eerste es Wim de Koning beslist derby Schiedam DRZ 1-0 Hulp gevraagd voor verdreven boeren Eigen avond voor de jongsten in de CJY bij SNS-PP3C: 6-1 Feestavond van „Gruno" VOETBAL IN SCHIEDAM Mooie prestatie van SFC om Boskoop te kloppen Demos blijft in kopgroep door zege op Belvedere Brand door smeulende peuk van sigaret in jaszak wereldmerk America's Best Tobaccos jongens w - - L OP CHU-FORUMMIDDAG Diefstallen in Sportfondsenbad Openingsmars in Schiedam Burgerlijke Stand Schieclam-DRZ 1-0 DRL-Martinit 1-1 Ursus-St. Volh. 0-1 SFC-Boskoop 4-2 DHS-VOC 4-1 AFDELINGSVOETBAL Tramleiding brak ZATERDAGVOETBAL Trap- en smijtwerk Volleybal bij Juliana Fietsendief op vlucht, politie lost schoten KORTE LIJNBAAN 14 - ROTTERDAM WAGEN5TAAAT |1J - DEN HAAG ROKlN 136 - AMSTERDAM leeft. 5 jaar; 85 c. st. p. m. 0r> de forummiddag van de Sta- (enkrlnr Delft van de Christelijk Historische Unie die zaterdag In Ire- -g te Schiedam gehouden werd, heeft het Schiedamse gemeenteraads lid d« heer <5. Westerveid aan de fo rumleden gevraagd de belangen te yHien behartigen van de boeren die door de stadsuitbreidingen hun hof- jteden moeten verlaten, HU kreeg -Gruno" het zien leste feestoavend in" dit seizoen hollen, zoaterdagoa- vend ia 't Volksgebouw. Veurzitter jtE J. Hol haitte aalmoal hartelijk welkom, in 't biesundcr de toneel club van de zusterverainen ooy den Ho'ag en 't Bestuur van afdeilen Gruno" Rotterdam. De „Lïestexs" onder la id en van mej. D. Vcnnik hebben weer heur noam oer aan doan. Noa 'n kopkc koffie (dat beurt d'r ja bie) kwam den Hoag mit V Koren is onder dak", *n bliedspul deur Ja" Zijl. Inholt: 'n boer met twei dochters, mos koren in hoes hebben en zat verlegen, *n Volon tair, woar aan van de dochters mit. vrijde, het d'aarm broken. De hulp verschient. 'n Jongkerel vragt og hai 't boes schilderen mag. V Wordt toustoan. De andere dochter en hal kregen zin in 'n Kaander, Ze nuimen bom „vaarver". 't Jong biedt zukaan om koren in hoes te helpen. Dou 't onder dak was wol hai gain loon. moar d'aander dochter. Boer en vrouw willen 'tnait lieden, moar don kwam 't oet dat t'n vaiarts was en 't was noatuurlïjk veur 'n kaander. Knecht van boer was *n guut, wos dat t'n peeredokter was, ston op iictsploatje dat hai in buuts stoken haar. O ja, 'n oal buurman zee, hai haar d'aann ook ais broken had, was in gewoapend beton zet! "Wat kon dal kerel laigen! Regie haar schriever, meneer Zijl, zulf in handen nomen, 't "Wuir hail mooi speult en d'r is weer hail wat aflacht. 'n Mooie oavend, tot besloet was er bal onder lniden van meneer van der Wiel. (Bie algen toneelklub boden zuch nije speulers cn -sters oan!> daarbij de steun van de wethouder van gemeentewerken van Schiedam, de heer Th. J. L. van den Berg. Gevraagd werd om te komen tot prioriteit voor deze boeren voor ves tigingen in de JJsselmeer polders. De Schiedammers begrepen niet waar om Rotterdam wèl voor de boeren uit Rozenburg vestigingen in de Noord-Oostpolder kon bewerkstelli gen en waarom aan Schiedamse boe ren en de landbouwers uit het West- land geen medewerking wordt ver leend. Medegedeeld werd dat deze kwes tie onder ogen wordt gezien, maar dat hier op diploma's en vakbe kwaamheid wordt gelet. Het is ze ker niet zo dat de boeren gemakke lijk kunnen worden overgeplaatst. Rotterdam heeft de boeren uit Ro zenburg geen geld als schadever goeding gegeven, maar als tegen waarde oen woning in de nieuwe pol ders verschaft In het forum hadden, zilting de heer jhr. mr, L. E. de Geer van. Oude gein (als voorzitter), dr. H. W. Tila- nus, drs. D. F. van der Mei, loden van de Tweede Kamer en de heren D. van der Kwaak en C. van Dijk (prov, staten). De heer Tilanus noemde de kabi netscrisis van vorig jaar een dwaas heid. Hij zei dat minister Van Aart- sen zich te zeer gebonden had ge voeld aan de A.R.-fractie. HU hoopte dat de heren ministers bU de be sprekingen over de Kinderbijslagwet ook wat meer naar de afgevaardig den wilden luisteren zonder dhect ai te zeer consequenties te stellen. Apothekers-nachtdienst; Apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127. Bellen bij ongeval; G.G. en GD.. Tumlaan 80, telefoon 6 92 90. Politie-aiarmnummer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19.00—2O.30 uur, dinsdag 0.30—16.30 en 19.00—20.30 uur, woensdag 9-3D—12.30 uur, donderdag 9.3012.30 uur, vrij dag 9.30—10.30 en 19.00—20.30 u- zaterdag 9.30—16.30 uur. 's Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19.0021.00 tn, woensdag 14.00—17.00 en 18.00— 21.00 uur, donderdag 10-0017.00 um, vrijdag 14.00—17.00 en 19.00 —21.00 uur, zaterdag 10.00—12.00 en 14.0017.00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Moderne Grafiek. Schilderijen. Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur; Ts zondags van 12.00 tot 17.00 uur BIOSCOPEN Passage, 2 en 8,15 uur. „Jacht op ontvoerde vrouwen". Monopole, 2 uur: ,Rc grote ontsnap ping"; 7 en 9,15 uur; „Terreur". DIVERSEN Sted. Museum, 8 uur V.U. Lezing „Schiedam voor honderd jaar". Irene, 8 uur: Tropica. Lezing. De militair P. S. bemerkte gister middag, nadat hij in het Sportfond senbad had gezwommen, dat zijn bovenkleding uit de kleedkabine was weggenomen. 's Morgens was er al een rijksdaal der van de 12-jarige jongen A. G.B. «it de wisselkabine verdwenen. De gezamenlijke Rotterdamse wan- delsportvexenigingcn, aangc-'Joten bij- de Ned, Chr. Wandelsport Eend, zul len op zaterdag 11 maart het ivandel- seizoen openen met een „Openings- toeht" te Schiedam. Deze wandel- mars welke georganiseerd zal wor den door de Oranje Garde Vendei Schiedam zal uitgezet worden over routes van 10. 15 en 20 km. Groepen zowel als individuelen kunnen aan deze wandeltocht deelnemen. De start van de toeht vindt plaats om 3 u. vanuit de Plantage te Schiedam. De inschrijfgelden kunnen aan de start worden voldaan of tevoren aan de navolgende adressen: H. Snel, Oostsidelinge 17; G. Valkenborg. Lange Hilleweg 65, beiden te Rotter dam en bij Ph. van .Oordt, Nic. Beetsstraat 28a te Schiedam. Telefonische inlichtingen 86 537 en 63 3 09. Folders voor deze tocht kun nen. aangevraagd worden bij G. Val kenberg, Lange Hilleweg 65 te Rot- terdam-Z. Geboren: Lambertus J. M. z.v. van J. M. van Esen C. M. T. "ocsh; Walde- mar W. L. z.v. W. M, A. van der Hei den en M. L. M. van Steenoven; Petra P., cLv. F. J. Gabriëïse en N. Zuijd- geest; Caroline I-, d.v. C. T Schef- fers en A, van Elderen; Christina M. P. d.v, P. J. L. Rens en J. P, H. Mol; Remco R., z.v. D. H. van Zetten en A. E. Doolaard; Marianne, d.v. L. J. Stieber en J. M. van Nielen; Marcel R.. z.v. M". Groeneveld en A. A. Bulpaap; Jacoba M., d.v. W. Haas en S. A. van Rosmalen: Pieter. L., z.v. J. Nieuwstraten en E. L. C. van Zanten; Karin, d.v. C. A. van Kampen en H. D. J. Camfferman. Overleden: F. A. R, Schulz, 56 jr. fAdvertentie LM.) Dit U een speciale aanbieding vooronre mannen die weten dat één dag mooi weer nog geen zomer maakt... en 's nachts zo'n warme flanellen pyjama dubbel kunnen waarderen. Meer dan 1000 pyjama's, die normaal voor 9.75 verkocht worden, liggen er Dinsdag op onze toonbanken. Zorg dat U er bij bent, en koop deze flanel len herenpyjama's van sterk flanel Fn ruime maten voor nog géén zes gulden. de Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze flanellen herenpyjama's In maten 48 t/m 56 en In frisse streepdesslns, voor. Twee belangrijke resultaten lever- de de strijd In de KNVB op, Schie dam presteerde het om het sterkere DRZ op afstand te houden. Dit duel tussen twee stadgenoten heeft tot gevolg dat DRZ weer bU de staart- groep verblijft en dat Schiedam zich ietwat van de laatste plaats gaat dlstanclëren. Voortreffelijk werk le verde SFC dat Boskoop met 42 naast SVDFW op de onderste plaats drukte. In Harga had Ursus de winst in handen, maar Ursus slaag de er niet in te scoren, Martinit le verde een goede prestatie door In Delft tegen DRL een puniendeling te bewerkstelligen. De stadgenoten blijven daardoor bU de rest ln de staartgroep. Onder veel spanning heeft Schie dam in een overigens niet grootse derby de kostbare winst gegrepen OP stadgenoot DRZ. Tegen de ver wachting in, maar het zij gezegd dot DRZ was gehandicapt doordat "Wout van Meeteren ontbrak en door dat de geblesseerden Wigmans en Van 'Hof op halve kracht meespeel den. Toch kwam DRZ herhaalde lijk gevaarlijk voor het doel van Schiedam, de Molendijken belaag den Van der Reep en als Wigmans de ba! naar beneden inplaats van over de lat had gekopt was DRZ zeker nog naast Schiedam gekomen. De thuisclub benutte een overwicht in de eerste twintig minuten. Dank zij Wim de Koning kwam Schie dam in de zevende minuut aan de voorsprong en toen DRZ later de strijd verplaatste heeft Schiedam zich er grotendeels toe bepaald de kostbare winst te behouden. Daar door speelde Schiedam sterk defen sief waarbij met uitvallen het Schie damse gebied door de vooruitgescho ven speerpunten van de zwartwitte aanval werden belaagd. Eerst toen Post in de twintigste minuut van de tweede helft een strafschop had ingeschoten ontstond In «en feestelijk met vlaggen op geluisterd Irene vierden zaterdag avond de jongeren van acht tot veer tien Jaar het 75-Jarlg jubileum van de OJV. Zij kregen van de vereni ging een aantrekkelijk programma aangeboden en met luide kreten ga ven de jongeren te kennen, dat het Inderdaad bU hen fci de smaak vleL ZU zullen er ongetwijfeld geen spUt van gehad hebben het feest te heb ben meegemaakt. De zanggroep van Jong Bravo luidde de avond in met het zingen van enige liederen, waarna de voor zitter, de heer A. v. d. Most, van de Commissie Jongenswerk de avond opende. Ook las hij voor. Vervolgens kwam de heer H, Ver haar ten tonele. Onder de jongens is hij beter bekend als „Ome Hein" en l zijn bekendheid heeft hij vooral te danken aan de prettige manier waar op hij vooral in het zomerkamp in Leusden, waarvan hij één van de leiders is, met de jeugd weet om te gaan. De heer Verhaar is aangeslo ten bij de CJ.V., afdeling Amster dam. Zaterdagavond kwam hij de jongens in Schiedam iets over de CJV in het algemeen vertellen. Met veel tact wist hij de iet-wat rumoe rige jongelui tot stilte te manen. Op de avond werd wel duidelijk dat jongens in de vorm van de heer Ver haar een echte „ome" hebben. Met een forse afslag kondigde daarna het tamboers- pUpcrskorpa Jong Harmonie zich aan. De deuren achter In de zaal gingen open cn onder het spelen van de luide tonen van de „Hollandse Mars", marcheer de het korps de zaal lm Toen bet hele korps eenmaal helemaal binnen was, gaf het een Indrukwekkend concert. De heer A. v. d. Most heeft nog een praatje over de afdelingen in- de CJV gehouden, de heer P. PlatSier over bet jaarlijkse kamp. Ook zijn er- r.og artiesten opgetreden en wel het artistenpaar de Cleraa's. Zij brachten een vlot gevarieerd programma Tot slot werd er nog een leuke kleu- ren-Jfi!m voor de jongens gedraaid. enige spanning in de wedstrijd DRL- Martinit. Daarvoor hebben de teams matig gevoetbald. Reeds direct na d caftrap slaagde DRL er in. de voor sprong te nemen doordat de Schie damse achterhoede mistastte. Zo bleef het tot in de tweede helft toen de Delftse spil hands maakte in het beruchte gebied. Hieruit volgde de gelijkmaker en plots toonden beide teams veel animo om verwoed voor het winnende doelpunt te gaan strij den, maar scheidsrechter Bakker han teerde de fluit vlot genoeg om ruwe tonelen te voorkomen. Hoewel Ursus niet de mindere was hebben de Schiedammers door onoordeelkundig spel verloren. Zelfs de verdiende gelijkmaker kregen de Schiedammers niet doordat de rocd- witten geen animo toonden tot sco ren. Na een half uur kwam Steeds Volharden op 01 doordat de voor hoede op links de Schiedamse achter hoede passeerde. Uit de voorzet werd gescoord. 2n de tweede helft kreeg Ursus twee strafschoppen toegewe zen. Het werden geen twee doelpun ten. Eerst schoot Weeda in handen van de doelman en later deed Berg- kotto hetzelfde. Vaardig nam SFC reeds na vijf minuten de leiding door Schell die uit een pass van Vorstenbos enkele tegenstanders passeerde Hoewel SFC de meerderheid behield kon den de Schiedammers niet verhin deren dat de middenvoor van Bos koop de gelijkmaker scoorde. Nog voor rust gaf Klein van SFC zijn club wederom de leiding. Vorsten bos slaagde direct daarna erin ook een treffer te plaatsen toen cr enige verwarring ontstond bij een hoek schop. In de tweede helft was SFC het goede rytme kwijt waardoor Boskoop kansen kreeg. In de 25e minuut verkleinde Boskoop de ach terstand maar kort voor het einde ondernam Klein een solorun, hij schoot in het lege doel dat door de uitgelopen doelman was verlaten, waarna de sprintende Schell de bal het laatste tikje gaf. (42), Een in goede vorm spelend DHS heeft het Rotterdamse VOC terug gewezen terwijl bovendien de kandi datuur voor de bovenste plaats is gesteld. Ondanks drie invallers speelde DHS direct zö overrompe lend dat reeds binnen tien minuten tweemaal was gescoord. Uit een prachtige rush van Roozen scoorde Krommenhoek. Een effectvol schot van invaller Wolthuis had even eens succes. Twintig minuten later rondde Muilwijk een goede pass keurig af. DHS was oppermachtig ir»aar toch kon VOC een tcgenpunt scoren toen de midenvoor een mis verstand tussen stopper Gouka en doelman Bur,\er afstrafte. Na rust was DHS sterker ook al kreeg VOC enkele kansen. Het was linksbuiten "Wolthuis die de stand op 41 bracht. Onvervaard blijven de cïubs in de gelukkig kopte na rust de Schie» afdeling Rotterdam voortgaan op de goede weg ook al heeft het kansheb ber Demos bijzonder veel moeite ge kost van hel sterke Belvédère te winnen. Voor Schiedamse Boys wordt bet kampioenschap een kwes tie van tijd. Nu werd de laatste con current, voor zover hier nog van concurrentie sprake kan zün, terug gewezen. Schiedamse Boys won met 30 van RWH. Wilton Feftentiord, dat enkele invallers telde, handhaaf de zich met 1—1 tegen AVCK. De talrijke toeschouwers hebben genoten van een spannend en sportïel duel waarbij tot vrees van de De- mos-aanhang de Rotterdammers tot aan dc rust de sterkste waren. Tel kens weer konden de snelle combi naties met moeite worden onderbro ken. Toch herstelde Demos zich tij dig. De Schiedammers hadden het beste uithoudingsvermogen en daar door kon Belvédère in de verdedi ging worden gedrukt ook al moest de Schiedamse defensie herhaalde lijk op volle toeren draaien. Ieder had zich dan ook al verzoend met een gelijk spel, dat de verhouding goed weer zou geven, toen rechtsbui ten Henk Wahl twee minuten voor tijd een zuivere voorzet losLte, Het was linksbinnen W. K. Vcldt die be hendig Demos aan een kostbare zij het gelukkige overwinning hielp. "W.F.-WCR 1-1 Ondanks het feit dat de Schiedam se formatie niet op volle sterkte was (vorige week werden enkelen uitgeschakeld) heeft "WF tegen WCR een overwicht kunnen veroveren. Na vijftien minuten gaf Groenheide de Schiedammers de voorsprong. Het zou zo zijn gebleven maar nogal on- damse linksachter onder dc bal door en daardoor kon de middenvoor van "WCR de gelijkmaker scoren. In valler-doelman Bout. die de gebles seerde Van Noortwijk vervangt, heeft goed werk verricht, Schied. Boys-RVVH 3-0 Ook tegen RWH, dat nog op de tweede plaats stond, was Schiedam se Boys oppermachtig. De score werd door Liekendiek in de twintigste mi nuut geopend. Tien minuten later scoorde deze linksbinnen nogmaals, 3n de tweede minuut van de tweede helft plaatste rechtsbinnen Bonte een treffer en daarbij heeft het leiders- team het gelaten mede doordat RWH al te vinnig van zich af ging bijten. Schiedamse Boys heeft nu de elfde overwinning in successie be haald. Zaterdagavond om ongeveer 7 uur is op de Rotterdamsedijk ter Hoogte van het Rode Hek de span draad van de RET afgeknapt Het tramverkeer werd hierdoor geduren de een half uur gestagneerd, gedu rende de stagnatie werd een pendel dienst met autobussen tussen het Koemarktplein en het Marconiplein onderhouden. IM.y Wederom heeft het Schiedamse za terdagvoetbal weinig triomfen be haald. Teleurstellend moet de neder laag van GSS tegen The Red Stars genoemd worden, maar GSS ge raakte gehandicapt doordat met en kele invallers moest worden aange treden en bovendien werden ande re Schiedammers in deze ruwe ont moeting geblesseerd. De jonge Bert van Veen vierde zijn rentree met een treffer voor HBSS ln de match legen De Zwerver, het werd een ver dienstel Uk 3—1 gelijk spel. In Stad aan het Haringvliet maakte SNS het bezoekende PPSC ongevraagd tot middelpunt van een gooi- en smytfilm. De „gastheren" wonnen dan ook met S1. HBSS-Z werver 1-1 Het geleek er in de aanvang op of De Zwerver de overhand zou krij gen. Vlak voor rust kwam het doel van HBSS in de verdrukking, de score leek zeker toen keeper Aal- dijk miste maar de bal ging over het doel. Nog voor dc tweede helft echter dribbelde de kleine rechts buiten Van Veen naar het doel van De Zwerver waar hij raak schoot Al spoedig kwam De Zwerver naast HBSS toen de stadgenoten in de derde minuut bleven staan voor buitenspel (11). HBSS bleef in de aanval cn Daaf Droge zag zijn schot op prachtige wijze gestopt Een mi nuut later schoot Droge weer op doel maar.nu werd het schot door een te genstander gekeerd. HBSS kon het overwicht verkrijgen in deze gelijk waardige match maar winst bleef uit. GSS-Red Stars 0-1 Zonder Immerzeel en Bunte was GSS al danig verzwakt maar boven- Esperanto-ageiido Merkiedon, la 8an de marto Klub- vespero. Pendas sur la muro knj tiketikas, ce kino y, Ginfe, Ploeg- straat 19. Venu al Esperantujo, vi estas bon- venaj. Over de afgelopen week zijn er van de „Juliana" teams weinig com- petitteresnltaten te melden. Heren 2 heeft nu afgerekend met concurrent D.V.O. boewei zijn het lang niet cadeau hebben gekregen, het heeft er zelfs ernstig naar uitgezien dat het een gelijkspel zou worden. De uitslag werd tenslotte 3-1. De setstanden waren: 15-13, 15-8, 10-15 en 18-14. Zij blijven daardoor lijst aanvoerder met een voorsprong van vier punten op de nummers 2 en 3. Ook Heren 3 staat nu alleen boven aan. Door de 3-0 overwinning op Maccabi (setstanden 15-13, 15-5. 16- 14) hebben zij nu 2 punten voor sprong op nr. 2 gekregen. Heren 4 zorgde voor een mooie verrassing door met 3-1 van R.L-V.C. 2 te win nen. De setstanden waren hier: 15-11, 15-12, 4-15 en 15-6. Het eerste heren team speelde een vriendschappelij ke wedstrijd tegen de Rotterdamse eersteklasser A-M.V.J./Smash. De uitslag werd 2-2, een uitstekend re sultaat dus. dien troffen The Red Stars met ruw spel de Gustomannen nogal gevoelig. In de tiende minuut kwam Wijdema in botsing. Hij moest naar de dokter worden vervoerd. Invaller Schot en enkele andere GSS'-ers kwamen daarna pijnlijk op de grasmat terecht. Toch kon GSS tot na de rust goed verweer bieden. Putters kreeg in de tweede helft zelfs enkele kansen. Bij een misverstand in de Schiedamse verdediging kon The Red Stars 'de zege grijpen (9—1). De schoten van Löke en Scholten vonden een goede doelman op hun weg. SNS-PPSC 6-1 Op het onbespeelbare veld ont stond een voorstelling die weinig van doen had met voetbal. Toen de Schiedamse verdediging de bal niet tijdig wegtrapte kon de middenvoor van SNS scoren. Wel kwam PPSC voor het doei van SNS maar de aanvallers werden hardhandig weggewerkt. In de twin tigste minuut schoot de rechtsbin nen van SNS naast het doel maar via een graspol ketste de bal toch nog in de touwen. Direct daarna kon Joop Liebeek de achterstand verkleinen. De gastheren maakten steeds meer van de mankracht gebruik, dit had tot gevolg dat voor rust nog twee doelpunten werden gemaakt. Ook in de tweede helft hield SNS bet op smijten en trappen. Twee Schiedammers moesten gebles seerd het veld verlaten. Toen de Schiedamse doelman Jongerius met de bal in zijn handen op de grond lag schopte de rechtsbuiten van SNS hem tegen het hoofd. Jongerius vertrok gewond naar het kleedlo kaal en veldspeler Jongeneel kwam onder de lat. Met tien man hield PPSC stand tegen SNS dat in de 30e en 40e minuut de stand tot 61 op voerde. Twee waarschuwingsschoten uit t dienstpistool van een Schiedamse hoofdagent, heeft een einde moeten maken aan de vlucht van een Duit ser, opvarende van een Zweeds schip, dat ln de Merwehaven ligt, nadat hij was aangehouden. Een agent van politie zag afgelopen nacht op de Nieuwe Haven drie Duit sers Op verdachte w»jze op twee fietsen en een brommer rijden. Hij sommeerde ze af te stappen. Maar 2e reden toch snel verder. De agent wist er echter één te grijpen. Hij gaf hem over aan een hoofdagent, die langs kwam en zette verder de ach tervolging in naar de twee anderen. De agent moest de achtervolging opgeven, maar toen hij later bij het hoofdbureau terugkwam, zag hij ze daar in gesprek met een collega. Ze hadden de weg willen vragen naar de Merwehaven... In plaats van op hun schip, kwamen z.ij in de cel terecht. De Duitsers bekenden de fietsen en de brommer te hebben meegeno men by een café in Vlaardingen, toen zij naar hun sèhip £erug wilden, maar ontdekten dat de twas niet meer reed. (.{Advertentie LM.J ZEMEN ZEMEN ln de woning van de heer J, v.d. S. aan de Parallelweg ontstond een brandje, doordat de zoon des huizes. Bart, toen hij zaterdagnacht om 1 uur thuis kwam, een niet geheel ge doofde sigarettenpeuk in de zak van zijn colbert had gestoken. De schoon dochter van de heer v. d. S. heeft met een emmer water het vuur ge blust. De brandweer heeft niet be hoeven ln te grijpen. Enige kleding stukken zijn verbrand en de verf I het kozyn, het plafond en het dressoir zijn gebladderd. De bewo ners zijn niet tegen brand verzekerd. Doordat zaterdagmiddag om 3 uur het rooster van de haard in de wo ning van de heer G. v, G- naar bene den viel, kwamen er gloeiende kolen op de vloer terecht Het binnen brandje, dat ontstond, is door de brandweer o.l.v. de heer Titulaer geblust j Nog geen half uur later ontstond er een schoorsteenbrandje in do wo ning van de heer J. T. aan de Paral lelweg. dat spoedig door de brand weer wederom olv. de heer Titulaer met een ramoneur werd gedoofd. Om ongeveer negen uur zaterdag avond sloeg de vlam in de pan met olie bij dc heer G. R. in de Halley- straat. De bewoner had snel het vuurtje onder de knie. Wel ver brandde de vitrage en bladderde de verf in de keuken, terwijl er nog een ruit door de hitte sprong: Vanmorgen is de brandweer om ongeveer 9.15 uur uitgerukt naar de Schïedamseweg waar ter hoogte van de Sportparkbrug een steekvlam uit een pijpleiding van de Meubelfabriek Kappelhof schoot. De vlam ontstond doordat er nog lak in.de pijpleiding zat, die men met een snijbrander aan het afbranden was. Na de brand zijn de werkzaamheden onmiddellijk ge--'' staakt;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1