S.J.R. wil weten hoeveel clublokalen er wel zijn Roxr H. Beenen kweekt visjes in loods achter t huis OVERZICHT OVER AFGELOPEN JAAR Naar beter contact tussen gemeente en jeugd-org. WIM€S$$ TffE€ AGENDA 'n Rosy?, ..ja, graag SPORTSMAN VECHT VOOR WINKEL „Black Mollies" brachten hem profijtelijke hobby Driebandenwedstrij den zijn begonnen "Woensdag 1 maart 1961 't Geheim van geuriger, smakelijker thee... Mr. G. J. Doeksen verdedigt kappersbediende Drs. J. W. E. Spronk directeur rhbs te Den Helder Europa-dag op de openbare scholen Autobus gleed tegen twee auto's Programma ver. v. Huisvrouwen Vrije zaterdag bij Ver. Glasfabrieken BEGRAFENIS J. PIETERMAN Burgerlijke Stand Jazz-Festival van Soc. Nieuwland NA ZO'N DRUKKE DAG... - op de kleine en op de matchtafel - Sous-chef B.S. naar Viaardingen SCHIEDAM ADMINISTRATIEVE XRAGRT INFORMATRICE Koeriersters 0.60 per deel 3 Het ls precies een jaar geleden, financiële stand van zaken bij de OQ rahmirt IQflft i A* j- op 29 februari I960. dat de Schiedamse Jeugdraad werd opge richt, hetgeen met nogal wat pu bliciteit gepaard ging. Er werd een stevig werk-programma op tafel ge legd en er zjjn werkgroepen gefor meerd, die de diverse werkzaamhe den ter hand zouden nemen. Daar na is de S.JJR. vrijwel uit de publi citeit verdwenen. „Dat betekent ech ter Biet dat er in het afgelopen jaar niets Is gedaan, alleen het werk beeft achter de schermen plaats ge had,'* zo verzekerde de heer R. Goettsch, voorzitter van de S.J.R., die ons gisteren .'n soort o\*erzlcht over 't afgelopen jaar heeft gegeven. Men zal zich herinneren dat deze Jeugdraad wat moeizaam tot stand is gekomen, omdat er zovele, vaak tegenstrijdige, belangenden groepe ringen overkoepeld moesten worden. Tenslotte is deze Jeugdraad er toch gekomen en het bestuur heeft direct als een van de belangrijkste taken gezien het herstellen en verstevigen van de belangrijke maar tot toen wat verslapte contacten met de ge meentelijke overheid. Het verlenen door de gemeente van een subsidie aan 'het jeugdwerk was daarvoor zeker een stimulans. Nu bestaat er al een Jeugd-com- missie van de Raad, waarin vier raadsleden, vier vertegenwoordigers van de Jeugd-raad en een secreta ris zitting hebben, maar dit is een ■wat zwevend orgaan. De hoop is er nu op gevestigd, dat deze Jeugd commissie tot een reëel contact-or gaan tussen overheid en jeugd-or- ganisaties kan uitgroeien. Een eerste teken is dat de heer J, Bronneman, bekend als secreta- ris van 'de Sportraad, als gemeen te-ambtenaar nu ook belast is met de behartiging van de Jeugd-zaken en zo als secretaris zitting heeft in de Jeugd-commissxe. Maar een van de weinige positieve punten Jn het rapport dat jaren ge leden door 't Jeugd Onderzoek Schie dam is uitgebracht, is geweest hei aandringen op de aanfMelUnig van een ambtenaar voor Jeugdzaken, die het coördineren en behartigen van de belangen, de jeugd betreffende, tot volle dagtaak krijgt. In vele andere middel-grote gemeenten vindt men reeds een dergelijke func tionaris en het Is een van de wen sen van de S.J.R. dat ook de ge meente Schiedam daar toe zou wil len overgaan. De heer Bronneman doet dit werk nu wel reeds, maar als secretaris van de Sportraad heeft hjj eigenlijk reeds de handen vol aan de sportzaken. Inventarisatie Maar de S.J.R. is zelf ook niet achtergebleven, wat 't ter hand ne- men van het werk betreft. In de Jeugdraad zijn vier werkgroepen geformeerd, nJ. voor gebouwen en lokaliteiten, voor de financiën, voor de Jeugd Jolijt en voor 't kaderwerk. De groep voor Jeugd Jolijt, die het meest naar buiten treedt, heeft zich -inmiddels op de taak bezonnen en komt nu met een programma voor de dag, zoals we afzonderlijk zullen vermelden. De eerstgenoemde werkgroep moet zich bezinnen op de behoefte aan gebouwen of lokaliteiten voor het jeugdwerk. Algemeen wordt ge weerd dat deze behoefte groot is. Maar hoe groot? Men ban moeilijk nm meer lokaliteiten vragen, wan neer men zelf niet weet wat er al lemaal beschikbaar ls aan club-lo kaliteiten. Een inventarisatie is nood zakelijk en daarom zal de werk groep een enquete houden onder de aangesloten verenigingen naar de aard van de behuizing, naar de be hoefte maar ook naar de mogelijk heden tot verbetering. Bij de sterk uiteenlopende eisen en behoeften ls *t nog niet eens zo'n eenvoudig werk om dat alles te inventariseren. Ook de financiële werkgroep wil graag een overzicht hebben naar de verenigingen, al zal die ook niet ver uiteen lopen. Zoals bekend ver leent de gemeente een subsidie van 2 per jaar per lid tot 30 jaar en er zijn vijftien verenigingen die in de subsidie delen. Daarbij zijn echter ook grote overkoepelende vereni gingen met tal van onderafdelingen en met honderden leden, zoals het Chr. Jongeren Verbond en de Kath. Jeugd- Beweging. Er zijn maar en kele jeugd-organiwties. die niet bij de SJJt. zijn aangesloten en die dus ook geen subsidie ontvangen. Hier bij mag wel opgemerkt dat de SJ.R, zelf geen subsidie ontvangt en al leen maar een bijdrage ontvangt van de verenigingen. De vierde werkgroep, die voor het kaderwerk, 1s nog niet tot ont plooiing gekomen. Er is vorig jaar een cursus voor handenarbeid ge weest voor de jeugdleiders, maar daar is het wel bij gebleven. Er zijn echter plannen voor meerdere en andere cursussen, zoals voor Sport en spel en voor creatief spel. Door de Stichting Schiedamse Ge meenschap, waarmee nauw contact wordt onderhouden, worden de kos ten voor kadervorming (evenals (Advertentie IM.) Doe bij uw dagelijkse thee eens één schepje Princess in de theepot Proef dan het verschil: uw thee is in eens veel rijker van smaak en veel fijner van geur geworden. En... de smaak van het leidingwater is voor u geen probleem meer. Per 100 gram f 1,12. NIemeyer garandeert d* kwaliteit t 2 Si£^ÉS$&SB!SiË5l^l£3 Moordzaak Marcel Nivard (Van een onzer verslaggevers) Mr. G. J. Doeksen uit Rotterdam heeft zich bereid verklaard de ver dediging op zich ie nemen van de 39-jarlge kappersbediende G. J. L., die bekend heeft, dat Ii(j de acht jarige Marcel Nivard heeft ver moord. Mr. Doeksen heeft maandag middag voor de eerste maal met zijn cliënt gesproken. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bjj ongeval; G.G. en G.D., Tumlaan 80, telefoon 8 92 90. Foiitie-alarmnummer 646 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Langa Haven, ge opend: maandag 19.0020.30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19.00—20.30 uur, woensdag 9.3012.30 uur, donderdag 9.3012.30 uur, vrij dag 9.30—16.30 en 19.00—20.30 u* zaterdag 9.30—16.30 uur. 's Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend maandag 19.00—21.00 u„ woensdag 14.0017.00 en 19.00— 21.00 uur, donderdag 10.0017.00 üUi, vrijdag 14.00—17.00 en 19.00 —21.00 uur, zaterdag 10.0012.00 en 14.00—17.00 uur. Stedeljjk Museum: Tentoonstelling Moderne Grafiek. Schilderijen. Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur; 's zondags van 12.00 tot 17.00 uur BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Venus in nerts". Mono pole, 2 uur: „Conny, een. meis je van 16"; 7 en 9.15 uur: „Ik was aan hem verslaafd". DIVERSEN Ops tand ingskerk, 7.45 uur: Nieuw- landband. Cabaret. Irene, 8 uur: Receptie i.v.m. 75-j. jubileum CJV. "Volksgebouw, 8 uur: NW-Best.- Bond. Cursusavond. MusP Sacrum, 8 uur: WF-journaal 1900, Drs. J.. W. E, Spronk. leraar En gels aan de HBS te Schiedam sedert 1046 en vanaf 195Z ingezetene van Viaardingen is benoemd tot direc teur van de Rijks-HBS te Den Hel der. Met ingang van de nieuwe cursus zal de heer Spronk zijn nieuwe func tie aanvaarden. Hij werd in 1912 in Roosendaal (N.-Br.) geboren. Na zijn studie, die o.a. hem de middel bare akte Engels opleverde en M.O. b, was hij in Leiden aan een school verbonden, In 1947 solliciteerde hij met succes naar Schiedam. Tijdens zijn leraarschap aan de Schiedamse HBS behaalde hij o.m. de akte M.O. c, studeerde Latijn aan de Leidse rijksuniversiteit en werd doctorandus In de Engelse taal met als bijvak musicologie. Momenteel werkt drs. Spronk aan zijrt musicologische dis sertatie. Drs. Spronk heeft een zeer actieve rol gespeeld in het HBS-leven te Schiedam. Onder zijn regie zijn ver schillende toneelstukken, o.a. van Shakespeare door de HBS-vereni- ging „Onder Ons" opgevoerd, ter wijl hij ook de oprichter en dirigent was van de koor. en orkestvereni ging Mathenesser-kring. In de jaren 1950 tot 1954 organiseerde hij de uit wisseling van Engelse en Schiedamse scholieren. Vandaag, 1 maart, is het „Europa dag". Om de betekenis daarvan ook aan de jeugd duidelijk te maken is vandaag op de openbare scholen te Schiedam een speciale uitgave ver spreid van „Kijk Uil" een school krant, gewijd aan de eenheidsge dachte in ons oude Europa, "cel foto's en enkele verklarende artike len Dit gegeven zou vandaag op de scholen met de leerlingen behan deld worden. De chauffeur L. A. van B. uil Wateringen reed met een autobus van de WSM op de Rotterdamsedijk in de richting Rotterdam. Ter hoog te van de Grensflat moest hij rem men voor een andere wagen. Daar door begon de bus op de natte rij baan te glijden met als gevolg, dat hij tegen twee geparkeerde perso nenwagens tot stilstand kwam. Eén van de auto's een lelijk eendje, werd op het rijwielpad gedrukt. Beide wagens liepen schade op. oheda-wa overigens voor Jeugd Jolijt en der gelijk werk waar de gehele Schie damse jeugd van kan profiteren) be taald. De S.J.R. is overigens niet alleen b(j het plaatselijke werk gebleven. Zo is er contact opgenomen met de soortgelijke raden in Rotterdam en Viaardingen om te komen tot de verkrijging van een terrein In het Brielse Maas-complex, speciaal be stemd voor de jeugd in het gehele gebied van de Rjjnznond. Er zUn vele wensen op dit gebied, vooral ge zien de geringe mogelijkheden voor de jeugd-recreatie rond de Nieuwe Waterweg, maar iets concreets kon de heer Goettsch toch niet In het vooruitzicht stellen. De maand maart ziet er voor de leden van de Ned. Ver. van Hulsvrou wen weer gezellig uit. Zq krijgen in de loop van de maand enkele le zingen, een koffle-uurtje, een contact ochtend en een excursie aangeboden. Dinsdag 7 maart zal in het Wijk centrum mevr. F, Feis-Doudart de Ia Gré een causerie houden over: „De betekenis van het spel, speelgoed en spelmateriaal voor de kleuter thuis". Over „de kunst van het koken" spreekt mevr. Henrietta Holthausen in Maison Westhuis op 20 maart- Woensdag 22 maart is cr een con tactochtend met nieuwe leden, ter wijl die ochtend om half tien de cur sus Zuivelkeuken in Rotterdam be gint Op verzoek van enkele leden is er een excursie naar het nieuwe Dijk- zigt-ziekenhuis in Rotterdam aange vraagd. De excursie zal plaatsvin den dinsdag 28 maart. Ook bij de Verenigde Glasfabrie ken in Schiedam wordt de vrije zaterdag ingevoerd. Maandag is aan het personeel van de fabriek mede gedeeld dat met ingang van zater dag 4 maart zaterdag's om de veer tien dagen niet zal worden gewerkt Er wordt dan voorlopig de 46-urige werkweek ingevoerd. Dit geldt ook voor de bedrijven van de Ver. Glas fabrieken buiten Schiedam. Vanmiddag ls onder grote belang stelling op de algemene begraaf plaats ter aarde besteld het stoffelijk overschot van de heer J. Pieterman oprichter en oud-directeur van de Glasindustrie Pieterman N»V. De heer Pieterman is tachtig jaar ge worden. GeboremGerrit z.v, J. van ITnen cu J. Smit; Jacquelïna J. M. d.v. T. C. dc Vette en J. E. Keyzer; Asb- jom K. J. z.v. J. Ulven en C. T. Hersbach; Martin z.v. M. Heijster en A. Groenendaal; Gerda d.v. W. Piek en P. F. Koolmees; Heidi d.v. M. Nijman en J. M. van Tessel; Karin J. J. d.v. D. J. J. van de Knaap en J. E. Dupuis; Marjoleine E. d.v. J. D. Degreef en A. C. W. Nieuwland; Petronella d.v. T. Stekelenburg en H. Madiewski; Hans P, A. z.v. H. Witter en L. J. C. Paters; Folkert z.v. W. A." Hettinga en W. J. G. VIjfvinkel; Astrid C. M. d.v. J. E. Niemeijer cn C. M. Suiker; Katha- rina T. d.v. G. van de Hesseweg en J. M. Kuiters; Tresna d.v. D. Win ters en J. M. de Rooij; Theodora M. d.v. C. R- Warmerdam en X>. M, Ro mein; Edith J. J. d.v. D. E. P. Sa muels en B. E. M. van Emden. Overleden M. van Selm, 75 jr, wed. van A. d'Agostino; D. B. Bitter, 81 jaar. Geboren: Wilhelmus D. z.v. K. Bode en J. L. de Regt; Alexander A. H., z.v. A, G. B. Bruinhof en W, M. van Hagen; Leo nardus, z.v, C. M, de Koning en M. Kuperus: Wil- helmina F., d.v. J. Seinler en H. van Est; Johanna, d.v. J. Tegelaar en W. J. Dingier: Petra. d.v. C. F, Zieuk en M. Fürstenberger. Overleden: J. Pieterman, 80 jr.; N. Dintfer, 81 jr.: P. G. R, W. van Ooijen 75 jr.; J. van der Stelt 66 jr De Sociëteit Nieuwland organi seert zaterdagavond in Musis Sa crum een Jazz-Festival. Medewer king aan het festival zullen, verlenen: Western-Jazzgroup en de Jazz Fles- sengezs, terwijl de avond die tot 2 uur duurt, wordt besloten door het optreden van de New Orleans Syncopators. ...rustig een Hoxy roken. Even alle beslom meringen aan kant. Een krantje "en een Roxy, de sigaret die altijd smaakt! Alleen Rozy heeft het uücrst dunne Elftn papier. Zo geniet u meer van de beste tabakken uit Amerika. Zwarte visjes. Verbaasd keek de heer H. Beenen naar de beestjes, die rustig achter bet glas van een aquarium zwommen. Hij zag ze voor het eerst In 1954, toen hij met zijn vrouw op vakantie in Parijs was. Daar moest hy beslist meer van weten. Nadat hij van zün heerlijke vakantie was terug gekeerd, ging hij direct inlichtingen inwinnen bü de Aquarium en Ter rariumvereniging „Tropica", een onderdeel van de personeelsvereniging van de Gusto. Bü dit bedrijf werkt de heer Beenen al sinds 1942, maar niet altyd In Schiedam. Hij is begonnen In de Limburgse afdeling van het be drijf in Geleen. Vervolgens heeft hij voor de Gusto in Zeeland en Noord- Brabant gewerkt, tot dat h(j In 1949 naar Schiedam werd overgeplaatst, waar hij nu als nacalculator werkzaam is. De zwarte visjes in Parijs zijn de grote stoot geweest voor de lief hebberij van de heer Beenen. Bij „Tropica" vertelden ze hem, dat dc visjes gewone „black mollies" waren, maar toch was zijn belangstelling gewekt. Hij meldde zich onmiddellijk als lid van de vereniging, waarvan hij na een jaar secretaris werd. Na een gedegen studie is hij in 1955 begonnen met het kweken van sier vissen, in een grote loods, die hij zelf in zijn tuin achter zijn huis aan de Veenlantstraafc heeft opgetrokken. Aanvankelijk gaf hij vele visjes en ook waterplanten weg. Maar later rijpte bij hem een plan. Zou hij zijn hobby niet op een zakelijke basis kunnen uitoefenen? Handvol diplomas De aquarlumlierhcbber ging eens zün licht opsteken bü de Kamer van Koophandel. Deze instantie deelde hem mede, dat, wilde hij zich als kleinhandelaar in kleine dieren ves tigen, hü in hel bezit moest zijn van verschillende diploma's. Ijverig is hij toen gaan studeren. In drie win ters tijd behaalde hij het midden standsdiploma, het aquariumdïplo- ma, het terrariumdiploma, nog een diploma voor vogels en pluimvee en nog één voor voeders voor klei ne dieren, terwijl hij tevens Honds- keurmeester werd voor de Neder landse Bond voor Aquaria en Ter raria (NB AT). In december 1959 heeft hij zich na het behalen van de vereiste diploma's officieel ge vestigd, als lid van de DIBEYO, dat is de bond, waarin de handela ren Jn deze branche rijn georgani seerd. De heer Beenen koestert nu nog één wens. Hij zou van zijn hobby graag zijn beroep willen maken. Hij Maandag- en dinsdagavond zijn de driebandenwedstrijden van het bil- jartdistrict begonnen in Thalia te Schiedam: op de kleine tafel de finale van de persoonlijke wedstrij den en op de match tafel de competi tie voor teams. G. Buitenhek, de winnaar van vo rig jaar, heeft uit de voorwedstrij- den (die in vijf groepen werden ge speeld) als tegenstanders gekregen: A. Weeland (Entre Nous), J. Ver meulen (Rembrandt), J. H. van Duyl (Rembrandt), H. Seger (De Karse- boom). C. van Duikeren (De Sluis), G. van Letten van Rossen (Volksge bouw), A, Vos (Entre Nous) en F. van Buuren (De Sluis). De clubcompetitie wordt met vijf drietallen gespeeld, die in twee poules zijn ondergebracht, We hadden dinsdagavond de in druk, dat de omschakeling van klein naar groot biljart, of omgekeerd, die voor enkele spelers noodzakelijk was zü kwamen in beide wedstrij den uit - - een. vrij grote handicap betekent. De wedstrijdleiding is evenwel in grote tijdnood gekomen, waardoor de opeenhoping van wed strijden niet te vermijden valt. Op de kleine tafel waren de resul taten: Weeland Vos Van Duikeren Van Buuren Vermeulen Van Duijl 30 30 30 20 0.447 0.447 0.365 0.243 0.545 0-636 In de clubcompetitïe klopte Dc Beyer met 6—0 Rembrandt B: Van Lequwen won in 121 beurten van Simons, Scheffers in 65 beurten van WirxeL en Slobbe in 116 beurten van Van Pelt. Rembrandt A versloeg gis teravond Entre Nous A met 4—2. Vlakestijn won van Weeland in 80 beurten, Walda versloeg Heinsbroek in 64 beurten terwijl Van Duyl het tegen Eggelmeijer niet kon bolwer ken. wil graag de mensen observeren en ze voorlichten op het gebied van de Aquarium-sport. Hij wil hen de lief de voor dc siervissen en waterplan ten bijbrengen en ze ook vertellen hoe men het meeste plezier van een sierbak kan hebben. De meeste men sen weten niet hoe de planten in de bak geplaatst moeten worden en op welke wijze de verlichting aange bracht dient te zijn. Op kleine schaal geeft hij die voorlichting al in zijn Joods waar een twintigtal bakken staan. In die propere en gezellige ruim te komen zeventig soorten vissen en de twintig soorten planten wel aardig uit. De verschillende zaden voor de vogels, het voer voor de honden en katten en de lectuur over kleine dieren zijn aantrekkelijk en volgens een duidelijk systeem op planken langs de muren gerang schikt. Maar de ruimte is onvol doende. De heer Beenen kan zeker niet meer dan tien klanten te ge lijk ontvangen. En dan staan die nog in een rij m het poortje dat langs zijn woning loopt cn dat toe gang geeft tot zijn. loods. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen wil hij een winkel beginnen. Al lang zoekt hij nu naar een ge schikte ruimte. Daarbij heeft hij echter al teleurstelling op teleur stelling moeten verwerken. In on geveer vier maanden tijd heeft hij 36 tips gekregen. Maar telkens was de betreffende wikelruimte iet geschikt voor zijn doel of was de tip „loos alarm". Eens leek het «top dat hij een geschikt pand had ge vonden, maar toen stak de schoon heidscommissie een spaak in' het wiel. Maar de heer Beenen geeft niet op. Hij kan tegenslagen ver werken, dat heeft hij als sports man wel geleerd. En krijgt hij geen geschikte ruimte, dan zal hij mits bij van dc betrokken instanties toe stemming krijgt, wei zelf een ge schikte plaats in de vorm van b.v. een natuurhuis bouwen. Als sportman Ja, incasseringsvermogen heeft de heer Beenen in zqn sportcarrlère wel opgedaan. Hü werd in 1942 lid van de Bundendse renclub in Lim burg. En aan die tijd denkt hq nog graag terug. Als nieuweling en ama teur heeft hü nog vaak getraind met Gerrit Scbulle en later met Jon Nolten. ,Het was een ontzet tende leuke tijd." Nadenkend kijkt de heer Beenen voor zich uit en dan schiet hem een aardige anec dote le binnen. .Ik reed eens mee In een course in België en dan moet u weten, dat de Belgen dan altyd op dc aan de wedstrijd deelne mende Nederlanders ryden. Die zijn makkelijk te herkennen, want zij hebben geen belastingplaatje aan hun fiets zoals de Belgen. Daarom heb ik voor die gelegenheid zo'n plaatje opgesnord en het aan mijn fiets bevestigd. De Belgen hadden dus in de course niet in de gaten dat ik een Nederlander was en daaraan heb ik hel te danken dat ik die wedstryd toen won." Verder heeft de heer Beenen nog drie winters gebokst. Hij is lid ge weest van de atlethiekveremging Maurits. En als stopperspil heeft hij hier in Schiedam in de Gusto-voet- balploeg menige wedstrijd gespeeld. Mevr. Beenen staat volkomen ach ter de plannen van haar man, maar zij heeft het er niet voor over om desnoods in een schuur of loods te gaan wonen, iets waar de heer Bee nen wel voor voelt. Maar hij be grijpt best. dat zijn vrouw er wat de woning betreft, niet op achteruit wil gaan. Hij moet ook rekening houden met zijn twee kinderen. Yvonne, is negen jaar en René is zes jaar. De kinderen vinden de hobby van hun vader wel leuk, maar de laatste tijd vervlakt hun interesse. Toen Yvonne een paar jaar jonger was, kende zij alle soorten siervis sen, die haar vader kweekte, maar nu niet meer. In mei doet de heer Beenen nog examen voor het hengelaarsdiploma, maar dan hoopt h|| al een winkel te explofteren; zo niet, dan bouwt h(j zelf. Opgeven doet hij niet, daar voor is hq teveel een sportsman. At rijdt hij zich volkomen leeg, de fi nish zal hq halen. De aquarinmliefhebber H. Bee nen bezig met het scheppenvan visjes. Het gaat bij hem niet zo makkelijk, omdat de vele planten in de weg zittenDe planten zyrt echter noodzakelijk voor een goe de gezondheid van de visjes. De heer T. P. van der Laan Bou- ma sous-chef van de afdeling Be volking, Burgerlijke Stand en Mili taire Zaken van de gemeente-secre tarie te Schiedam is per 1 juni be noemd tot chef van de gelijksoortige afdeling ten stad huize van Viaardin gen. Hü zal daar de heer B. Maat opvolgen die de dienst verlaten heeft wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd. GEMEENTE SCHIEDAM Bij de Technische Bedrijven der Gemeente Schiedam kan een worden geplaatst, met' interesse voor het maken van analyses van het gas-, water- en elektriciteitsverbruik, van tarieven en van kosten en contracten. De daarop betrekking hebbende werkzaamheden zullen, eerst na een geruime inwerkoeriode zelfstandig aan be trokkene kunnen worden opgedragen. Aanstelling zal geschieden in een rang, afhankelijk van verworven ervaring. Bij gebleken geschiktheid bestaan promotie-mogelijkheden. Vereist wordt het bezit van einddiploma H.B.S. B <5-jarige cursus), alsmede het bezit van een praktijkdiploma „boek houden", terwijl gevorderde studie voor M.B.A. of S.P.D. tot aanbeveiüg zal strekken. Eigenhandig geschreven sollicitaties dienen binnen 14 da gen na verschijning dezer advertentie te worden ingezon den aan de Directeur der Technische Bedrijven, Dwars straat 42 te "Schiedam. V.V.V. heeft plaats voor: m staat en bereid binnen afzienbare tijd de leiding van dit bureau op zich te nemen. Beheersing der moderne talen en enige kantoorervaring gewenst. Brieven met opgave van verlangd salaris aan: Bestuur V.V.V., Plantage, Schiedam. Fotografie Vooi pasfoto s naai K. van Vuuren, Hoogstraat 1U6 Tel 6 67 20 In één dag gereed Kolfllms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K, van Vuuren. Hoogstraat 106. Voor de voelbaIIlefhebbers Ut Kick Wilstra i\- de Wondermidvoor Vlot en vol humor getekend* verhalen, waarvan er 18 zijn verschenen In het bekenae stripformaal.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1