIK door een 32—10 zege op Snelwiek 2 de titel, terwijl UVG in de 5e en Hollandiaan in de 6e kampioen werd. Bij de dames kon Dynamo een dub bel feest vieren. Het tweede dames team behaalde de titel in de 6e klas se, terwijl het derde team de sterk ste bleek in de 7e klasse. In de hoogste klassen bleven de beslissingen nog uit, zodat ook vol gende week nog spannende wedstrij den mogen worden verwacht. 1 De jaarlijkse tienkampen, die de Rotterdamse tafeltenniskampioenen moeten aanwijzen, zullen op 2ondag 5 maart 1961 in het Rotterdamse Ta- feltenniscentrum worden gehouden. De uitverkoren dames zijn; Nellie Vjsscher, Aukje Wyma, MarhkeKus- ters, Ria Bogmans, Betty van der Sloot, Miep van der Ree, Ans Roest, Netty Schaap en. Ans van Kesteren. Als reserve is aangewezen Corry van Andel. De Dordtse kampioene mej. J, Pijpker die aanvankelijk mede was uitgenodigd heeft bericht van verhindering gezonden. De uitverkoren heren zijn: Henk van de Boogaart, Jacques de Meij, Reg. Blumer, Cor Kesselring, Jan Kmkkenberg, Guus Kusters, Bert Gunncman, Kees Baumgarte, Piet Nuys en Raul Berkel. Reserves zijn: Jan Tuinenburg en John Berkenpas. De jaarlijkse achtkampen voor het aanwijzen van de klasse-kampioenen zullen op zaterdag 25 maart 1961 in het Tafeltennlscentrum worden ge houden. De uitslagen van de zaterdag voor d« CKB gespeelde korfbalwedstrijden zijn: Hoofdklasse-West: RKC—Ves 3—9; Vr'schaar—rz 3—5; Kinderdijk—Mer- wede 7—X; PerniE—Veo 9—5. Hoofdkiasse-Cctnmm: VenV-DKOD 0—24; Or. Nassau—SSS 3—4; WK-DVO 7—4; DVS—SMS S—5. Ie klas B: ODI— Bolnes 36; Koag— DVO 3—3; Vr'schaar 2—HKC 1—4: DIO- Snel 3—5: GKV—Top 7—6. Ze klas C: Thor—SSV 4—1; Or.Naas—- O. Beyeri. 1—5: Spirit—Maasahiis afg,; RZ 2—Or. Zwart 5—4. Rui terclub „Cavalcade" Zondag heeft de Rotterdamse rui- terclub Cavalcade in de Manége Hil legersberg een dressuurwedstrijd ge houden. De uitslag luidt: 1- A. Vet op Tony 93 pnt„ 2. mej. C. van Veen op Tony 91 pnt-. 3. F. Schilder op Moustaph 90 pnt., 4. mej. S. Blom op Queen 87 pnt., 5. mej. T. Bouts op Tony 86 pnt. (Van een onzer verslaggevers) „Ik beb ze verteld dat ik niet tevreden ben. Er moeten doelpunten ko men". Deze woorden sprak Excelsior-voorzitler Henk Zon, nadat hij z'n tribune plaatsje had Ingenomen om de prestaties van zijn pupillen in de tweede helft gade te slaan. We konden ons voorstellen, dat Henk Zon na 45 minuten voetbal enigszins teleurgesteld de Excelsior-kleedkamcr op zocht. Immers Excelsior was Jn de ongetyke strijd legen VSV doe, lopend In de aanval geweest; de score bleef toen slechts beperkt tot één doelpunt, dat Toon Meerman na een grandioze misser van spil Kort reeds in de vtyfde minuut kon scoren. Slui was de eerste, die een prach tige gelegenheid kreeg, de score op te voeren. Meerman bood hem die kans, doch Slui gaf niet thuis. Cor- peleyn wilde het daarna beter doen. Na een flitsende aanval, waarin Van de Polder en Slui een daadwerke lijk aandeel hadden, priemde Cor- peleijn de bal op het doel. doch de V.S.V.-doelman Vader redde mees terlijk. Verder noteerden we scho ten van. Meerman (tegen paal en lat) en zelfs van de middenspelers Van de Polder en De Hartog. Lo bregts ditmaal als rechtsbuiten dwaalde teveel van de vleugel af en daaronder had ook het spel van Delwel te lijden. In de achterhoede was spil Lagerwaard letterlijk en fi guurlijk de grote man. VSV kon te genover de serie Excelsior-aanval- len weinig positiefs stellen; slechts linksbuiten Bron drong zo nu en dan tot diep in de Excelsïor-ver- dediging door, maar daar was dan altijd Lagerwaard te vinden die alle VSV-illusies in rook deed opgaan. De woorden, die Henk Zon in de rust sprak, hebben de roodzwarten kennelijk tot grootsere daden ge ïnspireerd. De doelpunten-machine ging in de tweede helft tenminste op volie toeren draaien. Reeds in de eerste minuut be kroonde Slui een door Meerman en hemzelf geleide aanvaL Libregts, die in de tweede helft knap voetbal demonstreerde en die de ster van het veld werd, deed er een minuut later nog een schepje bovenop. Doelman Vader kon zijn schot in eerste mstantie nog wel stoppen, maar toen Libregts voor de tweede maal schoot, was het echt raak. Na dit derde Excelslor-doelpunt werd het min of meer prijsschieten op het VSV-doel. Het pleit voor de mannen uit Velsen, dat zij zich zeer In het laatste gedeelte van de stryd tegen V.S.V. trachtte Toon Meerman alsnog het halve dozijn, Ercelsior-doelpunten uol te ma-' ken. Doelman Vader wenste ech- ter niet meer te wijken. Hier i stopt hij vallende de schuiver van zwarte Toon. sportief weerden tegen de Excel- sior-overmacht. In 't bijzonder ver dient hun doelman Vader een grote pluim. Zes minuten voor tijd werd het Excelsior-overwicht nog duidelijker in cijfers uitgedrukt. Van de Pol der tracteerde Libregts op een mag nifieke pass; Libregts plaatste de bal onmiddellijk door naar Delwel en op diens schot had *VSV geen antwoord (40). Zestig seconden daarna goochelden Meerman en Li bregts voor de zoveelste maal door de VSV-achterboede heen. Libregts kreeg de bal in een vrij moeilijke positie voor z4n rechter been en bracht toen de score tot grote vreug de van do 4000 kijkers op 5—0. Slui kreeg tot tweemaal toe gelegen heid, het halve dozijn vol te maken. Hei gelukte hem echter niet en dat was vooral voor het over alle linie* falende VSV een prettige bijkom- a stigheid. 1 v...- S3' 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1